van beschermd wonen Directeur Projectbureau onder de Wmo ... · van beschermd wonen! onder de Wmo...

of 22 /22
Vereniging Het Wooninitiatief Robuust organiseren van beschermd wonen onder de Wmo 2015 Mede mogelijk gemaakt door Jos van Oyen Het Wooninitiatief Jos van Oyen Directeur Projectbureau Wooninitiatieven Robuust organiseren van beschermd wonen onder de Wmo 2015

Embed Size (px)

Transcript of van beschermd wonen Directeur Projectbureau onder de Wmo ... · van beschermd wonen! onder de Wmo...

Page 1: van beschermd wonen Directeur Projectbureau onder de Wmo ... · van beschermd wonen! onder de Wmo 2015 Mede mogelijk gemaakt door f Jos van Oyen! Directeur Projectbureau! ... •

Vereniging

Het WooninitiatiefRobuust organiseren!

van beschermd wonen!onder de Wmo 2015

Mede mogelijk gemaakt doorJos van Oyen

Het Wooninitiatief

Jos van Oyen!Directeur Projectbureau!Wooninitiatieven

Robuust organiseren!van beschermd wonen!onder de Wmo 2015

Page 2: van beschermd wonen Directeur Projectbureau onder de Wmo ... · van beschermd wonen! onder de Wmo 2015 Mede mogelijk gemaakt door f Jos van Oyen! Directeur Projectbureau! ... •

Het Wooninitiatief

Het Wooninitiatiefop participatie gericht begeleid wonen

voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Page 3: van beschermd wonen Directeur Projectbureau onder de Wmo ... · van beschermd wonen! onder de Wmo 2015 Mede mogelijk gemaakt door f Jos van Oyen! Directeur Projectbureau! ... •

Het WooninitiatiefNieuwe taken

• het op participatie gericht begeleid wonen te faciliteren

• voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

• die intensieve begeleiding nodig hebben

• inclusief de zorg voor de huisvesting

De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015) legt aan gemeenten de verplichting op:

Page 4: van beschermd wonen Directeur Projectbureau onder de Wmo ... · van beschermd wonen! onder de Wmo 2015 Mede mogelijk gemaakt door f Jos van Oyen! Directeur Projectbureau! ... •

Het Wooninitiatief Maslow

Zelf- ontplooiing

Waardering en erkenning

Sociaal contact

Veiligheid en zekerheid

Lichamelijke behoeften

Page 5: van beschermd wonen Directeur Projectbureau onder de Wmo ... · van beschermd wonen! onder de Wmo 2015 Mede mogelijk gemaakt door f Jos van Oyen! Directeur Projectbureau! ... •

Het Wooninitiatief Doelgroep

• mensen met een vastgestelde psychische kwetsbaarheid

• die niet (of niet meer) in een instelling (klinische setting) hoeven te verblijven (d.w.z. t/m + ZZP-4-C)

• en voor wie (dus) maatschappelijke participatie mogelijk is

• maar die uitsluitend met intensieve begeleiding (nagenoeg) zelfstandig kunnen wonen

• in een daarvoor ingerichte woonvoorziening

Page 6: van beschermd wonen Directeur Projectbureau onder de Wmo ... · van beschermd wonen! onder de Wmo 2015 Mede mogelijk gemaakt door f Jos van Oyen! Directeur Projectbureau! ... •

Het WooninitiatiefDe Woningen

• zelfstandige woningen, normale woonfunctie

• situering ‘normaal’ in de wijk

• menging met reguliere bewoning is mogelijk, afhankelijk van de aard van de beperkingen

• extra: gemeenschappelijke ruimten, waar ook begeleiding gegeven kan worden

• (nagenoeg) geen bijzondere bouwkundige voorzieningen

Page 7: van beschermd wonen Directeur Projectbureau onder de Wmo ... · van beschermd wonen! onder de Wmo 2015 Mede mogelijk gemaakt door f Jos van Oyen! Directeur Projectbureau! ... •

Het Wooninitiatief

WMO

Curator/Mentor

Zvw

Indicatie- stelling

Verhuurder

Huisvesting

Inkomen, Huurtoeslag

Gemeente

Het systeem

Wmo toekenning

Behandelaar

Begeleider

Behandeling

Begeleiding Maatsch. participatie

Mantelzorg

Cliënt

Page 8: van beschermd wonen Directeur Projectbureau onder de Wmo ... · van beschermd wonen! onder de Wmo 2015 Mede mogelijk gemaakt door f Jos van Oyen! Directeur Projectbureau! ... •

Het Wooninitiatief

!

!

!

!

!

Maatschappelijke Participatie

Verhuurder

Gemeente

Behandelaar

Begeleider MantelzorgCliënt

Geïntegreerde aanpak

Burger-

initiatieven

Page 9: van beschermd wonen Directeur Projectbureau onder de Wmo ... · van beschermd wonen! onder de Wmo 2015 Mede mogelijk gemaakt door f Jos van Oyen! Directeur Projectbureau! ... •

Het Wooninitiatief

!

!

!

!

!

Verhuurder

Gemeente

!

