Tma amanda jansen

of 19 /19
TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage Demo Kandidaat 1 Demo 11 november 2012 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E [email protected]

Embed Size (px)

description

Een talentanalyse afgenomen door www.sybrenvanderschaar.nl van Priman, normaliter ingezet als alternatief voor een assesment door verschillende bedrijven. Dit document laat zien wat mijn drijfveren zijn en waar mijn sterken kanten zitten. Opvallend is dat de test zegt dat ik weinig ambitie of behoefte aan uitdaging heb. Dat klopt in het licht van dit perspectief: ik ben sterk intrinsiek gemotiveerd en weinig gevoelig voor externe incentives. Als ik ergens voor ga dan ga ik er ook helemaal voor en ben ik heel goed in staat om mijn eigen ambities en uitdagingen te formuleren en om zelfstartend te zijn.

Transcript of Tma amanda jansen

Page 1: Tma amanda jansen

TMA TalentenanalyseKandidaat-rapportage

Demo Kandidaat 1 Demo

11 november 2012

Stadionweg 37A3077 AR RotterdamT 010-3409955I www.priman.nlE [email protected]

Page 2: Tma amanda jansen

Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 1 Demo 2

PRiMAN Staffing Solutions © EhrmVision 1999 - 2012alle rechten voorbehouden

Inhoudsopgave

1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4. Beschrijving van de persoonlijkheid4.1 Samenvatting 44.2 Emotionele balans 54.3 Motieven 64.4 Sociale talenten 74.5 Beïnvloedende talenten 84.6 Leidinggevende talenten 94.7 Organisatorische talenten 10 5. Sterkte-zwakte-overzicht  5.1 Sterke kanten 115.2 Valkuilen 11 6. Communicatie met de kandidaat  6.1 Effectief communicatiegedrag 126.2 Te vermijden communicatiegedrag 13 7. Ideale werkomgeving en voorkeur in management 14 8. Ontwikkeling  8.1 Suggesties 158.2 Leer- en ontwikkelstijl 16 Bijlage 1: TMA-radar en cijfermatig overzicht Bijlage 2: Overzicht TMA Dimensies

Page 3: Tma amanda jansen

Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 1 Demo 3

PRiMAN Staffing Solutions © EhrmVision 1999 - 2012alle rechten voorbehouden

1. InleidingDe TMA Talentenanalyse meet de drijfveren en talenten van de kandidaat en daarmee de motivatie.

Drijfveren en talentenDrijfveren zijn de bouwstenen van de persoonlijkheid van mensen. Ze typeren als het ware de persoonlijkheid. De drijfverenhebben een grote invloed op het gedrag van mensen en de ontwikkeling én ontwikkelingsmogelijkheden van de personen.Talenten zijn de positief geformuleerde gedragsbewoordingen en uitleg die voortvloeien uit de lage en hoge scores van dedrijfveren.

MotivatieDe drijfveren en daaruit voortvloeiende talenten zijn belangrijke factoren die mensen aanzetten tot gedrag - of juist remmen.Gedrag wordt niet alleen bepaald door het "kunnen" (competenties en cognitieve capaciteiten), maar vooral ook door het"willen" (drijfveren en talenten). Dit alles in een gegeven omgeving die stimuleert of belemmert. Werkzaamheden die bij depersoonlijke drijfveren en talenten aansluiten worden veelal als motiverend ervaren. 

2. Betekenis van de scoresDe antwoorden die op de stellingen zijn gegeven worden vergeleken met een normgroep en omgerekend naar een9-puntsschaal (Stanine).

Bij de stanine (afkorting van ""standard nine"") worden de scores van de normgroep in negen klassen verdeeld. Dit gebeurtzodanig dat de stanine nagenoeg een standaardverdeling heeft met een gemiddelde van 5 en een standaarddeviatie van 2.Onderstaande tabel geeft de grootte van de stanineklassen en de vertaalslag naar gangbare normklassen.

Stanine Klassengrootte Omschrijving

1 4% Zeer laag

2 7% Laag

3 12% Laag

4 17% Gemiddeld

5 20% Gemiddeld

6 17% Gemiddeld

7 12% Hoog

8 7% Hoog

9 4% Zeer hoog

3. ConsistentieIn de vragenlijst zitten een aantal vragen die de consistentie van de gegeven antwoorden meten. Zo wordt gemeten of dekandidaat niet willekeurig antwoorden geeft

Hieronder ziet u de consistentiescore van de kandidaat weergegeven op een 10-puntsschaal:

Consistentie score : 7De respondent heeft de vragenlijst tamelijk consistent ingevuld.De rapportage geeft waarschijnlijk een redelijk beeld van de persoonlijkheid.

