R TIIESDIGER E SS · R &TIIESDIGER E SS Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en...

of 12 /12
R & TIIESDIGER E SS Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken zse jaargang september 2003 Hoera voor onszelf! Op maandag 8 september vertrok een afgeladen huurbusje met negen personen naar Amsterdam om daar een indrukwekkende prijs voor de Garmer &Thesinger Express in ontvangst te nemen. Uiteen inzending van 105 kranten- allen stuurden twee nummers in van de jaargang 2002· is de G&T als één van dedrie prijswinnaars uit de bus gekomen! Een deel van de redactie reisde naar Amsterdam en nam de pnjs in ontvangst. V.l .n.r .: Karla Postma, Annette Ramaker, Metha Nijkamp, Roelie Karsijns, Lucie Kol, Truus Top, Wolter Karsijns en H illie Ramaker. Op de voorgrond: Fred Reiffers van B/ue Mu/e. Hillie Ramaker ontvangt de cheque van 2500 euro uit handen van Chris- tine Wevers . (Foto: Wotter Ka rsijns) Dagje Amsterdam Alle redactieleden die een vrije dag op kunnen nemen, reizen mee naar deprijsuitreiking en ook de vormge- ver van onze krant, Fred Reiffers van Blue Mule, is van de partij . Annette Ramaker is eveneens uit- genodigd ; aangezien zij veel com- puterwerk voor de eindredactie doet. Na e en wande ling door hartje Am- sterdam met een bezoek aan het Waterlooplein, de Dam en het Be- gijnhofje naast de K alverstraat ko- men we aan bij de Stopera. In het gemeentehuis van de Deelraad Centrum worden we ontvangen met een drankje. Na een hartelijk wel- komstwoord door mevr. V an der Stoel n amens de gemeente volgt een toespraak door dhr. Anjo Dou - ma, woordvoerder van het Panel Toetsing Buurt-, Wijk- en Dorps- kranten . "Buurt-, wijk- en dorpskranten leve- ren een bijdrage aan de sociale cohesie. De bewoners worden op de hoogte gehouden van wat er gebeurt; dit kan zowel door kritiek als suggesties . Een wijkkrant draagt bij tot het gevoel: wij wonen indeze buurt. Naast de culturele aspecten, kun jeook depolitiek proberen te beïnvloeden : De aanmoedigingsprijs is in 1986 ingesteld met het doel maatschappelijke or- ganisaties te stimuleren hun communicatiebeleid goed opte zetten . Vanaf het jaar 2000 nemen de panelleden buurt- , wijk- en dorps- kranten onder de loep. Bij de beoordeling heeft de jury gelet op drie hoofdelementen: 1. de uitstraling van het blad : de gekozen lay-out, zijn er foto 's, het formaat van het papier, lettertype, herkenbaarheid, kritisch, positief , ondernemend ... 2. de inhoud: hoe oommuniceert het blad met de gemeente/buurV wijk 3. maatschappelijke relevantie: de kwaliteit over de hele breedte. P rijsuitre iking Het panel iserweer ingeslaagd de drie prijswinnaars aan te wijzen. In de categorie Vormgeving & Pre- sentatie - beschikbaar gesteld door Stimio Communi catie Projecten BV te Meteren -is de Garmer & Thes - inger Express als winnaar uit de bus gekomen. Glunderend neemt Hillie Ramaker de cheque van 2500 euro en een enorme bos bloemen inontvangst. Als motivering staat in de Toetskrant: "In het totale be- stand valt deze krant direct op door de markante vormgeving. De krant wordt gedrukt op matg lanzend pa- pier en er worden buitengemeen scherpe foto's in afgedrukt. Door het gebruik van een ietwat ouder- wets lettertype voor de koppen, ontstaat een nostalgische sfeer. Het is inderdaad een krant die. natuur- lijk ook door de inhoud, een bepaal - de (gemoedelijke) sfeer uitstraalt.

Embed Size (px)

Transcript of R TIIESDIGER E SS · R &TIIESDIGER E SS Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en...

Page 1: R TIIESDIGER E SS · R &TIIESDIGER E SS Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken zse jaargang september 2003 Hoera voor onszelf! Op maandag 8september vertrok

R & TIIESDIGERE SS

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

zse jaargang september 2003

Hoera voor onszelf!Op maandag 8 september vertrok een afgeladen huurbusje met negen personen naar Amsterdam om daar een indrukwekkende prijs voordeGarmer &Thesinger Express inontvangst tenemen. Uiteen inzending van 105 kranten- allen stuurden twee nummers invan dejaargang2002· is deG&T als één van dedrieprijswinnaars uit debusgekomen!

Een deel van de redactie reisde naar Amsterdam en nam de pnjs in ontvangst. V.l.n.r.: Karla Postma, AnnetteRamaker, Metha Nijkamp, Roelie Karsijns, Lucie Kol, Truus Top, Wolter Karsijns en Hillie Ramaker. Op devoorgrond: Fred Reiffers van B/ue Mu/e.

Hillie Ramaker ontvangt de chequevan 2500eurouithanden van Chris­tine Wevers . (Foto: Wotter Karsijns)

Dagje AmsterdamAlle redactieleden die een vrije dagop kunnen nemen,reizen mee naardeprijsuitreiking en ook de vormge­ver van onze krant, Fred Reiffersvan Blue Mule, is van de partij .Annette Ramaker is eveneens uit­genodigd; aangezien zij veel com­puterwerk voor de eindredactiedoet.Na een wandeling door hartje Am­sterdam met een bezoek aan hetWaterlooplein, de Dam en het Be­gijnhofje naast de Kalverstraat ko­men we aan bij de Stopera. In hetgemeentehuis van de DeelraadCentrum worden we ontvangen meteen drankje. Na een hartelijk wel­komstwoord door mevr. Van derStoel namens de gemeente volgteen toespraak door dhr. Anjo Dou­ma, woordvoerder van het PanelToetsing Buurt-, Wijk- en Dorps­kranten."Buurt-,wijk- en dorpskranten leve­ren een bijdrage aan de socialecohesie. De bewoners worden opde hoogte gehouden van wat ergebeurt; dit kan zowel door kritiek

als suggesties. Een wijkkrantdraagt bij tot het gevoel: wij

wonen indeze buurt. Naastde culturele aspecten, kunjeook depolitiek proberente beïnvloeden:De aanmoedigingsprijs isin 1986 ingesteld met hetdoel maatschappelijke or­

ganisaties testimuleren huncommunicatiebeleid goedopte

zetten. Vanaf het jaar 2000 nemende panelleden buurt-,wijk- en dorps­kranten onder de loep. Bij debeoordeling heeft de jury gelet opdrie hoofdelementen:1. de uitstraling van het blad: de

gekozen lay-out, zijn er foto 's, hetformaat van het papier, lettertype,herkenbaarheid, kritisch, positief,ondernemend ...2. de inhoud: hoe oommuniceerthet blad met de gemeente/buurVwijk3. maatschappelijke relevantie: dekwaliteit over dehelebreedte.

PrijsuitreikingHet panel iserweer ingeslaagd dedrie prijswinnaars aan tewijzen. Inde categorie Vormgeving & Pre­sentatie -beschikbaar gesteld doorStimio Communicatie Projecten BVteMeteren - is de Garmer &Thes-

inger Express als winnaar uit debus gekomen. Glunderend neemtHillie Ramaker de cheque van 2500euro en een enorme bos bloemeninontvangst. Als motivering staat inde Toetskrant: "In het totale be­stand valt deze krant direct op doorde markante vormgeving. De krantwordt gedrukt opmatglanzend pa­pier en er worden buitengemeenscherpe foto's in afgedrukt. Doorhet gebruik van een ietwat ouder­wets lettertype voor de koppen,ontstaateen nostalgische sfeer. Hetis inderdaad een krant die. natuur­lijk ook door de inhoud,een bepaal­de (gemoedelijke) sfeer uitstraalt.

