Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

of 37 /37
Van decentralisatie naar wijknetwerken Visie Zorgkantoren Coöperatie VGZ op Toekomst dagbesteding 23 april 2012

Embed Size (px)

description

Over een toekomstbestendige invulling van dagbesteding waarbij de regiebij de burger ligt.

Transcript of Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

Page 1: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

Van decentralisatie naar wijknetwerken

Visie Zorgkantoren Coöperatie VGZop

Toekomst dagbesteding

23 april 2012

Page 2: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

Inhoud presentatie:

VGZ-Visie op zorginkoop Dagbesteding: decentralisatie WMO Dagbesteding: als onderdeel wijknetwerk

Page 3: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

Coöperatie VGZ: Visie op inkoop (I/II)

Doel : zelfstandig (blijven) leven in de eigen omgeving

Oorspronkelijke hulpvraag van burgers centraal, niet het aanbod of de indicatie

Oplossingen in eerste instantie zoeken dichtbij de klant (zoals ondersteuning mantelzorg, vrijwilligersorganisaties en collectieve voorzieningen).

Pas in tweede instantie oplossingen zoeken in individuele voorzieningen

Dagbesteding: onderdeel van een samenhangende wijkgerichte benadering dicht bij de burger.

Page 4: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

Visie Coöperatie VGZ op inkoop (II/III)

Individueel: “achter de eigen voordeur” Grote volume aan PV, VP en begeleiding Keuzevrijheid en – mogelijkheid voor

cliënten Zorgaanbieders onderscheiden zich

(concurrentie) Inbedding in wijkaanpak (wijknetwerk) Inkoop op basis van “outcome” (i.p.v. p*q)

Zorg op afspraak

Collectieve voorzieningen Beschikbaarheidfuncties zoals:

- Dagbesteding, - Acute zorg- Wijkverpleegkundige- Ketenzorg- Respijtzorg

Zorgaanbieders werken samen Geen keuzemogelijkheid cliënt Inkoop op basis van exploitatie (i.p.v.

p*q)

Regionale infrastructuur

Page 5: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

Visie Coöperatie VGZ op inkoop (III/III)

Behandeling hulpvraag tot op heden:* CIZ stelt indicatie* Indicatie gericht op restcomponent: beperking* Beperking is leidraad voor de inspanning van de zorgaanbieder * Inspanning wordt gefinancierd (p*q)* Onbetaalbaar en speelt niet in op kansen cliënt

Naar een andere benadering:

Page 6: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

Preve

ntieve

Voorzie

ninge

n

Eigen

Krach

t

Sociaal

Netwerk

Algemene

Voorzie

ninge

n

Individuele

Voorzie

ninge

n

Start hier:

“Gewoon” het proces omdraaien

In plaatsvan hier:

Nou ja, gewoon…

6

Page 7: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

Wijknetwerk

Gezondheidswinst / Kwaliteit van leven

Randvoorwaarden:Hoge participatiegraad en draagvlak burger, samenwerking, ontschotting, monitoring effecten, goede invulling zichtbare schakelfunctie, Goede ICT voorzieningen. Respect voor elkaars invalshoek, vertrouwen en respect.

Sociaal Netwe

rk

Vrijwilliger

Welzijns

orga-nisatie

Dagbe-

geleiding

Familie,

vrienden,

collega’s

Mantelzorg

Wijkagent

Zorg Netwerk

Zieken

huis

AWBZ verblijfzorg

GGZ

Overige 1e lijnszo

rg

Wijkver-

pleeg-kundi

ge

Huisarts

Wijkteam

Page 8: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

8De gemeente is een logische partner: burgerperspectief, integraal aanbod.

Page 9: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

Uitgangspunten samenwerking

• Visie bij de gemeente (aansluitend op VGZ)• Bereidheid: convenant en programma• Committment van uitvoerende partijen

Page 10: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

Uitgangspunten samenwerking

Kernpunten visionair kader:

• Vraaggericht• Inclusief• Talentenmanagement/zelfregie• Samenwerking (op infrastructuur)

Page 11: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

Aanvliegroute

Actie: Gemeente ontwikkelt visie en toetsingskader in

samenspraak met partners Zorgkantoor/verzekeraar zich aan bij gemeentelijke visie Realisatie gemeenschappelijk inkoopkader (convenant)