Page 4: Tma amanda jansen

Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 1 Demo 4

PRiMAN Staffing Solutions © EhrmVision 1999 - 2012alle rechten voorbehouden

4. Beschrijving van de persoonlijkheid

4.1 SamenvattingBeschrijving van de talenten van de heer Demo:

Hij treedt prominent op de voorgrond en staat graag in het middelpunt van de belangstelling; hij kan vrij sterk de sfeerbepalen. Bij groepen en sociale evenementen profileert hij zich krachtig en vindt hij het leuk om leuk om gezien te worden

Hij is een persoon die graag onafhankelijk zijn oordeel vormt en weinig behoefte heeft aan een klankbord of overleg in hetalgemeen. Hij heeft veel behoefte aan goede contacten met anderen. Hij is sterk op menselijke relaties gericht. Afwisselingbinnen zijn taken en werkzaamheden is voor hem een belangrijke vereiste. Hij heeft geen moeite met het uitvoeren vanmeerdere opdrachten tegelijkertijd. Hij is iemand met energie en kan daardoor wel eens wat onrustig overkomen. Dit maakthem tamelijk ondernemend. Hij heeft een vrij grote behoefte aan erkenning van zijn prestaties door anderen. Hij heeft dusvrij veel behoefte aan complimenten en positieve bevestiging om gemotiveerd te blijven. Qua besluitvaardigheid kan hijomschreven worden als iemand die vrij snel en effectief besluiten neemt. Er is enige kans dat hij bij zijn besluitvorming teweinig andere standpunten overweegt. In relatie tot anderen is hij in het algemeen krachtiger en meer uitgesprokenaanwezig wat zijn overtuigingskracht vergroot, maar hij weet ook wanneer hij subtiel te werk moet gaan. Hij heeft eenredelijk hoge eigenwaarde en zelfrespect. Ook heeft hij emotioneel niet echt moeite met het maken van fouten ofvergissingen en hij zal, indien nodig, risico’s durven aangaan. Wanneer de situatie erom vraagt, zal hij zijnbehulpzaamheid tonen. Hij zal dus situationeel zakelijk of hulpvaardig zijn. Hij gaat uit van de eigen verantwoordelijkheidvan mensen wanneer hij denkt dat zij die kunnen dragen. Op sociale empathie scoort hij iets minder hoog; hij heeft nietaltijd intrinsieke belangstelling in menselijke problemen en het analyseren van gedrag bij anderen. Het is goed mogelijk dathij zich functioneel wel in kan leven in situaties. In moeilijke situaties en als het tegenzit zal hij alleen hulp en ondersteuningvragen als het echt nodig is. Hij heeft namelijk niet heel veel behoefte aan steun uit zijn omgeving. In de uitvoering vanwerkzaamheden is hij gericht op de grote lijnen, maar hij heeft waarschijnlijk ook oog voor de praktijk. Hij is iemand die eenbeheerste indruk maakt en hij zal conflicten en confrontaties eerder vermijden dan aangaan. Hij geeft er bij tegenslagtamelijk sterk de voorkeur aan zich vrij snel te richten op andere taken en doelstellingen. Hij is minder afhankelijk vanduidelijk gestelde doelen maar is meer op het proces gericht. Uit de testresultaten blijkt dat de heer Demo overrelativeringsvermogen met betrekking tot zijn werk beschikt, maar niet altijd geïnspireerd raakt van competitieve elementenen (intrinsieke of onderlinge) prestatiedruk binnen zijn werk. Dit uit zich in zijn ambitieniveau, dat aangeeft dat hij zichmeestal zal inzetten om zijn persoonlijke doelen te bereiken en een goede prestatie neer te zetten. Het is waarschijnlijk datandere factoren binnen het werk (bijvoorbeeld de werksfeer) voor hem persoonlijk van groter belang zijn.

Hij gaat over het algemeen uit van zichzelf, kijkt wat minder tegen mensen op. Durft daardoor hoger geplaatsten vrijmakkelijk aan te spreken. Hij staat redelijk relativerend tegenover hiërarchische verhoudingen. Hij neigt er soms toe eengevoel van urgentie en belang te hechten aan verzoeken en opdrachten waarbij hij druk ervaart. Hij moet er daarbijenigszins voor waken zich dergelijke zaken niet te zeer aan te trekken om de eigen rust te bewaren. Hij heeft vrijwel geenbehoefte aan structuur en netheid. Aan geldende regels of cultuur conformeert hij zich bijna niet.

Page 5: Tma amanda jansen

Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 1 Demo 5

PRiMAN Staffing Solutions © EhrmVision 1999 - 2012alle rechten voorbehouden

4.2 Emotionele balans

Balans van de heer Demo:

De heer Demo gaat over het algemeen uit van zichzelf, kijkt wat minder tegen mensen op. Hij heeft een gemiddeldebehoefte aan steun vanuit zijn omgeving. Hij lost problemen als het kan liever zelf op. De mate van eigenwaarde enzelfrespect is goed in balans en hij bezit een gezonde dosis eigenwaarde. Hij is een redelijk optimistische persoonlijkheid.

