Vogels en neonicotinoïden - CAPS symposium - Ruud Foppen

of 27 /27
Effecten van neo-nicotinoïden (pesticiden) op vogelpopulaties Ruud Foppen i.s.m. Caspar Hallmann, Eelke Jongejans, Hans de Kroon (Radboud Univ) Chris van Turnhout (Sovon Vogelonderzoek Nederland) Foto: Jouke Altenburg (SOVON)

Embed Size (px)

Transcript of Vogels en neonicotinoïden - CAPS symposium - Ruud Foppen

 • Effecten van neo-nicotinoden

  (pesticiden) op vogelpopulaties

  Ruud Foppen

  i.s.m.

  Caspar Hallmann, Eelke Jongejans, Hans de Kroon (Radboud Univ)

  Chris van Turnhout (Sovon Vogelonderzoek Nederland)

  Foto: Jouke Altenburg (SOVON)

 • Dataverzameling voorkomen,

  demografie en trends van

  soorten

  Verspreidings-en

  trendonderzoek

  Correlatieve verbanden met

  milieu-

  omstandigheden/drukfactoren

  Correlatief hypothese-genererend

  onderzoek

  Zoeken naar causale

  processen

  Hypothese-toetsend en

  verklarend onderzoek

  Voorspelling toekomst

  Populatiemodel scenariostudies

  validatie

  Deel van de CAPS-aanpak!!!!

 • Trends zijn niet overal hetzelfde: regionale en lokale verschillen

 • Hoe kunnen we deze verschillen verklaren?

  Meestal concentreren op de usual suspects

  Verdwijnen van het leefgebied, bijv. door verstedelijking Landgebruiksveranderingen Klimaatshift ..

  AIO Project Caspar Hallmann NWO programma Biodiversiteit werkt:

  The resilience of plant and bird communities under climate change

  scenarios in the Dutch landscape

 • Foto: Jouke Altenburg (SOVON)

 • Soms kom je nieuwe zaken op het spoor

 • Wat is imidacloprid?

  - Meest gebruikte insecticide in landbouw, uit de groep van de

  neonicotinoden

  - Op de markt sinds 1994

  - Werkt systemisch, beschermd gehele plant, behoorlijk specifiek

  tegen insecten (zenuwstelsel)

  - Gebruikt als coating bij zaden (suikerbiet, mas) en spuiten van

  boomgaarden en in kassen

  - Blijkt in bodem en water een lange halfwaarde tijd te hebben (>1

  jaar)

 • Concentratie

  imidacloprid in het

  oppervlaktewater

 • Image: Nature 2014-07-09

 • Kunnen we relatie leggen met vogeltrends?

  Soortselectie

  - voorkomend in boerenland

  (akkers, half open, kleine landschaps

  elementen, slootranden)

  - insectenetend in broedseizoen

  - voldoende aanwezig

  Boerenzwaluw

  Bosrietzanger

  Fitis

  Geelgors

  Gele Kwikstaart

  Grasmus

  Graspieper

  Grote Lijster

  Kleine Karekiet

  Rietzanger

  Ringmus

  Roodborsttapuit

  Spotvogel

  Spreeuw

  Veldleeuwerik

  Fazant

  Kievit

  Grutto

  Wulp

  Rietgors

  Kuifeend

  Scholekster

  Tureluur

  Witte Kwikstaart

  Ekster

  Knobbelzwaan

  Zomertaling

  Slobeend

  Grauwe Gans

  Kwartel

  Putter

  Zomertortel

  Patrijs

  Kwartelkoning

  Kemphaan

  Watersnip

  Engelse Kwikstaart

  Roek

  Grauwe Gors

  Oeverzwaluw

  Paapje

  Braamsluiper

  Grauwe Klauwier

  Blauwe Reiger

  Grauwe Kiekendief

  Torenvalk

  Kerkuil

  Steenuil

  Buizerd

  Ooievaar

 • Was er een vergelijkingsgroep mogelijk?

  soort voedsel broed voedsel winter foerageerplek broed broedplek foerageerhabitat trekgedrag

  boerenzwaluw insekten insekten arial feeder bebouwing akker/gras lange-afstandstrekker

  bosrietzanger insekten insekten vegetatie struweel/rietranden rietsloten lange-afstandstrekker

  fitis insekten insekten vegetatie struweel/rietranden struweel lange-afstandstrekker

  geelgors insekten zaden vegetatie struweel/rietranden akkers korte-afstandstrekker

  gele kwikstaart insekten insekten vegetatie akker akkers lange-afstandstrekker

  grasmus insekten insekten vegetatie struweel/rietranden struweel lange-afstandstrekker

  graspieper insekten insekten vegetatie grasland grasland korte-afstandstrekker

  grote lijster insekten ongewervelden bodem boomgaard grasland korte-afstandstrekker

  kleine karekiet insekten insekten vegetatie struweel/rietranden rietsloten lange-afstandstrekker