Doel: Geruisloze overgang van dagbesteding per 1 januari

2013 Opstap naar een integrale wijkgerichte aanpak Dagbesteding als onderdeel arrangement

Page 12: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

Inhoud presentatie:

Dagbesteding: decentralisatie WMO

Page 13: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

DAGVOORZIENINGEN

De oude verschijningsvormen:

WMO: dagopvang- Huiskamerprojecten- Vrije inloop-Sociale indicatie

AWBZ: dagverzorging- Sektoraal georganiseerd- Ouderen: bij een verzorgingshuis- Indicatie OB-dag- Vervoer

Page 14: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

DAGVOORZIENINGEN

De balans opmakend:

- Geen dekkend voorzieningen aanbod (daarom geen marktwerking maar samenwerking)

- Eenzijdig aanbod(daarom keuze in aanbod i.p.v aanbieder)

- Sectorale benadering(algemeen, tenzij …..)

- Balans vrijwilliger-professional(regierol bij burger)

- Benadering cliënt vanuit beperking (kansen/mogelijkheden)- Betaalbaarheid (met minder meer)

Page 15: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

DAGVOORZIENINGEN

Ideaal kader: inhoudelijk

– Open ontmoetingsplek (met en zonder indicatie)– Algemeen voorzieningen, tenzij ………– Sturing door lokale gemeenschap (halen en brengen)– Inhuur van gewenste professionele ondersteuning naar

behoefte– verlengstuk van thuis: geen zorgregelgeving

(Leefkwaliteit is norm)

Page 16: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

DAGVOORZIENINGEN

Ideaal kader: financieel

– Exploitatie per dagvoorziening– Financiering op basis van exploitatiebegroting

(niet aan indicaties van deelnemers)– Sluitende exploitatie over dagvoorzieningen heen

(niet elke afzonderlijke exploitatie hoeft sluitend te zijn)– Mix van bekostiging

(gemeente, zorgkantoor, zorgverzekeraar, eigen bijdrage deelnemers, andere financiers)

Page 17: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

17

Thuis zijn in de buurt:• Voorzieningen in de

buurt en ván de buurt

• Vraaggericht• Op basis van

inclusief beleid• In samenwerking• Financiering volgt =

niet leidend…• Op basis van de

kracht van mensen• In samenhang van

wonen, zorg en welzijn

Concept: Huis van de wijk

Page 18: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

DAGVOORZIENINGEN

Programma 2012 gemeente Venlo

Opdracht/fasering• Q1: Inventarisatie van de huidige verdeling (WMO-AWBZ)• Q1: Realiseren van een sluitende exploitatie per stadsdeel• Q2: Vaststellen wijkindeling op postcode niveau• Q2: Opstelling van doorontwikkelingsplannen conform het

beleidsmatig kader en 25%doelmatigheidswinst• Q2: Conferentie• Q3/4: Uitvoering doorontwikkeling

Page 19: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

Op kaart postwijk 5912

1

A

A

Page 20: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

In cijfers:

Naam Maaskerade Julianaflat SinselhofMolukse

Gemeenschap Crescendode

Wielewaal DAC Keulse Barriere

Adres Maaskade 29Deken van

Oppensingel Reigerstr. HagerhofwegProf.

Gelissensingel Leutherweg Jan van Venlostr Keulse Barriere 4

Organisatie Mensana Zorggroep Zorggroep Zorggroep Zorggroep   GGZ Rendiz

Aantal deelnemers 18 65 8 5

nog in ontwikkeling

49 218 20

Aantal dagdelen 5 160 29 18 152 ??? 6

Aantal indicaties 16 31 5 5 49 37 14

Juridische eigendom acc. nee nee ja nee ja Ja nee

Kosten 119.600 235.762 89.402 22.457 120.600 ??? 47.960

Inkomsten 145.411 240.335 50.245 31.460 170.298 ??? 48.000

fte professionals 1 2,29 1 0,28 2,92 3,3 1,6

uren vrijwilligers 16 37 100 70 21-24 70 31

Page 21: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

Dagvoorzieningen

Korte termijn:

Andere verhouding vrijwilligers - professionals

Lange termijn:

Dagbesteding gedragen door de wijk

Voorwaarde: wijknetwerk, m.n. sociaalnetwerk

Page 22: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

Inhoud presentatie:

Dagbesteding: onderdeel wijknetwerk

Page 23: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

Wijknetwerk

• Integrale aanpak (wmo-care-cure)• Verantwoordelijkheidsladder• Wijkteam schakel tussen sociaal- en zorgnetwerk• Sturen op outcome (ipv P*Q)

Page 24: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

Wijknetwerk

Gezondheidswinst / Kwaliteit van leven

Randvoorwaarden:Hoge participatiegraad en draagvlak burger, samenwerking, ontschotting, monitoring effecten, goede invulling zichtbare schakelfunctie, Goede ICT voorzieningen. Respect voor elkaars invalshoek, vertrouwen en respect.