Page 2: R TIIESDIGER E SS · R &TIIESDIGER E SS Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken zse jaargang september 2003 Hoera voor onszelf! Op maandag 8september vertrok

Deredactieleden kijken toe als HiJ/ie Ramakerdecheque en een bloeme­ljeontvangt uithanden van Christine Wevers (Foto: Fred Reiffers)

Dorpsbelangen Thesinge

De twee fotografen, Henk Remerieen Wolter Karsijns, verdienen indeze een eervolle vermelding, vol­gens het (unanieme) Panel:In de categorie Kwaliteit en in­houd, en dan met name integraleveiligheid - beschikbaar gestelddoor het Verbond vanVerzekeraarste Den Haag - is de Wijkkrant Ko­ningshaven uit Tilburg als winnaaraangewezen. Volgens het oordeelvan het panel bevordert deze krantde kwaliteit van de leefomgevingdoor de veiligheid actief bij de bur­ger tebrengen;bv. een column vande wijkagent. Door de sociale sa­menhang te stimuleren, vermin­deren gevoelens van onveiligheid.Objectief gezien kan een wijk veiligzijn, maar toch kan een mens zichonveilig voelen door gebrek aansocialecontacten.ziekte,eenzaam­heid of handicaps.Inde derdecategorie, Maatschap­pelijke Relevantie - beschikbaargestelddoor het LandelijkCentrumOpbouwwerk te Den Haag - wordtDe Plantage-Weesper BuurtkrantuitAmsterdambekroond.Naast hetgeldbedrag van 2500euro- net alsdebeide andere winnaars· krijgenzij ook de Dr. Gradus Hendriks­trofee voor Maatschappelijk Excel­lent Presteren uitgereikt. Dit ge­beurt door denaamgever zelf, oudtop-ambtenaar bij verschillendeministeries. Deze krant scoorde opalle drie de categorieën goed;maarspringt eruit door relevante,actuelezaken die inde wijk spelen,opeenkritische wijze aan deorde testel·len.

Even napraten ...Na het officiële gedeelte is ergelegenheid de leestafels te bekij­ken en in gesprek te gaan met de

andere prijswinnaars of genomi·neerden. Zo doe jeook weer nieu­we ideeën op. Bij een dorpskrantals de onze blijken toch heel andereproblemen te spelen dan bij eenwijkkrant. Deze laatsteworden veel·al gesubsidieerd en leveren eengratis bus-aan-hels editie in eenenorme oplage.Nog een praatje. hapje en drankjeen we vertrekken om - langs eengrote foto-expositie opstraat bij deStopera -opzoek tegaan naar eenvlotte maaltijd in de buurt van deMunt. Na het eten volgt een leukewandeling via Rokin en Damraknaarhet Centraal Station. De metrobrengt ons vervolgens terug naarhet huurbusje en - met Wolter Kar­sijns achter het stuur - komen weweer veilig thuis.

De maandelijkse praktijkAlle teksten en foto's worden rondde15e van demaandingeleverd bijde eindredaktie. Annette Ramakerhaalt de e-mailtjes binnen, maakteen uitdraai en zet ze om; ook debinnengekomen floppy's wordendoor haar gescand en bewerkt.Daarna geelt ze alles door aanmoeder Hillie, die de teksten leest,corrigeert en invoert op haar com­puter. Ook handgeschreven en ge·typt materiaal tikt ze inophaar PC.Als alles binnen is, volgt overlegmet de beide opmakers van dekrant: Metha Nijkamp en Lucy Kol­Slachter. Wat wordt het hoofdarti­kel en welke foto moet erbij op devoorpagina?Zijnernog belangrijkedingen vergeten? Alshet even kan,komt alle tijdgebonden materiaalerin,tijdloze artikelen worden even­tueel doorgeschoven naar een vol­gende krant.Vervolgens verwerkt Hillie alles tot

een overzichtelijk geheel voor dedrukker, compleet met uitdraai enzetinstructies.Op maandagmorgen brengt LucyofMethanaeenlaatste overleg metHillie de hele 'hap" naar drukkerBlueMule inTen Boer,waarna FredReiffersde ruwelay-out maakt. Opdinsdag of woensdag bespreektFred het resultaatmet Metha enlofLucyen volgteventueel nog (telefo­nisch) overleg met Hillie. Als allesnaar wens is uitgevoerd, wordt dekrant gedrukt ineen oplage van 470stuks en ligt op vrijdag tegen heteind van demiddag klaar om doorKarla Ladeverspreid teworden overde vier bezorgers inGarmerwolde,Thesinge, Ruischerbrug en TenBoer. Voor verspreiding per postis

Lucy verantwoordelijk.Eén keer per maand, meestal deeerste maandag- of dinsdagavondvandemaand,komt de heleredac­tie bij elkaaren bespreekt de afge­lopen krant. Ook worden dan detaken voor de nieuwe krant ver­deeld.

Dankzij eenproduktieve groep vanschrijvers en fotografen en veelaangeleverd materiaaldoorderdenkunnen we elke maand weer eenmooie krant samenstellen. Uiter­aard zijn we ook onze trouwe ad­verteerders en abonnees heel dank­baar voor hun financiële bijdrage:zonder geld, geen krant ...

Truus Top en Hilfie Ramaker

Bijeen dagjeAmsterdam hoort ook even een 'terrasjepikken', zoals hierop hetWaterlooplein. (Foto: Fred Reiliers)

2

• Zoals u misschien wel in het Dagblad van het Noorden heeltgelezen, heelt gedeputeerde Canon wilde ideeën geuit over eenverbindingsweg tussen deN360 (Rijksweg) en deN46 (Eemshaven­weg). De weg begint met een rondweg ten noordenvanTen Boer enmoet aansluiten bij de parkeerplaats in de bocht van de N46. Ubegrijptdatwijditeen slecht idee vinden omdathethetkarakter en derust van Thesinge en Klunder aantast. Op 8 oktober hebben we hethalfjaarlijks overleg met B&Wvan Ten Boer.We zullendezewegtersprake brengen en beraden ons nog opverdere stappen.• Het aantal aanmeldingen voor decursus Gronings die injanuari inThesinge van start gaat (16 xopmaandagavond. kosten25-30 euro)valt tegen.Als ubelangstelling heeft,geef udan opbij Sake Heidema(302 1629).

Goed nieuws• We hebben bericht gekregen van de gemeente dat de subsidievoor derestauratie van demolen binnen is. Nu afwachten wanneer erbegonnen gaat worden.• Voor het gelddat Dorpsbelangen gekregen heeft tergelegenheidvan het 25-jarig bestaan is een bankje gekocht. Dit is inmiddelsgeplaatst bij Molenhorn.

Menco van der Berg

Page 3: R TIIESDIGER E SS · R &TIIESDIGER E SS Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken zse jaargang september 2003 Hoera voor onszelf! Op maandag 8september vertrok

Prunusstraat 51wijk: Selwerd

Telefoon (050) 541 84 68Ambulant (050) 5736989

ve r zo r ud e voe te n kOIll ('1I ve r d e r

lv1 CLt'"t'lA-'U/

L~~.9797 TA Thesinge050- 5416272WWWJomantico.nl

.. Rijlessen voor kinderenen volwassenen

.. Pensionstalling

.. Tevens ter dekking:de bewezen NRPS-rijpaard·hengst Romantico endeuniek

190Udgeie ponyhengst (1 .48m)Romantic Popcorn v.Romantico -----'

VOOR AL UWLOON- EN GRAAF­WERKZAAMHEDENzoals: Slootonderhoud,Maaikorven, Klepelmaaien,Groot pak persen,Grondtransport,Mest verspreiden enSleufkouterbemesten.

