SARCOÏDOSE: STAND VAN ZAKEN

download SARCOÏDOSE: STAND VAN ZAKEN

of 29

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of SARCOÏDOSE: STAND VAN ZAKEN

 • PRAKTISCHE OVERZICHTSARTIKELENDe laatste stand van zaken voor de medisch specialist

  februari 2012www.farmacotherapie.org

  SARCODOSE: STAND VAN ZAKEN Prof. dr. M. Drent, longar ts

 • 1www.farmacotherapie.org

  COLOFON

  Hoofdredactie

  Prof. dr. P.N.R. Dekhuijzen

  Dr. E.H.J. van Haren

  Auteurs

  Prof. dr. M. Drent

  Reviewer

  Dr. E.H.J. van Haren

  Eindredactie

  Drs. M.C. van der Wees

  Uitgever

  E-WISE Nederland bv

  Janssoniuslaan 40

  3528 AJ Utrecht

  2

  2

  2

  3

  3

  3

  7

  9

  11

  15

  16

  17

  18

  19

  23

  INHOUDSOPGAVE

  1 Inleiding

  2 Epidemiologie

  3 Speciale gevallen

  4 Pathofysiologie

  5 Prognose

  6 Diagnostiek

  7 Diagnostische procedures

  8 Diagnostiek dunne-vezelneuropathie

  9 Behandeling

  10 Nieuwe ontwikkelingen

  11 Samenvatting

  12 Informatie

  13 Casustiek

  14 Literatuuropgave

  15 Antwoorden bij de casustiek

 • 2 Praktische overzichtsartikelen

  SARCODOSE: STAND VAN ZAKEN

  Inleiding

  Sarcodose is een grillige aandoening met een complexe immuno-

  genetische basis. Het is een multisysteemaandoening, daarom kunnen

  patinten afhankelijk van de initile presentatie bij verschillende

  orgaanspecialisten terechtkomen. In de meerderheid van de gevallen

  zal de longarts de behandeling cordineren, aangezien intrathoracale

  manifestaties het meeste voorkomen. Het is - na astma - de tweede

  meest voorkomende longaandoening bij jongvolwassenen. Naast allerlei

  klachten, samenhangend met orgaanlokalisaties, komen ook regelmatig

  algemene klachten voor. Moeheid is een van de belangrijkste klachten;

  dit probleem treedt in 30 tot 90% van de gevallen op. 1 De symptomen

  hebben een enorme invloed op de kwaliteit van leven. 2 Er bestaat

  tot op heden geen enkele test die de ziekteactiviteit goed aangeeft.

  Sarcodose wordt morfologisch gekenmerkt door niet-verkazende

  granulomen. Het verloop van de ziekte wordt beoordeeld aan de

  hand van klinische gegevens en gegevens verzameld door aanvullend

  onderzoek. Nadat alle meetbare afwijkingen zijn genormaliseerd kunnen

  algemene klachten, in het bijzonder de moeheid, langdurig aanhouden.

  Dit heeft enorme invloed op de kwaliteit van leven van de patint.

  Sarcodose is een diagnose die mede tot stand komt door exclusie van

  alternatieve diagnoses. Bij sarcodose betekent ziekteactiviteit niet dat

  er sprake is van een progressief verloop of van een slechte prognose,

  dit in tegenstelling tot vele andere aandoeningen. Er is er lang niet

  altijd reden voor medicamenteuze interventie. Door de diversiteit

  aan verschijningsvormen en het potentile chronische karakter is een

  systematische en multidisciplinaire aanpak binnen de diagnostiek van

  belang voor het stellen van de juiste diagnose, voor het bepalen van

  de uitgebreidheid en ernst van de aandoening, het inschatten van de

  prognose en ten slotte voor het instellen van de juiste behandeling. 3-5

  Epidemiologie

  Sarcodose is voor het eerst beschreven door dermatologen. In 1899

  heeft Caesar Boeck een artikel gepubliceerd waarin hij de term van

  benigne sarcod van de huid introduceerde, gekarakteriseerd door

  epithelode cellen en giant cells. Hij was de eerste die de term sarcod

  gebruikte. Hiervan is de naam sarcodose is afgeleid. Hij vond dat

  de laesie er als een sarcoma uitzag, deze aandoening was echter

  benigne. In de twintigste eeuw werd pas bekend dat sarcodose een

  belangrijke multisysteemaandoening is met wereldwijde spreiding. Later

  beschreef Sven Lfgren bij het Kaukasische ras belangrijke klinische

  eigenschappen van sarcodose, namelijk erythema nodosum, bilaterale

  hilaire lymfadenopathie, koorts en acute polyartritis. Sindsdien wordt

  deze combinatie van verschijnselen het syndroom van Lfgren genoemd.

  Inmiddels weten we dat alle organen bij het ziekteproces betrokken

  kunnen zijn. In 1999 verscheen een gezamenlijke verklaring door de

  ATS/ERS/WASOG Statement of Sarcoidosis waarin sarcodose wordt

  gedefinieerd als een multisysteemaandoening van onbekende oorzaak

  die volwassenen van jonge en middelbare leeftijd treft. 6 Sarcodose kan

  individuen van alle leeftijden treffen, maar het komt het meeste voor

  tussen 20 en 40 jaar. Een tweede piek treedt op bij postmenopauzale

  vrouwen. Het komt bij alle rassen overal op de wereld voor. Per ras

  kan de klinische presentatie en orgaanbetrokkenheid enorm verschillen.

