Sociale Bescherming in België: ESSOBS data voor België 2013

Click here to load reader

 • date post

  25-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Sociale Bescherming in België: ESSOBS data voor België 2013

 • Sociale beSchermingin belgi

  eSSobS data 2o13

 • ESSOBS

 • ESSOBS

 • 4Ook dit jaar is de FOD Sociale zekerheid verheugd om u de nieuwe editie van de ESSOBS-brochure voor te stellen. Deze geeft u een overzicht van de bijgewerkte cijfers van de Belgische en Europese sociale bescherming.Het eerste gedeelte bestaat uit de voorstelling van de statistische gegevens ESSOBS van Belgi voor het jaar 2013.

  In het algemeen, zijn de uitgaven voor sociale bescherming tussen 2012 en 2013 lichtjes gestegen, uitgedrukt in percentage van het BBP, van 30,83% naar 30,94% van het BBP.

  In vergelijking met de gegevens van 2012, merken we een daling in de uitgaven in verband met de werkloosheid. In 2012 vertegenwoordigden ze 3,69 % van het BBP en in 2013 3,46% van het BBP. De verklaring hiervoor is het invoeren van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen .

  Voor de uitgaven in verband met ouderdom, merken we een lichte stijging van 9,63% van het BBP tot 9,88% van het BBP. Dit bevestigt de vergrijzing van onze bevolking.

  Het tweede gedeelte geeft de vergelijking van de gegevens 2012 van ons land met deze van de andere lidstaten van de Europese Unie. Deze gegevens waren bij de

  voorwoord

 • 5opmaak van deze brochure de recentste die door Eurostat waren gepubliceerd. Enkele gegevens met betrekking tot een aantal landen zijn nog voorlopig; andere zijn nog slechts ramingen.

  Deze brochure wil vooral een beknopte bron van cijfers over de sociale bescherming voor alle doelgroepen zijn. De FOD sociale zekerheid verzamelt deze cijfers bij zijn verschillende partners om te voldoen aan zijn internationale rapporteringsverplichtingen.

  Wij wensen u alvast veel leesplezier.

  voorwoordvoorwoord

  Andr Gubbels, Directeur-generaal, DG Sociaal Beleid, FOD Sociale Zekerheid

  Tom Auwers, Directeur-generaal, DG Beleidsondersteuning, FOD Sociale Zekerheid

 • voorwoord

  inhoudsopgave

  1. Socialebeschermingsgegevens van belgi voor 2o13 a) inkomsten voor sociale bescherming b) Uitgaven voor sociale bescherming c) Sociale prestaties per risico d) types sociale prestaties 2. vergelijking met de andere eU-lidstaten a) de inkomsten voor sociale bescherming in de europese Unie b) de uitgaven voor sociale bescherming in de europese Unie c) de sociale prestaties per risico in de europese Unie

  afkortingen

  lijst van de tabellen

  lijst van de figuren

  bibliografie

  websites

  4

  6

  88

  1o1113

  1515182o

  24

  25

  25

  25

  25

  inhoUd

 • inhoudop

 • 8ESSO

  BS

  1. Socialebeschermingsgegevens van Belgi voor 2013Het Belgische bruto binnenlands product (BBP) bedroeg in 2013 382.692 miljoen euro.

  Voor het jaar 2013 werden bepaalde gegevens ons niet aangeleverd. Wij hebben geen raming gemaakt.

  A) Inkomsten voor sociale beschermingTabel 1: Bedragen van de Belgische inkomsten voor sociale bescherming in 2013

  In miljoen euro In % van het BBP In % van het TIS1

  Bijdragen werkgevers 48.413,20 12,65 40,03

  Bijdragen beschermde personen 23.899,07 6,24 19,75

  Overheidsbijdragen 45.980,94 12,02 38,02

  Andere inkomsten 2.666,09 0,70 2,20

  Totale inkomsten 120.949,31 31,60 100,00

  1 TSI : Totaal van de inkomsten van de sociale bescherming

  Bron: FOD Sociale Zekerheid

 • 9ESSO

  BS

  Figuur 1: Verdeling van de inkomsten voor sociale bescherming in 2013 (in miljoen euro)

  48.413,20

  2.666,09

  23.889,07

  45.980,94

  Bron: FOD Sociale Zekerheid

  Bijdragen werkgeversBijdragen beschermde personenOverheidsbijdragenAndere inkomsten

  In 2013 vertegenwoordigden de bijdragen van de werkgevers met 40,03% het belangrijkste deel van de inkomsten voor sociale bescherming. De overheidsbijdragen en de bijdragen van de beschermde personen vertegenwoordigden respectievelijk 38,02% en 19,75% van de inkomsten voor sociale bescherming. De andere inkomsten vertegenwoordigden 2,20%.

 • 10

  ESSO

  BS

  Deze tabel toont ons dat de sociale prestaties het grootste aandeel vertegenwoordigen in de uitgaven voor sociale bescherming. In 2013 vertegenwoordigden ze 95,89% van de totale uitgaven voor sociale bescherming. De werkingsuitgaven en andere uitgaven vertegenwoordigden respectievelijk 3,04% en 1,07% van het totaal van de sociale uitgaven. In 2013 besteedde Belgi 30,94% van zijn BBP aan de sociale bescherming, wat een lichte stijging betekent ten aanzien van 2012 (de uitgaven bedroegen toen 30,83% van het BBP).

