Stadsdelen in cijfers 2012 - ... Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0333 Fax 020 251 0444...

Click here to load reader

download Stadsdelen in cijfers 2012 - ... Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0333 Fax 020 251 0444 Stadsdelen

of 211

 • date post

  09-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Stadsdelen in cijfers 2012 - ... Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0333 Fax 020 251 0444...

 • Stadsdelen in cijfers 2012

  Stad sd

  elen in cijfers 2012Postbus 658 1000 AR Amsterdam

  Bezoekadres Oudezijds Voorburgwal 300

  Telefoon 020 251 0333 Fax 020 251 0444 www.os.amsterdam.nl

 • Stadsdelen in cijfers 2012

 • 2 Colofon

  Verkrijgbaar bij Bureau Onderzoek en Statistiek, telefoon 020 251 0333

  Samenstelling Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S) Oudezijds Voorburgwal 300 1012 GL Amsterdam telefoon 020 251 0333 fax 020 251 0444

  Redactie Cor Hylkema Ivo de Bruijn

  Informatie Bureau Onderzoek en Statistiek, telefoon 020 251 0464

  Vormgeving, zetwerk, omslag, druk en afwerking SDA Print + Media

  Foto’s Fotobank Intranet Amsterdam, Edwin van Eis

  Bronvermelding Het overnemen van de informatie is toegestaan met de volgende bronvermelding: O+S Amsterdam

  Verklaring der tekens . = de gegevens ontbreken x = geheim – = nul – = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is minder dan de helft van de gekozen eenheid niets (blank) = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen * = niet berekend i.v.m. kleine aantallen 2011-2012 = 2011 tot en met 2012 2011/2012 = het gemiddelde over de jaren 2011 tot en met 2012 2011/’12 = oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz. beginnend in 2011 en eindigend in 2012

  prijs: € 10,– incl. BTW en excl. verzendkosten

  november 2012

  Website Stadsdelen in cijfers 2012 staat volledig in PDF-formaat op de website van O+S, www.os.amsterdam.nl

  De tabellen zijn ook in html- en in xls-formaat opgenomen, de kaarten en grafieken in html- en gif-formaat.

  De directe link naar de tabellen is www.os.amsterdam.nl/feitencijfers

 • Stadsdelen in cijfers 2012

  Woord vooraf 3

  De publicatie Stadsdelen in cijfers biedt statistische basisgegevens op het niveau van de zeven stadsdelen, Westpoort en hun buurtcombinaties. Samen met Amsterdam in cijfers en Metropoolregio Amsterdam in cijfers vormt het een drieluik dat op verschillende ruimtelijke niveaus de basisstatistieken ontsluit.

  De gegevens in deze publicatie kunnen ook geraadpleegd en gedownload worden via de website van het Bureau Onderzoek en Statistiek: www.os.amsterdam.nl. Daar is ook een deel van de informatie op het niveau van de ruim 400 Amsterdamse buurten beschikbaar.

  Het cijfermateriaal in deze publicatie voorziet in een grote behoefte, zo blijkt uit de vele reacties van gebruikers. Die reacties leiden steeds tot kleinere en grotere aanpassingen in het gepresenteerde cijfermateriaal.

  Ik hoop dat ook Stadsdelen in cijfers 2012 aanleiding geeft tot deze vruchtbare wissel- werking.

  drs. Jeroen Slot, Hoofd Onderzoek en Beleidsinformatie

 • 4

 • Stadsdelen in cijfers 2012

  Inhoud 5

  Woord vooraf 3

  Kerncijfers 8 0 Kerncijfers voor Amsterdam en de stadsdelen, 1 januari 2012 8

  Bevolking 12 1 Bevolking, 1 januari 2008-2012 12 2 Bevolking naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2012 15 3 Potentiële beroepsbevolking naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2012 18 4 Bevolking naar geslacht en leeftijdsgroepen, 1 januari 2012 21 5 Bevolking naar huishoudenstypen, 1 januari 2012 22 6 Bevolking naar herkomstgroepering, 1 januari 2012 25 7 Bevolking naar woonduur op het adres, 1 januari 2012 28 8 Bevolking naar vestigingsduur in de stad, 1 januari 2012 31 9 Bevolking naar de meest voorkomende nationaliteiten, 1 januari 2012 34

