Tma amanda jansen

download Tma amanda jansen

of 19

 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  233
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Een talentanalyse afgenomen door www.sybrenvanderschaar.nl van Priman, normaliter ingezet als alternatief voor een assesment door verschillende bedrijven. Dit document laat zien wat mijn drijfveren zijn en waar mijn sterken kanten zitten. Opvallend is dat de test zegt dat ik weinig ambitie of behoefte aan uitdaging heb. Dat klopt in het licht van dit perspectief: ik ben sterk intrinsiek gemotiveerd en weinig gevoelig voor externe incentives. Als ik ergens voor ga dan ga ik er ook helemaal voor en ben ik heel goed in staat om mijn eigen ambities en uitdagingen te formuleren en om zelfstartend te zijn.

Transcript of Tma amanda jansen

 • 1.TMA TalentenanalyseKandidaat-rapportageDemoKandidaat1Demo11november2012Stadionweg37A3077ARRotterdamT010-3409955Iwww.priman.nlEinfo@priman.nl

2. Inhoudsopgave1. Inleiding 32. Betekenisvandescores 33. Consistentie34. Beschrijvingvandepersoonlijkheid4.1Samenvatting44.2Emotionelebalans 54.3Motieven64.4Socialetalenten74.5Benvloedendetalenten84.6Leidinggevendetalenten 94.7Organisatorischetalenten 105. Sterkte-zwakte-overzicht5.1Sterkekanten 115.2Valkuilen 116. Communicatiemetdekandidaat 6.1Effectiefcommunicatiegedrag126.2Tevermijdencommunicatiegedrag 137. Idealewerkomgevingenvoorkeurinmanagement 148. Ontwikkeling8.1Suggesties158.2Leer-enontwikkelstijl 16Bijlage1:TMA-radarencijfermatigoverzichtBijlage2:OverzichtTMADimensiesPersoonlijkrapportvan:DemoKandidaat1Demo2 EhrmVision1999-2012PRiMANStaffingSolutionsallerechtenvoorbehouden 3. 1.InleidingDeTMATalentenanalysemeetdedrijfverenentalentenvandekandidaatendaarmeedemotivatie.Drijfveren en talentenDrijfverenzijndebouwstenenvandepersoonlijkheidvanmensen.Zetyperenalshetwaredepersoonlijkheid.Dedrijfverenhebbeneengroteinvloedophetgedragvanmensenendeontwikkelingnontwikkelingsmogelijkhedenvandepersonen.Talentenzijndepositiefgeformuleerdegedragsbewoordingenenuitlegdievoortvloeienuitdelageenhogescoresvandedrijfveren.MotivatieDedrijfverenendaaruitvoortvloeiendetalentenzijnbelangrijkefactorendiemensenaanzettentotgedrag-ofjuistremmen.Gedragwordtnietalleenbepaalddoorhet"kunnen"(competentiesencognitievecapaciteiten),maarvooralookdoorhet"willen"(drijfverenentalenten).Ditallesineengegevenomgevingdiestimuleertofbelemmert.Werkzaamhedendiebijdepersoonlijkedrijfverenentalentenaansluitenwordenveelalalsmotiverendervaren.2.BetekenisvandescoresDeantwoordendieopdestellingenzijngegevenwordenvergelekenmeteennormgroepenomgerekendnaareen9-puntsschaal(Stanine).Bijdestanine(afkortingvan""standardnine"")wordendescoresvandenormgroepinnegenklassenverdeeld.Ditgebeurtzodanigdatdestaninenagenoegeenstandaardverdelingheeftmeteengemiddeldevan5eneenstandaarddeviatievan2.Onderstaandetabelgeeftdegroottevandestanineklassenendevertaalslagnaargangbarenormklassen.StanineKlassengrootte Omschrijving14% Zeerlaag27% Laag312%Laag417%Gemiddeld520%Gemiddeld617%Gemiddeld712%Hoog87% Hoog94% Zeerhoog3.ConsistentieIndevragenlijstzitteneenaantalvragendiedeconsistentievandegegevenantwoordenmeten.ZowordtgemetenofdekandidaatnietwillekeurigantwoordengeeftHieronderzietudeconsistentiescorevandekandidaatweergegevenopeen10-puntsschaal:Consistentiescore:7Derespondentheeftdevragenlijsttamelijkconsistentingevuld.Derapportagegeeftwaarschijnlijkeenredelijkbeeldvandepersoonlijkheid.Persoonlijkrapportvan:DemoKandidaat1Demo3 EhrmVision1999-2012PRiMANStaffingSolutionsallerechtenvoorbehouden 4. 