Stichting Weeshuizen NIEUWSBRIEF Belarus€¦ · Chernobyl” komt men tot de slotsom dat 40% van...

6
Belarus Stichting Weeshuizen NIEUWSBRIEF Bank 12 11 44 615 Oktober 2010 nr15 waarin gesteld werd dat het aantal slachtoffers die overleden aan kanker rond de 93.000 zou liggen. Een VN rap- port spreekt over 9000 sterfgevallen van kanker en een totaal aantal doden van 200.000. De Europese Groenen in het Europees Parlement komt tot veel verder gaande conclusies. Onder de naam “The Other Report on Chernobyl” komt men tot de slotsom dat 40% van de oppervlakte van Europa werd besmet met meer dan 4000 bec- querel per vierkante meter en dat de gevolgen ook nu nog zeer verstrekkend zijn. Zo gelden er voor 374 boerderijen in Groot-Brittannië nog steeds beper- kende maatregelen en heeft ook de veeteelt in Finland en Zweden nog steeds te kampen met de gevolgen. Het rapport stelt dat de ramp zal leiden tot 60.000 bijkomende doden als gevolg van kanker. Het verschil in resultaten met de officiële VN-resultaten komt doorgaans door de interpretatie van de gevolgen van kleine stralingsdoses. Het meest gangbare risicomodel voor stralingsdoses gaat uit van een evenre- dige relatie tussen dosis en effect. X keer zoveel straling betekent een zelfde X keer zo grote kans op kanker. Het model gaat alleen uit van externe stra- ling waarbij het effect van radioactieve stoffen die men op andere wijze heeft binnen gekregen, zoals inhalatie, niet is betrokken. Bij grote doses functioneert dit model goed en voorspelt het accu- raat het extra aantal kankergevallen. alles te laten zoals het was. Veel kinde- ren kregen schildklierkanker. De gemid- delde levensverwachting daalde naar 50 jaar. Wit-Russische en Oekraïense wetenschappers voorspelden toename van tumoren en kankers, een feit dat door kankerspecialisten in andere lan- den werd ondersteund. De directe en indirecte gevolgen van deze ramp waren niet te overzien. Radioactiviteit bleef zich ophopen in de lichamen en velen stierven een langzame, vreselijk dood. Ook nu nog, 25 jaar na de ramp. Psychische spanningen vloeiden voort uit een combinatie van gebeurtenissen en gevolgen. Velen waren gedwongen hun dorpen te verlaten waar zij genera- ties lang hadden geleefd. Men had wei- nig vertrouwen in zichzelf en mensen zagen hun toekomst als uitzichtloos. Mede daardoor is er een groot alcohol- probleem. Ten tijde van de Sovjet-Unie was Belarus progressiever dan alle Sovjetrepublieken. Men voerde land- bouwproducten uit en in de industrie werkte gekwalificeerd personeel. Voor grondstoffen was men echter afhanke- lijk van andere Sovjetrepublieken. De kernramp beroofde het land van 23% landbouwgrond en 21% van de bossen. De totale schade, alleen al in Belarus is enorm. Tsjernobyl 25 jaar later!!! Vier jaar geleden bracht Greenpeace een eigen rapport uit over de kernramp Tsjernobyl 26 april 1986 !!! Tsjernobyl is een stad aan de rivier Pripjat vlak bij de grens met Belarus. In kernreactor nr. 4 werd bij een test een deel van het veiligheidssysteem uitge- schakeld. Door fouten van het perso- neel raakte het koelwater aan de kook. De brandstofstaven smolten doordat de temperatuur opliep tot meer dan 2000 graden Celsius. Onder de extreme druk scheurden de leidingen van het koelsysteem. Het dak sloeg weg en radioactieve stofwolken bevuilden de atmosfeer. Het radioactief materiaal werd door de wind naar het noorden en het noord- westen gedreven. De eerste melding van het ongeluk kwam uit Zweden. Rond 2 mei bereikte de radioactieve wolk Nederland! Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben 600.000 mensen direct of indirect gevolgen van de ramp ondervonden. Nadat de brand was geblust werd de reactor ingepakt in een betonnen sar- cofaag. De overige drie reactoren kwa- men na verloop van tijd weer in bedrijf. De regering van Oekraïne stond sinds het ongeluk onder grote internationale druk om de reactor die 5% van het land van energie voorzag te sluiten. Na een ontmoeting met president Bill Clinton werd besloten de reactors in 2000 te sluiten. Het Oekraïense parlement pro- beerde de sluiting uit te stellen maar op 15 december 2000 werd de energiecen- trale in Tsjernobyl voorgoed gesloten. Doordat de Russische regering foutie- ve informatie doorgaf was het voor de Europese landen heel moeilijk de geva- ren van de ramp in te schatten en gepaste maatregelen te treffen. Radioactieve straling Na de ramp van Tsjernobyl waarbij een groot deel van Belarus werd besmet zijn nog altijd de gevolgen merkbaar. De westerse wereld denkt dat nu alles weer normaal is, maar niets is minder waar… Voor de ramp van Tsjernobyl, die in april 1986 plaatsvond, woonden 2,2 miljoen mensen in het besmette gebied. Begin 1996 woonden daar nog 1,84 miljoen mensen, waaronder bijna 500.000 kinderen. Evacuatie vond plaats in de directe omgeving van de kerncentrale. Aanvankelijk wilde men met grote shovels de dorpen met de grond gelijk maken en letterlijk onder de grond stoppen. Toen dit te kostbaar bleek dacht men aan verbranding. Radioactiviteit echter zou op die manier verspreid worden. Men besloot Voorwoord Zelfs een weg van duizend mijl begint met één enkele stap. ВСТУПЛЕНИЕ Tsjernobyl april 2011 25 jaar geleden! Op 3 juni 2010 deden 13 leerlingen examen. Nerveus liepen zij rond met hun leer- boek. Zij overlegden met elkaar en soms werd er heftig gediscussieerd. Om 9 uur begon het theorie-examen. De praktijk werd deels op de zorgboerderij afgenomen en deels op de kolchoz (overheidsboerderij). De examencommissie bestond uit leerkrachten van de opleiding, de leiding van de kolchoz en een vertegenwoordi- ger van het Centrum voor Speciaal Onderwijs uit Minsk. Zoals elk jaar was de stichting ook vertegenwoordigd. Wat een verschil met een aantal jaren geleden! Nu staat er een vrolijk geschilderd gebouw met een levendige gemeenschap en vrolijke kinderen die goede scholing krijgen. De overheid in Minsk staat achter ons. Men beseft het belang van het Agro-Socio-Project in Kalinovka, hét voor- beeld voor andere internaten in heel Belarus. Na jaren van overleg met de over- heid zetten we ons nu gezamenlijk in voor weeskinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De projecten hebben veel aandacht gekregen in de Belarussische kranten. We zijn blij verrast dat door onze vasthoudendheid sinds drie jaar steeds hogere subsidies voor onze projecten door de overheid in Minsk beschikbaar worden gesteld. nar dat in oktober in ons weeshuis in Kalinovka wordt gehouden is de nieuwsbrief met twee pagina’s uitge- breid en zijn er enkele artikelen in het Russisch toegevoegd. Het laatste jaar zijn drie projecten uitgevoerd in de plaatsen Gorodeja, Soligorsk en Kalinovka. Het was een hectisch pro- jectjaar met geldproblemen. Het is het ondanks de financiële crisis gelukt met hulp van trouwe donateurs en spon- sors de projecten, zij het niet helemaal, naar tevredenheid uit te voeren. Bijzonder in deze nieuwsbrief zijn de artikelen over het boek Pjotrs Borsjt van Jose Hennekam dat dit najaar uit- komt. Over het nieuwe project en nog veel meer kunt u lezen in deze nieuws- brief. Namens het bestuur wil ik u allen hartelijk danken voor uw steun en belangstelling. Ria Schraverus, voorzitter/secretaris Eindexamen beroepsopleiding De radioactieve besmetting van de bodem met cesium-137 tot op enkele honderden kilometers afstand van de reactor Voor u ligt een zeer speciale nieuws- brief. Sinds negen jaar voeren we pro- jecten uit in Belarus. De eerste jaren hebben we vele problemen gekend. We bleven echter proberen de over- heid te betrekken bij onze werkzaam- heden. Ons doel was om kinderen met een lichte beperking te behoeden voor een ellendig leven, een aangepaste opleiding en werk te verzorgen en hen te betrekken bij het maatschappelijk leven. Sinds 2003 voeren wij het Agro- Socio-Project uit in een weeshuis in Kalinovka. Vanaf 2007 werkt de over- heid in Belarus actief mee en verleent zij subsidies aan ons project. Vanaf dat moment vond een doorbraak plaats. Ons project werd een “voorbeeldpro- ject’. Dit jaar besloot het “Uitvoerend Comité Onderwijs” in Minsk tweeder- de van de begroting voor het project “zelfstandig wonen” te subsidiëren. In verband met het Republikeinse semi- дел Голландии в Гааге. Эти субсидии распределяются фондом NCDO, Национальным комитетом по междуна- родному сотрудничеству и устойчивому развитию. Фонд ДдБ собирает деньги путем проведения различных акций и мероприятий. Голландский фонд Wilde Ganzen, поддерживает наши акции и добавляет к доходам, добытым из этих акций премию. Мария Элизабет Схраверус, председа- тель/секретарь Фонд «Детские дома Беларуси» В первый раз мы решили расместить в рассылке нашего фонда некоторые статьи на русском языке, чтобы инфор- мировать наших друзей в Беларуси. История фонда: В 2001 году я была в гостях в детском доме в Нагорном, Клечкий район, где жили дети с умствен- ными ограничениями. После этого визита я решила создать фонд «Детские дома Беларуси». В 2002 году были в нагорнов- ском интернате полностью обновлены система отопления, пищеблок и столовая. Было кроме того посажено на террито- рии детского дома 600 яблонь. В 2003 году нагорновскую школу-интернат закрыли и деятельность нашего фонда была перенесена в д. Калиновку, Копыльский р-н. Здесь мы положили начало Агро-Социопроекту. На базе дет- ского дома было построено сельскохо- зяйственное предприятие, были приоб- ретены трактора, техники и сельскохо- зяйственное оборудование. Были реали- зованы специально адаптированные курсы по сельскому хозяйству для детей старших классов и в настоящее время выполняется проект "самостятельное проживание". Строительство Центра скоро закончится и недавно были начаты строительные работы над 4 квартирами. В настоящее время существует хорошее плодотворное сотрудничество между фондом и г-жой Таисой Ивановной Данилевич, которая поддерживает строительные проекты в финиансовом отношении. Фонд получает уже пять лет субсидии от Министерства иностранных De sarcofaag rond de reactor

Transcript of Stichting Weeshuizen NIEUWSBRIEF Belarus€¦ · Chernobyl” komt men tot de slotsom dat 40% van...

