Sjoenke 04 2014 lr

16
SJOENKE LINKEBEEK • JAARGANG 54, NR 355 • APRIL 2014 • MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JULI-AUGUSTUS) UITGAVE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MOELIE EN VZW ‘DE RAND’ 14-15 Eerlijke handel op lokaal niveau 10-11 De Charel Lekker gek en rock-‘n-roll 8-9 Familie Londers Puur uit Linkebeek 4-5 Tuinen vol bloemen afgiftekantoor Linkebeek 1 P 006804 België - Belgique P.B. - P.P 1630 Linkebeek BC 3352 © TDW

description

 

Transcript of Sjoenke 04 2014 lr

Page 1: Sjoenke 04 2014 lr

SJOENKELINKEBEEK • JAARGANG 54, NR 355 • APRIL 2014 • MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JULI-AUGUSTUS) UITGAVE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MOELIE EN VZW ‘DE RAND’

14-15Eerlijke handel op lokaal niveau

10-11De CharelLekker gek en rock-‘n-roll

8-9Familie LondersPuur uit Linkebeek

4-5Tuinen vol bloemen

afgiftekantoor Linkebeek 1P 006804

België - BelgiqueP.B. - P.P

1630 Linkebeek BC 3352

© T

DW

Page 2: Sjoenke 04 2014 lr

2

VAN DE REDACTIE UIT DE GEMEENTE

De cultuurraad, waarbij alle Nederlandstalige verenigingen zijn aangesloten, hield op 13 maart zijn halfjaarlijkse bijeenkomst. Een belangrijk agendapunt was de voor-bereiding van het programma voor dit jaar. Geen zeep-kistenrace deze keer, maar wel een nieuwe editie van de Opentuinendag op 22 juni. Als voorsmaakje krijg je in deze sjoenke een aantal tips over bloemsoorten waarmee je kleur en variatie in de tuin kan brengen. Maar vooraleer de tuinen de hekken open gooien, onderneemt de cultuurraad op 18 mei opnieuw een poging om de ring van sjoenke terug te vinden. In groepen van vijf wordt het wellicht een gezellige en spannende zoektocht.

Met de lente in het achterhoofd kan ook de fiets van stal worden gehaald. Onder het motto ‘Kijk, ik fiets!’ krijgen kinderen in juni de kans om op een halve dag tijd de steunwieltjes achterwege te laten en zelfstandig te leren fietsen. Je kan dit voorjaar in de Moelie nog tal van andere dingen beleven. Zo wordt aan het volgende Repair Café een plantenbeurs gekoppeld, is de Vlaamse a-capellagroep Voice Male (opnieuw) te gast, brengt dé Charel een gevarieerde kindervoorstelling en krijg je twee avonden de kans om uitgebreid kennis te maken met de mogelijkheden van een smartphone.

In zijn tocht dwars door Linkebeek hield onze medewerker halt bij een dame met Spaanse roots, in de omgeving van het voormalige restaurant ‘Au Petit Coq’. Ze woonde eerder in Ukkel, maar liet zich samen met haar echtgenoot en twee kinderen bekoren door het groene karakter en de charme van Linkebeek.

De familie Londers was lang een van de belangrijke families van het dorp. In 1932 konden ze al pronken met een honderdjarige; toen een eerder uitzonderlijke gebeur-tenis, waardoor de kleine trappen langs waar Moedertje Londers naar de kerk ging naar haar werden genoemd. Haar achterachterkleinzoon geeft tekst en uitleg over zijn familiegeschiedenis.

Op de gemeenteraad van 10 maart zat het venijn in de staart. De gemeente Linkebeek kon niet achterblijven en keurde als laatste faciliteitengemeente een motie goed over het nieuwe decreet voor kinderopvang in Vlaanderen. De bespreking van dit communautair geladen agendapunt zorgde eens te meer voor een dovemansgesprek. Ook de aangevraagde oppositiepunten leverden een pittig debat op.

Zondag 23 maart openden Kris en Ann officieel hun nieuwe café ‘de Zondag’. Met een proeverij van gratis streekbieren en leuke livemuziek staat het café nu echt op

de kaart. Het is de belangrijkste ontmoetingsplaats in gemeenschapscentrum de Moelie. Een ideaal adresje

om even halt te houden op een mooie lentedag.

Nieuwe regeling voor grof huisvuilUit de gemeenteraad van 10 maart

> Sinds 2005 maken de gemeentescholen van Linkebeek deel uit van een scholengemeenschap. Voor de Nederlands-talige basisschool is dat de scholengemeenschap ‘Rand-N(ederlands)’, waartoe ook de gemeentelijke basisscholen van vier andere faciliteitengemeenten behoren. De Franstalige gemeenteschool vormt samen met de gemeentescholen van de andere faciliteitengemeenten ‘Rand-F(ranstalig)’. Deze samenbundeling van scholen draagt onder meer bij tot een efficiënter personeelsbeleid, een betere zorgverbreding voor leerlingen met leerproblemen en het gemakkelijker overdragen van lestijden. De gemeenteraad beslist unaniem de werking van de scholengemeenschappen voort te zetten tot 2020.

> Om het sluipverkeer in de Rodestraat een halt toe te roepen, werd eind vorig jaar in de Rodestraat een verzink-bare paal geplaatst nabij de ingang van het bedrijf Laborelec. De bewoners van het Bospad krijgen een badge om de paal te bedienen zodat ze ook via Alsemberg hun woning kunnen bereiken. Nu de nodige signalisatie is aangebracht, keurt de gemeenteraad deze signalisatie goed, alsook het reglement voor de toewijzing en het gebruik van de badges.

> De invoering van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes) moet de gemeenten in staat stellen om sneller en doeltreffender op te treden tegen overlast en kleine criminaliteit. Een aanpassing van de wet is sinds begin dit jaar van kracht.

Page 3: Sjoenke 04 2014 lr

3

Nieuwe regeling voor grof huisvuilUit de gemeenteraad van 10 maart

Voor de afhandeling van deze boetes bestaat ook een bemiddelingsprocedure. Voor minderjarigen vanaf 14 jaar is die zelfs verplicht. Voor de regio Halle-Vilvoorde stelt de overheid een voltijdse bemiddelaar ter beschikking die aan de stad Vilvoorde werd toegewezen. Alle steden en gemeenten uit de regio kunnen een overeenkomst met de stad Vilvoorde afsluiten om de nodige bemiddelingsprocedures af te handelen.

> De gemeenteraad keurt vervolgens de verkoopsvoorwaarden goed voor de verkoop van een perceel grond in de Sint-Sebastiaanstraat. Het kleine stuk grond van 1,40 are is niet geschikt als bouwgrond en doet dienst als parking voor omwonenden. Op vraag van ProLink wordt duidelijk dat de verkoop van de grond op verzoek van de nieuwe eigenaar van Le Petit Coq gebeurt. De grond wordt onderhands verkocht voor 50.000 euro. De koper zal uiteraard rekening moeten houden

met voetweg nr. 6, die tussen het perceel en het café-restaurant loopt.

> Sinds enkele jaren werd het ophalen van grof huisvuil om besparingsredenen afgevoerd. Vanaf dan konden de inwoners op verzoek en tegen betaling hun grof huisvuil door de gemeente-arbeiders laten ophalen. Nu wordt besloten voor deze dienstverlening in zee te gaan met de intercommunale Haviland. De speciale vrachtauto’s zijn met een weegsysteem uitgerust, de betaling gebeurt via bancontact. De inwoners moeten zich telefonisch of per mail bij Haviland melden en betalen 0,26 euro per kilo. Het ophalen gebeurt in samenwerking met Drogen-bos. De eerste ophaling is gepland op woensdag 30 april.

