Sjoenke dec '10

16
2-3 Uit de gemeenteraad: blauwe parkeerzone blijkt onvoldoende 14-15 Jan De Craen nieuwe voorzitter van vzw ‘de Rand’ 4-5 Uit goede bron: bouwaanvraag watercollector Verre- winkelbeek ingediend 10 Chiro Sjoen geniet na van een spetterende maand 6-7 Linkebekenaar Marc Veldeman over zijn passies SJOENKE LINKEBEEK • JAARGANG 50, NR 321 • DECEMBER 2010 • MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JULI-AUGUSTUS) afgiftekantoor Linkebeek 1 UITGAVE VAN DE CULTUURRAAD, GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MOELIE EN VZW ‘DE RAND’ België - Belgique P.B. - P.P 1630 Linkebeek BC 3352 © TDW

description

Sjoenke gemeenschapskrant Linkebeek

Transcript of Sjoenke dec '10

Page 1: Sjoenke dec '10

2-3Uit de gemeenteraad: blauwe parkeerzone blijkt onvoldoende

14-15Jan De Craen nieuwe voorzitter van vzw ‘de Rand’

4-5Uit goede bron: bouwaanvraag watercollector Verre-winkelbeek ingediend

10 Chiro Sjoen geniet na van een spetterende maand

6-7 Linkebekenaar Marc Veldeman over zijn passies

SJOENKELinkebeek • jaargang 50, nr 321 • DECEMBEr 2010 • MaanDElijks tijDsChrift (niEt in juli-augustus)

afgiftekantoor Linkebeek 1

uitgavE van DE CultuurraaD, gEMEEnsChapsCEntruM DE MoEliE En vzw ‘DE ranD’

België - BelgiqueP.B. - P.P

1630 Linkebeek BC 3352

© T

DW

Page 2: Sjoenke dec '10

02 van de redactie

op naar een ambitieus jaarHet jaar loopt op zijn laatste benen. De cultuurraad sloot met zijn eindejaarsreceptie op 11 december weer een mooi werkjaar af. Na de traditionele fakkeltocht keken we terug op een razend spannende zeepkistenrace, een succesvolle editie van Open Tuinen en de onvermijdelijke quiz. Voorzitter Rik Otten gunde de aanwezigen ook een wat ongewone blik in de toekomst. Bij nader inzien is er voor de cultuurraad nog een tweede en een derde leven weggelegd, maar dan wel een totaal ander leven.

Dat het niet altijd een billenkletser hoeft te zijn, bewezen de Toneelvrienden met hun meest recente productie. De afwezigen hadden ongelijk. Iedereen was het er roerend over eens dat ze met Als bomen in de winter een heel mooie prestatie hebben neergezet. Jan Otten ging kijken en geeft zijn oordeel.

Op zaterdag 18 december zingt het plaatselijke Sint-Ceciliakoor in samenwerking met het orkest Camerata zijn kerstconcert. Daarna is het tijd om ons op te maken voor Kerstmis en Nieuwjaar.

Regelmatig brengen wij een interview met een Linkebeke-naar of iemand die nauwe banden heeft met het dorp. Deze keer zocht onze medewerker iemand op die hier is opge-groeid en school liep. Marc Veldeman is filosoof van opleiding en werkt deeltijds in de bibliotheek en op het gemeentelijke containerpark. Daarnaast is hij verknocht aan boeken, als vrijwilliger actief bij Poverello en vooral een Linkebekenaar in hart en nieren.

De gemeenteraad van 29 november was er opnieuw een om snel te vergeten. Opmerkelijk was wel dat de vergadering niet meer werd afgesloten met de steeds terugkerende motie ‘ter bescherming van de Franstaligen in de Rand’. Nog voor Kerstmis buigt de gemeenteraad zich over de begroting 2011. Net als een jaar geleden zijn we benieuwd of het gemeentebestuur een versnelling hoger gaat schakelen en eindelijk enkele aanslepende dossiers zal afwerken.

De redactie kan met tevredenheid terugblikken op het voorbije jaar en bedankt alle medewerkers en corresponden-ten die meehielpen om deze gemeenschapskrant elke maand samen te stellen. We wensen alle lezers prettige en vrede-

volle eindejaarsfeesten en een gelukkig nieuwjaar.

> De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2009 van het OCMW. De rekening sluit af met een tekort van ongeveer 722.000 euro, wat wordt wegge-werkt door de gemeentelijke bijdrage van 720.000 euro. De OCMW-raad keurde de rekening op 26 oktober laatstleden goed.

> De moeilijke stabiliteitswerken aan het talud naast het schoolgebouw hebben langer geduurd dan gepland. De oorzaak was de ontdekking van een beschadigde rioolbuis die in het talud van het grote schoolgebouw naar de Van Lishoutstraat loopt. Cameraonderzoek wees uit dat deze afvoerbuis op verschillende plaatsen beschadigd was, onder meer als gevolg van ingroeiende wortels. De aanvullende werken hebben ongeveer 60.000 euro gekost, wat het totale kostenplaatje van de werken aan het talud op ongeveer 443.000 euro brengt. De gemeenteraad keurt deze meeruitgaven eenparig goed.

blauwe

Uit de gemeenteraad

van 29 november

Page 3: Sjoenke dec '10

03uit de gemeente

parkeerzone blijkt onvoldoende

> In 2008 werd het eerste deel van het perk voor de oud-strijders op het kerkhof heraangelegd. De tweede fase volgt nu en kost ongeveer 7500 euro.

> Aan de Galgendries, rechtover de Hoeve ’t Holleken, komen er dertien parkeerplaatsen bij. Het gemeentebestuur is al jaren eigenaar van het terrein, dat bijna 5 are groot is. Het bestek en de raming van de kosten worden door de gemeenteraad aanvaard. De aanleg van de parking wordt op 28.000 euro geraamd.

> Met de invoering van een blauwe parkeerzone in het gemeentecentrum konden de betrokken inwoners een bewonerskaart aanvragen. Dat blijkt onvoldoende te zijn. Personen die in deze blauwe zone een handelszaak hebben en niet in Linkebeek wonen, worden voortdurend beboet. Zij kunnen nu aanspraak maken op een gemeentelijke parkeerkaart die elk jaar vernieuwd kan worden. Het aanvullend reglement hiervoor wordt door de gemeenteraad bekrachtigd.

> Voor de dienst Financiën wordt voor ongeveer 10.000 euro aanvullend informaticamateriaal aangekocht.

> De gemeenteraad moet ten slotte nog een begrotings-wijziging voor het dienstjaar 2010 goedkeuren. De belang-rijkste wijzigingen hebben betrekking op de betaling van aanvullende werken aan het talud van de school, de verbete-ringswerken aan de Fons Dehaesstraat, de Hoekstraat en de Beukenstraat.