Hij heeft een bepaalde zekerheid waardoor hij vrij weinig moeite heeft met het maken van fouten. Ook is hij iemand die eenbeheerste indruk maakt en hij zal conflicten en confrontaties eerder vermijden dan aangaan. Hij neigt er soms toe eengevoel van urgentie en belang te hechten aan verzoeken en opdrachten waarbij hij druk ervaart. Hij moet er daarbijenigszins voor waken zich dergelijke zaken niet te zeer aan te trekken om de eigen rust te bewaren.

Samenvatting emotionele balans van de heer Demo:- Kijkt niet sterk tegen anderen op.- Heeft een iets minder dan gemiddelde behoefte aan steun.- Heeft een redelijke mate van eigenwaarde en zelfrespect.- Is vrij zeker en heeft emotioneel niet al te veel moeite met het maken van fouten.- Gaat conflicten en confrontaties alleen aan als het echt moet.- Hecht eerder een gevoel van belang aan zaken waarbij druk wordt ervaren.

- Zelfvertrouwen- Veerkrachtig

- Respectvol- Bewonderen

- Dankbaar- Support vragen

- Stabiel- Stressbestendig

- Neutraal - Neutraal - Neutraal - Neutraal

- Fouten vermijden- Zelfkritisch

- Gelijkwaardig- Benaderen

- Zelfstandig- Weinig hulp nodig

- Betrokken- Bezorgd

EigenwaardeDe mate waarin de persoon

behoefte heeft aanzelfwaardering en mentale

stabiliteit bezit.

OntzagDe mate waarin de persoon

behoefte heeft tegen anderenen hun prestaties op te kijken,

te bewonderen en terespecteren.

SteunbehoefteDe mate waarin de persoon

behoefte heeft aan steun uit deomgeving.

Stressbestendig & drukDe mate waarin de persoon

tegen stress kan en behoefteheeft aan druk en spanning.

Page 6: Tma amanda jansen

Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 1 Demo 6

PRiMAN Staffing Solutions © EhrmVision 1999 - 2012alle rechten voorbehouden

4.3 Motieven

Wat de heer Demo drijft en wat hij wil bereiken:

De heer Demo is iemand die vrij snel tevreden is met zijn taken en werkzaamheden en niet heel snel uitdagingen nodig zalhebben. Als er weinig uitdagende taken zijn, vindt hij dat niet bijzonder vervelend en hij zal daardoor ook niet snelbelemmerd worden in zijn werk. Om tot prestaties te komen is hij beter gemotiveerd wanneer hij aanmoediging van zijnomgeving, collega’s of leidinggevende ervaart, dan wanneer het louter om winst en competitie gaat. De behoefte aanafwisseling binnen een functie of taken is bij hem aanwezig en van belang voor zijn motivatie. Hij spreidt zijn aandachtgraag over meerdere werkzaamheden en projecten tegelijkertijd. Ook vindt hij het van belang dat er regelmatig nieuwetaken op zijn weg komen. Hij is meer een generalist dan een specialist. Tevens is hij iemand die zich bij tegenslag ofuitdagingen graag richt op andere werkzaamheden. Hij laat zich wel eens afleiden van zijn taken. Hij is iemand metenergie en kan daardoor wel eens wat onrustig overkomen. Dit maakt hem tamelijk ondernemend. Hij heeft een vrij grotebehoefte aan erkenning van zijn prestaties door anderen. Hij heeft dus vrij veel behoefte aan complimenten en positievebevestiging om gemotiveerd te blijven.

Samenvatting motieven van de heer Demo:- Heeft een redelijk hoog relativeringsvermogen.- Heeft vrij weinig behoefte aan uitdagingen.- Wordt gemotiveerd door variatie en afwisseling.- Is meer een generalist dan een specialist.- Richt zich bij tegenslag of uitdaging graag op andere taken.- Is een temperamentvolle en energieke persoon.- Vindt het prettig om regelmatig complimenten te krijgen.

- Representatief- Trots

- Gevarieerd- Omgevingsgericht

- Competitief- Presteren

- Neutraal - Neutraal - Neutraal

- Bescheiden- Nuchter

- Focus- Geconcentreerd

- Tevreden- Relativerend

AanzienbehoefteDe mate waarin de persoon

behoefte heeft om aanzien tegenieten en erkenning te

krijgen in werk en prestaties.

AfwisselingDe mate waarin de persoon

behoefte heeft aan variatie ennieuwe ervaringen.

