Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot...

35
Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid Trainingen voor de overheid

Transcript of Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot...

Page 1: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid

Trainingen voor de overheid

Page 2: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

Inhoud

Wie zijn we?

Heel opleidingen

Wat willen we met onze trainingen bereiken?

Onze trainers

Trainingen

Persoonlijk leiderschap

Omgaan met veranderingen

Balanstraining: meer plezier en minder stress

Vitaal naar het pensioen

Weer vitaal na een burn-out

Kennismaken met Mindfulness

Plezierig leidinggeven

Samen werken aan meer plezier

Effectief vergaderen als team

Coaching

Individuele coaching

Begeleide intervisie en supervisie

Coaching van teams

Page 3: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

Voorwoord

Als oprichters van HEEL opleidingen zijn we trots op de brochure die voor u ligt.

Met onze trainingen, workshops, cursussen en begeleiding willen wij mensen die

bij de overheid werken ondersteuning bieden bij hun persoonlijke en

professionele ontwikkeling. Het geeft ons altijd weer heel veel voldoening als we

er in slagen mensen meer in hun energie te krijgen zodat ze met overtuiging de

dingen doen die ze graag willen doen.

Wij menen dat het mogelijk is om met onze opleidingen en begeleiding

daadwerkelijk tot gewenste blijvende gedragsveranderingen te komen. Belangrijk

daarbij is dat onze cursisten “geraakt worden” en handvatten krijgen om zelf de

regie over hun eigen leven te voeren.

We geven hen de gelegenheid om zichzelf verder te ontdekken en te weten waar

hun kracht en passie ligt. Centraal staat daarin dat ze vanuit die kracht en passie

de dingen doen die bij hen passen en dat ze in balans komen en blijven; ook in

hun werksituatie. Hierdoor krijgen mensen meer plezier in hun werk, worden ze

creatiever en opener en zullen de contacten met de collega’s soepeler verlopen.

Het gevolg daarvan is dat zowel hun vitaliteit als die van de organisatie toeneemt.

Onze trainingen zijn ontwikkeld naar aanleiding van gesprekken met mensen die

bij een overheidsorganisatie werken over de vraag waar behoefte aan is. Als u

zoekt naar een training die mogelijk op ons terrein ligt en die nog niet in deze

brochure staat, willen we dat graag met u bespreken.

We hopen dat u na het lezen van deze brochure weet waar we als HEEL

opleidingen voor staan en zijn vanzelfsprekend graag bereid om met u over uw

opleidingswensen op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling in

gesprek te gaan.

Veel leesplezier!

Petri Elemans

Ad van Heijst

Page 4: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

HEEL opleidingen

HEEL opleidingen is een jonge organisatie met trainers die veel ervaring hebben

met het verzorgen van trainingen en het begeleiden van mensen op het gebied

van persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Kernwaarden

HEEL opleidingen handelt volgens de volgende kernwaarden:

Gericht op het belang van de deelnemer vanuit veiligheid, vertrouwen,

transparantie en respect

Gericht op de eigenheid van de deelnemers en hun ontwikkeling van

autonomie

Gericht op de persoonlijke ontmoeting met ruimte voor persoonlijke

aandacht

Professioneel en praktijkgericht

Gericht op ontwikkeling waarbij de deelnemer leert zijn persoonlijke

kwaliteiten optimaal te benutten.

Missie

HEEL opleidingen bevordert de persoonlijke en professionele ontwikkeling van

cursisten waardoor zij beter kunnen functioneren in hun omgeving.

Didactiek

Het zoeken naar ”verborgen” talenten en positieve energie van onze cursisten

staat centraal. Aandacht wordt besteed aan het verkrijgen van inzicht en ook het

oefenen met vaardigheden. Uitgangspunt is dat de cursist leert om zich het

geleerde eigen te maken en daadwerkelijk toe te passen. Dat is de focus van onze

trainingen.

Trainers

Onze trainers weten een laagdrempelige, veilige leeromgeving te creëren waar

ook gelachen wordt. Ze weten de cursist te raken en uit te nodigen om met zijn

verandertraject aan de slag te gaan.

Page 5: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

Wat willen we met onze trainingen bereiken?

Onze trainingen stimuleren deelnemers om daadwerkelijk te komen tot blijvende

gedragsverandering. Wij richten ons op medewerkers die door een verandering of

verzwaring van werk/taken of gewoonweg door het ouder worden, tegen hun

eigen grenzen dreigen aan te lopen. Van hen wordt verwacht dat ze hun gedrag

aanpassen omdat de omstandigheden veranderd zijn, maar ze weten vaak niet

hoe ze dit moeten aanpakken.

Het uitgangspunt van al onze trainingen is dat we onze deelnemers handvatten

geven om het gedrag waar zij en hun omgeving last van hebben, blijvend te

verbeteren.

Hoe doen wij dat?

Ruimte voor persoonlijke aandacht is een belangrijk aspect van onze trainingen.

Daarom werken we als regel met kleine groepen of met twee trainers op wat

grotere groepen. Hierdoor kunnen we echt persoonlijke aandacht geven aan de

deelnemers van onze trainingen. Op basis van persoonlijk contact, het werkelijk

“aanraken” van de deelnemers, stimuleren we hen om kritisch naar zichzelf te

kijken en keuzes te maken. Door gerichte oefeningen en het inbrengen van eigen

casussen dringen we door tot de kern waar het voor onze individuele deelnemer

daadwerkelijk om gaat. Hierdoor treedt er een bewustwordingsproces op en

ervaren de deelnemers beter wat ze moeten doen.

We besteden aandacht aan hun individuele thema´s en we werken in de meeste

trainingen met persoonlijke actieplannen die we koppelen aan het gewenste

gedrag. Met behulp van deze plannen zijn de deelnemers in staat om

daadwerkelijk tot een gedragsverandering te komen. Het maken van deze

actieplannen gebruiken we als leidraad tijdens het trainingstraject waarin we met

intervallen van enkele weken diverse bijeenkomsten hebben. De deelnemers

krijgen daarnaast ook “huiswerk” mee om te oefenen, zodat ze in hun omgeving

aan de slag gaan met de door hen gewenste ontwikkeling. De ervaringen met het

“huiswerk” zijn weer input voor de volgende bijeenkomst. Belangrijk is dat nieuw

gedrag geoefend wordt. De actieplannen vormen daarvoor een belangrijke

instrument.

Hoe beklijft het?

De praktijk leert dat het vaak nuttig is dat er na de training intervisie-groepen

ingericht worden om de focus op de ontwikkeling te houden. Hiermee wordt een

eventuele terugval voorkomen. Wanneer nodig kunnen we op verzoek deze

Page 6: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

intervisie opzetten en de start daarvan begeleiden. Ook is het mogelijk om

cursisten die daar behoefte aan hebben verder individueel te laten begeleiden

door een van onze trainers/coaches.

Quotes van cursisten:

“Wat me met name aangesproken heeft is de zorgvuldigheid waarmee

alles gebeurt en de fijne begeleiding.”

“Zoveel persoonlijke aandacht, voelt als een waardevol cadeau.”

“De positieve insteek en het feit dat er echt geluisterd wordt heeft mij

erg goed gedaan.”

“Coaching geeft mij nieuwe inzichten en laat zien wat de effecten

daarvan zijn. Dit maakt dat ik beter in staat ben nieuw gedrag toe te

passen.”

“Een geweldige mogelijkheid om bewuster te worden en te groeien als

mens.”

“Fijn, rustig, goed luisteren, vertrouwen, kortom een mooi cadeau.”

“Coaching geeft mij nieuwe energie om mijn werk anders te benaderen

en aan te pakken.”

“Zeer spiegelend en zuiver.”

“Ik ben ontzettend dankbaar voor de hulp en de begeleiding, ik ben er

echt sterker uitgekomen. Ik gun iedereen dit soort coaching trajecten.”

Page 7: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

De trainers & coaches van HEEL opleidingen

Petri Elemans

Petri Elemans is haar loopbaan begonnen als consultant en vervolgens als

opleidingsadviseur binnen het onderwijs. Zij heeft toen veel ervaring opgedaan op

het snijvlak van menselijk gedrag en het verbeteren van de prestaties van de

organisatie door gerichte opleidingen te ontwikkelen. Haar ervaring is echter dat

dergelijke opleidingen niet altijd beklijven en dat je vaak pas echte

gedragsveranderingen ziet als mensen in hun kern geraakt worden.

