Subsidiewijzer Frisse Scholen - RVO.nl · 2013-08-07 · • De instantie waar nadere informatie...

of 23 /23
>> Als het gaat om energie en klimaat Subsidiewijzer Frisse Scholen Versie 4 | mei 2011 Met minder geen genoegen nemen

Transcript of Subsidiewijzer Frisse Scholen - RVO.nl · 2013-08-07 · • De instantie waar nadere informatie...

Page 1: Subsidiewijzer Frisse Scholen - RVO.nl · 2013-08-07 · • De instantie waar nadere informatie over de regeling ... Leeuwarden Gemeente Leeuwarden Subsidieregeling voor groene daken

>> Als het gaat om energie en klimaat

Subsidiewijzer Frisse Scholen Versie 4 | mei 2011

Met minder geen genoegen nemen

Page 2: Subsidiewijzer Frisse Scholen - RVO.nl · 2013-08-07 · • De instantie waar nadere informatie over de regeling ... Leeuwarden Gemeente Leeuwarden Subsidieregeling voor groene daken

Inhoud

Introductie 3

Overzicht regelingen 5

Nationaal 7

Provinciaal 10

Lokaal 14

2 | Subsidiewijzer Frisse Scholen | versie 4 | mei 2011

Page 3: Subsidiewijzer Frisse Scholen - RVO.nl · 2013-08-07 · • De instantie waar nadere informatie over de regeling ... Leeuwarden Gemeente Leeuwarden Subsidieregeling voor groene daken

Introductie

Waarom deze subsidiewijzer?

Energiegebruik en binnenmilieu vormen op veel scholen een probleem. Het energie-

gebruik is vaak onnodig hoog en het binnenmilieu slecht (heeft een negatieve invloed

op de gezondheid en de schoolprestaties). Het project Frisse Scholen, onderdeel van

Energie & Gebouwde Omgeving van Agentschap NL heeft tot doel scholen te stimuleren

minder energie te verbruiken en het binnenmilieu te verbeteren.

Deze subsidiewijzer wijst de weg naar (subsidie)regelingen waarvan gebruik kan worden

gemaakt om de investeringsdrempel van verbetermaatregelen te verlagen.

Voor wie?

De subsidiewijzer is gemaakt voor schooldirecties en schoolbesturen, verder te noemen

‘scholen’ in het basis- en voortgezet onderwijs. Maar ook ambtenaren onderwijshuis-

vesting van lokale overheden, provincies en adviseurs kunnen met deze subsidiewijzer

hun voordeel doen.

Wat staat er in?

Deze subsidiewijzer bevat een overzicht van (subsidie)regelingen van waaruit financiële

bijdragen voor verlaging van de energielasten en of verbetering van het binnenmilieu

mogelijk zijn. Regelingen waarvan scholen rechtstreeks of via de gemeente gebruik

kunnen maken.

3 | Subsidiewijzer Frisse Scholen | versie 4 | mei 2011

Page 4: Subsidiewijzer Frisse Scholen - RVO.nl · 2013-08-07 · • De instantie waar nadere informatie over de regeling ... Leeuwarden Gemeente Leeuwarden Subsidieregeling voor groene daken

Opgenomen zijn:

• Regelingenwaarvooruitvoeringsbesluitenvoor2011gepubliceerdzijn

• Meerjarigesubsidieprogramma’swaarvoorin2011relevantetendersverwachtworden

• Voorbeeldenvanlokaleregelingen

De subsidiewijzer pretendeert niet volledig te zijn. Het overzicht is tot stand gekomen

op basis van een inventarisatie bij verschillende overheidsinstanties op Nationaal

en Provinciaal niveau. Op lokaal niveau is geen uitgebreide inventarisatie gehouden.

Op dit niveau zijn alleen de regelingen van die gemeenten beschreven die bekend waren.

Op dit niveau kunnen daarom regelingen ontbreken. Regelingen in voorbereiding

zijn nog niet opgenomen. Dit geldt ook voor regelingen waarvan indirect - bijvoorbeeld

via een leaseconstructie - gebruik kan worden gemaakt.

Per regeling worden de volgende aspecten vermeld

• Detitelvanderegeling

• Desubsidiegeverendeuitvoerendeorganisatie

• Hetdoelvanderegelingc.q.eenkorteomschrijvingvanderegeling

• Wiederegelingkanaanvragen

• Detoepasbaarheidbijnieuwbouwen/ofbestaandebouw

• Devoorscholenrelevantevoorwaarden

• Hetsubsidieplafondenofdemaximalebijdrage

• Delooptijdvanderegeling

• Deinstantiewaarnadereinformatieoverderegeling

of de aanvraag kan worden verkregen

• Eenlinknaareventueelbeschikbarehulpdocumenten

4 | Subsidiewijzer Frisse Scholen | versie 4 | mei 2011

Page 5: Subsidiewijzer Frisse Scholen - RVO.nl · 2013-08-07 · • De instantie waar nadere informatie over de regeling ... Leeuwarden Gemeente Leeuwarden Subsidieregeling voor groene daken

Overzicht regelingen

Subsidiegever Uitvoerder Titel regeling Status Type regeling

Ministerie EL&I / Ministerie I & M

Agentschap NL Subsidie Duurzame Energieproductie (SDE+)

Verwachte regeling Subsidie

Ministerie BZK / WWI Stichting Experimenten Volkshuisvesting

De Energiesprong Lopende regeling Experimenten- programma

Programma Natuur- en Milieu-educatie

Programmabureau NME Programma NME 2008-2011; Samenwerken in slimme coalities

Lopende regeling Subsidie

Diverse Ministeries Banken / Agentschap NL Regeling Groenprojecten 2010 Lopende regeling Goedkoper lenen

Ministeries OCW / I & M GGD Nederland Bijdrage verbeteren binnenmilieu scholen (‘de ééndagsmethode’)

Lopende regeling Onderzoek / advies in combinatie met beperkte subsidie

Nationaal

Subsidiegever Uitvoerder Titel regeling Status Type regeling

Provincie Groningen / Drenthe

Provincie Groningen / Drenthe

Project Binnenklimaat en energiezuinigheid van basisscholen

Lopende regeling Integrale gebouwscan

Provincie Overijssel Provincie Overijssel Subsidie Duurzame Energie en Energiebesparing Overijssel

Lopende regeling Subsidie

Provincie Utrecht Provincie Utrecht Garantiefonds Energie provincie Utrecht

Lopende regeling Borgstellingregeling

Provincie Utrecht Provincie Utrecht Subsidieregeling Op Kop provincie Utrecht

Lopende regeling Subsidie

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland Zon op het Dak Noord-Holland 2011

Lopende regeling Subsidie

Provincie Zeeland Provincie Zeeland Zeeuws Klimaatfonds Lopende regeling Subsidie

Provinciaal

5 | Subsidiewijzer Frisse Scholen | versie 4 | mei 2011

Page 6: Subsidiewijzer Frisse Scholen - RVO.nl · 2013-08-07 · • De instantie waar nadere informatie over de regeling ... Leeuwarden Gemeente Leeuwarden Subsidieregeling voor groene daken

Subsidiegever Uitvoerder Titel regeling Status Type regeling

Bloemendaal Gemeente Bloemendaal Subsidie Duurzame Energie non-profit organisaties gemeente Bloemendaal

Lopende regeling Subsidie

Delft Gemeente Delft Subsidie Delftsgroene Daken Lopende regeling Subsidie

Delft Gemeente Delft Subsidie Reserve Energiebesparende Maatregelen gemeente Delft

Lopende regeling Subsidie

Groningen Gemeente Groningen Subsidie voor Groene Daken Lopende regeling Subsidie

Eindhoven Gemeente Eindhoven Subsidieregeling afkoppelen regenwater en groene daken

Lopende regeling Subsidie

Den Haag Gemeente Den Haag Subsidie Groene Daken Lopende regeling Subsidie

Den Haag Gemeente Den Haag Klimaatfonds Haaglanden Lopende regeling Subsidie

Nijmegen Gemeente Nijmegen Subsidieregeling Groene Daken Lopende regeling Subsidie

Nieuwegein Gemeente Nieuwegein Subsidie Groendaken Lopende regeling Subsidie

Leeuwarden Gemeente Leeuwarden Subsidieregeling voor groene daken en afkoppelen regenwater

Lopende regeling Subsidie

Rotterdam Gemeente Rotterdam Investeringsprogramma Groene Daken gemeentelijk vastgoed Rotterdam

Lopende regeling Investeringsprogramma

Utrecht Gemeente Utrecht Aanvalsplan binnenmilieu Utrechtse schoolgebouwen

Lopende regeling Investeringsprogramma

Vlagheidefonds Gemeenten Boxtel, Haaren, Maasdriel, Schijndel, ’s-Hertogen-bosch, Sint-Michiels-gestel, Vught, Heusden, Sint-Oedenrode, Veghel, Bernheze en Maasdonk

Regeling Vlagheidefonds voor duurzame energie 2009

Lopende regeling Subsidie

Diverse gemeenten Delft / Koggenland Duurzaamheidslening Lopende regeling Laagrentende lening (rentekorting)

Diverse gemeenten Rabobanken Stimuleringsfonds Rabobank (voorbeeld Den Haag en Omstreken)

Lopende regeling Subsidie

Lokaal

6 | Subsidiewijzer Frisse Scholen | versie 4 | mei 2011

Page 7: Subsidiewijzer Frisse Scholen - RVO.nl · 2013-08-07 · • De instantie waar nadere informatie over de regeling ... Leeuwarden Gemeente Leeuwarden Subsidieregeling voor groene daken

Nationaal

Titel regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Subsidiegever Ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Infrastructuur & Milieu.