LoonbedrijfN. t;r4luttl ffLageweg 22Garmerwolde

(050) 542 15 35

- ~TOMMY

Voor vakkundige behandeling

van uw huisdier.

Behandeling volgens afspraak.

Tevens verkoop vanverzorgings artikelen

Oude Rijksweg 3Garmerwolde

q; 050·5421615

VAATSTRA dakbedekkingen B.V.OOSTERHOfVoor een compleetprogramma tracto-ren en machines• CASE-lH . AlO . LELY

• HARDI. FELLA• KVERNELAND . KONGSKILDE

• FRASTO. PEECON• CLAAS . OVERUM

• PEGORARO . KEW. TORO• STIGA. HUSaVARNA

• MTO . GARDENA . BISON• ZIRCON • CRAMER

LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

OOSTERHOF B.V.Nijverheidsweg 5 Ten Boer (050 ) 30236 14

bitumine uze dakbedekkingen

dakisolatie

renovatie

nieuwbouw

onderhoud

~::: Indust ri e te rre in•• Jr::. Postbus 91. 9780 AB Bedu m::.::- Tel. (050) 301 28 32

www.vaa tstra.n lvaatstraesvaatstra.nl

lIJ-­..................

VAN DIJKENAutoschade

Ç)~e.~ 3

~_ 9-,

Schade herstellen,dat laat je tochaan de vakman over!Kollerijweg 14WoltersumTel. 050 - 3021796

VAN 81een's5AKKEQIJ

H. Westerstraat 18 Ten Boer (050) 3021227

Oogl\'Ierl{O PTICIEN

N\ee,Gel.,wke,·ijée.·lijk t-IOlà V O.r=.Tafels op maat in iedere houtsoort

(ook oud hout')Tevens verkoop Antieke meubels.'5 zaterdags geopend (10-17 uur)

Gerard en Margreet KlunderDorpsweg 58

9798 PG GarmerwoldeTel. 050 - 5494580 - Fax 5494579

Schoenmakerij. \ '~.

Sleutelse'rvicepi

MiddeljansKajuit 322ALewenborgGroningen

Tel. : 050-5410286

Gediplomeerdschoen hersteller

Ogen zijn niet standaard,onze contactlenzen evenmin.

• moderne contactlenssystemen • gediplomeerde specialisteu

Boekholt - HensbroekBrillen -Contactlenzen - HoortoestellenWinkelcentrum LewenborgKajuit 281 - 9733 CV GroningenTelefoon/fax (050) 5490549

3

Page 4: R TIIESDIGER E SS · R &TIIESDIGER E SS Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken zse jaargang september 2003 Hoera voor onszelf! Op maandag 8september vertrok

Wie trevven t: houwel deweersverwachten nait al te bèst Is, bUlt tbaideoavendsvant openluchtspel vrijweldreug.lk ben dezotterdagvan de partij.

Bokkesprongenoftewel: nOlie bok mokt sums reare sprongen

Gijs en Hanny, Koningsheert 2, Garmerwolde; tel. 050-313 61 72.

HillieRoamokker

Ik heb weer genoten! Z'hemmen tstuk veur stuk hal overtugendbrocht. t Publiek leelt ook echt met!Dij verrekte Lambert willen ze welvergraimen, as e weer ais zo raartegen zien vraauw dut. Ook tanneSijbeltjekomt nait bepaald sympa­thiek over.Jekennen joe t haast naitveurstel­len, mor ook inwerklekhaid mottender zukke lemilies weden!Derben­nen alhal wat roezies ontstaan deurn aarvenis ...

Inverband metonze verhuizingnaarBonaire houden wij een verkoopvan allerlei zaken (huis/garage) die we nietkunnen olwillen meene­men. Kom daaromlangsop5oktober tussen 14.00en 17.00uur.Van alles en nog watvoor een mooieprijsje!

Verkoop allerhande

Rederijkerskamer "Wester"inactie inhetOpenluchttheater inGarmerwol·de. (Foto: Henk Remerie)

nen 61. En Geessie?Dij let zuch nait langer as n vout­veeg behandeln: ze gait naar heurzuster in Zwolle! En let zuch ln­schrieven biede Moedermavo! Zenemt 61schaid van oom Frederik enEdeltrauten gait vat. Heur man,dewetholder, is in ale stoatenl Houmot dat nou met zien politieke loop­baan? Enwatzeilen demensen derwel nait van zeggen! Jammerndrunteachter zien Geessie aan ...Oom Frederik is swoar teleursteldinzien femilie. Hai zöcht steun bieEdeltraut en vragt heur om methom tetraauwen ...

As de lemilieop tjournaal heurt dattvlaigtuug waar oom Frederik inzit,deelstört is in de Bermudahouk,stoeven ze -schienhaleg intswaartgekled • noar zien boerderij ! Engriepenalles wat lösen vast zit! Deburen, dijzo laank op t hoes paasthemmen, waiten nait watol ze d'raan hemmen.t Bennenjanet nstelswaarde kraaien!Mor watisdat??Wel kommendaaraan??? Oom Frederiken zien Edel­traul!!!t Vlaigtuug het n noodlanden moktopain van deailandjes ...Allain d' ainvoudege Geessieen deburen bennen blied dat e t over­leefd het. De rest zit swoar in dezörgen: hou motten taal heur on­neudege aankopen nou betaalen?Haarm,dij niksnut,komt veur teerstvan zien leven totdoaden: dij nijeauto kennenze . as ze gaauw ben·nen. nogwel terugbrengen,en ookheur baetenlandse raais kennenz'6lzeggen. Hai trekt Lolle met engait der vandeur. Ook tanne Sij·beltje drupt met steert tussen bal-

t lsmeer as dulek: delemilie isoetop zien geld! In gedachten • ensums ook al inwerklekhaid • hem­menze d'aarvenis aloetgeven.Moro wee, wélkomt daar aan?? Edel­traut (RensjeWerdekker)oet Duuts·land! Wat mot dat wiel hier? Oomzei toch nait ... n Olie bak moktsums roare sprongen.De lemilie isderniks rusteg op;nouwil dij ol kirrel ook nog metdat wielop vekantsie naar Californië!

Noa topenswoord deur Jantje vanWeerden · woarin ze specioal dejongelu welkom hail, der bennender n bult - komt Kees Huusman .alias FrederikSchotkikker . op innwit nachtgewaad. Met slaapmutsop en pispot in haand. Hai gooitd'inhold biede stroeken en prat watmet Berendien, zien knien.t Isvandaag leest: d'ol baas wordt71 jaar! Buurvraauw komt hom aloptied leliciterenen helptookevenmet t klaarzetten veurde veziede.Neel Haarm en zien vraauw Lolle(Henry Veninga en FoktjedeHaan)kommen deral op fiets aanzetten:heur alle autoisweer ais stukkend.Haarm het n dure deus sigoarenveur zien oompie kocht. t BegrootLolle van t geld; zai sliktoom laiverwatombek,dat kost janiks.Mor ja,dij niksnutvannkirrel motnetuurlekweer zo neudeg groot doun.Lambert en Geessie (Dick Groen­hagen en Hannie Havenga) ben·nen met ndure auto;dat heurt jazoveur n wetholder en loco-börq­meester. Wat nverwaandekwastisdij kirrel ! Veur zuchzull geit e geldoet as wotter (n dure auto, nijetrekker ...) mor zien vraauw krigtnog gain lapkestol veurnnijejurk!Lot staan n wasmesien ... En t ke·dootjeveuroomFrederik?nKovvie·zeefke!Ook tanne Sijbe l~e (Sanne Werk·man), Frederik zien schoonzuster,komt . net as aal jaar met zienveqoardaq - op bezuik. Wat n pin­neg olwiel!Endat speulddeur zo'njonk wicht! Petje 61, Sanne!