Page 1: Stichting Weeshuizen NIEUWSBRIEF Belarus€¦ · Chernobyl” komt men tot de slotsom dat 40% van de oppervlakte van Europa werd besmet met meer dan 4000 bec-querel per vierkante

BelarusStichting Weeshuizen

NIEUWSBRIEFBank 12 11 44 615

Oktober 2010 nr15

waarin gesteld werd dat het aantalslachtoffers die overleden aan kankerrond de 93.000 zou liggen. Een VN rap-port spreekt over 9000 sterfgevallenvan kanker en een totaal aantal dodenvan 200.000. De Europese Groenen inhet Europees Parlement komt tot veelverder gaande conclusies. Onder denaam “The Other Report onChernobyl” komt men tot de slotsomdat 40% van de oppervlakte van Europawerd besmet met meer dan 4000 bec-querel per vierkante meter en dat degevolgen ook nu nog zeer verstrekkendzijn. Zo gelden er voor 374 boerderijenin Groot-Brittannië nog steeds beper-kende maatregelen en heeft ook deveeteelt in Finland en Zweden nogsteeds te kampen met de gevolgen. Hetrapport stelt dat de ramp zal leiden tot60.000 bijkomende doden als gevolgvan kanker. Het verschil in resultatenmet de officiële VN-resultaten komtdoorgaans door de interpretatie van degevolgen van kleine stralingsdoses.Het meest gangbare risicomodel voorstralingsdoses gaat uit van een evenre-dige relatie tussen dosis en effect. Xkeer zoveel straling betekent een zelfdeX keer zo grote kans op kanker. Hetmodel gaat alleen uit van externe stra-ling waarbij het effect van radioactievestoffen die men op andere wijze heeftbinnen gekregen, zoals inhalatie, niet isbetrokken. Bij grote doses functioneertdit model goed en voorspelt het accu-raat het extra aantal kankergevallen.

alles te laten zoals het was. Veel kinde-ren kregen schildklierkanker. De gemid-delde levensverwachting daalde naar50 jaar. Wit-Russische en Oekraïensewetenschappers voorspelden toenamevan tumoren en kankers, een feit datdoor kankerspecialisten in andere lan-den werd ondersteund. De directe enindirecte gevolgen van deze rampwaren niet te overzien. Radioactiviteitbleef zich ophopen in de lichamen envelen stierven een langzame, vreselijkdood. Ook nu nog, 25 jaar na de ramp.Psychische spanningen vloeiden voortuit een combinatie van gebeurtenissenen gevolgen. Velen waren gedwongenhun dorpen te verlaten waar zij genera-ties lang hadden geleefd. Men had wei-nig vertrouwen in zichzelf en mensenzagen hun toekomst als uitzichtloos.Mede daardoor is er een groot alcohol-probleem.Ten tijde van de Sovjet-Unie wasBelarus progressiever dan alleSovjetrepublieken. Men voerde land-bouwproducten uit en in de industriewerkte gekwalificeerd personeel. Voorgrondstoffen was men echter afhanke-lijk van andere Sovjetrepublieken. Dekernramp beroofde het land van 23%landbouwgrond en 21% van de bossen.De totale schade, alleen al in Belarus isenorm.

Tsjernobyl 25 jaar later!!! Vier jaar geleden bracht Greenpeaceeen eigen rapport uit over de kernramp

Tsjernobyl 26 april 1986 !!! Tsjernobyl is een stad aan de rivierPripjat vlak bij de grens met Belarus. Inkernreactor nr. 4 werd bij een test eendeel van het veiligheidssysteem uitge-schakeld. Door fouten van het perso-neel raakte het koelwater aan de kook.De brandstofstaven smolten doordatde temperatuur opliep tot meer dan2000 graden Celsius. Onder de extremedruk scheurden de leidingen van hetkoelsysteem. Het dak sloeg weg enradioactieve stofwolken bevuilden deatmosfeer. Het radioactief materiaal werd door dewind naar het noorden en het noord-westen gedreven. De eerste meldingvan het ongeluk kwam uit Zweden.Rond 2 mei bereikte de radioactievewolk Nederland! Volgens deWereldgezondheidsorganisatie hebben600.000 mensen direct of indirectgevolgen van de ramp ondervonden. Nadat de brand was geblust werd dereactor ingepakt in een betonnen sar-cofaag. De overige drie reactoren kwa-men na verloop van tijd weer in bedrijf.De regering van Oekraïne stond sindshet ongeluk onder grote internationaledruk om de reactor die 5% van het landvan energie voorzag te sluiten. Na eenontmoeting met president Bill Clintonwerd besloten de reactors in 2000 tesluiten. Het Oekraïense parlement pro-beerde de sluiting uit te stellen maar op15 december 2000 werd de energiecen-trale in Tsjernobyl voorgoed gesloten.Doordat de Russische regering foutie-ve informatie doorgaf was het voor deEuropese landen heel moeilijk de geva-ren van de ramp in te schatten engepaste maatregelen te treffen.

Radioactieve stralingNa de ramp van Tsjernobyl waarbij eengroot deel van Belarus werd besmetzijn nog altijd de gevolgen merkbaar.De westerse wereld denkt dat nu allesweer normaal is, maar niets is minderwaar…Voor de ramp van Tsjernobyl, die inapril 1986 plaatsvond, woonden 2,2miljoen mensen in het besmettegebied. Begin 1996 woonden daar nog1,84 miljoen mensen, waaronder bijna500.000 kinderen. Evacuatie vondplaats in de directe omgeving van dekerncentrale. Aanvankelijk wilde menmet grote shovels de dorpen met degrond gelijk maken en letterlijk onderde grond stoppen. Toen dit te kostbaarbleek dacht men aan verbranding.Radioactiviteit echter zou op diemanier verspreid worden. Men besloot

VoorwoordZelfs een weg van duizend mijlbegint met één enkele stap.

!"#$%&'()' Tsjernobyl april 201125 jaar geleden!

Op 3 juni 2010 deden 13 leerlingen examen. Nerveus liepen zij rond met hun leer-boek. Zij overlegden met elkaar en soms werd er heftig gediscussieerd. Om 9 uurbegon het theorie-examen. De praktijk werd deels op de zorgboerderij afgenomenen deels op de kolchoz (overheidsboerderij). De examencommissie bestond uitleerkrachten van de opleiding, de leiding van de kolchoz en een vertegenwoordi-ger van het Centrum voor Speciaal Onderwijs uit Minsk. Zoals elk jaar was destichting ook vertegenwoordigd. Wat een verschil met een aantal jaren geleden!Nu staat er een vrolijk geschilderd gebouw met een levendige gemeenschap envrolijke kinderen die goede scholing krijgen. De overheid in Minsk staat achterons. Men beseft het belang van het Agro-Socio-Project in Kalinovka, hét voor-beeld voor andere internaten in heel Belarus. Na jaren van overleg met de over-heid zetten we ons nu gezamenlijk in voor weeskinderen met een verstandelijkeen/of lichamelijke beperking. De projecten hebben veel aandacht gekregen in deBelarussische kranten. We zijn blij verrast dat door onze vasthoudendheid sindsdrie jaar steeds hogere subsidies voor onze projecten door de overheid in Minskbeschikbaar worden gesteld.

nar dat in oktober in ons weeshuis inKalinovka wordt gehouden is denieuwsbrief met twee pagina’s uitge-breid en zijn er enkele artikelen in hetRussisch toegevoegd. Het laatste jaarzijn drie projecten uitgevoerd in deplaatsen Gorodeja, Soligorsk enKalinovka. Het was een hectisch pro-jectjaar met geldproblemen. Het is hetondanks de financiële crisis gelukt methulp van trouwe donateurs en spon-sors de projecten, zij het niet helemaal,naar tevredenheid uit te voeren.Bijzonder in deze nieuwsbrief zijn deartikelen over het boek Pjotrs Borsjtvan Jose Hennekam dat dit najaar uit-komt. Over het nieuwe project en nogveel meer kunt u lezen in deze nieuws-brief. Namens het bestuur wil ik u allenhartelijk danken voor uw steun enbelangstelling.

Ria Schraverus, voorzitter/secretaris

Eindexamen beroepsopleiding

De radioactieve besmetting van de bodem met cesium-137 tot op enkele honderden kilometers afstand van de reactor

Voor u ligt een zeer speciale nieuws-brief. Sinds negen jaar voeren we pro-jecten uit in Belarus. De eerste jarenhebben we vele problemen gekend.We bleven echter proberen de over-heid te betrekken bij onze werkzaam-heden. Ons doel was om kinderen meteen lichte beperking te behoeden vooreen ellendig leven, een aangepasteopleiding en werk te verzorgen en hente betrekken bij het maatschappelijkleven. Sinds 2003 voeren wij het Agro-Socio-Project uit in een weeshuis inKalinovka. Vanaf 2007 werkt de over-heid in Belarus actief mee en verleentzij subsidies aan ons project. Vanaf datmoment vond een doorbraak plaats.Ons project werd een “voorbeeldpro-ject’. Dit jaar besloot het “UitvoerendComité Onderwijs” in Minsk tweeder-de van de begroting voor het project“zelfstandig wonen” te subsidiëren. Inverband met het Republikeinse semi-

*+, -.,,/0*11 2 -//3+. 451 67861*119/6:9+*+,;<56; =.0*.> NCDO,(/?1.0/,@0A> B.>15+5.> :. >+C*70/-9.*0.>7 6.597*01D+6527 1 765.ED12.>79/F2151<. G.0* H*I 6.819/+5 *+0@31:75+> :9.2+*+01; 9/F,1D0AJ /B?1E 1>+9.:91;51E. -.,,/0*6B1E =.0* WildeGanzen, :.**+9C12/+5 0/K1 /B?11 1*.8/2,;+5 B *.J.*/>, *.8A5A> 1F L51J/B?1E :9+>1<.

M/91; 4,1F/8+5 "J9/2+976, :9+*6+*/-5+,@/6+B9+5/[email protected]* «H+56B1+ *.>/ I+,/9761»

! :+92AE 9/F >A 9+K1,1 9/6>+6515@ 29/66A,B+ 0/K+3. =.0*/ 0+B.5.9A+65/5@1 0/ 9766B.> ;FAB+, D5.8A 10=.9->19.2/5@ 0/K1J *97F+E 2 I+,/9761.)65.91; =.0*/: ! 2001 3.*7 ; 8A,/ 23.65;J 2 *+56B.> *.>+ 2 (/3.90.>,N,+DB1E 9/E.0, 3*+ C1,1 *+51 6 7>652+0-0A>1 .39/01D+01;>1. %.6,+ L5.3. 21F15/; 9+K1,/ 6.F*/5@ =.0* «H+56B1+ *.>/I+,/9761». ! 2002 3.*7 8A,1 2 0/3.90.2-6B.> 105+90/5+ :.,0.65@< .80.2,+0A6165+>/ .5.:,+01;, :1O+8,.B 1 65.,.2/;.IA,. B9.>+ 5.3. :.6/C+0. 0/ 5+9915.-911 *+56B.3. *.>/ 600 ;8,.0@. ! 20033.*7 0/3.90.26B7< KB.,7-105+90/5F/B9A,1 1 *+;5+,@0.65@ 0/K+3. =.0*/8A,/ :+9+0+6+0/ 2 *. N/,10.2B7,N.:A,@6B1E 9-0. P*+6@ >A :.,.C1,10/D/,. Q39.-".?1.:9.+B57. (/ 8/F+ *+5-6B.3. *.>/ 8A,. :.659.+0. 6+,@6B.J.-F;E652+00.+ :9+*:91;51+, 8A,1 :91.8-9+5+0A 59/B5.9/, 5+J01B1 1 6+,@6B.J.-F;E652+00.+ .8.97*.2/01+. IA,1 9+/,1-F.2/0A 6:+?1/,@0. /*/:519.2/00A+B796A :. 6+,@6B.>7 J.F;E6527 *,; *+5+E65/9K1J B,/66.2 1 2 0/65.;O++ 29+>;2A:.,0;+56; :9.+B5 "6/>.65;5+,@0.+:9.C12/01+". "59.15+,@652. R+059/6B.9. F/B.0D156; 1 0+*/20. 8A,1 0/D/5A659.15+,@0A+ 9/8.5A 0/* 4 B2/9519/>1.! 0/65.;O++ 29+>; 67O+6527+5 J.9.K++:,.*.52.90.+ 6.597*01D+652. >+C*7=.0*.> 1 3-C.E #/16.E )2/0.20.EH/01,+21D, B.5.9/; :.**+9C12/+5659.15+,@0A+ :9.+B5A 2 =101/06.2.>.50.K+011. G.0* :.,7D/+5 7C+ :;5@ ,+567861*11 .5 M10165+9652/ 10.659/00AJ

De sarcofaag rond de reactor

Page 2: Stichting Weeshuizen NIEUWSBRIEF Belarus€¦ · Chernobyl” komt men tot de slotsom dat 40% van de oppervlakte van Europa werd besmet met meer dan 4000 bec-querel per vierkante

!"#$ "%&$$(/K1> =.0*.> 8A,1 .93/01F.2/-0A >0.31+ /B?11 1 >+9.:9;511,B/B 0/:91>+9 2 L5.E 3/F+5+ 7:.->;075/; :9.37,B/ 0/ 2+,.61:+*+,1 */,++ +OS: *+56B1E 9A0.B,/B?1; :. 68.97 :765AJ 875A,.B,*C/F.2AE B.0?+95 1 ,.5+9+1.I,/3.*/9; :.>.O1 >0.31J *.8-9.2.,@?+2, 69+*1 01J 8A,1 1>0.31+ *+51, 8A,1 6.89/0A *+0@-31 *,; =10/0619.2/01; :9.+B5.22 T+6:78,1B+ I+,/976@. Loterij Helvoirts WeekendTijdens het Helvoirts Weekend orga-niseerden we onze jaarlijkse loterij.Alle prijzen waaronder vier kinder-fietsen werden beschikbaar gestelddoor de familie Smolders uitHelvoirt.

