PvdA Amsterdam West LEdenblad 2013

16
Ledenblad - Maart 2013 - Jaargang 1 - Nummer 1 De Vluchtkerk • De stadsdelen • Interview met Kirsten Meijer • Actueel in het stadsdeel • Het rode hart van Gregor Niessen

description

Ledenblad van de PvdA Amsterdam West, editie maart 2013.

Transcript of PvdA Amsterdam West LEdenblad 2013

Page 1: PvdA Amsterdam West LEdenblad 2013

Ledenblad - Maart 2013 - Jaargang 1 - Nummer 1

De Vluchtkerk • De stadsdelen •Interview met Kirsten Meijer • Actueel in het stadsdeel • Het rode hart van

Gregor Niessen

Page 2: PvdA Amsterdam West LEdenblad 2013

2 PvdA Amsterdam West | Maart 2013

e kunt de hele dag tweets en emails lezen. Er zijn ge-noeg fora vol nieuwtjes en meningen. De krantjes en

bladen vliegen je om de oren. Maar dit PvdA-ledenblad heeft toegevoegde waarde. Je sloeg het niet voor niets open. Het verbindt waar we wonen met hoe we in het leven staan en waar we naartoe willen.

Dankzij een enthousiaste groep partijgenoten in West hebben we een nieuw blad. Een plat-form voor boeiende verhalen over het leven in West, ach-tergronden over het werk van onze politici in het stadsdeel en ruimte voor opinie. Samengebracht en geredigeerd, opgemaakt en gepubliceerd. Een magazine van waarde.

Door de Wiardi Beckman Stichting zijn de waarden van de sociaal-democratie in februari weer scherp gesteld: goed werk, bestaanszeker-heid, binding en verheffing. De inhoud van het manifest werd gevoed door vijftig interviews over het dagelijks leven van mensen in het land: ogenschijnlijk alledaagse verhalen, die ondertussen antwoorden gaven op de grote politieke vragen.

Idealen verbinden met de dagelijkse wereld om ons heen. In West doen we dat continu. Door het Ombudsteam elke donderdagavond, met de open vragen aan buurtbewoners tijdens de canvasacties, in gesprekken tijdens de activiteiten en in het werk van de bestuurders en deelraadsle-den. Het ledenblad legt dat vast, verbindt en zet aan het denken.

Veel dank aan de groep mensen die deze eerste uitgave mogelijk maakte, en inspiratie gewenst aan iedereen die de pen ter hand neemt.

Herman Wiersema Afdelingsvoorzitter

Colofon

Dit is een uitgave van de PvdA-afdeling Amsterdam West.

De samenstelling en eindredac-tie is in handen van de redac-tie, die bestaat uit de volgende leden:

Wouter Breedt BruijnJaime DonataJasper JansLaura JanssenStefanie de RuiterMerel SchogtMartin SchutrupsBrigit TeurlingsTobias van der Valk

Het blad verschijnt afgewisseld digitaal en op papier. In de digi-tale versie staan links (in rood) opgenomen voor meer online informatie.

Contactgegevens van de dage-lijks bestuurders, fractieleden en bestuursleden staan op de website amsterdamwest.pvda.nl.

Vragen, suggesties, opmerkin-gen? [email protected]

Of volg ons via de social media:

facebook.com/pvdamster-damwest

twitter.com/PvdA_West

JVan de voorzitter

Waardevolle verhalen

Page 3: PvdA Amsterdam West LEdenblad 2013

PvdA Amsterdam West | Maart 2013 3

Actueel in het Stadsdeel 7Nieuws over WereldsWest, de grofvuilproblematiek, de aanpak van massagesalons en informatieavonden over inbraken.

Fietsen door West 7Beeldverslag van de fietstocht die de PvdA op zater-dag 16 maart organiseerde in West.

Wachten op een normaal leven 8‘Illegaal verblijf wordt strafbaar gesteld’, staat er in het regeerakkoord tussen PvdA en VVD. De gevol-gen laten zich zien in de Vluchtkerk in Amsterdam West.

Agenda 9Wat is er de komende maanden allemaal te doen bij de PvdA Amsterdam-West?

Interview Kirsten Meijer 10De Internationaal Secretaris woont in Amsterdam West, maar reist de hele wereld rond om zich in te zetten voor de sociaal-democratie en werkt onder-tussen toe naar de Europese verkiezingen in 2014.

Pieter Hilhorst bezoekt West 12Pieter Hilhorst is sinds november 2012 wethou-der financiën, onderwijs en sport van de centrale stad. In die rol wil hij kennismaken met de Pv-dA-afdelingen van Amsterdam.

Amsterdam Verbindt 13Vrijwilligster Henny Heijmans vertelt over haar initiatief Amsterdam Verbindt. Het bestaat uit twee projecten: het basisschoolproject ‘Jong-West’ en het kookproject voor daklozen ‘Koken in een andere Keuken.