  B) Uitgaven voor sociale beschermingTabel 2: uitgaven voor sociale bescherming van Belgi in 2013

  In miljoen euro In % van het BBP In % van het TUS2

  Sociale prestaties 113.556,702 29,67 95,89Werkingsuitgaven 3.595,46 0,94 3,04Andere uitgaven 1.271,23 0,33 1,07Totale inkomsten 118.422,71 30,94 100,00

  Bron: FOD Sociale Zekerheid

  2 TSU : Totaal van de uitgaven van de sociale bescherming

 • 11

  ESSO

  BS

  Net als eerdere jaren vertegenwoordigden de prestaties inzake ouderdom in 2013 met 33,29% het grootste deel van de uitgaven voor sociale prestaties. Wanneer we de uitgaven voor Ziekte / Geneeskundige verzorging, Invaliditeit en Overleving (die overeenstemmen met onze begrippen ziekte- en invaliditeitsverzekering, arbeidsongevallen en beroepsziekten.) meetellen, vormen deze 77,19% van het totaal van de sociale prestaties (of 22,91% van het BBP).

  C) Sociale prestaties per risicoTabel 3: Bedragen van de sociale prestaties per risico in 2013

  Risico's In miljoen euro In % van het BBP In % van het TSP3

  Ziekte 32.563,76 8,51 28,68Invaliditeit 9.280,38 2,43 8,17Ouderdom 37.802,31 9,88 33,29Overleving 8.010,23 2,09 7,05Gezin 8.446,35 2,21 7,44Werkloosheid 13.241,45 3,46 11,66Huisvesting 955,20 0,25 0,84Sociale uitsluiting 3.256,33 0,85 2,87Totaal 113.556,01 29,67 100,00

  Bron: FOD Sociale Zekerheid

  3 TSP : Totaal van de sociale prestaties

 • 12

  ESSO

  BS

  Figuur 2: Sociale risicos in percentage van het BBP in 2013

  8,00

  7,00

  10,00

  9,00

  6,00

  5,00

  4,00

  3,00

  2,00

  1,00

  0,00Ziekte Invaliditeit Ouderdom Overleving Gezin Werkloosheid Huisvesting Sociale

  uitsluiting

  8,51

  2,43

  9,88

  2,09 2,213,46

  0,250,85

  Bron: FOD Sociale Zekerheid

  Figuur 2 geeft de acht sociale risicos (functies) volgens de methodologie van ESSOBS weer in percentages van het BBP. De functies Huisvesting en Sociale Uitsluiting komen met respectievelijk 0,25% en 0,85% van het BBP op de laatste en voorlaatste plaats. De functies Ouderdom en Ziekte / Geneeskundige verzorging komen op de eerste en de tweede plaats, met respectievelijk 9,88% en 8,51%. De functie werkloosheid komt op de derde plaats met 3,46%.

 • 13

  ESSO

  BS

  In Belgi worden de meeste sociale prestaties uitbetaald in geld. In 2013 vertegenwoordigden de prestaties in geld 68,31% van alle prestaties inzake sociale bescherming (32,18% voor de ouderdomspensioenen, 11,48% voor werkloosheid en 24,65 % voor de andere prestaties in geld). De prestaties in natura vertegenwoordigden 31,69% van het totaal van de sociale prestaties (25,77% voor de functie Ziekte / Geneeskundige verzorging en 5,92% voor de andere prestaties in natura).

  D) Types sociale prestatiesTer herinnering: de ESSOBS-methodologie maakt een onderscheid tussen twee types sociale prestaties: prestaties in geld en prestaties in natura.

  Een prestatie in geld is een prestatie die wordt uitbetaald in geld en waarvoor geen bewijs van de daadwerkelijke uitgaven van de gerechtigde wordt vereist. Het gaat bv. om ziekte-uitkeringen, uitbetaling van ouderdomspensioenen,

  Prestaties in natura zijn prestaties die worden toegekend in de vorm van goederen of diensten. De terugbetalingen van onze verzekering voor geneeskundige verzorging worden dus beschouwd als prestaties in natura. Prestaties in natura zijn bv. hulp bij de dagelijkse levensverrichtingen van ouderen, huisvestingshulp, enz.

  Tabel 4: Prestaties in geld en in natura in 2013

  Risico's Prestaties in geld(in miljoen euro)Prestaties in geld

  (in % van het TSP)Prestaties in natura

  (in miljoen euro)Prestaties in natura (in % van het TSP)

  Ziekte 3.300,86 2,91 29.262,90 25,77

  Invaliditeit 7.262,47 6,40 2.017,91 1,78

  Ouderdom 36.543,84 32,18 1.258,47 1,11

  Overleving 7.988,51 7,03 21,72 0,02

  Gezin 7.182,89 6,33 1.263,47 1,11

  Werkloosheid 13.036,87 11,48 204,58 0,18

  Huisvesting - 0,00 955,20 0,84

  Sociale uitsluiting 2.259,16 1,99 997,17 0,88

  Totaal 77.574,60 68,31 35.981,42 31,69

  Bron: FOD Sociale Zekerheid

 • 14

  ESSO

  BS

  Figuur 3: Aandeel van de prestaties in geld en in natura (in % van het totaal van de prestaties) in 2013

  20,00%

  25,00%

  30,00%

  35,00%

  15,00%

  10,00%

  5,00%

  0,00%Ziekte Invaliditeit Oudernom Overleving Gezin Werkloosheid Huisvesting Sociale

  uitsluiting

  25,77%

  6,40%1,78% 0,02%

  2,91%

  32,18%1,11%

  7,03% 1,11%6,33%

  11,48%0,18%

  0,84%0,88%1,99%

  Bron: FOD Sociale Zekerheid

  Prestaties in natura (in % van het TSP)Prestaties in geld (in % van het TSP)

 • 15

  ESSO

  BS

  2. Vergelijking met de andere EU-lidstatenIn dit hoofdstuk stellen we de cijfers voor die door de lidstaten aan Eurostat zijn bezorgd. Voor Belgi hebben we de meest recente beschikbare cijfers gebruikt. Het gaat om bruto cijfers, wat