Loterij LeyetochtTijdens de 32e Leyetocht fietstenruim 4000 deelnemers verschillendeafstanden. Dank aan de organisatievoor de fantastische hulp en voor deopbrengst van de fietsenstalling.

KindermarktIngrid van Beek, haar echtgenoot enhun drie jonge kinderen beslotenspeelgoed en kleertjes te verkopen.De opbrengst schonken zij aan onzestichting.

FlessenactieIn de winkel van Super de Boer inHelvoirt werd zoals elk jaar weereen flessenbonnenactie gehouden.Deze actie bracht veel geld op dank-zij de trouwe bonnengevers.

Te Voet Te VeldEen perfect georganiseerd wandel-festijn dat de dag na Kerst gehou-den zou worden. De erwtensoepstond klaar maar het was helaas zogevaarlijk glad in de bossen datalles moest worden afgezegd.

Pebblestone JazzbandZoals elk jaar bracht deze actie veelgeld in het laatje. Dank aan de ledenvan de band die de sterren van dehemel speelden en speciale dankaan het Leijefonds.

Acties Kinderziekenhuis SoligorskWie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen!

9/8.5.E 1 C1,@S>. " L5.3. >.>+05/ 1>:91*S56; 2+651 6/>.65.;5+,@07< C1F0@.%.L5.>7 :9.+B5 «6/>.65/;5+,@0.+:9.C12/01+» ;2,;+56; *,; 01J B9/E0+2/C0A>. ! 5+60.> 6.597*01D+652+ 63.,,/0*6B1>1 .93/01F/?1;>1 «U95.:+-*/3.31D+6B1E ?+059 I9/8/05» 1 «"/,@5.-N.9/,397:» 8A, 9/F9/8.5/0 >+5.*,:91>+01>AE 2 I+,/9761. %,/0 8A,5O/5+,@0. :.*3.5.2,+0 1 6.3,/6.2/0 67:9/,+01+> 105+90/5/ 1 M10165+9652.>.89/F.2/01; 2 M106B+. ! 9/F9/8.5B+:9.+B5/ 5/BC+ :9101>/, 7D/651+%+*/3.31D+6B1E 7012+9615+5 M106B/.%9.=+66.9 V10B/9+0B. 1 +3. 6.597*01B1D15/,1 B796A *,; 2.6:15/5+,+E 1:9+:.*/2/5+,+E 2 ?+,;J :.2AK+01; 1J

Jarenlang is gewerkt aan de voorberei-ding van het project “zelfstandig lerenwonen”. De kinderen in ons weeshuisin Kalinovka hebben altijd in groepengeleefd en hebben nooit privacygekend. Jonge mensen met een ver-standelijke beperking hebben geenkansen in de maatschappij. In de zevenjaren dat we bezig zijn met projectenvoor deze kinderen is dat langzaamaanveranderd. Nu krijgen zij een agrari-sche opleiding en werken op de zorg-boerderij. Na het behalen van hetdiploma zorgt de overheid voor werken voor woonruimte. Het is essentieeldat zij op dat moment voor zichzelfkunnen zorgen en daarom moeten zijleren om zelfstandig te wonen. Samenmet het Orthopedagogisch CentrumBrabant en de Saltho-Koraalgroep isgewerkt aan een methode die uitvoer-baar is in Belarus. Het plan werd gede-gen voorbereid in samenwerking metde directie van het internaat en deoverheid in Minsk. De PedagogischeUniversiteit in Minsk werd erbij betrok-ken. Professor Sjinkarenko en zijnmedewerkers gaven cursussen aanopvoeders en leerkrachten waardoorhun diploma meer waarde kreeg. Hetpersoneel wordt gedegen voorbereidop de uitvoering van dit belangrijkeproject. In het voorjaar van 2009 werdbegonnen met de bouw van een“Centrum” dat voor meer dan de helftwerd gefinancierd door de overheidvan Belarus.

Uit een brief van de vorige directeur:Dit “Centrum” heeft de functie vanwoonhuis en geeft de mogelijkheid omweeskinderen onder begeleiding zelf-standig te leren wonen. Het Ministerievan Onderwijs van de RepubliekBelarus keurde een experimenteel plangoed als testmodel. Als voorbeeldwerd het “Hollandse model” gekozen.Het idee werd uitgewerkt door de stich-ting in samenwerking met hetOrthopedagogisch Centrum Brabant inBreda. Het programma trok veel aan-dacht en werd een actueel onderwerpin Belarus. Het “Centrum” is een groothuis waar 12 leerlingen in het eerstejaar van hun opleiding onder begelei-ding leren wonen.

'()*+ ,+-(%*" «."/-.*-0*(12)-(,+-3$4")$(» (/ :9.5;C+011 >0.31J ,+5 9/8.5/,10/* :.*3.5.2B.E :9.+B5/«6/>.65.;5+,@0.+ :9.C12/01+». G.0*«H+56B1+ *.>/ I+,/9761» 7C+ 2.6+>@ ,+5F/01>/+56; :9.+B5/>1 *,; *+5+E 67>652+00A>1 .39/01D+01;>1. P/ L5.29+>; >0.3.+ 1F>+01,.6@. ! N.:A,@6B.EKB.,+-105+90/5+ *+51 :.,7D/<56+,@6B.J.F;E652+00.+ .89/F.2/01+ 19/8.5/<5 0/ 6+,@6B.J.F;E652+00.>:9+*:91;511 :91 105+90/5+. %.76:+K0.> .B.0D/011 B796.2 :. 6+,@6B.>7J.F;E6527, 2A:76B01B1 87*75 .8+6:+D+0A

B2/,1=1B/?11. ".597*01B1 105+90/5/8A,1 J.9.K. :.*3.5.2,+0A B.67O+652,+01< L5.3. 2/C0.3. :9.+B5/.!+60.E 2009 3.*/ 0/D/,.6@ 659.15+,@652.R+059/. I.,++ :.,.210A 26+J F/59/5 8A,.:9.=10/0619.2/0. 2,/65;>1 I+,/9761.

564#$7 8$+(%*-+ 9.!. :+/"%(*. 22 1<0; L5.3. 3.*/ .0 F/01>/,*.,C0.65@ *19+B5.9/ N.:A,@6B.E KB.,A-105+90/5/) 0/:16/,: «R+059» 2A:.,0;+5=70B?1< C1,.3. *.>/ 1 */+5 619.5/>2.F>.C0.65@ .62.15@, :.* :916>.59.>2F9.6,AJ, 0/2AB1, B.5.9A+ 1> 0/ 87*7O++87*75 0+.8J.*1>A *,; 6/>.65.;5+,@0.3.:9.C12/01;. M10165+9652. .89/F.2/01;T+6:78,1B1 I+,/976@ :91F0/,. L5.5 :,/0

Centrum

:1,.50A> :9.+B5.>. IA,. 9+K+0..67O+65215@ */00AE :9.+B5 :. .89/F?73.,,/0*6B.E >.*+,1, 9/F9/8.5/00.E=.0*.> «H+56B1+ *.>/ I+,/9761 » 25+60.> 6.597*01D+652+ 6 /25.915+50.E.93/01F/?1+E 2 L5.E .8,/651«U95.:+*/3.31D+6B1E ?+059 I9/8/05» 23.9.*+ I9+*/. H/00AE :9.+B5 :912,SB>0.3. 201>/01; 1 65/, F,.8.*0+20.E5+>.E 2 I+,/9761. «R+059» :9+*65/2,;+56.8.E 8.,@K.E C1,.E *.>, 2 B.5.9.> 127D/O1J6; 105+90/5/, :.* :916>.59.>2.6:15/5+,+E, .62/12/<5 0/2AB1,0+.8J.*1>A+ *,; 6/>.65.;5+,@0.EC1F01.

Het project Baby-Help-Soligorsk kon insamenwerking met de stichting SociaalMedische Hulpverlening Oost-Europa,de NCDO en de Wilde Ganzen wordenuitgevoerd. Vele vrijwilligers van stich-ting SMHO verzamelden duizendenkilo’s kleding die 20.000 euro opbrach-ten voor de aanschaf van warmtebed-jes. Zo waren wij in staat dit projectmet een begroting van bijna 175.000euro uit te voeren. Er werden naast dewarmtebedjes o.a. echoapparatuur,couveuses, operatielampen, compres-soren en beademingsapparatuur aan-geschaft.

Uit de dankbrief van geneesheer-direc-teur LapoestoDe medewerkers van het Soligorsk kin-derziekenhuis zijn u heel erg dankbaarvoor uw hulp. Onze dankbaarheidwordt gedeeld door vele ouders. Doorde aanschaf van instrumenten, appara-ten en inventaris kan de afdeling kin-derreanimatie en intensieve therapiegekwalificeerde hulp verlenen aan kin-deren en pasgeborenen. Door schoneluchtbeademing kunnen kinderen inleven blijven en bovendien blijven zijgezond. Onlangs hebben wij weer eenjongen van de dood kunnen redden.Nog maar kort geleden waren wijgenoodzaakt kinderen met ernstige

ziektes naar het ziekenhuis in Minsk tevervoeren, 140 kilometer verwijderdvan ons ziekenhuis. Nu hebben wijdeze problemen niet meer. Wij zijn blijdat de Nederlanders zo oprecht betrok-ken zijn bij andermans leed. U kuntervan overtuigd zijn dat uw hulp eengrote menselijke en humane impactheeft en nodig is voor onze kinderen,onze nieuwe generatie.

;(*.%"0 <-12)$&" 4 =-1$>-+.%(! 0/K1 0/>+9+01; 01B.3*/ 0+ 2J.*1,..67O+652,+01+ 2 I+,/9761 .*0.29+>+00.8.,++ .*0.3. :9.+B5/. 45.5 :9.+B5.*0/B. >.C0. 8A,. .67O+65215@ 2>+65+ 6=.0*.> «UB/F/01+ 6.?1/,@0.->+*1?106B.E :.>.O1 2 659/0/J!.65.D0.E '29.:A». $:9/2,+01+ =.0*/SMHO 1 >0.31+ *.89.2.,@?A 6.89/,15A6;D1 B1,.39/>>.2 .*+C*A, B.5.9A+:910+6,1 20.000 +29. 0/ :91.89+5+01+*+56B1J B9.2/5.B 6 0/39+2/5+,@0A>:918.9.>. (-.,,/0*6B1>) (/?1.0/,@0A>B.>15+5.> *,; >+C*70/9.*0.3.6.597*01D+652/ 1 765.ED12.3. 9/F2151;(6.B9/K+0.: NCDO) 8A,/ 7*+,+0/ L5.>7:9.+B57 0+>/,7< 67861*1< 1 =.0*.>«Wilde Ganzen» 8A,/ +OS *.8/,+0/ B.8O+E 67>>+ 8.,@K/; :9+>1;. #/B1>.89/F.> >A 1>+,1 2 0/K+>9/6:.9;C+011 0/ */00AE :9.+B56.,1*07< 67>>7 175.000 +29.. IA,1:91.89+5+0A LJ.6B.:A, 10B78/5.9A,.:+9/?1.00A+ ,/>:A, B.>:9+66.9A,/::/9/5A 16B7652+00.3. *AJ/01; 1 5.*.

Page 3: Stichting Weeshuizen NIEUWSBRIEF Belarus€¦ · Chernobyl” komt men tot de slotsom dat 40% van de oppervlakte van Europa werd besmet met meer dan 4000 bec-querel per vierkante

Geoloog en schrijver José Hennekam spreekt zes talen vloeiend en reist de helewereld rond. Hij bezocht het weeshuis in Belarus. Daarover verschijnt binnenkorthet boek Pjotrs Borsjt. De opbrengst komt ten goede aan de kinderen.