Voor Brood-Koek en Banket,in Garmerwolde en Thesingegaat u naar de "AGRISHOP".Iedere dag lekker VERS van:

Warme bakker voo r ieder eetmoment

creatiefcentrum

Nijverheidsweg 89791 DA Ten Boer

Stoeldraaierstraat 35Groningen 050· 3132453

O N~ <Dt{)<DN ....N ....00)

'"'triot{)(!J00

x"' ­u, . ~

- .n~ 0~ ::;;:

4

Page 5: R TIIESDIGER E SS · R &TIIESDIGER E SS Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken zse jaargang september 2003 Hoera voor onszelf! Op maandag 8september vertrok

SOLITAIRE &GUIKEMA COIFRJRES ~ Ten Boer

Valckestraat la - Tel. 3021785 · Ten Boer

sanitair en verwarming-JIIt-............B.......U.....R1NGA

Dorpsweg 28 - 9798 PE GarmerwoldeTEL . 050- 5493950 - FAX 050-5493673

HOFSTEDE-

G.N. Schut terlaan 289797 PC THESINGETelefoon 050 - 3021957Fax 050 - 3 0 21574

~ZERWAREN-GEREEDSCHAP-VERF-DHZ

De winkel voor service & kwaliteit

NIJDAMWoldweg 6-8 - 9734 AC Ruischerbrug - Groningen

(tegenover wijk Lewenborg)Tel. (050) 549 07 89 - Fax 541 5751 - www.nijdam.nl

19~1 llTrgronif'llJ6'lWin/lelcanf rvm LlftI'9I'1botg

l6i9foon 050 ·5414487

jjJmeái ter Veer

Goederen gebracht in deL. v.d. Veenst raat 3Garmerwolde (050-5413045)worden vrijdagavond thuisgebracht

Tevens:Suède-reinig ingstoppage enkfedingreparatie

GOED VOOR UW GOED

@ Belga F.-e t se n W""""""' L' w,"bocgKaJuit 272 9133 CT

• 050·542 2252• Groningen B"g"'''~'~''mo~ ,'RU6Tl en gr<J/ISpat l<eren '

•Rijksw eg 83

979 1 AB t en 30~'f

(050 ) 302 171 5mfo@ bluelnule nl

Bij ons loop je binnen voor.. .. .• Ontwlbf:len en drukk en van vrat ekeert je to l complete hUlssl :]1

• RUIFne collect-e fa mlliedruk~rk

[J Texneld ruk, zwartwit- en kleurkopreen ....an uitstekende kwaliteit

• Boeken, proçr ernmaboekj es, gidsen, pencdieken, f lyers etc

,

,

"'lJ~:"'I"U-"'~o4.J • VORMGEVING • DRUKKERIJ : UITGEVER IJ--~ - - - -- - ------ ---------------- ----------- - - - -- - -- - - - - ,.. -- - - - - - - - --

Seott-USA

Be-One

Gazelle

BatavusToerfietsenWoon-WerkStadsfietsenRacefietsenMountainbikesHybridesVouwfietsenKinderf ietsenSpecials

Kom langs voor gratis Fietsmeting

Uw fiets ook leverbaar viaBedrijfsF ietsen Nederland en

Nationale FietsProjecten

Reparatie alle merken!

Regenkl edi ngRacekledingATB-kleding

Fietssch oenenFietshelm enFietstassenKind erz itjes

Fielsd ragersAccessoiresOnd erdelen

Eigenlijk te creatie f en veelzijdig om op te noemen

Kom eens lan gs voor een vr rjb fijve-nd advies

Ideeën ui twisselen kan voor beicJ~ par tij en ve rtrisse nd w(' rk ('11

;I",,~.- -,"' 0 .f. ',' .

Voor motor, bromfietsof fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOfBovag-lid - Ofl. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelenen accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

divers in gro enten & fruit

AGRISHOP

Direde boerderijverkoop

• groenten & Jrllif@• aardappelen• scharreleieren

• vlees• boerenzul..eI• salades & rau wkost

• broodDorpsweg 1 Garmerwolde

Tel. (050)4042921/ 5418462Fax (050) 4042922

Goed en geland van de boerengrond

Voor bedrijvenen particulier handel in:• Pallet- en magazijnstellingen• Magazijnwagens• Palletwagens+ Kantoorkasten• Gebruiktekantoormeubelen• Enz.• "Top way" prof. aluminium

steigers, trapP~2 enladders

Nijverheidsweg 6 Ten BoerTelefoon 050 3024833B.g.g. 050 - 3022689Fax""',· 050 - 3024834Mobiel 06y" 51581046

financiëlead ministra tie

&jaarverslagen

&aangifte

inkomsten belasting

G.N. Schutterlaan 469797 PCT hcsingetelefoon (050) 302 13 19fax (050) 302 1182mobiel 0651533772

Ad"m;'"",,,· RitsemaUw ad res voo r:

5

Page 6: R TIIESDIGER E SS · R &TIIESDIGER E SS Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken zse jaargang september 2003 Hoera voor onszelf! Op maandag 8september vertrok

Eindelijkishet dan zover: we gaan feestvieren! Helaas laten deweergodenonswel eenbeetjeindesteek en moet er ophet laatst besloten wordendatwealle activiteiten naar"Ons Trefpunt" gaan verhuizen.

Nazomerfeestzaterdag30 augustus 2003

Om15.00 uur staan alle kandidatenvan Idols zenuwachtig te wachtentotze aan debeurtzijn.Ondergrotebelangstellinglaten dekinderen hunfavoriete liedjes horen. Een grootsucces!

Om 16.30 uur gaan we met zijnallen naar het haventje, waar om17.00 uur door burgemeester Pothet kunstwerk 'Zicht" van de kun­stenaar Gert Sennema wordt ont­huld.Na haar toespraakmogen de kin­deren van groep 7 van de basis­school 'De TIl ' samen metde bur­gemeester het kunstwerkonthullen.Het beeld isverrassend mooi;maarook onderhet zand inde bak mo­gen we vanaf nu gravennaar oudegegoten bronzen voorwerpen. Ditisniettegendovemansoren gezegd :

de kinderen gravener lustig op lostot de voorwerpen zichtbaar wor­den. (Zanderover enopzoek naarde volgende.)Latenwe hopendatwe dekallenopveilige afstand houden.We krijgen allemaal een hapje eneen drankje aangeboden, waarnaeen ieder huiswaarts gaatom zichop te maken voor het avondpro­gramma.Voor een patatje van Vijfschaftmoeten we tussen 18.00 en 19.00uur in de rij staan, want - zeg nueerlijk - als er patat in Thesinge tekoop is, zijn we bijna allemaal vande partij .

Om 21.00 uur zijn we er allemaalklaar voor om eens even lekker tegaan swingen. Op de muziek vande band "Swarnp"ishetergmoeilijk

Folkert vanZanten en z'neven 'beeld'.

omstil teblij­ven staan. Tex Mex muziek, jemoeternatuurlijk wel vanhouden.Maar als je al geen zin hebt omteswingen, is het ook een lust omnaar te kijken.Weer een groot succes, en - zoalsaltijd als het gezellig is- tesnel tijdom op te houden. Om 24.00 uurneemt First Move nog even eenuurtjedemuziekvoorzijnrekening,

maar dan gaat ook iedereen zolangzamerhand huiswaarts.

Een fijne, gezellige, geslaagde dag...ommetplezier op terug tekijken.

