Valkennieuws maart april 2015 web

64
Notulen Algemene Leden Vergadering Meetpunten NK 2015 Traileronderhoud April 2015

description

 

Transcript of Valkennieuws maart april 2015 web

Page 1: Valkennieuws maart april 2015 web

OMS ValkenNieuws 2011.indd 1 14-02-11 10:05

Notulen Algemene Leden Vergadering Meetpunten NK 2015Traileronderhoud

April 2015

Page 2: Valkennieuws maart april 2015 web

Digitaal printen

SpandoekenMailing

Posters & Banners

Websites

Han

dlin

g

App

sDrukwerk

Vormgeving

Graficiënt PrintmediaTorenstraat 22 A3764 CM Soest

Tel. 035 - 601 21 00

www.graficient.nl

Uw advertentieruimte?

Uw advertentieruimte?

Uw advertentieruimte?

Uw advertentieruimte?

Uw advertentieruimte?

Uw advertentieruimte?

Uw advertentieruimte?

Uw advertentieruimte?

Uw advertentieruimte?

Uw advertentieruimte?

Uw advertentieruimte?

Uw advertentieruimte?

Uw advertentieruimte?

Uw advertentieruimte?

Uw advertentieruimte?

Uw advertentieruimte?

Uw advertentieruimte?

Uw advertentieruimte?

Uw advertentieruimte?

Uw advertentieruimte?

Uw advertentieruimte?

Uw advertentieruimte?

Uw advertentieruimte?

Uw advertentieruimte?

Uw advertentieruimte?

Uw advertentieruimte?

Page 3: Valkennieuws maart april 2015 web

Valkenklasse April 2015 1

Bestuur Inhoud Voorzitter Mark van Leeuwen Tel: 06-5233 7241 Bestuursnieuws [email protected] Notulen ALV 2015 Secretaris Gert-Jan de Roo Tel: 06-5344 3020 Jongerenvergadering 2015 [email protected] PR & Media: Esther Sijbranda Penningmeester Lex Keller Tel: 071-501 2839 Evenementenkalender [email protected] Talenten 2015 Commissarissen Meet/controle punten NK West Eric Bos Tel: 06-4324 6061 Valkennieuws schema 2015 [email protected] Evenementen april-juni Noord Hette van der Zwaag Tel: 06-5280 6949 Verslag [email protected] Rotterdams Valkennest Toerzeilen Gert-Jan de Roo Tel: 06-5344 3020 Hiswa, Divorced en Valk 36 [email protected] PIP 2014 PR en Media Esther Sijbranda Tel: 06-1015 0550 Opening Sneek en wie schrijft? [email protected] Valk in de media: Falcon takes off Technisch Advies Fred Schaaf Tel: 0294-284325/ Overig [email protected] 06-2897 4932 Trailer onderhoud Redactie Henry van Haagen Tel: 010-4516 243/ Index boek Jan van Wijngaarden [email protected] 06-5711 5773 Techniek in de 844 Materiaalsterkte Webmaster Hero Hettinga Tel: 06-1001 6871 Facebook: Falcone Italiano [email protected] Kajuitvalkennieuws Website www.valkenklasse.nl 75 jaar geleden Omslagontwerp Martin van der Laan Wie kent deze zeilers?

Foto’s Henry van Haagen, Fred Schaaf, Gert Jan de Roo, Eize Hoekstra

Valk 8 Tachynaut

Ere-leden P.S. Albers, J. Duits, H. Maarleveld, P. van Riet, J.H. de Wilde, P. van der Zwaag

Pean leert jongeren beter zeilen

Geef een Jubileummagazine cadeau! Ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Vlaardingen onder nummer 40386292. Bankrekeningnummer NL24 INGB 0001 4356 73, t.n.v. Penningmeester Valkenklasse Organisatie te Hoogmade. Overname is mogelijk na toestemming van de redactie. Zonodig kan de redactie ingezonden artikelen inkorten. Artikelen die de Valkenklasse Organisatie belangen direct of indirect schaden, kunnen geweigerd worden.

Het Valkennieuws is een uitgave van de VALKENKLASSE ORGANISATIE (VAKO) Opgericht 14 april 1967 Contributie 30 euro per jaar, inclusief Valkennieuws

Page 4: Valkennieuws maart april 2015 web

2 Valkenklasse April 2015

Page 5: Valkennieuws maart april 2015 web

Valkenklasse April 2015 3

Beste Valkenvrienden Bij de Algemene Ledenvergadering van afgelopen 7 maart mocht ik het stokje/de voorzittershamer overnemen van Hette. De daarbij horende ongeschreven ver-plichting is dat ik ook in elk Valkennieuws het openingswoord mag schrijven, bij de-ze. Ik heb bij de ALV altijd een tweeslachtig gevoel: aan de ene kant zijn we een club van zeilers, die zich in afgelegen verga-derzalen toch altijd meer vissen op het droge voelen, hoewel sommige zeilers op-vallende verbale kwaliteiten bezitten. Aan de andere kant is de ALV dé plaats waar in een democratische vereniging het bestuur verantwoording aflegt aan de le-den en waar de leden kunnen bepalen welke koers de vereniging uit moet gaan. Een opkomst van 24 leden op een be-stand van ruim 400 is dan laag te noe-men, maar ik zie ook genoeg tekenen dat de VAKO nog bruist van de energie: we stonden prominent op de twee voorjaars-beurzen. Daar waar het bestuur dacht al-leen de Hiswa georganiseerd te krijgen, sprong een aantal leden spontaan op de bres om de Valk ook op Boot Holland te showen.

Er heeft zich wederom een enthousiast Ta-lententeam gemeld en er is een nieuw elan om de website en andere media actiever te gaan inzetten om wedstrijd- en toerzeilers te informeren en om nieuwe zeilers in de Valk te krijgen. Misschien steken we de handen gewoon be-ter uit de mouwen en zien we elkaar liever op of naast het water, dan in kleine zaaltjes. Ik zie het komend jaar, zeker na mijn eerste baantje op Reewijk met Pasen, dan ook zon-nig tegemoet. Ik weet zeker dat iedereen weer zal genieten bij de eerste rakken in 2015 en dat het enthousiasme van de VAKO-leden zal zorgen dat we succesvol door dit jaar zullen ‘zeilen’. Mocht je niet op de ALV zijn geweest en wel ideeën hebben, schroom dan niet een bestuurslid aan te schieten, maar laat het aantal deelnemers op de ALV 2016 alsjeblieft niet onder de 24 komen. Zeil ze, Mark.

Page 6: Valkennieuws maart april 2015 web

4 Valkenklasse April 2015

Page 7: Valkennieuws maart april 2015 web

Valkenklasse April 2015 5

PR is belangrijk voor de Valkenklasse

Het Valkennieuws wordt ook buiten de klasse gelezen. Voor de pr van de klasse is het daarom erg belangrijk dat we verslag doen van wedstrijden en andere evenementen. ‘De Valkenklasse leeft, er gebeurt veel, het is er gezellig …. daar zou ik me misschien ook bij willen aansluiten’. Het is verder goed om elkaar te informeren met de idee dat er niet bij te zijn geweest het gevoel geeft iets gemist te hebben. Met schrijven kunnen we anderen stimuleren een volgende keer mee te doen. We willen toch allemaal grotere startvelden? Lees ook de nieuwe opzet van verslaglegging van wedstrijden in het artikel Opening Sneek en wie schrijft? Niet iedereen is een geboren schrijver, maar schrijven is geen ‘straf’.Het is leuk voor an-deren als ze jouw beleving in jouw stijl lezen. Je moet er misschien wel een beetje moei-te voor doen, maar daar willen we graag bij helpen. Als er vragen zijn bel de redacteur op 010 4516243 of stuur een mailtje naar [email protected] ? Alle kopij en fo-to’s die gerelateerd zijn aan het zeilen in een valk zijn welkom.

Gevraagd: Oud hout/ historie Jeugd in de valk ‘Vreemde’ valk gezien? Portret nieuw lid

Tactiek/ techniek/ tuigage/ Materiaalkeuze Hoe gaat het met .....? Toertocht gemaakt?

Ingezonden stukken Ingezonden artikelen van leden in het Valkennieuws worden op persoonlijke titel ge-schreven. Hiervoor neemt het bestuur geen verantwoording.

Valkennieuws publicatie schema 2015 2015 deadline inhoudsuggesties 3 mei-juni 11 juni Bestuursmededelingen Tussenstand Jaarprijs

Aankondigingen KE Grou Kaagweek Sneekweek

Alkmaar Open NK Reglement NK Programma

Verslagen/uitslagen

4 juli-augustus

4 augustus Bestuursmededelingen Tussenstand Jaarprijs

Aankondigingen Merke Grou Princenhoftocht Grou Nakaag Sluiting Sneek

NK programma Kaag Lange Afstand Snert Vinkeveen Herfstwedstrijden Kralin-gen

Verslagen/uitslagen

5 september- oktober

13 oktober Bestuursmededelingen Tussenstand Jaarprijs Verslagen/uitslagen

6 november-december

8 december Bestuursmededelingen Nieuwe Talenten 2016

Jaarverslag Talenten Eindstand Jaarprijs 2015 verslagen/uitslagen

Page 8: Valkennieuws maart april 2015 web

6 Valkenklasse April 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering Valkenklasse Organisatie 2015

Datum: zaterdag 7 maart 2015 Locatie: Watersport Vereniging Lelystad, Houtribhaven 2 Aanwezig: 24 leden en 7 bestuursleden Afwezig met bericht: Foeke Brouwer, Peter Albers, Jacques van Schie, Mark van Rhijn, Menno Huisman, Malou en Karel Wagner, Joost Aapkes, Johan Weissen-bach, Koos Timmenga, Hero Hettinga, Mark Nauta, Daan Nauta. Agenda: 1. Opening (14:07 uur) De voorzitter opent de vergadering en heet een bijzonder welkom aan de aan-wezige ereleden: Jan de Wilde, Peter van Riet, Hugo Maarleveld en Piet van der Zwaag. 2. Mededelingen Er zijn twee wijzigingen in de agenda: aan het eind van punt 5 wordt toegevoegd de voortgang van het lustrumboek “Hard en Hoog” en voor het hoofdpunt “PR en Me-dia” wordt toegevoegd de “Wedstrijd- en evenementenkalender”. 3. Ingekomen stukken Henry van Haagen heeft het bestuur een email gestuurd waarin hij pleit voor het publiceren van het bestand dat Bernard IJskes heeft samengesteld met histori-sche gegevens van alle gebouwde Valken, de zogenaamde “All Time Valken-lijst” (ATV). Bernard heeft veel tijd gesto-ken in het samenstellen van de ATV, door speurwerk, gesprekken met (oud) Valken-bezitters en raadpleging van openbare bronnen. Hij ziet echter bezwaren in het publiceren van de ATV, die het bestuur niet met hem deelt Het bestuur is het met Henry eens dat een lijst met Valkengegevens een waarde-volle aanvulling op de website kan zijn en een bron van informatie voor de leden, mits opgesteld met de juiste maatregelen

rondom de bescherming van persoonsgege-vens De voorzitter zegt dat het Bernard IJskes (die in de zaal aanwezig is) nog een keer for-meel zal vragen of hij de ATV lijst hiervoor beschikbaar wil stellen. Als hij daarmee in-stemt zullen we als VAKO die lijst gaan publi-ceren. Als Bernhard nee zegt zullen we zelf een initiatief opstarten om een vergelijkbare publieke lijst aan te leggen. Een dergelijke lijst, onder auspiciën van de VAKO, zal de door Hugo Maarleveld voorgestelde naam “Valkenregister” gaan dragen. Hugo merkt op dat vele klassen beschikken over zo’n schepenregister en dit publiceren (o.a. de Vrijheids-, 12 voetsjol- en Regenboogklas-se). Bernard verklaart in de vergadering mondeling niet in te stemmen met de publi-catie van zijn ATV lijst *. Direct na afloop van de ALV overhandigt-

Bernhard IJskes een brief aan Hette van der Zwaag waarin hij zijn bezwaar tegen het publiceren van de All Time Valkenlijst schriftelijk bevestigt en tevens zijn lid-maatschap van de VAKO per direct op-zegt.

4. Notulen ALV 22 maart 2014 Naast een aanpassing van een datum (2014 i.p.v. 2013) heeft Hugo Maarleveld naar aanleiding van de notulen een opmer-king over de laatste paragraaf van punt 7 “TAC”, dat hij graag besproken ziet bij de be-handeling van het jaarverslag van de TAC. 5. Lustrum 2014 Na een korte terugblik op het lustrumjaar 2014 richt Willeke Zandstra het woord tot de vergadering: er is vorig jaar veel neerge-zet met zeer veel vrijwilligers. Willeke pleit er daarom voor dit jaar organisatorisch iets minder hooi op de vork te nemen. Ook om-dat in 2017 het lustrum van de VAKO wacht, al mag dat volgens haar wel wat kleiner ge-vierd worden.

Page 9: Valkennieuws maart april 2015 web

Valkenklasse April 2015 7

Notulen

Een laatste uiting van het lustrumjaar was de uitslag van de uitgeschreven foto-wedstrijd. Jurylid Henk de Joode licht de uitslag toe en noemt de winnaars in de vijf categorieën (die elk een print van hun foto opgestuurd krijgen) en de overall winnaar. Henk wordt bedankt met een bos bloemen. De voortgang van de in het lustrum aan-gekondigde uitgave van een ‘trimboek’, getiteld “Hard en Hoog”, waarvoor al 160 leden ingetekend hebben, wordt toege-licht door Hugo Maarleveld. Door ver-schillende omstandigheden is de gereed-koming helaas achterop geraakt, maar nu is er sprake van een inhaalslag. Het boek zal in de loop van dit jaar uitge-bracht worden. De redactie heeft de ex-tra hulp van hulp van Durk Zandstra en Rob van der Laan als meelezers. Met het huidige aantal inschrijvers komt er ge-noeg geld binnen om er niet op te hoeven toeleggen. Uit de vergadering komt de voorkeur om in dit boek van advertenties af te zien.

6. Jaarverslagen Naar aanleiding van het jaarverslag van de TAC vraagt Hugo Maarleveld of de le-den van de TAC daarin ook vermeld kun-nen worden, te weten: Mark van Rhijn, Freark Zandstra en Rogier Groeneveld. Verder is Hugo benieuwd naar de rationa-le achter de voorgestelde lijst met meet-punten voor het NK 2015. Fred Schaaf legt uit dat er altijd, gezien de beperkte tijd dat er gemeten kan worden, een keu-ze gemaakt moet worden. Naast stan-daard zaken zoals inventaris en zwarte banden op de rondhouten, mastkoker-bout en verstaging, zullen andere zaken middels een soort roulatieschema aan bod komen. De voorzitter van de TAC noemt wel de aanleiding om afgelopen NK de maximale breedte van de stoot-randen te handhaven: Valken met te bre-

de ‘haaietanden’ kunnen voor extra risico’s zorgen bij aanvaringen. Ook dit jaar zal de stootrandbreedte op de lijst met te meten punten staan, omdat vorig jaar slechts een beperkt aantal van de actieve wedstrijdbo-ten is gemeten. Verder heeft Hugo nog een opmerking over de meetprocedure afgelopen NK. Hugo noemt dat een aantal personen die zich met de meting bezighielden daartoe niet gecerti-ficeerd was. Verder is het verloop van de procedure, nadat een constatering is ge-daan, volledig beschreven in de regels voor het wedstrijdzeilen. Om de TAC te helpen de procedures juist te doorlopen heeft Hugo deze artikelen samengevat in een lijst, die is te r besch ikk ing van de TAC . Als laatste heeft Hugo een vraag over de fra-se in het jaarverslag om een zeilklaar ge-wicht ingevoerd te krijgen. Hugo memoreert dat zeilklaar gewicht een lastig punt is en dat hier in het verleden al veel tijd aan be-steed is, o.a. door Durk Zandstra. Hugo vraagt naar de reden voor deze ambitie. Fred licht toe dat deze behoefte mede is ontstaan wegens een ontoereikende admi-nistratie van gewichten en compensatiege-wichten bij het Watersportverbond. Rob van der Laan meldt dat ten tijde van zijn be-stuursperiode als voorzitter TAC, hij deze kwestie heeft aangeroerd bij het Verbond, die dat toen echter heeft afgewezen. Zijn advies is, mocht de TAC dit punt weer op de agenda willen zetten, dit eerst goed te over-leggen met het Verbond Fred noemt dat dit is besproken en dat er voorlopige medewerking vanuit het Verbond is Hette vat de discussie samen en benadrukt dat zowel het Verbond als de VAKO de ver-antwoordelijkheid heeft de eenheid in de klasse te bewaken en dat de voorgestelde inventarisatie uitsluitend dat is en niet tot doel heeft boten uit te sluiten; daar is ook geen mandaat voor.