Interview met José Hennekam

Schrijver Jose Hennekam kwam eenaantal jaren geleden in aanraking metStichting Weeshuizen Belarus. Hij waszeer onder de indruk van het vele werkdat nodig was om de benodigde gelden bij elkaar te krijgen. Dit geldwas nodig was om de projecten inKalinovka te bekostigen. In een opwel-ling bood hij aan gratis een boek teschrijven. Nu is het zover, het boek isklaar! De opbrengsten van de verkoopvan het boek komen, na aftrek van dekosten, volledig ten gunste van destichting. Jose woonde 4 weken in onsweeshuis in Kalinovka en daar kwa-men veel herinneringen terug uit detijd die hij in internaten doorbracht.Een tijd uit zijn jeugd die zijn latereleven beïnvloed heeft.

5-+? @(*+"(+6B.,@B. ,+5 5.>7 0/F/* :16/5+,@W.6+ W+00+B/> 65/,B12/,6; 6=.0*.> «H+56B1+ *.>/ I+,/9761».'3. 3,78.B. F/:+D/5,+,/ 8.,@K/;9/8.5/, B.5.97< 07C0. :9.2+651 *,;68.9/ =10/06.2AJ 69+*652,0+.8J.*1>AJ *,; .67O+652,+01;:9.+B5.2 2 8+,.9766B.E *+9+20+N/,10.2B/. '>7 .D+0@ J.5+,.6@ B/B-0187*@ :.>.D@ =.0*7 1 :9+*,.C1,8+6:,/50. 0/:16/5@ B0137. !.5 .0/,B013/ F/B.0D+0/! H.J.*A .5:9.*/C1 B0131, F/ 2AD+5.> 26+JF/59/5, :.,0.65@< :.E*75 0/ :.,@F7=.0*7. W.6+ 5/BC+ C1, 0/ 4 0+*+,1 28+,.9766B.> *+56B.> *.>+. ! L5.29+>; +>7 D/65. 26:.>10/,16@ 3.*A,:9.2+*S00AJ 1> 2 105+90/5/J. 45.29+>; 61,@0. :.2,1;,. 0/ +3.*/,@0+EK7< C1F0@.

Schrijver Jose Hennekam

den het superinteressant om met zo’nlange man uit Nederland in de gangeen praatje te maken. Anderen warenwat afwachtend. Maar dat veranderdetoen bekend werd dat ik interviewsafnam.Interviews?Na een paar dagen besloot ik een aan-tal kinderen te interviewen over hunleven tot nu toe. Ik kreeg het idee toenik erachter kwam dat het verleden vande kinderen nergens geregistreerd wasen ook de begeleiders er haast nietsvan wisten. Ik begon met een meisjedat in de gang altijd al heel open naarme geweest was en waarvan ik dachtdat ze het wel leuk zou vinden. Nou,dat bleek, ze hield niet meer op metpraten.Nam je die interviews alleen af?Nee, samen met een jonge sociologein haar kamer. Ten eerste omdat ik nietwist of mijn Russisch voldoende zouzijn en zij ook wat Engels sprak, maardaarnaast ook om de kinderen eengevoel van veiligheid te geven. Het isnatuurlijk niet niks om met een vreem-de over je verleden te praten, zekerniet als het allemaal niet zo leuk wastoen.Was dat dan vaak zo?Wat heet, soms had ik moeite de ver-halen aan te horen. Wat sommigenmee hebben gemaakt... daar zijn bijnageen woorden voor. Een aantal inter-

views staan overigens in het boek. Eenbeetje veranderd weliswaar, ik hebsoms twee interviews door elkaargehusseld en namen verwisseld om deprivacy van de kinderen te waarbor-gen, maar alles wat er in staat, is echtgebeurd. Als je ze leest, lopen de rillin-gen je soms over de rug. En dan moetik er nog bij zeggen dat ik de ergsteverhalen weggelaten heb, omdatPjotrs Borsjt ook door kinderen gele-zen moet kunnen worden. Nu je het er toch over hebt: waaromheb je voor een cross-over boek geko-zen en niet bijvoorbeeld voor eenjeugdroman of een roman voor vol-wassenen?26 april 2011 is het 25 jaar geleden datde Tsjernobyl-ramp plaatsvond. Dieramp heeft het leven voor veel inwo-ners van Belarus totaal op zijn kopgezet. Neem de angst voor de straling,het niet weten of je besmet bent en inde toekomst kanker zult krijgen.Daarnaast hebben honderdduizendenmensen van de ene op de andere daghuis en haard moeten verlaten en zijnergens in een onbekend dorp terecht-gekomen, ver weg van familie, vrien-den en bekenden; allemaal zaken die jeniet in de koude kleren gaan zitten.Mensen kunnen daardoor anders wor-den, ze gaan meer drinken bijvoor-beeld of worden geweldadiger. En dekinderen zijn dan bijna altijd het slacht-

Hoe is dit boekenproject ontstaan?Dat is een heel verhaal. Ik kreeg eenmailtje van twee jonge fans die vroe-gen wanneer ik in Nederland was,want ze hadden zo graag een handte-kening in hun boeken. Toevallig was iker net en we maakten een afspraak. Demoeder van een van de meiden reedhen en tijdens dat bezoek vertelde zeme over een project waar ze via deRotary aan meedeed en hoe moeilijkhet tegenwoordig was om geld in tezamelen. Ik opperde toen dat je ookiets kon verkopen, een boek bijvoor-beeld waarin het project verweven zat.Om een lang verhaal kort te maken: ineen opwelling bood ik aan gratis eenboek te schrijven, veertien dagen daar-na zat ik bij de betreffende club inOisterwijk en weer twee weken later inhet vliegtuig naar Belarus. Ging dat allemaal zo snel dan?Ja. Ik vond dat als ik een boek wildeschrijven dat zich in Belarus afspeelt, iker ook geweest moest zijn. Ik kendeRusland natuurlijk wel, ik heb daarvanaf eind 1980 tien jaar lang eenbedrijf gehad, maar Belarus zou vastook zijn eigenaardigheden hebben.Daarnaast stond de winter voor dedeur en ik wilde de kou graag voor zijn;ik woon niet voor niets in Zuid-Spanje.Hoe was Belarus? Zoals je verwachthad?Een beetje wel. Het leek alsof ik 30 jaarterug in de tijd was gegaan, alles zager nog uit zoals ik me Rusland uit deSovjettijd herinnerde: grote woonka-zernes in de stad en houten huisjes ophet platteland. Ook qua verkeer deedhet me aan die tijd denken. Als jeMinsk een kilometer of twintig achterje gelaten had, had je de weg bijnavoor jezelf.En het weeshuis?Daar had ik al foto’s van gezien, dus ikwist wat ik kon verwachten. Toch washet vreemd toen ik eenmaal binnenwas. Die kale gangen, de pislucht als jelangs de toiletten kwam, voor mij her-inneringen van 50 jaar geleden, toen ikzelf op een internaat zat.Dat heb ik gelezen, ja, in je boek PaterNoster. Het moet je heel wat gedaanhebben om daar rond te lopen.Inderdaad. De eerste nachten heb ikook amper geslapen. Er kwamen alle-maal herinneringen aan vroegerboven, zaken die ik het liefst zou verge-ten. Maar na een paar dagen ging datgelukkig over en kon ik goed aan deslag.Had je een tevoren plan gemaakt voorwat je daar wilde gaan doen?Niet echt. In eerste instantie wilde ikalles te weten komen over het project.Daarnaast wilde ik het leven in hetweeshuis leren kennen en natuurlijkook de geur van het land opsnuiven.Hele zwerftochten heb ik gemaakt,langs de dorpen, over de velden, doorde bossen. Dit tot grote angst van dedirecteur, die vond het allemaal maarniets dat ik er op mijn eentje op uittrok. Vooral niet toen het busje van hetweeshuis me toevallig op een geleen-de fiets tegenkwam op een afgelegenweggetje, 35 km van de school. Toenhij dat te horen kreeg, heeft hij me bijterugkomst letterlijk op het matjegeroepen. Waar was hij dan bang voor? Dat jeovervallen zou worden of zo?Nee, dat ik zou verdwalen. Nu kan ikme dat ook wel voorstellen bij de enor-me uitgestrekte bossen die je daarhebt. Maar ik ben van origine geoloogen die verdwalen meestal niet zo snel.En overvallen worden... ik moet eerlijkzeggen dat ik me daar op het platte-land en in de dorpen totaal veilig voel-de. Er ging nergens ook maar enigedreiging van uit.Terug naar het weeshuis. Was hetgemakkelijk om contact met de kinde-ren te krijgen?Dat ging wel. Sommige kinderen von-

offer. Vergeet niet dat een grootgedeelte van de kinderen in het wees-huis geen echte wezen zijn. Het zijnkinderen die door de Staat uit huis zijngeplaatst omdat een leven in huiselijkekring niet mogelijk was. Ik denk dat hetgoed is dat kinderen in Nederland daarnotie van hebben en zich realiserenwat voor een ramp Tsjernobyl was envoor velen nog steeds is. Daarom ishet boek een cross-over geworden.Een beetje onderwijzer of leraar kan eraan de hand van het boek moeitelooseen aantal lessen over geven. En daar-naast is het verschil met een boek voorvolwassenen niet zo groot, hoor. Erkomt geen expliciete seks of geweld invoor, er wordt niet in gevloekt, de zin-constructies zijn niet al te moeilijk,meer verschil is er in feite niet.Hoe ben je op het idee van het verhaalgekomen?Dat kwam in de loop van mijn bezoekaan het weeshuis vanzelf in me op.Waarschijnlijk omdat ik dagelijks zagdat eten voor veel kinderen daar hetbelangrijkste is in hun leven. Voegdaarbij het zelfstandigwonenproject,een ruïne die ik tegen het lijf liep en deinterviews, en alle ingrediënten voorPjotrs Borsjt waren er. Ik hoefde eralleen nog maar een gerecht van temaken.En te zorgen dat het boek er kwam.Want ook dat doe je allemaal zelf hebik begrepen.Dat klopt. Het bleek gewoon de besteen vooral de goedkoopste oplossing.Op deze manier blijft er straks hetmeeste geld over.Wie financiert het geheel? Het druk-ken en zo?Dat doe ik zelf. Al hoop ik dat mensendie straks dit interview lezen meteeneen paar boeken bestellen, ook al moe-ten ze er een paar weken op wachten.Bij drukken is het nu eenmaal zo dathoe hoger de oplage is, des te lagerzijn de drukkosten. 1000 boeken meerkan zomaar ! 500 euro schelen en datis geld dat rechtstreeks ten goedekomt aan het project.Dat is duidelijk. Laatste vraag: watkomt er hierna?Weer een boek natuurlijk, het ideestaat al op papier. Wanneer ik daaraankan gaan beginnen, weet ik nog niet.Dat komt omdat ik hoop dat er straksals het boek eenmaal is uitgekomen, erveel scholen, bedrijven, serviceclubszullen zijn die minimaal 30 Pjotrs zul-len bestellen omdat ze daar dan eengratis lezing van mij bij krijgen. Ze hoe-ven alleen maar mijn reiskosten tebetalen. Trouwens, mensen die eenapart verjaardagsfeestje willen gevenof een huwelijkjubileum hebben eneens iets anders willen doen, kunnenmij ook vragen. Dan geven ze elke gastgewoon een boek cadeau bij vertrek.Kan het origineler?

Pjotr woont samen met zijn moeder ineen vervallen huis in een dorp inBelarus. Het leven is niet gemakkelijkvoor hem. Vanwege zijn horrelvoet enzijn kleine postuur is hij een gewilddoelwit voor pesterijen en zijn moederverwijt hem dat ze door zijn mismaakt-heid haar grote liefde is verloren.Daardoor leidt hij een eenzaambestaan. Als zijn moeder een nieuwevriend krijgt, een oude kennis die zenog van voor de Tsjernobyl-ramp kent,wordt de situatie thuis onhoudbaar envlucht hij weg. Terwijl hij in Kalinovozijn hoofd boven water probeert te hou-den ontmoet hij Tanja, een meisje uiteen weeshuis. Tanja neemt met eenaantal andere kinderen deel aan eenzelfstandig wonen project en kan fan-tastisch koken. Ze is een karakterkook-ster: wat ze voor iemand voelt, is terugte vinden in haar gerechten. Pjotr zietwel brood in Tanja´s kookkunst enbedenkt een listig plan. Alleen looptalles anders dan hij gepland had.