> LK2000 interpelleert het schepencollege over de geplande instandhoudingswerken aan het Wijnbrondal, het dossier voor de uitbreiding van de spoorweg, de toegangsweg naar de sportvelden, de afvalwatercollector van de Verrewinkel-beek, de herstelling van de Kerkstraat en de twee voorge-stelde oversteekplaatsen in de Sint-Sebastiaanstraat. Voor het antwoord van het schepencollege op al deze vragen verwijzen we naar het volgende nummer van sjoenke.

Vanuit de Beukenstraat is duidelijk zichtbaar hoe het schoolgebouw destijds (1978) heel dicht tegen het talud werd gebouwd. Op de foto zie je de betonnen blokken die met stangen in de grond zijn verankerd.

Page 4: Sjoenke dec '10

04

VerrewinkelbeekDe Brusselse maatschappij voor waterbeheer heeft een bouwaanvraag ingediend voor de realisatie van een watercollector langs de Verrewinkel-beek. Eind de jaren 80 kwam dit project al in de gemeenteraad ter sprake. De beek, die in Verrewinkel (Ukkel) ontspringt, geraakte in de loop van de jaren meer en meer vervuild en vloeit langs Linkebeek naar de Zenne in Drogenbos.

De bouw van het waterzuiveringssta-tion Brussel-Zuid liet lang op zich wachten. Het station werkt sinds 2000 en heeft een capaciteit van 360.000 inwonersequivalenten. Nu pas, 10 jaar later, dient de Brusselse watermaat-schappij een aanvraag in om een collector voor het afvalwater langs de Verrewinkelbeek aan te leggen. Wat niet betekent dat deze werken nu spoedig uitgevoerd zullen worden. De Verrewinkelbeek vangt vooral water op van Ukkel en Sint-Genesius-Rode uit de omgeving van de Schilderachtige

Dreef en Verrewinkel. Het Linkebeekse afval- en hemelwater wordt hoofdzake-lijk naar de Zenne afgevoerd via de collector onder de Hollebeek- en Brouwerijstraat.

Overstromingen Tijdens het weekend van 14 november liepen grote delen van de Zennevallei onder water. De poel in het Schavey-park groeide uit tot een heuse vijver. De inwoners van Ruisbroek en Lot in de kanaalzone werden erg getroffen. Linkebeek maakt geen deel uit van de Zennevallei en enkel bij uitzonderlijke stortregens zorgen de kleine beken soms voor wat wateroverlast. In augustus 2002 zorgde een overstro-ming van de Koekoeksbeek nochtans voor aanzienlijke schade. In de Brouwerijstraat liepen een paar huizen onder water en de achterzijde van het hoekhuis aan de Beukenstraat werd door het water meegesleurd. Ook de koker waarlangs de beek onder de Beukenstraat loopt, werd toen hele-maal vernield.

Parking WouterbosIn 1999 werd het bijzonder plan van aanleg (BPA) Den Bocht goedgekeurd. Dit plan omvat een gebied dat deels ingekleurd is als natuurgebied, deels dient voor gemeenschapsvoorzieningen (sportvelden en Hoeve ’t Holleken) en deels voor openbaar nut (begraafplaats en containerpark). In het ministerieel besluit van het BPA (2 juli 1999) staat vermeld dat er maatregelen genomen moeten worden om wild parkeren in de natuurzone tussen de Schaveystraat en de sportterreinen te verhinderen. Na aanhoudend protest van de buurt-bewoners van Wauterbos probeerde het gemeentebestuur in 2006 de sportmen-sen en supporters via aanwijzingsbor-den af te leiden naar de parking op de Hoeve ’t Holleken. Ook de slagboom aan het begin van de weg werd uiteindelijk afgesloten. Dat leidde in volle verkiezingsperiode trouwens tot een zware aanvaring tussen de twee Franstalige lijsten. Via verschillende pamfletten, leugenachtige verklaringen en beloften wilde elke lijst immers de

De vallei van de Verrewinkelbeek op de grens van Linkebeek en Ukkel ter hoogte van de Sint-Elooishoeve.

Uit goedebron

Page 5: Sjoenke dec '10

05

stemmen van de voetbal- en hockey-fanaten binnenhalen. Het Agentschap Natuur en Bos heeft het gemeente-bestuur nu aangemaand het asfalt van de parking te verwijderen, zodat deze strook opnieuw volwaardig natuurge-bied zou worden. De weg moet worden versmald tot vier meter en mag enkel dienen voor de hulpdiensten en leveranciers. Er komen een houten afsluiting en nieuwe beplantingen langs beide kanten van de weg. Drie geplande parkeerplaatsen werden afgewezen. Of de slagboom verdwijnt of niet, blijft nog een twistpunt.De voetbal- en hockeyclub zijn niet gelukkig met deze gang van zaken. Zij hielden de slagboom al geruime tijd dicht, maar hoopten nog altijd dat Natuur en Bos de parking zou tolereren.

Asfalteringswerken Half november werd begonnen met de voorbereidende werken om de Dapperen-square en een deel van de Stationsstraat een nieuwe asfaltlaag te geven. De groot-

ste schadeplekken werden uitgesneden en opgevuld en een paar verzakkingen weg-gewerkt. Het ging eigenlijk om de herstelling van de schade veroorzaakt door de vorige strenge winter. Wachten om de winterschade te herstellen tot wanneer de volgende winter voor de deur staat, is natuurlijk niet zo verstan-dig. De eerste winterprik begon al op 25 november, zodat de nieuwe asfaltlaag voor na deze winter zal zijn. Ook het wegdek van de Hollebeekstraat, tussen de Amnestysquare en de grens met Rode, moet op aandringen van de vervoersmaatschappij De Lijn worden vernieuwd.

Aigle RoyalPrecies op het moment dat de Konink-lijke Belgische Duivenliefhebbersbond zijn honderdjarig bestaan heeft gevierd, sluit de plaatselijke duivenmaatschappij Aigle Royal de boeken. Al geruime tijd waren de activiteiten beperkt tot één tentoonstelling van prijsduiven in november. De club had tijdens zijn bestaan verschillende clublokalen: café

Belsack (nu de antiekzaak in de Stations-straat), café La petite Suisse (bij Louis Stro / nu de apotheek op het Holleken), café Malakoff en Au Lion d’Or (bij Londers / nu de bloemenzaak aan de kerk). Sinds vele jaren was de Moelie de thuishaven van de club, die intussen ook als Koninklijke Arend werd vermeld. De laatste voorzitter was gedurende vele jaren Hollekenaar André Stevens. De gebroeders Lievin, René en Frans Rillaert behoorden tot de laatste actieve ‘duivenchappers’ van de club.

SnelheidsbordSinds enkele maanden staat er in de Stationsstraat een oplichtend snelheids-bord. Ook op de Ukkelsesteenweg zal zo’n bord de automobilisten moeten aanmanen hun snelheid te verminderen als ze van Beersel richting Delhaize rijden. Het bord komt ter hoogte van de Hess-de-Lilezstraat, juist voor de verraderlijke bocht waar zich al verschillende ongevallen voordeden. De plaatsing van het bord zal ongeveer 6000 euro kosten.

