Visitor training algemeen, map nvd, 23 07-2012

download Visitor training algemeen, map nvd, 23 07-2012

of 12

 • date post

  28-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  88
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Visitor training algemeen, map nvd, 23 07-2012

 • 1. Gedrags- enveiligheidsregelsvoor bezoekersInclusiefgeheimhoudingsverklaring

2. Welkom Welkom bij Monsanto Bergschenhoek. Wij streven ernaar alle medewerkers, bezoekersen (onder)aannemers een veilige omgeving tebieden. Deze training is ontwikkeld om u informatie tegeven over het veiligheidsbeleid waarvan u opde hoogte moet zijn als contractor/bezoeker ofwerknemer op onze locatie. 3. Algemeen Redelijke regels en veiligheidsprocedures zijnnodig om de veiligheid van bedrijf, personeelen alle betrokken personen te beschermen. Overtredingen van de veiligheidsregels ofandere algemeen aanvaarde veiligewerkpraktijken waardoor werknemers of degemeenschap in gevaar wordengebracht, worden niet getolereerd. Als men zich niet aan deze regels houdt, zalpassende disciplinaire actie wordenondernomen. 4. Algemeen Alle bezoekers moeten zich bij aankomst- envertrek op/van de locatie registreren bij deportacabin van het security team (NVD). Persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt doorMonsanto dienen gedragen te worden op alleaangegeven locaties. Roken is alleen toegestaan op de aangegevenlocaties, buiten het gebouw. 5. Algemeen Alle bezoekers dienen bekend te zijn met dedichtstbijzijnde nooduitgangen ten opzichte van hunlocatie in het gebouw. Nooduitgangen en vluchtroutes worden verlicht. Iedere verwonding, ongeacht hoe groot ofklein, dient gerapporteerd te worden aan demedewerker die u bezoekt, of eenvertegenwoordiger van de EHBO/BHV groep, of bijde receptie/security team. 6. Algemeen Draag uw bezoekersbadge altijd zichtbaar en leverdeze bij vertrek in bij de portacabin van het securityteam (NVD). Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoorbedoelde parkeerplaatsen. Het is niet toegestaan om fotos te maken of tefilmen op de locatie. 7. Algemeen Bestuurder en eventuele passagiers in deauto dienen te allen tijde veiligheidsgordels tedragen. De maximaal toegestane snelheid op delocatie wordt aangegeven met borden perafdeling. 8. Het alarmWat te doen als u het alarm hoort: Indien u alleen bent en geen anderemedewerkers kunt vinden, ga naar dedichtstbijzijnde uitgang en meteen naar hetdichtstbijzijnde verzamelpunt:A. Hoofdgebouw: parkeerplaats tegenover expeditieB. R&D kassen: parkeerplaats bij R&D kassenC. Technische Dienst: over de brug, achter het labDe verzamelpunten worden duidelijk met bordenaangegeven. 9. Locatie overzicht met verzamelplaatsenABC 10. Algemeen bij noodsituaties De Hoofd BHVer stelt alle hulpdiensten in kennis. De cordinator verzamelplaats telt de mensen op de verzamelplaats(en)om te controleren of iedereen veilig is gevacueerd. Brandblusapparaten mogen alleen in noodgevallen worden gebruikt. Alleen de aangewezen mediawoordvoerder mag de pers te woord staan In verschillende ruimtes zijn oogspoelplaatsen voor noodgevallenaanwezig. Overal op de locatie zijn brandblussers voorhanden. Er zijn bedrijfshulpverleners (BHV-ers) aangesteld, deze zijn goed opgeleid.Elke BHV-er beschikt over een EHBO-set. 11. Het alarmIndien u de locatie moet verlaten gedurendeeen noodsituatie, meld u zichzelf dan voorvertrek bij de Monsanto medewerker die uwbezoek heeft geregeld. 12. GeheimhoudingsverklaringIn de overweging dat Monsanto Company mij toestemming verleent dezevoorziening te betreden, ga ik akkoord vertrouwelijk te houden alle kennisen informatie, die toebehoren aan Monsanto, welke ik kan verwerven ofverkrijgen in verband met mijn bezoek. Verder stem ik er in toe dat ik zonderhet verkrijgen van voorafgaande schriftelijke toestemming van Monsanto, ikniet openbaar zal maken, onthullen of openbaren dergelijke kennis ofinformatie voor mezelf of anderen, waaronder mijn werkgever. Tenzij: een overeenkomst bestaat tussen Monsanto en mijzelf of mijnwerkgever die mij toestaat om dit te doen of; het doel van mijn bezoek anders bepaald voor Monsanto.Verder kom ik overeen dat geen materiaal mag worden verwijderd uit deinrichting, velden, kassen, enz. zonder schriftelijke toestemming vanMonsanto en dat er geen cameras worden toegestaan in de voorzieningzonder volledige toestemming van Monsanto.Ik onderteken de gedrags- en veiligheidsregels voor bezoekers en degeheimhoudingsverklaring voor akkoord, bij registratie van binnenkomst.