  10 Huishoudens naar huishoudenstypen, 1 januari 2012 37 11 Loop van de bevolking, 2003-2011 40 12 Loop van de bevolking, 2011 42 13 Geboorte naar herkomstgroepering, 2011 45 14 Sterfte naar herkomstgroepering, 2011 45 15 Geboorte, 2007-2011 46 16 Sterfte, 2007-2011 49 17 Vestiging naar herkomstgroepering, 2011 52 18 Vertrek naar herkomstgroepering, 2011 52 19 Vestiging, 2007-2011 53 20 Vertrek, 2007-2011 56 21 Verhuizingen binnen Amsterdam naar gebied van vestiging, 2007-2011 59 22 Verhuizingen binnen Amsterdam naar gebied van vertrek, 2007-2011 62 23 Bevolking en de prognoses hiervan, 1 januari 2012-2035 65

  Openbare orde en veiligheid 68 24 Opgenomen aangiften in Amsterdam, 2007-2011 68 25 Opgenomen aangiften in Amsterdam naar resultaatgebieden, 2011 71 26 Objectieve veiligheidsindex, 2003-2011 74 27 Subjectieve veiligheidsindex, 2003-2011 77

  Werk en inkomen 80 28 Niet-werkende werkzoekenden (NWW), 1 januari 2008-2011 80 29 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar geslacht en als % van de bevolking van 15-64 jaar,

  1 januari 2011 83 30 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2011 86 31 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar opleidingsniveau, 1 januari 2011 89 32 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar herkomstgroepering, 1 januari 2011 92 33 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar duur niet-werkend, 1 januari 2011 95 34 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar niveau van de beroepsgroep waarvoor

  een baan wordt gezocht, 1 januari 2011 98 35 Bedrijfsvestigingen, 1 januari 2008-2012 101 36 Bedrijfsvestigingen naar secties, 1 januari 2012 104 37 Vestigingen en de hierin werkzame personen naar stadsdelen en grootteklassen, 1 januari 2012 105 38 Werkzame personen, 1 januari 2008-2012 106 39 Werkzame personen naar secties, 1 januari 2012 109

 • 6 Inhoud (vervolg)

  40 Startende ondernemers naar secties, 1 januari 2012 110 41 Kleinschalige kantoor- en bedrijfsruimtes (tot 250 m2), 1 januari 2012 111 42 Uitkeringen bij de Dienst Werk en Inkomen, 1 januari 2011-2012 114 43 Uitkeringen WIA, 1 januari 2008-2012 117 44 Uitkeringen WIA naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2012 117 45 Uitkeringen WAO, 1 januari 2008-2012 117 46 Uitkeringen WAO naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2012 118 47 Uitkeringen WAZ, 1 januari 2008-2012 118 48 Uitkeringen WAZ naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2012 118 49 Uitkeringen Wajong, 1 januari 2008-2012 119 50 Uitkeringen Wajong naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2012 119 51 Uitkeringen WW, 1 januari 2008-2012 119 52 Uitkeringen WW naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2012 120 53 Kerncijfers inkomen, 2009 121 54 Personen met een heel jaar inkomen inkomen en gemiddeld persoonlijk inkomen naar geslacht, 2009 124 55 Personen met een heel jaar inkomen inkomen en gemiddeld persoonlijk inkomen naar leeftijdsgroepen, 2009 127 56 Personen met een heel jaar inkomen (x 1.000) naar inkomensklassen (20%-groepen

  van de landelijke verdeling van het persoonlijk inkomen), 2009 130 57 Personen met een heel jaar inkomen en gemiddeld persoonlijk inkomen naar herkomstgroepering, 2009 133 58 Huishoudens (x 1.000) naar inkomensklassen (20%-groepen van de landelijke verdeling van

  het besteedbaar huishoudensinkomen), 2009 136 59 Huishoudens met inkomen en gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen naar samenstelling

  van het huishouden, 2009 139 60 Minimahuishoudens, 2009-2011 142 61 Minimajongeren, 2009-2011 145