Na het overstromingsweekend van 14 november groeide de poel in het Schaveypark uit tot een heuse vijver.

Page 6: Sjoenke dec '10

06

Linkebekenaar Marc Veldeman over zijn passies

‘ik doe wat ik doe erg graag’Hij wordt door zijn vrienden soms Jezus genoemd en zijn broer noemt hem ‘lange smalle onnozelaar’. Met zijn lange haren en baard ziet Marc Veldeman (42) er misschien wat wereldvreemd uit, maar vergis je niet, want Veldeman is allerminst een dorpsidioot. Hij heeft een diploma wijsbegeerte op zak en hij is misschien wel de meest belezen man van Linkebeek.

© T

ine

De

Wild

e

Page 7: Sjoenke dec '10

07m/v van de maand

© T

ine

De

Wild

e

De kans dat je Marc Veldeman nog nooit hebt gezien, is vrij klein. Zijn lange haren en grote gestalte trekken nu eenmaal de aandacht als hij door het dorp loopt. Een van de dingen die hij het liefste doet, is met een boek onder de arm op zoek gaan naar een leuk plekje om te lezen. Bovendien werkt hij deeltijds op het containerpark en in de bibliotheek. Daarnaast is hij al 22 jaar actief als vrijwilliger bij Poverello. Veldeman heeft een erg

uiteenlopend leven, maar er is één rode draad: hij doet de dingen alleen maar omdat hij ze graag doet.

Linkebeek bovenGeboren en getogen in Linkebeek, heeft Veldeman er nog nooit aan gedacht ergens anders te gaan wonen, vertelt hij. ‘Ik ben erg gehecht geraakt aan Linkebeek, al is dat misschien vooral zo omdat ik hier nu eenmaal ben opgegroeid. Ik ken er veel mensen en veel mensen kennen mij. Ik ga regelmatig op café om er de krant te lezen of om wat te kletsen. Zo weet je wat er leeft in het dorp. Ik heb ook meegewerkt aan een boekje, Toernee Générale, over typische Linkebeekse dorpscafés. Elke dinsdag doe ik mee aan Café Combinne. Dat is een gespreksavond waar anderstaligen in een ongedwongen sfeer Nederlands kunnen oefenen. Een fijne ervaring, want je leert veel mensen uit verschil-lende landen kennen. Ondertussen is het een echte vriendenkring geworden.’

Veldeman ziet zichzelf niet direct ergens anders wonen. ‘Ik ga bijvoor-beeld nu al een vijftiental jaar elke lente een paar weken naar Toscane’, zegt hij. ‘Ik vind het daar fantastisch en ik voel me er thuis. Misschien zou ik er wel kunnen wonen, maar als ik daar ben, ben ik op vakantie. Dat is hele-maal iets anders dan daar echt definitief wonen en werken. Nee, ik woon wel graag in Linkebeek.’

Liefde voor boekenBoeken betekenen zowat alles voor Veldeman. ‘De mensen zullen allicht denken: ‘Daar is die zot weer met zijn boeken’ als ze mij zien lopen met mijn boeken, maar ik heb nu eenmaal de boekenziekte’, lacht hij. ‘Nu ja, ziekte … Het is eerder een plezante kwaal. Maar ik lees zo ontzettend graag. Ik ga bijna elke dag naar de bibliotheek van de VUB. Thuis slingeren er overal boeken rond. Ik ga wel elke week naar De Slegte, op zoek naar een goed boek. Passie klinkt wat pathetisch, maar hobby is dan weer te zwak. Mijn liefde voor boeken zal ergens tussen die twee liggen.’

Die liefde voor lectuur is vooral ontstaan tijdens Veldemans studie Wijsbegeerte. ‘Daar heb ik leren lezen’, zegt hij. ‘Ik heb er ook geleerd om niet in schuifjes te denken. Ik heb die studie eigenlijk gevolgd als algemene

vorming. Niet met een speciale bedoeling, maar wel omdat het me interessant leek.’

Dat typeert Veldeman helemaal. Geen uitgekiende strategie of carrièreplan-ning, maar wel enkel doen wat hij graag doet. Zo volgde hij als vrij student ook lessen Geschiedenis en Klassieke Talen. ‘Ik schreef me in voor de vakken die me interesseerden’, zegt hij. ‘De formele kant van een vakge-bied – zoals het kunnen dateren van een archeologisch stuk of de gramma-tica van een taal – interesseren me totaal niet. Die vakken volgde ik dan ook niet. De dwarsverbanden tussen verschillende disciplines daarentegen, dat ligt me wel. Begrijp me niet verkeerd, er zijn mensen die een schilderij moeten kunnen dateren aan de hand van de gebruikte soort verf, maar ik bestudeer liever waarom een schilder iets al dan niet op een bepaalde manier heeft geschilderd, gekaderd in de tijdsgeest van toen.’

PoverelloHet was ook tijdens zijn studieperiode dat hij in contact kwam met Poverello, de organisatie die zorgt voor opvang van daklozen en minderbedeelden. ‘Na mijn eerste kandidatuur ben ik daar een weekje gaan helpen, omdat het me wel aansprak,’ verduidelijkt hij, ‘maar die ene week is uiteindelijk 22 jaar geworden en ik ben van plan dat nog lang te doen. Ik voel me daar goed. Het is nuttig werk en de mensen daar zijn mijn vrienden. Er is geen druk van sociale status, daar is iedereen wie hij of zij echt is. Ik ervaar het zeker niet als een opoffering om daar in de cafetaria te helpen. Ik doe het graag, anders hou je het ook geen 22 jaar vol. Het is een beetje mijn tweede thuis geworden.’

‘Ik doe wat ik doe erg graag’, gaat Veldeman verder. ‘Ik zie niet in waarom ik iets zou willen veranderen. Ik amuseer me wel; ik haal plezier uit het lezen en ik wissel die eenzame momenten af met veel sociaal contact op café of op het containerpark. Wat dat betreft, hoop ik dat mijn leven er nog lang hetzelfde mag uitzien.’

Wim Troch

Page 8: Sjoenke dec '10

verenigingSnieuWS08

De Gezinsbond blikt terug en kijkt vooruit> Donderdag 11 november was naar jaarlijkse gewoonte een sportieve dag voor de Linkebeekse Gezinsbond. Met 47 sportievelingen waagden we ons op de ijsbaan in Liedekerke. Bloso-monitrice Sofie was opnieuw onze enthousiaste lesgeefster. Zij leerde de kinderen hun eerste pasjes op het ijs. De ervaren schaatsers leerden van haar allerlei kunstjes. Toch tof als je na een uurtje oefenen een (kleine) pirouette kunt maken of een rondje achterwaarts kunt schaatsen! Zonder twijfel organiseren we volgend jaar op 11 november opnieuw een schaatsvoormiddag.