4.Beschrijvingvandepersoonlijkheid4.1SamenvattingBeschrijvingvandetalentenvandeheerDemo:Hijtreedtprominentopdevoorgrondenstaatgraaginhetmiddelpuntvandebelangstelling;hijkanvrijsterkdesfeerbepalen.BijgroepenensocialeevenementenprofileerthijzichkrachtigenvindthijhetleukomleukomgezientewordenHijiseenpersoondiegraagonafhankelijkzijnoordeelvormtenweinigbehoefteheeftaaneenklankbordofoverleginhetalgemeen.Hijheeftveelbehoefteaangoedecontactenmetanderen.Hijissterkopmenselijkerelatiesgericht.Afwisselingbinnenzijntakenenwerkzaamhedenisvoorhemeenbelangrijkevereiste.Hijheeftgeenmoeitemethetuitvoerenvanmeerdereopdrachtentegelijkertijd.Hijisiemandmetenergieenkandaardoorweleenswatonrustigoverkomen.Ditmaakthemtamelijkondernemend.Hijheefteenvrijgrotebehoefteaanerkenningvanzijnprestatiesdooranderen.Hijheeftdusvrijveelbehoefteaancomplimentenenpositievebevestigingomgemotiveerdteblijven.Quabesluitvaardigheidkanhijomschrevenwordenalsiemanddievrijsneleneffectiefbesluitenneemt.Erisenigekansdathijbijzijnbesluitvormingteweiniganderestandpuntenoverweegt.Inrelatietotanderenishijinhetalgemeenkrachtigerenmeeruitgesprokenaanwezigwatzijnovertuigingskrachtvergroot,maarhijweetookwanneerhijsubtieltewerkmoetgaan.Hijheefteenredelijkhogeeigenwaardeenzelfrespect.Ookheefthijemotioneelnietechtmoeitemethetmakenvanfoutenofvergissingenenhijzal,indiennodig,risicosdurvenaangaan.Wanneerdesituatieeromvraagt,zalhijzijnbehulpzaamheidtonen.Hijzaldussituationeelzakelijkofhulpvaardigzijn.Hijgaatuitvandeeigenverantwoordelijkheidvanmensenwanneerhijdenktdatzijdiekunnendragen.Opsocialeempathiescoorthijietsminderhoog;hijheeftnietaltijdintrinsiekebelangstellinginmenselijkeproblemenenhetanalyserenvangedragbijanderen.Hetisgoedmogelijkdathijzichfunctioneelwelinkanleveninsituaties.Inmoeilijkesituatiesenalshettegenzitzalhijalleenhulpenondersteuningvragenalshetechtnodigis.Hijheeftnamelijknietheelveelbehoefteaansteunuitzijnomgeving.Indeuitvoeringvanwerkzaamhedenishijgerichtopdegrotelijnen,maarhijheeftwaarschijnlijkookoogvoordepraktijk.Hijisiemanddieeenbeheersteindrukmaaktenhijzalconflictenenconfrontatieseerdervermijdendanaangaan.Hijgeefterbijtegenslagtamelijksterkdevoorkeuraanzichvrijsnelterichtenopanderetakenendoelstellingen.Hijisminderafhankelijkvanduidelijkgesteldedoelenmaarismeerophetprocesgericht.UitdetestresultatenblijktdatdeheerDemooverrelativeringsvermogenmetbetrekkingtotzijnwerkbeschikt,maarnietaltijdgenspireerdraaktvancompetitieveelementenen(intrinsiekeofonderlinge)prestatiedrukbinnenzijnwerk.Dituitzichinzijnambitieniveau,dataangeeftdathijzichmeestalzalinzettenomzijnpersoonlijkedoelentebereikeneneengoedeprestatieneertezetten.Hetiswaarschijnlijkdatanderefactorenbinnenhetwerk(bijvoorbeelddewerksfeer)voorhempersoonlijkvangroterbelangzijn.Hijgaatoverhetalgemeenuitvanzichzelf,kijktwatmindertegenmensenop.Durftdaardoorhogergeplaatstenvrijmakkelijkaantespreken.Hijstaatredelijkrelativerendtegenoverhirarchischeverhoudingen.Hijneigtersomstoeeengevoelvanurgentieenbelangtehechtenaanverzoekenenopdrachtenwaarbijhijdrukervaart.Hijmoeterdaarbijenigszinsvoorwakenzichdergelijkezakenniettezeeraantetrekkenomdeeigenrusttebewaren.Hijheeftvrijwelgeenbehoefteaanstructuurennetheid.Aangeldenderegelsofcultuurconformeerthijzichbijnaniet.Persoonlijkrapportvan:DemoKandidaat1Demo4EhrmVision1999-2012PRiMANStaffingSolutions allerechtenvoorbehouden 5. 