> Het nieuwe kinderopvangdecreet in Vlaanderen wordt deze maand van kracht. Voortaan zullen alle kinderdag-verblijven over een vergunning van Kind en Gezin moeten beschikken. De taaleis die aan deze vergunning is gekoppeld, leidt in de sector, vooral in de gemeenten rond Brussel, tot veel protest en ongerustheid. Enkel kinder-dagverblijven waarvan de hoofdverant-woordelijke en minstens één andere begeleider over een basiskennis Nederlands beschikken, krijgen een vergunning. Bestaande crèches krijgen van Kind en Gezin de tijd om zich in orde te stellen met dit voorschrift.

Als laatste van de faciliteitengemeenten richt de gemeenteraad een motie aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement waarin de intrekking van de gestelde taalvoorwaarden wordt geëist. ‘Bij ontstentenis hiervan zal een groot deel van het momenteel bestaande aanbod van opvangplaatsen verdwijnen, wat in tegenspraak is met een van de doelstellingen van hetzelfde decreet, namelijk meer opvangplaatsen voor iedereen.’

Volgens raadslid Rik Otten (ProLink) maken de Franstalige partijen van deze zaak een communautair probleem. Onder meer om veiligheidsredenen is

het vanzelfsprekend en in het belang van de kinderen dat zij in hun eigen taal begrepen kunnen worden. Het raadslid wijst het college ook op het bestaan van de taalwetgeving. Aange-wezen burgemeester Damien Thiéry (LB) vindt tweetaligheid van het personeel niet noodzakelijk als er enkel Franstalige kinderen in de crèche verblijven en schepen Yves Ghequiere (LB) wijst erop dat de opvangplaatsen nu al vaak schaars zijn. De motie wordt meerderheid tegen minderheid aangenomen.

> Tot slot interpelleert ProLink het schepencollege over enkele kleinere mankementen in enkele straten, over de werken in het Wijnbrondal en over het GEN-dossier.

Raadslid Paul Sedyn (LB) vindt de vragen vaag en onduidelijk en vindt ze niet te beantwoorden. De aangewezen burgemeester zegt dat er een schriftelijk antwoord komt als ProLink de vragen verduidelijkt. Raadslid Eric De Bruycker (ProLink) doet een poging om toch een dialoog op gang te brengen, maar enkel schepen Ghequiere toont zich wat inschikkelijker. Volgens hem kunnen de verbeteringswerken in het Wijnbrondal niet worden voortgezet omdat de collectorwerken in de Kasteeldreef en de Brouwerijstraat de volgende maanden al voor genoeg hinder zullen zorgen.

Wat het GEN-dossier betreft, deelt de schepen mee dat het dossier nog steeds bij de Raad van Vergunningsbetwis-tingen vastzit. Volgens hem wordt de parking aan het station niet volledig voltooid, zolang Infrabel de bouw-vergunning voor de werken op het grondgebied van Linkebeek niet op zak heeft.

Page 4: Sjoenke 04 2014 lr

4

Op zondag 22 juni beleven we de vijfde Opentuinendag in Linkebeek. Daarom krijg je deze en volgende maand nog een artikel voorgeschoteld dat zich volledig toespitst op de bodem en tuinen in Linkebeek – ook jouw tuin.

Vorige maand bekeken we een breed overzicht voor een siertuinaanleg waarin bomen, struiken en een poel de revue passeerden. Deze keer werpen we een blik op de kruidachtigen en de eventuele attributen die daar op inspelen.

Wil je niet al te veel tijd steken in het beheer van je siertuin? Dan is het inzaaien van een bloemenweide een goed idee. Dat gebeurt het best als je een nieuwe tuin wil aanleggen. Als je vertrekt van een braakland of een overwoekerde vlakte, is dat een interessante optie. Er zijn heel wat websites waar je kunt opzoeken welke bloemenmengsels geschikt zijn voor welk bodemtype. Zo kan je snel aan de slag. Zaaien is een goede optie tussen half april en half mei, als de nacht-temperatuur niet te fel zakt. Hou er rekening mee dat je niet te diep inzaait; een halve centimeter is voldoende. Gebruik een hark; dan is de klus zo geklaard.

Bloemen uit de streekAls je af en toe een specifieke, al dan niet robuustere plantensoort wil, kan je die beter aanplanten. Het gebruik van inheems, streek-eigen materiaal wordt duidelijk een trend en is voor de natuur de beste optie. Als je je liever richt op het louter esthetische, is de keuze een pak groter. Aanplanten kan je nu doen omdat je er stilaan van uit kan gaan dat er geen nacht-vorst meer zal komen die de jonge planten kan beschadigen.

Een heel leuke omschakeling is die van bestaande gazons naar bloemenweide. In plaats van om de week of twee weken te maaien, beperk je je tot twee of drie maaibeurten per jaar. Dat gebeurt het best omstreeks eind juni en eind september. Het maaisel laat je enkele dagen liggen om het daarna op een ‘hooimijt’ te stapelen of te composteren. Na een paar jaar krijg je meer bloemen in het gras en nog enkele jaren later is de kans groot dat het grasveld er een groot deel van de lente en de zomer fleurig bijstaat. Als dat na een vijftal jaar nog niet het geval is en je wil van dit gazon af, zal je drastischer te werk moeten gaan. De grasmat verwijderen en inzaaien met een goed bloemenweidemengsel is dan een optie die bijna altijd succesvol is. Vanaf het tweede jaar kan je die ook maaien en afvoeren omstreeks eind juni en eind september.

BloemenakkerInteressante soorten voor de Linkebeekse bodem zijn: margriet, gewoon knoopkruid, gewone veldbies, gewoon biggenkruid, klein streepzaad, rapunzelklokje en andere. Als je kiest voor een tuin die er elk jaar helemaal anders uitziet, maar toch vol bloemen staat, kan je kiezen voor een bloemenakkermengsel. Ook daarvan vind je ettelijke pakketten op het internet, die verbonden zijn met typische bodemsoorten. Je kan die mengsels zaaien tot eind mei, ze volop laten bloeien en ze herin-zaaien in mei van het jaar daarop. Je hoeft ze niet te maaien, maar je haalt elk jaar in de lente de oude planten weg, bewerkt de grond lichtjes

Tuinen vol bloemen

OPEN TUINEN

© F

C

Page 5: Sjoenke 04 2014 lr

5

en zaait opnieuw in. Tenzij je er voor kiest het zaad van het initieel gezaaide mengsel spontaan te laten kiemen en te zien wat er gebeurt. Maar vanaf het derde jaar moet je zeker opnieuw de bodem bewerken en zelf herinzaaien om het bloemenrijke aspect te bewaren. Anders treedt verruiging en vergrassing op; dan neemt het aantal bloeiende planten snel af.

Bijen en beesten zijn welkomDe korenbloem, gewone klaproos, echte kamille, komkommerkruid, akkervergeet-mij-nietje, gewone zonnebloem, gele morgenster en veel andere soorten vinden maar al te graag hun voedsel in de Linkebeekse bodem. Als je kiest voor een bloemenrijke tuin zou het zonde zijn om niet voor een ‘bijenhotel’ of ‘beestentoren’ te zorgen. Je kan op het internet kiezen uit uiteenlopende modellen of er zelf eentje maken. Je hebt keuze te over en het maakt niet zo veel uit waar je woont. Een uitgebreid bloemen-aanbod van de vroege lente tot de late herfst is echter van primordiaal belang. Daar draag je toe bij met je eigen tuin die, als het goed is, vol bloeiende planten staat.

Een klein of groot hotel? Dat maakt niet uit; als je er plaats voor hebt, kan je ze altijd kwijt. Er zijn wel enkele basisregels die je absoluut moet respecteren om succesvol te zijn. Zo is de plaatsing van cruciaal belang: tussen één en twee meter boven de grond, in volle zon, uit de wind en regen, en je moet zorgen voor een voldoende lange, vrije aanvliegroute voor de beestjes. Je hoeft niet bang te zijn dat ze steken, want dat doen ze niet. De eerste soorten vliegen normaal vanaf de eerste week van maart, de laatste kan je nog zien tot een eind in oktober. Maar daarvoor moet je wel bloemen in de onmiddellijke omgeving hebben; anders werkt het niet. De beestjes vliegen hooguit een vijfhonderdtal meter ver en als daar geen bloemen te vinden zijn, zal je ze niet aan het insectenhotel zien.