Doel regeling De SDE+ regeling richt zich primair op de uitrol van duurzame energiebronnen op de korte termijn.

Omschrijving regeling Doel van de regeling is om zo veel mogelijk duurzame energie op te wekken per euro, door de goedkoopste vormen te subsidiëren. Ofwel: betaalbare, betrouwbare en schone energie.  Zo wil de Rijksoverheid de Europese doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 halen Technologieën die in elk geval voor subsidiëring in aanmerking komen zijn wind op land, vergistinginstallaties en afvalverwerkingsinstallaties. Het betreft relatief ‘goedkope’ opties om duurzame energie in Nederland echt een impuls te geven. Innovatieve ondernemers krijgen daarnaast toegang tot de vrije categorie. In de vrije categorie is ruimte voor technologieën die nu gemiddeld nog duurder zijn dan 15 cent per kWh, zoals getijdenenergie en grote zonne-installaties.

Wie kunnen aanvragen Nog onbekend; regeling wordt voor de zomer van 2011 verwacht.

Nieuwbouw / bestaande bouw Nog onbekend.

Voorwaarden Nog onbekend.

Subsidieplafond 1,5 miljard euro (€ 100 mln. euro per jaar).

Maximale bijdrage De subsidie wordt berekend per geproduceerde kilowattuur elektriciteit of per kubieke meter gas. De hoogte van de subsidie wordt als volgt berekend: 1 Een productie-installatie krijgt een beschikking met daarop een basisbedrag. Dit basisbedrag blijft tijdens de

hele periode waarover subsidie wordt verstrekt hetzelfde en staat voor de totale kosten van de installatie per kWh.2 Een producent heeft ook ieder jaar inkomsten door de verkoop van elektriciteit of gas.

Daarom wordt de gemiddelde prijs voor elektriciteit of gas van het basisbedrag afgetrokken. De hoogte van de subsidie varieert dus ieder jaar met de hoogte van de energieprijs. Stijgt de energieprijs dan is minder subsidie nodig. Omgekeerd, daalt de energieprijs, dan zal extra subsidie nodig zijn.

Looptijd regeling / indieningstermijnen Naar verwachting gaat de regeling op 1 juli 2011 open.

Nadere informatie over regeling http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/nieuws/2011/04/22/stimulering-duurzame-energie-van-start.html

Nadere informatie over aanvraag Nog niet beschikbaar.

Beschikbare hulpdocumenten Nog niet beschikbaar.

Titel regeling De Energiesprong

Subsidiegever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / WWI (uitvoering door Stichting Experimenten Volkshuisvesting).

Doel regeling Energiesprong wil alle partijen in de gebouwde omgeving in beweging zetten om echt innovatief naar energie-gebruik te kijken. Dit moet leiden tot een sprong naar grootschalige toepassing van duurzame energie en een forse reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen. Einddoel is om marktrijpe concepten op te leveren die via een reductie van 45%, 60% en uiteindelijk 80% energiezuiniger zijn dan hun traditionele voorgangers.

Omschrijving regeling Energiesprong wordt gekenmerkt door learning by doing. Energiesprong stimuleert de innovatie door het ondersteunen (financieel of procesmatig) van concrete projecten. Die ondersteuning betreft niet zozeer de technische aspecten, maar vooral de innovatie in het proces. Het kan gaan om woningbouw-, utiliteitsbouw- en gebiedsontwikkelingsprojecten, zowel om nieuwbouw als om bestaande bouw.

Wie kunnen aanvragen Alle partijen die een rol spelen in de gebouwde omgeving. Energiesprong ondersteunt een selectie van utiliteitsbouwprojecten en gebiedsontwikkelingsprojecten. De keuze wordt in belangrijke mate bepaald door de vraag bij welk project de meeste energiewinst valt te halen.

Nieuwbouw / bestaande bouw Nieuwbouw en bestaande bouw.

Voorwaarden Er moet een substantiële bijdrage geleverd worden aan energiedoelen, projecten hebben een hoge impact bij het denken over energiegebruik bij specifieke gebouwtypes, ze zijn vernieuwend en op te schalen en na de experimentfase kunnen ze zelfstandig hun weg op de markt vinden.

Subsidieplafond Het programma wordt uitgevoerd met gelden die uit de Innovatieagenda Energie voor de Gebouwde Omgeving zijn gereserveerd. De bedragen per deelprogramma / oproep zijn niet bekend.

7 | Subsidiewijzer Frisse Scholen | versie 4 | mei 2011

Page 8: Subsidiewijzer Frisse Scholen - RVO.nl · 2013-08-07 · • De instantie waar nadere informatie over de regeling ... Leeuwarden Gemeente Leeuwarden Subsidieregeling voor groene daken

Maximale bijdrage Afhankelijk van het project.

Looptijd regeling / indieningstermijnen 2010 - 2014.

Nadere informatie over regeling http://energiesprong.nl/

Nadere informatie over aanvraag http://energiesprong.nl/

Beschikbare hulpdocumenten -

Titel regeling Programma Natuur- en milieu-educatie: samenwerken in slimme coalities

Subsidiegever Programmabureau NME namens ministeries EL&I, I & M en OCW.

Doel regeling NME is een lang werkend beleidsinstrument voor provincies, gemeenten en waterschappen om beleidsdoelen te halen. Datzelfde geldt voor het voldoen aan kerndoelen in het onderwijs. Kennis over natuur en milieu laat mensen anders kijken naar onderwerpen als klimaatverandering, zwerfafval, voeding of gebiedsontwikkeling. Het zet mensen aan het denken én helpt hen daarnaar te handelen. Via slimme coalities, ook gericht op het onder-wijs, en thema’s als groen, water, energie, wordt enerzijds gestreefd naar verankering van natuur- en milieueducatie, anderzijds ook op gedragsverandering met als resultaat verduurzaming en energiebesparing in de school zelf.

Omschrijving regeling Binnen het programma NME worden twee activiteitenclusters onderscheiden: 1 Het uitvoeren van NME arrangementen en pilots 2 Kwaliteitsborging en professionalisering van de NME-sector Samen met actoren (bestuur, aanbieders en toepassers) worden arrangementen ingericht en uitgevoerd die leiden tot gezamenlijk gedragen arrangementen met daaronder liggend concrete, meerjarige uitvoeringspilots op provincie-, regio-, gemeente- of wijkniveau. Er is in de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor uitvoering van pilots op scholen. Via het arrangement de Energieke Leerschool worden projecten in het voortgezet onderwijs uitgevoerd die energie-educatie en energiebesparing combineren.

Wie kunnen aanvragen Scholen in combinatie met andere actoren.

Nieuwbouw / bestaande bouw Nieuwbouw en bestaande bouw.

Voorwaarden Bij het programmabureau Natuur- en Milieu-educatie kan een projectidee getoetst worden.

Subsidieplafond Op dit moment (april 2011) zijn de subsidies voor arrangementen uitgeput. Onduidelijk is nog of er nieuwe middelen ter beschikking worden gesteld.

Maximale bijdrage Afhankelijk van project.

Looptijd regeling / indieningstermijnen 2008 - 2012.

Nadere informatie over regeling http://www.nme.nl/

Nadere informatie over aanvraag Zie hierboven.

Beschikbare hulpdocumenten Geen.

8 | Subsidiewijzer Frisse Scholen | versie 4 | mei 2011

Page 9: Subsidiewijzer Frisse Scholen - RVO.nl · 2013-08-07 · • De instantie waar nadere informatie over de regeling ... Leeuwarden Gemeente Leeuwarden Subsidieregeling voor groene daken

Titel regeling Regeling Groenprojecten 2010 / lening met lager rentepercentage

Verstrekker Nederlandse groenbanken waaronder Rabo, ING, ABN-AMRO, Fortis, ASN, BNP Paribas en Triodos. Op http://www.agentschapnl.nl/groenbeleggen/financiering/banken_en_instellingen.asp staat een overzicht van banken die door de overheid erkend zijn als groene instelling.

Doel regeling De regeling geeft een stimulans aan de realisatie van zeer duurzame utiliteitsgebouwen.

Omschrijving regeling De overheid wil het milieu verbeteren o.a. door de financiering van ‘groenprojecten’ aantrekkelijk te maken. Als voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, kan een lening met een lager rentepercentage worden aangevraagd.

Wie kunnen aanvragen Investeerders / eigenaren van gebouwen waarvoor energieprestatie-eisen in het kader van het Bouwbesluit gelden, dus ook onderwijsgebouwen.

Nieuwbouw / bestaande bouw Nieuwbouw en bestaande bouw.