Marga Boswijk(Foto's: Wafter Karsijns)

Foto 1. Dejuryvan Idois;V.l.n. r. :Heleen Ridder,MarjaHeidemaenMichielWeggemans.Foto 2. DeIda/-winnaars;V.l.n.r.:Annemiek Havinga (tweede),KimOudman (eersteplaats) en het trio Vincent Boswijk, Folkert van Zanten enJeroen Groothof(, goedvoordederdeplaats. Foto 3. Voorzitter KorvanZantenhoudteen toespraak tergelegenheidvan de onthulling van het kunstwerk"Zicht'; burgemeester mevr. Pot en Folkert luisteren.

n e

•baby- en

kinderkledingvan de bet ere

kwaliteit

Waar?Winkelcent rum Lewenborg

Tel. (050) 54245 19Winkelcent rum Paddepoei

Kl,.Beleef de wereld ...:-..onderwater met _duikschool ~I

la " ....d6 1. ... ..... " IQ

Van Introductieduiktot Divemaster• Duikopleiding• Duikreizen• Verhuur duikmateriaal• Video & FotografieBel voor meerinformatie!(050) 5417941

• Grasdijkweg 3• 9798TC Garmerwolde• [email protected]• www.aquadonna.nl

• ONTWERP. AANLEG• ONDERHOUD

• (5IER)BE5TRATING

Hoofdweg 649627 PE Helium

Telefoon (0598) 431135

HOVENIERS- &BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema

6

Page 7: R TIIESDIGER E SS · R &TIIESDIGER E SS Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken zse jaargang september 2003 Hoera voor onszelf! Op maandag 8september vertrok

Nieuws Darpsbelangen) Verkeersremmende maatregelen OBS

Op 27 augustus jl, heeft er een presentatie plaatsgevonden van deplannen van de gemeente Ten Boer inzake de verkeersremmende maat­regelenbijdeOBS Garmerwolde.Aanwezig warenafgevaardigden van dekerk, deOBS en Dorpsbelangen.

Wisselende exposities

q>enlI tgStijden:vrljdaa . zaberdag . mndag

van aoo·17.QO lU" en op afspraak

GalerielliThee5chen kerij AbbemaarKet1<straat 9a

9797 POTheslngeTel 050 52771186

e-maR:gaI~ nl

wwwllbbemaar.nl

~ b be m a a11G A LE RIE

lilT " E E S C HE " I: E • I JCAIEi'\

CAIEi"Winkelcentrum

LewenborgTelefoon (050) 541 4040

Voor cadeaus,huishoudelijke artikelen

en kleine afdelingspeelgoed.

(Tekst: Karfa Postma; foto: Willemien Foekens)

Deschool isnog maarnauwelijksweerbegonnen,oferwordtalweer hardgewerkt. En nietalleen inschool door deleerlingen, maarookbuiten. Metman en macht werd eraan gewerkt om een groot klim- en klaulertoestelteplaatsen op het grote plein.Het karwei is nog maar net klaar of men is alweer met iets anders bezig :alle tegels op het schoolplein worden opnieuw gelegd, zodat de speel ­plaats er weer gladjes bij ligt.Wat hierna komt? Ikweet het niet; maar alserweer iets temeldenvalt,hoort u het van ons.

Wegwerkzaamheden aan de Rijksweg zorgden voor heel wat extraverkeer door onze dorpen! (Foto: Henk Remerie)

...Wist-u-dat

Als entertainment zal Freddy Rid­dering iets gaan vertellen over zijnreis naarMaleisië.De aanvang vandevergadering isom 20.00 uur;zaal openom 19.45uur. De leden kri jgen ruim voor devergadering persoonlijk een uitno­diging, met daarop vermeld devergaderingsagenda.

Vereniging DorpsbelangenGarmerwolde

• het 100ste OSA-concert in deKloosterkerk te Thesinge zal wor­den gehouden op zondag 16 no­vember a.s.?• de openingstijdenvan debiblio­bus zijngewijzigd? InGarmerwoldestaat ievoortaanvan09.40 - 10. 10en in Thesinge van 10.15 - 11.45uur.• u zich nog bij Jaap Hartog. tel.050-541 97 34 op kuntgeven voordeschaatslessen op Kardinge?• vanaf 1 september 2003 elkeeerstemaandagvan demaand pre­cies om twaalf uur alle sirenes inNederland worden getest? Hetalarmsignaal duurt 1minuut en 26seconden.Let opofhetookinonzedorpen is tehoren ...• degemeenteraadvanTenBoermet haar inwoners komt praten?Garmerwoldeopende derijopdon­derdag 25 september; Thesingekomtopvrijdag31 oktoberaan bod.• er in het kader van Kunst inKerken weer een Najaarstentoon­stelling is georganiseerd? Van 20september Urn 19 oktober kunt uelke zaterdag en zondag van 13.00-17.00uur terecht indekerkenvan:Middelbert (GoukeNotebomerschil­derijen, akwarel), Thesinge (Detteten Doesschate - installatie), Wol­tersum (Helène Gregoire - schilde­rijen),Wittewierurn (AnkieHoevena­gel · beelden, schilderijen) en Wir­dum(Rein devrles - schilderijen).Kijk voor meer informatie opwww.stichtingcircuit.nl.(DekerkvanMiddelbert is op zo. 28 sept. van14.00 - 16.00 uurgesloten.)

Voor debestrating zullen oudeklin­kers uitThesinge wordengebruiktAlle aanwezige partijenreageerdenpositiefop hetplan;een klein aantalactiepuntenwordtdoordegemeen­te meegenomen in de afrondingvan het project.

De maatregelen bestaan uit:• versmalling van de weg van 5meter naar3.60 meter• verhoging van het betreffendeweggedeelte met 10 centimetermiddels een oprit/helling van 2.5meter• parkeerplaats aan deschoolkantvervalt. zodat de stoep rechtdoorgetrokken kan worden• parkeerplaats aan de kerkkantwordt verbreed• tegenover de uitgang van hetschoolplein komt een duidelijk ge­markeerde oversteekplaats (hierinkan een tekening van deschoolkin­deren met contrasterendeklinkersworden gelegd)

Open Dag WaterzuiveringOp zaterdag 25 oktober aanstaan­dehoudt deWaterzuivering teGar­merwolde een open dag voor debewoners van Garmerwolde. Dewaterzuivering opent haar deurenvan 's morgens 11.00 tot 's mid­dags 16.00 uur.De dorpsbewonerskrijgen persoonlijk een uitnodigingmet hetprogrammavoordezedag.

NajaarslLedenvergaderingOp woensdag 19 november 2003vindt indorpshuis"De Leeuw"onzehalfjaarlijkse vergadering plaats.Aangezien enkele ledenhetbestuurgaan verlaten, ishet zaak voor ver­vangers te zorgen. Derhalve wordtvoor deze avond een gecombi­neerde LedenJNajaarsvergaderinguitgeschreven.Voor de invulling van diverse be­stuursfuncties hebben zich reedstwee mensenaangemeld, tewetenJanet Jansenen Rogier Verhagen.Ter ondersteuning van het huidigebestuurneemt Geesje Santing hetsecretariaat onder haar beheer.Tegenkandidaten (voorgedragendoor51eden ofmeer)kunnen schrif­telijk worden aangemeld tot eenhalf uur voor aanvang van devergadering.

7

Page 8: R TIIESDIGER E SS · R &TIIESDIGER E SS Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken zse jaargang september 2003 Hoera voor onszelf! Op maandag 8september vertrok

Herfstmarkt Peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal in Thesinge; het zou toch jammer zijn als dezevoorziening zou verdwijnen? V.l.n.r.: Mark Veeninga, Lars Veeninga,/Jsbrand Brak, Rodney Bennink, jufBettina, Frits Havinga en Manon vanZanten. (Foto: Wo/ter Karsijns)

Truus Top

tussen de concerten tegelijkertijddoor3antieke bluescruise-autobus­sen vervoerdvan locatie naar loca­tie. Zo zien alle bluescruisegangers3 steengoede bluesbands (B.J.Hegen Bluesband, Lance& Donnaen Left Hand Freddy &The Aces)die 3x3 kwartier optreden. Ook inde pauzes in de 3 bussen uit hetBusmuseumWinschoten wordtge­zorgd voor live bluesmuziek.