Met een beestentoren trek je niet alleen allerlei insecten aan; je kan er eveneens egels, vlinders, vleermuizen, oorwormen en ander fraais mee aantrekken. Op het internet vind je goede informatie over hoe je zo’n toren in elkaar steekt. Denk vooral niet dat het moeilijk is. Je kan er bovendien je artistieke en esthetische talent in kwijt.

In de mode?Er is niets zo veranderlijk als de trends in tuinaanleg. Tegenwoordig zie je heel veel vereenvoudigde prairietuinen. Zelfs heel wat gemeenten planten tegenwoordig siergrassen aan uit dit oorspronkelijk Amerikaanse assortiment, vooral omdat ze onderhoudsvriendelijk zijn. De

bloemsoorten die eveneens in het initiële prairiepakket zitten, laten de meeste tuiniers en openbare besturen echter weg, omdat die meer zorg vragen en duurder zijn. Dat is een kwalijke evolutie voor de biodiversiteit: de insecten hebben er niets aan omdat grassen windbloeiers zijn en dus zo goed als geen nectar produceren. Het is tegelijk een soortenverschraling, want het gaat hooguit om slechts enkele exotische grassoorten die in de plaats komen van wat anders een diverse strook zou kunnen zijn. 

Gelukkig zijn de coniferenhagen en die van laurierkersen – die het Vlaamse tuinlandschap al vele jaren vakkundig om zeep helpen – intussen op hun terugweg. Ook in Linkebeek vind je er nog heel wat van terug. Het blijft merkwaardig dat zulke ‘gedrochten’ nog steeds worden aangeplant, maar ook hier is de keuze vooral ingegeven door een makkelijk onderhoud. Een bijkomende troef is zeker dat beide groepen wintergroen zijn, zodat ze zorgen voor afscherming en privacy.

Herman Dierickx

Oproep Opentuinendag

Omdat bijna elke editie dezelfde tuinen hun hekken opengooien, doen we een oproep aan iedereen die op 22 juni (tussen 10 en 17 uur) volk over de vloer wil krijgen. Opentuinendag is geen schoon-heidswedstrijd, waar je wordt afgerekend op ieder grassprietje op het tuinpad. Evenmin zijn we op zoek naar de grote tuinparken, hoewel die ook welkom zijn natuurlijk. Verras ons met je kruidentuin, mediterrane tuin, charmante tuin, of wilde tuin. Doe mee en geniet mee van het prachtige groen in Linkebeek. Een organisatie van de Cultuur-raad, dit jaar in samenwerking met de gemeente. Meer info:Rik Otten, 0486 42 90 51, [email protected]érie Geeurickx, [email protected]

VERENIGINGSNIEUWS

Lezing-vorming Onze kinderen veilig onlineGezinsbond Linkebeekdinsdag 22 april20 uur – GBS De Schakel

De Gezinsbond organiseert samen met de gemeentelijke basisschool van Linkebeek en Child Focus deze vormingsavond. Kinderen zitten op steeds jongere leeftijd voor het computerscherm om te gamen, chatten, informatie op te zoeken voor een huistaak … Maar het internet is niet altijd een veilige plaats. Ouders maken zich soms zorgen over het internetgedrag van hun kinderen en weten niet altijd hoe ze hiermee om moeten gaan.

Deze vormingsavond – met spreker Sandra Voet – wil ouders informeren over de problemen die kinderen op het internet kunnen tegenkomen. We willen vooral aantonen hoe je ze kan voorkomen. Met wat ouderlijke begeleiding biedt het internet voor kinderen en jongeren een waaier aan mogelijkheden en kansen. In de toekomst zal de rol van het internet alleen maar toenemen.

In deze presentatie zie je hoe kinderen en jongeren (tussen 6 en 15 jaar) omgaan met internet. We leggen uit wat ze zo fantastisch vinden aan surfen, gamen, chatten, netwer-ken … Op een eenvoudige manier komen een aantal technische aspecten aan bod. De nadruk van de voorstelling ligt op de opvoeding. Hoe kunnen ouders hun kinderen begeleiden en ondersteunen in hun internetgebruik?

We geven algemene en specifiekere opvoedingstips. We laten je zien hoe je een goed e-mailadres kan aanmaken en een chatbox of profielpagina veilig kan instellen. We tonen ook filmpjes over thuissituaties en internet, met reacties van ouders waarover we kunnen discussiëren. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Info en inschrijven: Marleen De Schepper ([email protected] of 0473 88 25 96) of GBS De Schakel ([email protected] of 02 380 77 16)

Prijs: 1 euro (leden), 2 euro (niet-leden)

Page 6: Sjoenke 04 2014 lr

6

OCMWHet OCMW heeft het budget 2014 en de meerjarenplanning tot 2019 goedgekeurd. Het OCMW vraagt de gemeente voor dit jaar een bijdrage van 1,25 miljoen euro. Het schepencollege heeft daar geen oren naar. Omwille van besparingen kan van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW geen sprake zijn. De gemeente houdt het bij iets minder dan 900.000 euro. Dit bedrag zal de volgende jaren nog naar omlaag moeten. Om deze daling van de inkomsten op te vangen gaat het OCMW vooral besparen op de personeelskosten. Een arbeider verhuist naar de loonlijst van de gemeente, een voltijdse baan wordt gehalveerd en het OCMW zal minder mensen aan het werk zetten via artikel 60. Deze besparingen zijn goed voor ongeveer 200.000 euro. De stugge houding van het schepencollege heeft de betrek-kingen tussen gemeente en OCMW vertroebeld. Zo werd de openbare zitting van de OCMW-raad voor het eerst bijgewoond door gemeenteraads-lid Léna Leblon (LB), die blijkbaar werd afgevaardigd om het debat en commentaar bij het budget en het meerjarenplan te volgen. Opvallend is dat eerste schepen Valerie Geeurickx (LB) onlangs de bevoegdheid sociale aangelegenheden overnam van aangewezen burgemeester Damien Thiéry, die tot dan bevoegd was voor het OCMW, waarvan zijn broer Philippe de voorzitter is.

GASIn Linkebeek worden weinig gemeen-telijke administratieve sancties, de zogenaamde GAS-boetes, uitgedeeld. Sinds de parkeerovertredingen in de blauwe zone niet meer als GAS-boete worden beschouwd, zijn er dat jaarlijks minder dan tien.

GECOROAangezien het gemeentebestuur voor dit jaar weinig nieuwe projecten plant of in uitvoering heeft, vergadert de gemeentelijke commissie voor ruimte-lijke ordening (GECORO) nog nauwelijks. De raad werd na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 pas

Uit goede bron

OCMW vraagt meer centen

UIT DE GEMEENTE

op 9 september 2013 officieel benoemd. Sindsdien kwam de raad enkel samen om kennis te maken. Voor de zomer moet de raad zich buigen over de eventuele bezwaarschriften die worden ingediend op het ruimtelijke structuur-plan (RUP) van de Alsembergsesteen-weg. Het openbaar onderzoek begon op 17 maart en loopt nog tot 16 mei.

GENOp de laatste gemeenteraad interpel-leerde oppositiefractie ProLink nog eens over de uitbreidingswerken aan de spoorweg (GEN). Er viel weinig nieuws te rapen. Tot tweemaal toe dienden enkele inwoners en het gemeentebestuur van Linkebeek bij de Raad van State een bezwaarschrift in tegen de bouwvergunning voor de GEN-werken op het grondgebied van Linkebeek. Deze bezwaarschriften wachten nu al enkele jaren bij de Raad van Vergunningsbetwistingen (een raad die in het leven werd geroepen om het werk van de Raad van State te verminderen). Aangezien het GEN-project van regeringsbelang is om de mobiliteitsproblemen in en rond de hoofdstad in te dijken, is het moeilijk te begrijpen dat zo’n dossier op de lange baan wordt geschoven.

