Sint-Michielsgestel krijgt een MFA de inbreng en betrokkenheid van alle deelnemers. ... Het stuur...

Sint-Michielsgestel krijgt een MFA de inbreng en betrokkenheid van alle deelnemers. ... Het stuur loslaten
Sint-Michielsgestel krijgt een MFA de inbreng en betrokkenheid van alle deelnemers. ... Het stuur loslaten
Sint-Michielsgestel krijgt een MFA de inbreng en betrokkenheid van alle deelnemers. ... Het stuur loslaten
Sint-Michielsgestel krijgt een MFA de inbreng en betrokkenheid van alle deelnemers. ... Het stuur loslaten
download Sint-Michielsgestel krijgt een MFA de inbreng en betrokkenheid van alle deelnemers. ... Het stuur loslaten

of 4

 • date post

  03-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sint-Michielsgestel krijgt een MFA de inbreng en betrokkenheid van alle deelnemers. ... Het stuur...

 • Gemeentenieuws

  Afspraak maken Wilt u iets aanvragen of in gesprek

  met een medewerker of bestuurder?

  Dat kan alleen op afspraak. Maak een afspraak

  via www.sint-michielsgestel.nl of (073) 553 11 11.

  Openingstijden Maandag 8.30 uur tot 17.00 uur

  Dinsdag 8.30 uur tot 19.00 uur

  Woensdag 8.30 uur tot 17.00 uur

  Donderdag 8.30 uur tot 17.00 uur

  Vrijdag 8.30 uur tot 16.00 uur

  Contactgegevens Gemeentehuis Meanderplein 1, Sint-Michielsgestel gemeente@sint-michielsgestel.nl www.sint-michielsgestel.nl/contact (073) 553 11 11

  Postbus 10.000, 5270 GA Sint-Michielsgestel

  Servicecentrum Berlicum Kerkwijk 61, Berlicum (alleen op afspraak)

  Milieustraten Kijk voor de actuele openingstijden

  op onze website.

  Sint-Michielsgestel geeft ruimte

  Zonder inbraak de kerstdagen door Dat is het beste cadeau wat u elkaar

  kunt geven.

  Deze week ontvangt u bij deze krant

  het Kerstmis Veiligheidspel.

  Tijdens de kerstdagen wordt er

  volgens de politie meer ingebroken

  dan op gewone dagen. Het is lang

  donker buiten en mensen zijn lange

  tijd uit huis, zodat inbrekers onge-

  stoord hun gang kunnen gaan. De

  kans om slachtoffer te worden van

  een inbraak, of een poging tot in-

  braak acht men tijdens de feestda-

  gen aanzienlijk groter dan geduren-

  de andere periodes in het jaar. Door

  dit gezellige spel te spelen ontvangt

  u spelenderwijs steeds meer tips om

  inbrekers het zo moeilijk mogelijk

  te maken.

  Gemeenteraad stelt krediet beschikbaar

  Sint-Michielsgestel krijgt een MFA

  L ang is er over gesproken. Na Den Durpsherd in Berlicum en De Litserborg in Den Dungen, krijgt ook Sint-Michielsgestel een multifunctioneel gebouw. De gemeenteraad stelt het benodigde krediet van € 3,6 miljoen beschikbaar om het gemeentehuis te verbouwen tot ‘huis van de gemeenschap’. Zo krijgt de bibliotheek een centrale plek in de hal, komt er een eet/werkcafé en vinden verschillende organi- saties en verenigingen hun onderkomen in de ‘MFA’. Aan de achterkant van het gemeentehuis wordt een aanbouw gezet waar muziekverenigingen kunnen repeteren zonder dat andere gebruikers daar overlast van hebben. In het najaar van 2018 hopen we de deuren te kunnen openen.

  Er was veel lof over de wijze waarop het proces is

  doorlopen. Het voorstel is met inbreng van verschil-

  lende partijen tot stand gekomen. Gebruikers, inwo-

  ners en organisaties hebben meegedacht en bepaald

  hoe hun toekomstige ‘huis’ eruit komt te zien. Twee

  insprekers benadrukten nogmaals de behoefte aan

  de MFA. Vrijwilligers staan te trappelen om aan de

  slag te gaan en de verenigingen en gebruikers die

  nu in de Huif een ruimte huren, zijn positief over

  het plan en gaan met vertrouwen de volgende fase

  in. Wethouder Koos Loose is blij met de positieve

  houding en geeft de complimenten graag door aan

  de grote groep mensen die aan het voorstel gewerkt

  hebben. “In een woord: prachtig! Delen is belang-

  rijker dan hebben krijgt met deze MFA een hele

  concrete invulling.”

  In fase 3, de realisatiefase, worden details verder

  uitgewerkt. Verschillende fracties vragen aandacht

  voor onder andere de buitenruimte en extra wensen

  van gebruikers. De wijze waarop de MFA organisatie

  bestuurd wordt, de governance, wordt de komende

  tijd getoetst en besproken. Via een motie vragen

  D’66, PPA, DorpsGoed, de Gestelse Coalitie en CDA

  om te onderzoeken hoe de gebruikers van Sint-

  Michielsgestel zelf sturing kunnen blijven geven aan

  het beheermodel van de MFA. Zij vinden eigenaar-

  schap bij de inwoners/gebruikers essentieel voor het

  succes van het nieuwe dorpshuis. Deze motie werd,

  net als het raadsvoorstel, unaniem aangenomen.

  De wethouder neemt dit mee naar de stuurgroep

  MFA, die voor maart 2018 een besluit neemt over de

  governance structuur.