> Op zondag 5 december bracht de Sint de kinderen persoonlijk een bezoekje. Naar jaarlijkse traditie organiseer-de Kristel het bezoek van de Sint met zijn Pieten. In het grote boek van de Sint stond haarfijn wat de kinderen het voorbije jaar hadden uitgespookt …

> Zoals we al eerder aankondigden, is het bestuur aan vernieuwing toe. Op 9 november hadden we een eerste kennismakingsvergadering met An, Pascale en Annick, die interesse toonden voor een bestuursfunctie.

> Via Katelijn (02 380 67 55), kan je behalve gsm-kaarten ook bioscooptickets van Kinepolis kopen met korting op de spaarkaart. Als je kortingskaarten wil voor de trein, neem dan contact op met Ingrid (02 381 19 25). > Het jaar loopt stilaan ten einde, maar eerst zijn er voor onze studerende jeugd nog de kerstexamens. We wensen hen veel succes toe!Al onze leden wensen we van harte een gelukkig kerstfeest en een leuk eindejaar toe.

> Er zal in 2011 heel wat te beleven vallen met Gezinsbond Linkebeek. Wij hebben in ieder geval al grootse plannen: op 15 mei vieren we het 90-jarige bestaan van onze afdeling. Denk eraan om tijdig het lidmaatschap voor 2011 te betalen, zodat je voordelig van de activiteiten kan genieten.

Tot volgend jaar,

Het bestuur

Judo Linkebeek op competitie naar Lennik> De laatste competitie voor onze pupillen vond op 24 oktober plaats in Lennik. Met vier jongens startten we aan de competitie. Na enkele geslaagde wedstrijden hadden we hooggespannen verwachtingen. Reno Debremaeker beet de spits af. In zijn eerste wedstrijd stond Reno tot tien seconden voor het einde aan de leiding, tot hij zich liet vastnemen in een houdgreep en daar niet meer uit geraakte.

De tweede wedstrijd won Reno op een overtuigende manier, zodat hij mooi tweede werd. Cyriel Passeleur strandde in zijn eerste wedstrijd op een sterkere judoka, zodat hij de kamp verloor. Hij herpakte zich in de tweede wedstrijd die hij overtuigend won. De derde wedstrijd moest Cyriel niet meer kampen, zodat hij ook als tweede eindigde.Daarna was het de beurt aan Marc Langhendries en Guil-laume Testaert, die tegelijkertijd op twee matten aantraden. Ook Guillaume liet zich verrassen in zijn eerste kamp. In zijn twee volgende wedstrijden was hij telkens de beste, zodat ook Guillaume met een zilveren medaille naar huis trok.Hoewel Marc zeer zenuwachtig was voor de start van de wedstrijden, kon hij zijn zenuwen gelukkig de baas op de mat en hij won de drie wedstrijden telkens met ippon, de hoogste score. Marc mocht dus met de gouden medaille naar huis.Volgend jaar moeten deze vier judoka’s een categorie hoger kampen, bij de miniemen. Hopelijk kunnen ze ook in deze nieuwe categorie mooie resultaten behalen.

> Sinterklaas op bezoek in de clubAls beloning voor onze judoka’s komt ook de Sint langs om aan iedereen een mooi geschenk te geven. Benieuwd wat de Sint dit jaar weer in petto heeft voor onze judoka’s!

> Kaas- en wijnavond Naar jaarlijkse gewoonte vindt tijdens het weekend van 28 en 29 januari onze kaas- en wijnavond plaats. We hopen jullie allemaal te mogen begroeten in het Gildenhuis vanaf 18 uur. Op die manier steun je onze club en haar judoka’s in de werking en verdere ontplooiing.

Van amaretto tot zabaglione - historische eetweetjesKav LinkebeekWoensdag 26 januari 201119.30 uur – gc de moelie

Sachertaart, madeleines, bloody mary, crêpe Suzette ... Hun namen doen het al vermoeden: aan deze lekkernijen hangt een hele geschiedenis vast. Tijdens deze activiteit laten we het fornuis links liggen en we verdiepen ons in het verhaal achter dit lekkers. Je komt precies te weten hoe de vork aan de steel zit. De grootste maîtresses van de Franse koningen leven verder in de gerechten die hun naam dragen. Wie waren die dames en stonden ze zelf aan de kookpan of niet? Hoe zijn tomaten, ananas, macaroni of tijm in onze keuken terechtgekomen? Hoe ontstonden zoetigheden als chocolade, sorbet, marsepein of nougat? Laat je nieuwsgierigheid voor één keer overheersen, kruimige verhalen zijn er genoeg. Je kan je inschrijven bij je kernverantwoordelijke. Tot dan!

Page 9: Sjoenke dec '10

Sint-Ceciliakoor zet orgelpunt achter prachtig jaarHet kerstconcert van het Sint-Ceciliakoor vindt dit jaar plaats op zaterdag 18 december om 20.30 uur in de Sint-Sebastiaanskerk. Onder leiding van Eric Kirsch brengt het vierstemmig gemengd koor werk van Bach, Vivaldi, Mendelssohn, Feye en uiteraard ook kerstgezangen. Het orkest Camerata met als dirigent Francis Mourey zorgt voor de begeleiding en speelt zelf ook werk van Brahms, Fauré en Rameau. Peter Cremers, bekend van Klara, zorgt voor de presentatie.

Het koor telt momenteel 42 leden en verwelkomde dit jaar 7 nieuwe leden: 4 bassen, 1 tenor en 2 sopranen. Enkele jonge leden vielen af omwille van een verhuizing of famili-ale redenen.

In mei was het koor te gast op het lenteconcert van het orkest Camerata. Tijdens de zomer werd de bruiloftsmis van Eric De Bruycker en Mieke Valkenborgh opgeluisterd in de Begijnhofkerk in Leuven. Enkele weken geleden zong een beperkte delegatie van het koor een uitvaartdienst in Diegem. Op 20 november werd het feest van Sint-Cecilia gevierd. Na de mis volgde het gebruikelijke souper voor zangers en partners in de Moelie. De voorbije weken werd het kerstconcert intensief voorbereid en de eerste herhalin-gen met het orkest Camerata vonden plaats.