Schepen van Mobiliteit Yves Ghequiere (LB) kan enkel meedelen dat spoorweg-beheerder Infrabel niet met de werken

in Linkebeek mag beginnen, zolang de raad geen uitspraak doet.

Volgens de schepen heeft het schepen-college aan Infrabel voorgesteld om de nieuwe parking naast de nieuwe brug op het grondgebied van Ukkel nu al open te stellen. De ongeveer 80 parkeerplaatsen zouden welkom zijn voor de vele pendelaars die dagelijks in Linkebeek de trein nemen. Infrabel heeft echter laten weten dat daar geen sprake van is. De parking is nog niet afgewerkt en zal, als de bouwvergun-ning wordt afgeleverd, dienst doen als opslagplaats voor materiaal van de bouwonderneming.

KerkfabriekDe leden van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan hielden op 19 maart een bestuursverkiezing. Er was slechts één nieuwe kandidatuur. Laurent Wauters werd gehuldigd voor zijn jarenlange lidmaatschap. Het bestuur blijft nagenoeg ongewijzigd met Arnaud Della Faille als voorzitter en Nicole Deroover, die secretaris blijft. Nieuw-komer Peter Aelvoet neemt de financiën in handen. Liliane Savelbergh en Denise Dirckx zijn de overige twee leden. Het nieuwe bestuur hoopt vaart te krijgen in twee dossiers die al jaren in voorbereiding zijn: de restauratie van de glasramen en het herschilderen van het kerkinterieur.

OCMW vraagt meer, maar krijgt minder

Page 7: Sjoenke 04 2014 lr

7

VERENIGINGSNIEUWS

Kom je mee petanquen?Petanqueclub Linkebeekmaandag en donderdag14 tot 17 uur – GC de Moelie

Na ons winterseizoen van curve bowls hernemen we onze petanqueactiviteit. Iedere maandag en donderdag kan je van 14 tot 17 uur terecht op de petanquebanen van GC de Moelie. Die liggen bovenaan in de Van Dormaelstraat op de speelweide van de Moelie. Ken je ons nog niet? Kom even kijken op een van deze dagen en als het je aanspreekt, kan je lid worden van onze club. Jong en oud: iedereen is welkom. Als het regent, vind je ons in de zaal van de Moelie waar we op matten curve bowls spelen.Na de inspanning is het tijd voor ontspanning. Onze dorst lessen we in herberg De Zondag in GC de Moelie.

Voor meer informatie kan je terecht bij Albert Dobbeleire (0479 47 29 81), René Mosselmans (0475 27 26 39) of Wiske Boone (0495 57 71 19).

Terugblik: uitstap naar OudenaardeKALM

Op zaterdag 8 maart gingen we met een groep van vijftien personen op uitstap naar Oudenaarde. In de voormiddag brachten we een bezoek aan het MOU: het Museum Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen. Dit museum bevindt zich in een van de mooiste stadhuizen van België. Het zestiende-eeuwse monument is een prachtig voorbeeld van de Brabantse gotiek. Keizer Karel en Margaretha van Parma kwamen er over de vloer. Het is dus niet voor niets dat Unesco het centrale belfort op de werelderfgoedlijst plaatste.

Van het museum zelf blijven mij vooral de prachtig gereno-veerde lakenhallen bij met de wereldbekende Oudenaardse wandtapijten. Zonder meer indrukwekkend zijn de rijke en gevarieerde zilvercollecties. De twee uren van het bezoek zijn voorbij gevlogen.

Daarna genoten we onder een heerlijk lentezonnetje van een van de lekkere streekbieren in het Centrum van de Ronde van Vlaanderen. In dit museum hebben vooral de wielerlief-hebbers onder ons hun hart kunnen ophalen. De tentoon-stelling neemt ons mee in een boeiend overzicht van 100 jaar de Ronde met alle winnaars, originele fietsen en truitjes van onder andere Johan Museeuw, Eddy Merckx en Fabian Cancellara. Er heerste echt de unieke sfeer van ‘Vlaanderens mooiste’.

Tot slot hebben we nog een wandeling gemaakt door het stadscentrum, langs de Schelde en we hebben een kijkje genomen in de monumentale Sint-Walburgakerk en het pittoreske begijnhof. Na afloop was iedereen enthousiast over deze uitstap. Dit geeft goesting om terug te komen naar Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen, want er is nog zo veel te beleven! Met dank aan Koen voor de organisatie.

Leo

De ring van SjoenkeCultuurraad Linkebeekzondag 18 meiGC de Moelie

De ring van Sjoenke is nog steeds zoek. Wordt het mysterie eindelijk opgehelderd? De oorspronkelijk geplande zoektocht naar de ring van onze reus op 22 september 2013 kon niet doorgaan. Dit heeft tot gevolg dat Wanjke nog steeds erg boos is op Sjoenke. Om onze grootste vriend uit Linkebeek van zijn depressie af te helpen, organiseert de cultuurraad op zondag 18 mei een nieuwe zoekactie naar dit bijzondere juweel. Je kan deelnemen in ploegen van vijf personen. Gsm’s, smartphones, schrijfgerief en gezond verstand: breng ze allemaal mee. Zo vergroot je je kans op succes. De cultuurraad reikt een mooie prijs uit aan de vinders van de ring.

De cultuurraad publiceerde eerder al tips om de ring te vinden. Hier staan ze nog eens op een rijtje:1. Zoek het niet te ver.2. De kar reed door de poort.3. In een klein stationnetje, ’s morgens in de vroegte.

Inschrijven is vanaf nu mogelijk in de Moelie via 02 380 77 51 of [email protected]: 5 euro per ploeg

Page 8: Sjoenke 04 2014 lr

8

FAMILIES VAN LINKEBEEK

Familie Londers

Puur uit LinkebeekIn januari 1932 was het feest in Linkebeek. De burgemeester en tal van hoog-waardigheidsbekleders haalden hun hoogste hoed en hun mooiste pitteleer boven, want Jeanne Vanderhaegen – in het hele dorp bekend als Meter of Moederke Londers – werd honderd jaar.

uit elkaar gerukt. Mijn moeder werd opgenomen in het sanatorium van Bonheiden bij Mechelen. Mijn broer, zus en ik gingen eerst naar het kindersanatorium in Buizingen. Later gingen mijn broer en zus naar het zeepreventorium in De Haan aan zee en ik moest naar Mont-sur-Marchienne bij Charleroi.’ Het was een erg zware periode voor het hele gezin. Vader Jean Londers deed moeite om zijn gezin in alle uithoeken van het land te bezoeken, maar raakte op de dool. Hij deed in die tijd dingen die niet horen in een goed huwelijk en die hem zwaar werden aangerekend door de katholieke gemeen-schap in Linkebeek, zijn eigen familie en zeker door zijn schoonvader Tobie Pachter. ‘Mijn vader werd door beide families verstoten, hoewel moeder en vader nooit officieel gescheiden zijn. Mijn vader maakte in die tijd veel schulden. Zijn inboedel werd openbaar verkocht terwijl Tobie nauwkeurig de biedingen noteerde. Het kwam nooit meer goed tussen mijn ouders, hoewel ik nog brieven van mijn vader bezit waarin hij mijn moeder zijn liefde verklaart en voorstelt het gezin te herenigen.’

Achteraf nam Jean Londers zijn leven terug in handen en hij klom op van rolluikenmaker tot bestuurssecretaris van de ijzerhandelaars van België. ‘Hij deed dat allemaal door zelfstudie’, stelt Londers trots. ‘Als bestuurssecretaris bepaalde hij mee de staalhandelsprijzen wereldwijd; dat is toch niet niks ... Pas rond zijn zeventigste ging hij met pensioen.’