  rietzanger insekten insekten vegetatie struweel/rietranden rietsloten lange-afstandstrekker

  ringmus insekten zaden vegetatie akker rietsloten standvogel

  roodborsttapuit insekten insekten vegetatie struweel/rietranden struweel korte-afstandstrekker

  spotvogel insekten insekten vegetatie struweel/rietranden bomen/struweel lange-afstandstrekker

  spreeuw insekten alleseter bodem bebouwing grasland korte-afstandstrekker

  veldleeuwerik insekten zaden vegetatie akker akker/gras korte-afstandstrekker

  alternatieven

  fazant zaden zaden bodem struweel/rietranden akkers standvogel

  kneu zaden zaden bodem struweel/rietranden struweel korte-afstandstrekker

  rietgors insekten zaden vegetatie struweel/rietranden rietsloten korte-afstandstrekker

  kuifeend ongewervelden ongewervelden water struweel/rietranden open water korte-afstandstrekker

  ekster alleseter alleseter vegetatie bomen divers standvogel

  grutto ongewervelden alleseter bodem grasland grasland lange-afstandstrekker

  kievit ongewervelden alleseter bodem grasland akker/gras korte-afstandstrekker

  scholekster ongewervelden ongewervelden bodem grasland akkers korte-afstandstrekker

  tureluur ongewervelden ongewervelden bodem grasland grasland korte-afstandstrekker

 • Populaties van 15

  vogelsoorten van het

  boerenland

  Boerenzwaluw

  Bosrietzanger

  Fitis

  Gele kwikstaart

  Geelgors

  Grasmus

  Graspieper

  Grote lijster

  Kleine karekiet

  Rietzanger

  Ringmus

  Roodborsttapuit

  Spotvogel

  Spreeuw

  Veldleeuwerik

 • Waar komen de vogelgegevens vandaan?

  komen uit jaarlijkse vogeltellingen in kader van het meetnet

  broedvogels: het BroedvogelMonitoringProject (BMP) van Sovon

 • Data-bewerking

  - Voor ieder plot hebben we als basisgegevens van de aantallen

  territoria per jaar

  - We berekenen de lambda (groei) van de populatie-aantallen in een

  bepaald plot met voldoende data (x jaar nodig)= jaarlijkse

  groeisnelheid (periode 2003-2010)

  - Dan ruimtelijke relatie leggen tussen de plots en de watermeetpunten

 • 1 km

  25 km

  5 km

 • De resultaten: sterke correlatie

 • Daarna veel werk gestopt in robuustheidstesten

  - Maakt het uit tot op welke afstand je de meetpunten

  correleert met de broedvogelplots?

  - Hoe was de situatie vr de introductie van imidacloprid?

  - Hoe verhoudt zich de invloed van gehaltes aan

  imidacloprid tot andere veranderde omstandigheden in

  de plots (landgebruik etc.) ?

  - Gelden de gevonden verbanden voor alle onderzochte

  soorten of is er veel variatie?

 • Effect van afstanden

 • Trend 2003 - 2010

  N=366; P=0.15 N=381; P=0.031

  Trend 1984 - 1995

  Hoe was de relatie vr introductie?

 • Zijn er andere verklarende belangrijke variabelen?

 • Als deze correlatie duidt op en oorzakelijk verband, waar zou

  dat dan door kunnen komen?

  - Vogels hebben hogere sterfte door eten van behandelde zaden

  - Vogels hebben hogere sterfte door eten van insecten die met stof in

  aanraking zijn gekomen (doorvergiftiging)

  - Vogels hebben verminderde reproductie doordat de

  voedselomstandigheden ongunstiger zijn geworden: insectenpopulatie

  ingeklapt (trophic cascading effects)

 • Hoe nu verder?

  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE

  ZAKEN

  Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Den Haag, 27 oktober 2014

  Om daadwerkelijk in te kunnen grijpen is het noodzakelijk dat niet alleen een correlatie maar ook een

  causaal verband vastgesteld is. Uit het voorgaande volgt

  dat er op dit moment nog geen wetenschappelijke basis

  en rechtsgrond is om een verbod van middelen op basis

  van imidacloprid in te stellen.

 • Dataverzameling voorkomen,

  demografie en trends van

  soorten

  Verspreidings-en

  trendonderzoek

  Correlatieve verbanden met

  milieu-

  omstandigheden/drukfactoren

  Correlatief hypothese-genererend

  onderzoek

  Zoeken naar causale

  processen

  Hypothese-toetsend en

  verklarend onderzoek

  Voorspelling toekomst

  Populatiemodel scenariostudies

  validatie

  Deel van de CAPS-aanpak!!!!

 • Hoe verder?

  - Uitvoeren veldstudies, demografische gegevens verzamelen

  - In combinatie met doorrekenen populatie-dynamische consequenties via

  modellering

  - Niet alleen beperken tot vogels (!?)

 • Foto: Jouke Altenburg (SOVON)

  Bedankt voor uw aandacht