SpektakelDe aanvang vanhet evenement is14.00 uur en de laatste tonen klln­kenom 19.00 uur. De locaties zijngeopend vanaf t3.30 en naafloopiserinalle locaties gelegenheid omna te genieten bij een hapje endrankje.Gelukkigkon de begroting sluitendworden gemaakt door sponsorenuit de regio. Houdt de brievenbusgoed indegaten, zodatUalscorps­bewoner profiteert van de vóórin­schrijving. Want vol = vol!! en deorganisatieverwacht dat hetstormgaat lopen!!Een passe-parioutkostt5 euro en Uwcruise begint in hetdorp waar U de kaart koopt. Deofficiële kaartverkoop begint op 1oktober in de 3dorpen:Huiskamercafé t Jopje inThesingeop zaterdag vanaf 16.00 uurDorpshuis Meuln in Sint Annenopzaterdag vanaf 17.00 uurNijdam Idee voor Vakwerk in Rui­scherbrug tijdens openingstijdenvan de zaak.

Blues cruise 2003 ~~~.op zondag 26 oktober ~/'J

j'~"U.J SI"'~Een spontaan contact tussen de Dorpsvereniging I '

Ruischerbrug en de Culturele Commissie SintAnnen had eindvorig jaar deorganisatie van een uniekbluesevenement tot gevolg.

AI/es in3-enInde 3dorpenThesinge, Ruischer­brug en Sint Annen wordt door 3bluesbands tegelijkertijd een spet­terend concert gegeven. Het pu­bliek wordt in3groepen van elk 50bluesfans opgesplitst. Elke groepstart op één van de 3 locaties enwordt inde pauzes van 3 kwartier

"Ruischerbrugwilde meer cultuurinhet gebouw van de Buurt-en Speel­tuinvereniging halen. Tot nu toespeeldener60-er jaren bands,waser een Argentijnse avond en eenAntilliaanse band", vertelt DiencoBolhuisdie samen met ReinVisser,Grietje Uitham, Jan Boon en DirkjeV.d. Wielen de kar voor de Dorps­vereniging trekt. Hij trof in Sint An­nen een heelactieveCulturele Com­missie die innauwe samenwerkingmetde plaatselijke Dorpsverenigingtot heel wat in staat is. Dorpshuis"Meuln- wordt voor verschillendeactiviteiten goed bezocht met alsdoel de dorpsbewoners de gele­genheid te bieden elkaar te ont­moeten. De Culturele Commissiebestaat uit Elin Visser, Willem JanTimmermans, Jeroen Lankveld enYvonne Dubben.Hetgezamenlijken tegelijkorgani­seren van een bluesconcert brachthen op 't idee van een reis tussende beide dorpen met halverwegeeen geschikte stop. Huiskamercafét Jopje inThesinge past goed indesfeer en Susan de Smidt was directenthousiast.

De bluesgroep; v.l.n.r. Dienco Ba/huis, Yvonne Dubben, Wil/em JanTimmermans en Elin Visser. (Foto: Wolter Karsijns)

RommelmarktvvGfOOp vrijdag 3 oktober van17.00 tot 20.00 uur houdt devereniging weer haartraditionele markt waarbijmeerdere curiosa zijn uitge·stald in de gymzaal aan deW.F. Hildebrandstraat.Een verloting, spelletje,drank·jeen hapje...voor elk iser ietstehalen.

Bent u nog in het bezit vanleuke spulletjes diewij kunnenverkopen,we komen hetgraagbij u ophalen. Belt u naar J.Ypey 3021714, D. Bolhuis 5414424 ofonsClubhuis5413tOB.

Namens de ouderraad:Kirsten deWolf,30241 94 enInekeSterringa, 302 3B 13

We hopen voor alle (toekomstige)kinderen in Thesinge en Garmer­wolde dat wehet voortbestaanvande peuterspeelzaal kunnen waar­borgen. Het zou toch jammer zijnals erweereen voorziening uit onzedorpen verdwijnt!!

Wiekent peuterspeelzaal deBenjamin niet?Vele kinderengingen engaan er met veel plezier naar toe. Hoelang kunnen wede speelzaalnog open houden? Verwoede pogingen van het bestuur om extrasubsidie bij degemeente los te peuteren zijn tot nu toe mislukt. Definanciële situatie is dusdanig dathet voortbestaanvan de peuter­speelzaal ernstig in gevaar komt.

Naast de herfstmarkt willen wij uattenderen op de Grote Clubactiedie binnenkort weer gehoudenwordt. Van elk verkocht lot gaat ertwee euro naar de vereniging.

Heeft u nog kinderkleding over ofspulletjesvoorde rommelmarkt,wiltu meehelpen of een taart bakken,dan horen wij dat graag!

We gaan als ouderszelf ook weeractie ondernemen. Naast alle an­dere acties,zoalsbijvoorbeeld Jan­tje Beton en de Grote Club Actie,gaan we nu een grote herfstmarktorganiseren. We hebben niet deillusie datwe hettekort inéén keerkunnen wegwerken,maarelke eurois meegenomen.Dit lijkt nu allemaal heel drama­tisch, en dat is het natuurlijk ook,maar we houden de moed erin. Wegaaneen heel gezellige markt hou­den, zonder aan de problemen tedenken. Een paar ouders hebbenzich opde organisatie gestort enerzijn al heel veel leuke, origineleideeën voor jong en oud. Naast hetgebruikelijke blikgooienen schmin­ken worden erook rondjesgeredenmeteen pony en zijner workshopsvoordevolwassenen.Ook isereenrommelmarkteneen kinderkleding­beurs. De rest blijft nog eenveras­sing! Voor alle leeftijden is er ietsleuks tedoen. De herfstmarkt wordtgehoudenopzaterdag 25 oktobervan 13.00 tot 17.00 uur.

B

Page 9: R TIIESDIGER E SS · R &TIIESDIGER E SS Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken zse jaargang september 2003 Hoera voor onszelf! Op maandag 8september vertrok

Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

De witgoed·elektro specialist.

Reparatie van alle merkenwasautomaten en drogers.

koelkasten, diepvriezersen andere elektrischehuishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

1

Voor de completewoninginrichtingzit u bij onsop de eerste rangBij ons vindt u topmerken op het gebied van:gordijnen. lam inaat. binnen- en buitenzonweringen vloerbedekking!

lES

QUICK'STEP'FlOOR

aupmqr:t414·i....~"'iJisette·

QRf...Iii.. de Ploeg

di.-dc. en vr. van 11 .00 tot 17.4 5 uu r

za ter dag van 10.30 tot 17.00 uur

Geop end :

Werkplaats:Grasdijkweg 8Garmerwolde

Tel: (050) 5417517

Drogisterij - Parfumerie - Reform - Therapie

Tafels worden door onsop maat gemaakt

van diverse houtsoortenen geheel naar uw wens

Folkingestraat 5Groningen

(050) 3139393

R' J 7~ 'CO"V\; .V\A.IY m eu be lat eile r

JPCOMcomputersDegelijk & Goedkoop

Complete PC

€ 549!