Biografie van deschrijver José Hennekam is geboren op 4 maart1951. Hij bracht zijn lagere en middelba-re schooltijd voor een groot gedeelte opinternaten door. Na zijn studie paleon-tologie werkte hij als hoofd afdelingexposities in het Noorder Dierenpark teEmmen. Naast het op poten zetten vanvolkenkundige tentoonstellingen hieldhij zich vooral bezig met de realisatievan het evolutiemuseum Biochron. In1983 startte hij in Zwijndrecht GalerieBIS, een bedrijf gespecialiseerd in fos-sielen en mineralen. Toen de grenzenvan de Sovjet Unie in 1989 beetje bijbeetje opengingen was hij een van deeersten die in de Oeral een bedrijfbegon dat hij Escape noemde.Verschillende expedities naar Noord-Siberië en de Polar-Oeral volgden. Eind2004 besloot hij te stoppen met zakendoen en zich volledig te wijden aan zijnpassie voor schrijven. José Hennekamheeft vier zonen, Mattijs, Niels, Jesse enQuinten. José heeft een relatie met deVlissingse schrijver/muzikant/kunst-enaar Renata Oosterveen. José schrijftzijn boeken in zijn huis in Spanje.

5$->+"A$0 ,$."*(10W.6+ W+00+B/> 9.*1,6; 4 >/95/ 1951 3.*/.%9.2S, 8.,@K7< D/65@ *+5652/ 1 <0.651 2105+90/5/J. "9/F7 C+ :. .B.0D/011 7DS8A:/,+.05.,.311 65/, 9/8.5/5@ F/2+*7<O1>.5*+,.> 2A65/2.B 2 F..:/9B+ 3.9.*/4>>+0 ((1*+9,/0*A, :9.210?1; H9+05+). !L5. 29+>; .0 F/01>/,6; .93/01F/?1+E2A65/2.B :. L50.,.311, 0. 3,/20A>.89/F.> 9+/,1F/?1+E >7F+; :. L2.,<?11«I1.J9.0». ! 1981 3.*7 .0 6.F*/,«-/,+9+< I)"» 2 3.9.*+ P2+E0*9+J5 -:9+*:91;51+, 6:+?1/,1F19.2/2K++6; :.16B.:/+>A> 1 >10+9/,/>. ! 1989 3.*7, 2L5. 29+>; ".2+56B1E ".<F 65/, :.65+:+00.8.,++ *.657:0A> *,; 10.659/0?+2, .0 8A,.*01> 1F :+92AJ 10.659/00AJ:9+*:9101>/5+,+E, 6.F*/2K1J 0/ $9/,+62.< =19>7. G19>/ 0/FA2/,/6@ «46B+E:».U0 .93/01F.2/, 0+B.5.9A+ LB6:+*1?11 0/6+2+9 "18191 1 0/ 6+2+907<, :.,;907<D/65@ $9/,/. ! 2004 3.*7 .0 9+K1,6; 2AE511F 81F0+6/, D5.8A :.,0.65@< :.62;515@6+8; ,15+9/579+, +3. 659/651. $ W.6+W+00+B/>/ D+52+9. 6A0.2+E, M/55+E6,(1,6, '66+ 1 N2105+0. '3. :.*973/ T+0/5/U.65+92++0 - :16/5+,@01?/, >7F1B/05 1J7*.C01?/. U0/ 9.*.> 1F 3.9.*/!,166103+0 (:9.210?1; P++,/0*,(1*+9,/0*A). W.6+ :1K+5 62.1 B0131 262.S> *.>1B+ 2 )6:/011.

Boekbeschrijving

Pjotrs Borsjt

Hierbij bestel ik ……………..exemplaren van het boek Pjotrs Borsjt van Jose Hennekam.Het totale bedrag van ………..x ! 14.95 = ! ……… heb ik heden overgemaakt op rekeningnummer 12 11 44 615 t.n.v. Stichting Weeshuizen Belarus met vermelding van Pjotrs Borsjt en uw naam.

NaamAdresPostcode en plaatsUw bankrekeningnummer (ter controle)Telefoonnummer (optioneel)E-mailHandtekening

Bestelformulier Pjotrs Borsjt

Dit formulier sturen naar Stichting Weeshuizen Belarus, Torenstraat 57, 5268 AS HelvoirtRechtstreeks te bestellen kan natuurlijk ook:www.weeshuizenbelarus.nl of www.josehennekam.nl

Page 4: Stichting Weeshuizen NIEUWSBRIEF Belarus€¦ · Chernobyl” komt men tot de slotsom dat 40% van de oppervlakte van Europa werd besmet met meer dan 4000 bec-querel per vierkante

De grote verbouwing

De overheid in Minsk heeft een grootbedrag beschikbaar gesteld om hetweeshuis in Kalinovka te renoveren.Gedurende 3 maanden werd nage-noeg elke werkdag 12 uur lang doorzo’n 20 bouwvakkers continuegewerkt om muren af te bikken, tepleisteren en te schilderen. Kapottedeuren werden vervangen en lekken-de daken gemaakt. Vloeren werdengerepareerd, leidingen vernieuwd en

nog veel meer werkzaamheden uit-gevoerd. Onze stichting heeft zichaltijd bezig gehouden met vooruit-strevende projecten. Onderhoud vangebouwen vonden en vinden wijnog steeds een taak van de over-heid. Dank zij de bouwvakkers en dehulp van leerkrachten, opvoeders enleerlingen zal het internaat er inoktober veel beter uitzien.

Elk jaar worden in ons weeshuis nieu-we kinderen opgenomen, weeskinde-ren van zeven jaar met een verstande-lijke beperking en kinderen die uit deouderlijke macht zijn ontzet. De achter-grond van deze kleintjes is soms metgeen pen te beschrijven. Opgeslotenop zolders en in kelders, genegeerd,mishandeld en misbruikt. Bij ontdek-king wordt er ingegrepen door de over-heid. Eerst wordt een oplossinggezocht met de ouders, zij worden inde gelegenheid gesteld hun leven tebeteren. Ouders en het kind wordenbegeleid door een speciaal aangestel-de vertegenwoordiger van de gemeen-te. Vaak zijn deze trieste zaken eengevolg van drankmisbruik en zoalsaltijd zijn de kinderen hier de dupe van.

In 1996 werd de Onafhankelijkheids-dag verplaatst van 27 juli naar 3 juli. Deoppositie echter viert nog elk jaar deechte “Onafhankelijkheidsdag” op 25maart, de datum waarop in 1918Belarus zichzelf voor het eerst onaf-hankelijk verklaarde voordat het doorde Sovjet-Unie werd opgeslokt.

Traditionele klederdrachten, duizendenkinderen met vlaggetjes. Drie gepant-serde wagens begeleiden presidentLoekasjenko naar zijn ereplaats. Nalang wachten begint de militaire para-de. Strak marcherende legeronderde-len, tanks uit de Tweede Wereldoorlog.Maar ook middeleeuwse ridders, vlag-dragende atleten en een kilometerslan-ge optocht van de nieuwste tractorenen landbouwmachines die in Belarusworden geproduceerd. Belarus stelt zich steeds onafhankelij-ker op. Sinds de president in 1994 aande macht kwam werden straatnamenveranderd en de roodwitte vlag te ver-vangen door een roodgroene variant.Russisch werd erkend als tweede taal.Er werden pogingen gedaan om deBelarussische taal als ‘schooltaal’ te

Onafhankelijkheids-dag in Belarus

verspreiden, maar dat mislukte. In de jaren negentig keken Russen voljaloezie naar het stabiele paradijs inBelarus. Nadat Jeltsin vertrok en Poetinaan de macht kwam besefteLoekasjenko dat hij geen kans had omeen uniestaat te leiden en zette zich invoor de onafhankelijkheid van Belarus.Omdat een president volgens de wetniet meer dan twee termijnen van 4jaar mocht uitzitten werd in 2004 eenreferendum gehouden dat met meerdan 80% van de stemmen werd aange-nomen. Het betekende dat de presidentvoor een 3e termijn werd gekozen.

De grote wens van de gymnastiekleraar van de school in Pesotsnoe was shirts voor zijn voetbalteam. Karel Hubée, advi-seur van de stichting nam contact op met de bekende voetbalclub in Eindhoven. PSV sponsorde 9 nieuwe voetbalshirtsvoor de spelers en de keeper. Groot was de verrassing bij de overhandiging van de splinternieuwe kleding. Dank aan PSVnamens de jongens van het voetbalteam en de trainer!

Hulp van PSV Eindhoven

De voorbereidingen voor de 2e fasevan het project zelfstandig wonen zijnin volle gang. Begin 2009 begonnen wemet het maken van bouwplannen voorwoonunits. Licht verstandelijk beperkteleerlingen van de laatste klas van deagrarische opleiding gaan hier wonenmet begeleiding op afstand. Zo kunnenzij leren nog zelfstandiger te zijn, zodatzij makkelijker in de maatschappij kun-nen integreren. Alle voorbereidingenvoor de bouw zijn klaar. Het NCDO(Buitenlandse Zaken) verleent een sub-sidie als de stichting minimaal eenzelf-de bedrag inzamelt. Stichting WildeGanzen geeft premies over ingezamel-de gelden. Graag willen we nog dit jaarstarten met de bouw en zoeken hier-voor sponsors voor een bedrag van30.000 euro. Bij elk project, uitgevoerddoor onze stichting wordt een tegen-prestatie van de overheid gevraagd endat is tot nu toe gelukt. Het gevolg hier-van is dat de overheid meer betrokkenraakt en op dit moment enormebelangstelling toont voor hen die eer-der geen kansen kregen. Voor dit nieu-we project financiert de overheid vanBelarus zelfs bijna 2/3 van de totalekosten. Een unicum! Het resultaat vanjarenlang praten om het belang van ditproject onder de aandacht brengen.

Zelfstandig lerenwonen in woonunits

Het was een hele moeilijke weg maarsamenwerking en hulp is het resultaat.Er werd zelfs een experimenteel weten-schappelijk onderzoek gestart. DePedagogische Universiteit in Minskkreeg opdracht van het ministerie vanOnderwijs om de resultaten van onzeprojecten in beeld te brengen. Het pro-ject “zelfstandig wonen” werd alsproef ingevoerd in 3 andere weeshui-zen. Op kosten van de overheid! Hétvoorbeeld hoe humanitaire hulp moetworden uitgevoerd.

@+-(%* "."/-.*-0*(12)-(,+-3$4")$(" 4*-+-7 B*",."59.15+,@652. D+5A9SJ B2/9519.%.*3.5.2B/ B 25.9.>7 L5/:7 :9.+B5/6/>.65.;5+,@0.3. :9.C12/01; 1*S5:.,0A> J.*.>. ! 0/D/,+ 2009 3.*/>A :91657:1,1 B 6.65/2,+01< :,/0/:.659.EB1 4 B2/9519. ! B2/9519/J87*75 C15@ 7D/O1+6; :.6,+*0.3.7D+80.3. 3.*/ Q39.:9.+B5/ :.*:916>.59.> 2.6:15/5+,+E 1:+*/3.3.2 0/ 9/65.;011. 45..8,+3D/+5 105+39/?1< 2 .8O+652.*+5+E :. .B.0D/011 KB.,A. '6,1 26S:.E*S5 :. :,/07 >A 7C+ 2 L5.> 3.*76>.C+> :91657:15@ B 659.15+,@65276 :.>.O@< 16:.,@015+,@0.3.B.>15+5/ 2 M106B+.