Geschiedenis stadsdelen 14Nu het bestuurlijk stelsel van Amsterdam op de schop gaat, is het tijd om terug te kijken naar de geschiedenis. Over stadskwartieren en buurt-combinaties. Het Rode Hart van... 16Gregor Niessen, woonachtig aan de Postjeskade, vertelt over zijn PvdA-lidmaatschap en zijn ide-alen in Amsterdam en in de wereld.

In dit nummer

Page 4: PvdA Amsterdam West LEdenblad 2013

4 PvdA Amsterdam West | Maart 2013

WereldsWest

Half februari hield de PvdA West samen met GroenLinks de bij-eenkomst ‘WereldsWest’, om een podium en netwerk te bieden aan alle buurt- en wijkinitiatieven die ons stadsdeel tot één van de meest bruisende en gezellige delen van Amsterdam maken. Veel initia-tieven kwamen op deze avond af. Netwerkorganisaties als Connect, maar ook lokale ruil- en huurplat-forms als Peerby en WeGo. Initi-atieven die allemaal op hun eigen manier proberen om buurtbewo-ners met elkaar in contact te bren-gen. Als het aan de PvdA West ligt zullen er de komende maanden nog een aantal van deze bijeen-komsten worden georganiseerd.

Wilt u meer weten over Werelds-West of kent u mensen in de buurt die Amsterdam-West nog net ietsje mooier maken dan het al is, mail dan naar Suzanne Jansen ([email protected]) of kijk op de site van onze afdeling.

Actueel in het Stadsdeel

door Jaime Donata

Aanpak massagesalons

De laatste tijd zijn massagesa-lons in Amsterdam regelmatig in het nieuws geweest. Er waren sterke aanwijzingen dat er achter de deuren van deze vaak onschul-dig ogende bedrijfjes een wereld schuilgaat van illegale prostitutie en mensenhandel. Waar de PvdA niets heeft tegen een goede massa-gevoorziening, heeft de partij wel iets tegen uitbuiting van kwetsbare mensen. Na gericht onderzoek in samenwerking met politie en de centrale stad heeft het stadsdeel een massagesalon in West waar misstanden aan de orde waren, la-ten sluiten. Op deze manier hoopt de PvdA bij te dragen aan een vei-lige leefomgeving waar criminali-teit en uitbuiting geen ingang vin-den. Om er voor te zorgen dat de massagebranche in West schoon blijft, is er door het stadsdeelbe-stuur een zogenaamd ‘paraplu’-bestemmingsplan aangenomen dat de vestiging van nieuwe massage-salons in eerste instantie verbiedt, zodat elke onderneming kan wor-den gescreend op eventuele mala-fide praktijken.

Wilt u meer weten over hoe op lokaal niveau iets wordt gedaan tegen mensenhandel en illegale prostitutie?

Lees dan hoe de PvdA-fractie West de kwestie al begin 2012 op de agenda zette en hoe het Stads-deelbestuur de kwestie oppikt.

Grofvuil

De PvdA in West maakt zich hard voor het opknappen van de open-bare ruimte in ons stadsdeel. Het tegengaan van de doorlopende dump van grof vuil op straat, hoort daar ook bij. Maar het aanpakken van dit probleem is niet gemakke-lijk. Ondanks de gerichte aanpak om veertig gelokaliseerde vuil-hotspots strenger te gaan contro-leren, kan iedereen die wel eens door West fietst, zien dat het afval-probleem op straat nog lang niet is opgelost. Vorig jaar december heeft PvdA-woordvoerder Open-bare Ruimtelijke Ordening en Ste-delijke vernieuwing, Jasper Etten, het stadsdeelbestuur gevraagd om in de evaluatie van het ‘Hotspotbe-leid’ te onderzoeken of de illegale afvaldump is afgenomen of dat het probleem zich simpelweg heeft verplaatst. Binnenkort komt het evaluatierapport. De PvdA-fractie houdt de vinger aan de pols en denkt ondertussen zelf ook na over mogelijke oplossingen. Zoals het laten ‘adopteren’ van een afvalcon-tainer of een grofvuil-ophaalpunt door betrokken buurtbewoners.

Nieuwsgierig?Lees de column van Jasper Etten of de schriftelijke vragen PvdA-fractie over evaluatie aanpak grofvuil-hotspots.

Page 5: PvdA Amsterdam West LEdenblad 2013

PvdA Amsterdam West | Maart 2013 5

16/3/2013Fietsen door West

Op zaterdag 16 maart organiseerde de PvdA een fietstocht door het stadsdeel, een mooie manier om de buurt beter te leren kennen. Onder aanvoe-ring van stadsdeelbestuurder Godfried Lambriex en Ries Breek, projectleider in stadsdeel West, fietsten ruim tien PvdA-leden langs enkele bij-zondere plekken en projecten in West. De tocht voerde onder meer langs tramremise De Hallen, waar een bioscoop en restaurant gaan verrijzen, de in aanbouw zijnde Westermoskee, het Mercator-plein, de Kolenkitbuurt en de Westergasfabriek. Na ruim 2,5 uur warmden de verkleumde fietsers – de wind was snijdend koud – zich met een borrel op bij de Buurtboerderij. Binnenkort volgt een nieuwe editie, uiteraard met een andere route.