‘Den avenue Londers’De jeugdjaren van Jan Londers waren erg bewogen, maar ook hij sloeg zich erdoor. Hij trouwde met de Ninoofse Betty Bombeke. ‘Van

Meer dan tachtig jaar later haalt haar achterachterkleinzoon Jan Londers een aantal zwart-witfoto’s over het gebeuren boven als hij sjoenke te woord staat. Vergeelde kranten verhalen over deze uitzonderlijke verjaardag. Moederke Londers was een beroemdheid in Linkebeek. ‘Ze kreeg negen kinderen en op het moment dat ze honderd jaar werd, had ze al tachtig nakomelingen. Die verzamelden voor het feest allemaal in de grote feestzaal van dorpsherberg Au Lion d’Or.’ De foto’s bewijzen dat het grote feestelijkheden waren; alle notabelen van het dorp waren aanwezig. Het gebeurde in die tijd niet elke dag dat iemand honderd jaar werd. ‘Het café was eigendom van Louis, een van de zonen van Moederke Londers’, zegt Londers. ‘Die was ook meubelmaker, gespecialiseerd in bas-reliëfhoutsnijwerk. De toog van het café heeft hij helemaal zelf gemaakt.’

Hollebeekstraat 165Londers stamt in rechte lijn af van Moederke Londers. Louis Londers was zijn overgrootvader. De tweede zoon van Louis, Georges Londers, was zijn grootvader. ‘Mijn grootouders kregen met de regelmaat van de klok kinderen’, vertelt hij. ‘Om de drie jaar was het prijs.’ De zeven kinderen van Georges Londers werden allemaal geboren in hetzelfde huis in de Hollebeekstraat 165. ‘Ik ben trots dat mijn familie van ’t Holleken komt. ’t Holleken was het volkse kloppende hart van Linkebeek in die tijd. Veel initiatieven vonden hier hun oorsprong: de voetbalclub, de fanfare … Er was vroeger een gezegde in Linkebeek: Had ‘t Holleken niet gescheten, Linkebeek had geen eten. Het zegt iets over de ondernemingszin van de inwoners van ’t Holleken. In Linkebeek woonde het chiquere volk. Tussenin de twijfelaars.’

Het dorp met dertig cafésCafé Au Lion d’Or was ondertussen eigendom van grootvader Georges Londers. Het was in die tijd een van de belangrijkste ontmoetingsplaatsen van Linkebeek. Nochtans was er aan cafés geen tekort in de gemeente. ‘Ik denk dat er in Linkebeek vroeger bijna dertig verschillende staminees waren. Au Lion d’Or was het lokaal van de katholieke fanfare van de gemeente, Sint-Sebastiaan, terwijl de liberale blaaskapel De Bergengalm in een ander café verzamelde. Niet alleen de fanfare had zijn vaste stek in het café van mijn grootvader; ook de toneelgroepen en de duivenmelkers maakten er gebruik van.’

Na de Tweede Wereldoorlog, op 21 mei 1946, trouwde Jean Londers (de vader van Jan Londers) met Marieke Swaelens. ‘Dat was de dochter van Tobie Swaelens, bijgenaamd Tobie Pachter, die op het Bankveld in ‘t Holleken woonde en daar onder meer een café had opengehouden. Zijn café heette Au Repos de la Petite Montagne omdat er in de straat een piepkleine helling was, die naam nauwelijks waard. Toch zijn er daar in de loop der jaren een aantal van afgerold toen ze uit het café kwamen.’ (lacht) Tobie Pachter verbouwde ook fruit, had drie druivenserres en kweekte zijn eigen tabak. Er was een schietstand achter het café en tot slot speelde hij er zelf ook barbier. Na het huwelijk trok vader Jean Londers een tijdlang in bij zijn schoonvader, tot 1951, toen ze verhuis-den naar het gemeenteplein. ‘Mijn ouders kregen erg snel drie kinderen, want mijn moeder wilde een kroostrijk gezin.’ Helaas sloeg in 1952 het noodlot toe.

Op de dool‘Bij mijn moeder werd tuberculose vastgesteld. Ook ik, mijn broer en zus kregen – in mindere mate – de erg besmettelijke ziekte. Ons gezin werd

Page 9: Sjoenke 04 2014 lr

9

© T

ine

De

Wild

e

Bekende linken met de familie Londers

> Jeanneke Vanderhaegen: beter bekend als Meter of Moederke Londers. Mater familias van de Londersen. Werd meer dan honderd jaar oud. De trap van de honderdjarige aan de kerk van Linkebeek werd naar haar genoemd. Overoudgrootmoeder van Jan. Verwanten in zijdelingse lijn zijn onder andere de families Berghmans, Wauters, Deneyer, Motté, Van Uffelen, Dewinter, Labarre …

> Louis Londers: zoon van Jeanneke, overgrootvader van Jan. Was getrouwd met mevrouw Bouquet, maar verdere overeenkomsten met de televisieserie Schone Schijn zijn er volgens Jan niet. Was meubel-maker en eigenaar van café L’étoile du Nord, dat later Au Lion d’Or werd op het gemeenteplein. Hij had drie zonen: Frans (‘Susse’), Georges (‘Judokus’) en Jan-Filip, die priester was.

> Georges Londers: grootvader en peter van Jan. Hij kreeg zeven kinderen: Louis was hoofdleraar in Vossem; Jeanette had met haar man Alfons Berghmans de ‘boucherie Bruxelloise’ op het gemeenteplein; Pierre was bediende, erg ijdel en altijd goed gekleed, zijn zoon Ghislain was tot voor enkele jaren voorzitter van het hof van cassatie; Jean was de vader van Jan; Jeanne trouwde met René Vercammen en was huishoudster; de tweelingbroers Frans en Charel waren de jongsten: Frans was bediende en bleef in Linkebeek wonen, Charel week uit naar Brasschaat omdat hij er als postmeester werkte. Alle zonen speelden in de fanfare.

> Tobie Swaelens, beter bekend als Tobie Pachter: Jans grootvader langs moeders kant. Hij was aannemer-stukadoor, woonde op de hoek van het Bankveld, ongeveer op de plaats waar Jan nu woont, en was getrouwd met de Française Marthe Augustine Delcroix. Ze was een welkome gaste op het kasteel van Linkebeek om er van haar keuken-kunsten te laten proeven. Tobie was een tijdlang eerste schepen.

> Jeanne Hermie-Van Tassel: meter van Jan. Hield café 3 Fontaines op de Alsembergsesteenweg.

> Jean Londers: vader van Jan. Was K.A.J.-voorzitter in Linkebeek. Speelde eerste bugel in de fanfare. Was zelfstandige rolluikenmaker, beroepsmilitair en daarna bestuurssecretaris van de ijzerhandelaars van België. Werd in 1939 kort na zijn gewone legerdienst als grenadier gemobiliseerd, overleefde de achttiendaagse veldtocht in 1940 en werd na de capitulatie opgeëist als werkweggevoerde in Bad Lauterberg im Harz.

> Betty Bombeke: vrouw van Jan. Samen hebben ze twee kinderen: Stijn en Egon. Stijn is papa van hun kleinkind Lotte. Beide zonen wonen in Dworp.

> Marie-Marthe en Charles Londers: zus en broer van Jan. Wonen allemaal in dezelfde straat.

1985 tot 2001 hadden we een buurtwinkel in de Hollebeekstraat die elke dag open was. We verkochten er algemene voedingswaren, veel drank (lacht), groenten, fruit, charcuterie en achteraf ook kranten en tijdschriften. Het was mijn vrouw die in de winkel stond, hoewel ik tijdens de weekends een handje toestak. Zelf was ik tot een paar maanden geleden preventie-ingenieur industriële risico’s en alle bouwplaatsrisico’s.’

Londers is ook in de politieke kringen van Linkebeek bekend. ‘Ik was dertig jaar aan een stuk OCMW-raadslid en werd driemaal verkozen als gemeenteraadslid.’ Van zitpenningen voor de OCMW-mandaten wilde hij niets weten: ‘Dat druist voor mij persoonlijk in tegen de sociale opdracht die een OCMW heeft’, stelt hij. Hij was actief bij verenigingen zoals De Sportvrienden van ’t Holleken, Bambos Sport, Nik’O’Laas en de zijnen, Vissersclub De Snorren en was centrale verdediger bij voetbalclub HVC Linkebeek. Londers woont op het Bankveld; zijn zus en broer zijn zijn directe buren. ‘Sommigen noemen de straat schertsend ‘den avenue Londers’’, lacht hij.