  Zorg 148 62 Huisartsen, tandartsen, praktijken voor fysiotherapie, fysiotherapeuten en apotheken, 1 januari 2010-2012 148

  Onderwijs 151 63 Scholen en leerlingen basisonderwijs en speciaal onderwijs, 2011/’12 151 64 Gemiddelde scores Eindtoets Basisonderwijs (CITO) naar woonadres, 2010-2012 154 65 OVB-doelgroepleerlingen basisonderwijs naar woonadres, schooljaar 2011/’12 157 66 Voortijdig schoolverlaters (18-22 jaar) naar stadsdelen, 2007-2011 (procenten) 159 67 Bevolking van 15 jaar en ouder naar opleidingsniveau per buurtcombinatie, 2008 (procenten) 160

  Openbare ruimte en groen 163 68 Grondgebied naar soort bodemgebruik (ha), 2011 163

  Stedelijke ontwikkeling 166 69 Woningvoorraad, 1 januari 2008-2012 166 70 Woningvoorraad naar aantal kamers per woning, 1 januari 2012 169 71 Woningvoorraad naar bouwperiode, 1 januari 2012 172 72 Woningvoorraad naar gemiddeld gebruiks oppervlakte (GBO), 1 januari 2012 175 73 Woningvoorraad naar eigendom, 1 januari 2012 178 74 Gemiddelde WOZ-waarde woningen (x 1.000 euro), 1 januari 2010-2012 181 75 Woningen en de prognoses hiervan, 1 januari 2012-2035 184 76 Bewoonde adressen naar bewoningstypen, 1 januari 2012 187

 • Stadsdelen in cijfers 2012

  Inhoud (slot) 7

  Verkiezingen 190 77 Kiesgerechtigden, blanco/ongeldige stemmen, uitgebrachte geldige stemmen en opkomstpercentage

  bij de verkiezingen voor de Gemeenteraad, 3 maart 2010 190 78 Kiesgerechtigden, blanco/ongeldige stemmen, uitgebrachte geldige stemmen en opkomstpercentage bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten, 2 maart 2011 193 79 Kiesgerechtigden, blanco/ongeldige stemmen, uitgebrachte geldige stemmen en opkomstpercentage

  bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer, 12 september 2012 196

  Grafieken en kaarten A Bevolking naar herkomstgroepering, 1 januari 2012 14 B Niet-westerse allochtonen naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2012 (procenten) 20 C Niet-westerse allochtonen per buurtcombinatie, 1 januari 2012 (procenten) 27 D Bevolking naar (gemiddelde) woonduur op het adres per buurtcombinatie, 1 januari 2012 30 E Bevolking naar (gemiddelde) vestigingsduur in de stad per buurtcombinatie, 1 januari 2012 33 F De verandering van de bevolkingsomvang naar oorzaak, 1980-2011 44 G Geboorte, 1975-2011 48 H Sterfte, 1975-2011 51 I Vestiging, 1975-2011 55 J Vertrek, 1975-2011 58 K Verhuizingen, 1975-2011 61 L Bevolking en de prognoses hiervan naar stadsdelen, 1 januari 2012-2030 67 M Opgenomen aangiften in Amsterdam naar stadsdelen, 2007-2011 70 N Opgenomen aangiften per buurtcombinatie, 2011 73 O Jeugdcriminaliteitindex per buurtcombinatie, eerste kwartaal 2012 (gebaseerd