Voorwaarden Het project past binnen één van de projectcategorieën (hergebruik, duurzame energie, energiebesparing, duurzaam bouwen) en voldoet aan de per categorie gestelde voorwaarden. Op basis daarvan kan het project een groenverklaring van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu krijgen. Daarmee kan naar een groenfonds worden gegaan voor een ‘groene lening’. Voor het bouwen of renoveren van utiliteitsgebouwen (waaronder scholen) stelt de regeling een aantal maatregelen verplicht. Zo moet bijvoorbeeld bij de renovatie van bestaande utiliteitsgebouwen gewaarborgd worden dat de hoeveelheid verse luchttoevoer minimaal overeen komt met de nieuwbouweisen uit het Bouwbesluit. Alle voorwaarden zijn te lezen in de publicatie van de regeling Staatscourant 210 nr. 4440 d.d. 29 maart 2010.

Subsidieplafond Niet van toepassing.

Maximale bijdrage De groenverklaring voor een nieuw utiliteitsbouwproject bedraagt maximaal € 600,- per vierkante meter bruto vloeroppervlak. Voor de renovatie van bestaande utiliteitsgebouwen variëren deze bedragen, afhankelijk van de gerealiseerde epc-verbetering na renovatie. De verklaring geldt ten hoogste voor de levensduur van een project. Voor de meeste utiliteitsprojecten geldt een duur van ten hoogste 10 jaar. Een uitzondering hierop vormen nieuwbouwprojecten waarin zonne-energie in combinatie met warmtepompen worden toegepast.

Looptijd regeling / indieningstermijnen Doorlopend.

Nadere informatie over regeling http://regelingen.agentschapnl.nl/content/groen-beleggen-en-financieren/

Nadere informatie over aanvraag http://regelingen.agentschapnl.nl/content/groen-beleggen-en-financieren/ + telefoon 088 - 602 24 16.

Beschikbare hulpdocumenten De regeling 2010 is te downloaden via: http://regelingen.agentschapnl.nl/content/offici%C3%ABle-bekendmakingen-groen-beleggen-en-groene-financiering

Titel regeling Bijdrage verbetering binnenmilieu basisscholen

Subsidiegever Ministerie OCW / Ministerie Infrastructuur & Milieu (uitvoering door GGD Nederland).

Doel regeling Bekostiging van een GGD-advies ten aanzien van het binnenmilieu en het financieel ondersteunen van de uitvoering van kleine, bouwkundige maatregelen om het binnenmilieu in basisscholen te verbeteren.

Omschrijving regeling In december 2008 is GGD Nederland (in casu de 23 regionale GGD’s) in opdracht van de ministeries van OCW en Infrastructuur & Milieu begonnen met het bezoeken van basisscholen. De GGD bezoekt tussen 2008 en 2013 alle basisscholen voor het uitvoeren van metingen en opstellen van een advies om het binnenmilieu in de desbetreffende school te verbeteren. Aan de hand van dit advies kunnen basisscholen een vergoeding krijgen van maximaal ongeveer € 1.500,- voor kleine bouwkundige ingrepen.

Wie kunnen aanvragen Bestaande basisscholen.

Nieuwbouw / bestaande bouw Bestaande bouw.

Voorwaarden Niet van toepassing.

Subsidieplafond € 13 mln.

Maximale bijdrage Per school is een bedrag van € 1.000,- tot € 1.500,- beschikbaar voor kleine verbetermaatregelen.

Looptijd regeling / indieningstermijnen 2008 - 2013.

Nadere informatie over regeling Voor informatie over het project: http://www.ggdkennisnet.nl/kennisnet/domeinen/raadplegen.asp?display=2&atoom=53061&atoomsrt=9&actie=2

Nadere informatie over aanvraag Zie hierboven.

Beschikbare hulpdocumenten Helpdesk voor vragen over ééndagsmethode via telefoonnummer 0900 - 368 68 68. Voor meer informatie over dit thema bij de GGD: http://www.ggd.nl/over-ggd-nederland/projecten/#binnenmilieu

9 | Subsidiewijzer Frisse Scholen | versie 4 | mei 2011

Page 10: Subsidiewijzer Frisse Scholen - RVO.nl · 2013-08-07 · • De instantie waar nadere informatie over de regeling ... Leeuwarden Gemeente Leeuwarden Subsidieregeling voor groene daken

Provinciaal

Titel regeling Project Binnenklimaat en Energiezuinigheid van Basisscholen: een integrale aanpak

Subsidiegever Provincies Groningen en Drenthe.

Doel regeling Doel van het project Binnenklimaat en energiezuinigheid bij basisscholen is om gemeenten en schoolbesturen vanuit een integrale benadering te helpen een antwoord te vinden op vragen ten aanzien van de huidige staat van uw schoolgebouw(en) en de toekomstige mogelijkheden. Gemeenten kunnen deze informatie gebruiken bij hun overleg over een duurzaam en integraal huisvestingsbeleid, mede in het licht van de bredere probleemstelling rond onderwijsvoorzieningen in plattelandsgemeenten.

Omschrijving regeling Het project maakt deel uit van het Europese programma NEND (Nachhaltige Energie Nederland Deutschland). Dit initiatief wil grensoverschrijdende samenwerking bevorderen. NEND biedt kennisinstellingen, lokale overheden en bedrijven kansen en mogelijkheden om samen ideeën en ambities op het gebied van duurzame energie en energie-efficiency te realiseren. Het is geen subsidieregeling, maar een project waarbij in de komende twee jaar 320 schoolgebouwen integraal worden onderzocht door een multidisciplinair team waarin o.a. een bouwfysicus, architect en bouwkundige deelnemen.

Wie kunnen aanvragen Het is geen subsidieregeling. Basisscholen en gemeenten kunnen zich aanmelden bij de provincie Groningen of Drenthe.

Nieuwbouw / bestaande bouw Bestaande bouw.

Voorwaarden Deelnemende gemeenten, schoolbesturen en schooldirecteuren moeten gegevens aanleveren (energierapporten, gezondheidsrapportages, bestaande integrale huisvestingsplan). Ook moeten ze actief samenwerking zoeken met Duitse partners uit de Eems Dollard Regio.

Subsidieplafond Niet relevant.

Maximale bijdrage Niet relevant.

Looptijd regeling / indieningstermijnen 2011 - 2012.

Nadere informatie over regeling Provincie Groningen of Provincie Drenthe, telefoonnummers respectievelijk 050 - 316 46 28 / 0592 - 36 55 36.

Nadere informatie over aanvraag [email protected]; [email protected]

Beschikbare hulpdocumenten Brochure is te downloaden via: http://www.nend.eu/63/expertisecentrum-gezonde-en-duurzame-scholen/

10 | Subsidiewijzer Frisse Scholen | versie 4 | mei 2011

Page 11: Subsidiewijzer Frisse Scholen - RVO.nl · 2013-08-07 · • De instantie waar nadere informatie over de regeling ... Leeuwarden Gemeente Leeuwarden Subsidieregeling voor groene daken

Titel regeling Subsidie Duurzame Energie en Energiebesparing Overijssel

Subsidiegever Provincie Overijssel.

Doel regeling Terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en het verduurzamen van de energiehuishouding.

Omschrijving regeling (2008) De provincie Overijssel stelt subsidie beschikbaar ter stimulering, ondersteuning en versnelling van projecten ten behoeve van energiebesparingsmaatregelen en de opwekking en toepassing van energie uit duurzame bronnen. De regeling richt zich expliciet op schaalvergroting van projecten door de samenwerking tussen organisaties in Overijssel te bevorderen. De provincie wil daarbij een structurele samenwerking aan gaan met partners uit bedrijfs leven, kennisinstellingen en andere overheden in het kader van het Energiepact Overijssel.

Wie kunnen aanvragen Behalve particulieren kunnen zowel bedrijven als non-profit organisaties een beroep doen op de regeling waar het gaat om investeringsprojecten; voor zonne-energieprojecten worden specifieke doelgroepen benoemd.

Nieuwbouw / bestaande bouw Nieuwbouw en bestaande bouw.

Voorwaarden De provincie kan subsidie verlenen voor investeringsprojecten, zonne-energieprojecten voor bedrijven of particulieren of zonne-energieprojecten voor gemeenten. Voor investeringsprojecten gelden voorwaarden aan ten aanzien van omvang, doelgroep en EPL (Energieprestatie op Lokatie). Voor investeringsprojecten geldt dat zij onder andere betrekking op energiebesparing in woningbouw en utiliteitsbouw. Voor zonne-energieprojecten voor gemeenten (ten behoeve van basisscholen) gelden de volgende voorwaarden: • Het dak ligt op het zuiden; er valt geen schaduw op het dakgedeelte met de zonnepanelen • Per 1 wattpiek geïnstalleerd vermogen is maximaal 1 euro subsidie beschikbaar • De productie van zonne-energie bedraagt minimaal 0,1 megawatt geïnstalleerd vermogen • Projecten worden gerealiseerd voor 31 december 2011

Subsidieplafond Voor de tender van maart 2011 ca. € 3.050.000,-. Voor september is het bedrag nog niet bekend.

Maximale bijdrage De subsidie per project bedraagt voor investeringsprojecten en zonne-energieprojecten (particulieren en bedrijven) maximaal € 199.000,- per project (= maximaal 50% van de netto-investering), voor zonne-energieprojecten door gemeenten geldt per project een bijdrage van maximaal € 499.000,- (eveneens maximaal 50% van de netto-investering).