Page 10: Valkennieuws maart april 2015 web

8 Valkenklasse April 2015

Notulen

Durk voegt toe dat er bij de inventarisatie destijds uit kwam dat, hoewel de gewich-ten uiteen liepen, geen enkele Valk onder het theoretische minimumgewicht uit-kwam. Hij ziet de noodzaak voor een her-nieuwd initiatief dan ook niet zo. Hugo wil in deze vergadering de techni-sche discussie over zeilklaar gewicht lie-ver niet voeren, maar adviseert de TAC wel de behoefte hiertoe eerst bij de le-den te bepalen. Hij dankt verder de TAC voor het werk en het verslag. Naar aanleiding van het jaarverslag van de Commissaris Noord wijst Willeke Zandstra op de constatering dat evene-menten die je zelf organiseert vaak extra kosten met zich meebrengen. Piet van der Zwaag voegt daaraan toe dat hij verrast was door de extra kosten van-wege extra rescue die na afloop van het NK berekend werden. De voorzitter, die zich in eerste instantie om het NK had bekommerd omdat de functie Commissaris Noord toen nog va-cant was, licht toe dat hij principeafspra-ken had gemaakt met de wedstrijdorgani-satie bij de Beulaker over de inzet van extra rescue (mede naar aanleiding van het tekortschieten daarvan tijdens het NK op Heeg). In de overdracht van de or-ganisatie naar ad interim Commissaris Noord Koos Timmenga is noodzaak tot verdere invulling van deze principeaf-spraak helaas verloren gegaan. Daarna heeft het wedstrijdcomité op eigen initia-tief voor alle dagen rescue geregeld en daar de rekening achteraf voor gepresen-teerd. Het bestuur verontschuldigt zich voor deze gang van zaken en de extra kosten die dit met zich meegebracht heeft. Willeke vraagt het bestuur hier in het vervolg hier in het vervolg alerter op te zijn, maar noemt dat de wedstrijdorga-nisatie van de Beulaker hier ook beter in had kunnen communiceren. Hette dankt Koos nogmaals voor zijn inzet als Com-

missaris Noord, waardoor de evenementen in het Noorden van het land toch nog vol-doende organisatorische aandacht hebben gekregen. De vergadering stemt in met de overige jaarverslagen van de Secretaris, Commissa-ris Toerzeilen en de Commissaris West. 7. Financiën De penningmeester licht het verlies van ruim € 2500 op het boekjaar 2014 toe: dit moet worden toegeschreven aan de extra kosten van -en de mindere inschrijving op- het NK en van andere eigen evenementen. Dit is reden voor zorg. Wat betreft de kosten van het lustrum is er veel sponsor- en inschrijvingsgeld binnenge-komen, was er € 15.000 gereserveerd en is dit geld ook binnen begroting aan lustrum-activiteiten uitgegeven. Naar aanleiding van een vraag van J.K. An-dre de la Porte hoe (financieel) om te gaan met vergrijzing in de klasse, noemt Hette dat er voorafgaand aan de ALV met een (beperkt) aantal ‘jongeren’ uit de klasse is gesproken en ideeën zijn gegenereerd. De-ze zullen verder worden uitgewerkt. Willeke Zandstra adviseert de evenementen te organiseren bij verenigingen die dit voor geringere kosten kunnen doen. Hugo Maarleveld vindt dat de penningmees-ter lof verdient voor de jaarrekening, maar dat de discussie over beleid tijdens het agendapunt financiën op het verkeerde mo-ment gevoerd wordt. Eerst een visie, daarna beleid, dan de middelen. Piet van der Zwaag heeft een vraag over de toegenomen kosten voor het Talentenjacht. Daar waar de afgelopen jaren de onder-houdskosten nihil waren, zijn die dit jaar flink gestegen. Eric Bos licht toe dat het Ta-lentenjacht naast achterstallig onderhoud ook te maken had met een verouderde wed-strijdinrichting. Veel onderhoud in het verle-den is door leden zelf gedaan, die daar nu in afnemende mate tijd voor hebben. Bo-

Page 11: Valkennieuws maart april 2015 web

Valkenklasse April 2015 9

vendien is een aantal zaken nu niet meer door amateurs ter hand te nemen, waardoor we meer werkzaamheden moeten laten doen. Dit alles bij elkaar verklaart de hogere post Talentenjacht. Peter van Riet rapporteert als voorzitter van de kascommissie, die op 27 januari maart op bezoek is geweest bij de pen-ningmeester. De commissie heeft de ad-ministratie daar uitgebreid kunnen con-troleren en concludeert dat: ‘de boek-houding uitstekend op orde is, er geen onvolkomenheden zijn geconstateerd en dat alle vragen door de penningmeester afdoende en aantoonbaar konden wor-den beantwoord’. De commissie stelt daarom voor de het bestuur voor het gevoerde beleid en be-heer te dechargeren en de vergadering neemt d i t met app laus over. De kascommissievoorzitter treedt tradi-tiegetrouw af. Omdat kascommissielid Esther Sij-branda niet door kan niet doorschuiven (zie agendapunt 10), wordt Peter Albers de nieuwe voorzitter van de kascommis-sie. Willeke Zandstra biedt zich aan als lid en Siep van der Land als reservelid. Lex licht de begroting 2015 toe, die las-tig sluitend te krijgen is. Dit hangt mede af van voldoende inschrijvingen bij de eigen evenementen. Er is bewust wel ge-kozen voor deelname aan de Hiswa (kosten hoger dan in het lustrumjaar 2014) en niet voor deelname aan Boot Holland. Dit laatste had niet met financi-ën maar met beperkte bestuursaan-dacht te maken. Kik van Swol heeft op eigen initiatief en met hulp van andere leden toch gezorgd voor een succesvolle deelname aan Boot Holland. Piet van der Zwaag vraagt of in de begro-ting alvast gespaard moet worden voor een volgend lustrum, waarop Willeke Zandstra een commissie voorstelt die zal nadenken over het 50-jarig lustrum van

de VAKO in 2017, het beleid van de VAKO en een ‘opfrisser’ voor de statuten. (en zich hiervoor ook beschikbaar stelt). Henry van Haagen meldt dat het aantal ad-vertenties in het Valkennieuws ook terug-loopt en vindt dit zorgelijk. Feit is dat het in deze tijd steeds moeilijker wordt bedrijven te werven die zich willen vastleggen voor een advertentie voor een relatief klein blad als het Valkennieuws. Lex licht het voorstel voor het verhogen van de contributie toe. Er zijn weinig zaken waarop nog bespaard kan worden. De hui-dige hoogte van de contributie staat al meer dan 10 jaar op € 25, Esther Sijbranda en Jan de Wilde melden dat de voorgestel-de verhoging met € 5 slechts een compen-satie is voor de cumulatieve inflatie in die periode. Het voorstel om de contributie te verhogen van € 25 naar € 30 per jaar wordt met rui-me meerderheid van stemmen aangeno-men. Pauze van 15:40 tot 16:05 8. Jaarprijzen Hette beschrijft de progressie van Malou en Karel Wagner (niet aanwezig) die de Talen-tenprijs voor het seizoen 2014 krijgen: na een natte start hebben ze in totaal 12 eve-nementen meegevaren met als hoogtepunt een overwinning in de B klasse van de Sneekweek. Met recht heeft het talenten-team dit jaar de Talentenprijs gewonnen. Daarna beschrijft hij in een mooi betoog het tomeloze enthousiasme en de inzet van Margot Knegtering-Breuning bij Boot Hol-land, de Hiswa, maar ook alle andere eve-nementen en niet te vergeten het lustrum-weekend in Grou. Dankzij haar inzet haal-den vele oudgedienden de Valk weer van de balk en kwam er een beweging op gang die ongetwijfeld verder zal na-deinen ten gunste van de Valkenklasse. Het is daarom dat het voltallige Bestuur

Notulen

Page 12: Valkennieuws maart april 2015 web

10 Valkenklasse April 2015

Notulen

Margot van harte wil bedanken voor al haar inzet voor de Valkenklasse en haar wil eren door haar dit jaar de Ed Hoppe-prijs uit te reiken. De jaarprijs-wisselprijs was dit jaar we-derom voor Hette van de Zwaag en Johan Weissenbach. Het seizoen 2014 was tot halverwege weliswaar spannender dan het jaar daarvoor, maar in de tweede helft bestond die spanning voornamelijk rond de tweede positie. Hette mag de door Cees Bruynzeel gewonnen en door de heer H.C. Munnig Schmidt beschik-baar gestelde beker nog een jaar thuis bewonderen. 9. TAC a. controlepunten NK 2015 Fred Schaaf licht toe: Er zullen een aantal meet/controle pun-ten zijn plus de gebruikelijke inventaris en uitrustings-check voor het NK 2015 (dat wordt gehouden bij de GWV “de Vrij-buiter “ aan de Loosdrechtse Plassen). Hoogte mastbout boven het dek Afstand wanten tot de buitenkant huid Verbreding en lengte stootranduitbrei-

ding Lengte mast boven het dek Doorsnede van de mast Afstand van de verticale as van de

lummel tot de achterkant van de mast-koker

Als start om de onbevredigende situatie rond de controle van compensatie ge-wichten en feitelijk ook rond de controle van het gewicht van bestaande Valken, wordt tijdens het NK 2015 een inventari-satie van het zeilklaar gewicht georgani-seerd. Hiertoe is al enig overleg met het Ver-bond gevoerd dat ook zijn medewerking hiervoor heeft toegezegd.

Samen met het Verbond gaat er ook ge-werkt worden aan de actualisering en digita-lisering van de bestaande tekeningen-set van de Valk. De huidige tekeningen stam-men uit 1978 en stemmen niet meer ge-heel overeen met de huidige klassenvoor-schriften. E.e.a. zal waarschijnlijk meer dan voldoen-de punten opleveren voor het houden van een Technische Vergadering in het voorjaar van 2016. 10. Verkiezing en benoeming bestuursleden a. voorzitter De voorzitter (Hette van der Zwaag) vraagt de vergadering akkoord te willen gaan met de benoeming van Mark van Leeuwen (de huidige secretaris) als voorzitter. Dat wordt met instemmend applaus ontvangen. Ver-volgens overhandigt Hette de voorzittersha-mer aan Mark van Leeuwen. Mark bedankt Hette voor al zijn inzet voor de VAKO als voorzitter.

b. secretaris. De functie van secretaris is nu vacant geko-men t.g.v. het doorschuiven van onze secre-taris naar de voorzittersfunctie. De functie van secretaris zal worden ingenomen door Gert-Jan de Roo, die dit zal combineren met zijn bestaande functie van Commissaris Toerzeilen. c. Penningmeester Penningmeester Lex Keller heeft zich bereid verklaard nog 2 extra jaren te willen invullen maar dan zit voor hem het maximum aantal bestuurs-jaren (6 jaar) er op.

Page 13: Valkennieuws maart april 2015 web

Valkenklasse April 2015 11

Notulen

d. Commissaris Noord . Koos Timmenga treedt af als Commissa-ris Noord. Hette van der Zwaag neemt zijn functie over. De voorzitter licht toe : Hette en Mark hadden bij hun aantreden als bestuurslid reeds afgesproken de positie van voorzit-ter te zullen gaan delen. Hette heeft de eerste helft van de termijn de voorzitters-functie bekleed en schuift nu, na onder-leg overleg, door naar de positie van Commissaris Noord aangezien die be-langrijke functie opnieuw vacant geko-men was door het aftreden van Koos Timmenga die deze functie ad interim in 2014 bekleed heeft. e. Commissaris West Eric Bos heeft zich bereid verklaard nog 1 jaar deze functie te willen voortzetten. Er zijn gesprekken gaande met een mo-gelijke opvolger maar zekerheid bestaat er absoluut nog niet over. f. Commissaris PR & Media De dinsdag voorafgaand aan de ALV was er een instructieavond waarbij diverse VAKO leden uitgelegd werd hoe de websi-te onderhouden en aangepast kan wor-den. Hierbij was ook Esther Sijbranda aanwezig. Daags voor de vergadering heeft Esther, na rijp beraad, besloten zich kandidaat te stellen voor deze func-tie. De voorzitter : Er was geen gelegen-heid meer om de agenda hierop aan te passen dus het bestuur vraagt de verga-dering om dispensatie hiervoor en vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met Esther als nieuwe Commissaris PR &

Media. Dat voorstel wordt door de vergade-ring met instemmend applaus begroet. Esther licht toe dat zij allereerst goed gaat inventariseren wat er gedaan moet worden, de vormen van media-uitingen er binnen de Valkenklasse al zijn verder bekijken . Om te beginnen zal zij de de VAKO website, Face-book, Twitter onder de loupe leggen en on-derzoeken wat andere klassen op dit gebied doen. Vervolgens zal zij met een plan van aanpak komen. 11. Wedstrijd- en evenementenkalender a. Eric Bos (Comm.West) laat weten: er is een wijziging m.b.t. het KE Langweer. Dat is , na overleg met KWV Langweer, ver-schoven van 6 en 7 juni naar 20 en 21 juni 2015. Margot Knegtering-Breuning merkt hierover op dat in dat weekend haar familie (Breuning en Mulder ) een familiereünie hebben in Grou dus de fam. Mulder kan dat weekend de Valkenzeilers niet ontvangen. Voorts heeft Margot op Boot Holland gespro-ken met iemand van de watersportvereni-ging in Lemmer , die bestaat dit jaar 150 jaar , ze zouden graag Valken ontvangen. Hette vd Zwaag : 6 en 7 juni zijn de Noord-Nederlandse kampioenschappen . Die heb-ben we niet meer op de kalender gezet om-dat er al jaren geen Valken meer komen. Voorzitter : we zullen ons moeten beperken in de keuze voor evenementen. Dit jaar is gekozen om het Holland Weekend in Loos-drecht op de kalender te zetten en te laten meetellen voor de Jaarprijs, dat is gedaan met het oog op en als trekker voor het NK Loosdrecht dit najaar. De Summer Regatta

Page 14: Valkennieuws maart april 2015 web

12 Valkenklasse April 2015

op de Braassem telt dit jaar dus niet mee wat niet inhoudt dat er geen Valken naar toe kunnen gaan. Er moeten echter keu-zes gemaakt worden. Dat kan volgend jaar weer anders ingevuld zijn. Piet vd Zwaag merkt op dat het heel jam-mer is dat er van het Noord Nederland-se kampioenschap nauwelijks iets over is. Vooral sinds de NNWB niet meer zelf-standig is en het op data en locaties ge-organiseerd wordt die vaak niet zo aan-trekkelijk zijn. De voorzitter merkt op dat wij het Noord-Nederlandse kampioenschap niet op de agenda zullen zetten omwille van het “redden” van evenementen maar dat wij onze eigen keuze moeten en zullen ma-ken. Hugo Maarleveld zegt : als er nou een “Valkennestje” in Lemmer zou zijn dat enige potentie heeft om te groeien dat is het de moeite waard om deelname te overwegen, anders eigenlijk niet. Piet vd Zwaag : laat Lemmer met een goed plan komen. Henry van Haagen vindt dat er meer wedstrijden zijn die toch de moeite waard zijn en dat we vooruit goed moe-ten overdenken. Hij noemt het Vrijbuiter-weekend waaraan in het verleden diver-se Valken meededen maar dat nu geen Valk meer ziet. De voorzitter zegt dat de overlegstructuur van verenigingen in het Westen heel summier is, ieder doet z’n eigen evene-ment. In het Noorden is dat beter gere-geld en is er in een vroeg stadium over-leg tussen diverse verenigingen. Eric Bos bevestigd dat: er is in West moei-lijk te overleggen, de verenigingen doen veel op eigen houtje zonder overleg met anderen. Daarnaast zijn we als VAKO ook terughoudend om mooie evenementen als de Summer Regatta van de evene-mentenkalender te halen, evenementen waar vaak en veel Valken naar toe gaan

moeten we vasthouden. Het moet in de agenda ook niet te vol worden dus blijf wel deelnemen aan dit evenement, ook al telt dit evenement in 2015 niet mee voor de Jaarprijs. Voorzitter : we hebben gekozen voor een jaarprijs met 5 evenementen in het Noor-den en 5 in het Westen. We maken nu dit jaar in West even een uitzondering ten gun-ste van Loosdrecht. Hugo Maarleveld vindt het jammer dat de Lange Afstand op de Kaag vervroegd is naar juni is i.p.v. 10/11 okt. In die periode heb je veel meer ruimte en rust op het water. Peter van Riet : het is historisch gegroeid , zijn ervaring is dat een evenement in het na-jaar , nadat er zoveel evenementen kort na elkaar al geweest zijn, soms wel een beetje te veel is van het goede. Eric Bos : heeft met Jacques van Schie ge-sproken die de organisatie van de Lange Af-