Daar wilde ze mee aan de slag. Om dit te kunnen doen heeft ze diverse

opleidingen gevolgd. In deze opleidingen stond het ondersteunen van mensen bij

hun persoonlijke ontwikkeling en bewustwording centraal en werd gebruikt

gemaakt van o.a. Transactionele Analyse (TA) Neuro Linguïstisch Programmeren

(NLP) en systeemwerk.

Ze is vanaf 2004 gediplomeerd coach/counselor en heeft een eigen praktijk waar

ze mensen begeleidt bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Haar

passie is om mensen opnieuw in verbinding te brengen met hun kern. Haar

opdrachtgevers komen uit de zorgsector, het onderwijs en de overheid. De

ervaring uit haar eigen werk- en persoonlijke leven zet zij nu in bij haar trainingen

om andere mensen te begeleiden om hun eigen weg te vinden.

Ad van Heijst

Page 8: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

Ad van Heijst heeft een bedrijfskundige achtergrond en is zijn carrière gestart aan

de HAS in Den Bosch als docent management en organisatie waar hij o.a.

trainingen managementvaardigheden verzorgde.

Daarna is hij directiesecretaris geweest van een tweetal landelijk werkende

organisaties en heeft ervaring opgedaan als senior adviseur bij een

softwarebedrijf. Ook in die periode is hij actief geweest met opleidingen; zowel

het opzetten als het uitvoeren van trainingen.

In 2001 is Ad een adviesbureau begonnen waar hij zowel grotere organisaties als

startende ondernemers coacht om concreet te worden als het gaat om het

bereiken van hun doelen. De ervaring leert dat het bereiken van die doelen alleen

lukt wanneer mensen zaken concreet maken en stapsgewijs werken aan die

veranderingen. De rode draad in zijn werk is dat hij mensen en organisaties

helpt om doelen te verwezenlijken door op zoek te gaan naar de innerlijke

drijfveren en de ervaren belemmeringen. Door hiermee aan de slag te gaan,

wordt duidelijk wat de mensen werkelijk willen en kunnen doelen vaak

verbluffend eenvoudig gerealiseerd worden. voor het onderwijs 6

Ad is analytisch goed en heeft er plezier in om zijn kennis te delen en mensen aan

het denken te zetten.

Marjolein Stil

Van oorsprong is Marjolein docente Spaans. Ze geeft nog steeds les. In 1998

realiseerde ze zich dat ze daar alleen niet meer voldoende bevrediging in vond. Ze

heeft zich toen omgeschoold tot natuurgeneeskundig therapeute en voert een

praktijk sinds 2003.

Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie

stress en burn-out. Marjolein begeleidt mensen met lichamelijke en/of psychische

problematiek. Haar ruime ervaring met lesgeven zet ze in bij de cursussen die ze

geeft op het gebied van stresshantering en burn-out-preventie. De ervaring die zij

in sessies met haar cliënten/cursisten heeft opgedaan wil zij nu delen met mensen

die hun eigen weg aan het zoeken zijn. Haar passie is ‘mensen weer in contact

brengen met hun innerlijke kompas’.

Ze werkt met bewustwording, ontspanning, meditatie, visualisatie en

Page 9: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

huiswerkopdrachten. De mensen die bij haar komen nemen weer de

verantwoordelijkheid voor hun eigen welbevinden op zich en ontwikkelen, onder

haar bezielende leiding persoonlijk leiderschap.

Ellen Somsen

Ellen Somsen heeft sociale wetenschappen gestudeerd, is van huis uit P&O

adviseur en heeft ruime ervaring als manager, coach en trainer. Ze ziet dat veel

mensen geen plezier meer hebben in hun werk en iedere dag met tegenzin naar

hun werk gaan, uitrekenend hoelang het nog duurt voor ze met pensioen kunnen

gaan. Ze komt teams tegen die niet meer met elkaar samenwerken, maar tegen

elkaar. Het valt haar op dat veel mensen tegenwoordig zo druk en moe zijn en net

zolang doorwerken tot ze een burn-out krijgen. Ellen is ervan overtuigd dat dit te

doorbreken is. Dat is ook haar drive en haar plezier in het werk.

Om mensen met stress en burn-out klachten de beste begeleiding te kunnen

bieden heeft ze specialisatie opleidingen en diverse trainers- en

adviseursopleidingen gevolgd. Ze is ervaren in het trainen en begeleiden van

mensen met stressklachten en van teams die veel werkdruk ervaren. Ze werkt

graag preventief, zodat niet alleen de stress vermindert, maar mensen vooral

meer plezier krijgen in hun werk en leven. Ze geeft graag aan managers trainingen

(plezierig) leidinggeven.

In haar vrije tijd loopt ze hard en heeft ervaren dat dit helpt bij het hanteren van

stress. Ze is hier zo enthousiast over geworden dat hardlopen onderdeel kan

uitmaken van haar programma’s. Doordat Ellen goed luistert en zich heel goed

kan verplaatsen in de ander weet ze snel het vertrouwen te winnen. Daardoor

durven mensen te zeggen waar het echt omgaat. Ellen weet hier in trainingen

goed op in te spelen, waardoor een training bij Ellen er echt toe doet.

Page 10: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

Anja Buteröwe

Anja Buteröwe is ruim 20 jaar werkzaam geweest als behandelcoördinator in de

Verslavingszorg en de Jeugdhulpverlening. Zij werkte daar met Multi -probleem

gezinnen. Gezinnen waar verslaving een belangrijk onderwerp was en waar ze

probeerde te voorkomen dat kinderen dientengevolge gedragsproblemen en/of

ontwikkelingsstoornissen ontwikkelden. Erkenning geven, oprecht zijn en

duidelijkheid geven is waar zij voor staat en waar cliënten door geraakt werden.

Daarnaast heeft zij ruime ervaring in het geven van diverse trainingen. Ze is

jarenlang werkzaam geweest als docent op de (HAN) en verzorgt daar nu nog

post-hbo en masteropleidingen. 4 jaar geleden heeft ze de 2 jarige opleiding voor

mindfulnesstrainer gevolgd. Ze geeft nu MBSR en MBCT trainingen aan groepen

volwassenen en aan kinderen. Deze trainingen, waar eigen wijsheid van mensen

(weer) naar boven wordt gehaald, geven haar energie.

Ze vindt het mooi te zien hoe mensen hun eigen kracht weer gaan ontdekken en

gebruiken. Anja zorgt voor verbinding, veiligheid en heeft de nodige humor om

een groep te boeien en te laten bloeien.

Tunnelweg 85

6601 CS Wijchen

024 – 3661765

[email protected]

Page 11: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

Training Persoonlijk Leiderschap

Op weg naar verantwoordelijkheid, proactieve houding en verbinding.

Persoonlijk leiderschap houdt in dat u zicht hebt op uw eigen kwaliteiten en

aandachtspunten, dat u weet wie u bent en voelt wat voor u belangrijk is.

Bewustwording is hierbij een sleutelwoord. U gaat moeilijke beslissingen niet uit

de weg, hebt een eigen mening en durft verantwoorde risico’s te nemen.

Persoonlijk leiderschap gaat over bewustzijn, visie, drijfveren, creëren, strategie,

helder en bewust communiceren en de wil om ambities te verwezenlijken.

Kortom, iemand met persoonlijk leiderschap staat sterk in zijn schoenen, omdat

hij richting weet te geven aan zijn leven. Hij is zich bewust van zijn gedrag,

overtuigingen en invloed.

Wat levert het op?

Na de training Persoonlijk Leiderschap:

Laten deelnemers persoonlijk leiderschap en proactief gedrag zien

Zijn de deelnemers persoonlijk effectiever en werken ze met

hernieuwde passie en energie

Hebben ze inzicht in hun eigen denken en handelen

Kunnen ze helder en open communiceren over hun belangen en

prioriteiten

Voelen ze zich medeverantwoordelijk en deel van het geheel

Staan ze open voor de belangen van anderen en zijn daardoor in staat

ook dienend te zijn

Hebben ze daarnaast ook oog en oor voor wat anderen beweegt en

inspireert

Programma

De training is verspreid over vier dagen en gaat in op vragen als: “wie ben ik, wat

wil ik, wat doe ik en hoe doe ik dat?” Deelnemers krijgen inzicht in het gedrag, de

gedachten en overtuigingen die bepalend zijn in hun werk/leven en in de

samenwerking met anderen.