Ambitie & uitdagingDe mate waarin de persoonsucces wil hebben, uitdaging

behoeft, competitiedrang heeften wil presteren.

Page 7: Tma amanda jansen

Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 1 Demo 7

PRiMAN Staffing Solutions © EhrmVision 1999 - 2012alle rechten voorbehouden

4.4 Sociale talenten

Hoe de heer Demo in relatie tot anderen is:

Hij treedt in groepen prominent op de voorgrond en staat graag in het middelpunt van de belangstelling; hij bepaalt vrijsterk de sfeer. Bij groepen en sociale evenementen profileert hij zich krachtig en vindt hij het leuk om gezien te worden.

Sociale relaties, vriendschap en contacten met anderen zijn voor de heer Demo van groot belang. Hij heeft een grotebehoefte aan vriendschappen en een goede band met collega’s. Hij is iemand met een gebalanceerde intrinsiekebelangstelling in de problemen van anderen. Hoewel zijn inlevingsvermogen waarschijnlijk meestal functioneel van aard is,kan hij zich ook intrinsiek inleven in een ander. In moeilijke situaties zal hij niet heel snel hulp vragen en alleenondersteuning zoeken als het daadwerkelijk nodig is. Deze wordt dan vooral situationeel of door het resultaat bepaald.

Wanneer de situatie erom vraagt, zal hij zijn behulpzaamheid tonen. Hij zal dus situationeel zakelijk of hulpvaardig zijn. Hijgaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen wanneer hij denkt dat zij die kunnen dragen. Hij conformeert zichliefst niet aan zijn omgeving en gaat graag zijn eigen gang.

Samenvatting sociale talenten van de heer Demo:- Wil graag gezien worden. Is vrij sterk sfeer bepalend.- Heeft een sterke behoefte aan sociale contacten.- Heeft een redelijk gebalanceerde intrinsieke belangstelling in menselijke problemen.- Heeft niet veel steun nodig.- Is situationeel hulpvaardig of zakelijk.- Conformeert zich nagenoeg niet.

- Formeel- Integer

- Opvallend- Aanwezig

- Hulpverlenend- Servicegericht

- Inlevend- Diplomatiek

- Amicaal- Communicatief

- Neutraal - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Neutraal

- Informeel- Grensverleggend

- Onopvallend- Geeft ruimte

- Zakelijk- Delegeren

- Feitelijk- Functioneel

- Individueel- Gereserveerd

ConformerenDe mate waarin de persoonzich graag schikt en aanpast

aan kaders en cultuur.

ExtraversieDe mate waarin de persoon wilopvallen en neigt tot extravert

gedrag tonen.

HulpverlenenDe mate waarin de persoon

behoefte heeft om anderen tehelpen en te ondersteunen.

Sociale empathieDe mate waarin de persoonintrinsieke belangstelling en

interesse heeft voor menselijkeproblemen en behoefte heeft

het gedrag bij anderen teanalyseren.

Sociabiliteit & contactDe mate waarin de persoon

behoefte heeft aan vriendschapen sociaal contact.

Page 8: Tma amanda jansen

Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 1 Demo 8

PRiMAN Staffing Solutions © EhrmVision 1999 - 2012alle rechten voorbehouden

4.5 Beïnvloedende talenten

Hoe en in welke mate de heer Demo zijn doelen bereikt:

In zijn stijl van beïnvloeden is de heer Demo vrij krachtig en uitgeproken. Hij bezit redelijk wat overtuigingskracht, maarweet wanneer hij subtiel te werk moet gaan. Hij voelt zich tamelijk snel belemmerd wanneer een ander niet meegeeft ofwanneer hij geconfronteerd wordt met tegenslag of weerstand. Weet zaken sneller los te laten als het weinig zin heeft omeraan te trekken. Richt zich eerder op zaken die wat makkelijker resultaat opleveren. Hij werkt liever slim dan hard.

Hij heeft meer energie om zaken voor elkaar te krijgen dan de meeste anderen. Dit betekent dat hij veel in het werk zalstellen om een doel te bereiken of een ander te beïnvloeden. Tevens gaat hij bij het overtuigen van mensen minder snelpolariserend te werk maar kan zonodig de confrontatie aangaan om voor de eigen belangen op te komen. Als de sfeer watmeer gespannen wordt zal hij eerder proberen de gemoederen te sussen. Hij kan beter mensen overtuigen in eenomgeving die al naadloos bij hem aansluit zodat men elkaar begrijpt. Zijn beïnvloedingsvermogen is dan op zijn sterkst. Hijheeft grote moeite met het aanpassen aan kaders en regels die hem niet van nature liggen. Omdat hij nagenoeg niet debehoefte heeft om aan de verwachtingen van anderen te voldoen trekt hij meestal een eigen lijn.