Wil je volop in de kerstsfeer geraken, kom dan op zaterdag 18 december om 20.30 uur naar het jaarlijkse kerstconcert in de kerk. Prijs: 9 euro (kassa), 8 euro (vvk)

Daarna is iedereen welkom in de Moelie voor een glaasje glühwein of jenever.Op kerstdag, zaterdag 25 december, luistert het koor om 11 uur de eucharistieviering op met kerstliederen en het sluit zo het jaar in stijl af.

verenigingSnieuWS 09

Survivalrun brugge-Damme-brugge

Op 7 november stuurde Teek-it-iezie weer een delegatie dappere strijders op pad om onze kleuren te verdedigen tijdens de jaarlijkse survivalrun Brugge-Damme-Brugge. De organisatie had naar goede gewoonte meer dan 40 leuke, gevarieerde en vooral harde proeven in petto, over een afstand van 13 kilometer. Zo moest er gelopen worden met boomstammen om ze daarna doormidden te hakken met een bijl. Verder moesten de avonturiers zich een weg banen door ijskoude rivieren, door rioolbuizen kruipen, in bomen klauteren, evenwichtsproeven overwinnen, boogschieten en nog veel meer.

Spijtig genoeg was de opkomst dit jaar niet denderend en de partners in crime Roel en Werner moesten de eer van Teek-it-iezie hoog houden. Ze eindigden op een gedeelde achtste plaats op 143 ploegen, helemaal niet slecht voor deze krasse veertigers, die ondertussen veteranen zijn tussen al dat jonge geweld.

Ieder jaar, weer of geen weer, kunnen we rekenen op een aantal trouwe supporters die ons bijna het hele parcours met de fiets kunnen volgen. Fijn om wat warme morele steun te krijgen. Hopelijk gaan volgend jaar nog meer sportievelingen deze uitdaging aan.

Het bestuur

Page 10: Sjoenke dec '10

verenigingSnieuWS10

November zit er weer op en we hebben zeker niet stil gezeten! Er waren gedurende de hele maand tal van activiteiten en er werd ook een speciale avond voor de ouders georga-niseerd.

> De leefweek is een activiteit voor de aspi’s en de leiding. We brengen een hele week door in en rond de Chiro-lokalen. Deze leuke activiteit dient vooral om de teamgeest een beetje aan te scherpen en natuurlijk ook om ons te amuseren. Wat is de leefweek eigenlijk? Het woord zegt het zelf: we leven een hele week bij de Chiro. Overdag gaat iedereen naar school of werken en als dat gedaan is, komen ze gewoon naar de lokalen in plaats van naar huis te gaan. Iedereen maakt zijn huiswerk en de leiding organiseert elke avond een activiteit.

> De leukste activiteit van de afgelo-pen leefweek was natuurlijk de kookwedstrijd, waar de meisjes het tegen de jongens opnamen. De gerechten werden door de deskundige jury van dienst, Steven en Cinderella van het Labierint, beoordeeld. De jongens waren de terechte winnaars!

Het ExcluFataalCafé, de opvolger van de ExcluFataalFuif, was de afsluiter van de leefweek. De opkomst was iets minder dan we gehoopt hadden, maar dat neemt niet weg dat het weer een fantastisch feestje was. De leuke avond werd een beetje in mineur afgesloten, omdat er een onderdeel van het dj-materiaal werd gestolen.

> Er was ook nog de Aspidag, een dag waar de aspi’s het overnemen van de leiding. Deze keer werden enkel de jefkes-, speelclub- en rakkerleiding vervangen, omdat we dit jaar maar zes aspi’s hebben. Ze hebben het weer zeer goed gedaan. De leden hebben zich zeker geamuseerd; dat was te zien aan de ‘propere’ kleren. Nogmaals bedankt aspi’s om het voor een namiddag van de leiding over te nemen.

> De Ouderskring werd naar jaarlijkse gewoonte in de Moelie georganiseerd. Dat is een moment waar de leiding eens met de ouders samen zit om het reilen en zeilen van onze jeugdbewe-ging te bespreken. Het is ook het ideale moment om ons als leiding grondig voor te stellen aan de ouders, en omgekeerd ook natuurlijk. We hebben als leidingploeg een paar interessante tips gekregen die we zeker en vast in ons achterhoofd zullen houden in de toekomst.

> Christus koning (CK), een hele dag Chiro, was weer meer dan geslaagd met allerlei verschillende spelletjes. In de voormiddag speelden we één tegen allen en in de namiddag speelden we

het grote ‘bakkersspel’. De leden moesten aan de hand van opdrachten alle verschillende ingrediënten voor een suikerbrood verzamelen, om om 16 uur bij de warme chocolademelk suikerbrood te kunnen eten. De chocolademelk werd voor ons met veel liefde opgewarmd en naar het ‘Scha-veys’ gebracht door Jean, Katrien en Aline.

> Zoals je kan lezen is het een zeer drukke maand november geweest en dat was nog niet alles. Op vrijdag 26 november organiseerden we onder de leiding nog een afscheidsfeestje voor Lode, die ons dit jaar verlaten heeft. Het werd een onvergetelijk moment.

> Om af te sluiten, nodigen we je graag uit op onze jaarlijkse Haantjes-kermis op 5 en 6 februari 2011 in het Gildenhuis. We hopen jullie hier, zoals elk jaar, talrijk te mogen verwelkomen. Meer informatie volgt in het volgende nummer van sjoenke.

De leiding

Chiro Sjoengeniet na van een spetterende maand

Page 11: Sjoenke dec '10

verenigingSnieuWS 11

Finale ZennetoerZaterdag 8 januari 2011muziek

De vijfde editie van Zennetoer loopt op zijn einde, maar niet getreurd … De finale staat voor de deur.Zennetoer is een regionale muziekwedstrijd en breidt elk jaar verder uit. De wedstrijd drukt zijn stempel op het muziekwereldje van het Pajottenland en de Zennevallei. Net als de vorige edities was deze editie een groot succes. Er werden dan ook massa’s demo’s ingezonden en daaruit werden 25 groepen geselecteerd die het beste van zichzelf mochten geven in een van de vijf preselecties. Tijdens deze preselecties werden ze gewikt en gewogen door de jury en de volgende groepen werden meer dan goed bevonden en staan dus op 8 januari in CC ’t Vondel in Halle in de finale: Aegis, Let Lewis Live, Winston Wutu, Tagueule en Pan Spherics. Ze rekenen op jullie steun. 20 uur – CC ’t Vondel (Halle)Meer info: www.zennetoer.be

kerstfeest in middeleeuwse stijlKav LinkebeekWoensdag 15 december19.30 uur – gc de moelieWe duiken feestelijk de geschiedenis in. Op 15 december organiseert KAV Linkebeek voor haar leden het jaarlijkse kerstfeest, een gezellig samenzijn in een ontspannen sfeer: de gelegenheid om nog eens bij te praten. Met een lekker hapje en drankje erbij, waarvoor we een kleine bijdrage van 3 euro vragen.Het bestuur verwelkomt jullie van harte in middeleeuwse kleding. Het thema is dit jaar immers Romeo en Julia, naar de tragedie over de onmogelijke liefde van Juliet Capulet en Romeo Montague, twee jongelingen uit elkaar vijandig gezinde families.

Vind je op zolder nog een lange rok, een jurk of andere toffe outfits, laat je fantasie dan maar werken. Het is natuurlijk geen verplichting, want bij KAV mag alles, maar moet niks. Wij zorgen vrijblijvend voor een middeleeuws hoofddeksel voor iedereen.