Looptijd regeling / indieningstermijnen Regeling is ook in 2011 geopend, tenderdata 1 maart en 1 september 2011. De tender van september wordt in de zomer opengesteld. Gedeputeerde Staten plaatsen de subsidieaanvragen in een bepaalde prioriteitenvolgorde (zie Uitvoeringsbesluit Subsidie).

Nadere informatie over regeling Provincie Overijssel, telefoon 038 - 499 83 80.

Nadere informatie over aanvraag http://www.overijssel.nl/loket/loketverwijzing/productcatalogus/?PdcItmIdt=143060

Beschikbare hulpdocumenten Deze regeling is opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Subsidie Overijssel 2007 (subparagraaf 3.10). Aanvraagformulier is via de website verkrijgbaar.

11 | Subsidiewijzer Frisse Scholen | versie 4 | mei 2011

Page 12: Subsidiewijzer Frisse Scholen - RVO.nl · 2013-08-07 · • De instantie waar nadere informatie over de regeling ... Leeuwarden Gemeente Leeuwarden Subsidieregeling voor groene daken

Titel regeling Subsidieregeling Op Kop, provincie Utrecht

Subsidiegever Provincie Utrecht.

Doel regeling De provincie Utrecht stimuleert bedrijven, gemeenten, onderwijsinstellingen om klimaatneutraal te worden. Iedere organisatie kan koploper worden.

Omschrijving regeling Koplopers ondertekenen een intentieverklaring waarmee ze aangeven hun organisatie klimaatneutraal langs een aantal stappen energieneutraal te maken. Organisaties moeten achtereenvolgens:• Een CO2-footprint opstellen om de uitgangssituatie te bepalen• Een energiebesparingonderzoek en haalbare maatregelen uitvoeren• Overstappen op duurzame energie• De resultaten monitoren• De resterende emissies te compenseren bijvoorbeeld door te investeren in groene energie

of het planten van nieuwe bomenDe provincie ondersteunt onder andere via het organiseren van expertmeetings, een netwerk van klimaat-ambassadeurs en experts, spreekuren en cursussen, maar ook door middel van subsidies voor het maken van een footprint of reductieplan.

Wie kunnen aanvragen Bedrijven, gemeenten, maar ook onderwijsinstellingen in het primair en secundair onderwijs.

Nieuwbouw / bestaande bouw Bestaande bouw.

Voorwaarden Zie hierboven.

Subsidieplafond Onbekend.

Maximale bijdrage Maximaal € 1.000,- per aanvrager.

Looptijd regeling / indieningstermijnen Doorlopend.

Nadere informatie over regeling http://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/milieu-energie/kop-footprint/

Nadere informatie over aanvraag Afdeling Subsidie en Inkoop, tel.: 030 - 258 26 19, e-mail: [email protected]

Beschikbare hulpdocumenten http://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/milieu-energie/kop-footprint/ en via: [email protected]

Titel regeling Garantiefonds Energie Provincie Utrecht

Subsidiegever Provincie Utrecht.

Doel regeling Om Utrechtse organisaties te helpen CO2-emissies terug te dringen, stelt de provincie zich bij het aanvragen van leningen garant voor de extra kosten die vaak samenhangen met het investeren in groene energie.

Omschrijving regeling Door het afgeven van een garantie biedt de provincie banken zekerheid tot nakoming van de kredietovereenkomst die de aanvrager ten aanzien van het energie- of geïntegreerde energieproject met de bank is aangegaan.

Wie kunnen aanvragen MKB-bedrijven, non-profit instellingen waaronder ook scholen, gevestigd in de provincie Utrecht.

Nieuwbouw / bestaande bouw Nieuwbouw en bestaande bouw.

Voorwaarden Om voor de bankgarantie in aanmerking te komen moet het energieproject tenminste 20% of meer bijdragen aan de reductie van CO2-emissie ten opzichte van een project met een vergelijkbare capaciteit aan energieopbrengst. Het energieproject heeft een terugverdientijd van 5 tot 10 jaar. Daarnaast moet het energieproject voldoen aan de energieprestatie-eisen die in het kader van de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001 aan energieprojecten worden gesteld met uitsluiting van de categorie energieadvies (zie: www.agentschapnl.nl/eia).

Subsidieplafond Onbepaald.

Maximale bijdrage De omvang van het krediet waarvoor de provincie Utrecht garantie verleent wordt bepaald door de extra investeringskosten.

Looptijd regeling / indieningstermijnen Vanaf 1 april 2009 tot nader datum.

Nadere informatie over regeling http://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/milieu-energie/garantiefonds/

Nadere informatie over aanvraag Voor meer informatie kunt u ook terecht bij: afdeling Subsidie en Inkoop, [email protected], 030 - 258 27 62 of [email protected], 030 - 258 33 52.

Beschikbare hulpdocumenten Regeling zelf is te raadplegen via: http://www.provincie-utrecht.nl/loket/regelgeving-0/?IPDR_methode=regeling.regeling&IPDR_id=732#backlink

12 | Subsidiewijzer Frisse Scholen | versie 4 | mei 2011

Page 13: Subsidiewijzer Frisse Scholen - RVO.nl · 2013-08-07 · • De instantie waar nadere informatie over de regeling ... Leeuwarden Gemeente Leeuwarden Subsidieregeling voor groene daken

Titel regeling Zon op het Dak Noord-Holland 2011

Subsidiegever Provincie Noord-Holland.

Doel regeling Samen met gemeenten, scholen, bedrijven en inwoners werkt de provincie Noord-Holland aan energiebesparing en duurzame energieopwekking. Deze regeling streeft er naar de opwekking van duurzame energie een extra impuls te geven en de zichtbaarheid van zonnestroom-installaties in de stad te vergroten.

Omschrijving regeling Subsidie wordt verstrekt voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen op schoolgebouwen bestemd voor primair- en voortgezet onderwijs, of gebouwen, in eigendom van een gemeente, die publiekstoegankelijk zijn.

Wie kunnen aanvragen Scholen in het primair- en voortgezet onderwijs, gemeenten.

Nieuwbouw / bestaande bouw Nieuwbouw en bestaande bouw.

Voorwaarden De zonnepanelen worden geïnstalleerd op scholen of publiekstoegankelijke gemeentegebouwen in Noord-Holland. Het gaat hier om een zonnestroom-installatie inclusief een paneel waarop de energieproductie wordt weergegeven. Voor het gebouw waarvoor subsidie is aangevraagd is niet eerder subsidie ontvangen op grond van deze regeling of op grond van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie.

Subsidieplafond € 1.000.000,-

Maximale bijdrage De subsidie bedraagt € 7.000,- voor de installatie van zonnepanelen met een vermogen van minimaal 3,5 kilo Wattpiek tot 7 kilo Wattpiek. De subsidie bedraagt € 14.000,- voor de installatie van zonnepanelen met een vermogen van minimaal 7 kilo Wattpiek. Per aanvrager is maximaal 70 Kilo Wattpiek subsidiabel.

Looptijd regeling / indieningstermijnen Van 14 februari 2011 tot 31 mei 2011; aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst (bericht op website provincie: budget van € 1 miljoen is medio april 2011 zeer waarschijnlijk al overschreden).

Nadere informatie over regeling http://www.noord-holland.nl/web/Digitaal-loket/Subsidies/Actuele-subsidies.htm

Nadere informatie over aanvraag Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Subsidies, Handhaving en Vergunningen Postbus 3007, 2001 DA Haarlem, Tel.: 0800 - 998 67 34.

Beschikbare hulpdocumenten De uitvoeringsregeling is te downloaden via: http://www.noord-holland.nl/web/Digitaal-loket/Subsidies/Actuele-subsidies.htm

Titel regeling Zeeuws Klimaatfonds

Subsidiegever Provincie Zeeland in samenwerking met de Zeeuwse Milieufederatie en Zeeuwse gemeenten.

Doel regeling Het Zeeuws Klimaatfonds draagt bij aan een duurzame energiehuishouding in Zeeland door meer duurzame energie en vermindering van de CO2-uitstoot te stimuleren.

Omschrijving regeling Het Zeeuws Klimaatfonds investeert in projecten met middelen die gestort worden door bedrijven, organisaties en mensen die hun CO2-uitstoot willen compenseren door daarvoor te betalen.

Wie kunnen aanvragen Alle nieuwe projecten in Zeeland die de CO2-uitstoot verminderen, duurzame energie opwekken of CO2 op kunnen slaan, komen in principe in aanmerking voor steun uit het fonds. Het fonds onderscheidt verschillende typen projecten. Bedrijven, overheden en maatschappelijke instellingen die zelf een project op willen zetten kunnen dit aanmelden bij het Zeeuws Klimaatfonds. Scholen kunnen al dan niet via gemeenten ook een aanvraag doen.

Nieuwbouw / bestaande bouw Nieuwbouw en bestaande bouw.

Voorwaarden Een projectencommissie beoordeelt de ingediende projecten. Deze commissie hanteert een aantal criteria waarop projecten beoordeeld worden. Zo moeten projecten financieel haalbaar worden gemaakt door de bijdrage van het fonds. Investeringen die zich in korte tijd terug verdienen of projecten die toch wel doorgaan, komen niet snel in aanmerking.

Subsidieplafond Niet bekend.