www.jpcom.nl050 . 549 07 75

dorpsweg 59 garmerwolde

Oo k voo r reparaties & upgrades

Sierbestrating

Showterras 3000 m2

Grasdijkweg 31a - 9798 TC GarmerwoldeTelefoon (050) 5493228

8ornholmstraat 4 - 9723 AX GroningenTelefoon (050) 313 86 00

VERSTOPPING?Alarmtelefoon050542189024 uurs-dienst• Rioolonts toppen• Aanleg en reparatie• T.V. -in spectie• Gevelrein ig ing• Im pregneringen

p'!tt: KUIL'iI41.'lld'~crt"d4it9t3=Noorddijkerweg 139734 AS GroningenT (050) 5421890F (050) 5423778I www.kuilreinlging.nl

InstallatiebedrijfThesinge v.o.f.• Elektra Kerkstraat 1• Gas 9797 PO Thesinge• Water Tel. 050 - 3024536• CV Fax 050 - 3024693

• Zink• Dakbedekking

M. Ritsema - Bedum - tel.K. v.d. Veen - Kolham - tel.

050-30107350598-393504

NIJDAMKEUKEN- EN VLOEREN

Keukens - Inbouwapparatuur - Planken ­vloeren - Laminaat - Parket

Koldingweg 5 - 9723 HL Groningen(Industrieterrein De Driebond)

050 • 5498416www.n ijdam.nl

9

Page 10: R TIIESDIGER E SS · R &TIIESDIGER E SS Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken zse jaargang september 2003 Hoera voor onszelf! Op maandag 8september vertrok

Kamerlid bezoekt NBvP!Op 17september startte deNBvP Vrouwen van Nu.afdeling Garmerwoldehaar activiteiten in dorpshuis "De Leeuw". Als gastspreekster was mevr.Janneke Snijder uitgenodigd. Zij vertelde. onder de titel "Van stal totpluche" over haar politieke loopbaan.Zij werd op22-jarige leeftijd lidvan deWD. Werd raadslid indegemeenteTermunten.daarna inDelfzijl.wethouder inDelfzijl .Statenlid enwas indietijd ook nog voorzitter van de Provinciale Bond van Plattelandsvrouwen.Naast aldeze werkzaamheden was ze ook nog boerin en moeder van driekinderen. Een echte duizendpoot dus. die ook nog zeer boeiend kanvertellen.

Karla Pos/ma

ziet SaraYvonne

Op zondag 31 augustus verscheen er in devroegeochtend op deMolenweg een gigantisch grote opblaaspop: Yvonne Lode was 50jaar gewordenl Een heuglijk feit, dat je niet ongemerktvoorbij kuntlatengaan(ofjehet nu leuk vindt of niet). MeteenenormeSara indetuinvalthet inieder gevalwel op.Op gepastewijze werddituitgebreidgevierd met familie, vrienden en buren; onder het genot van eendrankje eneen barbecue. Het iswaarschijnlijk wel een verjaardag metgemengde gevoelens. als je beseft dat ze pas geleden hun huishebben verkocht. En dit - in ieder geval voor Yvonne - haar laatsteveriaardaq was opditadres. Maar niet getreurd: inhun nieuwe woningin Ten Boer zullen erhopelijk nog vele volgen ...

Janna Hazeveld·Maat(voorzitter)

tiviteitscommissie. schouwburg­groep en fietsclub.Alle avonden worden gehouden indorpshuis "De Leeuw" en beginnenom 20.00uur.Secr.:Pia Pops-Smit­tenberg. W.F. Hildebrandstraat 37.Garmerwolde: tel. 050-541 6587.

De klaverjasavond in septemberheeft een volledige overwinning op­geleverd voor het gezin Van derMolen aan deDorpsweg!De uitslagluidt als volgt:1.vader Jan 63762. dochter Elleke 63603. moeder Detta 62114. dochter Riëtte 6187Proficiat!

"De Soos"

Ons programma ziet er verder alsvolgt uit:15 oktoberMevr. Krieken legt uitwatschizofre­nie is. hoe gajeermee om enhoeis debehandeling.12 novemberViering van ons 70-jarig jubileum.17decemberKerstavond m.m.v. het KwartetCantus.10 januariNijjoarsveziede met een optredenvan de Jukebox-zusjes.18 februariJaarvergadering + een lezing overhet Koninklijk huis.17 maartEen gezamenlijke avond met deafd. Ten Boer en Ten Post m.m.v."De Tielozen"14 aprilEen reisverslag over ThailandVerder hebben we een zangkoor­tje. tuinclub. handwerk- en crea-

Wie helpt bij paardrijden?

Test of uw pensioenuw carrière kan volgen.

Wie lijkt het leuk om mee te helpen bij het paardrijdenmet gehandi·capte ruiters?Zoals veel mensen waarschijnlijk wel weten. rijden opdeMartini Manegeruiters die een handicap hebben. Veel van deze mensen kunnen ondankshun handicap "gewoon"paardrijden. Ze besturen hun eigen paard en erhoeft niet iemand naast het paard of deruiter te lopen om te zorgen datalles goed gaat.

Op de carrièreladder klimmen is leuk.Maar als u uw pensioen niet laat meeklimmen.moet u later een grote stap terug doen.Het zogenaamde pensioengat ontstaat bijsteeds meermensen.Zet nu de eerste stap in de richting van eengoede financiële toekomst.Kijk op www.rabobank.nl of bel 0900-0907en maak een afspraak met de adviseurvan uw Rabobank.

Soms heeftderuiter echter een handicap.waardoorhet niet mogelijk isomzelfstandig tekunnenrijden. Zij vragen bijhet paardrijden extra hulp. Hulpvan iemand die deruiter of het paard vasthoudt.Op ditmoment hebben we veel aanvragen van veelal heel jonge kinderendie graag willen komen paardrijden. Om het voor hen mogelijk te makenom te komen rijden, zoeken we enthousiaste mensen die deze ruitersgraag willen helpen.Lijkt jeditleuk. ben jeouder dan 15jaar en heb jeopdezaterdagmorgen(09.30-12.30 uur) tijd om mee tehelpen. neem dan contact met ons op.Mocht jenietelke zaterdagkunnen. maar het lijkt jewel heel leuk,dankunje eventueel ook samen met iemand andersdeze taak opje nemen.Interesse? Bel rustig of kom langs.

Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank

Martini ManegeFrank Janssen. Petra Daterna

Lageweg 13A. 9797TA Thesinge; tef. 050-54 162 72

10

Page 11: R TIIESDIGER E SS · R &TIIESDIGER E SS Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken zse jaargang september 2003 Hoera voor onszelf! Op maandag 8september vertrok

Foto1. De jury, Jan van der Woude en Sake Heidema,kijken toe hoeMonique Groothof( en Annemiek Havinga klaar staan voor de start.Foto2.Hetwater is vlakbij voor Jeroen Grootholf! Foto 3. Een enthousiast kinderkoor zingt uit volle borst. Ds. Ignace Frenay.

Startweek 20033t/m 1september

De Startweek is traditioneel het begin van het kerkelijk seizoen van deSamen op Weg kerk GarmerwoldefThesinge.Het behendigheidsspel over het Maar op vrijdag 5 september trok veelbekijks! Winnaars bij de ouderen waren: 1. Menko Heidema; 2. SakeHeidema en 3. Henk van Zanten. Bij de jongeren: 1. Tjeerd Vaatstra: 2.Klaas Kol en3. Bennie vanZanten.De week werd afgesloten met een kerkdienst. waarin ds. Ignace FrenayuitMensingeweeropgeheel eigen wijze dedienst vorm gaf.Na afloop waserkoffie en later een lunch, waaraan zo'n85 mensen deelnamen. (Foto's:Wolter Karsijns)

Stoom/luitjesTe koop• Pruimen(ingevroren) voor hetmaken van jam ofcompote; € 1,00perkilo. H. Verbree, W.F. Hildebrandstraat 1; tel. 541 51 09.Gezocht• Oppas opwoensdagmiddag van 12.00 tot18.00 uur voor onze zoon Bas

van 4 jaar. Tel. 050-542 5530; 06­55735270.• De eigenaar van het "FotoboekTen Boer.een historischoverzicht".Het boek is waarschijnlijk dubbelteruggebrachtmetdefoto'svoordereünievandeschool inGarmerwol·de. Info: 050-302 29 10.Tehuur gevraagd• Graag zou ikgebruikwillen kun­nen maken van een werkruimte!schuur (± 40 m2) t.b,v,verschillen­de creatieve en theateractiviteiten(kindercursussen en mijn praktijk"de kijkdoos'). Joke de Jong, tel.050-31484 19.