Notulen

Page 15: Valkennieuws maart april 2015 web

Valkenklasse April 2015 13

Notulen

stand doet. Er is een groep die de voor-keur geeft aan het najaar maar ook zijn er voorstanders van L.A. eerder in het sei-zoen, dan is er meer ruimte in de kalen-der. Het kwam Jacques eigenlijk ook be-ter uit om het in juni te doen, daarvoor is nu gekozen. Voorzitter : in 2014 kwam dit eigenlijk noodgedwongen, het was het enige week-end dat nog beschikbaar was (ook met het oog op het Jubileumweekend in Grou). In de zomer biedt het ook mogelijk-heden maar er zijn dan ook al mensen met vakantie. Het voordeel van de zomer is : lange avonden met een BBQ etc. Het is voer voor discussie we zullen zien wat we in 2016 doen. Fred Schaaf : we zullen de naam van de wedstrijdkalender dit jaar ook wijzigen in Evenementenkalender . Verder wijst hij iedereen op de komende HISWA , de Valk staat dit keer niet in het Hout-paviljoen maar in de zeilhal, Hal 2, en vraagt om vooral de VAKO stand te bezoeken. Henry v. Haagen : 18 en 19 april is er een Valken-trainingsweekend op Kralingen bij de WSVR. Er wordt nog expertise gezocht voor trim-adviezen aan de beginnende wedstrijdzeilers. Aankondiging en aanmelding via de Valkensite, opgeven uiterlijk 31 maart. b. klusdag Fred Schaaf (TAC) Er wordt aan een klus-dag of klusweekend gedacht. Een dag om samen te klussen en te knutselen aan je boot in gezelschap van meerdere valken-zeilers zodat men elkaar met raad en daad kan bijstaan. Eric Bos heeft in A-dam een geschikte ruimte gevonden het wordt waarschijnlijk op 9 en 10 mei geor-ganiseerd. Fred vraagtof er animo voor is. Het wordt op de site gezet.

12. PR en Media a Valkennieuws Henry heeft nieuwe goede software waar-door het maken van het blad vlotter gaat maar vindt het ook wel tijd om te gaan den-ken aan een andere opzet. Papier /digitaal en/of mengvarianten. Als je in frequentie teruggaat loop je aan tegen waarschijnlijk veel dikkere nummers dus hogere produc-tiekosten en hogere portokosten. Een lage-re frequentie betekent dan wel meer nieuwsbrieven, die moeten qua functionali-teit en informatie goed in elkaar zitten. Te-vens zal dan ook de website volledig upto date moeten zijn en qua functionaliteit opti-maal. Er is verder gesproken (o.a. met Mar-tin vd Laan) over het eventueel wijzigen van het omslag van het Valkennieuws. Uniformi-teit is z.i. belangrijk. Martin suggereerde om het omslag van het boekje Hoog en Hard als nieuw omslag van het VN te gaan gebruiken maar eventueel ook aanpasbaar te maken op een specifieke boot die in het betreffen-de nummer behandeld wordt. Henry stelt voor : laten we eerst wachten op het ge-reedkomen van Hoog en Hard voordat we hierover iets besluiten. Mark v. L. : de manier waarop we nu het Val-kennieuws op de website leesbaar hebben via www.ISSUU.COM lijkt er erg goed uit te zien . Henry is nog niet zo tevreden over de resolutie van de digitale versie op de site, dat heeft gevolgen voor scherpte en details in tekeningen en foto’s. Wellicht een door-link mogelijkheid naar een hogere resolutie maken ? Piet vd Zwaag : vind de enquête JA/NEE kie-zen voor digitaal VN of VN op papier niet ge-nuanceerd genoeg. Heel veel zaken kunnen wat hem betreft op de site , dat hoeft niet in het VN. Er zouden meer korte verslagen di-rect na de wedstrijden op de site kunnen worden gezet. Willeke Zandstra : we hebben heel kopij , dat is een luxe positie. Ook zij vindt dat er

Page 16: Valkennieuws maart april 2015 web

14 Valkenklasse April 2015

Notulen

heel veel via de site kan worden gecom-municeerd. Henry : als je bepaalde formele stukken niet in het VN plaatst (zoals notulen en agenda e.d ) wordt leg je de last bij de leden om bepaalde zaken af te drukken voor de ALV. Hij waarschuwt ervoor om (te) lange verslagen op de website te plaatsen, is meer een voorstander van een beknopt verslagje met foto en uitslag op de website, kort na de wedstrijd, en een uitgebreider verslag in het VN. Een koppeling van twee media. Voorzitter : Wat is het risico dat de websi-te , nieuwsbrieven en het Valkennieuws elkaar gaan kannibaliseren ? Je hebt “Push” informatie, die wordt je toege-stuurd en je hebt informatie die je zelf moet opzoeken. Esther (Comm. PR/Media) zal onder-zoeken wat al die verschillende vormen van communicatie doen en hoe we daar-van optimaal gebruik gaan maken om al-le doelgroepen te bedienen. Fred S. : dit is een probleem waar alle verenigingen mee te maken hebben. We moeten niet vergeten dat het VN – een blad, tastbaar stuk papier – het lidmaat-schap als het ware materialiseert , het is het harde fysieke bestanddeel van ons lidmaatschap. We moeten zorgvuldig met dit thema omgaan, het kan niet alleen maar worden vervangen door de website. Lex Keller : de JA/NEE optie voor de keu-ze wel of geen Valkennieuws op papier ontvangen heb ik zo opgesteld maar bij de reacties in het opmerkingenveld kwa-men allerlei bruikbare tips en suggesties. We zijn met dit thema voorlopig nog lang niet klaar . Hugo : communicatie is een vak en een heel belangrijk ding . Zorg er voor dat Comm. PR/Media goede ondersteuning krijgt. Kijk ook naar professionals binnen ons ledenbestand of erbuiten, die zijn er wel . Denk er aan : wie wil je bereiken en

waarom, wat wil je bereiken en hoe ga je dat doen ? We moeten een open mind hou-den en met vertrouwen de toekomst tege-moet zien want de VAKO doet het nog steeds heel goed. a Website Voorzitter : de website heeft een flinke up-date nodig , daar gaan we nu dus mee aan de slag. Fred Schaaf (TAC) : De forum func-tie wordt binnenkort weer geopend , dat had o.a. met beveiliging van de site te ma-ken. Binnenkort kan er dus door iedereen weer zelf een open forumitem gestart wor-den. We verwachten dan ook weer meer traffic op de site. 13. Talentenjacht en Talenten 2015. a. Talententeam 2015. Eric Bos (CW) : Er is nog steeds geen Talen-tenteam ! Er was een aanmelding van een vrouwenteam , enthousiast maar niet ge-

Page 17: Valkennieuws maart april 2015 web

Valkenklasse April 2015 15

Notulen

lukt. Daarna kwam een jongensteam , dat had achteraf gezien toch te veel tijds-druk. Er is nu dus nog geen nieuw team! Er is wel informatie gestuurd aan nog een derde team maar die hebben nog niet ge-reageerd. Er gaan emails naar alle zeil-scholen en studenten zeilverenigingen. Op de HISWA dus extra op potentiële kan-didaten letten ! We doen er alles aan. b. Bemanningspool . Eric Bos (CW) : we gaan op de Kaag jonge zeilers uitnodigen om een dag mee te zei-len en leren omgaan met spinnaker en trapeze. ’s Ochtends oefenen, ’s middags 2 wedstrijden. We zoeken 5 Valk-eigenaren die met hun Valk willen ko-men , ze sturen dan zelf en krijgen deze jonge zeilers aan boord. Als data staat nu op de agenda : 16 mei en 6 juni . We doen het vooralsnog eerst op de Kaag omdat daar veel Valken voorhanden zijn, we hebben echter snel stuurlieden nodig die zich met een Valk aanmelden. Deze oproep hangt ook op de HISWA en daar ligt een boek waarin de gegevens geno-teerd kunnen worden. Margot Knegtering vraagt : worden de mensen die zich vorig jaar op de beurzen hebben aangemeld ook actief benaderd ? Eric bevestigt dit. 14. Rondvraag Willeke Zandstra maakt het bestuur at-tent op het 50 jarig bestaan van de VAKO in 2017. De voorzitter is zich hiervan be-wust , hier gaan we tijdig over spreken en zullen het op de agenda zetten. Jan-Karel Andre de la Porte vraagt hoe het bestuur, met de middelen die er zijn, het beleid in een plan gaat omzetten en dat gaat terugkoppelen aan de leden. De voorzitter legt uit dat we ons zeer be-wust zijn van de verantwoordelijkheden.

Er is twee jaar geleden al eens een scena-rioplanning op los gelaten. Hoe kan het de Valk vergaan over een jaar of 15. Dat is ook in het Valkennieuws gepubliceerd. Welke keuzes maak je als Bestuur en hoe zet je dat om in beleid? De voorzitter heeft echter alle vertrouwen in de huidige bestuurssa-menstelling en in het beleid dat hieruit voort zal komen. Jan Koridon : vraagt naar de teamwedstrij-den in Vinkeveen, worden die weer gehou-den dit jaar ? Eric Bos zegt dat we die dit jaar zeker opnieuw zullen houden en wel-licht zoiets ook in het Noorden gaan doen. Dat wordt nog onderzocht. Ere-lid Jan de Wilde krijgt het woord als lid van Commissie van Ere-leden : hij heeft de vergadering met belangstelling gevolgd. Hij spreekt zijn waardering uit voor het be-stuur , bestuurswerk lijkt tegenwoordig wel een dagtaak. Jan vindt het wel een beetje jammer dat er zo weinig leden aanwezig zijn. Jan vertelt nog een anekdote over zijn Valk. Heeft een foto gevonden uit ca. 1960. Zijn Valk stond in de werkplaats met een groot gat in de romp. Veroorzaakt door een aanvaring met Ed Hoppe. Jan’s zoon kijkt door het gat en zwaait naar zijn vader. Jan is blij dat hij er opnieuw bij kon zijn en biedt leden die blijven eten een drankje aan tijdens de maaltijd. Applaus van de leden. 15. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de voor-zitter de vergadering om ca. 17.10 uur.

Page 18: Valkennieuws maart april 2015 web

16 Valkenklasse April 2015

Verslag jongerenvergadering 2015

Voorafgaande aan de ALV is de oproep gedaan aan ca. 35 jongere Valkzeilers om hun mening te geven. Het aantrekkelijk houden van de Valken-klasse en nog meer het meedenken over de randvoorwaarden die nodig zijn om jongere te trekken is de uitdaging waar wij allen voor staan. Waar kunnen we dan beter te raden gaan dan bij deze jongere Valkzeilers. Middels email zijn diverse reacties bin-nen gekomen voorafgaande aan de ver-gadering. Op de dag zelf hadden 3 die-hards, waaronder onze oud voorzitter, de moeite genomen om te komen waarvoor onze dank. Waar heeft het toe geleid? Inzicht in wat de jongeren aan verbeteringen zien, te-gen welke dilemma’s lopen zij op en wat kan het bestuur beter doen. Ten aanzien van het soort wedstrijden wordt geopperd om ook een Nederlands kampioenschap Sprint te houden. Daar-naast is er een voorkeur om enkele 1 daagse wedstrijden in te plannen. Door het succes van het teamzeilen in Vinke-veen is aangegeven dat dit vaker op de kalender moet komen. Daarbij zou het helemaal mooi zijn als dit in zowel Noord als West wordt opgetuigd. Daarbij zou zelf

in de toekomst een kampioenschap kun-nen worden gevaren. Tevens is gesproken over de randvoor-waarden die nodig zijn om meer deelne-mers naar de wedstrijden te trekken en waarbij vooral de jongeren zich uitgeno-digd voelen. Daarbij moeten we denken aan aankleding tijdens evenementen, mo-gelijkheden voor overnachten en andere sociale gebeurtenissen. In het verlengde daarvan worden ook opkomsten in de winter aangegeven. Deze kunnen dan vooral in het teken van leermomenten staan. Als laatste item is de interactie met de le-den besproken tijdens het vaarseizoen. Zaken als Twitter en Facebook te gebrui-ken ook tijdens wedstrijden om zo alle deelnemers en valkenzeilers te informe-ren maakt een groter gevoel van samen-horigheid. Nog vele ideeën zijn gelanceerd, tijdens een van de komende bestuursvergaderin-gen zullen wij ons hierover buigen om de mogelijkheden te onderzoeken en te im-plementeren. Namens het bestuur Comm. West Eric Bos

Page 19: Valkennieuws maart april 2015 web

Valkenklasse April 2015 17

Even voorstellen Esther Sijbranda PR & Media bestuurslid

De afgelopen twee jaar zijn er verschillende oproepen geweest om kandidaten te vinden voor de portefeuille PR en Media. Het bleek moeilijk voor het bestuur deze rol vervuld te krijgen, zeker in deze tijd waarbij iedereen alle spreekwoordelijke zeilen bij moet zetten en tijd een kostbaar goed is. Na lang naden-ken heb ik besloten om me voor de rol aan te melden. PR en Media hebben al langer mijn interesse en belangstelling en in mijn werk heb ik veel met communicatie en pro-motie te maken. Ik wil me de komende periode inzetten om de Valkenklasse op een toekomstbestendi-ge, tijdsefficiënte en aantrekkelijke wijze verder onder de aandacht te brengen en hierbij alle valkenzeilers - de toerzeilers, de wedstrijdzeilers en de oud-zeilers – zo goed mogelijk te bedienen. Ik heb er zin in! Esther Sijbranda

Voordat ik Mark en de 14 leerde kennen had ik geen ervaring in een open boot – ik had een keer in een polyvalk gezeild en een of twee keer een 16m2 gehuurd. Tijdens een etentje bij Hugo en Babette enkele jaren geleden wist Fred het goed te treffen toen hij vaststelde dat ik de Valk eigenlijk een ‘wiebelig bootje’ vond. Tot zo´n 5 jaar geleden was wedstrijdva-ren mij totaal vreemd. De laatste keer dat ik aan competitiesport deed was meer dan 30 jaar geleden. Mijn zeilerva-ring tot ongeveer 2010 bestond uit rak-ken zeilen van tenminste anderhalf a twee uur en zo min mogelijk trimmen. Een rif werd bijvoorkeur al in de haven in het zeil gezet. Bij windkracht 3 a 4 dacht ik dat het beter zou zijn om de spi naar binnen te halen, samengevat een bijzon-der vermijdende zeilstijl. Toen ik voor het eerst in Valk 14 stapte vroeg ik me af waar al die lijnen toch in hemelsnaam voor nodig waren. En hoe-veel tuigen kun je hebben voor een boot - waarom gebruik je gewoon niet altijd het nieuwste tuig. Bij zeilgarderobe dacht ik aan zeilpakken. Nog zoiets - schuren deed ik bij voorkeur niet; het te lakken oppervlak werd een beetje schoonge-maakt met ammoniak en dan hup lekker kwasten. Er is sinds die tijd veel gebeurd. Ik had nooit gedacht dat ik op mijn 45e met windkracht 5 in een trapeze zou han-gen met een Genua én spinakerschoot in mijn handen. Ik had ook nooit gedacht dat ik het zo leuk zou vinden. Hoewel - harde wind en ik nooit goede vrienden zullen worden. Het voorlopig hoogtepunt in mijn Valken-carriere is onze tocht naar Schotland in 2014 – het was de perfecte combinatie van het zeilen zoals ik dat kende (met lange rakken en weinig te trimmen) met een “safety First” wedstrijdkarakter in een werkelijk prachtige omgeving.