Voor wie?

Deze training is

bestemd voor

mensen die zich

in

communicatief

en sociaal

opzicht willen

ontwikkelen.

Bovenal is deze

training bedoeld

voor mensen die

bereid zijn door

zelfreflectie te

willen groeien en

optimaal willen

presteren.

Praktisch

Aantal

8-12 deelnemers

Duur

4 dagen om de

14 dagen

Vorm

Incompany/open

inschrijving

Trainers

Marjolein Stil

Petri Elemans

Kosten open

inschrijving

€ 800,- p.p.

Page 12: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

Verder worden ze zich bewust van hun drijfveren en wat zij wezenlijk belangrijk

vinden. Het wordt de deelnemers duidelijk waarom ze zo gehandeld hebben en ze

leren hoe ze dat vanaf nu anders kunnen gaan doen.

Zij (her) ontdekken hun passie en talent en leren hoe zij deze concreet kunnen

maken in hun werk en privéleven. Ze stellen hun persoonlijke doelen en maken

een stappenplan. Hierin wordt concreet beschreven hoe de deelnemers hun

doelen stap voor stap kunnen bereiken.

Aanpak

Naast een beperkt theoretisch kader zijn er veel gerichte oefeningen die de

deelnemers uitnodigen om vanuit verschillende invalshoeken kritisch naar zichzelf

te kijken en keuzes te maken. Er is voldoende tijd voor reflectie. De deelnemers

worden uitgedaagd om met zichzelf aan de slag te gaan. We werken o.a. met de

methodieken NLP en systeemwerk in de vorm van oefeningen, verhalen,

visualisaties en praktische huiswerkopdrachten.

Aanmelden?

Indien u belangstelling heeft voor onze trainingen, dan kunt u telefonisch of per

mail contact met ons opnemen.

Informatie

Wij geven u graag nadere informatie en komen op verzoek bij u langs om kennis

te maken en bijvoorbeeld de opzet van een maatwerktraining te bespreken.

Tunnelweg 85

6601 CS Wijchen

024 – 3661765

[email protected]

Page 13: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

Training Omgaan met veranderingen

Het merendeel van de mensen staat niet van blijdschap te springen als er iets

verandert. Mensen hechten van oudsher aan zekerheden en routines en wanneer

die doorbroken worden, worden ze vaak onrustig. Over het algemeen is het ook

zo dat naarmate mensen ouder worden ze meer vast willen houden aan

bestaande patronen. Vaak omdat ze vrezen dat het voor hen minder makkelijk is

om zich nieuwe zaken eigen te maken. Zodra er dan al weer een nieuwe omslag

wordt aangekondigd, schieten ze in de stress, zien heel veel beren op de weg,

gaan malen in hun hoofd, worden angstig en zijn geneigd de hakken in het zand te

zetten omdat ze opzien tegen wat er gaat komen. Dit geeft wrijvingen op het werk

en hierdoor gaat er veel energie verloren. Er ontstaat vaak een “ja maar”- situatie

die voor alle partijen onwenselijk is. De medewerker en de organisatie komen

ongewild tegenover elkaar te staan, communiceren op verschillende

bewustzijnsniveaus waardoor de zaak escaleert. Frappant is dat het dan vaak niet

meer gaat over de betreffende verandering, maar over geheel andere zaken als

angst het niet te kunnen of problemen met het afscheid nemen van het goede

oude. De situatie kan doorbroken worden wanneer de medewerkers handvatten

krijgen om hun eigen regie weer op te pakken door op een positieve wijze met de

nieuwe situatie om te gaan. Hierdoor komen ze weer in hun kracht. Met dat als

uitgangspunt hebben we deze training ontwikkeld.

Wat levert het op?

In de training krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen gedrag als het gaat om

veranderingen. Wat doet het met hen, wat voor een gedrag vertonen ze, welke

gedachten (overtuigingen) spelen daarbij een rol en wat kunnen ze zelf doen om

grip op de situatie te krijgen/houden? We analyseren de patronen die ertoe

leiden dat ze in de weerstand schieten, het allemaal niet meer zien zitten en hun

kracht kwijtraken. De deelnemers maken kennis met technieken om gedachten

en gevoelens te beheersen. De nadruk hierbij ligt telkens op die dingen die ze zelf

kunnen veranderen. Daardoor vergroot hun autonomie en zijn ze minder

afhankelijk van anderen en hun omgeving. Hierdoor blijven ze gezonder en

efficiënter, zowel op het werk als privé.

Voor wie?

De training is

voor mensen die

merken dat ze

het lastig vinden

om met vernieuwingen

mee te gaan en

die willen leren

om in hun kracht

te blijven.

Praktisch

Aantal

8-12 deelnemers

Duur

3 dagen

Vorm

Incompany/open

inschrijving

Trainers

Ad van Heijst

Petri Elemans

Kosten open

inschrijving

€ 600,- p.p.

Page 14: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

Programma

Allereerst gaan we in de training in op het leven en werken van de cursisten. Hoe

staan ze in het leven, waar krijgen ze energie van en wanneer lekt de energie

weg? We onderzoeken welke patronen er bij de deelnemers optreden wanneer er

veranderingen zijn en onderzoeken wat het met hen doet. We proberen ook aan

de oppervlakte te krijgen welke overtuigingen daarbij een rol spelen. Daarna

wordt ingegaan op de oorzaken van verlies van energie en de mogelijkheden die

iemand heeft om zijn situatie te herkennen en aan te pakken. Ten slotte ligt de

nadruk op individuele actieplannen. De deelnemers krijgen daarnaast een

theoretisch kader en wat tips om hun leven en werk weer in eigen handen te

nemen en in hun kracht te blijven wanneer er veranderingen aangekondigd

worden.

Aanpak

Naast een beperkt theoretisch kader met tips en gerichte oefeningen, is er veel

ruimte om praktijkvoorbeelden (eigen cases) naar voren te brengen die,

afhankelijk van de cases, individueel of groepsgewijs besproken worden. De

cursus bevat diverse bewustmakingsoefeningen. Elke deelnemer maakt tijdens de

cursus voor zichzelf een eigen maatwerk actieplan waarin hij/zij aangeeft hoe te

handelen in voorkomende gevallen. Dit actieplan is de leidraad tijdens de training.

Aanmelden?

Indien u belangstelling heeft voor onze trainingen, dan kunt u telefonisch of per

mail contact met ons opnemen.

Informatie

Wij geven u graag nadere informatie en komen op verzoek bij u langs om kennis

te maken en bijvoorbeeld de opzet van een maatwerktraining te bespreken.

Tunnelweg 85

6601 CS Wijchen

024 – 3661765

[email protected]

Page 15: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

Training Balanstraining: meer plezier en minder stress

In combinatie met samen hardlopen

Chronische stress, waarbij er onvoldoende herstel is, kan leiden tot tal van

fysieke, mentale en emotionele problemen. Dat is jammer, want een vitaal leven

is ook voor u weggelegd.

Iedere bijeenkomst bestaat uit een groepssessie (informatieoverdracht,

oefeningen, groepsbesprekingen, etc.) en uit een sportief gedeelte (hardlopen).

Tijdens de groepssessie leert u hoe u uw stress kunt verminderen, hoe u zich

beter kunt ontspannen en meer plezier kunt krijgen in leven en werk.

U maakt op een verantwoorde manier kennis met het hardlopen, waardoor u uw

conditie verbetert maar waarbij u vooral ook plezier krijgt in het hardlopen. De

ervaring is dat als mensen op een goede manier kennis maken met hardlopen zij

na afloop blijven doorgaan met hardlopen, al dan niet in clubverband. Sportiviteit

of conditie zijn geen voorwaarde voor deelname. Vooraf kunt u uw eventuele

beperkingen bespreken met de trainer.

Wat levert het op?

U heeft drie maal profijt:

1. Door de groepssessie training leert u om beter met stress om te gaan zodat u

meer plezier krijgt in het werk en uw leven.

2. Door het sporten krijgt u meer conditie waardoor u zich energieker en vitaler

gaat voelen.

3. Door de combinatie van de begeleidingsvormen is er eerder resultaat. Het

sporten maakt ook onderdeel uit van de groepssessies. Want als u in uw leven

ergens tegen aan loopt, zult u hier tijdens het sporten meestal ook tegen

aanlopen. Het kan hierbij gaan om thema’s als reële doelen stellen, omgaan

met grenzen, incasseren van tegenslag of versterken van zelfvertrouwen.