Sociaal Netwe

rk

Vrijwilliger

Welzijns

orga-nisatie

Dagbe-

geleiding

Familie,

vrienden,

collega’s

Mantelzorg

Wijkagent

Zorg Netwerk

Zieken

huis

AWBZ verblijfzorg

GGZ

Overige 1e lijnszo

rg

Wijkver-

pleeg-kundi

ge

Huisarts

Wijkteam

Page 25: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

Wijknetwerk

Randvoorwaarden • Strategisch akkoord gemeente en zorgkantoor• Inzet middelen WMO,WWB, AWBZ, ZVW via

gezamenlijke inkoop • Bereidheid tot substitutie

(investeringen aan voorkant leiden tot lagere kosten aan achterkant

• Met minder meer

Page 26: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

Met professio-nals die

met passie werk

maken van een cultuur

van zorgen

én van

‘ontzorge

n’

26

Page 27: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

Wijknetwerk

Wijkteam• Beschikbaarheidfunctie• Integrale samenwerking op buurt- en wijkniveau

(wijkverpleegkundige, huisarts, maatschappelijk werk)• Autonomie• Generalistisch• Via zorgnetwerk koppeling met expertiselijnen

(dementie, palliatief, etc.)

Page 28: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

Wijknetwerk

Wijkteam: spil van nieuwe aanpak • Info & advies, preventief, signalerend, sturing/coördinatie

zorgnetwerk• Zicht op mogelijkheden (van professioneel tot vrijwillige

hulpverlening) • Gesprek vormgeven en komen tot arrangementen via

verantwoordelijkheidsladder• Integrale wijkbudgetten (WMO,AWBZ, ZVW, overig)• Mandaat en budgetverantwoordelijkheid

Page 29: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

Met zorg die vernieuwt maar…niet zonder de burger…!

29

Page 30: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

Integrale wijkteams

Sociaal netwerk• Flexibel, dynamisch en kleinschalig• Levert onderdelen van het arrangement

(dagbesteding, buurttaxi, buurtwerkbedrijf, winterzorg)

Wijkteam: linking pin naar sociaal netwerk • Zorgt voor aansluiting op zorgnetwerk op sociaal

netwerk• Ondersteunt bewonersnetwerk als producent van

collectieve voorzieningen

Page 31: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

31

Met kleinschalige en flexibele vormen van ontmoeting en dagbesteding in het huis van de wijk óf bij mensen thuis….. Toegankelijk voor álle bewoners van de wijk.

Page 32: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

32

Buurt-werkbedrijf Venlo-oostCliënten dagactivering

Mensen met afstand tot arbeidsmarktIntegraal team(s) van coaching en begeleiding

Eenduidige aansturing‘levert’ aan (buurt)projecten

Project Project Project Project Project Project Project

Coaching en begeleidingCoaching en begeleiding

Cliënten

WIZ, UWV, WAA

Cliënten

WIZ, UWV, WAA

Cliënten

Daelzicht

Cliënten

Daelzicht

Cliënten

GGZ

Cliënten

GGZ

Cliënten MensanaCliënten Mensana

Cliënten

Dichterbij

Cliënten

Dichterbij

Page 33: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

VRAGEN ?

Page 34: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

Stelling I

Samenwerken en concurreren gaan in een

wijkgerichte aanpak van WWZ prima

samen.

Page 35: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

Stelling II

Bewoners gaan over hun eigen leefbaar-

heid (kwaliteit).

Page 36: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

Stelling III

Gemeenten pretenderen te vaak dat kennis

van zorg aanwezig is.

Page 37: Visie van het zorgkantoor op overheveling dagbesteding van AWBZ naar Wmo

Stelling IV

Verschuiving van mandaat- en

budgetverantwoordelijkheid naar wijkteam

leidt tot slanke aanbieders.