Page 20: Valkennieuws maart april 2015 web

18 Valkenklasse April 2015

Meet/controle punten plus inventaris- en uitrustingscheck voor het NK 2015

Donderdag 3 september zullen de deel-nemende schepen aan het NK 2015 van 13u00 tot 20u00 op een aantal punten gecontroleerd worden. Alle deelnemers moeten in dit tijdvak hun schip melden en intekenen bij de kraan van de Vrijbuiter. De volgende punten worden gecontro-leerd: Afstand wanten tot de buitenkant huid:

maximaal 100 mm 2.7.1 Staand want: Het snijpunt van de wanten

of de verlengden daarvan met het dek mag zich niet verder binnen de buitenkant van de huid bevinden dan 100 mm en niet verder dan 30 mm voor of achter spant 7.

Verbreding en lengte schuurlijstuitbrei-

ding: maximaal 37 mm over een lengte van 100mm. J.2.14 SCHUURLIJSTEN Mahonie 25 x 12 1/2 mm. Het is toegestaan om op of in de schuurlijsten voorzieningen aan te brengen om uitglijden van de bemanning te voorkomen, tevens is het toegestaan om de

schuurlijsten te verbreden t.p.v. het want tot 1000 mm achter het want met 25 mm buiten de voorgeschreven schuurlijstbreedte. Het verbrede gedeelte moet over een afstand van max. 300 mm strokend in de schuurlijst verlopen. In het verbrede gedeelte mogen uitsparingen worden gemaakt met een diepte van hoogstens 25 mm, als voetsteunen voor de bemanning

Page 21: Valkennieuws maart april 2015 web

Valkenklasse April 2015 19

Lengte mast boven het dek tot de top (exclusief beslag): maximaal 5350mm. 2.5.1 Mast: Lengte, gemeten uit bovenkant dek max. 5350 mm.

Doorsnede van de mast op 3520 mm boven het dek: 84 x 94 mm +/- 2 mm Meetformulier regel 75

Hoogte mastbout boven het dek: 675 - 685 mm 2.5.1 Mast: De mastbout moet op 680 mm ±5 mm boven bovenkant dek zijn aangebracht

Meet/controle punten plus inventaris- en uitrustingscheck voor het NK 2015

Afstand van de verticale as van de lummel tot de achterkant van de mastkoker: maxi-maal 40 mm. De hartlijn van de lummelbout (vertikale schar-nier) van het gieklummelbeslag mag niet verder dan 40 mm evenwijdig uit de achterkant van de mastkoker liggen.

N.b. hierbij uitgaande van de dikte van de achterwand van de mastkoker volgens teke-ning 4E.

Verplichte inventaris: 1 Peddel 1 Hoosvat of emmer 1 Sleeplijn van minimaal 100mm door-snede en 20m lengte Drijvermogen: minimaal 200 liter in het voorste deel en 100 liter achter in het schip. 2.10.6 Drijflichamen met een minimaal resulte-rende opwaartse kracht van 3000 N (is onge-veer gelijk aan een volume van 300 liter) moe-ten tijdens de wedstrijd op deugdelijke wijze in de boot zijn bevestigd. Van het aangebrachte drijfvermogen dient ²/3 deel in het voorste deel van het schip voor spant 5 en 1/3 deel in het achterste deel van het schip achter spant 5 te zijn geplaatst

Als start om de onbevredigende situatie rond de controle van compensatie gewich-ten en feitelijk ook rond de controle van het gewicht van bestaande Valken op te lossen, wordt tijdens het NK 2015 de een inventari-satie van het zeilklaar gewicht georgani-seerd. Onder het zeilklare gewicht wordt dan ver-staan: de romp inclusief alle vaste beslagen en lijnen, de kiel, de mastkoker, de vlon-ders, de rondhouten en het roer. D.w.z. ex-clusief zeilen en inventaris. Hiertoe is al overleg met het Verbond ge-voerd, dat ook zijn medewerking hieraan heeft toegezegd. De TAC zal in het voorjaar tijdens de wed-strijden op Loosdrecht en Langweer aanwe-zig zijn om op verzoek alvast een proefcon-trole uit te voeren om eventuele verassingen bij de controle voor het NK te voorkomen. TAC, Fred Schaaf

Page 22: Valkennieuws maart april 2015 web

20 Valkenklasse April 2015

bureau te Woerden. Mijn zeilcarrière is ‘slechts’ op vijftienjari-ge leeftijd begonnen, maar ik heb er sindsdien alles aan gedaan om dat gemis te compenseren. Na enkele weken zeilen bij Zeilschool Neptunus ben ik daar kiel-bootinstructeur geworden. Daar was ik vervolgens veel weken in de zomer te vin-den. Nadat ik lid geworden ben bij de stu-dentenzeilvereniging in Groningen ben ik mij ook meer gaan richten op het wed-strijdzeilen met een jaar in een wedstrijd-team op de J22 als hoogte punt. In 2013 en 2014 heb ik samen met Rienk Sneekweek gevaren in een gehuur-de Tirion. Vanaf dat moment spelen we al met het idee om een tweemans wedstrijd-boot te gaan varen. Gezien mijn kielboot achtergrond wordt het hoog tijd om eens in een echte Valk te gaan varen!

Beste mede valk zeilers hierbij een korte in-troductie van Rienk en Hugo, die komend jaar het veld komen vergezellen. Rienk de Jonge, 25 jaar, accountmanager voor media bedrijf wonend in Utrecht. Ik heb mijn hele leven gezeild, eerst met mijn ouders, toen in de Optimist, wedstrij-den in de Splash en heel actief op zeil-school Pean. Sinds 3 jaar heb ik een klein eigen kajuitzeiljacht samen met een vriend. Na 10 jaar bij Nautisch Kwartier Stavo-ren gewerkt te hebben heb ik nu werk bui-ten de watersport. Dit geeft mij de gelegen-heid om mijn weekend volledig aan zeilen te besteden. De talenten valk geeft mij de ide-ale gelegenheid om bevestiging te krijgen dat ik door wil met wedstrijdvaren. Andere jaren heb ik veel verschillende disciplines gevaren. De talentenvalk geeft de mogelijk-heid om 1 jaar te focussen op 1 discipline, hier kan ik een hoop van leren denk ik. De houten Valk vind ik 1 van de mooiste boten uit het wedstrijd veld. Heb erg veel zin in een prachtig zeil seizoen!

Hugo Kosse, 28 jaar, woonachtig in Gronin-gen, consultant voor een organisatieadvies-

Nieuwe talenten 2015!

Page 23: Valkennieuws maart april 2015 web

Valkenklasse April 2015 21

Zin om een zeilseizoen Valk te zeilen in een top wedstrijdschip?

Ben je een fervente zeil(st)er en wil je wedstrijd-zeilen op hoog niveau? Je wilt zeker zijn dat een wedstrijd Valk jouw toekomstige boot is? Wil je weten of de Valkenklasse aan je verwachtingen voldoet? Dan is het Talentenjacht van de Valkenklasse Organisatie de oplossing! De Valkenklasse is op jacht naar Zeil Talenten voor 2016. Een enthousiast zeilteam mag gedu-rende één seizoen met het Talentenjacht zeilen en neemt deel aan wedstrijden. De Valk 791 is een snel schip voorzien van de modernste tuigage en inrichting. Wedstrijdzeilen in de Valk betekent op hoog ni-veau sportief zeilen in grote velden met gerouti-neerde zeilers. De spinnaker, de trapeze, het snelle en wendbare karakter, ook bij licht weer, en de extreme planeer snelheid bij harde wind maken de Valk tot een van de snelste boten on-der de eenheidsklassen. Naast het zeilen in de

Valk op een hoog niveau vind je ook veel gezellig-heid in de Valkenklasse. Je kunt in aanmerking komen voor het zeilen in een volledig wedstrijd klaar schip gedurende een zeil-seizoen als

te gaan varen;

500,- euro te betalen, die je retour ontvangt bij aanschaf van een eigen Valk binnen 2 jaar na het Talentenseizoen. Natuurlijk verwachten wij ook dat je verslagen schrijft van je ervaringen! Heb je interesse? Stuur dan een e-mail met je C.V. naar [email protected] Voor nadere informatie kun je ook bellen met Eric Bos 06-43 246 061 www.valkenklasse.nl

Sponsoren van het Talentenjacht

Page 24: Valkennieuws maart april 2015 web

22 Valkenklasse April 2015

Evenementen april-juni

Even

emen

ten

Noo

rd

Ja

arpr

ijs

Ev

enem

ente

n W

est

Ja

arpr

ijs

Klei

ne S

neek

wee

k

JA

Vo

orka

ag

N

EE

Orga

nise

rend

e ve

reni

ging

Ko

nink

lijke

Wat

ersp

ortv

eren

igin

g Sn

eek

Orga

nise

rend

e ve

reni

ging

KW

V de

Kaa

g

Dat

um

14 t/

m 1

7 m

ei

Dat

um

25-2

6 ap

ril

Plaa

ts

Snee

k

Pl

aats

D

e Ka

ag

Insc

hrijv

en

ww

w.s

neek

wee

k.nl

In

schr

ijven

<w

ebsi

te>

Insc

hrijf

geld

€1

6 /

dag

Insc

hrijf

geld

55,--

voo

r eve

nem

ent

Over

ige

info

w

ww

.sne

ekw

eek.

nl e

n w

ebsi

te v

alke

nkla

sse

Over

ige

info

w

ww

.kw

vdek

aag.

nl

KE L

angw

eer

JA

Gou

we

Ouw

e

JA

Orga

nise

rend

e ve

reni

ging

Ko

nink

lijke

Wat

ersp

ortv

eren

igin

g La

ngw

eer

Orga

nise

rend

e ve

reni

ging

W.S

.V. R

otte

rdam

Dat

um

20 e

n 21

juni

D

atum

2-

3 m

ei

Plaa

ts

Lang

wee

r

Pl

aats

Kl

arin

gen

Rotte

rdam

Insc

hrijv

en

ww

w.v

alke

nkla

sse.

nl

Insc

hrijv

en

ww

w.w

svr.n

l

Insc

hrijf

geld

vo

lgt z

sm o

p w

ebsi

te v

alke

nkla

sse

Insc

hrijf

geld

25,--

Over

ige

info

vo

lgt z

sm o

p w

ebsi

te v

alke

nkla

sse

Over

ige

info

Ca

ptai

ns d

inne

r zat

erda

gavo

nd €

10,

--

Zom

erw

edst

rijde

n Sn

eek

N

EE

Pi

nkst

eren

op

de K

aag

N

EE

Orga

nise

rend

e ve

reni

ging

Ko

nink

lijke

Wat

ersp

ortv

eren

igin

g Sn

eek

Orga

nise

rend

e ve

reni

ging

KW

V de

Kaa

g

Dat

um

27 e

n 28

juni

D

atum

23

-25

mei

Plaa

ts

Snee

k

Pl

aats

D

e Ka

ag

Insc

hrijv

en

ww

w.s

neek

wee

k.nl

In

schr

ijven

w

ww

.kw

vdek

aag.

nl

Insc

hrijf

geld

KW

S-le

den

grat

is

Insc

hrijf

geld

vo

lgt z

sm o

p w

ebsi

te v

alke

nkla

sse

Over

ige

info

w

ww

.sne

ekw

eek.

nl

Over

ige

info

w

edst

rijde

n sa

men

met

de

12 v

oets

jolle

n

KE G

rou

JA

Hol

land

wee

kend

JA

Orga

nise

rend

e ve

reni

ging

Ko

nink

lijke

Zei

lver

enig

ing

Oost

ergo

o

Or

gani

sere

nde

vere

nigi

ng K

WV

Loos

drec

ht

Dat

um

4 en

5 ju

li

D

atum

30

-31

mei

Plaa

ts

Gro

u

Pl

aats

Lo

osdr

echt

Insc

hrijv

en

volg

t zsm

op

web

site

val

kenk

lass

e

In

schr

ijven

w

ww

.kw

vl.n

l

Insc

hrijf

geld

vo

lgt z

sm o

p w

ebsi

te v

alke

nkla

sse

Insc

hrijf

geld

vo

lgt z

sm o

p w

ebsi

te K

WVL

oosd

rech

t

Over

ige

info

w

ww

.kzv

oost

ergo

o.nl

Ov

erig

e in

fo

voor

bere

idin

g N

K 20

15

Page 25: Valkennieuws maart april 2015 web

Valkenklasse April 2015 23

Het magazine 75 jaar VALK is nog te verkrijgen via [email protected]

Page 26: Valkennieuws maart april 2015 web

24 Valkenklasse April 2015

Valkennest Rotterdam weer in beweging

prijs gesteld. De 168 komt uit de mottenballen van de Braassemse kas en heeft zich aangesloten bij het Rotterdamse valkennest. Dit jaar gaat straaljagerpiloot Guido Almekinders re-gelmatiger meedoen aan wedstrijden met zijn door Sydney Hobart en Rolex cup inter-nationaal gelouterde bemanning Mathieu. Kik wist weer veel te vertellen over zijn vlieg avonturen in de Harvard en veel is ook be-sproken over de verdere afbouw van de be-stelde masten. En als u dit leest dan ligt een zeer succesvol weekend van 18 en 19 april in Rotterdam met een basistraining wedstrijdzeilen voor 6 deelnemende Valken al weer achter de rug en leven we toe naar de Gouwe Ouwe. Schrijf u in!!!! Henry van Haagen

Het publiceren van de wedstrijdkalender was een goed excuus voor een valkenbor-rel op 27 februari. De bijeenkomst gaf 20 valkenzeilers een goede reden om hun plannen en ander nieuws uit te wisselen. Voor herhaling vatbaar! Samen onderhandelen voor aankoop van masten loont. Zo mocht Jeroen de Groot er 5 afleveren, heeft Vial er 2 geprodu-ceerd en heeft Riva Boesch 10 Sitka spruce en vuren masten in de aanbie-ding. Er loopt nog een actie voor een gezamen-lijk aankoop van spinakers en genua’s. Ben van der Hoeven heeft concrete plan-nen om Valk 367 na jarenlange opslag weer in te richten tot wedstrijdschip. We hopen dit schip eind 2015 weer op het water te zien. Valk 76 krijgt een lakbeurt en valk 674 heeft een forse refit ondergaan. Valk 832 zal dit jaar wat minder water zien. Eige-naar John Wolters richt zich dit jaar vooral op de O-Jol. Valk 62 Lapsus onderneemt een nieuwe buitenlandse toer en neemt met een Cen-taur en Polyvalk van 11 t/m 17 mei deel-aan de Semaine du Golfe in Bretagne. Een prachtig evenement met op 21 april 1210 inschrijvingen! Er leeft een idee om een feestwedstrijd te organiseren op Italiaans water, dus denk eens na over de combinatie van een va-kantie met de Valk in zuidelijker oorden. Zeilen, italian food and wine en vooral zon in zuidelijke ambiance. Reacties op dit idee? Er ligt ook nog een idee op de plank voor een rondje Tiengemeten op het Haring-vliet vanuit Numansdorp of Hellevoet-sluis. Gewoon om na eerdere evenemen-eten in 1980 en ‘81 weer eens te ervaren hoe Valken op groter water presteren. Wie wil dit organiseren, datum prikken in een toch wel overvolle wedstrijdagenda en veel communiceren? Reacties worden op