50 jaar "De Eendracht"De kaartclub"De Eendracht" uit Thesinge bestaat dit jaar 50 jaar.Dit heuglijk feit willen we vierenopzaterdag 25oktober. 's Middagsis er een receptie in café Molenzicht van 17.00 101 18.30 uur. 'sAvonds wordt erinMolenzicht een gezellige klaverjasavond gehou­den voor leden en alle Thesingersdiegraag een kaartje willen leggen.Men moet natuurlijkwel kunnen klaverlassen. Erzijn mooieprijzentewinnen.De inleg is drie europerpersoon.

Wiltumeedoen,dan moet uzich wel even opgeven vóór18ok1ober.Dit kan bij: Roelf Koopman, Molenweg 10,telefoon 050-30217 61enRoelieDijkema,G.N. Schutterlaan22, lel.302 13 05. We rekenenopuw komst.

Namens hetbestuurRoelie Dijkema

Ditdoen we dus ookbij "Beter Bewegen voor Ouderen' inGarmerwolde.(Foto:Bea Fokkema)

MBvO GarmerwoldeAls het mooi weer is, gaanwetijdensdegymles naar buiten om jeu deboules te spelen. Zo vangen we twee vliegen in één klap: we zijn inbeweging en genieten van debuitenlucht.We zijn een groep van 12 dames en 2 heren. Erkunnen nog een paarmensen bij. Hennie en Arie zouden het fijnvinden als ze wat versterkingkregen; dus mannen: kom op! De lessen zijn op donderdagmiddag enbeginnen om kwartover twee.

Roe/ie Dijkema

11

Page 12: R TIIESDIGER E SS · R &TIIESDIGER E SS Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken zse jaargang september 2003 Hoera voor onszelf! Op maandag 8september vertrok

Foto van de maand

RedactieFotograaf Garmerwolde:Henk Remerie 050·5419630Fotograaf Thesinge:WolterKarsijns050-302 2071Eind·redactie:Hillie Ramaker-TepperDorpsweg26- 050-541 [email protected]:Karel DrabeStadsweg39798 TEGarmerwolde050-5411019RabobankBedum-Delfziilrek.nr.32.07.05.749Abonnementsgeld € 13.00 p.j.Bij automatische incasso € 10,40p.j.Postabonnees:basistarief+porto­kostenPrijsper krant€ 1,25Hoofdartikel op Internet:www.garmerwolde.net

KopiJ Inleveren bij Dorpsweg 26ofG.N. Schulterlaan 16, ullerlljkwoensdag 22oktober 18.00 uur.

Inhetkader van dedorpsvernieuwing Thesinge is behalve het lijkenhuisjeook een pad aangelegd rondom hetkerkhof. (Foto: Wo/lerKarsijns)

Agendatlm 12oktober.GalerieAbbemaar:expositieHet­ty Boogholt en Hans Sas (beidenfotografen).Open:vrijdag.zaterdagen zondag van 13.00 - 17.00 uur.• NH Kerk, Garmerwolde: foto­expositie FotoGroepGarmerwolde.Open:woensdag-.donderdag-.vrij­dag- enzaterdagmiddag van 13.00• 17.00 uur.tlm 19oktoberNH KerkThesinge: expositie Dettaten Doesschate (installatie). Open:zaterdag en zondag van 13.00 ­17.00 uur.tot 25 oktoberZomer-expositie in en rondom deoude boerderij van Metaal-atelierHerbert Koekkoek. Open: vrijdagen zaterdag van 10.00- 17.30 uur.zaterdag 27 september• showroom Ritserna Sierbestra­ting. Grasdijkweg 31;van 13.00 tot17.00 uur: volledig overdektepom­poenenmarkt (incl.workshops voorkinderen)• TiggelhaliTen Boer; 20.00 uur:jubileumconcert Harmonie(80jaar)en Alpenjagers (30 jaar)vrijdag 3 oktober• gymzaal W.F. Hildebrandstraat;17.00-20.00 uur:traditionelemarktmet allerhande curiosa. (vv GEO)

12

zaterdag 4 oktober• Wereld-dierendag• Koningsheert 2; tussen 14.00 •17.00 uur:verkoopvan alles ennogwat.zondag 5 oktoberKloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:Marianne Hund (vertelling, zang enharp) brengt "Razende Roelant.of:hoe een verstandig man gekwerddoor liefdesperikelen" - madrigalenvan Giachet de Berchem op tek­sten van LudovicoAriosto. (OSA)woensdag 15 oktoberdeLeeuw;20.00uur:Mevrouw Krie­ken vertelt over schizofrenie:watishet. hoe gaje ermee om en wat isde behandeling. (NBvP. Vrouwenvan Nu)donderdag 23oktober• 10.00 uur:Koffiemorgen in KerkhörnGarmer­wolde.zaterdag 25oktober• 11.00 - 16.00 uur: Open DagWaterzuivering Garmerwolde• 13.00 - 17.00 uur: Herfstmarktpeuterspeelzaal Benjamin• café Molenzicht: receptie pluskJaverjasavond i.v.m. 50·jarig be­staan kaartclub "De Eendracht"zondag 26 oktober14.00-19.00 uur: Blues cruise Rui·scherbrugiThesinge/Sint Annenvrijdag 31 oktobercafé Molenzichl; 20.00uur: Dege­meenteraad van TenBoerkomtmetu praten.

Kunst indekerkIn het weekend van 19, 20 en 21december willen weeen expositieorganiseren indekerk van Garmer­wolde. waar kunstenaars uit Thes­ingeenGarmerwolde hunwerkten­toon stellen. Wilt u uw werk daar­voorbeschikbaarstellen. neem daneven contact op met één van on­derstaande personen. Juist ama­teut-kunstenaars willen we vanharte stimuleren aan de expositiedeel te nemen.

Voorniet-basisschool jeugd tot enmet 18 jaarvanbeide dorpen orça­niseren we in de laatste maandenvanditjaareenschilderworkshop,die uit drie bijeenkomsten zal be­staan. Het gemaakte werk wordtook tijdens het Kunst-in-de-kerk­weekend tentoongesteld. Van dedeelnemers wordt een kleine eigenbijdrage gevraagd. Opgave kan bijonderstaande personen. De basis­school in Garmerwolde wordt ookbij het kunstproject betrokken.

Voorvragenenlofopgave kancon­tact worden opgenomen met:Cheryl Hoekstra, Grasdijkweg 8.telefoon54175 17;Anneke Kallen­berg.Koningsheert 5. tel. 541 4035ofTiny Smit. Dorpsweg36. tel. 54171 78.

VeeserviceR. van der Woude

Klauwverzorg ingDiergeneesmiddelen

en -benodigdheden

GA RME RW O LDEro (050) 5424962

b.g.g. 06-20 I88706

EredienstenSOW gemeente5 oktober09.30uur Thesinge.ds.Meyermanuit Peize12oktober09.30 uur Thesinge. ds.Meihuizenuit Kantens19oktober09.30uur Garmerwolde,ds.deWituit Drachten26 oktober10.00uur Thesinge. ds. Giethoornuit Groningen