  Zo is er in Japan een hogere prevalentie van cardiale betrokkenheid en

  oogafwijkingen beschreven. Bij mensen van het negrode ras is het beloop

  over het algemeen ernstiger. Ondanks multicentrische studies is tot op

  heden geen enkele predominante, omgevings- of beroepsgerelateerde

  factor aangetoond. 7 Wel zijn er allerlei triggers in verband gebracht met

  het ontstaan van zogenaamde sarcoidlike granulomateuze reacties. 5,8,9

  Exacte cijfers over het voorkomen van sarcodose in Nederland zijn

  niet voorhanden. 10 Naar schatting ontwikkelen 20 mensen per 100.000

  inwoners per jaar sarcodose. De prevalentie wordt geschat op ongeveer

  50 per 100.000. Dat wil zeggen dat Nederland ongeveer 7000 tot 8000

  sarcodosepatinten telt. Van deze patinten zal naar schatting de helft

  gedurende het ziekteproces op een gegeven moment in aanmerking

  komen voor medicamenteuze behandeling.

  Speciale gevallen

  Kinderen

  Sarcodose dient bij kinderen te worden overwogen bij rash (zie figuur 1),

  lymfadenopathie, uvetis en longafwijkingen. Bij volwassenen en kinderen

  kunnen dezelfde organen betrokken zijn bij de aandoening. De prognose

  bij kinderen is beter dan bij volwassenen.

  Figuur 1 Zes maanden oud meisje met huiduitslag (soort rash), wat

  sarcodose bleek te zijn .

  Ouderen

  De levensverwachting is in principe niet verminderd bij patinten met

  sarcodose. Omdat maar een klein aantal patinten boven de 65 jaar

  sarcodose ontwikkelt, is er bij de meeste ouderen met sarcodose

  sprake van een reeds langer bestaande aandoening. Bij ouderen dient

  men alert te zijn op maligniteiten van de longen, mammae, maag,

 • 3www.farmacotherapie.org

  dat bepaalde polymorfismen van invloed zijn op het type presentatie

  (bijvoorbeeld uvetis en het syndroom van Lfgren). 13 Indien de ziekte

  langer dan twee jaar aanhoudt, spreekt men van chronische sarcodose.

  Bij patinten die HLA-DRB1*03-positief zijn treedt in 95% van de

  gevallen binnen twee jaar een complete remissie op, terwijl bij degenen

  die HLA-DRB1*03-negatief zijn maar bij 49% remissie optreedt. 14,16

  Voor de begeleiding van sarcodosepatinten en het inschatten van de

  prognose is naast deze genetische informatie een duidelijke klinische

  fenotypering van belang. De uitgebreidheid van de ziekte wordt onder

  meer vastgesteld met een aantal onderzoeken.

  Diagnostiek

  Zoals bij de meeste aandoeningen begint het vaststellen van de diagnose

  sarcodose bij het verzamelen van klinische gegevens. Bepaalde klinische

  gegevens kunnen het vermoeden op het bestaan van sarcodose

  ondersteunen, geen enkele bevinding is echter pathognomonisch.

  Klinisch beeld en verschillende manifestaties

  Het klinisch beeld van de ziekte hangt af van de etniciteit, duur van

  de ziekte, lokalisatie en uitgebreidheid van de ziekte en activiteit van

  de granulomateuze processen. Allereerst is een uitgebreide anamnese

  zeer belangrijk, waarbij het vaak diverse klachtenpatroon in kaart

  wordt gebracht, maar ook uitvoerig gevraagd dient te worden naar

  omgevings- en beroepsmatige exposities. Familiale anamnese is belangrijk

  aangezien eerstegraads verwanten van een patint een veel hogere

  kans op de aandoening hebben. Mede afhankelijk van het genetische

  profiel verloopt de aandoening gunstig of minder gunstig. Sarcodose

  kan per toeval ontdekt worden of gepaard gaan met symptomen. De

  klinische verschijnselen ten gevolge van specifieke orgaanbetrokkenheid

  variren sterk in frequentie. Een meer geleidelijke presentatie met

  multipele extrapulmonale laesies kan uiteindelijk leiden tot progressieve

  longfibrose en functionele stoornissen in andere organen.

  Niet-specifieke symptomen

  Patinten kunnen zich in eerste instantie aanmelden met niet-specifieke

  klachten, zoals algehele malaise, cognitieve problemen, gewichtsverlies,

  nachtzweten en temperatuurverhoging (vaak subfebriel, maar tot 40 C

  is mogelijk). 10,18 Bij koorts van onbekende oorsprong dient aan sarcodose

  gedacht te worden. De meest gerapporteerde klacht is moeheid, die

  lang kan aanhouden zelfs nadat andere aanwijzingen en tekenen van

  ziekteactiviteit genormaliseerd zijn. Moeheid kan behoorlijk beperkend

  zijn voor de patinten. Recent is aangetoond dat een deel van de tot nu

  toe onverklaarde pijnklachten, moeheid en autonome disfuncties zijn

  toe te schrijven aan een dunne vezelneuropathie. 19,20 Deze aandoening

  kan als begeleidend verschijnsel bij sarcodose voorkomen. 20

  darmen, etc. Granulomen kunnen zich namelijk ook ontwikkelen in

  de lymfklieren in het stroomgebied van de afvoerende lymfebanen.

  Deze vorm van sarcoidlike reactie dient onderscheiden te worden

  van multisysteemsarcodose. 11

  Pathofysiologi