Page 27: Valkennieuws maart april 2015 web

Valkenklasse April 2015 25

Vorig jaar bij Oud Hout, dit jaar in de FUN hoek op een plek met veel doorloop, tus-sen modern polyester met veel jeugdbo-ten en daarmee meer aansluitend op de beoogde doelgroepen. het kan niet beter. Alle dagen was het druk op de stand en veel mensen bekeken en bewonderden deze houten zeer modern wedstrijd ge-tuigde VALK. Hierbij een aantal aardige ontmoetingen en wetenswaardigheden. Op de donderdag valkenzeiler Goorhuis die twee valken bezit waarvan een aan-vankelijk voor de onderdelen zou dienen. Maar het casco verkeert in dermate goe-de staat dat deze boot in de vaart blijft. Met de 425 en 569 heeft het gezin met 3 kinderen op nu nog spaarzame momen-ten van vrije tijd in Sneek in ieder geval de keuze uit een toer en wedstrijdschip. De eigenaar van Valk 189 zoekt neus be-slag liefst Bruynzeel; een advertentie op de site lijkt ons een goed idee. Een ande-re bezoeker ziet uit nostalgische overwe-gingen een mooi project in het opknap-pen van een oude valk, liefst een kajuit-valk. Ook hij kan een oproep plaatsen op d website en een verhaaltje maken voor het Valkennieuws. We brengen hem graag in contact met kandidaat boot. Zeilschool Pean eigenaar Christophe Meijer stond met een aantal collega zeilscholen geza-menlijk in een zeer goed bezochte stand en vertelde over een nieuwe cursus van deze zeilscholen om jongeren beter te le-ren zeilen. Zie pagina 54 in dit magazine. Ed van Cortenberghe gaat na lange afwe-zigheid weer het water opzoeken met zijn Valk 429. Af en toe werd ook een jubile-umboek verkocht. Fred Sipkema is na zijn bezoek aan Boot Holland nog niet veel verder met zijn ‘opknapvalk’. De ei-genaar van een kleine vloot waaronder een platbodem verveelt zich in ieder ge-val niet en die Valk komt echt wel op het

water. Een valkenzeiler met enthousiaste dochter gaat wellicht een poging doen om een valkennest op te starten aan het Alk-maarder meer. Een Kaagse zeilvereniging bezit een 3 tal polyvalken en heeft de da-tum van de Lange Afstand wedstrijd op de Kaag nu in de agenda opgenomen voor een deelname in 2015. Regelmatig kwamen po-lyvalk bezitters en huurders op bezoek met veel vragen over verschillen. Zo ook een ei-genaresse van een polyvalk die op zoek is naar een originele kajuitvalk. Verder regelmatig leuke gesprekken met jeugd die kandidaat zijn voor het Talenten-jacht. De zaterdag Margot had voor deze gelegenheid een hou-ten zonnebril gekocht met blauwe glazen. Supergezellig om met de kersverse secreta-ris van de VAKO, Gert-Jan de Roo op de Val-kenstand te staan. Met de trein voor €9,- en met een valkenzeil-ster (no24) en oud-valkenzeiler ben je zó bij de RAI. Er gaat een wereld voor je open...60e edi-tie...veel mooie opgepoetste boten en de stemming opperbest ! De eerdere dagen hadden we een slideshow van foto’s op de monitor. Gert Jan nam een prachtige film mee van de Kaag Lange Afstand. Daarmee kregen we zeker meer aandacht. Veel jongelui, ook zeilers in polyvalken kre-gen een folder om eens een seizoen wed-strijd te zeilen in het mooie TALENTEN-JACHT. Veel families zijn uitgenodigd om het houten trapje op te gaan om in de Valk 844 van Fred Schaaf te kijken. Wie kwamen er langs: Iemand van het Ver-bond (125 jaar), Valkenzeilers 845 en 629. En verder fam. van der Stadt , de oud-bemanning van Ed Hoppe met prachtige ver-halen, fam. van Ingrid Lampe Princenhof-toerzeilers.

HISWA HAL1 FUNHAL

Page 28: Valkennieuws maart april 2015 web

26 Valkenklasse April 2015

Margot miste Adriaan Bruynzeel, naar ver-luid wel op BOOT HOLLAND, maar die kwam naar later bleek op zondag een kijkje nemen. En waar bleef Sipko Visser, neef en bemanning van Valk 82? Genoeg te eten: broodje kroket, ijsje en de gebakken tulband ! De HISWA werd druk bezocht en er zijn weer veel namen opgeschreven van men-sen, die graag eens willen bemannen. Nu zou het fijn zijn ,als iemand weet wie bemanning nodig heeft, zodat deze Val-kenzeilers in spé een oproep kunnen plaatsen, een poule-coördinator? Een nut-tige , gezellige dag met Gert-Jan de Roo,Ingrid Lampe en Kik van Swol sr. De zondag Opnieuw veel families waaronder een aantal zeilers die om technisch advies

vroegen voor het oppimpen van hun poly-valk. Valkeigenaar Buethe van Scandinavian Yachts kwam hij er bij toeval achter dat hij Valk 5 in bezit had. Een verhaal hierover ho-pen we later te kunnen publiceren. Na res-tauratie wil hij graag wedstrijdzeilen … en u begrijpt zijn dilemma …. ‘Uitrusten in origi-nele staat of toch wat moderner?’ We wen-sen hem wijsheid toe, In totaal brachten 43.405 watersportlief-hebbers (+17%) een bezoek aan HISWA 2015 en daar hebben we op de VAKO stand veel plezier van gehad. Zonder de inspanningen van Fred Schaaf, die Valk 844 (en zijn FD) ter beschikking stelde, was deelname echter niet mogelijk geweest. Hiervoor veel dank! Verder dank aan alle stand leden Margot Knegtering-Breuning, Kik van Swol sr, Gert-Jan de Roo ..

HISWA

Page 29: Valkennieuws maart april 2015 web

Valkenklasse April 2015 27

Divorced op de Hiswa

vragen ? Dat is toch heel onbehoorlijk ? Zeker daarna lekker reclame maken met mijn foto en lekker extra veel bootjes verkopen ?“ Ik probeerde uit te leggen dat we geen bedrijf vertegen-woordigen maar

U kent ’m vast wel van de televisie uit de serie “Divorce” : de acteur Dirk Zeelen-berg. Speelt een druk mannetje dat in een heftige echtscheiding verkeert en met 2 lotgenoten in een Haarlemse villa bivakkeert. Ondertussen wordt ie voortdu-rend verliefd of verleid door z’n secreta-resse en plukt z’n ex-vrouw ‘m bij de ad-vocaat helemaal kaal. Zaterdag 13 maart stond ik op de Hiswa in het gezelschap van Margot, Kik en In-grid. Plotseling stoot Ingrid mij aan en zegt : kijk wie er nu aan komt lopen ! En ja hoor , daar kwam deze krullenbol door het gangpad slenteren in gezelschap van vrouw en kind. Ik zag er meteen een leuk plaatje in, stapte op ‘m af en vroeg : goe-demiddag ! Zouden wij misschien een fo-to van u mogen maken met onze Valk op de achtergrond ? Voordat ik kon uitleggen wie we zijn en wat we met die Valk doen brieste Dirk mij toe :“hoe durft u dit te

een club van zeilvrienden zijn. Het mocht niet baten, hij keerde me de rug toe en beende weg. Tja, ik keek de dag erna heel anders naar die serie. Mijn sympathie was flink gezakt, in ieder geval hoeft ie niet te acteren en bleek dat ie in het echt net zo’n kort lontje heeft als in de serie. Tot mijn verbazing ont-vingen we na de Hiswa deze foto, zou ie dan toch een Valk gaan kopen ? Gert-Jan de Roo

Page 30: Valkennieuws maart april 2015 web

28 Valkenklasse April 2015

Opening Sneek en wie gaat schrijven? In het vorige valkennieuws heeft Eddie Grieps-ma een nieuw voorstel gedaan voor het schrij-ven van een stukje en ik ben het daar mee eens. Aangezien ik sindskort commissaris noord ben, heb ik me voorgenomen om dit voorstel over te nemen, want het is inderdaad tijd voor verandering. Concreet betekent dit dat de volgende deelnemers moeten schrij-ven: Winnaar van de Openingswedstrijden Sneek Nummer 2 van de Kleine Sneekweek Nummer 3 van KE Langweer Nummer 4 van Zomerwedstrijden Sneek Nummer 5 van KE Grou Nummer(s) 6 van de Sneekweek (A en B) Nummer 7 van Alkmaar Open Nummer 8 van Merkewedstrijden Grou Nummer 9 van Sluitingswedstrijden Sneek Ditzelfde geldt voor de wedstrijden in west. En ik zou dan willen toevoegen dat je maar maxi-maal 2x hoeft te schrijven per jaar (1x de stuurman en 1x de bemanning), wat betekent dat dan de volgende in de uitslag moet schrij-ven als dit voorkomt. Zo, dat is geregeld. Con-sequentie is dat ik nu moet schrijven .

Voor ons de 1e wedstrijd van het sei-zoen. Altijd even wennen en het begint natuurlijk met de voorbereiding! Johan en ik hadden een maand geleden be-dacht dat we de vrijdag ervoor vrij zou-den nemen om de valk 753 weer even helemaal goed op orde te brengen, want er was een grote reparatie ge-weest in de winter en we hadden geen idee of al het beslag en lijntjes weer op de juiste manier waren aangebracht. Zo gezegd, maar natuurlijk niet zo ge-daan… Dat vrij nemen op vrijdag ging niet helemaal goed, dus zijn we ’s avonds maar aan de slag gegaan. Dat ging wonderwel heel goed en in 1,5 uur was de Buzehappert klaar om te racen! Zaterdagochtend vroeg uit de veren, want we hadden eerst nog een toertochtje van Joure naar Sneek af te leggen. Dat was ons eerste trainings-rondje, want de wind kwam uit het noordoosten waardoor we de hele ‘oude weg’ (de kenners weten hoe lang deze is) moesten kruisen. Enfin, we waren lekker warm gedraaid voor de

Bob Heineke pakt 2e PIP titel Bob Heineke van de Gooische Watersportvere-niging De Vrijbuiter, uit de Randmeerklasse heeft de 54e Primus Inter Pares editie 2014 gewonnen. Na een bewogen weekend op de Loosdrechtse Plassen mag hij zich de “Kampioen der Kampioenen” van de een-heidsklassen over 2014 noemen. Na de twee wedstrijden van zaterdag stonden zondag vier wedstrijden op het programma. Op zondag zijn er drie pogingen gedaan om eerlijke races te organiseren. Echter, door een onstabiele wind heeft de wedstrijdleider Hans Juray de wedstrijden alle drie de keren afge-broken. In totaal streden 11 Kampioenen van 2014 tegen elkaar in de 16m2-klasse. Op de tweede plaats eindigde Daan Versteeg, de Ne-derlands- Duits- en Europees Kampioen in de

Sharpie-klasse. PIP routinier Menno Huisman uit de Valkenklasse legde be-slag op de derde plaats. De prijsuitrei-king werd voltrokken door de voorzitter van het Watersportverbond, de heer Jan Berent Heukensfeldt Jansen Als organiserende vereniging GWV De Vrij-buiter kijken we terug op een mooi en geslaagd evenement. Velen hebben zich ingezet om de PIP weer tot een succes te maken en ik wil iedereen daarvoor nogmaals hartelijk bedanken. We kijken uit naar de PIP 2015 die op 10 en 11 oktober 2015 zal plaatsvin-den. Een datum om alvast in een agen-da te zetten! Volledige uitslag klik hier! Bron GWV de Vrijbuiter

Page 31: Valkennieuws maart april 2015 web

Valkenklasse April 2015 29

Opening Sneek

1e wedstrijd en dat vertaalde zich gelijk met een mooie start bij pin end. Hierdoor konden we gelijk stuurboord voor het hele veld langs. De 725 met Marcel van der Kooi kwam nog wel als 1e bij de boven-boei, maar uiteindelijk kwamen we als 1e over de finish. Bij de 2e wedstrijd gingen we vol zelfvertrouwen naar de start. We-derom een prima startje en een goed 1e kruisrak waardoor we comfortabel aan kop gingen bij de bovenboei. Echter vanaf het 2e kruisrak weten we niet zo goed waar het nu fout ging…. De 241 lag in-eens voor ons bij de 2e bovenboei en de rest van het veld was ook aangesloten. Dus vol in de aanval en weggijpen. Dat was dus ook niet goed en verloren we 2 bootjes, de 725 en 704. 3e kruisrak naar boei 5 ging ook niet helemaal lekker. Weer 2 bootjes verloren, maar het lag al-lemaal wel heel dicht bij elkaar. Dus er was hoop, maar die ging volledig verloren bij de gijpboei…. We hebben letterlijk de luchtanker uitgegooid met de spi. Daar-naast was het ook veel te krap met spi. Grote inschattingsfout, maar gelukkig wa-ren we niet de enige. De 704 lag onder-tussen eerste en maakte dit prima af

naar de finish. Het was duidelijk dat zij de minste fouten hadden gemaakt en na dag 1 bovenaan stonden. De zondag was een hele andere dag. Wei-nig tot geen wind en als er wind was, dan kwam deze uit het zuiden. De flexibele bo-venboei rondde de 760 met Piet van der Zwaag als 1e, maar vergat vervolgens de spreader (boei 10) te ronden. En dan te bedenken dat hij de bedenker is van de KWS-banen! Maar goed, wij waren zo vriendelijk om de 760 te attenderen dat ze nog wel even boei 10 moesten ronden. Zo gezegd, zo gedaan! De heren lagen vervolgens achteraan en konden opnieuw beginnen. De 498 had een fantastisch voor de windsrak waardoor ze aan kop kwamen en deze vervolgens niet meer uit handen gaven. Wij kwamen als 2e over de finish en de 760 had een mooie opmars naar de 3e plek. Daarna viel de wind com-pleet weg en bleek dat de 704 een paar verkeerde keuzes hadden gemaakt onder-weg. Het was dus een weekend waar weer van alles in zat, wat een goede voorberei-ding is geweest voor de rest van het sei-zoen. Tot op het water! Hette van der ZWaag

No Zeilno Naam Punten 1 2 3

1 753 hette van der zwaag, amsterdam, johan weissenbach 8 1 5 2

2 760 piet van der zwaag, joure, andre fokkema 11 5 3 3

3 498 freark zandstra, sneek, runo jansen 15 10 4 1

4 704 madelien regeer, delft, rutger bosland 15 4 1 10

5 799 henk nauta, sneek 15 2 9 4

6 12 koos timmenga, onnen, ing klaas jan knoppers 18 8 2 8

7 725 eddie griepsma, drachten, gerrit abma 20 6 8 6

8 439 frans bakker, hendrik ido ambacht, arjan stoffels 21 3 7 11

9 241 mark nauta, sneek, hero hettinga 22 9 6 7

10 426 annet de boer, lemmer, irene de boer 29 dns 10 5

11 260 fred de wolff, arnhem, bram munnik 32 7 11 dns

12 791 rienk de jonge, utrecht, hugo kosse 33 12 12 9

13 757 joep sillen, groningen, hub sillen 39 11 ocs dns

Page 32: Valkennieuws maart april 2015 web

30 Valkenklasse April 2015

Page 33: Valkennieuws maart april 2015 web

Valkenklasse April 2015 31

Page 34: Valkennieuws maart april 2015 web

32 Valkenklasse April 2015

Hiswa bezoek en Valk 36

en eerste jaren van de boot beschreven heeft gevonden. Ik voeg voor de aardigheid de kopie van de bladzijden uit het schriftje toe. Chris Pierrot PS Zie ook blz 105 van 50 jaar Valk

Op zondag 7 september 1941 waren mijn ouders met de valk aan het zeilen op de Nieuwemeer. Maandag 8 september heb ik mij gemeld. Op de laatste Hiswa heb ik een gesprek gehad bij de Valkenstand. In het decembernummer van Valken-Nieuws zag ik tot mijn verrassing dat valk 36 nog bestaat. Mijn vader was toen lid van WSV de Schinkel. Op zolder staat nog de zeilkist met nummer 36. Hierbij nog een paar gescande foto’s. De naam was toen Windveer. Mogelijk dat iemand meer weet over de latere geschiedenis van de-ze boot. Met vriendelijke groet, Jaap Homan Het register Nr Naam Eigenaar Bouwer/Bouwjaar 36 Windveer Homan 1940-1941 Bruynzeel 1940 36 Tourbillon Reinalda1941 36 SiroccoII Dikkers 1943-1947 36 Tourbillon Pierrot 1948-2013 Reactie Chris Pierrot Ik ontving van de redactie van de Valk-klasse uw mail bericht betreffende valk 36. Ik kan u aangeven dat mijn ouders de valk hebben gekocht in 1947 van de heer Dikkers. Met de boot is door mijn ouders vanaf 1947 tot midden zeventiger jaren volop wedstrijd gevaren. Ik ben na jaren in de Schakel wedstrijd gevaren te hebben in 1980 overgestapt in de valk 36 en heb tot eind 2007 intensief in de boot wed-strijd gevaren, vanaf 2007 is het minder geworden doordat we de aandacht moes-ten verdelen tussen een kajuit zeilboot en de valk. De boot is in Vinkeveen terecht gekomen en heeft vanaf 1947 altijd in een boten-huis gelegen of in een loods gestaan uit de zon en weer en wind. Het bodemvlak hebben we vervangen de rest is nog in oorspronkelijke staat. Mijn moeder is na uw mail in de oude doos gaan zoeken en heeft het schriftje waarin ze de aankoop

Page 35: Valkennieuws maart april 2015 web

Valkenklasse April 2015 33

Valk 14 en 62 namen in 2014 deel aan Sail Caledonia, een race dwars door Schotland die zeilend en roeiend wordt afgelegd. http://www.sailcaledonia.org/

Falcon takes off Valk in de media

Lees het leuke artikel over de Valk uit www.watercraft-magazine.com op de VAKO website of nog beter … koop het blad!