Dank zij ASML Foundation en StichtingFinanciële steun voor KatholiekOnderwijs konden we een leermiddelenproject realiseren in het internaat voordove- en slechthorende kinderen vanzeven tot vijftien jaar. Gevolg van dezehulp is dat de kinderen via computer-programma’s de doventaal kunnenleren. In de praktijk is gebleken dat dekinderen betere resultaten op schoolbehaalden en betere vooruitzichtenhebben in de toekomst. Vóór het pro-ject werd uitgevoerd werden gasten uitBelarus ontvangen op het doveninsti-tuut te St.Michielsgestel waar menwerd ingewijd in deze specialistischevorm van behandeling en onderwijs.Door de nauwe samenwerking en deuitstekende voorbereiding heeft de uit-voering van dit project geen enkel pro-bleem opgeleverd en werd binnen degestelde termijn afgerond. De naarBelarus overgemaakte bedragen wer-den door het Departement vanHumanitaire Zaken in Minsk vrijge-maakt van belasting en konden voor100% worden besteed.

9-+-8(0 #%-1"-$)*(+)"*X+*9.65@ 0/K1J 6:.06.9.2 */,/ 0/>2.F>.C0.65@ .67O+65215@ :9.+B5 *,;3,7J1J 1 6,/8.6,AK/O1J *+5+E 2 KB.,+-105+90/5+ :.6S,B/ -.9.*+; ((+62+C6B1E9-0, M106B/; .8,.). IA,/ 765/0.2,+0/ ?+:@6. 6,7J.2.E /::/9/579.E. IA,1:91.89+5+0A 7D+80A+ :.6.81; *,;:9+:.*/2/5+,+E 1 7D/O1J6;, B.>:@<5+9A,*.6B1 1 >7,@51>+*1E0AE :9.+B5.9.U50A0+ *+51 >.375 :91 :.>.O1B.>:@<5+901J :9.39/>> 7D15@ ;FAB3,7J1J. H. 9+/,1F/?11 :9.+B5/ 3-C/!1B5.9.26B/; 1 3-0 N7,+K 0/0+6,1 21F15 210651575 *,; 3,7J1J 1 6,/8.6,AK/O1J 23.9.*+ "/0B5-M1J1,@63+65+,@, 3*+ .01:.F0/B.>1,16@ 66:+?1/,1F19.2/00A>1>+5.*/>1 ,+D+01; 1 .87D+01;. (! 55.500+29.)

Project Gorodeja

De jongste kinderen

Page 5: Stichting Weeshuizen NIEUWSBRIEF Belarus€¦ · Chernobyl” komt men tot de slotsom dat 40% van de oppervlakte van Europa werd besmet met meer dan 4000 bec-querel per vierkante

HetBelarussischebelasting-stelselDit stelsel dateert van eind 1991.Rechtspersonen die een ondernemingdrijven zijn onderworpen aan eenwinstbelasting die twee tarieven kent.Kleine en middelgrote ondernemingenmet minder dan 200 werknemers eneen winst beneden een bepaaldbedrag zijn onderworpen aan eentarief van 15%. Voor andere onderne-mingen geldt in beginsel een winstbe-lastingtarief van 30%. Dit tarief geldtook voor industriële ondernemingenwaarvan het aandelenkapitaal voor tenminste 30% in handen is van buiten-landse investeerders. Mits een onder-neming onder deze omstandighedenwerkzaam is in een sector die voor deontwikkeling van de nationale econo-mie van Belarus van groot belang is,kan dit soort ondernemingen voor deduur van 3 jaar worden vrijgesteld vanwinstbelasting. Daarna kan in eenenkel geval gedurende 3 jaar eentariefreductie van 50% worden geno-ten. Voor banken en verzekeringsmaat-schappijen geldt evenwel een belas-tingtarief van 44%. Over de totale loon-som van werknemers wordt loonbelas-ting geheven die voor de individuelewerknemer in beginsel een eindheffingis. Belarus heft ten laste van werkge-vers de zogeheten ‘Tsjernobyl-belas-ting’, die ten hoogste 18% van het tota-le loon bedraagt. Deze belasting isaftrekbaar bij de bepaling van debelastbare winst van de werkgever. Deopbrengst van deze belasting is voorhet ongedaan maken van de gevolgenvan de ramp met de kerncentrale inTsjernobyl. In Belarus wordt een belasting oponroerende zaken en een landbelas-ting geheven. De landbelasting wordtgeheven over kadastraal geregistreer-de onroerende bezittingen. Van belas-ting op onroerende zaken wordt eenmeer algemene vermogensbelastinggeheven naar een tarief van 0,1 tot 1%. Banksaldi en effecten worden voordeze belastingheffing niet tot hetbelastbare vermogen gerekend. In deheffing van deze belasting worden ookzaken betrokken die naar Nederlandsrecht roerend zijn.

Uit toelichtende nota Staten-Generaal

Mini-leerboerderijOp de mini-leerboerderij leren verstan-delijk beperkte kinderen tot 15 jaar zelf-standig voor dieren te zorgen. Voor dejongste kinderen zijn er de konijnen,kippen en eenden, voor de oudere kin-deren de grotere dieren zoals schapenen geiten. Het is een leerproces en eenuitstekende voorbereiding op de aan-gepaste professionele agrarische oplei-ding voor leerlingen van 15-18 jaar.

In memoriam Jan van RoesselJan van Roessel werd geboren in1944 en overleed op 25 mei van ditjaar. De Helvoirtenaar was agrariërin hart en nieren en hield van denatuur. Veel vrienden maakte hij alswethouder van de gemeenteHaaren. Jan en zijn vrouw Corriewaarvan hij zielsveel hield, opendenhun hart voor de kinderen inBelarus. De grote, leegstaande stalmocht de stichting gebruiken vooropslag van goederen. Jan en Corriehielpen ons waar zij maar konden.Ondanks zijn slechte gezondheidwas Jan altijd belangstellend. Hijwas een goed en wijs mens. Eenman om nooit te vergeten!

Oproep!Elk jaar worden vele nieuwsbrieven verstuurd. Hoewel de nieuwsbrief voorhet grootste deel wordt gesponsord, brengt het versturen ervan kosten metzich mee en hebben we uren nodig om de nieuwsbrieven te bezorgen. Bent unog niet geregistreerd als donateur? Steun ons en word donateur! Dat kan alvanaf minimaal 10 euro per jaar!

Inlichtingen: Torenstraat 575268 AS Helvoirt tel. 0411 – 64351606-41216763info@weeshuizenbelarus.nlwww.weeshuizenbelarus.nl

#+>/ B.0=+9+0?11: N/D+652.7:9/2,+0D+6B.E 1 :+*/3.31D+6B.E*+;5+,@0.651- .60.2/ L==+B5120.651.89/F.2/5+,@0.3. :9.?+66/.%9+*65/2,;< 0/ =.5.39/=11:

• "/0*9.F* M/91; &+.01*.20/, :9+*6+*/5+,@ 9/E.00.3. ".2+5/*+:75/5.2

• Q0/5.,1E ).61=.21D Y*/0+0;, :9+*6+*/5+,@ 16:.,@B.>/

• M/91; 4,1F/2+5 "J9/2+976-(1B+9B, :9+*6+*/5+,@ G.0*/«H+56B1+ *.>/ I+,/9761»

• Q89.61>.2 Q,+B6+E &+.01*.21D, 0/D/,@01B .89/F.2/01;N.:A,@B.3. 9/E16:.,B.>/

• N/>+0B. &<*>1,/ M1J/E,.20/:9+*6+*/5+,@ TN :9.=6.<F/9/8.501B.2 .89/F.2/01; 1 0/7B1

• T/+26B/; Q,,/ M/9B6.20/, F/>+6515+,@ :9+*6+*/5+,@; 16:.,B.>/

Op 24 augustus werd in Kopyl een con-ferentie gehouden. Daar ontmoette ikvoor het eerst de nieuw aangesteldeburgemeester Anatoli Zdanenja enhoofd afdeling onderwijs van degemeente Kopyl Aleksej Abrocimov.Zij toonden erg veel belangstellingvoor het Agro-Socio-Project. Zij nodig-den mij uit voor de lunch samen metvier andere vrouwelijke collega’s. Erwerd gesproken over onderwijszakenen het aanstaande nieuwe schooljaar.De volgende dag bezochten AleksejAbrosimov en viceburgemeester AllaMarkcovna het internaat. We bespra-ken de plannen toekomstige en huidigeplannen. Men toonde veel interesse enbeloofden hulp bij de uitvoering ervan.(R.S.)C4>D.*-4.%"0 ,(8">->$E(.%"0%-)A(+()&$0 24 "4>D.*" 2010>-8"

Conferentie

:. 2.:9.6/> 6.?1/,@0.E 6=+9A 11*+.,.31D+6B.E 9/8.5+

U5 7D15+,;, +3. 78+C*S00.651,:9.=+661.0/,@0.3. >/65+9652/,L97*1?11, B7,@579A F/216159+K+01+ 6,.C0AJ F/*/DB/D+652+00.3. .87D+01; 12.6:15/01;.

!" .*+-/%"7 >"+6,

@"8,0+BF")"7 +BE%"7,

G% ,-/)i% <61->", 0% <612,

H- *6.0ED >-8 ,+6>"3B(/0.*(+E%"

@"8 .&i,1"I )"F4"7 - JC@KLM

=. @0*+-4iE

v.l.n.r. Maria Sandrost, Anatoli Zdanenja, Ria Schraverus, Aleksej Abrosimov, Swetlana Sitnikova, Alla Markcovna

Bezoek uit BelarusVan 17 tot 22 juni brachten mevrouwDanilevitsj en mevrouw Asanovitsj eenbezoek aan Nederland. MevrouwDanilevitsj is hoofd Onderwijs van hetUitvoerend Comité van Minsk. Zij coör-dineert alle takken van onderwijs metbehulp van drie onderdirecteuren: deeerste geeft leiding aan alle voorko-mende zaken, de tweede heeft de lei-ding over sociaal en opvoedkundigonderwijs en de derde onderdirecteurbehandelt financiële en economischezaken. Mevrouw Asanovitsj is hoofdafdeling onderwijs van het Tsjervinrayon. We bezochten in Nederland o.a. eenkinderdagverblijf, een peuterspeelzaal,een basisschool, een school voor mid-delbaar onderwijs en een instituut voorhoger onderwijs. Bij Avans Hogeschoolontmoetten we Cynthia Streep, lid vanhet directieteam van de Academie voorMarketing waarna Karin Dielemansmedewerkster van het Leer- enInnovatie Centrum een presentatie gaf.Gerard Schraverus, docent SmalBusiness en Retail Management gafeen rondleiding door het gebouw enliet zien hoe er op verschillende loca-ties met moderne onderwijsmethodeswerd gewerkt.

N"$." O4")-4)" ;")$1(4$E $ L"+$."C.")-4$E 4 J-+-1(4.*4( !$8(+1")8-4" 17 :. 22 1<0; 20103. 3-C/ #/16/)2/0.20/ H/01,+21D 1 3-C/ &/916/Q6/0.21D 0/0+6,1 21F15 2 (1*+9,/0*A. --C/ H/01,+21D ;2,;+56; 0/D/,@01B.>7:9/2,+01; .89/F.2/01; M106B.3..8,/650.3. 16:.,015+,@0.3. B.>15+5/.U0/ B..9*10197+5 9/8.57 26+J .59/6,+E.89/F.2/01;, 0/D10/; .5 *.KB.,@0.3., 1

F/B/0D12/; 69+*01> 6:+?1/,@0A>.89/F.2/01+>. )>++5 59+J F/>+6515+,+E::+92AE B79197+5 26+ 2.:9.6A, 25.9.E -6.?1/,@07< 1 2.6:15/5+,@07< 9/8.57, /59+51E - =10/06.27< 1 LB.0.>1D+6B7<*+;5+,@0.65@. --C/ Q6/0.21D ;2,;+56;0/D/,@01B.> .5*+,/ .89/F.2/01;[email protected]. 9/E16:.,B.>/ .