Maarten Croes

Page 10: Sjoenke 04 2014 lr

10

Familievoorstelling Alles! met dé Charel

Lekker gek en rock-’n-rollZeg niet zomaar Charel tegen ‘dé Charel’, want dit typetje vindt zichzelf geweldig. In de familievoorstelling Alles! geeft hij het beste van zichzelf met goochelacts en circustechnieken, en hij gaat in interactie met kinderen en publiek. Iedereen van 4 tot 10 jaar beleeft een hoop pret, maar ook ouders zullen zich niet vervelen. Sjoenke sprak met Charel Lievens, de man achter dit personage. Een man die duidelijk veel bescheidener is dan zijn alter ego in de voorstelling.

‘Alles! is een clowneske interactieve theatervoorstelling’, steekt Charel van wal. ‘De voorstelling richt zich tot kinderen, maar ook ouders vinden hun gading omdat de voorstelling in twee lagen is opgebouwd. Voor 4- tot 10-jarigen is het een leuke voorstelling en voor hun ouders is het boeiend om te zien hoe ik met hun kinderen omga. Ik pamper ze niet, maar behandel ze gewoon als medemens.’

De Charel vindt zichzelf in de voor-stelling geweldig en laat graag zien wat hij kan. Het is ook daarom dat het personage zichzelf niet gewoon Charel, maar dé Charel noemt. ‘Hij kraamt tijdens de voorstelling zulke

nonsens uit dat kinderen verwonderd zijn dat iemand nóg idioter kan zijn dan zij zelf ’, lacht Charel. ‘Langs de andere kant kijken ze wel op naar de Charel, omdat hij wel wat dingen kan.’

Interactief vanaf minuut éénDe voorstelling zit vol goochelacts en circustechnieken, maar plots beginnen er wat dingen mis te lopen. ‘Dat is het moment waarop het publiek met de Charel begint te lachen, en dat hij de confrontatie met het publiek aangaat. Door die confrontatie ontdekt hij dat zijn trucs niet altijd op applaus worden onthaald en dat verliezen niet zijn beste kwaliteit is.’ Vanaf de eerste minuut wordt iedereen in het publiek

intensief betrokken, wat van Alles! een boeiende mengeling maakt van naar theater kijken en zelf meespelen.

Zelf clown worden‘Ik ben altijd al met kinderen bezig geweest’, vertelt Charel gepassioneerd. ‘Op mijn zestiende startte ik als animator in het jeugdwerk en toen ik achttien jaar was, trad ik al op. Later ging ik op professioneel vlak met delinquente jongeren werken. Ik schoolde me om tot psychothera-peut, ging een jongleercursus volgen en kreeg zin om terug te spelen, omdat alles zo serieus werd. Via mijn job kwam ik in contact met zieke kinderen en ik kwam ziekenhuisclowns tegen. Het boeide me zodanig dat ik me erin ging verdiepen. En nu ben ik zelf clown, geweldig toch?’

© T

ine

De

Wild

e

Page 11: Sjoenke 04 2014 lr

11

NIEUWS UIT DE MOELIE

De CharelAlles!zondag 27 aprilfamilievoorstelling

De Charel, een echte artiest, wordt niet alleen veel te snel verliefd; hij kan ook niet tegen zijn verlies. Hier zal hij zijn publiek zeker bij betrek-ken. Deze voorstelling heeft veel in petto. Theater, kunstjes, circus- en goochelacts zorgen ervoor dat je als toeschouwer helemaal wordt mee-gezogen in zijn leefwereld.

Voor kinderen van 4 tot 10 jaar.

www.decharel.be

15 uur - GC de MoelieTickets: 6 euro (basisprijs)

Repair Café ruilt ook plantenzondag 20 april

Op zondag 20 april vindt de volgende editie van het Repair Café plaats in GC de Moelie. Op die dag kan je ook met planten terecht in de Moelie. We organiseren immers een heuse planten-beurs.

Heb je spullen die defect zijn en die je gratis wil laten herstellen? Kom dan tussen 14 en 17 uur langs.

Zeven categorieën van herstellingen komen in aanmerking: elektro, fiets, klein timmerwerk en speelgoed, naaiwerk, messen slijpen, juwelen en informatica.

De volgende data van het Repair Café zijn: 20 april, 25 mei, 29 juni, 28 september, 26 oktober en 30 november.

We zijn nog op zoek naar mensen die houden van klussen en die ons af en toe een handje willen komen helpen. Hoe groter de groep van herstellers, hoe beter de dienstverlening die we kunnen aanbieden. Ben je een klusser (of ken je iemand) en ben je bereid om in een van de categorieën te komen herstellen, geef dan een seintje via [email protected]. Je deelname dwingt je tot niets. Je hoeft niet op alle data aanwezig te zijn. Hoe groter onze herstellersploeg, hoe minder vaak je moet inspringen. Wij garanderen je een gezellige namiddag in een fantastische sfeer van samen-horigheid.

14 tot 17 uur – GC de Moelie

www.repaircafe.be/nl

Voice MaleBig Bang!donderdag 24 aprilmuziek

In een nieuw theaterprogramma gaat de Belgische a-capellagroep op zoek naar nummers die gelinkt zijn aan belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis of ontwikkelingen die ons leven grondig hebben veranderd. En gewoon dingen die het leven leuker hebben gemaakt.

Waterloo, 1999, Rock me Amadeus, New year’s day, Rasputin … Je voelt hem al komen: Voice Male maakt zijn eigen tijdslijn en gaat de evolutietheorie op eigen wijze van een soundtrack voorzien. Niet altijd even waarheids-getrouw, maar wel fun, ontroerend en soms confronterend. Voice Male herschrijft de geschiedenis: een avond a capella voor darwinisten en creationisten.

20 uur - GC de MoelieTickets: 16 euro (basisprijs)

Alles! is niet het enige wat Charel doet. Zo vrolijkt hij via www.hetclownshuis.be langdurig zieke kinderen op. De website is een virtuele plek waar de clowns wonen. Zieke kinderen kunnen er inloggen en live chatten of webcam-men met een professionele clown. De gedachte achter het initiatief is dat humor helpt bij het aanvaarden van de ziekte en dat eens goed lachen ook positief kan zijn voor het herstel. Daarnaast heeft Charel ook een nieuwe solovoorstelling Dom, hij acteert samen met zijn vriendin in de schoolvoorstel-ling Je ziekt me niet, doet komische presentaties, speelt in het poppen-theaterstuk Bah … En, oh ja, hij heeft ook een circusschool in Mol. Een bezige bij, die Charel. ‘Ik ben graag met kinderen bezig, ik speel graag. Dat maakt dat ik graag op het podium sta, en het beste van mezelf geef. De voorstelling Alles! is zot en rock-’n-roll, een aanrader’, sluit hij af.

Meer info over de voorstelling vind je op www.decharel.be.

Marijke Pots© T

ine

De

Wild

e

UITVERKOCHT

Page 12: Sjoenke 04 2014 lr

Arch’educAan de slag met je smartphonedonderdag 15 meivormingHeb je net een smartphone gekocht, maar vraag je je af hoe het allemaal in elkaar zit? Wil je graag applications (apps) installeren, maar is het je niet duidelijk hoeveel je ervoor gaat betalen? Welke kosten mag je verwachten?