Maximale bijdrage Afhankelijk van het oordeel van de projectencommissie.

Looptijd regeling / indieningstermijnen Doorlopend.

Nadere informatie over regeling http://www.zeeuwsklimaatfonds.nl/

Nadere informatie over aanvraag http://www.zeeuwsklimaatfonds.nl/

Beschikbare hulpdocumenten Geen.

13 | Subsidiewijzer Frisse Scholen | versie 4 | mei 2011

Page 14: Subsidiewijzer Frisse Scholen - RVO.nl · 2013-08-07 · • De instantie waar nadere informatie over de regeling ... Leeuwarden Gemeente Leeuwarden Subsidieregeling voor groene daken

Lokaal

Titel regeling Subsidie Duurzame Energie non-profitorganisaties 2009 gemeente Bloemendaal

Subsidiegever Gemeente Bloemendaal.

Doel regeling De gemeente wenst de toepassing van duurzame energiebronnen en met name zonnepanelen en zonnecollectoren te verbeteren. Zij stelt hiertoe subsidies beschikbaar aan een aantal doelgroepen. Alleen voor non-profitorganisaties is er op dit moment nog budget beschikbaar.

Omschrijving regeling De gemeente Bloemendaal kan op grond van de subsidieverordening duurzame energie non-profit organisaties subsidie toekennen aan besturen van non-profitorganisaties voor de opstelling van een Energie Prestatie Advies (EPA) of voor de aanschaf van de in het EPA geadviseerde energiebesparende voorzieningen zoals zonnecollectoren en zonnepanelen, op of in het gebouw dat de non-profitorganisatie ten dienste staat.

Wie kunnen aanvragen Non-profit organisaties waaronder scholen.

Nieuwbouw / bestaande bouw Bestaande bouw.

Voorwaarden De voorzieningen dienen voor te komen op de zg. DE-lijst, na toekenning moet binnen 6 maanden tot aanschaf en installatie van de voorziening over zijn gegaan.

Subsidieplafond € 50.000,-.

Maximale bijdrage 50% van de aanschafkosten van de voorzieningen genoemd op de DE-lijst, tot een maximum van € 5.000,- per jaar. Subsidie voor het treffen van DE-voorzieningen aan een gebouw wordt eenmaal per jaar verstrekt.

Looptijd regeling / indieningstermijnen Vanaf 2009 totdat het budget is uitgeput (stand van zaken april 2011: er is nog budget)

Nadere informatie over regeling http://www.bloemendaal.nl/wonen/milieu/energiebesparing/#c9014

Nadere informatie over aanvraag http://www.bloemendaal.nl/wonen/milieu/energiebesparing/#c9014

Beschikbare hulpdocumenten De regeling met de DE-lijst (bijlage 1) is te downloaden via: http://www.bloemendaal.nl/wonen/milieu/energiebesparing/#c9014

Titel regeling Subsidie Delftsgroene Daken

Subsidiegever Gemeente Delft.

Doel regeling De gemeente Delft stimuleert met de subsidie Delftsgroene Daken de aanleg van groene daken op huizen, schuren, bedrijven en/of kantoren. Groene daken hebben namelijk vele duurzame voordelen voor bewoners voor bedrijven, voor de stad en voor het milieu.

Omschrijving regeling De Delftsgroene Daken subsidie is bestemd voor particuliere woningeigenaren, non-profitorganisaties (als eigenaar van een pand) en bedrijven binnen het grondgebied van de gemeente Delft.

Wie kunnen aanvragen In principe iedereen die voldoet aan de voorwaarden, dus ook scholen.

Nieuwbouw / bestaande bouw Nieuwbouw en bestaande bouw.

Voorwaarden Aanvragen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden:• De aanleg van het extensieve groendak wordt uitgevoerd conform de regelgeving voor bouwen en verbouwen• Gesubsidieerd wordt een extensief groendak met mossen, vetplanten (sedum), kruiden of grassen • Het groendak bestaat uit minimaal de volgende (al dan niet gecombineerde) lagen: een wortelwerende

laag, drainagelaag (bij hellend dak niet altijd nodig), filtervlies, substraatlaag en vegetatielaag (zoals mossen, vetplanten, kruiden of grassen)

• Het te beplanten dakoppervlak moet minimaal 6 m2 zijn• De subsidieaanvraag moet vóór 31 december 2011 ingediend zijn

Subsidieplafond Onbekend.

Maximale bijdrage Non-profitorganisaties en bedrijven krijgen € 25,- per m2 aangelegde extensieve groendak voorziening tot een maximum van 50% van de kosten.

Looptijd regeling / indieningstermijnen Tot eind 2011.

Nadere informatie over regeling http://www.delft.nl/Gemeenteloket/s/Subsidie_Delftsgroene_Daken

Nadere informatie over aanvraag http://www.delft.nl/Gemeenteloket/s/Subsidie_Delftsgroene_Daken

Beschikbare hulpdocumenten Aanvraagformulier is te downloaden via: http://www.delft.nl/Gemeenteloket/s/Subsidie_Delftsgroene_Daken

14 | Subsidiewijzer Frisse Scholen | versie 4 | mei 2011

Page 15: Subsidiewijzer Frisse Scholen - RVO.nl · 2013-08-07 · • De instantie waar nadere informatie over de regeling ... Leeuwarden Gemeente Leeuwarden Subsidieregeling voor groene daken

Titel regeling Subsidie reserve energiebesparende maatregelen gemeente Delft

Subsidiegever Gemeente Delft.

Doel regeling Het Energiefonds heeft tot doel innovatieve projecten mede te financieren die bijdragen aan de doelstellingen van het gemeentelijke klimaatbeleid in Delft en de Delftse zustersteden. Het Energiefonds voorziet in het verlenen van projectsubsidies aan projecten die een duidelijke positief effect hebben voor het klimaat in Delft en/of haar zuster-steden.

Omschrijving regeling De gemeente Delft stimuleert projecten die zich richten op:• De uitvoering van energiebesparende maatregelen• Investeringen in duurzame energiebronnen• De ontwikkeling van innovatieve energiesystemen

Wie kunnen aanvragen In principe iedereen die voldoet aan de voorwaarden, dus ook scholen.

Nieuwbouw / bestaande bouw Nieuwbouw en bestaande bouw.

Voorwaarden Een project kan in aanmerking komen voor een bijdrage indien het:• Financieel en technisch haalbaar is• Duurzame energietoepassingen stimuleert en het aandeel duurzame energievoorziening van gebouwen

en/of wijken verhoogt• Draagvlak voor het lokale klimaat- en energiebeleid vergroot• En op lokale schaal bijdraagt aan energiebesparing, verlaging van de CO2-uitstoot en structurele vermindering

van het gebruik van fossiele brandstoffen

Subsidieplafond Onbekend.

Maximale bijdrage De bijdrage uit het REM is op basis van cofinanciering. De verdeelsleutel van de bijdrage van de projectpartners is overeenkomstig het 3e Klimaatplan Delft. Financiële projectondersteuning gaat alleen over dat deel van de project-kosten dat niet gedekt wordt uit andere financieringsbronnen.

Looptijd regeling / indieningstermijnen Doorlopend.

Nadere informatie over regeling http://www.delft.nl/Gemeenteloket/s/Subsidie_Reserve_Energiebesparende_maatregelen

Nadere informatie over aanvraag http://www.delft.nl/Gemeenteloket/s/Subsidie_Reserve_Energiebesparende_maatregelen

Beschikbare hulpdocumenten Aanvraagformulieren zijn via de bovengenoemde link te downloaden.

15 | Subsidiewijzer Frisse Scholen | versie 4 | mei 2011

Page 16: Subsidiewijzer Frisse Scholen - RVO.nl · 2013-08-07 · • De instantie waar nadere informatie over de regeling ... Leeuwarden Gemeente Leeuwarden Subsidieregeling voor groene daken

Titel regeling Subsidieregeling afkoppelen regenwater en groene daken gemeente Eindhoven

Subsidiegever Gemeente Eindhoven.

Doel regeling De gemeente werkt aan een duurzame waterhuishouding voor de hele stad en vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk verhard oppervlak afgekoppeld wordt. Daarom verstrekt de gemeente subsidie voor het afkoppelen van verhard oppervlak bijvoorbeeld via de aanleg van groene daken.

Omschrijving regeling De gemeente stimuleert de waterafvang via daken. Het verhard oppervlak kan worden afgekoppeld bijvoorbeeld door de regenpijp aan te sluiten op het hemelwaterriool of een groen dak aan te leggen. Hiervoor kan subsidie worden aangevraagd.

Wie kunnen aanvragen In principe iedereen die voldoet aan de voorwaarden, dus ook scholen.

Nieuwbouw / bestaande bouw Bestaande bouw.

Voorwaarden Als ondergrens geldt dat minimaal 20 m2 schoon verhard oppervlak wordt afgekoppeld dan wel groen dak wordt aangelegd.

Subsidieplafond Onbekend.

Maximale bijdrage De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een financiële bijdrage per m2 afgekoppeld schoon verhard oppervlak dan wel gerealiseerd groen dakoppervlak.

Looptijd regeling / indieningstermijnen Doorlopend.