Doordat deze thema’s zowel bij de groepsbijeenkomsten als bij het sporten

aan bod komen, ontstaat er een wisselwerking. De begeleidingsvormen

versterken elkaar, u krijgt sneller en meer inzicht in uzelf en weet eerder waar

bij u thema’s liggen om op te pakken.

Voor wie?

De training is

bedoeld voor

mensen die vaak

moe zijn, veel

stress ervaren of

overspannen

zijn.

De training is ook

uitermate

geschikt voor

mensen die de

eerste

verschijnselen

van stress gaan

ervaren!

Praktisch

Aantal

8-12 deelnemers

Duur

5 dagdelen van 3

uur. Tijdens

iedere

bijeenkomst

wordt er een

stukje hard

gelopen.

Vorm

Incompany/open

inschrijving

Trainers

Ellen Somsen

Kosten open

inschrijving

€ 375,- p.p.

Page 16: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

Programma

We beginnen iedere bijeenkomst met een korte training hardlopen. Na de

hardlooptraining komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- Informatie over de gevolgen van langdurige stress

- Herkennen van stresssignalen

- Leefstijl, ontspanning en vitaliteit

- Kijken naar jezelf, wat levert mij stress op?

- Anders omgaan met moeilijke situaties

- Doelen en prioriteiten stellen, timemanagement

- Werkattitude, vergroten van plezier op het werk

- Preventie

Ook maakt u een eigen vitaliteitplan. Dit is uw persoonlijk recept voor een

energiek, vitaal en plezierig leven!

Aanpak

De training is praktisch en gericht op bewustwording, inzicht en oplossen van de

stressoren. U krijgt informatie, technieken/handvatten en

ontspanningsoefeningen. Ook leert u nieuwe vaardigheden. U krijgt ook

“huiswerk” mee: verdiepingsvragen, oefeningen en een hardloopschema!

Aanmelden?

Indien u belangstelling heeft voor onze trainingen, dan kunt u telefonisch of per

mail contact met ons opnemen.

Informatie

Wij geven u graag nadere informatie en komen op verzoek bij u langs om kennis

te maken en bijvoorbeeld de opzet van een maatwerktraining te bespreken.

Tunnelweg 85

6601 CS Wijchen

024 – 3661765

[email protected]

Page 17: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

Training Vitaal naar het pensioen

De pensioengrens schuift de laatste tijd verder naar achteren en regelingen voor

oudere werknemers worden afgeschaft, of staan op de tocht. Dat betekent dat er

langer meer gevraagd wordt van oudere medewerkers. Daarnaast is de wijze van

werken bij de overheid de afgelopen jaren erg veranderd. Denk bijvoorbeeld aan

de inrichting van KCC’s waar het accent erg ligt op een benadering vanuit het

klantperspectief. Hierdoor worden er vaak ook andere competenties gevraagd

van medewerkers dan toen ze startten met hun baan.

De vraag is of oudere medewerkers nog b(l)ij zijn met deze

veranderingen en of ze zich die nieuwe competenties nog hebben eigen

gemaakt. Dit kan stress geven en voor velen van hen is het de vraag: Hoe haal ik

vitaal, zonder uit te vallen, mijn pensioen?

Wat levert het op?

Tijdens de training krijgen de deelnemers inzicht in hoe ze er momenteel voor

staan in hun werk. Wat gaat (nog) goed en waar lopen ze tegenaan. Vervolgens

onderzoeken ze wat ze kunnen doen om grip te krijgen/houden op hun situatie.

De nadruk hierbij ligt telkens op die dingen die ze zelf kunnen veranderen.

De cursisten krijgen handvatten aangereikt zodat ze op een goede, gezonde wijze

hun pensioen halen. Dat betekent ook dat ze risico’s voor hun vitaliteit in een

vroegtijdig stadium herkennen en leren daar op een goede wijze mee om te gaan.

Hierdoor zitten ze weer lekkerder in hun vel en daarmee wordt langdurige uitval

voorkomen.

Voor wie?

De training is

voor oudere

werknemers die

nog een aantal

jaren mogen

werken en

voelen dat ze

tegen de grenzen

van hun vitaliteit

op lopen.

De training is voor oudere werknemers in het onderwijs die nog een aantal jaren mogen werken en tegen de grenzen van hun vitaliteit op lopen.

De training is voor oudere werknemers in het onderwijs die nog een aantal jaren mogen werken en tegen de grenzen van hun vitaliteit op lopen.

Praktisch

Aantal

8-12 deelnemers

Duur

2 dagen

Vorm

Incompany/open

inschrijving

Trainers

Ad van Heijst

Petri Elemans

Kosten open

inschrijving

€ 400,- p.p.

Page 18: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

Programma

Tijdens de training gaan we in op het begrip vitaliteit. Wat is het? Wat doet

leeftijd met vitaliteit? Wat gaat beter of (nog) goed wanneer u ouder wordt en

wat gaat wat minder en hoe gaat u daarmee om? We besteden aandacht aan

kenmerken van het werk die problemen op kunnen leveren wanneer iemand

ouder wordt. Hoe herkent u tijdig dat bepaalde zaken minder gaan, wat doet dat

met u en wat kunt u doen om daar geen last van te krijgen? Daarna bespreken we

welke mogelijkheden er zijn om tijdig in te grijpen en hoe de persoonlijke grenzen

aan te geven en te bewaken.

Dat betekent ook dat we o.a. oefenen met het voeren van gesprekken met

collega’s en leidinggevenden over dit onderwerp. De cursisten maken tijdens de

training hun eigen vitaliteitplan en gaan daarmee aan de slag.

Aanpak

Naast een beperkt theoretisch kader met tips en diverse oefeningen waar we

kijken naar de vitaliteit, is er ruimte om praktijkvoorbeelden (eigen cases) in te

brengen en afhankelijk van de cases individueel of groepsgewijs te bespreken.

Aanmelden?

Indien u belangstelling heeft voor onze trainingen, dan kunt u telefonisch of per

mail contact met ons opnemen.

Informatie

Wij geven u graag nadere informatie en komen op verzoek bij u langs om kennis

te maken en bijvoorbeeld de opzet van een maatwerktraining te bespreken.

Tunnelweg 85

6601 CS Wijchen

024 – 3661765

[email protected]

Page 19: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

Training Vitaal na een burn-out

Een burn-out komt als een donderslag bij heldere hemel. Van het ene op het

andere moment is de energie weg en valt men vaak in een diep zwart gat.

Aanvaarden dat u dit is overkomen en terugkomen van een burn-out valt niet

mee. U zit met allerlei vragen zoals: “Wat is er nu precies gebeurd, had ik het

kunnen voorkomen, welke signalen heb ik dan gemist dat het niet goed ging en

waarom overkomt me dit en wat kan ik doen om het in de toekomst te

voorkomen”? Bij de beantwoording van die vragen kunnen we u helpen.

Bewustwording en (zelf)kennis zijn nodig om de juiste stappen te kunnen

ondernemen naar blijvend herstel en hernieuwde vitaliteit.

In deze training leert u welke externe- en interne factoren van invloed zijn

geweest op het ontstaan van uw burn-out. U ontdekt wat uw patronen zijn,

onbewuste motieven worden bewust. U leert lichamelijke, psychische en

gedragsmatige signalen, die een voorbode zijn van burn-out, herkennen en u

krijgt inzicht in het functioneren van uw lichaam. Dit maakt dat u voortaan in staat

zult zijn om op het juiste moment de voor u juiste actie te ondernemen.

Wat levert het op?

Na afloop hebben de deelnemers nieuwe energie en inzicht in hun eigen situatie.

Ze herkennen de fysieke, psychologische en gedragsmatige signalen van hun eigen

stress. Ze begrijpen het belang van stressreductie en hebben daarvoor de

benodigde instrumenten in huis. Wanneer noodzakelijk kunnen ze gericht en tijdig

actie ondernemen om hun stress te reduceren. Zij ervaren wat voor hen belangrijk

is zodat zij de dingen doen die dicht bij hen zelf staan, hierdoor zijn ze vitaler.