4.2EmotionelebalansBalansvandeheerDemo:DeheerDemogaatoverhetalgemeenuitvanzichzelf,kijktwatmindertegenmensenop.Hijheefteengemiddeldebehoefteaansteunvanuitzijnomgeving.Hijlostproblemenalshetkanlieverzelfop.Dematevaneigenwaardeenzelfrespectisgoedinbalansenhijbeziteengezondedosiseigenwaarde.Hijiseenredelijkoptimistischepersoonlijkheid.Hijheefteenbepaaldezekerheidwaardoorhijvrijweinigmoeiteheeftmethetmakenvanfouten.Ookishijiemanddieeenbeheersteindrukmaaktenhijzalconflictenenconfrontatieseerdervermijdendanaangaan.Hijneigtersomstoeeengevoelvanurgentieenbelangtehechtenaanverzoekenenopdrachtenwaarbijhijdrukervaart.Hijmoeterdaarbijenigszinsvoorwakenzichdergelijkezakenniettezeeraantetrekkenomdeeigenrusttebewaren.Samenvatting emotionele balans van de heer Demo: -Kijktnietsterktegenanderenop. -Heefteenietsminderdangemiddeldebehoefteaansteun. -Heefteenredelijkematevaneigenwaardeenzelfrespect. -Isvrijzekerenheeftemotioneelnietalteveelmoeitemethetmakenvanfouten. -Gaatconflictenenconfrontatiesalleenaanalshetechtmoet. -Hechteerdereengevoelvanbelangaanzakenwaarbijdrukwordtervaren. -Zelfvertrouwen -Respectvol-Dankbaar-Stabiel -Veerkrachtig -Bewonderen-Supportvragen-Stressbestendig -Neutraal -Neutraal-Neutraal-Neutraal -Foutenvermijden -Gelijkwaardig -Zelfstandig -Betrokken -Zelfkritisch -Benaderen -Weinighulpnodig -Bezorgd EigenwaardeOntzagSteunbehoefteStressbestendig & druk Dematewaarindepersoon DematewaarindepersoonDematewaarindepersoon Dematewaarindepersoon behoefteheeftaan behoefteheefttegenanderen behoefteheeftaansteunuitde tegenstresskanenbehoefte zelfwaarderingenmentaleenhunprestatiesoptekijken,omgeving.heeftaandrukenspanning. stabiliteitbezit. tebewonderenenterespecteren.Persoonlijkrapportvan:DemoKandidaat1Demo5EhrmVision1999-2012PRiMANStaffingSolutions allerechtenvoorbehouden 6. 4.3MotievenWatdeheerDemodrijftenwathijwilbereiken:DeheerDemoisiemanddievrijsneltevredenismetzijntakenenwerkzaamhedenennietheelsneluitdagingennodigzalhebben.Alserweiniguitdagendetakenzijn,vindthijdatnietbijzondervervelendenhijzaldaardoorooknietsnelbelemmerdwordeninzijnwerk.Omtotprestatiestekomenishijbetergemotiveerdwanneerhijaanmoedigingvanzijnomgeving,collegasofleidinggevendeervaart,danwanneerhetlouteromwinstencompetitiegaat.Debehoefteaanafwisselingbinneneenfunctieoftakenisbijhemaanwezigenvanbelangvoorzijnmotivatie.Hijspreidtzijnaandachtgraagovermeerderewerkzaamhedenenprojectentegelijkertijd.Ookvindthijhetvanbelangdaterregelmatignieuwetakenopzijnwegkomen.Hijismeereengeneralistdaneenspecialist.Tevensishijiemanddiezichbijtegenslagofuitdagingengraagrichtopanderewerkzaamheden.Hijlaatzichweleensafleidenvanzijntaken.Hijisiemandmetenergieenkandaardoorweleenswatonrustigoverkomen.Ditmaakthemtamelijkondernemend.Hijheefteenvrijgrotebehoefteaanerkenningvanzijnprestatiesdooranderen.Hijheeftdusvrijveelbehoefteaancomplimentenenpositievebevestigingomgemotiveerdteblijven.Samenvatting motieven van de heer Demo: -Heefteenredelijkhoogrelativeringsvermogen. -Heeftvrijweinigbehoefteaanuitdagingen. -Wordtgemotiveerddoorvariatieenafwisseling. -Ismeereengeneralistdaneenspecialist. -Richtzichbijtegenslagofuitdaginggraagopanderetaken. -Iseentemperamentvolleenenergiekepersoon. -Vindthetprettigomregelmatigcomplimententekrijgen. -Representatief-Gevarieerd-Competitief -Trots -Omgevingsgericht-Presteren -Neutraal-Neutraal-Neutraal -Bescheiden-Focus -Tevreden -Nuchter -Geconcentreerd-RelativerendAanzienbehoefte AfwisselingAmbitie & uitdaging Dematewaarindepersoon DematewaarindepersoonDematewaarindepersoonbehoefteheeftomaanzientebehoefteheeftaanvariatieen succeswilhebben,uitdaginggenietenenerkenningtenieuweervaringen.behoeft,competitiedrangheeftkrijgeninwerkenprestaties.enwilpresteren.Persoonlijkrapportvan:DemoKandidaat1Demo 6 EhrmVision1999-2012PRiMANStaffingSolutionsallerechtenvoorbehouden 7. 4.4Socialetalenten HoedeheerDemoinrelatietotanderenis: Hijtreedtingroepenprominentopdevoorgrondenstaatgraaginhetmiddelpuntvandebelangstelling;