Wij hopen je talrijk te mogen verwelkomen. Breng a.u.b. voor 13 december je wijkverantwoordelijke op de hoogte van je komst.

Het bestuur

De Toneelvrienden houden het sober

Met Als bomen in de winter kozen De Toneelvrienden voor een tragikomedie van Pierre Soetewey. Op 26, 27 en 28 november brachten ze het stuk vol overgave in GC de Moelie.

Soetewey (1931-2010) was zelf gepokt en gemazeld in het amateurtoneel als acteur, auteur en regisseur. Hij schreef een 25-tal toneelstukken en een 60-tal luisterspelen, veelal blijspelen. Als bomen in de winter behoort tot zijn meer ernstige stukken. Het verhaal is gebaseerd op een klassiek gegeven: een oude man verliest zijn mobiliteit en de dochter meent dat het aangewezen is dat hij naar een bejaardenhuis gaat. De extreem norse Leopold Van de Smissen aanvaardt dit niet en verzet zich hevig. In de dialogen met de dochter en de buurvrouw komen we meer te weten over zijn leven.

Het stuk is meer drama dan komedie. De humor berust op reacties ingebouwd in de dialogen en niet op klassiek ontwikkelde grappen. Dit maakt het alleen maar sterker. In het laatste deel gaat de auteur wel de meer klassieke en wat belerende toer op, maar het einde is dan weer natuurlijk en niet melodramatisch uitgewerkt. Huisregisseur Eddy Vannerum koos voor een sobere aanpak. Als decor zien we banale rusthuisinterieurs en de acteurs gaan niet verder dan verbaal geweld. Geen slaande deuren of hard weglopende mensen in deze regie. De keuze voor een gemengde taal ervaarden we ook als functioneel. De rusthuismedewerkers houden het bij gewoon Nederlands, de oude man spreekt met zijn dochter en buurvrouw het vertrouwde dialect.Soms hadden we wat moeite met de wat te expliciete onderstreping van stemmingen. Zo hoefde de donderslag, die we letterlijk hoorden als de vaderfiguur een finale diagnose te horen kreeg, echt niet voor ons. Zoals in vorige producties was de regie vrij strak gehouden. De acteurs verplaatsen zich voortdurend over het speelvlak en lichaams-bewegingen waren duidelijk ingestudeerd.

We zagen Jelle De Visscher als bejaardenhelper. We denken dat deze jonge enthousiaste acteur nog wat progressie kan maken. Zijn tekstvoering mag spontaner en zijn lichaamstaal kan, wat ons betreft, nog wat meer ontspannen.Marie-Christine Van Parys, de directrice en Joeri De Leener, de neef van de buurvrouw, zaten goed in hun vel en kwamen geloofwaardig over.Frieda Heymans speelde als dochter een van haar betere rollen. We onthouden een lange, beklijvende dialoog met de vader op het toppunt van de crisis tussen beiden.Jeanine Rombout deed het meer dan behoorlijk. Ze zat in een complexe drieledige rol. Naar de rusthuismedewerkers hield ze het imago op van een optimistische vrouw, voor haar neef was ze de klassieke, maar allesbehalve naïeve suikertante en in de relatie met de buurman moest ze in het dialect een empathische vriendinnenrol opbouwen. Jeanine deed dit alles met verve en groeide zichtbaar in het samen-spel met een sterk acterende Carlo Otten, haar moeilijke buurman. Carlo speelde naar onze mening de rol van zijn leven. Van begin tot einde draagt hij de rol op een heel natuurlijke wijze. Dit viel ook af te leiden aan de spontane publieksreacties. ‘Doe zo voort’ schreef de meester op ons rapport als we eens beter presteerden. Dit geldt dus ook voor de Toneelvrienden.

Jan Otten

Page 12: Sjoenke dec '10

nieuWS uit de moeLie12

MustiWoensdag 16-2-2011jeugd

Musti beleeft samen met zijn vriendjes Meneer Konijn, Mevrouw Schildpad, Mevrouw Egeltje, Meneer Haan en Meneer Hond veel avonturen. Thuis, op de boerderij, in het bos, in het dorp … Overal doen zich leuke situaties voor. Elk verhaal blijft speels en eindigt steeds met een vrolijke noot. Wil jij samen met Musti de hoofdrol spelen in een Musti-avontuur? In deze interactieve Musti-namiddag kan dat. De leefwereld van Musti wordt gecreëerd en zo kunnen de

kinderen zich inleven in een heus Musti-verhaal. Spring, dans en speel met Musti. Geniet van deze leuke actieve show en ontvang nog een paar leuke Musti-hebbedingetjes.

Duur: 45 minutenLeeftijd: van 2 tot 6 jaar

14 uur - GC de MoelieTickets: 8 euro (kassa), 6 euro (vvk), leden Gezinsbond 1 euro korting op voorverkoop- en kassaprijs

Mathias Sercu, Pascale Michiels en bert Verschuerencicadasvrijdag 21-1-2011theaterSamen met Pascale Michiels en Bert Verschueren vertelt Mathias een verhaal over De Man en Ze en Haar en Angst. Een poëtische concertmonoloog, zo kan je Cicadas het best omschrijven. Een evenwichtsoefening tussen vertelling en muziek. Het drietal balanceert op de slappe koord tussen woord en lied en

schuifelt voetje voor voetje, over de diepte van het niet weten, recht naar het hart. Sercu is een veelgevraagde acteur voor film, televisie en theater. Recent won hij Steracteur / Sterartiest en hij bewees ook een begenadigde zanger te zijn. Pascale Michiels combineert eveneens zang- en acteertalent (Witse, Flikken, Beverly-Jo Scott). Bert Verschueren is een veelzij-dige gitarist die regelmatig te zien is bij Helmut Lotti, Eva De Roovere en Bloomfish.

Meer info: www.mathiassercu.be

20.30 uur - GC de MoelieTickets: 16 euro (kassa), 14 euro (vvk)

kinderateliersVanaf 12 januari 2011 organiseert GC de Moelie samen met Panta Rhei kinderate-liers voor Franstalige kinderen die hun Nederlands willen bijschaven.

Het gaat om wekelijkse ateliers die op woensdag plaats vinden van 14 tot 16 uur. De doelgroep van de ateliers zijn kinderen van vier, vijf en zes jaar die in het Nederlands naar school gaan, maar die thuis een andere taal spreken. Tijdens de acht ateliers, die elk twee uur duren, gaan de kinderen op een speelse manier om met het Nederlands. Elke week werken we rond een ander thema.

Info en inschrijven: GC de Moelie, Dirk Craps, [email protected], 02 380 39 89

kerstvakantie

Het onthaal van GC de Moelie zal gesloten zijn vanaf maandag 27 december tot en met maandag 3 januari 2011. Het Moelie-team wenst iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig 2011.