Programma

De training duurt vier dagen, de eerste drie dagen iedere keer met tussenpozen

van twee weken. Na vier weken nog een terugkomdag. Om het

veranderingsproces blijvend te ondersteunen en te begeleiden kan vervolgens

een begeleid intervisietraject van vier bijeenkomsten ingegaan worden. Dit zou

een maand na de laatste trainingsdag kunnen starten.

Voor wie?

Voor mensen die

na een burn-out

weer in hun

energie willen

komen én

blijven.

Praktisch

Aantal

8-12 deelnemers

Duur

4 dagen. De

eerste drie met

twee weken

tussenpoos. De

vierde dag na

een maand.

Vorm

Incompany/open

inschrijving

Trainers

Marjolein Stil

Petri Elemans

Kosten open

inschrijving

€ 800,- p.p.

Page 20: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

Aanpak

Via een programma van inzicht gevende opdrachten, meditaties,

ontspanningsoefeningen , visualisaties en rollenspelen leert u uw eigen kracht

kennen en krijgt u instrumenten aangereikt om een wending te geven aan uw

leven dat tijdelijk uit balans is. Het versterken van uw draagkracht enerzijds en het

werken aan lastenverlichting anderzijds loopt als een rode draad door de training

heen.

Tijdens de training besteden we aandacht aan timemanagement, assertiviteit en

geven wij voorlichting over gezonde voeding en het belang van bewegen. Er is

veel tijd voor reflectie. Dit alles gebeurt in een veilige omgeving. Deelnemers

maken een persoonlijk actieplan met daarin fysieke doelen en zelfmanagement en

beginnen met de uitvoering daarvan tijdens de trainingsperiode. Een

intervisietraject als follow-up kan zorgen voor bestendiging en verdieping van het

geleerde. Tijdens de training krijgt men een lesmap met theorie en opdrachten

mee.

´Na afloop van de training volg ik mijn innerlijke kompas en

werk ik met veel plezier en hernieuwde energie.´

Aanmelden?

Indien u belangstelling heeft voor onze trainingen, dan kunt u telefonisch of per

mail contact met ons opnemen.

Informatie

Wij geven u graag nadere informatie en komen op verzoek bij u langs om kennis

te maken en bijvoorbeeld de opzet van een maatwerktraining te bespreken.

Tunnelweg 85

6601 CS Wijchen

024 – 3661765

[email protected]

Page 21: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

Workshop Kennismaken met mindfulness?

Wat is mindfulness?

Heel kort gezegd is mindfulness , het schenken van bewuste aandacht .

Opmerkzaam zijn bij alles wat zich aandient via de zintuigen en in de vorm van

gedachten. Dit houdt in dat we een open en accepterende houding willen

ontwikkelen tegenover gedachten, gevoelens en lichamelijke reacties. Meestal

staat dit haaks op hoe we “normaliter” de dingen aanpakken. Vervelende

gevoelens drukken we weg en fijne gevoelens willen we vasthouden. We hebben

deze training ontwikkeld voor professionals die meer ruimte willen maken voor

hun werkplezier, beter in hun vel willen zitten en op een andere manier met

stress en stressvolle situaties om willen leren gaan.

Mindfulness(mbsr) kan ingezet worden bij verzuimpreventie en als ondersteuning

bij een gezonde werkhervatting na verzuim.

De reguliere training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2, 5 uur. De workshop

bestaat uit 1 dagdeel van 4 uur waar u kennis maakt met enkele basisprincipes

van mindfulness.

Wat levert het op?

Mindfulness , het MBSR programma, heeft een aangetoond effect. Het vergroot

onze persoonlijke effectiviteit, vitaliteit en werkplezier. Na de reguliere training

kunt u in complexe situaties beter overzicht houden en heeft werkdruk minder

impact.

Na deze workshop bent u zich bewuster wat mindfulness inhoudt . U heeft

ervaren wat stress met uw lichaam doet en U krijgt meer zicht op uw eigen

reactiepatronen.

Voor wie?

Voor

professionals

die willen

kennismaken

met mindfulness

en willen ervaren

of dit iets voor ze

is.

Praktisch

Aantal

10 -12

deelnemers

Duur

1 dagdeel van 4

uur.

Vorm

Incompany/open

inschrijving

Trainer

Anja Buteröwe

Kosten open

inschrijving

€ 75,- p.p.

Aantal

10 -12

Page 22: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

Programma

We gaan dit dagdeel besteden aan oefenen. Ervaren hoe het is om stil te staan bij

je gedachten. Wat gebeurt er? Wat is je natuurlijke neiging om te doen als je fijne

gedachten krijgt en wat als je nare gedachten hebt. Wat doe je als je stress

ervaart. Hoe ervaar je stress? Wat merk je op?

Informatie over de gevolgen van langdurende stress op je lichaam en op je geest.

Wat zijn jouw stresssignalen? Herkennen van deze signalen.

Herkennen van je eigen automatische reactiepatronen.

Veranderen maar hoe?

We oefenen met meditatie oefeningen en met communicatie oefeningen. U

maakt kennis met oefeningen uit de MBSR, de mindfulness Based Stress

Reductiontraining.

Aanmelden?

Indien u belangstelling heeft voor onze trainingen, dan kunt u telefonisch of per

mail contact met ons opnemen.

Informatie

Wij geven u graag nadere informatie en komen op verzoek bij u langs om kennis

te maken en bijvoorbeeld de opzet van een maatwerktraining te bespreken.

Tunnelweg 85

6601 CS Wijchen

024 – 3661765

[email protected]

Page 23: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

Training Plezierig leidinggeven

Meer plezier werkt beter

Over leiderschap zijn boekenkasten vol geschreven. Toch blijkt in de praktijk vaak

dat het leidinggeven minder prettig is als we van te voren hadden gedacht. Of dat

we leiding geven aan een team van medewerkers dat niet gemotiveerd is en met

weinig plezier werkt.

Van met name het middenmanagement, direct leidinggevenden en

teamcoördinatoren is bekend dat ze een hoger dan gemiddelde werkdruk hebben

en/of ervaren. Als leidinggevende hebt u veel invloed op de organisatie en het

werkplezier van uw medewerkers. In deze training leert u hoe u ervoor kunt

zorgen dat medewerkers weer meer lol krijgen in hun werk. De tips en trucs om

werkplezier te laten groeien, zijn voor leidinggevenden niet anders dan voor

medewerkers. Zo leert u ook hoe u zelf weer meer schik kunt krijgen in uw werk.

Want leidinggeven doet u ook aan uzelf.

Wat levert het op?

U krijgt zelf meer plezier in het leidinggeven. En uw medewerkers gaan met meer

plezier naar het werk.

U weet wat belangrijk is om plezierig te kunnen leidinggeven, hoe u uw mensen

kunt motiveren en wat uw eigen leiderschapsstijl is. Ook hebt u geoefend met

(communicatieve) vaardigheden die van belang zijn om plezierig te kunnen

leidinggeven en met situaties die u lastig vindt! U weet hoe u met weerstand kunt

omgaan en hoe u het werkplezier van uw team kunt managen. En bovenal hebt u

meer geleerd over uzelf als leidinggevende en vooral hoe u weer meer plezier in

uw werk en leven kunt krijgen.

Dit levert niet alleen meer werkplezier op, maar ook betere prestaties. Want

mensen die met plezier werken, presteren beter. Zij zijn meer gemotiveerd,

hebben hart voor de organisatie, vertonen grote inzet, zijn loyaal en

klantgericht. Organisaties waar medewerkers schik hebben in hun werk, hebben

minder kosten, het verzuim is lager en er is minder verloop van personeel.

Voor wie?

De training is

bedoeld voor

leidinggevenden

en/of

coördinatoren

die direct leiding

geven aan een

aantal

medewerkers en

die zelf meer

plezier willen

krijgen in het

leidinggeven.

Praktisch

Aantal

8-12 deelnemers

Duur

2 dagen

Vorm

Incompany/open

inschrijving

Trainer

Ellen Somsen

Kosten open

inschrijving € 300,- p.p.

Page 24: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

Programma

We starten met een inventarisatie van de leervragen. Daarna krijgt u uitleg over

het concept van plezierig leidinggeven. U leert welke elementen belangrijk zijn in

het motiveren van mensen. Daarnaast komen (basis) beginselen van leidinggeven

aan bod, het leidinggeven aan professionals, het omgaan met weerstand en

begeleiden van veranderingen en hoe u flow (optimale ervaringen) kunt bereiken.