!. 29+>; 21F15/ >A :.6+51,1 ;6,1,*+56B1E 6/*, 0/D/,@07< KB.,7, KB.,7 *,;69+*0+3. .89/F.2/1; 1 2A6K++ 7D+80.+F/2+*+01+.! Q2/06 $012+9615+5+ 2659+51,16@ 6*19+B5.9.> "1051+E "591:. N/910H1,+>/06, D,+0 .89/F.2/5+,@0.3. 1100.2/?1.00.3. ?+059/, 2A657:1, 6*.B,/*.>. Y+9/9* "J9/2+976, *.?+05B/=+*9A 81F0+6/ 1 9.F01D0.E 5.93.2,+E">/,@, :9.2+, LB6B7961< :. F*/01< 1:.B/F/,, B/B 16:.,@F7<56; 6.29+>+00A+>+5.*A 9/8.5A 2 9/F,1D0AJ 0/:9/2,+01;J*+;5+,@0.651 7012+9615+5/. %.6+51,1

9+65.9/0, 3*+ 9/8.5/<5 >.,.*A+ ,<*1 6.39/01D+00A>1 2.F>.C0.65;>1 0/ B7J0+1 2 9+65.9/0+ :.* 6.:9.2.C*+01+>2F9.6,AJ, / 5/BC+ KB.,7, 3*+ 7D/56; *+516 .39/01D+00A>1 2.F>.C0.65;>1. N9.>+5.3., 2 :9.39/>>7 21F15/ 2.K,.:.6+O+01+ 7D9+C*+01; "5+9B 10 !+9B/,3*+ .93/01F.2/0/ 9/8.5/ 66.:9.2.C*+01+> 0/ 9/665.;011 17D9+C*+01; 6/>.65.;5+,@0.3.:9.C12/01+.U*01> 1F 2/C0+EK1J 6.8A51E ;21,/6@2659+D/ 6 6.2+501B.> =.0*/ 3-0 N/9+,W78++, 8A2K1> :9+*6+*/5+,+> ".2+5/%9/2,+01; G1,1:6/.!1F15 2 -.,,/0*1< 8A, .D+0@0/6AO+00A>, 105+9+60A> 1, 0+6.>0+00.,.D+0@ 2/C0A>. U0 6:.6.8652.2/, +O+,7DK+>7 :.01>/01< 1 6.597*01D+6527>+C*7 0/K1>1 659/0/>1, 1 2 */,@0+EK+>>A 87*+> 2>+65+ 9/8.5/5@ 0/* :9.+B5/>1*,; *+5+E 6 .39/01D+00A>12.F>.C0.65;>1. MA >.C+> 7D15@6; *973 7*973/ 1 *.651D@ 5.3., D5.8A 0/K1 *+51,7DK+ >.3,1 105+3919.2/5@6; 2 .8O+652..

Bezoek aan Durendael, een school voormiddelbaar onderwijs in Oisterwijk waar deheer G.Jentzema een rondleiding gaf.!1F15 2 VB.,7 H79+0*/,@. VB.,/2B,<D/+5 2 6+8; >0.31+ 21*A.89/F.2/01;, .5 0/D/,@0.3.:9.=+661.0/,@0.3. .89/F.2/01; *.31>0/F11.

Ontmoeting met de wethouders Eric vanden Dungen en Johan van de Brand van degemeente Haaren. !659+D/ 6. D,+0/>1 16:.,015+,@0.3.B.>15+5/ >701?1:/,@0.3. 6.2+5/ 3.9.*/W//9+0 3-0 491B 2/0 *+0 H703+0 1 ).J/02/0 *+ I9/0*.

Ontmoeting met directeur Paul van Alphenvan “Sterk in Werk”, Saltho-Koraalgroep teBoxtel.!659+D/ 6 3-0.> %/7, 2/0 Q,@=+0,*19+B5.9.> 9;*/ 9/8.D1J :9.+B5.2 *,;>.,.*SC1 6 7>652+00A>1 .39/01D+01;>1(U93/01F/?1; ""/,@5.-N.9/,397:", 3.I.B65+,)

Ontmoeting met directeur Christel Bogersen medewerkers,“ La Salle”, zelfstandigwoonprojecten.!659+D/ 6 3-C.E N9165+, I.3+96(*19+B5.9 :9.+B5.2 :. 6/>.65.;5+,@0.>7:9.C12/01<) 1 0+B.5.9A>16.597*01B/>1 .93/01F/?11 "&; "/,,+".

BelarusStichting Weeshuizen

Page 6: Stichting Weeshuizen NIEUWSBRIEF Belarus€¦ · Chernobyl” komt men tot de slotsom dat 40% van de oppervlakte van Europa werd besmet met meer dan 4000 bec-querel per vierkante

%.62.,@5+ :9+*65/215@ 0.2AE *19+B5.9N.:A,@6B.E 26:.>.3/5+,@0.E KB.,/-105+90/5 N9+:6B/; M/910/ ).61=.20/,23.06.1970. T.*1,/6@ 3. N.:A,@ M106B.E.8,/651. %+*/3.31D+6B1E 65/C 20 ,+5. !1989 3.*7 F/B.0D1,/ (+621C6B.+ :+*/3.-31D+6B.+ 7D1,1O+, 3*+ :.,7D1,/ 69+*0++6:+?1/,@0.+ .89/F.2/01+. P/5+>, F/B.0-D12 I+,.9766B1E 3.67*/9652+00AE :+*/-3.31D+6B1E 7012+9615+5 1>+01 M/B61>/#/0B/, :.,7D1,/ 2A6K++ .89/F.2/01+.

%9.8,+>/ *+5+E 6 .6.8+00.65;>1 :61J.-=1F1D+6B.3. 9/F2151; 2.,0.2/,/ >+0;,B/B :+*/3.3/, *.65/5.D0. */20.. I7*7D17D15+,+> 0/D/,@0AJ B,/66.2 .8O+.89/-F.2/5+,@0.E KB.,A, ; F/>+D/,/, D5. 67O+-6527+5 B/5+3.91; 7D+01B.2, B.5.9/;,0+6>.59; 0/ 26+ :91,/3/+>A+ 761,1; 6.65.9.0A :+*/3.3.2 1 9.*15+,+E, 6 597*.>762/12/+5 :9.39/>>0AE >/5+91/,.

":+?1/,@0/; >+*1B.-:+*/3.31D+6B/;B.>1661; 65/21,/ 5/B1> 9+8;5/> *1/30.F"F/*+9CB/ :61J1D+6B.3. 9/F2151;" 19+B.>+0*.2/,/ .87D+01+ 2 6:+?1/,@0AJ105+3919.2/00AJ B,/66/J, 3*+ 6 7D+01B/->1 F/01>/,16@ :+*/3.31-*+=+B5.,.31,:+*/3.31 105+3919.2/00.3. .87D+01;. [21*+,/, 6 B/B1> 76+9*1+> 1 65/9/01+>:A5/+56; :.651D@ 0/7B7 L5/ B/5+3.91;>.1J 2.6:15/001B.2, 0. 9+/,@0. :.01>/-,/, D5. >0.31> 1F 01J 07C0. .87D+01+ 26:+?1/,@0AJ 7D9+C*+01;J .89/F.2/01;. N.3*/ >0+ :9+*,.C1,1 65/5@ 97B.2.*15+-,+> N.:A,@6B.E 26:.>.3/5+,@0.EKB.,A-105+90/5/, ; 6.3,/61,/6@, :.5.>7D5. J.D7 :.>.D@ *+5;> 6 .6.8+00.65;>1:61J.-=1F1D+6B.3. 9/F2151;, J.D7 :9.E-51, 0/6B.,@B. L5. 2.F>.C0., 2>+65+ 601>1 L5/:A .87D+01;, /*/:5/?11, 65/0.2-,+01;, 2F9.6,+01;. %.**+9C/5@ 5/B1J9+8;5 2 0+:9.65AJ *,; 01J C1F0+00AJ

76,.21;J, >/B61>/,@0. 0/:.,015@ 1J:9+8A2/01+ 2 105+90/5+ *.>/K01> 5+:-,.> 1 7<5.>, .B/F/5@ 6.*+E6521+ 2 9/6-B9A511 6:.6.80.65+E 1 2.F>.C0.65+E,.B97C15@ F/8.5.E 1 201>/01+> B/C*.3.1F 124 2.6:15/001B.2 26:.>.3/5+,@0.EKB.,A - 2.5 >.1 F/*/D1, >.; :9.39/>>/0/ */00AE >.>+05 2 B/D+652+ *19+B5.9/.

Z5. B/6/+56; :9.+B5/, 5. 6.?1/,@0/; F0/-D1>.65@ :9.+B5/ 26+65.9.00+ 0/J.*1562.S .59/C+01+ 2 76,.21;J =.9>19.2/01;:.,.C15+,@0.3. 0/659.+01; 6. 65.9.0A9+8;5 B .B97C+01< F/ :9+*+,/>1 65+0105+90/5/. T+8;5/ 7D/56; .8O/5@6;,.62/12/<5 0/2AB1 6.?1/,@0.E B7,@579A 26..52+565211 6 0.9>/>1 :78,1D0.3.:.2+*+01;. !.6:15/001B1 1>+<5 2.F>.C-0.65@ .O7515@ 6.8652+007< F0/D1>.65@,:.,@F7 1 0+B.5.97< 0+F/2161>.65@ .5*9731J, D5. :.>.3/+5 1> 6/>.752+9C*/5@-

In 1989 voltooide ik mijn opleiding aande middelbare pedagogische oplei-ding in de stad Nesvizh. Daarna ben ikafgestudeerd aan de Wit-RussischePedagogische Universiteit MaximaTanka te Minsk. De problematiek rondkinderen met een psychische en fysie-ke ontwikkelingsachterstand hield meals pedagoog al lange tijd bezig. Alsonderwijzeres aan de laagste klassenvan het algemene basisonderwijsmerkte ik, dat er altijd leerlingen in deklas zitten die ongeacht de energie diede pedagoog en de ouders in het kin-deren stoppen, zeer veel moeite heb-ben met de aangeboden leerstof. Eenspeciale medisch-pedagogische com-missie stelde bij deze kinderen dediagnose “geestelijke ontwikkelings-achterstand” vast en gaf de aanbeve-ling deze kinderen in speciale geïnte-greerde klassen te plaatsen, waar spe-cialistische pedagogen voor onderwijsaan minderbegaafde kinderen enpedagogen voor geïntegreerd onder-wijs hen onder hun hoede namen.Ik zag hoe dit soort kinderen hun best deden, maar een ding was me zeer hel-

Mag ik u voorstellen….de nieuwe directeur van het Kopylschoolinternaat!

der, velen van hen hadden behoefteaan speciaal onderwijs. Toen ik hetaanbod kreeg om directeur te wordenvan het Kopyl schoolinternaat, ging ikdaarmee akkoord. Dit omdat ik kinde-ren wil helpen met een psychische enfysieke ontwikkelingsachterstand. Ikwil, voor zover dat dit mogelijk is,samen met hen alle leerfasen, fasenvan adaptatie, en het proces van vol-wassen worden doorlopen. Ik zie mijn taken als directeur van hetinternaat als volgt: ondersteuning vande kinderen in deze voor hen behoor-lijk moeilijke leefomstandigheden, hentijdens hun verblijf in het internaat demaximale hoeveelheid huiselijkewarmte en gezelligheid schenken, henhelpen hun talenten en mogelijkhedente ontdekken en alle 124 kinderen vanhet internaat de zorgen en aandacht tegeven die ze verdienen.