Page 36: Valkennieuws maart april 2015 web

34 Valkenklasse April 2015

Page 37: Valkennieuws maart april 2015 web

Valkenklasse April 2015 35

Page 38: Valkennieuws maart april 2015 web

36 Valkenklasse April 2015

Onderhoud trailer??????? In gesprek met de adverteerder

Om met de Valk achter de auto te rijden vind ik altijd een twijfelachtig genoegen. Het is voor mij altijd maar hopen dat ik zonder problemen de “kraan” bereik. Om mijn rust te kopen heb ik ooit een reser-vewiel laten monteren op de trailer en laat ik elke twee jaar mijn trailer een ser-vicebeurt geven. Dan weet ik dat ik er al-les aan gedaan heb om ellende te voorko-men. Onderhoud van een trailer is nooit onderwerp van gesprek. Komt dat omdat traileronderhoud veel minder interessant is dan bijvoorbeeld nieuwe zeilen of een aangepaste boot inrichting? Toch staan vele valken dag in dag uit op die trailer en krijgt de trailer alleen vrijaf als we varen. Hoe zit dat dan met de noodzaak voor onderhoud. Al dit boven-staande gebazel heeft er toe geleid dat ik op 6 februari j.l. een afspraak met Robert de Meij van Pega trailers BV had met als doel input voor dit artikel. Aanschaf Voordat er sprake is van onderhoud moet je eerst een trailer hebben. Waar moet je opletten bij de aanschaf van een (gebruikte) trailer? Robert geeft aan dat stijfheid van het fra-me belangrijk is. Stijfheid en gewicht staan op gespannen voet. Bouw je een zwaar frame dan heeft dat gevolgen voor de hoeveel gewicht en wat er nog over-blijft voor de “belading”. Om een stijf frame te krijgen kan je kie-zen tussen dikker materiaal of een hoger profiel. De keuze voor het laatste is een logische omdat dit gewichtsvoordelen heeft. Let bij het kopen van een gebruikte trailer ook op speling op de wiellagers. Dat kun je controleren door als je het wiel recht voor je hebt, het wiel aan de boven-kant beet te pakken en naar je toe te trekken. Als er (dus dwars op de rijrich-ting) speling is zit zijn de lagers versleten. Probeer ook het wiel van de grond te krij-

gen en te laten draaien. Als je bij het draaien de lagers hoort dan zijn ze op. Dit kan vooral bij oudere trailers voorkomen. Let ook op de banden. Voldoende profiel zegt niets. Trailers maken weinig kilometer en de banden zullen eerder uitdrogen dan verslijten. Pega gebruikt waterdichte RVS lagers van SKF. Die hebben het voordeel dat je de trai-ler in het water kan rijden. Het is zelfs moge-lijk dat als je de trailer in zout water rijdt een trommelspoelsysteem te laten monteren. Hiermee kan je het zout, dat een sterk cor-rosieve werking heeft uitspoelen zodat er in de trommels geen zout achter blijft. Let ook op wat voor banden er onder de trailer zit-ten. Kijk of er 1e montage banden onderzit-ten en geen gecoverde banden. Kwaliteit van een trailer wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de as. Er zijn drie grote leverancier van kwalitatief goede assen. Vrijwel elke trailer bouwer maakt ge-bruik van een van deze drie. Vreemd genoeg krijg je bij de aanschaf van een trailer zelden een gebruiksaanwijzing. Waarschijnlijk omdat we toch wel weten hoe je zo’n ding achter je auto knoopt. In het ver-leden zijn er door Pega wel gebruiksaanwij-zingen gemaakt, maar die werden door de dealers zelden meegegeven.

Page 39: Valkennieuws maart april 2015 web

Valkenklasse April 2015 37

Onderhoud trailer??????? In gesprek met de adverteerder

Op de site van Pega Trailers BV is de handleiding te vinden. Deze is altijd actu-eel en altijd weer terug te vinden (http://www.pegabv.nl/onderhoudstoring.html) Onderhoud. Over banden is hierboven al geschreven. Controleer je banden op uitdroging. Dit is te herkennen aan kleine scheurtjes in het rubber. Houdt ook je banden spanning in de gaten. Via de eerder genoemde link naar de gebruiksaanwijzing is de banden-spanning voor verschillende bandenma-ten op pagina 14 terug te vinden. De frequentie van het onderhoud is een beetje afhankelijk van hoeveel je rijdt. El-ke 10.000 km of 1x per jaar is aan te be-velen. Oeps schreef ik niet dat ik om mijn rust te kopen elke twee jaar een beurt laat geven? Robert stelt mij gerust 1 x in de 2 jaar is ook ok. Wat kan er mis gaan als je geen onder-houd laat uitvoeren? In het begin eigen-lijk weinig. Kwaliteit van de lagers is hoog, maar zonder regelmatig vet zal er toch slij-tage plaatsvinden. Als lagers het begeven leidt dat ook weer tot slijtage van de as of zelf mogelijk het verliezen van een wiel. Bij trailers met een oplooprem loop je ook

nog het risico van vastzitten de remmen. Wanneer die onder het rijden gaan aanlo-pen zal de temperatuur van de remtrom-mel oplopen en leiden tot schade. Om dit

te voorkomen monteert Pega Trailers dan ook remkabels met smeernippels. Tijdens een servicebeurt worden kabels ge-smeerd, remtrommels schoongemaakt, ge-controleert op dikte en de dikte van de rem-voeringen wordt gecontroleerd. Ook wordt de oplooprem zelf gesmeerd en indien no-dig afgesteld. Tevens wordt de verlichting gecheckt en aanhaalmomenten van de bou-ten nagelopen. Voor een elke assige trailer duurt een ser-vice beurt een dag deel. De kosten bedra-gen ca. € 240,- voor een enkelassige trailer met oplooprem. Voor een ongeremde trailer is ca. 2,5 uur nodig voor een service beurt. De kosten hiervan komen op ca, € 150,- Moet de trailer leeg aangeleverd worden? Robert geeft aan dat dit bij Pega niet perse noodzakelijk is. Natuurlijk kan je er beter bij als er geen boot opstaat maar met boot en zeker een valk is het geen probleem als die er op blijft. Gelukkig maar dat scheelt een hoop gedoe met boot er af voor de beurt en boot er weer op na afloop. Kan je voor je Pega trailer al-leen bij Pega voor onderhoud terecht en kan je ook met an-dere merken bij Pega terecht? Robert geeft aan dat als je on-derhoud aan je Pega trailer bij Pega laat doen van harte welkom bent in Barend-recht, ook voor andere merken. Noodzakelijk is onderhoud bij Pega voor je Pega trailer niet. Als je maar voor onder-houd met welke trailer dan ook naar een BOVAG bedrijf gaat. Wanneer kan je het beste een onderhouds-beurt laten geven, in het voor of najaar? Het beste is in het najaar. De trailer wordt dan langere tijd niet gebruikt. Na een beurt staat alles weer in het vet, is vuil (en vocht) verwij-derd waardoor corrosie weinig kans maakt.

Page 40: Valkennieuws maart april 2015 web

38 Valkenklasse April 2015

Regelgeving Robert kan ons gelijk geruststellen. Er zijn geen grote wijziging qua regelgeving op komst voor de trailerbezitters. Neder-land kent in tegenstelling tot Duitsland geen keuring van trailers. In Duitsland mogen banden bij de keuring bijvoor-beeld niet ouder zijn dan 6 jaar. De regelgeving voor de bouw is wel regel-matig aan verandering onderhevig. Bou-wers moeten zich houden aan het Certi-ficate of conformity – COC. Het is een verklaring van de conformiteit met de ty-pe-goedkeuring van de EC. Het doel van dit document is om het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Unie te waarborgen, specifiek voor die goederen, die onderwerp zijn van homologatie en registratie. Voor de bouwers betekent dit dat als een leverancier van bijvoorbeeld lampen met een gewijzigd type komt of een as leverancier met een aanpassing komt dit gemeld moet worden. Soms hoor je dat er zijverlichting op een trailer moet zitten. Geldt dat ook voor de Valkentrailer? De regelgeving geeft aan dat wanneer een trailer langer is dan 6 meter er zijverlichting geplaatst moet zijn, waarbij de lampen max. 3 meter uit elkaar mogen staan. De lengte van de trailer is in deze de lengte van het frame dwz van koppeling tot achterste balk. De uitschuifbare verlichtingsbalk maakt hier-van geen onderdeel uit. Tips Trailers staan veelal buiten ook in de Winter. Kan dat? Robert geeft aan de het materiaal waar de trailer van ge-maakt is er goed tegen kan om altijd bui-ten te staan. Let er wel op dat je in de winter de hand-rem niet aan trekt. Door vocht ontstaat corrosie waardoor de remmen in de trom-mel kunnen gaan vastzitten. Dit kan dan

weer leiden tot schade. Tegenwoordig staan de valken “eeuwig en altijd”op de trailer. Wat betekent dit voor de vering? Het beste is om de vering als de trai-ler enige tijd niet gebruikt wordt en zeker in de winter te ontlasten. Dit kan op eenvoudi-ge wijze door blokken of assteunen. Laat het neuswiel van de trailer zoveel mogelijk zakken, plaats blokken of assteunen onder de achterste balk en draai het neuswiel weer om hoog. Dat de wielen niet van de grond af komen is geen probleem. Wanneer de wielen maar iets uitgeveerd worden is voldoende. Dan nog een vraag over de plaats van de steunen. Het afstellen steunen is een taak voor de dealer. Pegatrailers kennen veel stelmogelijkheden. Bodemsteunen zijn trap-loos verstelbaar in hoogte en in de lengte-richting. De kielgoot is ook in hoogte verstel-baar. De ene boot moet juist wel op de kiel worden afgesteund (Valk) de andere niet. De bodemsteunen moeten onder een spant staan. Pega heeft de maten van de plaatsen van de steunen en zet deze alvast goed. Controle hierop is een taak van de dealer. Als blijkt dat de standaard plaatsen van de bodemsteunen niet kloppen dan wil Pega hierover heel graag geïnformeerd worden. Peter van Riet

Onderhoud trailer??????? In gesprek met de adverteerder

Page 41: Valkennieuws maart april 2015 web

Valkenklasse April 2015 39

Regelmatig pak ik het boek van Jan van Wijngaarden om iets op te zoeken. Niet alles is even actueel meer heb ik me la-ten vertellen. Maar desondanks biedt de publicatie veel nuttige wetenswaardighe-den en gedetailleerde feiten en tekenin-gen De inhoud van het boek is echter lastig te doorvorsen, Wat niet iedereen beseft

is dat Hub Sillen een goed hulpmiddel heeft geleverd met de publicatie van een zeer bruikbare trefwoordenlijst op de VAKO website. Klik hier. Opnieuw een bruikbare bouwsteen voor een toekomstige kennis-bank. Henry van Haagen

Technische Tips & Wetenswaardigheden ontsloten

Page 42: Valkennieuws maart april 2015 web

40 Valkenklasse April 2015

Techniek op de 844 - Materiaalsterkte of zwakte?

Veel wedstrijdzeilers zullen het wel eens meegemaakt hebben, ergens in de boot klinkt een krak of een knal en een val of een bevestiging van het een of ander be-geeft het. Soms kan er nog iets geïmpro-viseerd worden maar vaak betekent het einde wedstrijd en kan met een katterig gevoel de wedstrijdbaan verlaten worden. Een van de meest sprekende voorbeel-den van de laatste jaren was het gebro-ken piekeval van Menno en Marcel tij-dens het laatste kruisrak van de laatste wedstrijd van het NK 2013. Het kostte hun de wedstrijd en tegelijkertijd ook de titel. Maar met de 844 hadden wij ook nog wel een aardige in huis: vorig jaar tijdens de Braassem Summer Regatta komen wij als eerste bij de bovenboei aan en zullen net gaan ronden, op dat moment klinkt er een krak en vliegt een heel stuk van het onderlijk van het grootzeil uit de giek, een flink stuk zeilgroef meenemend. Zo'n handig klappennetje waarmee het schootoog vastgezet wordt had zich los-gewriemeld. Einde verhaal dus. Zijn dit soort dingen nu te voorkomen? Wat kan je verwachten van de sterktes en zwaktes van de verschillende ge-bruikte spullen aan boord? Grofweg zou je die spullen in een viertal categorieën kunnen indelen: Staand want Lopend want Beslag Bevestigingen Staand want oftewel de verstaging moet in de Valk van 4 mm staaldraad zijn voor de zijstagen en het voorstag mag van 3 mm staaldraad of 3 mm dynema of vect-ran lijn zijn met een minimale breeksterk-te van 900 kg. Het klassieke 1x19 stugge staaldraad

van 4 mm heeft een breeksterkte van 1350 kg en het iets soepeler 7x7 een breeksterk-te van 912 kg. In de praktijk blijkt dit voor een Valk als zijstag prima te voldoen. Kan zo'n stag dus nooit kapot? Wel degelijk! Een 1x19 draad moet aan de beide einden van terminals voorzien zijn, loodjes horen op dit type draad niet gebruikt te worden. Een deskundig bevestigde terminal zal het zeer lang uithouden, maar als een stag breekt zal dit bijna altijd pal achter de terminal zijn. De draad beweegt jarenlang tegen de rela-tief rechte en harde achterkant heen en weer en kan op die plaats dan toch een keer afbreken. Vaak is dit van te voren helemaal niet te zien. Als er al wel iets te zien is, dus de eerste losse draadjes die daar te voor-schijn komen, dan is het echt zaak de boel meteen te vervangen! Maar het kan sowieso geen kwaad de stagen na 5 tot 10 jaar, af-hankelijk van het gebruik, te vervangen. Specifiek op de Valk is er nog een risico. Op vrijwel alle schepen worden de zijstagen door het dek gevoerd. Vaak gaat dit door rvs geleiders en knikt het stag dus in die gelei-der. Dit is niet ideaal. Beter is het de knik onder-deks via een blok met een flinke schijf te la-ten maken of meteen een schijf in het dek in te bouwen. Maar voor alle systemen geldt: controleer het regelmatig en vervang het zodra er rafels in zicht komen. Het voorstag hoeft normaal niet heel veel te houden, maar als onverhoopt op de een of andere manier de genuabevestiging het be-geeft, moet het in staat zijn de mast op te vangen. Het 3mm dynema lintje moet dat ook kunnen hebben. Het betere dynema op die dikte heeft een breeksterkte tussen de 800 en 1100 kg. Overigens heeft het alter-natief, 3mm staaldraad een breeksterkte van 478 kg, een stuk minder dus! Als wij kijken naar het lopend want, m.a.w. de vallen, verstellingen en trimlijnen, dan

Page 43: Valkennieuws maart april 2015 web

Valkenklasse April 2015 41

Techniek op de 844 - Materiaalsterkte of zwakte?

zien wij dat er op de Valk voor vallen nog veel 3 of 4 mm staaldraad wordt ge-bruikt. 4 mm staaldraad heeft een breek-sterkte van 850 kg, het alternatief 4 mm vectran of HPS (heated-prestretched) dy-nema zit tussen de 1700 en 1850 kg. Allemaal materiaal dat qua absolute sterkte wel voldoende in huis heeft, maar zeker bij staaldraad wel degelijk kapot kan. Wat zijn hier de risicofaktoren? Bij staaldraadvallen die als het goed is, zijn gemaakt van soepel 7x19 draad, zit het probleem net als bij de stagen ook weer bij de einden. Als ze breken is dat meestal pal achter het loodje. Ik meen mij ook te herinneren dat dit bij Menno het geval was. Maar i.t.t. bij terminals komt er bij het knijpen van een loodje wel iets meer mensenwerk aan te pas. Een goed ge-knepen loodje wordt aan de achterkant niet helemaal dichtgeknepen. Het ziet er wel beter uit als de achterkant mooi recht en glad is, maar het is beter de achterkant ietsje te laten openstaan zo-dat het draad niet te snel kapot gaat over de scherpe achterkant van het loodje. Net als bij de stagen geldt ook hier dat niet altijd zichtbaar is of het mis kan gaan. Als er werkelijk rafels in zicht ko-men is het echt een kwestie van zo snel mogelijk vervangen, maar het kan geen kwaad dit om de 5 jaar in ieder geval te doen. Gesplitste dynema of Vectran lijnen ken-nen dit probleem niet en zijn zoals de bo-venvermelde getallen al aangaven, ook sterker. Betekent dit dat ze niet kapot kunnen? Nee, net als bij staaldraad gaat de boel kapot als een val o.i.d. steeds langs een scherp randje loop. Alles moet goed vrij lopen anders is de levensduur zeer be-perkt.