Page 13: Sjoenke dec '10

13gLuren bij de buren

Frank Cools en ineke nijsseneen fijne avond met de heer en mevrouw olmandonderdag 24-2-2011humorDe heer en mevrouw Olman putten uit de liederenschat van J.H. Speenhoff, een van de pioniers van het Nederlandse cabaret. Op een bijzondere en muzikale wijze laten zij je delen in hun diepste treurnis en droefheid. Toen Raf Wal-schaerts (Kommil Foo) Frank en Ineke de schone, beschaafde liederen van

Speenhoff hoorde zingen, viel hij plat van het lachen en hij besloot de regie waar te nemen.Frank Cools kennen we vooral van zijn theater- en kindervoorstellingen. Hij werkte bij Theater Malpertuis en bij Radio 1 (o.a. Heldenmoed). Ineke Nijssen speelde bij het Speeltheater van Eva Bal en toneelgroep Ceremonia. Ze was ook te zien in een aantal (co-)producties van/met het Muziek Lod. Daarnaast is ze bekend van Onvoorziene Omstandigheden (TV1), Daar is de deur (Ketnet) en Voetzoeker (Canvas).

Spel en zang: Ineke Nijssen & Frank CoolsRegie: Raf Walschaerts

20 uur - GC de MoelieTickets: 14 euro (kassa), 12 euro (vvk)

Jelle Cleymans FoetsieZondag 6-3-2011jeugd

Hier gaat iets weg, daar komt iets bij. Niets blijft hetzelfde. Gek is dat. En soms ook niet leuk. Als er voor de zoveelste keer weer iets FOETSIE is.Na het succes van Op een surfplank naar de maan kroop actrice Karin Jacobs opnieuw in haar pen.Zanger en acteur Jelle Cleymans (Evert uit Spring en Jens uit Thuis) zet knots-gekke rijmpjes en dromerige gedichten

op muziek. Met een brede glimlach laat hij horen hoe ze klinken in zijn hoofd. Foetsie is een zalige, dartele familievoor-stelling over dingen die komen, blijven en die dan plots FOETSIE … weg zijn. Foetsie is een muzikale voorstelling die de kinderen niet snel zullen vergeten.

Duur: 65 minutenLeeftijd: van 6 tot 12 jaar

Jelle Cleymans (zang en gitaar)Karin Jacobs (zang)Florejan Verschueren (piano)

Meer info: www.make-my-day.be

15 uur – GC de MoelieTickets: 12 euro (kassa),10 euro (vvk), leden Gezinsbond 1 euro korting op voorverkoop- en kassaprijs

Clown TobiKerstshowWoensdag 22-12jeugdLach hardop met de voltallige familie om de komische versprekingen, sterke illusies en spannende wedstrijden van onze rode neus tijdens dit flitsende kerstgebeuren. Clown Tobi laat groot en klein op zijn eigen manier kennismaken met de wondere wereld van de magie. Hij boeit, betrekt en verbaast het publiek voor de volle 100 %. Tovertrucs met echte dieren, actie, sensatie, grappen en grollen. Als klap op de vuurpijl mogen

alle kinderen deelnemen aan een bruisende megakinderdiscofinale. De winnaars krijgen coole prijzen mee naar huis. Clown Tobi – te gek voor woorden!

i.s.m. Vriendenkring GBS Drogenbos en Cultuurraad DrogenbosDuur: 80 minutenLeeftijd: van 6 tot 12 jaar

Meer info: www.clowntobi.be

14 uur - GC de MuseOp locatie: GBS De Wonderwijzer, Steenweg op Drogenbos 252, 1620 DrogenbosTickets: 8 euro (kassa), 6 euro (vvk)

Page 14: Sjoenke dec '10

Jan De Craen nieuwe voorzitter van vzw ‘de Rand’

Dilbeekenaar Jan De Craen is de nieuwe voorzitter van vzw ‘de Rand’, die onder meer de gemeenschapscentra in de faciliteitengemeenten beheert, en Rand-krant en de gemeenschapskranten verspreidt. De Craen volgt Luc Deconinck op, die in mei vzw ‘de Rand’ verliet voor een politiek engagement.

Jan De Craen is nu 67 en groeide op in de Kaudenaardewijk in Dilbeek, een wijk die grenst aan Brussel. ‘Ik heb dus van kindsbeen af de verfransingsdruk in de Rand gevoeld’, zegt De Craen. Jan De Craen was dertig jaar actief in de Dilbeekse politiek, als schepen en ook een paar jaar als burgemeester. Hij lag mee aan de basis van de oprichting van cultuurcentrum Westrand in Dilbeek. ‘De reden waarom ik me

destijds heb geëngageerd voor Westrand, is eigenlijk zo veel jaar later precies dezelfde als die waarom ik ben ingegaan op het aanbod van vzw ‘de Rand’. De vzw waakt nu al sinds haar oprichting in 1997 over het Neder-landstalige karakter van de Vlaamse Rand en dat is en blijft een erg belangrijke missie. We moeten het Nederlandstalige karakter van deze regio doen uitstralen, zonder op

onszelf terug te plooien, maar met een open blik naar de buitenwereld.’ De Craen twijfelde dan ook niet lang toen hij de kans kreeg om de nieuwe voorzitter te worden. ‘Mijn voorganger Luc Deconinck heeft de voorbije jaren prachtig werk geleverd. Vzw ‘de Rand’ is een dynamische organisatie met gedreven medewerkers, die zeer goed werk levert.’

© F

C

14

Page 15: Sjoenke dec '10

Kerntaken verder uitbouwen‘De problematiek van de Vlaamse Rand is eigenlijk nog precies dezelfde als 40 jaar geleden. Toen we in de jaren zeventig de slogan ‘Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn’ bedachten, was dat ook onze boodschap: iedereen is wel-kom, als je maar moeite doet om je aan te passen en onze taal te leren. Als je niet het nodige respect opbrengt om de taal te spreken van de streek waar je gaat wonen, dan stopt het. Overal ter wereld passen mensen zich aan aan het karak-ter van de regio waar ze terecht komen, maar hier in de Rand blijft dat een probleem.’