  Extra budget voor programma Volwaardig meedoen

  Het programma Volwaardig meedoen is een samen-

  werking van diverse partijen en betrokken inwo-

  ners. Zij hebben een streefbeeld gemaakt voor 2030,

  waarin beschreven wordt hoe iedereen volwaardig

  kan meedoen in de samenleving. Langer zelfstan-

  dig thuis wonen is daar een belangrijk onderdeel

  van. De gemeenteraad spreekt waardering uit voor

  de inbreng en betrokkenheid van alle deelnemers.

  Wethouder Alexander van den Dungen noemt het

  doorlopen proces een manier van werken die past bij

  onze missie ‘van buiten naar binnen werken’. “We

  hebben het stuur losgelaten en in handen gegeven

  van partners. Daardoor creëer je eigenaarschap bij

  mensen. De gemeente faciliteert en ondersteunt en

  geeft ruimte aan de inbreng en ideeën van anderen.”

  Het stuur loslaten betekent ook dat je minder in-

  vloed hebt op hoe en wanneer verschillende acties

  uitgevoerd worden. De wethouder geeft aan dat

  de gemeente verantwoordelijk blijft voor de eigen

  processen. “Naast aanjager en partner binnen het

  proces, zijn en blijven we verantwoordelijk voor

  het sociaal domein en de (openbare) buitenruimte.

  Acties die bij andere partners liggen kunnen we

  wel ondersteunen, maar niet sturen.”

  PPA, Dorpsgoed, de Gestelse Coalitie en

  CDA vragen via een amendement om

  prioriteit te geven aan acties die bijdra-

  gen aan langer zelfstandig thuis wonen

  van kwetsbare groepen. Dit moet in een

  samenhangende aanpak per dorp wor-

  den uitgevoerd. Tot en met 2022 wordt

  hiervoor jaarlijks een bedrag van €40.000

  uitgetrokken. Dit komt bovenop het

  voorgestelde bedrag van € 8.000 per jaar.

  Het amendement werd door de gehele

  raad ondersteund en daarmee aangeno-

  men.

  De raad heeft ook de APV en de Verorde-

  ningen Wmo vastgesteld. In de vervolg-

  vergadering worden de belastingtarieven

  voor 2018 vastgesteld. Ook wordt dan de

  motie vreemd aan de orde van de dag over

  glasvezel in het buitengebied behandeld.

 • Gemeentenieuws

  Activiteitenbesluit Melding Activiteitenbesluit Werststeeg 28 Berlicum

  Bij het College van burgemeester en wethouders van de gemeente

  Sint Michielsgestel is op grond van het Activiteitenbesluit Milieubeheer de

  volgende melding binnengekomen:

  • Werststeeg 28 Berlicum, voor het wijzigen van een kleinschalige veehou-

  derij met caravanstalling door het slopen van oude schuren en de bouw

  van een machine berging.

  Inzage

  De melding ligt vanaf vrijdag 15 december 2017 gedurende zes weken ter

  inzage. Voor het inzien van de stukken (of op verzoek het digitaal verzen-

  den) kunt u een afspraak maken met het Klanten Contact Centrum. Dat kan

  telefonisch via telefoonnummer (073) 553 11 50 of per e-mail

  info-omgevingsrecht@mijngemeentedichtbij.nl.

  Ruimtelijke Ordening Vaststelling bestemmingsplan “Berlicum Zuid, herziening De Zeelder 13”

  (art. 3.8 Wro)

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad bij

  besluit van 23 november 2017 het bestemmingsplan “Berlicum Zuid,

  herziening De Zeelder 13” heeft vastgesteld.

  Het bestemmingsplan betreft de realisatie van vier patiowoningen aan

  De Zeelder 13 in Berlicum.

  Het Ontwerpbestemmingsplan geeft een planologisch-juridische regeling

  voor het betreff ende gebied.

  Inzagetermijn, procedure en zienswijzen

  Vanaf vrijdag 15 december 2017 tot en met donderdag 25 januari 2018

  liggen het bestemmingsplan “Berlicum Zuid, herziening De Zeelder 13”

  en de hierop betrekking hebbende stukken voor een ieder ter inzage bij de

  receptie van het gemeentehuis, Meanderplein 1 in Sint-Michielsgestel.

  We willen u erop attenderen dat er in deze periode mogelijk gewijzigde

  openingstijden zijn. Zie voor de juiste openingstijden:

  https://www.sint-michielsgestel.nl/openingstijden/

  Buiten de reguliere openingstijden is inzage op afspraak mogelijk;

  daarvoor kunt u bellen naar telefoonnummer (073) 553 16 17.

  Bekendmakingen

  U vindt onze bekendmakingen op de gemeentelijke website en www.offi cielebekendmakingen.nl. Een enkele komt nog in de Brug. Daarnaast vindt u een opsomming van andere bekendmakingen. Voor de volledige teksten verwijzen we via onze website naar www.offi cielebekendmakingen.nl. Via https://zoek.overheid.nl kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. U ontvangt berichten over uw buurt in uw mailbox.

  Gemeentehuis drie dagen gesloten In de komende periode is het gemeentehuis op de volgende drie dagen

  gesloten:

  • maandag 25 december, Eerste Kerstdag

  • dinsdag 26 december, Tweede Kerstdag

  • maandag 1 januari, Nieuwjaarsdag.

  Gemeentehuis en Servicecentrum Berlicum 20 december na 15.30 uur gesloten Op woensdag 20 december zijn het gemeentehuis en het Servicecentrum

  Berlicum om 15.30 uur gesloten in verband met de eindejaarsviering van

  onze medewerkers. Vanaf 15.30 uur zijn wij ook telefonisch niet meer be-

  reikbaar. Wij wensen u alvast hele fi jne feestdagen.

  • Verleende omgevingsvergunning Donksestraat 2A

  te Sint-Michiels