We hebben het in deze vorming ook over een aantal technische aspecten: hoe maak je gebruik van gratis wifi? Hoe lees je je e-mails? En hoe kan je je onlineagenda synchroniseren? Tijdens deze praktijkgerichte sessie leer je vlot omgaan met je smartphone. Breng je eigen toestel en de handleiding mee. Een basiskennis van mobiele telefonie is vereist.

i.s.m. GC de Moelie

19 tot 22 uur – GC de MoeliePrijs: 10 euro

Info en inschrijven:Arch’educ: Volkshogeschool Halle-Vilvoorde, Stationsstraat 70, [email protected] of 02 454 54 01

12

NIEUWS UIT DE MOELIE

Pruts & TijlSpringdingwoensdag 14 meifamilie

Wat staat er nu voor de kinderen? Is het een springkasteel? Is het een podium? Is het een reuzengrote matras? Neen, dit is het springding van Pruts & Tijl! Een speciaal ontworpen spring-podium waarop de kinderen zich kunnen uitleven op muziek. Je mag er ook op dansen en knotsgekke fratsen

uithalen is een must.

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

14 uur Op locatie: GBS de Wonderwijzer, Steenweg op Drogenbos 252, DrogenbosTickets: 8 euro (kassa), 6 euro (vvk), 5 euro (groep). Gezinsbond-leden krijgen 1 euro korting op de kassa- en vvk-prijs.

Bijt in je vrije tijdCursisten Nederlands leren het Nederlandstalige verenigingsleven kennen

Vzw ‘de Rand’ en het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant organiseren tijdens het schooljaar 2014-2015 Bijt in je vrije tijd in Drogenbos, Linkebeek en heel wat andere Randgemeenten. Cursisten Nederlands maken via het project kennis met het Nederlandstalige verenigingsleven.

Wie Nederlands leert, kan in de gemeenten kiezen uit uiteenlopende activiteiten waar telkens een ‘taalicoon’ aan toegekend is. Dit taalicoon geeft weer hoeveel Nederlands een anders-talige nodig heeft om de activiteit op een prettige manier te kunnen volgen. Een kookavond of een wandeling, knutselen of sporten: zowel voor cursisten die nog maar pas Nederlands aan het leren zijn als voor ‘de vlotte babbelaars’ is er voldoende keuze. Een beschrijving van de activiteiten en praktische informatie over onder andere de taalniveaus, de inschrijvings-procedure en betalingswijze worden gebundeld in een handig boekje. Alle cursisten Nederlands van het CVO-GLTT die les volgen in Drogenbos of Linkebeek krijgen bij het begin van het schooljaar hun eigen exemplaar.

Het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant werkt tegelijkertijd met de deelnemende verenigingen of work-shopbegeleiders aan ‘duidelijke taal’. Zij krijgen allerlei praktische tips om de communicatie met mensen die het Nederlands nog niet tot in de puntjes beheersen te vergemakkelijken. Omgekeerd leren de organisatoren altijd weer bij door de ervaring van de verenigingen.

Ben je lid van een vereniging en heb je zin om mee te werken? Of wil je graag meer informatie? Neem contact op met Mark De Maeyer in de Moelie (02 380 77 51) of mail naar [email protected].

TaaliconenHier vind je activiteiten in het Nederlands. Ook als je niet-Nederlandstalig bent, kan je deelnemen. Gebruik de uitleg bij de taaliconen om een activiteit te kiezen.

Je spreekt nog geen of niet zo veel Nederlands.

Je begrijpt al een beetje Nederlands.

Je begrijpt al veel Nederlands en je kan ook al iets vertellen.

Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands.

Meer informatie: www.demoelie.be/nl/taalicoon

De taaliconen zijn ontwikkeld door het Huis van het Nederlands Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Page 13: Sjoenke 04 2014 lr

NIEUWS UIT DE BOESDAALHOEVE Info en tickets: 02 381 14 51, [email protected], www.deboesdaalhoeve.be

13

Info en tickets: 02 380 77 51, [email protected], www.demoelie.be

Arch’educHaal meer uit je smartphonedonderdag 22 meivorming

Apps zijn kleine toepassingen die je op je smartphone kan installeren. De keuze is eindeloos: een spelletje spelen, muziek beluisteren, de krant lezen, de weg zoeken of het weer van morgen opvragen. Elk besturingssysteem heeft een eigen onlinewinkel waar je deze apps gratis of tegen betaling kan

downloaden op je smartphone. In deze infosessie leer je interessante en kwaliteitsvolle apps kennen waarvan je er zeker enkele zal kunnen gebruiken. Neem je smartphone mee. Een basiskennis van mobiele telefonie is vereist. Enkel Android en iOS worden behandeld.

i.s.m. GC de Moelie

19 tot 22 uur – GC de MoeliePrijs: 10 euro

Info en inschrijven:Arch’educ: Volkshogeschool Halle-Vilvoorde, Stationsstraat 70, [email protected] of 02 454 54 01

Kijk! Ik fiets!zaterdag 14 junivorming

Fietsen is het heerlijkste wat er is, vooral als niemand je moet helpen. Daarom organiseert Sportregio Zuidwest Rand in samenwerking met GC de Moelie op zaterdag 14 juni een fietsvoormiddag in Linkebeek. Alle kinderen vanaf 4 jaar die al vlot kunnen fietsen met steunwielen zijn welkom op de speelplaats van de

gemeentelijke basisschool de Schakel. Daar zullen ze samen met hun ouders de stap zetten naar het zelf fietsen. Onder aanmoediging van een ervaren sportbegeleider doen ze verschillende oefeningen waarbij hen stapsgewijs aangeleerd wordt om alleen te fietsen. De kinderen brengen één volwassen begeleider mee, hun eigen fiets (zonder steunwieltjes) en fietshelm en schrijven zo snel mogelijk in.

10 tot 12 uur – GBS De SchakelPrijs: 5 euro

Info en inschrijven: [email protected] of 02 380 39 89

Kinderhoogdagzondag 1 junicultuurfestival / familie

Om in onze kindercultuursoep te duiken, hoef je helemaal niet te kunnen zwemmen! De derde editie van de Kinderhoogdag vindt plaats op zondag 1 juni van 13 tot 17.30 uur in het FeliXart Museum in Drogenbos.

We koken met ingrediënten als theatervoorstellingen, workshops,

in- en uitloopactiviteiten, straattheater en doorlopende animatie. Op een vrolijke en originele manier kunnen kinderen tussen 3 en 12 jaar, hun ouders en iedereen die hen graag wil vergezellen, ontdekken dat cultuur plezant is. We zetten alle ramen en deuren van het FeliXart Museum wagenwijd open om alle cultuuravon-turiers en hun families feestelijk te ontvangen.

Duik alvast in ons uitgebreide aanbod op www.demoelie.be en reserveer je kinderhoogdagpolsbandje via [email protected] of 02 380 77 51.

13 uur – FeliXart MuseumTickets: 6 euro (basisprijs), 5 euro (Gezinsbond-leden)

Boogie BoyFirst Last World Tourzaterdag 26 aprilmuziek

Boogie Boy beklimt nog steeds podia over heel de wereld. Voor en zelfs tussen het publiek, dansend op tafels, zwetend als een rund, schreeuwt hij de longen uit zijn lijf. De ziel er uit, zonder remmen, geen tegenhouden aan. Iedere show ontaardt in een feest waarop iedereen uit de bol gaat want Boogie Boy kneedt zijn publiek om tot een zingende en dansende massa. De man leeft van muziek, ademt muziek, is muziek. Boogie Boy is omringd door rasmuzikanten. Een signaal van de meester volstaat om het publiek in een hogere versnelling te krijgen. De juiste timing is de sleutel van zijn succes. www.boogieboy.be

20 uur - GC de BoesdaalhoeveTickets: 16 euro (basisprijs), 14 euro (groep), 10 euro (student)

Page 14: Sjoenke 04 2014 lr

Verschillende gemeenten in Vlaanderen profileren zich de voorbije jaren als fairtradege-meente. Dat label verdienen ze door producten uit de eerlijke handel een plaats te geven in hun gemeente. Zo slaan ze een brug tussen Noord en Zuid en de lokale economie.