De Craen is onder de indruk van alles wat vzw ‘de Rand’ tot nog toe kon realiseren en wil verdergaan op de ingesla-gen weg. ‘Taalpromotie blijft een erg belangrijke taak. We moeten de mensen die hier komen wonen op een positieve manier duidelijk maken dat ze er alle belang bij hebben om tot de Nederlandstalige gemeenschap te behoren. Dat is zeker geen gemakkelijke boodschap in een regio vlak bij Brussel, waar talen als Frans en Engels een erg belangrijke rol spelen. Precies daarom moeten we het Nederlands via onze taalcampagnes ‘verkopen’ als een aantrekkelijke taal en cultuur, zodat de anderstalige inwoners zin krijgen om deel uit te maken van onze gemeenschap. In de buitenlandse pers word je als Vlaming tegenwoordig snel voor een extreme nationalist versleten. Dat vind ik jammer. Die media pikken er vaak onterecht de extremere standpunten uit. Zo wordt de boodschap verkeerd begrepen. Daarom investeert de vzw de laatste jaren veel in die beeldvorming naar de buitenwe-reld en dat moeten we blijven doen.’ Jan De Craen kan zich als nieuwe voorzitter dan ook perfect vinden in de missie van vzw ‘de Rand’. ‘De organisatie wil bijdragen tot de groei van een open en verdraagzame gemeenschap die het Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand respecteert, uitstraalt en versterkt. Dat is een visie die ik deel.’

Variatie troefWe moeten blijven proberen om actief te zijn op zo veel mogelijk terreinen die het Nederlandstalige karakter van de regio kunnen versterken. De gemeenschapskranten en RandKrant spelen daarin een belangrijke rol. Ook de gemeenschapscentra van de vzw zijn van cruciaal belang. Vanuit die centra kunnen we ons Nederlandstalige culturele aanbod uitbouwen en de broodnodige ondersteuning geven aan het verenigingsleven. Ik doe mijn hoed af voor de mensen die in de faciliteitengemeenten dat verenigingsleven met man en macht levend houden. De omstandigheden waarin zij dat doen, zijn zeer moeilijk. Via de plaatselijke Nederlandstalige raden wordt er in de faciliteitengemeenten schitterend werk geleverd en dat moeten we met vzw ‘de Rand’ blijven ondersteunen. Ik blijf ervan overtuigd dat het Vlaamse verenigingsleven de verdere verfransing van de Rand kan stoppen.’

Het belooft in de toekomst voor Jan De Craen op z’n zeven-enzestigste weer een pak drukker te worden, maar daar kijkt de kersverse voorzitter niet tegen op. ‘Het blijkt natuurlijk nu al veel meer werk met zich mee te brengen dan men mij heeft voorgehouden’, besluit Jan De Craen, ‘maar daar heb ik absoluut geen probleem mee, zolang ik maar genoeg tijd overhoud om van mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen te genieten. Ik heb gewoon heel veel zin in deze job.’

Tina Deneyer

SJOENKE is een uitgave van de cultuurraad, het gemeen-schapscentrum de Moelie en vzw ‘de Rand’. Sjoenke komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. De artikels die niet ondertekend zijn, vallen onder de verantwoorde-lijkheid van de hele redactie.

REDACTIE: Mark De Maeyer, Jef Motté, Jan Otten, Rik Otten, Anne Van LoeyEINDREDACTIEOlivier Constant,Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel,[email protected] HOOFDREDACTIEGeert Selleslach, 02 456 97 [email protected]’SPascale Leemans, Dirk Craps, verenigingenREDACTIEADRESGC de MoelieSint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek02 380 77 [email protected], www.demoelie.beVERANTWOORDELIJKE UITGEVERAnne Van Loey, Schaveystraat 29, 1630 Linkebeek

VOOR INFO, TICKETS EN RESERVERINGVoor het eigen programma van de Moelie kan je terecht bij Pascale Leemans op ma van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.30 uur, di van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur, woe van 9 tot 13 uur, do van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur, vrij van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur . tel. 02-380 77 51 fax. 02-380 40 10e-mail: [email protected] website: www.demoelie.berek.nr. 091-0113298-31 Gelieve bij een overschrijving steeds het reserveringsnummer en de voorstelling te ver-melden.

rand-nieuWS 15

Page 16: Sjoenke dec '10

activiteitenkalender

WekeLiJkSe ACTiViTeiTenMaandag 14.00 OKRA Petanque of bowls GC de Moelie

Maandag 16.00 Orfeusacademie Muzikale vorming voor kinderen vanaf 8 jaar GC de Moelie

Maandag 20.00 KAV Turnen GC de Moelie

Maandag 20.00 Sint-Ceciliakoor Repetitie GC de Moelie

Dinsdag 10.00 KAV en OKRA Turnen voor 50-plussers GC de Moelie

Dinsdag 16.00 Orfeusacademie Verbale vorming voor kinderen vanaf 8 jaar GC de Moelie

Dinsdag 19.30 Zumba GC de Moelie

Dinsdag 19.30 tot 22.00 Café Combinne Praatcafé voor Nederlands- en anderstaligen GC de Moelie

Dinsdag (eerste van de maand) 20.00 Videoclub Zennevallei

Clubvergadering GC de Moelie

Dinsdag (laatste van de maand) 14.00 OKRA Ledenvergadering + koffietafel GC de Moelie

Woensdag 17.4518.4519.45

Judoclub Training 6-8 jaarTraining 8-14 jaarTraining +14 jaar

Turnzaal GBS

Woensdag 19.00 Fanyi Fan Djembé GC de Moelie

Donderdag 10.00 Fit & Fun Body & Balans GC de Moelie

Donderdag 14.00 OKRA Petanque of bowls GC de Moelie

Donderdag 16.00 Orfeusacademie Verbale vorming voor kinderen vanaf 8 jaar GC de Moelie

Donderdag 19.00 Breiatelier Breien GC de Moelie

Donderdag 20.30 Gezinsbond Conditietraining GC de Moelie

Vrijdag 18.30 19.30

Judoclub Training 8-14 jaarTraining +14 jaar

Turnzaal GBS

Zondag 14.30 Chiro Sjoen Chiro-activiteiten Chirolokalen Hollebeekstraat 262

WAnneeR Wie / WAT WAAR

DeCeMbeR11 19.00 CRL en de Moelie Fakkeltocht GC de Moelie

11 20.00 CRL en de Moelie Eindejaarsreceptie GC de Moelie

12 13.30 Ziekenzorg Kerstbijeenkomst GC de Moelie

12 9.00 KALM Kookles GC de Moelie

13 12.00 OKRA Kerstfeest GC de Moelie

15 19.30 KAV Kerstfeest GC de Moelie

16 19.30 Quiltatelier Patchwork en quilten GC de Moelie

18 20.30 Sint-Ceciliakoor Kerstconcert Sint-Sebastiaanskerk

JAnUARi8 20.00 Finale Zennetoer CC ‘t Vondel Halle

12 14.00 de Moelie Start kinderateliers voor Franstalige kinderen GC de Moelie

15 Toneelvrienden Gezellig samenzijn GC de Moelie

16 9.00 KALM Kookles GC de Moelie

21 20.30 Mathias Sercu, Pascale Michiels en Bert Verschueren Cicadas GC de Moelie

25 14.00 OKRA Ledenbijeenkomst GC de Moelie

26 19.30 KAV historische eetweetjes GC de Moelie

28 18.00 Judo Kaas- en wijnavond Gildenhuis

29 18.00 Judo Kaas- en wijnavond Gildenhuis