Nadere informatie over regeling http://www.eindhoven.nl/artikelen/Subsidieregeling-afkoppelen-regenwater-en-groene-daken.htm

Nadere informatie over aanvraag http://www.eindhoven.nl/artikelen/Subsidieregeling-afkoppelen-regenwater-en-groene-daken.htm

Beschikbare hulpdocumenten Aanvraagformulier en gereedmeldingsformulier is via de bovengenoemde website te downloaden.

Titel regeling Subsidie Groene Daken gemeente Groningen

Subsidiegever Gemeente Groningen.

Doel regeling De gemeente Groningen wil bijdragen aan een groene en energiezuinige stad.

Omschrijving regeling Groene daken fungeren als buffer bij hevige regenval en ze trekken planten, beestjes en vogels aan. Ze werken energiebesparend door de warmte in de winter vast te houden en door verkoeling te geven in de zomer. Ook zorgen groene daken voor minder fijnstof. Via de regeling wordt subsidie verstrekt aan eigenaren van gebouwen of bijgebouwen in de gemeente Groningen of huurders van gebouwen of bijgebouwen in de gemeente Groningen, met akkoord van de eigenaar die een groen dak aanleggen.

Wie kunnen aanvragen Scholen, de onderwijsdienst van de gemeente Groningen kan voor basisscholen subsidie aanvragen.

Nieuwbouw / bestaande bouw Nieuwbouw en bestaande bouw.

Voorwaarden De oppervlakte van het groene dak moet minimaal 6 m2 zijn.

Subsidieplafond Budget 2011: € 200.000,-.

Maximale bijdrage De hoogte van de subsidie hangt af van het waterbergend vermogen van een groen dak en varieert van € 10,- per m2 voor oppervlakken van 250 tot 1.000 m2 tot € 30,- per m2 voor oppervlakten van 6 tot 100 m2

Looptijd regeling / indieningstermijnen Doorlopend tot subsidieplafond is bereikt.

Nadere informatie over regeling http://gemeente.groningen.nl/eigen-huis/subsidie-voor-groene-daken

Nadere informatie over aanvraag http://gemeente.groningen.nl/eigen-huis/subsidie-voor-groene-daken

Beschikbare hulpdocumenten De precieze subsidievoorwaarden en aanvraagformulier zijn via de website van de gemeente Groningen te raadplegen en uit te printen.

16 | Subsidiewijzer Frisse Scholen | versie 4 | mei 2011

Page 17: Subsidiewijzer Frisse Scholen - RVO.nl · 2013-08-07 · • De instantie waar nadere informatie over de regeling ... Leeuwarden Gemeente Leeuwarden Subsidieregeling voor groene daken

Titel regeling Subsidie Groene Daken gemeente Den Haag

Subsidiegever Gemeente Den Haag.

Doel regeling De gemeente Den Haag stimuleert de aanleg van groene daken.

Omschrijving regeling Groene daken fungeren als buffer bij hevige regenval en ze trekken planten, beestjes en vogels aan. Ze werken energiebesparend door de warmte in de winter vast te houden en door verkoeling te geven in de zomer. Ook zorgen groene daken voor minder fijnstof. Iedereen die in de gemeente Den Haag een groen dak aanlegt kan subsidie krijgen.

Wie kunnen aanvragen Iedereen, waaronder ook scholen (of de gemeente namens de basisscholen).

Nieuwbouw / bestaande bouw Nieuwbouw en bestaande bouw.

Voorwaarden Er gelden de volgende voorwaarden:• Het groene dak moet aangelegd worden volgens de bouwregels• Het dakoppervlak dat beplant wordt, is minimaal 6 vierkante meter• De helling van het dak is niet meer dan 45º, indien dit tussen de 35º en 45º ligt,

moeten maatregelen worden genomen zodat de groene daklaag niet wegglijdt of uitdroogt• Het groene dak bestaat uit minimaal 5 lagen (wortelwerende laag, drainagelaag, filtervlies,

substraatlaag, vegetatielaag)• Het dak moet binnen 6 maanden na een positieve beschikking aangelegd zijn

Subsidieplafond Onbekend.

Maximale bijdrage De hoogte van de subsidie hangt af van het waterbergend vermogen van een groen dak en varieert van € 10,- per m2 voor oppervlakken van 250 tot 1.000 m2 tot € 30,- per m2 voor oppervlakten van 6 tot 100 m2.

Looptijd regeling / indieningstermijnen Tot 1 september 2011.

Nadere informatie over regeling www.denhaag.nl/groenedaken

Nadere informatie over aanvraag www.denhaag.nl/groenedaken

Beschikbare hulpdocumenten De precieze subsidievoorwaarden en aanvraagformulier zijn via de bovenstaande website te raadplegen en te downloaden.

17 | Subsidiewijzer Frisse Scholen | versie 4 | mei 2011

Page 18: Subsidiewijzer Frisse Scholen - RVO.nl · 2013-08-07 · • De instantie waar nadere informatie over de regeling ... Leeuwarden Gemeente Leeuwarden Subsidieregeling voor groene daken

Titel regeling Klimaatfonds Haaglanden

Subsidiegever Diverse donateurs waaronder gemeente Den Haag, provincie Zuid-Holland, Eneco, Shell, Fonds 1818, Haag Wonen, Staedion, Siemens e.d.

Doel regeling Het Klimaatfonds Haaglanden is in het leven geroepen om financiële ondersteuning te bieden aan organisaties die voor hun klimaatvriendelijke projecten onvoldoende middelen hebben om ze uit te voeren. Daarnaast biedt het fonds begeleiding in het proces om klimaatvriendelijker te worden.

Omschrijving regeling De projecten die het klimaatfonds ondersteunt, moeten gericht zijn op aantoonbare CO2-reductie door:• De vermindering van het energieverbruik door besparingsmaatregelen• De toepassing van duurzame energie (zoals zonne-energie, windenergie en biogas) en duurzaam vervoer

(vervoer op aardgas, of elektrisch vervoer)• Een efficiënter gebruik van traditionele energiebronnen, zoals ‘grijze’ stroom, of fossiele brandstoffen.Zowel kleinschalige, als grote innovatieve projecten kunnen in aanmerking komen.

Wie kunnen aanvragen Het klimaatfonds ondersteunt organisaties in de regio Haaglanden die een maatschappelijke functie vervullen en zonder winstoogmerk opereren. Dit zijn:• Onderwijsinstellingen• Sportverenigingen• Culturele instellingen• Welzijnsinstellingen

Nieuwbouw / bestaande bouw Nieuwbouw en bestaande bouw.

Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van het Klimaatfonds Haaglanden moet een project aan een aantal voorwaarden voldoen:• Het project moet uitgevoerd worden in de regio Haaglanden• Eerst moet zijn onderzocht of andere financiële steun mogelijk is, bijvoorbeeld via subsidies• Het project moet worden aangemeld door een maatschappelijke organisatie of instelling die

zonder winstoogmerk werkt• Met het project moet een aantoonbare hoeveelheid CO2 worden gereduceerd

Subsidieplafond Onbekend.

Maximale bijdrage Afhankelijk van projectomvang / tekort.

Looptijd regeling / indieningstermijnen Doorlopend.

Nadere informatie over regeling http://www.klimaatfondsdenhaag.nl

Nadere informatie over aanvraag http://www.klimaatfondsdenhaag.nl/index.php?id=191

Beschikbare hulpdocumenten Aanvraagformulieren zijn via de bovengenoemde website te downloaden.

Titel regeling Subsidieregeling Groene Daken gemeente Nijmegen

Subsidiegever Gemeente Nijmegen.

Doel regeling Het stimuleren van de aanleg van groene daken en daarmee een stapje verder te zetten naar een duurzame en klimaatneutrale stad.

Omschrijving regeling De gemeente Nijmegen stimuleert de aanleg van groendaken en heeft daarom een subsidieregeling voor groendaken in het leven geroepen.

Wie kunnen aanvragen Particuliere woningeigenaren, VvE’s, bedrijven, scholen en woningcorporaties.

Nieuwbouw / bestaande bouw De subsidieregeling geldt niet voor nieuwbouwprojecten en grote renovatieprojecten. Nieuwe aanbouwen aan bestaande bouw vallen wél onder de regeling.

Voorwaarden Voor scholen, bedrijven en woningcorporaties dient het gebouw waarop het groene dak wordt aangelegd binnen een bepaalde ‘schil rond het centrum’ te liggen (zie subsidieregelingen www.hetgroenehert.nl).

Subsidieplafond Onbekend.

Maximale bijdrage Voor bedrijven, scholen en woningcorporaties: maximaal € 20.000,- op één kadastrale locatie.

Looptijd regeling / indieningstermijnen 2011.

Nadere informatie over regeling www.hetgroenehert.nl/page/239/subsidieregeling-groenedaken.html

Nadere informatie over aanvraag Het waterservicepunt in het Groene Hert: http://www.waterbewust.nl/groendakmetsubsidie.html

Beschikbare hulpdocumenten De regeling zelf en het aanvraagformulier zijn te downloaden via de bovengenoemde website.

18 | Subsidiewijzer Frisse Scholen | versie 4 | mei 2011

Page 19: Subsidiewijzer Frisse Scholen - RVO.nl · 2013-08-07 · • De instantie waar nadere informatie over de regeling ... Leeuwarden Gemeente Leeuwarden Subsidieregeling voor groene daken

Titel regeling Subsidieregeling Groendaken gemeente Nieuwegein

Subsidiegever Gemeente Nieuwegein.