En we gaan kijken naar uw eigen leiderschapsstijl. Ook komt het belang van

positief denken en positieve communicatie aan de orde en hoe u dit kunt doen.

Natuurlijk zal er steeds veel aandacht zijn hoe u dit voor uzelf en uw situatie kunt

gaan toepassen. Ook competenties om plezierig leiding te kunnen geven komen

aan bod. Er zal ook gelegenheid zijn om deze te oefenen en te verbeteren. We

gaan in op de situaties die door u als lastig worden ervaren. En u krijgt tools in

handen om het werkplezier van uw medewerkers te vergroten.

Aanpak

Ervaringen en situaties die door de deelnemers als lastig worden ervaren staan

centraal. Het programma is gevarieerd. Theoretische inzichten worden kort

toegelicht. Daarna is er veel aandacht voor het kunnen toepassen op de eigen

situatie. Er is tijd voor bewustwording en reflectie. U krijgt een hand-out en

literatuursuggesties, we werken met testjes en met korte

ontspanningsoefeningen. Ook is er gelegenheid om te oefenen, zodat u meer

vaardigheden krijgt om om te gaan met moeilijke situaties.

Aanmelden?

Indien u belangstelling heeft voor onze trainingen, dan kunt u telefonisch of per

mail contact met ons opnemen.

Informatie

Wij geven u graag nadere informatie en komen op verzoek bij u langs om kennis

te maken en bijvoorbeeld de opzet van een maatwerktraining te bespreken.

Tunnelweg 85

6601 CS Wijchen

024 – 3661765

[email protected]

Page 25: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

Page 26: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

Training Samen werken aan meer plezier

Voor teams die veel werkdruk ervaren

Zitten er bij u in het team veel mensen die een hoge werkdruk ervaren?

Bij werkdruk denken we vaak aan de hoeveelheid werk, we vinden dat we te veel

werk hebben. Als de hoeveelheid werk maar zou verminderen, dan zouden we de

werkdruk beter aan kunnen, denken we.

Uit alle onderzoeken naar werkdruk blijkt dat collega’s die echt met elkaar

samenwerken en elkaar ondersteunen belangrijk zijn voor meer werkplezier. Het

tegenovergestelde is dus ook het geval. Irritaties, onbegrip, slechte samenwerking

en communicatie kosten veel energie en zijn daarmee een voedingsbron voor een

hoge werkdruk.

De meeste werkdruk trainingen richten zich op het verminderen van werkdruk en

stress. Deze training is anders! Het blijkt dat er veel motiverende – en

effectievere- manieren zijn om het werk zo goed en aangenaam mogelijk te

maken. Deze benadering komt uit de positieve psychologie en maakt onderdeel

uit van deze training.

Uitgangspunt is het denken in termen van kracht en kwaliteiten, in plaats van te

denken uit onmacht en beperkingen. Goed samenwerken begint met een

positieve kijk op het werk en elkaar. En een goed draaiend team zorgt voor een

prettige werksfeer en voor minder spanningen, werkdruk en stress.

Wat levert het op?

Na afloop van de training heeft het team een actieplan om werkplezier te

vergroten. Tijdens het traject is gestart met de uitvoering van het plan.

Deelnemers zijn gestimuleerd en in staat om zelf en met elkaar te werken aan

plezierige werkomstandigheden.

Het team weet op welke zaken het invloed kan uitoefenen en welke niet. De

houding van het team wordt meer proactief, dit geeft meer positieve energie. Een

reactieve houding geeft negatieve energie. Door minder naar probleem en meer

naar opbrengsten en oplossingen te kijken, wordt samenwerken gemakkelijker,

waardoor het werkplezier toeneemt en de werkdruk vermindert.

Programma

Voor wie?

De training is

bestemd voor

teams die veel

werkdruk

ervaren en met

elkaar aan de

slag willen om de

werkdruk te

verminderen en

het plezier in het

werk te

vergroten.

Praktisch

Aantal

8-12 deelnemers

Duur

3 dagdelen van 3

uur. De

bijeenkomsten

worden 1 maal

per 3 weken

gehouden.

Vorm

Incompany/open

inschrijving

Trainer

Ellen Somsen

Kosten open

inschrijving

€ 225,- p.p.

Page 27: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

In de eerste bijeenkomst maken we een inventarisatie: wat geeft het team plezier

en waar liggen de knelpunten? We maken een actieplan voor meer werkplezier.

En staan we stil bij voorwaarden voor plezierig werken.

De invulling van de tweede en derde bijeenkomst is maatwerk en wordt in overleg

met het team bepaald aan de hand van de behoeften. Het actieplan komt in

ieder geval aan de orde: wat gaat er goed en waar liggen eventuele obstakels?

Thema’s waar we vaak op uitkomen zijn:

Timemanagement (plannen, prioriteren etc.)

Communicatie en samenwerken: hoe kunnen we positief met elkaar

communiceren en met meer plezier met elkaar samenwerken.

Aanpak

Het gaat hier om een maatwerktraject. De inhoud wordt afgestemd op de

behoeften van het team, net zoals de theorie die wordt aangeboden en de tools

die worden aangereikt. Het traject is gericht op het vergroten van het inzicht van

het team en het maken van afspraken met elkaar om het werkplezier te vergroten

en de werkdruk te verminderen.

Aanmelden?

Indien u belangstelling heeft voor onze trainingen, dan kunt u telefonisch of per

mail contact met ons opnemen.

Informatie

Wij geven u graag nadere informatie en komen op verzoek bij u langs om kennis

te maken en bijvoorbeeld de opzet van een maatwerktraining te bespreken.

Tunnelweg 85

6601 CS Wijchen

024 – 3661765

[email protected]

Page 28: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

Training Effectief vergaderen als team

Goed vergaderen waar iedereen de bijdrage levert die geleverd moet worden is

best complex. In de praktijk komt het helaas regelmatig voor dat mensen in een

vergadering zitten waarbij ze het gevoel krijgen dat ze hun tijd nuttiger hadden

kunnen besteden? In die vergaderingen praten vergaderdeelnemers langs elkaar

heen, worden sommige mensen niet gehoord of uitgenodigd om wat in te

brengen, verloopt de vergadering ongestructureerd of loopt deze ruim uit zonder

het beoogde resultaat? In deze training leert u hoe u als team vergaderingen

effectief en zinvol kunt laten verlopen en hoe alle deelnemers een succesvolle

bijdrage aan de vergadering kunnen leveren.

Wat levert het op?

Het rendement van uw vergaderingen neemt zienderogen toe en het is een

stuk plezieriger

Iedereen levert de bijdrage die hij/zij zou moeten leveren

De deelnemers krijgen inzicht in hun eigen vergaderstijl en die van de

andere vergaderdeelnemers

U communiceert effectief en op het juiste niveau: inhoud, proces,

samenwerking of emotie

U leert op een effectieve en respectvolle manier onderbreken

U leert omgaan met lastige situaties en deze zonder oordeel bespreekbaar

te maken

U leert hoe u een duidelijke agenda en actielijst opstelt die past bij uw

situatie.

Aanpak

Voorafgaand aan de training vindt een intake plaats waarbij we de vragen van het

team en de deelnemers in kaart brengen. Uitgangspunt bij onze trainingen is dat

het naast het procesmatige gedeelte het er vooral om gaat om mensen uit te

dagen kritisch zonder oordeel naar zichzelf en anderen te kijken. Alleen als je een

helder beeld hebt van jezelf kun je van daaruit met anderen in contact komen,

elkaar echt zien en met elkaar communiceren. Wanneer dat gebeurt is er

verbinding en zijn mensen bereid om echt in beweging te komen. Dat komt het

werkplezier en de input van mensen ten goede.

Onder leiding van de trainers gaan we met het team aan de slag en leert u op

aansprekende en interactieve wijze effectief vergaderen. U krijgt zicht op uw

eigen rol in het team en hoe u vanuit die rol een optimale bijdrage kunt leveren.

De training wordt afgesloten met het opstellen van een persoonlijk actieplan.

Voor wie?

De training is

voor teams

(projectteams en

afdelingen) die

meer rendement

willen halen uit

hun

vergaderingen.

Praktisch

Aantal:

max. 15

deelnemers

Duur:

3 dagdelen van 3

uur

Vorm:

In-company

Trainers:

Ad van Heijst

Petri Elemans

Kosten:

€ 2250,- excl.