Samenvatting beïnvloedende talenten van de heer Demo:- Bezit bovengemiddelde overtuigingskracht.- Zet bij weerstand niet altijd door, blijft minder vaak onnodig doorgaan.- Heeft vrij veel energie om zaken te bereiken.- Gaat minder snel polariserend te werk maar kan zonodig de confrontatie aangaan.- Past zich niet snel aan, heeft een sterke voorkeur voor zijn eigen lijn.

- Sturend- Overtuigend

- Ondernemend- Energievol

- Assertief- Duidelijk

- Doorwerken- Taken afronden

- Neutraal - Neutraal - Neutraal - Neutraal

- Beïnvloedt  subtiel- Meegaand

- Kalm- Geduldig

- Vergevingsgezind- Tolerant

- Loslaten- Prioriteiten  verleggen

DominantieDe mate waarin de persoonbehoefte heeft krachtig en

dominant op te treden en tehandelen.

Energie & actieDe mate waarin de persoon

actie behoeft en beschikt overenergie om zaken te

ondernemen en doelen tebereiken.

ConfrontatieDe mate waarin de persoon

behoefte heeft confronterend tereageren en (verbaal) grenzen

aan te geven.

VolhardingDe mate waarin de persoon wil

doorzetten en vasthouden.

Page 9: Tma amanda jansen

Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 1 Demo 9

PRiMAN Staffing Solutions © EhrmVision 1999 - 2012alle rechten voorbehouden

4.6 Leidinggevende talenten

Hoe de heer Demo leiding geeft en welke ambities hij hierin heeft:

De heer Demo is zeer onafhankelijk en zelfstandig in zijn oordeelsvorming en zal daarom de te kiezen richting het liefstlaten afhangen van zijn eigen overtuigingen. Hij zal zelden afstemming zoeken met zijn omgeving of team. Een risico is dathij anderen en de groep te weinig bij zaken betrekt, waardoor hij hun belangen uit het oog kan verliezen. Hij is zeerstandvastig in zijn denken. Ook heeft hij een grote behoefte aan vriendschap en sociaal contact met directe collega’s. Hijzal over het algemeen een informele en vriendschappelijke stijl van leidinggeven volgen. Omdat hij niet altijd intrinsiekeinteresse heeft in menselijke problemen kan zijn stijl van leidinggeven soms enigszins hard overkomen.

Op het gebied van leiderschap geeft hij aan dat hij aspiraties heeft om leiding te geven en verantwoording te nemen. Quabesluitvaardigheid kan hij omschreven worden als iemand die snel en effectief besluiten neemt. Bij zijn manier vanleidinggeven is doelgericht handelen van ondergeschikt belang. Hij is erop gericht een goede relatie met collega’s teonderhouden.

Samenvatting leidinggevende talenten van de heer Demo:- Is sterk individualistisch en onafhankelijk, nauwelijks gericht op het team en anderen.- Heeft een sterk informele, vriendschappelijke stijl van leidinggeven.- Heeft ambitie om leiding te geven.- Is redelijk besluitvaardig.- Stuurt meer aan op het proces dan op het doel.

- Initiatiefrijk- Probleemoplossend

- Autonoom- Eigen mening

- Verantwoordelijk- Leidend

- Neutraal - Neutraal - Neutraal

- Genuanceerd- Overwegend

- Groepsgericht- Transparant

- Volgend- Accepteren

Besluiten nemenDe mate waarin de persoonstelling wil nemen, behoefteheeft besluiten te nemen en

daaraan vast te houden.

Onafhankelijk denken &handelen

De mate waarin de persoonbehoefte heeft aan autonomie

en zelfstandigheid bijoordeelsvorming en handelen.

Verantwoording &leiderschap

De mate waarin de persoonbehoefte heeft om leiding tegeven en verantwoording te

nemen.

Page 10: Tma amanda jansen

Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 1 Demo 10

PRiMAN Staffing Solutions © EhrmVision 1999 - 2012alle rechten voorbehouden

4.7 Organisatorische talenten

Hoe de heer Demo zijn werk organiseert:

De heer Demo functioneert vrijwel probleemloos binnen een werkomgeving die weinig structuur biedt in de vorm vandiscipline, kaders of regels. Hij heeft duidelijk geen behoefte aan hiërarchie binnen zijn werkomgeving en zal het liefstinformeel worden aangestuurd. Daarnaast zal hij zich niet snel de wet laten voorschrijven. In de organisatie van zijn werktoont hij zeer veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Zijn stijl van werken is vaak veel minder georganiseerd en veelmeer “ad hoc”. Hij past zich zeer gemakkelijk aan in een hectische en chaotische omgeving. Regelmatige variatie enverandering in het werk zijn voor hem een vereiste. Hij is iets minder praktisch ingesteld, maar meer abstract entheoretisch. Hij neemt tamelijk snel en gemakkelijk besluiten. Hij heeft bij zijn besluitvorming relatief weinig behoefte aande mening van anderen en zal overwegend zijn eigen koers varen.