Doel regeling Subsidie op groendaken is een project in het kader van het Luchtkwaliteitplan Nieuwegein en het Klimaatprogramma 2009 - 2013 van de gemeente Nieuwegein.

Omschrijving regeling Groendaken hebben vele voordelen. De gemeente Nieuwegein stimuleert daarom de aanleg van groendaken op woningen, garages, schuren, kantoren en andere bedrijfspanden.

Wie kunnen aanvragen De subsidie is bestemd voor particuliere woningeigenaars en instellingen die een pand in Nieuwegein in eigendom hebben. Particuliere woningeigenaars kunnen subsidie aanvragen voor groendaken op zowel een bestaand als nieuw gebouw. Instellingen komen alleen voor subsidie in aanmerking bij bestaande gebouwen.

Nieuwbouw / bestaande bouw Bestaande bouw.

Voorwaarden De voorwaarden zijn:• De aanleg van het extensieve groendak wordt uitgevoerd conform de bouwregelgeving• Het groendak bestaat uit minimaal uit een wortelwerende laag, een drainagelaag (bij hellend dak niet

altijd nodig), een filtervlies, substraatlaag en vegetatielaag (zoals mossen, vetplanten, kruiden en/of grassen)• De vegetatiekeuze is afgestemd op de dakhelling en dakoriëntatie en houdt zich grotendeels zelf in stand• Het groendak wordt voldoende onderhouden en blijft minimaal 5 jaar in stand• Het begroeide deel van het dakoppervlak is minimaal 8 m2 (particuliere woningeigenaars)

of 13,3 m2 (instellingen) en maximaal 150 m2 (particuliere woningeigenaars) of 400 m2 (instellingen)

Subsidieplafond € 25.000,- tot budget is bereikt.

Maximale bijdrage Bedrijven, woningcorporaties en andere non-profit instellingen die 1 of meerdere gebouwen in eigendom hebben in Nieuwegein krijgen € 15,- per m2 aangelegd extensief groendak.

Looptijd regeling / indieningstermijnen Tot 1 maart 2014.

Nadere informatie over regeling http://www.nieuwegein.nl/infotype/webpage/view.asp?objectID=20477

Nadere informatie over aanvraag http://www.nieuwegein.nl/infotype/webpage/view.asp?objectID=20477, email: [email protected]

Beschikbare hulpdocumenten Geen.

19 | Subsidiewijzer Frisse Scholen | versie 4 | mei 2011

Page 20: Subsidiewijzer Frisse Scholen - RVO.nl · 2013-08-07 · • De instantie waar nadere informatie over de regeling ... Leeuwarden Gemeente Leeuwarden Subsidieregeling voor groene daken

Titel regeling Investeringsprogramma Groene Daken gemeentelijk Vastgoed Rotterdam

Subsidiegevers Gemeente Rotterdam.

Doel regeling De gemeente Rotterdam legt in de periode tot eind 2011 op zo’n 25.000 m2 gemeentelijk vastgoed, waaronder ook een Brede School (Park Zestienhoven) en een multifunctioneel centrum (Rozenburg) groene daken aan. Waarschijnlijk zal de gemeente Rotterdam ook na 2011 verder gaan met het aanleggen van groene daken op haar gemeentelijk vastgoed (waaronder scholen). Daarnaast heeft de Rotterdam nog een subsidieregeling voor particulieren.

Omschrijving regeling Van de 4.000.000 m2 gemeentelijk vastgoed in Rotterdam is zo’n 500.000 m2 geschikt voor de aanleg van een groen dak. Bij de renovatie van een dak zal desgewenst de constructie zo worden aangelegd dat het dak kan worden voorzien van een groen dak.

Wie kunnen aanvragen Niet van toepassing, scholen zullen hierover in contact met de gemeente moeten treden.

Nieuwbouw / bestaande bouw Nieuwbouw en bestaande bouw.

Voorwaarden Niet bekend.

Subsidieplafond Onbekend.

Maximale bijdrage Onbekend.

Looptijd regeling / indieningstermijnen Niet van toepassing.

Nadere informatie over regeling http://www.rotterdam.nl/groenedaken Infopunt Duurzaam Bouwen Rotterdam: [email protected], telefoon: 010 - 489 54 89.

Nadere informatie over aanvraag Niet van toepassing.

Beschikbare hulpdocumenten Geen.

Titel regeling Subsidieregeling afkoppelen regenwater en groene daken gemeente Leeuwarden

Subsidiegevers Gemeente Leeuwarden.

Doel regeling Groene daken zijn daken die bestaan uit meerdere lagen gras en/of planten. Er zijn twee soorten groene daken: intensieve en extensieve groene daken. De gemeente Leeuwarden stimuleert alleen extensieve groene daken. Extensieve groene daken worden bedekt met sedum (lage) beplanting en kunnen een belasting hebben van 20 tot 200 kilo per m2.

Omschrijving regeling De gemeente stimuleert het aanbrengen van groene daken in het kader van het rioleringsplan.

Wie kunnen aanvragen Eigenaren van gebouwen en huizen.

Nieuwbouw / bestaande bouw Bestaande bouw.

Voorwaarden Om in aanmerking te komen moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden:• Extensieve groene daken worden bedekt met een vegetatiepakket, dat is opgebouwd uit een wortelkerende laag,

een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag met hoogteresistente plantensoorten, zoals sedum en kunnen een belasting hebben van 20 tot 200 kilo per m2

• De aanvraag vindt vooraf plaats en betreft minimaal een dak van minimaal 10 m2• De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor de berekening van de dakconstructie. Voor een constructieberekening

kan een vergoeding worden aangevraagd (binnen de maximale vergoeding van € 1.500,-).• Het aanbrengen van het groene dak dient door een geregistreerd hoveniersbedrijf te gebeuren.• Indien dezelfde aanvrager voor meerdere gebouwen groene daken aanvraagt, moet per gebouw onderdeel

2,3 en 4 geheel opnieuw worden ingevuld en meegestuurd

Subsidieplafond Jaarlijks € 150.000,- voor het stimuleren van afkoppelen én groene daken.

Maximale bijdrage € 25,- per m2 voor de oppervlakte vanaf 10 m2 (maximaal € 1.500,-); € 20,- voor daken van 100 tot 250 m2 en € 10 voor daken van 250 tot 1.000 m2, met een maximum van € 13.500,-.

Looptijd regeling / indieningstermijnen 2009 - 2012.

Nadere informatie over regeling http://www.leeuwarden.nl/artikel/2010/groen-dak

Nadere informatie over aanvraag http://www.leeuwarden.nl/artikel/2010/groen-dak

Beschikbare hulpdocumenten Aanvraagformulier te downloaden via http://www.leeuwarden.nl/product/groene-daken-subsidie

20 | Subsidiewijzer Frisse Scholen | versie 4 | mei 2011

Page 21: Subsidiewijzer Frisse Scholen - RVO.nl · 2013-08-07 · • De instantie waar nadere informatie over de regeling ... Leeuwarden Gemeente Leeuwarden Subsidieregeling voor groene daken

Titel regeling Aanvalsplan binnenmilieu Utrechtse schoolgebouwen

Subsidiegever Gemeente Utrecht.

Doel regeling De gemeente Utrecht wil in de periode 2010-2014 een grote stap zetten in de aanpak van de binnenmilieu-problematiek in Utrechtse Schoolgebouwen. Naast de scholen die al in het kader van de rijksregeling van OCW worden aangepast stelt de gemeente aanvullend € 2 mln. euro per jaar extra beschikbaar om in een aantal scholen (PO en VO) maatregelen te treffen gericht op het verbeteren van het binnenmilieu naar klasse B.

Omschrijving regeling Utrecht telt in totaal 176 schoolgebouwen. In de periode tot en met 2014 worden in totaal 95 schoolgebouwen aangepakt (82 basisscholen, 10 scholen voor speciaal onderwijs en 3 scholen voor voortgezet onderwijs).

Wie kunnen aanvragen De plannen zijn gemaakt in overleg met de schoolbesturen.

Nieuwbouw / bestaande bouw Nieuwbouw, uitbreiding en renovatie.

Voorwaarden Er worden door een uitvoeringsorganisatie masterplannen opgesteld. In het aanvalsplan binnenmilieu Utrechtse schoolgebouwen (zie onderstaande link) worden de uitgangspunten en prioriteiten beschreven. Zo krijgen het Primair onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs enige voorrang boven het Voortgezet onderwijs.

Subsidieplafond € 2 mln. per jaar gedurende periode 2010 - 2014.

Maximale bijdrage Voor het opstellen van de investeringsvoorstellen wordt aansluiting gezocht bij de adviezen die de GG&GD heeft gegeven bij haar voorlichtingsbezoeken aan scholen, de EBA’s die voor 54 schoolgebouwen in Utrecht zijn opgesteld en de planning van de Masterplannen Onderwijshuisvesting. De investeringen hebben betrekking op luchtkwaliteit en thermisch comfort (niveau B).

Looptijd regeling / indieningstermijnen 2010 - 2014.

