visie op industrie Interview Sectorvisie - ABN AMRO 2012-10-24آ  visie op Nederland Nederlandse...

download visie op industrie Interview Sectorvisie - ABN AMRO 2012-10-24آ  visie op Nederland Nederlandse economie

of 31

 • date post

  14-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of visie op industrie Interview Sectorvisie - ABN AMRO 2012-10-24آ  visie op Nederland Nederlandse...

 • Sectorupdate 2012 ▶ Interview ▶ Trends & ontwikkelingen ▶ Sectorvisie

  visie op industrie

 • Geachte relatie,

  Voor u ligt Visie op Sectoren (VOS), de jaarlijkse dwarsdoorsnede van het

  Nederlandse bedrijfsleven. In VOS worden de actuele stand van zaken en de

  vooruitzichten van een groot aantal sectoren en branches besproken. Aan de

  hand van dit rapport kunt u uw onderneming spiegelen aan de trends en

  actuele branchecijfers, kijken hoe het met de branche van uw toeleveranciers

  is gesteld en zien wat de verwachtingen van ABN AMRO zijn voor uw eigen

  branche.

  Als bank anno nu publiceren wij VOS ook op onze nieuwe ABN AMRO Market Insights app voor de

  iPad. Op deze app vindt u tevens onze andere sectorgerelateerde en macro-economische publicaties.

  Aan het begin van het jaar werd het Nederlandse bedrijfsleven geconfronteerd met, helaas

  wederom, een lichte recessie. De impact van deze nieuwe recessie wordt voor een belangrijk deel

  bepaald door de mate waarin een sector herstel heeft laten zien na de dip in 2009. Precies de reden

  waarom nu sectoren als bouw, retail, horeca en zakelijke dienstverlening het zwaar hebben.

  Het lijkt er op dat mondiaal de economie zich herstelt en dit zal een positieve uitwerking hebben op

  de Nederlandse export. Ook kan de verwachte daling van de grondstoffenprijzen een positieve

  bijdrage leveren. In Nederland ligt echter de belangrijkste sleutel tot structureel herstel in handen van

  de consument. Het consumentenvertrouwen is ongekend laag en gaat waarschijnlijk pas stijgen als

  de onzekerheden over de Europese schuldencrisis, de eigen woning, pensioenen en de overheids-

  financiën uit de lucht zijn. Met het onlangs door een aantal politieke partijen gesloten akkoord wordt

  er geprobeerd om het overheidstekort terug te dringen. Hoe de maatregelen zullen uitpakken op de

  economie, het consumentenvertrouwen en bijvoorbeeld de sector industrie is op moment van

  schrijven van deze publicatie nog onduidelijk.

  Productie is tegenwoordig meer dan techniek alleen. Het interview met Joan Hanegraaf, directeur

  van Oerlemans Packaging en voorzitter van de brancheverenigingen NRK en VMK, en David Kemps,

  sector banker Industrie ABN AMRO, laat duidelijk zien dat het centraal zetten van de klant zorgt voor

  onderscheidend vermogen en bedrijfscontinuïteit. De afnemer vraagt steeds meer om een oplossing

  dan om een product. Deze overgang vraagt organisatorische aanpassingen. Broodnodig, echter de

  onzekerheid, zeker na het mislukken van het Catshuis-overleg, dwingt veel bedrijven om

  kostenbeheersing op nummer één te zetten.

  Hopelijk stimuleert deze publicatie u om met ABN AMRO en uw collega-ondernemers van gedachten

  te wisselen over de uitdagingen voor uw bedrijf en uw sector in Nederland. Wij denken graag met u

  mee en zijn u graag van dienst. Namens alle collega’s van ABN AMRO wens ik u en uw bedrijf alle

  succes toe!

  Met vriendelijke groet,

  Joop Wijn Lid Raad van Bestuur ABN AMRO

  1Visie op industrie

 • Visie op industrie Sectorupdate 2012

  2

 • 4 6

  10 12 14 16 18 20 22 24

  26 28

  visie op Nederland

  interview

  elektrotechnische groothandel

  machine-industrie

  metaalbewerkingsindustrie

  producenten van metaalproducten

  olie en gas toeleveranciers

  rubber- en kunststofproductenindustrie

  verpakkingsmiddelenindustrie

  wind en solar

  leeswijzer

  colofon

  3Visie op industrie

 • Vorig jaar is de economische groei sterk vertraagd en belandde de economie in een

  recessie die in het begin van 2012 nog voortduurde. Er zijn echter aanwijzingen dat de

  economie in het tweede halfjaar weer groei zal vertonen – waarschijnlijk dankzij een

  aantrekkende uitvoer. De consumptieve bestedingen dalen naar verwachting opnieuw.

  visie op Nederland Nederlandse economie

  krabbelt in 2012 weer op

  In 2011 groeide de economie met 1,2%. Ten opzichte van de groei

  in 2010 (+1,7%) leek de afzwakking beperkt, maar achter die 1,2%

  gaat een forse afkoeling van de economie schuil in de loop van het

  jaar. In het eerste kwartaal van 2011 steeg het bruto binnenlands

  product (bbp) nog met 0,75% ten opzichte van de voorgaande peri-

  ode. In de daaropvolgende kwartalen viel dat cijfer steeds lager uit.