!

!

!

!

Maatschappelijke Participatie

Behandelaar

Begeleider MantelzorgBewoner

Geïntegreerde aanpak

Burger-

initiatieven

Page 10: van beschermd wonen Directeur Projectbureau onder de Wmo ... · van beschermd wonen! onder de Wmo 2015 Mede mogelijk gemaakt door f Jos van Oyen! Directeur Projectbureau! ... •

Het Wooninitiatief

Chapeau Woonkringen

• Vrijwilligers die maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen

• Ondersteunt burgerinitiatieven bij het inrichten van woonvoorzieningen

• Gericht op veiligheid voor de gemeenschap en op maatschappelijke inbedding van mensen met een psychische kwetsbaarheid

• De stijl van de begeleiding is gebaseerd op participatie van de individuele kwetsbare burgers

Page 11: van beschermd wonen Directeur Projectbureau onder de Wmo ... · van beschermd wonen! onder de Wmo 2015 Mede mogelijk gemaakt door f Jos van Oyen! Directeur Projectbureau! ... •

Het Wooninitiatief

Behandelaar

Chapeau-modelVerhuurder

Stichting Chapeau Woonkringen

Lokale Chapeau Woonkring

Zorgaanbieder Begeleiding

Bewoner

Hoofdhuurctr. / Samenw. ovk.

Raamovereenk. Zorgverlening

Individueel zorgcontract

Mantelzorg

Zorg / Huur-overeenkomst

Page 12: van beschermd wonen Directeur Projectbureau onder de Wmo ... · van beschermd wonen! onder de Wmo 2015 Mede mogelijk gemaakt door f Jos van Oyen! Directeur Projectbureau! ... •

Het Wooninitiatief

BehandelaarVerhuurder

Chapeau-model

Chapeau Woonkring

Zorgaanbieder Begeleiding

Bewoner

Individueel zorgcontract

Zorg/Huur-overeenkomst

PGB ZIN

Raamovereenk. Zorgverlening

Gemeente

Mantelzorg

Page 13: van beschermd wonen Directeur Projectbureau onder de Wmo ... · van beschermd wonen! onder de Wmo 2015 Mede mogelijk gemaakt door f Jos van Oyen! Directeur Projectbureau! ... •

Het Wooninitiatief

BehandelaarVerhuurder

MantelzorgBewoner

Individueel zorgcontract

Chapeau-model

Zorg/Huur-overeenkomst

Raamovereenk. Zorgverlening

Erkenning (beschikking)

Zorgaanbieder Begeleiding

Chapeau Woonkring

Gemeente

Page 14: van beschermd wonen Directeur Projectbureau onder de Wmo ... · van beschermd wonen! onder de Wmo 2015 Mede mogelijk gemaakt door f Jos van Oyen! Directeur Projectbureau! ... •

Het Wooninitiatief

Toelatingscommissie !

!

!

Toelatingsgesprek

Toelatingsprocedure

Chapeau Woonkringen

Zorgaanbieder

Onafhankelijke derde

Teamleider van de Woonkring

Stap 1

Beoordeling: • voldoet aan de gestelde criteria (o.a. indicatie)

• is in staat tot zelfstandig wonen onder begeleiding

• past bij de groep

Onafhankelijke externe beoordeling

Medische Second Opinion Beoordeling:

• voldoet aan de gestelde criteria (o.a. indicatie)

• is in staat tot zelfstandig wonen onder begeleiding

• past bij de groep

Toelatings-commissie doet voorstel over de

toelating

Stap 2 Stap 3

Chapeau Woonkringen

Gemeente

Page 15: van beschermd wonen Directeur Projectbureau onder de Wmo ... · van beschermd wonen! onder de Wmo 2015 Mede mogelijk gemaakt door f Jos van Oyen! Directeur Projectbureau! ... •

Het Wooninitiatief Wijkteams

Bron: Functioneel ontwerp wmo - Meierij gemeenten

• De meeste gemeenten organiseren de maatschappelijke ondersteuning door het inrichten van sociale wijkteams

• Op vrijwel alle door deze sociale wijkteams bestreken aandachtsvelden zal sprake zijn van interactie met de woonvoorzieningen

Sociaal Wijkteam

Wonen

Zorg

Welzijn

Vrije tijd

Werk

InkomenLeren

Opvoeden

Veiligheid

Page 16: van beschermd wonen Directeur Projectbureau onder de Wmo ... · van beschermd wonen! onder de Wmo 2015 Mede mogelijk gemaakt door f Jos van Oyen! Directeur Projectbureau! ... •

Het Wooninitiatief

Woonkring

Chapeau Woonkring Mantelzorg

Begeleiding

Interactie

Gemeente

Behandelaar

Bewoner

Sociaal Wijkteam

WonenZorg

Welzijn

Vrije tijd

Werk

InkomenLeren

Opvoeden

Veiligheid

Page 17: van beschermd wonen Directeur Projectbureau onder de Wmo ... · van beschermd wonen! onder de Wmo 2015 Mede mogelijk gemaakt door f Jos van Oyen! Directeur Projectbureau! ... •