Bij staaldraadvallen wordt bijna altijd een kousje meegeknepen in het oog ter bescher-ming van het draad. Bij een ingesplitst oog in een lijn hoeft dit niet als de lijn op een gladde ronde pen of beugel wordt gezet, maar als het bevestigingspunt wat hoekiger is verdient het absoluut aanbeveling ook een kousje mee te splitsen. anders loop je het risico dat de lijn op den duur daar breekt. Vectran heeft nog een specifiek probleem, het kan slecht tegen uv licht. Het verdient dan ook aanbeveling vallen van puur vect-ran om de 5 jaar te vervangen. Dynema heeft hier geen last van. Voor vallen is het wel aan te bevelen om geen standaard dynema te gebruiken om-dat hier te veel rek in blijft zitten. De HPS variant heeft hier geen last van. Bij dit ma-teriaal wordt een dikkere lijn onder verhit-ting voorgerekt en wordt daardoor dunner en veel dichter dan een standaard dynema lijn. Voor elke gesplitste lijn geldt dat de splits zich eerst even moet zetten, wat in het be-gin een klein beetje rek oplevert. Daarna blijft de boel stabiel. Dynema en vectran hebben er geen moeite mee over kleine schijven te lopen, een 30mm schijf voor de verschillende vallen voldoet prima. Staaldraad vindt dit minder geslaagd, grotere schijven verdienen hier aanbeveling. Maar een gelagerde schijf van 40 a 50 mm moet hier ook kunnen vol-staan. Voor eerste verstellingen van wanten, ge-nuaval, piekeval, neerhouder e.d. kan het beste 4 mm puur dynema gebruikt worden. Als rekening wordt gehouden het al eerder genoemde vrijlopen en goede bevestigin-gen, dan kan dit zeer lang mee. Voor de verstellingen die uiteindelijk in de klemmen terecht komen zal een kortere le-vensduur gelden omdat die op den duur op die klemmen zullen slijten. Het gebruik van Swiftcord-achtige lijnen (zonder kern) zorgt

Page 44: Valkennieuws maart april 2015 web

42 Valkenklasse April 2015

Techniek op de 844 - Materiaalsterkte of zwakte?

er hier voor dat niet plotseling een man-tel breekt en opstroopt waardoor de hele verstelling blokkeert. Dit zelfde geldt ook voor schoten. Geen enkele moderne 8 mm schoot zal zomaar breken, maar bij een traditionele schoot met mantel en kern gaat na verloop van tijd de mantel bij de klemmen kapot en blokkeert op dat moment volledig de wer-king van die schoot. Bij een Swiftcord-achtige schoot eventu-eel met kern zal dit niet snel gebeuren. Swiftcord met kern kan overigens zo ge-kocht worden maar je kunt ook zelf een 3 mm lijntje door een 8 mm Swiftcord schoot halen die daardoor iets minder snel kinkt en tot een prettige 9 mm uit-groeit. Bij het beslag gaat het natuurlijk voorna-melijk over blokken als de voornaamste risico-factoren. Een blok kan echt uit el-kaar klappen en als het dan ergens in de eerste lijn zit, betekent dit einde wed-strijd en eventueel ook nog verdere scha-de. Hoe is dit te vermijden? Om te beginnen is het natuurlijk zaak te kijken naar de specs van het te gebrui-ken blok. Alle serieuze merken geven in ieder geval een breeksterkte voor hun blokken en met wat goede wil ook een veilige werkbelasting (safe working load). Maar hier wordt het al knap lastig. Ik ben er al niet 100% van overtuigd dat de di-verse fabrikanten dezelfde definitie ge-bruiken voor de breeksterktebepaling. Maar die indruk is nog veel sterker als het gaat over de bepaling van die veilige werkbelasting. Je ziet bij het ene merk dat het verschil tussen die twee veel gro-ter is dan bij een ander merk. Een om de zaak nog verder te compliceren, wat is eigenlijk in een Valk de belasting op b.v. de stag- of genua-verstelling? Dat is las-

tig om te bepalen. Als ik in de 844 met 20 kg aan mijn 1:24 stagverstelling ga hangen zet ik daar 480 kg kracht op het systeem. Maar als ik met spi op met windkracht 5 a 6 ruimewinds tegen een golf aanloop, kun je er redelijk zeker van zijn dat er meer kracht op het hele systeem kont. Hoeveel meer? Ik weet het niet. Betekent dit nu dat je bij de keuze van de cruciale blokken nergens van uit kunt gaan? Gelukkig niet, er is nog zoiets als praktijker-varing en kennelijk wordt de bovengrens in ieder geval door die 1350 kg breeksterkte van de verstaging aangegeven. De eerste wantverstelling op de 844 bestaat uit een takel met een rvs twee- en drie-schijfsblok van Allen (25 mm schijf) die een opgegeven breeksterkte hebben van elk 750 kg (geen swl gegeven) Deze blokken zijn goed genoeg op de FD en voldoen in-middels ruim vier jaar op de Valk. Voor het genuaval gebruik ik op de 844 bo-venin de mast een 1:2 takel die bestaat uit een Karver blok en een Allen blok met een swl van 600 kg, beiden met een 30mm schijf. Ook die blokken blijven heel. Dit schetst wel zo'n beetje de orde van groot-te waarin wij de sterkte van onze blokken moeten zoeken voor de hoogst belaste sys-temen. Afgezien van de sterkte van het blok is ook de constructie wel een punt. Als de lagers van een blok het begeven is dat niet prettig, maar als het blok verder in elkaar blijft zit-ten kan de wedstrijd waarschijnlijk wel wor-den afgemaakt. Anders wordt het als het blok ook daadwerkelijk uit elkaar vliegt, dan kunnen veel grotere problemen ontstaan. Als bij dit type Karver blok (zie foto volgende pagina) de lagers het onverhoopt mogen be-geven, blijft in ieder geval alles nog wel op zijn plek. Proefondervindelijk blijkt b.v. dat bij Harken blokken uit de Carbo serie als ze kapot gaan ze ook helemaal uit elkaar vlie-gen met alle gevolgen vandien.

Page 45: Valkennieuws maart april 2015 web

Valkenklasse April 2015 43

Techniek op de 844 - Materiaalsterkte of zwakte?

Harken heeft sowieso in de kleine high tension blokken geen erg goede alterna-tieven. Hun highload bullet serie met 29 mm schijven zit redelijk stevig in elkaar, maar een enkelschijfsblok daarvan kan 227kg swl hebben, beduidend minder dan de Allen en Karver varianten. Als je een dergelijk blok b.v. als eerste schijf in een neerhaler vertraging zet, trek je in twee jaar de lagers kapot. Het blok blijft dan wel in elkaar zitten. Boven in de mast zou ik ze in ieder geval niet willen hebben. Bij bevestigingen denken wij natuurlijk vooral aan harpen e.d. Die dingen die af en toe zo leuk los kunnen draaien en als je pech hebt ook kunnen breken. Ik ver-mijd ze zoveel mogelijk. Op de enkele plek waar ze voorkomen worden ze voor elke wedstrijd afgeplakt met tape. Dit af-plakken wordt ook toegepast op alle slui-tingen met ringetjes e.d.. Als alles afgeplakt wordt op de 844, waarom vloog vorig jaar dan die klappen achter op de giek er dan af? Helaas be-reik je op die plek met tape niet veel, dat blijft daar niet zitten. Die pen is dan ook maar vervangen door een minder optuigvriendelijke 6mm bout met borgmoer die in ieder geval blijft zit-ten.

Boven in de mast zit alles zoveel mogelijk direct op het topbeslag gesplitst. Als er harpjes op cruciale plekken gebruikt moeten worden, werk dan altijd met gesme-de harpen die zijn sterker dan de harpjes van plaatstaal. Een gesmede 5 mm D-sluiting heeft een breeksterkte van 1000 tot 1500 kg afhan-kelijk van het merk. Dit past goed binnen de eerder gegeven breeksterktes van de ander onderdelen. Zwaardere varianten die je bij een hoop mensen bovenin de mast ziet, zijn in die zin ook niet echt noodzakelijk. In de buurt van de mastkoker worden op veel Valken musketonhaken ingezet voor de bevestiging van de vallen op de bijbehoren-de verstellingen. Een musketonhaak is zwakker dan een ge-sloten harp of een specifieke gesmede val-haak. Van de populaire Wichard musketonhaken heeft de kleinste variant slecht een breek-sterkte van 360 kg en heb je dus minstens de grotere variant nodig die 600 kg aankan. Maar dat is alweer een behoorlijk groot en hapgraag ding. Die specifieke valhaken van b.v. Allen zijn hier wat mij betreft te prefere-ren. Al bij al zit er een hoop spul op je dierbare Valk dat in het ongerede kan raken en dan de wedstrijdpret aanzienlijk kan drukken . Het kan beslist helpen om de hierboven ge-noemde tips in overweging te nemen, maar het allerbelangrijkste is toch: Houd de boel in de gaten en vervang dingen zodra ze er verdacht uit gaan zien! Succes Fred Schaaf Valk 844

Page 46: Valkennieuws maart april 2015 web

44 Valkenklasse April 2015

vraagt Kik van Swol jr. Het neertrektouwtje en de slotbout doen in-derdaad denken aan een MS-roer, reageert Hugo Maarleveld. Maar waren de roerhuizen van Maarten niet rond van voren en hadden ze geen vingerlingbeslag? De roerpen ging door het hout. Of was dat een uitvinding van Kik sr.? Te weinig rvs in de uitvoering, dus geen ont-werp van senior, schrijft junior. Een prototy-pe van Maarten? Kik stelt voor wedstrijden te gaan varen op het Comomeer. De Spankerklasse ging voor-heen ook naar Zwitserland, omdat daar een aantal Spankers lagen.

Perque non? Reageert Gert-Jan met de vraag een oproep in het VN te plaatsen. En stelt lunch bij Villa d'Este (Cernobbio) voor, dan komen we George Clooney vast tegen.

Facebook liet in maart een verrassende oproep zien. Enrico Maltini. Italiaans eige-naar van Valk 827, zeilt op Lago di Como. Dit meer staat toevallig bij meerdere zei-lers in de belangstelling voor een te orga-niseren valkenevenement. De discussie ontstond naar aanleiding van de melding dat hij deze winter zijn roer was kwijtgeraakt in een storm en een 2e hands vervanging zocht liefst met helmstok.

Some years ago (6-7) I was finding for a sailing boat, I saw a nice one in Pognana (a village on the Como lake) it was a BM16 from Holland, so I l o o k f o r a s i m i l a r o n e . T h e n , on Marktplaats.nl I saw some Valk zeilboots , and I understood soon tha she was the boat I was finding: really very beautiful, but also of the right measure. The most similar boat in Italy is called "beccaccino" ("snipe" in english) but is dif-ficult to find, and I like wooden boats. My Valk (the name is "Belle") is in Laglio, on the Como lake, were is also the ancient shipyard RIVA, which still built and repair all kind of wooden boats. I bought "Belle" in Holland, and she came in Italy by truck. Due to the strong sun of Italy, the cover was made with the more re-sistant teak wood. The name of the previous owner was Karel Henquet. De mailwisseling met VAKO secretaris Gert-Jan de Roo en de Facebook oproep leverde een aantal aardige FB reacties op. ‘Een Maarten Stomp roer op de foto?’

Falcone Italiano 827 Valk on Facebook

Page 47: Valkennieuws maart april 2015 web

Valkenklasse April 2015 45

jol ..... dus waarom de Valk niet? In het verleden is er wel bij Grevelingen ge-varen door de Valkenklasse aldus Kik. Ook dat idee is geopperd in het Rotterdams valkennest. Wie wil het organiseren? Vraagt Henry Gert-Jan houdt de club bij de les: ‘Volgens mij ging dit over de oproep voor een roer

voor mijn vriend Enrico uit Como’ Jetze Sipma heeft nog wel een houten roer-tje staan, geen beslag en helmhout en hoeft er niks voor, het is over en het zou heeel mooi zijn als er nog iemand is die een stuur-stok en beslag voor aan het roer over heeft.....

Kik: Je hebt de ruimte op dit meer. Beter dan rond eilandjes varen op de Kaag of Grou waar je op sommige delen maar met 3 boten naast elkaar kan varen.

Ook Fred bracht dit ter sprake tijdens de valkenborrel in R'dam. Een oproep voor een wedstrijdje in 2016 is natuurlijk nog leuker. Je moet natuurlijk wel een kraan

en nog wat 'dingetjes' regelen Zwengel de discussie maar aan schrijft Henry van Haagen. Jaap Van Der Weele schrijft dat de Span-ker nog steeds een actieve klasse is op de Thunersee (stad: Thun). De heer Furer (werf) bouwde de Spankers in Thun en kwam in de jaren '70 ook naar Neder-landse wedstrijden. De clubs aan de me-ren in Zwitserland, Italië, Oostenrijk heb-ben allemaal prachtige faciliteiten w.o. kranen. Maar veel dichter bij huis is er ook al veel ruimte. Wat dacht je van de Grevelingen? De Regenboog is er jaarlijks te vinden, en afgelopen jaar het NK O-

Falcone Italiano 827 Valk on Facebook

Page 48: Valkennieuws maart april 2015 web

46 Valkenklasse April 2015

Falcone Italiano 827 Valk on Facebook

Heb inmiddels begrepen dat Enrico het vervoer wil organiseren. Ik wil het wel ver-zamelen om er een compleet pakketje van te maken, maar dan moet het er wel zijn! Overigens zeilen in zo'n lekker warm land lijkt me wel wat

Zo te zien is hij ook de lak vergeten, vind Jan Herma Buining. Dus stuur ook daar van een potje mee. Binnenkort ontvangt Enrico dus een (gratis) houten roer van Jetze Sipma en hij meldt zich weer voor eventuele andere onderdelen die hij nodig heeft. Naast drie stuks in Duitsland dus ook een houten valk in Italië. Is dat voldoende voor het predicaat ‘International class’? Henry van Haagen

Page 49: Valkennieuws maart april 2015 web

Valkenklasse April 2015 47

Page 50: Valkennieuws maart april 2015 web

48 Valkenklasse April 2015

een flinke opknapbeurt nodig maar daar-voor ontbreken de middelen. Al jaren staat de Valk onder de dektent, op de trailer, buiten op de oprit. Iedereen be-grijpt dat dat de boot geen goed doet. Er is het nodige te doen : er zijn reparaties aan spanten en mogelijk ook delaminatie van divers plaatwerk aan de orde. Het dek en de kajuit zijn deels ingewaterd dus al met al kan dit een flinke klus worden

maar het het is echter toch een zeld-zaamheid: een kajuitvalk en dus is het te

Het is deze winter weer een tijdje stil ge-weest in de kajuit. De drukte rondom het Lustrum liet een gevoel achter van grote voldoening en vroeg om een lange en rus-tige winter om lekker na te genieten van hetgeen er was voorgevallen. Inmiddels zitten we al weer in de zomer-tijd en gaat het zeilersbloed weer stro-men. De zeilzakken staan weer in de gang. Binnenkort weer de zeilen omhoog en tijd om de Valk in alle hoekje en gaatjes te ontdoen van het neergedwarreld stof. Er is wel wat nieuws te melden rond de kajuitvalken. Onlangs werd ik gebeld door de eigenaar van kajuitvalk (Bruynzeel bouwnummer 49). We komen elkaar wel ’ns tegen bij de sportschool en nu liet hij mij weten dat de Valk toch maar een andere eigenaar moet zoeken. Deze Valk is al heel lang in zijn bezit, zijn vrouw en hij zijn er erg aan verknocht aan. De boot is uit 1940 heeft

Page 51: Valkennieuws maart april 2015 web

Valkenklasse April 2015 49

Mocht u het schip herkennen en er iets meer over kunnen vertellen horen we dat natuurlijk graag. Gert-Jan de Roo [email protected]

hopen dat er toch snel iemand komt die hier z’n energie in gaat stoppen want dit schip is de moeite waard om gered te worden van de kettingzaag. De originele langsscheepse zitbanken zitten erbij en het Bruynzeelplaatje met nr. 49 zit er in . _______________________ Op de website van Bootbouwerij de Vrij-heid in Loosdrecht kwam ik een paar fo-to’s tegen van een Valk met een wel hele grote verlengde kajuit met patrijspoorten en louvredeurtjes. Dit schip is daar gere-noveerd en kreeg een nieuwe bodem. Of het een omgebouwde kajuitvalk is of een omgebouwde open Valk is mij niet be-kend, dat moet ik nog eens vragen.