Nadere informatie over regeling Gemeente Utrecht, informatie via: 030 - 286 26 17.

Nadere informatie over aanvraag Zie hierboven.

Beschikbare hulpdocumenten Het ‘aanvalsplan’ is te downloaden op: http://www2.utrecht.nl/smartsite.dws?id=196954&commnr=17000&gid=348146

Titel regeling Regeling Vlagheidefonds voor duurzame energie 2009

Subsidiegevers Gemeenten Boxtel, Bernheze, Haaren, Heusden, Maasdonk, Maasdriel, Schijndel, ’s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel en Vught. De gemeente Sint-Michielsgestel behandelt namens de andere gemeenten alle aanvragen in nauwe samenwerking met de Raad van Advies.

Doel regeling Met deze regeling willen de aangesloten gemeenten bijdragen aan de aanschaf en installatie van duurzame energie-voorzieningen door particulieren en non-profit instellingen.

Omschrijving regeling In het kader van deze regeling kan het fonds een financiële bijdrage verstrekken ten behoeve van een investering in een DE (Duurzame Energie)-voorziening.

Wie kunnen aanvragen Particulieren, non-profit instellingen en gemeenten (namens scholen).

Nieuwbouw / bestaande bouw Nieuwbouw en bestaande bouw.

Voorwaarden Bij nieuwbouw moet de EPC de helft of minder van de geldende norm (EPN) bedragen.

Subsidieplafond Er geldt een plafond voor de financiële bijdrage voor aanvragers binnen een gemeente (zie hiervoor de verdeel-sleutel, afhankelijk van het jaarlijks beschikbare totaalbudget). Gemeenten dragen hiertoe € 1,37 per inwoner in. In totaal is 70% van het budget beschikbaar voor individuele particuliere, non-profit of gemeentelijke initiatieven. 20% van het budget is beschikbaar voor gezamenlijke grootschalige duurzame projecten (waarbij 2 of meer gemeen-ten betrokken zijn). 10% van het budget wordt besteedt aan communicatie en administratief en financieel beheer.

Maximale bijdrage Bij individuele projecten wordt de vergoeding vastgesteld afhankelijk van nieuwbouw of bestaande bouw en type toepassing (PV-cellen, zonneboilers, douchewater warmteterugwinning, kleinschalige windenergie, warmte-koudeopslag in de bodem). Bij grootschalige, gezamenlijke projecten bedraagt de maximale bijdrage tussen de 25 en 50% van het project (afhankelijk van het aantal deelnemende gemeenten).

Looptijd regeling / indieningstermijnen Vanaf 1 april 2009, totdat budget is uitgeput.

Nadere informatie over regeling http://www.sint-michielsgestel.nl/index.php?id=215

Nadere informatie over aanvraag Maximale budget is in bepaalde gemeenten reeds bereikt. Per april 2011 is alleen nog subsidie beschikbaar in de gemeenten Cuijk en Maasdriel.

Beschikbare hulpdocumenten Documenten zoals de tekst van de regeling, aanvraagformulier, een publieksfolder zijn te downloaden via: http://www.sint-michielsgestel.nl/index.php?id=215

21 | Subsidiewijzer Frisse Scholen | versie 4 | mei 2011

Page 22: Subsidiewijzer Frisse Scholen - RVO.nl · 2013-08-07 · • De instantie waar nadere informatie over de regeling ... Leeuwarden Gemeente Leeuwarden Subsidieregeling voor groene daken

Titel regeling Duurzaamheidslening

Subsidiegever Diverse gemeenten waaronder Delft en Koggenland.

Doel regeling Met de Duurzaamheidslening leent de gemeente uit om gebouwen, veelal woningen, maar in enkele gevallen ook gebouwen in gebruik bij non-profit organisaties, energiezuiniger te maken. Denk bijvoorbeeld aan energie-besparingsmaatregelen, zoals een zuinige verwarmingsinstallatie, gevel-, dak-, vloerisolatie en HR++ glas. Hiermee daalt de energierekening en wordt het wooncomfort vergroot. Ook draagt u bij aan het milieu door het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Omschrijving regeling De lening kent gunstige voorwaarden, de eerste drie jaar wordt tegen een vaste lage rente aflossingsvrij geleend, om na drie jaar maandelijks rente en aflossing te gaan betalen. Hierbij wordt op de marktrente een ‘rentekorting’ verstrekt. Tot een bedrag van € 7.500, - heeft de duurzaamheidslening een looptijd van 10 jaar. Boven dit bedrag is de looptijd 15 jaar. De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 15.000,-.

Wie kunnen aanvragen Veelal wordt deze regeling in het leven geroepen voor particuliere eigenaar-bewoners, maar enkele gemeenten zoals Delft en Koggenland stellen de regeling ook open voor eigenaren van non-profit gebouwen tot 1.000 m3, waaronder ook schoolbesturen.

Nieuwbouw / bestaande bouw Bestaande bouw.

Voorwaarden De aanvrager dient kredietwaardig te zijn. De voorwaarden zijn vastgelegd in de lokale regelingen  duurzaamheidsleningen.

Subsidieplafond Per gemeente bepaald.

Maximale bijdrage Welk bedrag u ook leent, u krijgt altijd een rentekorting van 3% op de 10 of 15 jaar vaste commerciële rente.

Looptijd regeling / indieningstermijnen Vanaf 2009.

Nadere informatie over regeling http://www.svn.nl/producten/Duurzaamheidslening/Paginas/Home.aspxof bij de desbetreffende gemeenten.

Nadere informatie over aanvraag http://www.svn.nl/producten/Duurzaamheidslening/Paginas/Home.aspx

Beschikbare hulpdocumenten Aanvraagformulier en checklist zijn bij de gemeente aan te vragen.

Titel regeling Stimuleringsfonds Rabobank (voorbeeld Den Haag en Omstreken)

Subsidiegevers Rabobank Den Haag, maar ook de meeste andere lokale Rabobanken hebben een dergelijk fonds.

Doel regeling Kleinschalige lokale projecten op duurzaam economisch, maatschappelijk en cultureel terrein een zetje in de rug geven. Thema’s als leefbaarheid, educatie, zorg, welzijn en milieu staan hierbij centraal. En dan vooral in de eigen, directe leefomgeving.

Omschrijving regeling Het stimuleringsfonds is een initiatief dat invulling geeft aan het doel van de Rabobank maatschappelijk verantwoord te opereren met oog voor het korte en lange termijn belang van haar leden, klanten en de mensen in haar werkgebied. Het doel van het Stimuleringsfonds is het bevorderen en ondersteunen van:• Duurzaam economische projecten• Projecten van maatschappelijk belang• Projecten van cultureel belang

Wie kunnen aanvragen Iedereen, dus ook scholen in het primair of secundair onderwijs.

Nieuwbouw / bestaande bouw Bestaande bouw.

Voorwaarden De aanvraag moet afkomstig zijn van of gesteund worden door één of meer leden van de bank, overeenstemmen met één of meerdere doelstellingen van het stimuleringsfonds, volgens een vast format worden ingediend, géén bijdrage betreffen aan de reguliere exploitatiekosten van verenigingen en instellingen. Scholen zouden bijvoorbeeld aanvragen kunnen indienen voor energiezuinige ‘digitale lesborden’ of computerapparatuur.

Subsidieplafond Het Stimuleringsfonds ontvangt jaarlijks een bijdrage van de bank. Het budget wordt vastgesteld door de ledenraad en is afhankelijk van de in het vorige jaar gemaakte winst.

Maximale bijdrage Is afhankelijk van aantal aanvragen / prioritering.

Looptijd regeling / indieningstermijnen Doorlopend.

Nadere informatie over regeling Voor Den Haag: http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/denhaag/stimuleringsfonds/ Heel veel andere Rabobank-filialen hebben een zelfde soort fonds.

Nadere informatie over aanvraag Zie lokale Rabobanken.

Beschikbare hulpdocumenten Aanvraagformulieren / inzendtermijnen bij lokale Rabobanken op te vragen.

22 | Subsidiewijzer Frisse Scholen | versie 4 | mei 2011

Page 23: Subsidiewijzer Frisse Scholen - RVO.nl · 2013-08-07 · • De instantie waar nadere informatie over de regeling ... Leeuwarden Gemeente Leeuwarden Subsidieregeling voor groene daken

Dit is een publicatie van:

Agentschap NLNL Energie en KlimaatCroeselaan 15Postbus8242|3503RE UtrechtT+31(0)886029200E [email protected]

©AgentschapNL|mei2011Publicatie-nr.2KGOU1102

Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan Agentschap NL geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten.

Agentschap NL is een agentschap van het ministerie vanEconomische Zaken, Landbouw en Innovatie. Agentschap NL voertbeleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid,innovatie en internationaal. Agentschap NL is hét aanspreekpuntvoorbedrijven,kennisinstellingenenoverheden.Voorinformatieen advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving.

De divisie NL Energie en Klimaat versterkt de samenleving door te werken aan de energie- en klimaatoplossingen van de toekomst.

Divisie NL Energie en Klimaat voert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het programma ‘Energie&GebouwdeOmgeving’uit.Wijbiedenprofessionelemarktpartijen en overheden ondersteuning bij energiebesparing, duurzame energie en CO2-reductie van de gebouwde omgeving.