  In het derde en vierde kwartaal was zelfs sprake van krimp (respec-

  tievelijk -0,4 en -0,6% kwartaal-op-kwartaal). Deze ontwikkeling stak

  ongunstig af bij die van de eurozone als geheel. In het derde kwar-

  taal kromp de Nederlandse economie al, terwijl de eurozone-econo-

  mie nog een plus liet optekenen en in het slotkwartaal van 2011 viel

  het groeicijfer (-0,6%) opnieuw lager uit dan dat voor de eurozone

  als geheel (-0,3%). Jaar-op-jaar viel de groei van het bbp terug van

  +2,2% in het begin van het jaar naar -0,2% in het laatste kwartaal.

  Afzwakking groei economie voorbij?

  -6

  -3

  0

  3

  6

  1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 60

  75

  90

  105

  120

  bbp (% j-o-j; l.as) Economisch-sentimentindicator (r.as)

  %

  Bron: Thomson Reuters Datastream

  Uitvoergroei sterk vertraagd, maar eerste lichtpuntjes zichtbaar Kijken we naar het verloop van de verschillende bestedingscompo-

  nenten, dan valt op dat de uitvoer (de kurk waar de economie op

  drijft) in de loop van het jaar per saldo niet is toegenomen (0,0%

  j-o-j in vierde kwartaal). Na bescheiden kwartaal-op-kwartaal-plus-

  sen in het eerste halfjaar, was daarna sprake van minnen. Dat de

  gemiddelde jaargroei toch op 3,8% is uitgekomen, is dan ook gro-

  tendeels toe te schrijven aan het stevige groeitempo tegen het eind

  van 2010.

  De forse afkoeling bij de uitvoer komt grotendeels, of zelfs hele-

  maal, op het conto van de afzetmarkten. Driekwart van de goede-

  renuitvoer blijft in de EU en daarvan blijft het overgrote deel binnen

  de eurozone (krap 59% van de totale goederenuitvoer). De totale

  goedereninvoer van de eurozone is zelfs nog wat meer terug-

  gevallen dan de Nederlandse uitvoer. We zien hier de gevolgen van

  diverse groeivertragende factoren. Denk aan de hoge olieprijzen

  begin 2011, bezuinigingen door overheden en de grote onrust als

  gevolg van de staatsschuldencrisis in de eurozone. Met name die

  laatste factor heeft het vertrouwen in de economie in de tweede

  helft van het afgelopen jaar stevig doen slinken.

  De economie van de eurozone is naar verwachting in het eerste

  kwartaal van 2012 opnieuw gekrompen. Dat kan worden afgeleid

  uit de begin april beschikbare indicatoren. ABN AMRO verwacht dat

  de eurozone-economie in het tweede kwartaal stabiliseert, om

  vanaf het midden van het jaar weer wat te gaan groeien. Dit be-

  scheiden herstel kan vooral worden toegeschreven aan de opleving

  van de wereldhandel. De binnenlandse bestedingen in de eurozone

  staan echter onder druk van bezuinigingsmaatregelen. Duitsland

  lijkt hierop overigens een uitzondering te vormen.

  De laatste Nederlandse uitvoercijfers lijken (al) wat minder ongun-

  stig. In de jaar-op-jaarvergelijking zagen we eind vorig jaar en begin

  dit jaar weer enige stijging van het groeicijfer. Ook de indicatie van

  de inkoopmanagersindex (PMI) is beter: de deelindex voor de ex-

  portorders lag in januari en vooral in februari boven de 50, dat is het

  niveau dat het verschil markeert tussen krimp en groei. Hoewel we

  in maart weer een daling zagen, bleef deze deel-PMI in die maand

  nog duidelijk boven de 50.

  4

 • Uitvoergroei lijkt dal gepasseerd PMI >50 wijst op groei;

 • Links: Joan Hanegraaf, directeur van Oerlemans Packaging, en voorzitter van NRK en VMK, daarnaast David Kemps, sector banker Industrie bij de ABN AMRO.

  Joan Hanegraaf, voorzitter van NRK en VMK: ‘Steeds dunnere folies leveren

  forse milieuwinst op’

  Bulkproductie is in Nederland al lang geen optie meer. Die komt wel uit de lagelonen-

  landen. Oerlemans Packaging bewijst dat er volop bestaansrecht is voor een vitale

  kunststofindustrie. Ook in crisistijden haalde het bedrijf acceptabele resultaten. De

  economische cijfers voor de gehele sector stemmen niet vrolijk. Toch zijn er kansen,

  bijvoorbeeld om inzameling en recycling te verbeteren. Dat moet zelfs geld kunnen

  opleveren, als het maar goed georganiseerd wordt. Welke invloed heeft de

  ontwikkeling van de olieprijs? Wat zijn kansrijke strategieën? Joan Hanegraaf en

  David Kemps geven hun visie. Joan Hanegraaf is directeur van Oerlemans Packaging,

  en voorzitter van NRK, branchevereniging voor de Nederlandse Rubber, lijm- en

  Kunststofindustrieën. Kemps is sector banker Industrie bij ABN AMRO.

  6

 • We lopen in de fabriek in Genderen, één van de zes productie-

  locaties van Oerlemans Packaging. ‘Als je hier straks de poort

  uitloopt’, zegt Joan Hanegraaf, terwijl hij wijst op een extruder,

  een machine die met razende snelheid folie richting plafond

  blaast, ‘dan ki