Samenvatting organisatorische talenten van de heer Demo:- Heeft vrijwel geen behoefte aan structuur, orde en regels.- Is zeer flexibel met groot aanpassingsvermogen, maar wel veel minder georganiseerd.- Vindt afwisseling belangrijk.- Heeft zowel een theoretische als een praktische instelling, met nadruk op de theoretische.- Bezit besluitvaardigheid.

- Doelgericht- Concreet

- Gestructureerd- Accuraat

- Praktisch- Efficiënt

- Neutraal - Neutraal - Neutraal

- Procesgericht- Improviseren

- Creatief- Flexibel

- Theoretisch- Abstract

DoelgerichtheidDe mate waarin de persoon

behoefte heeft zich te richtenop (gestelde) doelen en

resultaten.

Orde & structuurDe mate waarin de persoon

behoefte heeft aan eenplanmatige aanpak, ordening

en netheid.

PragmatismeDe mate waarin de persoon het

van belang vindt dat zakennuttig en praktisch zijn en daar

zelf naar wil handelen.

Page 11: Tma amanda jansen

Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 1 Demo 11

PRiMAN Staffing Solutions © EhrmVision 1999 - 2012alle rechten voorbehouden

5. Kwaliteiten en valkuilen overzicht

Kwaliteiten van de heer Demo:- Kan goed met hectiek en chaos omgaan. Kan creatief en innovatief zijn.- Staat graag in het middelpunt van de belangstelling. Is vaker positief gestemd.- Vormt op onafhankelijke wijze een oordeel. Laat zich minder snel beïnvloeden.- Is een sterk sociaal persoon. Communiceert graag. Heeft veel behoefte aan vriendschappelijke relaties. Investeert innetwerken.

Mogelijke valkuilen van de heer Demo:

- Kans op overzicht verliezen.- Kan te sterk op de voorgrond treden bij sociale evenementen. Weleens te openhartig.- Soms te veel de eigen weg gaan.- Stelt moeilijk grenzen binnen vriendschappelijke relaties.- Probeert niet altijd te voldoen aan de verwachtingen van anderen.

Page 12: Tma amanda jansen

Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 1 Demo 12

PRiMAN Staffing Solutions © EhrmVision 1999 - 2012alle rechten voorbehouden

6. Communicatie met de kandidaat

In dit hoofdstuk wordt besproken welk communicatiegedrag positief op deze kandidaat zal uitwerken en welk gedrag betervermeden kan worden. Er worden suggesties gedaan hoe de kandidaat het meest effectief benaderd kan worden en welkebenadering eerder averechts zal uitpakken. Deze informatie kan dus vooral nuttig zijn voor degenen die met dezekandidaat willen communiceren.

6.1 Effectief communicatiegedrag

Suggesties voor effectieve communicatie met de heer Demo:

- Benader hem respectvol en spreek uw waardering uit; geef daarbij voorbeelden van situaties of werkzaamheden die uprijzenswaardig vindt en sta er bij stil waarom u dat vindt. Toon echt interesse.

- Bespreek het “hier en nu”. Maak uitdagingen minder “groot” door deze in kleine “doelen” of stappen te delen over eenrelatief klein (en dus te overzien) tijdsbestek.

- Creëer overzicht; geef hem het gevoel dat iets uitvoerbaar is, of dat er ruimte is om fouten te maken. Praat niet te veel intermen van “moeilijkheden”.

- Neem een betrekkelijk zakelijke communicatiestijl aan. Wees informatief, accuraat en realistisch. Kom snel tot de kernvan de zaak.

- Geef hem waar mogelijk het vertrouwen, de vrijheid en ruimte om naar eigen inzicht te handelen of zijn eigen mening teventileren. Laat dit vertrouwen ook blijken. Communiceer op “gelijkwaardig” niveau.

- Toon persoonlijke interesse, probeer een gemeenschappelijk belangstellingsgebied te vinden. Wees attent. Probeer eensympathieke, vriendelijke sfeer te creëren.

- Geef complimenten. Toon belangstelling en wees enthousiast. Luister met aandacht en geef aandacht. Houd het doelvan het gesprek, de informatie die u verlangt, de feiten in het oog en wees bereid sommige uitspraken met een korreltjezout te nemen.