BTW

Page 29: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

Hierin formuleert u actiepunten voor de toepassing van het geleerde in uw

komende vergaderbijeenkomsten. Daarnaast is er een teamplan waarin

vastgelegd wordt hoe het geleerde in de praktijk te brengen.

Programma

Uitgangspunt bij deze training is de praktijk en de deelnemers van de vergadering.

Om het zo concreet mogelijk te maken, nemen we een reguliere vergadering als

uitgangspunt en gaan aan de hand daarvan met elkaar aan de slag. We nemen

daarbij natuurlijk ook de input van de intake mee. Doel van deze training is dat

iedere deelnemer inzicht krijgt in zijn rol en zijn gedrag bij de vergadering. Tevens

krijgt hij handvatten aangereikt om zijn inbreng te verbeteren waarbij deze

inbreng zoveel mogelijk afgestemd is op wat er op dat moment in de vergadering

nodig is.

Tijdens deze training besteden we natuurlijk ook aandacht aan het doel van

vergaderen, vergaderprocedures, opstellen van een duidelijke agenda,

communiceren op inhoud, proces, samenwerking of emotioneel niveau. Verder

gaan we in op het omgaan met lastige vergadersituaties, effectief sturen en

betrokkenheid en creativiteit.

In de eerste bijeenkomst bepalen we samen met de cursisten gezamenlijk wat de

inhoud van de komende bijeenkomst(en) is. Belangrijk is dat de deelnemers bij

zichzelf komen, hun eigen leerdoelen bepalen en dat we gezamenlijk de

leerdoelen van het team bepalen. Vervolgens creëren we situaties waar dat

geoefend kan worden.

Aanmelden?

Indien u belangstelling heeft voor onze trainingen, dan kunt u telefonisch of per

mail contact met ons opnemen.

Informatie

Wij geven u graag nadere informatie en komen op verzoek bij u langs om kennis

te maken en bijvoorbeeld de opzet van een maatwerktraining te bespreken.

Tunnelweg 85

6601 CS Wijchen

024 – 3661765

[email protected]

Page 30: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

Individuele coaching

Het is vaak lastig om zonder hulp tot blijvende gedragsverandering te komen.

Ondersteuning van een coach kan hierbij van pas komen. Hij kijkt met u mee,

houdt u een spiegel voor, prikkelt u om uit de “comfortzone” te komen en

stimuleert u om nieuwe dingen te ondernemen. Op deze wijze is het mogelijk om

stapsgewijs te groeien en tot de gewenste ontwikkeling te komen. De coach zorgt

er voor dat uw focus op het nieuwe gedrag gericht blijft en dat er voldoende

“geoefend” wordt. Alleen zo is er kans dat het nieuwe gedrag ingeslepen wordt

en echt eigen wordt.

Wat levert het op?

Door gericht aandacht te geven aan het nieuwe gedrag wordt de kans dat er

werkelijk iets blijvends verandert aanzienlijk groter en kunt u zich verder

ontwikkelen. Uw professionaliteit en werkplezier nemen toe en uw persoonlijke

groei wordt gestimuleerd.

Voor wie?

Coachen is interessant voor mensen die in beweging willen komen en een

steuntje in de rug nodig hebben om daadwerkelijk tot verandering te komen. De

steun van een coach kan bijvoorbeeld ingezet worden wanneer iemand zich

verder wil ontwikkelen maar niet weet hoe hij/zij dat aan moet pakken, wanneer

iemand een grote werkdruk ervaart en niet weet hoe daar mee om te gaan,

wanneer mensen ervaren dat ze niet meer kunnen of willen voldoen aan de hoge

eisen die het werk aan hen stelt of wanneer er een conflict is met een

collega/leidinggevende . Kortom wanneer er hulp nodig is om weer in de eigen

kracht te komen.

Werkwijze en uitgangspunten

Belangrijk bij coaching is dat de coach echt contact legt en aansluit bij de

persoonlijke waarden, knelpunten en overtuigingen van zijn cliënt. Hij

zorgt voor een veilige omgeving en begeleidt het proces door te stimuleren, te

motiveren, te verhelderen, uit te dagen en te confronteren. Daarnaast nodigt de

coach uit tot zelfonderzoek in een sfeer van steun, respect en aandacht waardoor

Praktisch

Duur

5 sessies van 1,5

uur

Coaches

Petri Elemans

Ad van Heijst

Kosten

€ 625,- p.p. Individueel

Voor wie?

De coaching is

bestemd voor

mensen die

bewuster willen

worden en zich

willen

ontwikkelen.

training is

bestemd voor

teams die veel

werkdruk

Page 31: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

de cliënt er in slaagt ongewenst gedrag te doorbreken en grenzen te verleggen.

Samen worden de situatie en mogelijkheden geanalyseerd. Hoofd en bijzaken

worden gescheiden en prioriteiten worden gesteld, zodat de problemen stap voor

stap opgelost worden. De coach geeft feedback en weet symptoombestrijding te

scheiden van echt oplossen. De coach stimuleert om door te gaan en de situatie

echt te verbeteren.

Aanpak

Het coachen begint met een intakegesprek. Hierin wordt kennis gemaakt met

elkaar en gekeken of er een wederzijdse klik is. Tijdens dit gesprek helpt de coach

om de persoonlijke doelen te concretiseren. Op basis van het intakegesprek krijgt

de cliënt een voorstel voor het coachtraject met een inschatting van het

benodigde aantal gesprekken op basis van de persoonlijke doelen. Het

coachtraject is gericht op het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid en

daadkracht en op het realiseren van de doelen. Een coachgesprek duurt 1,5 uur

en vindt plaats in een rustige ruimte. Tijdens het coachingtraject zijn er

evaluatiemomenten om te beoordelen of we nog op het goede spoor zitten. In de

praktijk zijn er bij een traject gemiddeld vijf gesprekken nodig om de gestelde

doelen te realiseren. De coachgesprekken hebben een vertrouwelijk karakter. Dit

betekent dat over de inhoud door de coach niet gesproken wordt met derden. Hij

stelt zo nodig een korte eindrapportage op in samenspraak met de cliënt.

Aanmelden?

Indien u belangstelling heeft voor onze begeleiding, dan kunt u telefonisch of per

mail contact met ons opnemen.

Informatie

Wij geven u graag nadere informatie en komen op verzoek bij u langs om kennis

te maken en bijvoorbeeld de opzet van een maatwerktraject te bespreken.

Tunnelweg 85

6601 CS Wijchen

024 – 3661765

[email protected]

Page 32: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

Begeleide intervisie en supervisie

In de praktijk valt het vaak niet mee zelfstandig, zonder enige hulp en zonder goed

klankbord, tot blijvende gedragsverandering te komen. Het is dan belangrijk dat er

goed zicht komt op wat het nieuwe gewenste gedrag moet worden en dient er

afstand genomen te worden van het oude gedrag.

Veel mensen zijn niet in staat om zo’n traject zelfstandig te doorlopen en hebben

hiervoor ondersteuning nodig van een professional. Op deze wijze is het mogelijk

om stapsgewijs te groeien en tot de gewenste ontwikkeling te komen. Dat kan

onder andere door middel van begeleide intervisie of supervisie.

Wat levert het op?

Door gericht aandacht te geven aan het nieuwe gedrag wordt de kans dat er

werkelijk iets blijvend veranderd aanzienlijk groter en kunnen mensen zich verder

ontwikkelen. Hierdoor versterkt hun professionaliteit, wordt het werkplezier

vergroot en de persoonlijke groei gestimuleerd.

Begeleide intervisie

Begeleide intervisie is een leermethode om individuele werkvragen

systematisch aan te pakken door middel van collegiale ondersteuning en biedt de

mogelijkheid om met collega’s te reflecteren op het eigen denken, communiceren

en doen en laten in de dagelijkse werksituaties. Door zicht te krijgen op eigen

knelpunten en de wijze waarop deze aangepakt worden en te zoeken naar betere

mogelijkheden, wordt het handelen individueel, maar ook in de groep of het team

verder ontwikkeld.

Een ervaren begeleider ondersteunt dit proces. Hij/zij bewaakt de procedure, de

structuur, de onderlinge communicatie en brengt diverse intervisiemethodieken

in. Een groep bestaat uit zo’n vijf collega’s. Zij bereiden zich steeds voor op de

bijeenkomsten die maximaal twee uur duren. In de praktijk blijkt dat 6

bijeenkomsten voldoende zijn om de groep daarna zelfstandig te laten

functioneren.