Wat het project betreft, de sociale bete-kenis ervan heeft in alle opzichteninvloed op de vorming van een positie-ve houding bij de kinderen richting dewereld, zich bevindende buiten de

Inzamelingen door:Anton Jurgens Fonds • ASML Foundation• ASN Foundation • Diaconie Prot. Gem.Leusden • Donateurs: Familie Smolders •Familie Verbeek • Haella stichting •Helvoirts Weekend • Leerlingen van deLandmanschool • NCDO • PebblestoneJazzband • Stichting Financiele Onder-steuning. Katholiek Onderwijs • StichtingFF • Stichting familie Ommering •Stichting Leije Fonds • Stichting SMHO •Stichting Bijdrage tot Meer Geluk enWelzijn • Super de Boer • Unie vanVrouwelijke Onder-nemers • WildeGanzen • Winkeliers Helvoirt

Bijdrage aan de nieuwsbriefDruk: Croon, Litho en DrukOpmaak: www.studiojeanphilipse.nlM. van Dam: docent NederlandsW. Heisterkamp, tolk/vertalerL. Hesemans: www.stroomvantaal.nlJ. van Kempen: accountantP. Veldman: RA accountant Teksten en foto´s: Ria Schraverus

" 8,/3.*/90.65+E#.).H/01,+21D(.%.N7,+K!.Q.V10B/9+0B.M.#.I.*/(.N.!1B5.9.26B/;-.Q.#+,+K).(..I.8B.'.Q.Y370M.).N9+:6B/;-.(.'9>/BQ.).(1B.,/+21D

Beter een hart zonderwoorden dan woordenzonder hart.2010 Met dank aan:

Belarus, de tegenwoordige benamingvoor Wit-Rusland is een land met eenunieke geschiedenis. Het land heeft eeneeuwenoude cultuur met honderdenmonumenten, zoals het gigantische fortvan Brest en de indrukwekkende kaste-len van Njasvizj en van Mir. In hetwereldberoemde, grootste en bestbewaarde oerbos van Europa heb jekans om elanden, lynxen, wolven enkuddes met de bijna uitgeroeideEuropese bizon tegen het lijf te lopen.Verder bestaat het land uit prachtigelandschappen met talloze oerbossen,rivieren en meren. Moerasgebiedenbeslaan 1.7 miljoen hectare vanBelarus. Er zijn ca.11.000 meren die zo’n2000 km! beslaan. Ongeveer 21.000rivieren en beken monden uit in deZwarte zee en de Oostzee. Je vindt erheuvels van maximaal 345 meter hoog-te, in de regio Minsk. De vallei in deregio Grodno ligt het laagst, 80 meterboven zeespiegel. Door de ramp vanTsjernobyl werd het land zwaar getrof-fen. In 2006 was het sterftecijfer inBelarus 14 per 1000 inwoners tegen-over 8 per 1000 in Nederland. De hoofd-stad Minsk met bijna twee miljoeninwoners is de grootste stad van hetland. Vrouwen gaan op 55-jarige leeftijdmet pensioen, mannen met 60 jaar.Belarus is sinds de onafhankelijkheidvan 1919 een onafhankelijke republieken wordt geleid door presidentLoekasjenko. Eens in de vijf jaar zijn erverkiezingen voor het Parlement. Er iseen Lagerhuis met 110 afgevaardigdenen een senaat met 64 leden. Het land islid van de Verenigde Naties en van deGemeenschap van OnafhankelijkeStaten. Landbouw is de voornaamstebron van inkomsten. In het noordenoverheerst de teelt van vlas, veevoe-ders, graansoorten en vee. In het cen-trale deel worden aardappels geteelden varkens gefokt. In het zuiden wordenonder andere schapen gefokt en erwordt hennep geteeld.

Belarus isWit-Rusland

in ons weeshuis wordt gehouden. Menkan hier de boerderij met praktijkon-derwijs, de mini-leerboerderij, de agra-rische opleiding en het project “zelf-standig wonen” met eigen ogen aan-schouwen. U…beste donateurs enallen die hebben meegewerkt om dithoogtepunt te bereiken mogen trotszijn op zichzelf. Wij als bestuur van destichting hadden dit resultaat nooitzonder uw hulp kunnen bereiken. In ditland zullen weeskinderen met een ver-standelijke beperking in de toekomstbeter onderwijs krijgen, zelfstandigleren wonen met begeleiding naarbehoefte. Zeg nooit: dat kan niet, dat isonmogelijk”. Nooit bestaat niet, dathebben we samen bewezen!

)0=.9>/?1; . 9+6:78,1B/06B.> 6+>10/9+2 N.:A,@6B.E 26:.>.3/5+,@0.E KB.,+-105+90/5+.! B.0?+ .B5;89; 2010 3.*/ 27D9+C*+011 .89/F.2/01;" N.:A,@6B/;26:.>.3/5+,@0/; KB.,/-105+90/5"6.65.156; 9+6:78,1B/06B1E 0/7D0.-:9/B51D+6B1E 6+>10/9 0/ 5+>7 "U93/01F/?1; B.99+B?1.00.E 9/8.5A 2.26:.>.3/5+,@0.E KB.,+-105+90/5+". (/6+>10/9 87*75 :913,/K+0A 6:+?1/,165A7:9/2,+01E .89/F.2/01; 26+J .8,/65+E9+6:78,1B1, >+5.*165A .8,/650AJ10651575.2 9/F2151; .89/F.2/01;,*19+B5.9/ 26:.>.3/5+,@0AJ KB.,9+6:78,1B1. U93/01F/5.9.> 6+>10/9/;2,;+56; M10165+9652. .89/F.2/01;9+6:78,1B1 I+,/976@. R+,@ 6+>10/9/::.F0/B.>15@ 6 6.29+>+00A>1 :.*J.*/>1B .93/01F/?11 9/8.5A 6 7D/O1>16;,1>+<O1J 105+,,+B57/,@0A+ 0/97K+01;.(+:.69+*652+007< :.*3.5.2B7 6+>10/9/87*75 .67O+652,;5@ QB/*+>1;:.6,+*1:,.>0.3. .89/F.2/01;,:+*/3.31D+6B1E 7012+9615+5 1>.M.#/0B/,(/?1.0/,@0AE 10651575 .89/F.2/01;,7:9/2,+01+ .89/F.2/01; M106B.3..8,16:.,B.>/. (/ 6+>10/9+ 87*75

Eind oktober, na het verschijnen vandeze nieuwsbrief vindt in ons internaatin Kalinovka een zeer belangrijkRepublikeins seminar plaats. Hetthema van het 2-daagse seminar is:“ontwikkeling en organisatie van bij-zonder onderwijs”. Voor dit seminarworden specialisten van onderwijsbe-sturen uit alle districten van Belarus,deskundigen van onderwijsinstitutenen directeuren van bijzondere scholenuitgenodigd. Tevens zijn uitgenodigdvertegenwoordigers van het ministerievan Onderwijs, besturen van gemeen-ten en de afdeling onderwijs van Kopyl.De organisatie is in handen van hetministerie van Onderwijs. Het doel vanhet seminar is: “kennismaken metmoderne werkmethoden voor leerlin-gen met een verstandelijke beperking”.Bij de voorbereidingen van het seminaris nauw samengewerkt met deAcademie voor vervolgonderwijs en dePedagogische Universiteit “MaximaTanka” in Minsk. Belangrijke gasten bijhet seminar zijn onder meer viceminis-ter K.C. Farino en hoofd afdeling onder-wijs mevrouw T.I Danilevitsj.

Eindelijk is het dan zover! De jarenlange inspanningen van onzestichting hebben resultaat, zij mondenuit in dit belangrijke seminar. Het is eenenorme stap voorwaarts voor de ont-wikkeling van het bijzonder onderwijsin Belarus. Ons “Agro-Socio-Project”werkt! Het is een voorbeeldprojectgeworden. Het heden in Belarus zo bij-zondere onderwerp, het leren zelfstan-dig wonen van jonge mensen met eenbeperking, krijgt zeer speciale aandachten wordt uitgebreid behandeld op ditseminar. Uitzonderlijk is dat dit seminar

Seminar

Gennadi Ermak verliet het internaat om gezondheidsredenen en kreeg een nieuwe baan aangeboden. Vier jaar lang werkte hij met volle inzet aande projecten die we uitvoerden in Kalinovka. Op 22 juni werd een nieuwe directeur aangesteld in het Kopyl schoolinternaat. Haar naam…MarinaKrepskaja, geboren op 23-06-1970 in Kopyl. Zij werkte 20 jaar als pedagoge. Zij schrijft:

Marina Krepskaja

Word donateur en vul zelf het bedrag in dat u kunt missen!

NaamStraat Postcode en plaatsTelefoonMobielE-mailRekeningnummerPlaats bankDatumHandtekening

MACHTIGING / DONATEURSKAART

BelarusStichting Weeshuizen

* Ik schenk een bedrag van …………euro per jaar en machtig Stichting Weeshuizen Belarus dit bedrag jaarlijks van mijn rekening af te schrijven.

* Ik verhoog het bedrag van de reeds lopende machtiging in ………euro per jaar en machtig Stichting Weeshuizen Belarus dit bedrag jaarlijks van mijn rekening af teschrijven.

Inlichtingen: Ria Schraverus, Torenstraat 57, 5268 AS Helvoirt, tel. 0411-643516of [email protected] www.weeshuizenbelarus.nl

9/66>.59+0A /B57/,@0A+ 2.:9.6A.93/01F/?11 B.99+B?1.00.E 9/8.5A.%+*/3.31 KB.,A */*75 .5B9A5A+ 79.B1 26..52+565211 6 5+>.E 6+>10/9/. N9.>+5.3. 2 J.*+ 6+>10/9/ 87*+5 :9.J.*15@:9+F+05/?1; 6.2>+650.3. -.,,/0*6B.-I+,.9766B.3. Q39.-".?1.-%9.+B5/ :.:.*3.5.2B+ B 6/>.65.;5+,@0.>7:9.C12/01< 7D/O1J6; 26:.>.3/5+,@0AJ

KB.,. ! 6+>10/9+ :,/0197+56; 7D/651+F/>+6515+,; >101659/ .89/F.2/01;N.".G/910. 1 0/D/,@01B/ 7:9/2,+01;.89/F.2/01; M106B.3. .8,16:.,B.>/#.).H/01,+21D, / 5/BC+ *9731J:9+*65/215+,+E >10165+9652/.89/F.2/01;, 7:9/2,+01; .89/F.2/01;,9/E.00.3. 16:.,015+,@0.3. B.>15+5/ 1.5*+,/ .89/F.2/01; N.:A,@6B.3.9/E16:.,B.>/.!1B5.9.26B/; (10/ N.065/0510.20/

Informatie over het seminar in het Kopylskaja hulpverlenend schoolinternaat

muren van het internaat. De kinderenleren sociale omgang, maken zich so-ciale omgangsnormen eigen die gel-den in de maatschappij. De leerlingenhebben de mogelijkheid zich zelf nut-tig, belangrijk en enigermate onafhan-kelijk van anderen te voelen. Dit helpthen zich zelf een plaats te vinden inonze samenleving, een lid ervan tezijn. Het aanleren van vaardighedenmet betrekking tot het zelfstandigwonen, moet de leerling helpen zichzelf te oriënteren in de wereld om hemheen. De uitvoering van het project,zoals we hopen, helpt onze leerlingenzich zelf wat meer zelfverzekerd te voe-len, hun eigen succesjes te zien bij hetuitvoeren van nieuwe taken op hetgebied van zelfstandig wonen, volwas-sen te worden en zich zelf een plaats tebepalen in deze wereld. De uitvoeringvan het project in de praktijk wordtmogelijk gemaakt door de inzet vanalle medewerkers en de directie. Zijscheppen de basis die nodig is om dekinderen vaardigheden aan te lerenvoor een zelfstandig leven en het lerenvan een beroep.

6; 1 8A5@ D,+0/>1 0/K+3. .8O+652/.G.9>19.2/01+ 7>+01E 6/>.65.;5+,@0.3.:9.C12/01;, *.,C0A :.>.3/5@ 2A:76B-01B7, ,+3D+ .91+0519.2/5@6; 2 .B97C/<-O+> >19+. T+/,1F/?1; :9.+B5/, 0/*++>6;,:.>.C+5 0/K1> 2.6:15/001B/> :.D72-652.2/5@ 6+8; 72+9+00++, .O7515@ 62.1,1D0A+ 76:+J1 :91 .62.+011 0.2AJ F/*/D:9.C12/01;, F/0;5@ :.F1?1< 2F9.6,.3.D+,.2+B/, .:9+*+,15@ 6+8; 2 >19+.!0+*9+01+ 2 :9/B51B7 :9.+B5/ 65/0.2156;67O+652+00A> 8,/3.*/9; *+;5+,@0.65126+3. B.,,+B512/ 1 +3. 97B.2.*652/, 6.F-*/<O+3. =70*/>+05/,@07< 8/F7 0+.8J.-*1>AJ 7>+01E 1 0/2AB.2 6/>.65.;5+,@-0.3. :9.C12/01; 9+8;5, 6/>.65.;5+,@0.-3. F/9/8.5B/ 0/ C1F0@. N9+:6B/; M/910/ ).61=.20/