Page 13: Tma amanda jansen

Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 1 Demo 13

PRiMAN Staffing Solutions © EhrmVision 1999 - 2012alle rechten voorbehouden

6.2 Te vermijden communicatiegedrag

Communicatiegedrag dat bij de heer Demo beter vermeden kan worden:

- Zijn ideeën, mening of visie snel verwerpen of hier niet voldoende ruimte voor geven. Spreek wanneer u een idee ofopinie niet deelt in elk geval uw waardering uit voor zijn inbreng, meedenken en inzit.

- Nadruk leggen op winst en prestaties en de druk hoog opvoeren.

- Veel “ja maar” gebruiken in uw communicatie.

- Sterk focussen op het einddoel; het gaat hem immers ook om het proces. Doelen stellen op erg lange termijn.

- Hem beperken in zijn vrijheden of bewegingsruimte.

- Het creatieve proces beperken.

- Kortaf en gesloten zijn.

- Ongeïnteresseerd zijn. Hem continu confronteren met de feiten of met inhoud. Of u juist sterk laten meeslepen,ondergesneeuwd raken, het doel uit het oog verliezen! Proberen hem te overtroeven.

- Met veel bombarie over zaken praten.

Page 14: Tma amanda jansen

Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 1 Demo 14

PRiMAN Staffing Solutions © EhrmVision 1999 - 2012alle rechten voorbehouden

7. Ideale werkomgeving en voorkeur in management

De heer Demo heeft een voorkeur voor:

- Een omgeving waarin waardering wordt uitgesproken voor prestaties en/of inzet.

- Dynamiek in het werk door bijvoorbeeld variatie in werkzaamheden en planning, waarbij een beroep wordt gedaan opaanpassingsvermogen, improvisatievermogen of organisatietalent. Diversiteit in contacten, taken en omgeving.

- Een organisatie of omgeving waarin ruimte is voor individualiteit en soms een minder conventionele aanpak van zaken.

- Een omgeving met aanzienlijke vrijheid om werk naar eigen inzicht in te richten. Werk waarin het resultaat voornamelijkafhankelijk is van de eigen inzet en waarin men (vrijwel) niet afhankelijk is van de inbreng, verantwoordelijkheid of actiesvan anderen.

- Een omgeving waarin een laag hiërarchische cultuur heerst, bij voorkeur met korte lijnen, en waarin meedenken en eeneigen kijk op zaken worden aangemoedigd of gewaardeerd.

- Een meer “vrije” omgeving waarin men minder belang hecht aan structuur en netheid, waarin hij zich niet belemmerdvoelt door procedures, kaders en/of regels.

- Een organisatie waarin men oog heeft voor elkaar, veelal een informele werksfeer heerst en collegialiteit van belang is.

- Een omgeving waarin men ondersteuning krijgt bij het afmaken van taken en moeilijke uitdagingen.

- Een verzorgde en aantrekkelijke omgeving waarin een goede, professionele presentatie van belang is en gewaardeerdwordt.

Page 15: Tma amanda jansen

Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 1 Demo 15

PRiMAN Staffing Solutions © EhrmVision 1999 - 2012alle rechten voorbehouden

8. Ontwikkeling

8.1 Suggesties

De heer Demo wordt geadviseerd om:

- Strategisch en respectvol om te gaan met de geschreven en ongeschreven regels, omgangsvormen, procedures enwerkwijzen en behoeften binnen een organisatie. Niet te snel toe te geven aan zijn “natuurlijke weerstand” tegen autoriteiten gezag.

- Meer oog en aandacht voor detail te ontwikkelen en zich wat minder impulsief of ongeduldig op te stellen.

- Door te zetten en taken daadwerkelijk af te ronden alvorens nieuwe taken of projecten op te pakken.

- Persoonlijke doelstellingen voor zichzelf te formuleren om in beweging te blijven.

- Te voorkomen dat hij zich te veel blijft vasthouden aan zijn eigen mening of visie, zonder naar een ander te luisteren endiens visie te overwegen.

- Geen overhaaste beslissingen te nemen, soms wat “gas terug te nemen” en dan pas een besluit te nemen.

- Soms wat uitvoeriger bij beslissingen stil te staan en hierover met anderen te communiceren zodat zijn omgeving zijnbeslissingen beter begrijpt. Op deze wijze kan hij meer draagvlak creëren voor zijn keuzes en besluiten.

- Doelen te formuleren die concreet, haalbaar en meetbaar zijn.

- Doelstellingen op de lange termijn te verdelen in kortere termijndoelen.

- Tijd te nemen en voor zichzelf een aantal vaste momenten in te plannen om tussentijds te evalueren in hoeverre plannenen doelen zijn gerealiseerd.

- Tijdig in te grijpen of er melding van te maken wanneer doelstellingen niet behaald dreigen te worden en, eventueelgezamenlijk, plannen aan te passen.

- Soms wat bescheidenheid in acht te nemen.

- Erop te letten zich niet arrogant te gaan gedragen.