Kajuitvalken nieuws

Page 52: Valkennieuws maart april 2015 web

50 Valkenklasse April 2015

Een van deze foto’s is verschenen in de Waterkampioen en toont de bouw van een Valk terwijl twee man de bodemplaten aan-brengen. Op een tweede foto, vanuit een ander per-spectief genomen, is bij die Valk een zwaardkast duidelijk zichtbaar. Later werd dit schip voorzien van een kiel. Zie ook het boek Valk 75 jaar, pag 34 en 35

Onder deze rubriek kunt u dit jaar regel-matig wetenswaardigheden lezen over de beginjaren van onze klasse, zo mogelijk voorzien van nog niet eerder gepubliceerd beeldmateriaal. In september 1939 ontstond de Valk op de tekentafel van Ricus van de Stadt in opdracht van C. Bruijnzeel. Allereerst ge-bouwd werd het “kistmodel” : de Valk voorzien van een zwaardkast. Er is een serie haarscherpe foto’s (glas-negatieven) gevonden in het archief van het Nederlands Fotomuseum in Rotter-dam. De foto’s zijn gemaakt door Hans Spies in de Bruynzeelfabrieken in het najaar van 1939.

75 Jaar geleden

Page 53: Valkennieuws maart april 2015 web

Valkenklasse April 2015 51

de Valken in Friesland, getuige deze adver-tentie uit 1940.

De Valk zeilde in Grou met flinke wind een wedstrijd en won glansrijk van de 30 m2 en de 16m2 klasse. Dat leidde ertoe dat de Verbonden de Valk toe zouden laten tot de wedstrijden als “invitatieklasse”.

een (lange) scheg. Deze Valk 2 (voer in 1940 doorgaans met zeilnummer 4) was het schip waarmee tijdens het Paasweek-end van 1940 demonstratie werd ge-varen op Reeuwijk, de Kaag en Loosdrecht. Of dit schip nog bestaat is onbekend. Op deze foto staat Valk 2 op de “carrier” , geparkeerd voor het huis van Wim Rit-man aan de Garenmarkt in Leiden.

Een week later, op zaterdag 31 maart 1940 vond in Grou de demonstratie plaats aan de besturen van K.V.N.W.V. en N.N.W.B. Daar werd ook met zeilnummer 4 gevaren maar het was een andere Valk, met grote waarschijnlijkheid een Valk die bestemd was voor een koper in Friesland. R. Moedt uit Sneek verkocht - als agent -

Een andere , tot dusver onbekende foto van Hans Spies, toont ons de tweede gebouwde Valk met de naam Valk 2, voorzien van een kiel en

Page 54: Valkennieuws maart april 2015 web

52 Valkenklasse April 2015

Die seriebouw ging van start in januari 1940. Jammer genoeg zijn er maar enkele foto’s be-kend van de productie. Zo kent iedereen wel de foto van de assemblagehal in Zaan-dam waar we diverse Valken in verschillende stadia van afbouw zien waaronder Valken in een geklemd in een soort hoepels, een slimme constructie waar-

mee de schepen makkelijk omge-draaid konden worden tijdens de af-werking. De foto van de assemblagehal stond in 1940 ook in de Waterkampioen en in de Telegraaf. Op de achtergrond zien we een Valk met zeilnummer 4. Het originele glas-negatief bevindt zich in het Neder-lands Fotomuseum in Rotterdam, een digitale versie in hoge resolutie is in het bezit van de VAKO.

Als je inzoomt op die foto kun je aan de details herkennen dat de Valk met zeil-nummer 4 de “Valk 2” is om-dat hij qua neus, neusbeslag en kikker op het voordek afwijkt van de serie-bouw Valken die ervoor staan. Er is een tweede foto van deze scene, genomen vanuit een ande-re hoek. De me-dewerkers staan - in vrijwel de-zelfde pose - werkend aan de

Page 55: Valkennieuws maart april 2015 web

Valkenklasse April 2015 53

Als het gevolg van de Bezetting ontstond een enorme vraag naar (kleinere) zeilboten , zowel open als met kajuit) voor gebruik op de plassen. in totaal zouden er in 1940 en 1941 250 Valken gebouwd worden totdat door materiaalgebrek er geen complete Valk meer geleverd kon worden.

schepen. Deze foto heeft ook in enkele dagbladen gestaan in het voorjaar van 1940. Als je nog eens goed kijkt valt op dat die foto’s prachtig geënsceneerd zijn want het zou niet logisch zijn om schepen te schuren en lakken in een hal waarin ook schepen afgemonteerd worden. Het geeft echter wel een prachtig beeld van het productieproces. Het was het begin van de eerste industri-ële jachtbouw in Nederland. De mobilisatie maakte het reizen naar het buitenland heel moeilijk en vrijwel on-mogelijk, zeilen op zee was verboden en brandstofgebruik werd door schaarste be-perkt en door de Duitse bezetters geheel aan banden gelegd. Kort na de capitulatie adverteerde de Bruynzeelfabrieken In de Waterkampioen van 1 juni 1940 met de advertentie : De wind is vrij !

Page 56: Valkennieuws maart april 2015 web

54 Valkenklasse April 2015

De eerste maal dat er Valken uitkwamen in wedstrij-den was tijdens de Voorkaag op 27 en 28 april 1940, amper 2 weken voor de Duitse inval op vrij-dag 10 mei. Hier verscheen (met weinig wind en re-gen) een klein veldje Valken aan de start. Dat waren de zeilnrs. 4, 10, 12, 13 en 25. Winnaar werd C. Bruijnzeel met “Valk 2” (zeilnr. 4.)

Voorkaag 1940 . (foto : Leeuwarder Courant 29 april 1940) Gert-Jan de Roo

Page 57: Valkennieuws maart april 2015 web

Valkenklasse April 2015 55

In het Oppenheim-archief bevindt zich deze actiefoto van een Valk met drie jon-ge zeilers aan boord. De datering ligt er-gens tussen 1954 en 1965. Er werd van-af 1954 met trapeze gevaren maar de spinnaker wordt hier nog binnendoor ge-voerd. Is er iemand die deze zeilers (of een van hen) herkent en zo ja dan hopen we op een leuk verhaal achter dit drieman-schap. R e a c t i e s g r a a g a a n r e d a c [email protected]

Wie kent deze zeilers en/of de Valk?

Page 58: Valkennieuws maart april 2015 web

56 Valkenklasse April 2015

Momenteel staat in Friesland ,bij Tjeerd Brouwer, de (vermeende) Valk 8 met de naam “Tachynaut”. Gekocht in 2014 van een eigenaar uit Utrecht (op leeftijd) die er geen documenten meer van bezat maar hem verzekerde dat het wel de 8 is.. De boot is in redelijke staat maar om dit weer pico bello zeilend te krijgen is er veel te doen. Nader onderzoek levert bevestiging op dat het om een Bruynzeelvalk gaat: de Valk heeft een – typerend- rondere ste-ven van de eerste serie Bruynzeelvalken van 1940. De schepen die in 1941 ge-bouwd werden kregen een iets rechtere steven. Verder is het schip voorzien van een Bruynzeel korvijnnagelbank op de mast-koker, de ronde latjes om de middenbank op z’n plek te houden. Het (dichtgelaste) neusbeslag is ook typisch voor een Bruyn-zeelvalk. Op geen enkel spant of wrang een Bruynzeel nr of CB nr te zien en ook is er geen Bruynzeel bouwplaatje aanwe-zig. Op het originele dek hebben de fok-leioogjes van Bruynzeel gezeten (verwijderd maar ze zitten er nog wel los bij). Bijzonder is dat op alle losse onderdelen (kastplankjes, vlonders, helmhout, pik-haak etc) het nr. 150 is ingebrand. Op zich ongebruikelijk want bij Bruynzeel werd het bouwnummer op alle losse on-derdelen aan de achterkant met potlood geschreven (nooit ingebrand) Dan ver-wacht je wellicht : Het is Valk 150 of Bruynzeel bouwnummer 150 ! Mis ! Valk 150 is bouwnummer 28 en Valk 84 heeft bouwnummer 150 ! Waar komt dat inge-brande nummer 150 dan vandaan ? In de Bruynzeelbouwnummerlijst hebben we de vroege bouwnummers 4, 5 , 10 nog niet in beeld. Zou deze Valk inder-daad daartoe behoren ? Daarna dus verder gezocht naar enige fei-

ten in de meetbrievenregisters van het Ver-bond: Valk 8 komt vanaf het allereerste meetbriefregister van het KVNWV in 1941 voor , bootnaam is “Hjeljam” (1e eigenaar G.Posthumus). Vanaf 1942 heet de boot “Kotick” en is dan van F.J. Keining. Vanaf 1949 is de naam “Tachynaut” en is de eigenaar F.G.M. Pe-ters . In de oorlog komt deze Valk niet in de ons bekende wedstrijduitslagen voor. Vanaf 1958 schijnt de boot “Fana-Tiki” ge-heten te hebben en dan is vanaf ca. 1989 de heer Visser eigenaar die de boot in 2014 op Marktplaats aanbiedt. Er is wel een actiefoto in de Waterkampioen van de jaren 60, waarschijnlijk op het Spaarne bij Haarlem. Daarom deze oproep aan onze lezers of u ons kunt helpen : herkent u iets van deze Valk “Tachynaut” of weet u iets van de histo-rie ? Kan iemand de identiteit van deze Valk onthullen c.q. bevestigen ? Het zou natuur-lijk prachtig zijn als we de bevestiging kon-den vinden dat het inderdaad om Valk 8 gaat, een nummer onder de tien ! In deze eregalerij hebben we heden ten da-ge nog de 1, 2, 3, 4, 5 en de 9. Laat het ons weten ! [email protected]

Valk 8 “Tachynaut” , een nieuw mysterie onder de tien

Page 59: Valkennieuws maart april 2015 web

Valkenklasse April 2015 57

Page 60: Valkennieuws maart april 2015 web

58 Valkenklasse April 2015

Nieuw product zeilscholen leert jongeren beter zeilen.

Zeilschool Pean uit Friesland heeft een nieuw soort zeilcursus ontwikkelt. Jonge-ren van 15 tot 17 jaar kunnen zich in-schrijven voor een Friese merentocht-kamp. Omdat een polyester valk bij uit-stek geschikt is om door Friesland te trek-ken gaat de zeilschool hierin lesgeven. Zeilen doen ze in de valk. Eten en slapen op een skûtsje. Op zondagmiddag worden de kinderen gebracht en vertrekken de lesvalken en het skûtsje. Na een week meert de vloot weer bij Pean af. Zeil-schoolhouder Meijer: “Op zich is het na-tuurlijk geen nieuwe uitvinding om door Friesland te trekken. Nieuw is dat er CWO zeilles wordt gegeven op dit soort zeil-kamp.” Pean staat bekent als een zeilschool die streeft naar hoge kwaliteit zeilles. Zo ont-stond ook dit zeilkamp legt Meijer uit. “We willen graag dat de losse vaardighe-den van de cursisten in de praktijk van het echte varen worden toegepast. Elke avond wordt er besloten waar we de volgende dag zullen eindigen. Die be-stemming zal afhangen van de windrich-ting en van wat de cursisten nog willen leren. Het is nadrukkelijk geen zwerfkamp maar een zeilschoolweek. Je zult zien dat de

jongeren ongelooflijk veel leren en heel veel plezier hebben als ze op deze praktische wij-ze zeilles krijgen.” aldus Zeilschool Pean. De Friese zeilschool verwacht dat er in deze zeilschoolweek zelfstandige praktische zei-lers worden opgeleid. Met zulke vaardighe-den kunnen jongeren een boot met een dek-tent huren en prachtige, goedkope zeilva-kantie in Friesland doorbrengen. Het pro-duct lijkt aan te slaan want de inschrijvingen lopen inmiddels binnen. Christophe Meijer www.pean-zeilschool.nl

Page 61: Valkennieuws maart april 2015 web

Valkenklasse April 2015 59

Page 62: Valkennieuws maart april 2015 web

60 Valkenklasse April 2015

Marktplaats www.Valkenklasse.nl 19-4-2015

Op de website www.valkenklasse.nl staan nadere details per boot en overig vraag/aanbod

Boot Prijs Naam Telefoon Email

Valk 584 € 6 400.- Menno Huisman 06 22515290 [email protected]

Valk Kik van Swol 06 53359243

Valk 586 € 1 950.- Gert-Jan De Roo 06 53443020 [email protected]

Valk 484 € 1 500.- Gert-Jan De Roo 06 53443020 [email protected]

Kajuitvalk Gert-Jan De Roo 06 53443020 [email protected]

Valk 464 € 3 950.- Allard de Witte [email protected]

Valk 762 € 6 950.- Nico van Rijk 06 42534920 [email protected]

Valk 785 € 7 300.- Jan Kooistra 06 22143650 [email protected]

Valk 33 € 8 000.- Jan Koridon 029 7261926 [email protected]

Valk 819 € 7 500.- Karel Meijdam 06 12216352 [email protected] Valk 807 € 4 100.- Martien Hoogenboom 06 53167510 [email protected]

Valk € 4 750.- ijnte Hofstede 071 5012434 [email protected]

Valk bwnr 95 € 1 950.- Martien Hoogenboom 06 53167510 [email protected]

Valk 658 € 6 500.- Albert Nieuwenburg 06 26906212 [email protected]

Valk bwnr 490 € 3 500.- Jack Maes [email protected]

Valk 481 € 700.- Jan ten Hoeve 06 50277164 [email protected]

Valk 252 € 1 099.- Rutger Deurvorst 06 51313749 [email protected]

Overig

Genua € 425.- Menno Huisman 06 22515290 [email protected]

Roerblad € 395.- Boesch Nederland, Riva Services 025 2544222 [email protected]

Valk kuiptent € 355.- Thijs Smit 06 19392585 [email protected]

Genua 2x teab Jan Koridon 029 7261926 [email protected] onderdelen vraag Willem Dudok de Wit 06 34139116 [email protected]

Zeilen 844 Fred Schaaf 06 28974932 [email protected] Trailer te koop Olaf Zonnenberg [email protected]

www.marktplaats.nl zoekterm ‘Valk’ 20-4-2015

Op www.Marktplaats.nl staan op 20 april 18 Valken waaronder de nummers 21, bwnr 490, 606, 263, 127, 464, 836, 683, 668.

Arts en auto (april nummer) 7-4-2015

Valk 21 € 1.500,00 0652716979 r.keller-taa@hotmail,com

Page 63: Valkennieuws maart april 2015 web

Het Nederlands GastouderbureauHet beste voor uw kind

Meer weten? Maak een afspraak voor een

vrijblijvend gesprek met een van onze consulenten.

Geregistreerde gastouders.

Professionele en landelijk werkende organisatie.

Opvang aan de hand van een pedagogisch beleidsplan.

Mogelijkheid tot deelname in de Oudercommissie.

Meer weten? Maak een afspraak voor een

vrijblijvend gesprek met een van onze consulenten.ulenten.

Geregistreerde gastouders.

Professionele en landelijk werkende organisatie.

Opvang aan de hand van een pedagogisch beleidsplan.

Mogelijkheid tot deelname in de Oudercommissie.

U ZOEKT PROFESSIONELE

OPVANG VOOR

UW KIND?

www.hetngb.nl 088 010 0460

Kies voor Het Nederlands Gastouderbureau!

ophangsystemen en trolleys voor:

beeldschermen en digiborden,

van klein tot groot formaat

ErgoXS Feithspark 5 9356 BX Tolbert Tel: 0594 – 554 005 [email protected]

www.ergoxs.com

OMS ValkenNieuws 2011.indd 2 14-02-11 10:05

[email protected]

Page 64: Valkennieuws maart april 2015 web

OMS ValkenNieuws 2011.indd 1 14-02-11 10:05

<<

Lidc

ode>

>

afzender: Zwaarddans 28, 2907 AT Capelle aan de IJssel