Praktisch

Aantal

4 - 6 deelnemers

Duur

6 sessies van

maximaal 2 uur

Trainers

Petri Elemans

Ad van Heijst

Ellen Somsen

Kosten

(intervisie)

€ 450,- p.p.

Kosten

(supervisie)

Maatwerk

Voor wie?

Begeleide

intervisie en

supervisie is

bestemd voor

mensen die

willen groeien in

hun professie.

Page 33: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

Supervisie

Kritisch naar jezelf kijken in het kader van het beroep. Dat is waar het bij

supervisie om gaat. Reflecteren op een werksituatie. Met aandacht voor uw

persoon in die situatie. Supervisie is een begeleidingsvorm waarbij leren van de

(werk)ervaring centraal staat. Als 'mensenwerker' is het verstandig, in het kader

van professionalisering, om blinde vlekken op het spoor te komen of na te gaan

waarom er dingen niet lekker lopen. Er wordt gezocht naar antwoorden op vragen

als: “Wat bent u aan het doen? Hoe is het gesteld met uw autonomie? Waar loopt

u tegenaan? Hoe kunt u het anders doen? Hoe gaat u om met complexe situaties?

Hoe bewaakt u uw grenzen bij veeleisende patiënten/collega’s?”

Het doel van supervisie is om weer regisseur te worden van uw (werk)leven en

weten waar uw bezieling, kracht en plezier liggen.

Supervisie vindt tweewekelijks plaats in een reeks van 10 tot 15 sessies. Het kan

zowel individueel worden aangeboden als voor een groep met twee of drie

deelnemers samen. Een bijeenkomst duurt 2,5 - 3 uur.

Aanmelden?

Indien u belangstelling heeft voor onze trainingen, dan kunt u zich telefonisch of

per mail opgeven.

Informatie

Wij geven u graag nadere informatie en komen op verzoek bij u langs om kennis

te maken en bijvoorbeeld de opzet van een maatwerktraining te bespreken.

Tunnelweg 85

6601 CS Wijchen

024 – 3661765

[email protected]

Aanmelden?

Indien u belangstelling heeft voor onze trainingen, dan kunt u zich telefonisch of

per mail opgeven.

Informatie

Wij geven u graag nadere informatie en komen op verzoek bij u langs om kennis

te maken en bijvoorbeeld de opzet van een maatwerktraining te bespreken.

Tunnelweg 85

6601 CS Wijchen

024 – 3661765

[email protected]

Aanmelden?

Indien u belangstelling heeft voor onze trainingen, dan kunt u zich telefonisch of

per mail opgeven.

Informatie

Wij geven u graag nadere informatie en komen op verzoek bij u langs om kennis

te maken en bijvoorbeeld de opzet van een maatwerktraining te bespreken.

Tunnelweg 85

6601 CS Wijchen

024 – 3661765

[email protected]

Aanmelden?

Indien u belangstelling heeft voor onze trainingen, dan kunt u zich telefonisch of

per mail opgeven.

Informatie

Wij geven u graag nadere informatie en komen op verzoek bij u langs om kennis

te maken en bijvoorbeeld de opzet van een maatwerktraining te bespreken.

Tunnelweg 85

6601 CS Wijchen

024 – 3661765

[email protected]

Aanmelden?

Indien u belangstelling heeft voor onze trainingen, dan kunt u zich telefonisch of

per mail opgeven.

Informatie

Wij geven u graag nadere informatie en komen op verzoek bij u langs om kennis

te maken en bijvoorbeeld de opzet van een maatwerktraining te bespreken.

Tunnelweg 85

6601 CS Wijchen

024 – 3661765

[email protected]

Aanmelden?

Indien u belangstelling heeft voor onze trainingen, dan kunt u zich telefonisch of

per mail opgeven.

Informatie

Wij geven u graag nadere informatie en komen op verzoek bij u langs om kennis

te maken en bijvoorbeeld de opzet van een maatwerktraining te bespreken.

Tunnelweg 85

6601 CS Wijchen

024 – 3661765

[email protected]

Aanmelden?

Indien u belangstelling heeft voor onze begeleiding, dan kunt u telefonisch of per

mail contact met ons opnemen.

Informatie

Wij geven u graag nadere informatie en komen op verzoek bij u langs om kennis

te maken en bijvoorbeeld de opzet van een maatwerktraject te bespreken.

Tunnelweg 85

6601 CS Wijchen

024 – 3661765

[email protected]

Page 34: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

Coaching van teams

Goed werkende teams waar mensen zich verbonden voelen met de organisatie en

met veel plezier en energie werken aan een goed resultaat, zijn een zegen voor de

mensen die er werken en de organisatie. Er wordt open en direct met elkaar

gecommuniceerd er vindt een goede afstemming plaats en de mensen zijn

betrokken bij wat ze doen. Daarnaast voelen alle teamleden zich gezien en

gewaardeerd en worden uitgedaagd om hun beste bijdrage te leveren. Er is

vertrouwen in de leiding en wanneer nodig denken alle teamleden mee met hoe

ze veranderingen die op hen af komen op een goede wijze kunnen tackelen. De

factoren die een team succesvol maken als creativiteit, betrokkenheid, humor,

vertrouwen/veiligheid en respect zijn in voldoende mate aanwezig.

Zo zou het moeten zijn. Echter dat is helaas niet altijd het geval. Soms raakt de

focus zoek en gaat het plezier uit het team, wordt er indirect gecommuniceerd,

voelen mensen zich geremd en zijn bezig om zich geforceerd te handhaven.

Hierdoor raken mensen het plezier in het samenwerken kwijt en gaat veel energie

verloren. Dat is jammer omdat eigenlijk niemand dit wil.

Om een team weer wat meer in de flow te krijgen, bieden we teamcoaching aan.

Wat levert het op?

Teamcoaching helpt bij het verbeteren van de samenwerking tussen de leden van

het team. Teamsessies zijn leuk en uitdagend, inspireren de teamgeest en maken

verrassend veel creativiteit los.

Het vermogen van het team verbetert doordat:

de teamleden communicatiepatronen gaan herkennen

de individuele- en teamcompetenties verder ontwikkeld worden

de onderlinge uitwisseling wordt versterkt

de teamleden leren om de juiste vragen te stellen

de teamleden met elkaar oplossingen vinden voor de vraagstukken die er

spelen

Voor wie?

Projectteams,

management-

teams en

afdelingen

Praktisch

Aantal:

Deelnemers

afhankelijk van

de grootte van

het team

Duur:

Nader te bepalen

Vorm:

In-company

Coaches:

Petri Elemans

Ad van Heijst

Ellen Somsen

Kosten:

Maatwerk

Page 35: Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de overheid · Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burn-out. Marjolein begeleidt

HEEL opleidingen – Trainingen voor de overheid

Programma

In overleg met de opdrachtgever en het team bepalen we de doelstelling van de

coaching. Vervolgens maken we een maatwerk offerte en gaan we met het team

aan de slag. Zaken die veelal aan de orde komen zijn: hoe maak je afspraken, hoe

spreek je elkaar aan, hoe zorg je er voor dat iedereen betrokken is bij het team,

waarde en normen van de teamleden, het team en de organisatie. In sommige

gevallen zetten we ook systemisch werken in om zaken te verhelderen. De

teamcoaching bestaat minimaal uit twee maar meestal uit meerdere sessies.

Afhankelijk van de vraagstelling bepalen we in overleg hoeveel dagdelen nodig

zijn.

Aanpak

Deelnemers leren van en met elkaar aan de hand van reflectie en

ervaringsgerichte oefeningen. Afhankelijk van de vraagstelling en de grootte van

het team komen we met een of twee trainers. We gaan met de teamleden aan de

slag, waarbij we alle teamleden betrekken bij het proces en uitdagen om hun

zegje te doen en hun bijdrage te leveren.

Aanmelden?

Indien u belangstelling heeft voor onze begeleiding, dan kunt u telefonisch of per

mail contact met ons opnemen.

Informatie

Wij geven u graag nadere informatie en komen op verzoek bij u langs om kennis

te maken en bijvoorbeeld de opzet van een maatwerktraject te bespreken.

Tunnelweg 85

6601 CS Wijchen

024 – 3661765

[email protected]