- Regelmatig kennis en informatie uit te wisselen met de personen met wie hij samenwerkt.

- Vaker stil te staan bij wat priorititeit heeft.

- Soms wat zorgvuldiger en meer geordend om te gaan met werkomgeving, planning of afspraken.

- Voldoende pauzemomenten in het werk in te bouwen.

- De eigen grenzen goed te bewaken en indien nodig “nee” te zeggen tegen nieuwe taken.

- Problemen of zaken die stress opleveren bespreekbaar te maken.

- Op tijd aan te geven wanneer zaken niet op tijd af kunnen zijn of te veel belasting opleveren.

- Moeilijke taken die volharding vragen in kleinere taken op te splitsen, zodat ze gemakkelijker gerealiseerd kunnenworden.

- Een realistische planning te maken en deze aan te houden. Om taken afgerond te krijgen: zijn aandacht gericht tehouden op de taak waar hij op dat moment mee bezig is en zich niet te laten afleiden door “wat er nog ligt” of “wat er nogkomen gaat”.

Page 16: Tma amanda jansen

Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 1 Demo 16

PRiMAN Staffing Solutions © EhrmVision 1999 - 2012alle rechten voorbehouden

8.2 Leer- en ontwikkelstijl

De voorkeur in leer- en ontwikkelstijl van de heer Demo:

Verticale as: Orde en structuurHorizontale as: Pragmatisme

Gestructureerd

Creatief

Gestructureerd theoretisch

Theoretisch

Creatief theoretisch

Gestructureerd praktisch

Praktisch

Creatief praktisch

- Praktisch- Efficiënt

- Gestructureerd- Accuraat

- Doorwerken- Taken afronden

- Competitief- Presteren

- Gevarieerd- Omgevingsgericht

- Neutraal - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Neutraal

- Theoretisch- Abstract

- Creatief- Flexibel

- Loslaten- Prioriteiten  verleggen

- Tevreden- Relativerend

- Focus- Geconcentreerd

PragmatismeDe mate waarin de persoon het

van belang vindt dat zakennuttig en praktisch zijn en daar

zelf naar wil handelen.

Orde & structuurDe mate waarin de persoon

behoefte heeft aan eenplanmatige aanpak, ordening

en netheid.

VolhardingDe mate waarin de persoon wil

doorzetten en vasthouden.

Ambitie & uitdagingDe mate waarin de persoonsucces wil hebben, uitdaging

behoeft, competitiedrang heeften wil presteren.

AfwisselingDe mate waarin de persoon

behoefte heeft aan variatie ennieuwe ervaringen.

Page 17: Tma amanda jansen

Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 1 Demo 17

PRiMAN Staffing Solutions © EhrmVision 1999 - 2012alle rechten voorbehouden

Conclusie

Page 18: Tma amanda jansen

Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 1 Demo 18

PRiMAN Staffing Solutions © EhrmVision 1999 - 2012alle rechten voorbehouden

Bijlage 1: TMA-radar en cijfermatig overzicht

Talenten Score

Aanzienbehoefte 7

Afwisseling 7

Ambitie & uitdaging 3

Besluiten nemen 7

Conformeren 1

Confrontatie 4

Doelgerichtheid 3

Dominantie 6

Eigenwaarde 6

Energie & actie 7

Extraversie 8

Talenten Score

Hulpverlenen 5

Onafhankelijk denken & handelen 8

Ontzag 3

Orde & structuur 1

Pragmatisme 4

Sociabiliteit & contact 8

Sociale empathie 4

Steunbehoefte 4

Stressbestendig & druk 3

Verantwoording & leiderschap 6

Volharding 3

Overig Score

Consistentie 7

Page 19: Tma amanda jansen

Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 1 Demo 19

PRiMAN Staffing Solutions © EhrmVision 1999 - 2012alle rechten voorbehouden

Bijlage 2: Overzicht TMA Dimensies

Emotionele balans (EB) Score

Eigenwaarde 6

Ontzag 3

Steunbehoefte 4

Stressbestendig & druk 3

Motieven (MO) Score

Aanzienbehoefte 7

Afwisseling 7

Ambitie & uitdaging 3

Sociale talenten (ST) Score

Conformeren 1

Extraversie 8

Hulpverlenen 5

Sociale empathie 4

Sociabiliteit & contact 8

Beïnvloedende talenten (BT) Score

Dominantie 6

Energie & actie 7

Confrontatie 4

Volharding 3

Leidinggevende talenten (LT) Score

Besluiten nemen 7

Onafhankelijk denken & handelen 8

Verantwoording & leiderschap 6

Organisatorische talenten (OT) Score

Doelgerichtheid 3

Orde & structuur 1

Pragmatisme 4

Overig Score

Consistentie 7