Fair trade in de faciliteitengemeenten

Eerlijke handel op lokaal niveau

Eind 2004 lanceerden Max Havelaar, Oxfam Wereldwinkels en Vredes-eilanden de campagne ‘fairtradege-meente’. Tien jaar later telt Vlaanderen 145 actieve fairtradegemeenten, 55 andere hebben zich kandidaat gesteld om het te worden. Om erkend te kunnen worden, moet een gemeente aan zes criteria voldoen. Zo moet het gemeentebestuur onder andere minstens twee verschillende fairtrade-producten aankopen en moeten winkels en horecazaken in de ge-meente fairtradeproducten verkopen en er publiciteit voor maken. Ge-meenten moeten ook de lokale productie van duurzaam voedsel aanmoedigen. Om de titel te behalen en te behouden wordt een meerjaren-plan uitgestippeld of een project van een jaar. De gemeenten moeten elk jaar een nieuw initiatief nemen.

Fair in de Rand en de zesZeven van de negentien gemeenten in de Vlaamse Rand hebben de titel van fairtradegemeente op zak: Asse, Dilbeek, Grimbergen, Hoeilaart, Merchtem, Tervuren en Vilvoorde. De twaalf andere Randgemeenten, waaronder de zes faciliteitengemeen-ten, zijn nog geen echte fairtradege-meenten. Dat wil niet zeggen dat er geen acties in verband met eerlijke handel of lokale en duurzame produc-ten worden genomen.

‘Kraainem is nog geen fairtradege-meente’, zegt Véronique Caprasse (Union), schepen van Ontwikkelings-samenwerking. ‘In de gemeenteraad van 22 oktober 2013 is wel beslist dat we de nodige stappen zullen zetten om van Kraainem een fairtradege-meente te maken. We publiceerden

een oproep in het gemeenteblad van december om een trekkersgroep op te richten, maar daar kwam weinig reactie op. Daarom hebben we besloten om een informatieavond te organiseren over fair trade in onze gemeente. Handelaars en horecazaken zullen persoonlijk worden uitgeno-digd om deel te nemen aan de informatieavond. Het gemeentebe-stuur besliste eind vorig jaar om als eindejaarsgeschenk een fairtradepak-ket aan het personeel te geven. We hebben dus zelf al een aanzet gege-ven.’ Een gemotiveerde en divers samengestelde trekkersgroep kan een belangrijke rol spelen. Zo’n groep kan bestaan uit gemeentelijke ambtenaren, vrijwilligers van een Oxfam Wereld-winkel, uitbaters van winkels en horeca, leden van jeugdbewegingen, leerkrachten en andere geëngageerde

© F

C

Page 15: Sjoenke 04 2014 lr

15

SJOENKE is een uitgave van de cultuurraad, het gemeen-schapscentrum de Moelie en vzw ‘de Rand’. Sjoenke komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. De artikels die niet ondertekend zijn, vallen onder de verantwoordelijk-heid van de hele redactie.

REDACTIE Dirk Craps, Mark De Maeyer, Jef Motté, Jan Otten, Rik Otten, Anne Van Loey

EINDREDACTIEVeerle Weeck, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, [email protected]

HOOFDREDACTIEGeert Selleslach, 02 456 97 98, [email protected]

FOTO’SPascale Leemans, Dirk Craps, verenigingen

REDACTIEADRESGC de Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek02 380 77 51, [email protected], www.demoelie.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVERAnne Van Loey, Schaveystraat 29, 1630 Linkebeek

VOOR INFO, TICKETS EN RESERVERINGVoor het eigen programma van de Moelie kan je terecht bij Pascale Leemans op ma, di, do en vr van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur en op wo van 9 tot 13 uur.tel. 02 380 77 51, e-mail: [email protected], website: www.demoelie.be

Je vindt deze editie en het volledige archief van sjoenke op www.demoelie.be.

RAND-NIEUWS

mensen. ‘Als de trekkersgroep gevormd is, kan het ge-meentebestuur officieel van start gaan en werk maken van de zes criteria waaraan ze voor fairtradegemeente moet voldoen.’

Een jaar geleden besliste ook Sint-Genesius-Rode om de fairtradekaart te trekken. ‘Het is de bedoeling om voor een proefperiode van één jaar met fairtradeproducten te werken in de gemeente en ze ook te promoten’, zegt schepen Geertrui Windels (Respect). ‘De gemeente moet het goede voorbeeld geven. We hebben onder andere fruitsap en koffie aangekocht bij leveranciers die worden gecertificeerd door Max Havelaar. Een jaar later gebruikt Rode nog altijd fairtradekoffie op alle gemeentediensten. In de toekomst willen we nog verschillende acties onder-nemen en we hopen ons zo aan te kunnen sluiten bij de campagne van ‘fairtradegemeenten.’ De gemeenten Wemmel en Drogenbos zijn minder bezig met het promoten van fairtradeproducten. ‘Wij hebben op dit vlak de komende jaren geen initiatief gepland’, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste (Lijst Wemmel). ‘Er zijn een paar winkels in onze gemeente die fairtradepro-ducten verkopen, maar op gemeentelijk niveau hebben we nog niets ondernomen.’ Ook Drogenbos heeft nog geen stappen ondernomen. ‘Het gemeentebestuur heeft tot nu toe nog geen overleg gepleegd om een actie rond fair trade op touw te zetten’, bevestigt schepen Myriam Claessens (Drogenbos Plus-LB).

In Linkebeek organiseren een aantal individuele inwoners activiteiten om fair trade te promoten. Zo was er enige tijd geleden een brunch met eerlijke producten. Vanuit de gemeente wordt niets gestructureerd georganiseerd om een fairtradegemeente te worden.

Bart Kerckhoven

De zes criteria1) Het lokale bestuur keurt een resolutie goed die fair trade steunt en beslist om koffie en nog minstens één ander fairtradeproduct aan te kopen voor vergaderingen, op kantoor en in de cafetaria’s. De gemeente promoot op regelmatige basis het bewustzijn over fair trade.2) Minstens twee fairtradeproducten zijn duidelijk beschikbaar in de plaatselijke winkels en horecazaken. De winkels en horecazaken communiceren hierover.3) Een aantal scholen, bedrijven en organisaties gebruiken fairtradeproducten en communiceren daarover. Scholen zetten educatieve campagnes op om de kennis over en de betrokkenheid met fair trade te vergroten.4) De campagne tracht te zorgen voor zo veel mogelijk media-aandacht op lokaal en regionaal niveau. 5) Er is een lokale trekkersgroep actief die de nodige initiatieven neemt om de titel te behalen en nadien voor de continuïteit zorgt. 6) Om fairtradegemeente te worden, lanceert de gemeen-te een initiatief dat lokale consumptie en productie van duurzame voedingsproducten aanmoedigt.

www.fairtradegemeenten.be

© F

C

Page 16: Sjoenke 04 2014 lr

ACTIVITEITENKALENDER

LINKEBEEK IN BEELD

WANNEER WAT / WIE WAAR INFO

APRILzo 20 14.00 Repair Café GC de Moelie 02 380 77 51

wo 23 19.00 Kantklossen Atelier KANT-A-FEES

GC de Moelie 0486 51 52 85

do 24 20.00 Voice Male Big Bang! muziek

GC de Moelie 02 380 77 51

zo 27 15.00 De Charel Alles! familie

GC de Moelie 02 380 77 51

MEIzo 4 14.00 Paasfeest

ZiekenzorgGC de Moelie 02 380 55 91

wo 14 14.00 Pruts en Tijl Springdingfamilie

GBS De Wonderwijzer Drogenbos

02 380 77 51

do 15 19.30 Patchwork en quiltenQuiltatelier

GC de Moelie 02 380 67 55

do 15 19.00 Arch’educ Maak kennis met een smartphonevorming

GC de Moelie 02 454 54 01

zo 18 14.00 De ring van Sjoenke GC de Moelie 02 380 77 51

do 22 19.00 Arch’educ Haal meer uit je smartphonevorming

GC de Moelie 02 454 54 01

© D

irk

Cra

ps