Het Wooninitiatief Haalbaarheid

• Behoeftenonderzoek

• informatie beschikbaar bij gemeente

• informatie beschikbaar bij zorgaanbieders

• spontane aanmeldingen

• informatieavond kandidaten en betrokkenen

• Kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de behoefte

• vaststellingscriteria nodig (indicatiestelling)

• leefbaarheidscriterium: niet elke combinatie van aandoeningen is mogelijk

• duur van de benodigde beschikbaarheid (veelal onbepaald)

• Bouwlocaties en bouwmogelijkheden

• omgevingsvereisten

• beschikbaarheid locatie

• Beschikbaarheid investeerder

• Hanteerbaar toewijzingsmodel

• Hanteerbaar beheermodel

• Looptijd overeenkomsten

• Huurprijzen en rendement

• Risico leegstand en huurderving

• Alternatieve aanwendbaarheid

• Samenwerkingsovereenkomst

Page 18: van beschermd wonen Directeur Projectbureau onder de Wmo ... · van beschermd wonen! onder de Wmo 2015 Mede mogelijk gemaakt door f Jos van Oyen! Directeur Projectbureau! ... •

Het Wooninitiatief De kosten

Wie Betaalt wat Waaruit

Bewoner Huur Eigen inkomen, huurtoeslag

Bewoner Behandeling ZKV (Wlz?)

Bewoner Begeleiding Wmo

Page 19: van beschermd wonen Directeur Projectbureau onder de Wmo ... · van beschermd wonen! onder de Wmo 2015 Mede mogelijk gemaakt door f Jos van Oyen! Directeur Projectbureau! ... •

Het Wooninitiatief Kosten begeleiding

Onderdeel Omvang

Huur en servicekosten gemeenschappelijke ruimte Netto doorbelasten werkelijke kosten

Personeelskosten begeleiding Netto doorbelasten werkelijke kosten, toeslag voor algemene kosten (management, kwaliteitszorg, opleidingen, etc.)

Inrichting en inventaris gemeenschappelijke ruimte

Eerste investering, kapitaalslasten, afschrijving (vervanging) en onderhoud

Operationele kosten gemeenschappelijke ruimte Netto doorbelasten werkelijke kosten / budgettoekenning

Page 20: van beschermd wonen Directeur Projectbureau onder de Wmo ... · van beschermd wonen! onder de Wmo 2015 Mede mogelijk gemaakt door f Jos van Oyen! Directeur Projectbureau! ... •

Het Wooninitiatief Organisatiekosten

Onderdeel Omvang

Bestuurskosten wooninitiatief (stichting) Vrijwilligersvergoedingen, toeslag voor algemene kosten

Operationele kosten wooninitiatief (stichting) Bijv. juridische kosten (procedures), en andere bijzondere operationele kosten

Kosten toelatingscommissie Urenvergoeding, in overeenstemming met het gewicht en de verantwoordelijkheid van de taak

Realisatiekosten Netto doorbelasten werkelijke kosten / budgettoekenning

Page 21: van beschermd wonen Directeur Projectbureau onder de Wmo ... · van beschermd wonen! onder de Wmo 2015 Mede mogelijk gemaakt door f Jos van Oyen! Directeur Projectbureau! ... •

Het Wooninitiatief Realisatiekosten

• het zoeken van een geschikte locatie; • het zoeken van een investeerder

(corporatie of private investeerder); • het zoeken van lokale kandidaat

bestuurders voor een wooninitiatief; • het structureren van de rechtspersoon

(woonkring); • het formuleren van beleid naar gemeente,

bewoners, zorginstellingen en andere betrokkenen;

• het contracteren van de investeerder; • het selecteren van een zorgaanbieder; • het contracteren van de zorgaanbieder;

• het overleg over het bouwkundig ontwerp en eventuele aanpassingen;

• assistentie bij het inrichten van de gemeenschappelijke ruimten;

• het opstellen van individuele huurovereenkomsten;

• de daadwerkelijke verhuur van de woningen;

• overleg met diverse overheidsinstanties; • overleg met en informatievoorziening aan

omwonenden en belangstellenden; • de organisatie en de financiering van de

woonvoorziening.

Page 22: van beschermd wonen Directeur Projectbureau onder de Wmo ... · van beschermd wonen! onder de Wmo 2015 Mede mogelijk gemaakt door f Jos van Oyen! Directeur Projectbureau! ... •

Het Wooninitiatief Chapeau Woonkringen

Chapeau Woonkring Gorinchem

Chapeau Woonkring

Cuijk

Chapeau Woonkring Leerdam

Chapeau Woonkring Rosmalen

Chapeau Woonkring Eindhoven

Chapeau Woonkring Wageningen

Chapeau Woonkring

Haarlemmermeer

Chapeau Woonkring Heusden

Chapeau Woonkring

Uden

Chapeau Woonkring

LingeErf

Chapeau Woonkring

Tilburg

Stichting Chapeau Woonkringen

Chapeau Woonkring Den Bosch

Chapeau Woonkring

Rijen

Chapeau Woonkring

Meppel

Chapeau Woonkring

Utrecht