Informatieavonden inbraken

Wie regelmatig het lokale nieuws volgt, kan wel eens de indruk krijgen dat er nogal wat wordt in-gebroken in Amsterdam, ook in West. Helaas is dat ook zo. Omdat veiligheid van bewoners de PvdA aan het hart gaat, organiseert het stadsdeel samen met de politie re-gelmatig speciale informatieavon-den. Daar wordt getoond waar in West op dat moment de meeste inbraken worden gepleegd, wat er wordt gedaan om het probleem tegen te gaan en waar mensen op kunnen letten om hun eigen huis en omgeving zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor inbrekers.

Lees over veiligheid in het stads-deel in Orhan Kayars blog. Heeft u klachten of tips over inbraken en veiligheid in uw eigen buurt, laat het dan weten aan Orhan Kayar ([email protected]) of Silvester Heijdemann ([email protected]).

Page 6: PvdA Amsterdam West LEdenblad 2013

6 PvdA Amsterdam West | Maart 2013

Wachten op een normaal levendoor Jasper Jans

‘Illegaal verblijf wordt strafbaar gesteld’, staat er in het regeerakkoord tussen PvdA en VVD. De gevolgen laten zich zien in Amsterdam West.

r bestaan geen onwettige mensen. Er be-staan wel onmenselijke wetten’. Dat staat op de sticker aan de ontvangstbalie van de Vluchtkerk.

De tweede zin slaat op de strafbaarstelling van il-legaal verblijf in Nederland die het kabinet Rutte-As-scher op de agenda heeft gezet. Sinds eind jaren ne-gentig probeert de overheid om grip te krijgen op de groeiende groep illegalen in Nederland. Het strafbaar stellen van illegaal verblijf is daar het meest recente voorbeeld van.

Mocht het parlement instemmen met dit voorstel,

‘E

Page 7: PvdA Amsterdam West LEdenblad 2013

PvdA Amsterdam West | Maart 2013 7

dan wordt een grote groep mensen in één keer ge-criminaliseerd. Sinds 1998 is de vluchteling verant-woordelijk voor zijn of haar vertrek uit Nederland. Wie dat niet kan of wil, verblijft daarna illegaal in Ne-derland en kan bijvoorbeeld niet werken of een huis huren. Maar een groot deel van de illegale vlucht-elingen kán eenvoudigweg niet terug naar waar ze vandaan komen, omdat hun land van herkomst ze niet erkent of omdat hen vervolging of oorlog wacht. Dit zijn zogenaamde ‘onuitzetbaren’.

Vorig jaar besloot een aantal van deze mensen om in opstand te komen tegen de in hun ogen onmen-selijke behandeling. Dat protest heeft zich verplaatst naar Amsterdam West. In de voormalige St.-Joseph-kerk in de Robert Scott-buurt is sinds begin decem-ber de Vluchtkerk ingericht. Tot en met maart ver-blijven hier honderdtwintig illegale vluchtelingen. Waar ze na 30 maart naar toe gaan is ongewis. Zoals hun hele toekomst ongewis is.

Deze mensen leven in een juridische Catch-22. Ze mogen hier niet zijn, maar ze kunnen hier ook niet weg. Waar gaan ze heen? Wat moeten ze doen? Hoe leven ze in Nederland zonder huis of baan?

We spreken in de Vluchtkerk met Bayissa Kebede Ayana uit Ethiopië. In zijn thuisland heeft Bayissa een politieke partij opgericht die kritisch is jegens het regime. Daarom is hij vier jaar geleden naar Nederland gevlucht. Hij kwam eerst terecht in het

asielzoekerscentrum nabij Emmeloord en later in het detentiecentrum in Zeist. Sinds een jaar woont hij op straat in Amsterdam. Hij was erbij toen het tentenkamp in Osdorp werd ontruimd en woont nu in de Vluchtkerk.

In de Vluchtkerk is Bayissa een van de leaders. Hoewel de kerk voornamelijk wordt gerund door vrijwilligers, besturen de vluchtelingen zelf een groot deel van het dagelijks leven. De leaders hebben daarin een belangrijke rol. Zij organiseren, leiden en controleren de uitvoering van dagelijkse taken. De bewoners doen zelf boodschappen, koken hun maal-tijden en houden de kerk schoon.

Bayissa leidt ons rond door de kerk. Het is er rus-tig. In het schip van de kerk is de centrale ruimte ingericht. Er zitten alleen mannen te praten, te ta-feltennissen en te sjoelen. Soms wordt er gedanst of muziek gemaakt. Op wat eens het altaar was, wordt druk schoongemaakt door mannen en vrouwen. Hier wordt iedere dag op drie gasstellen gekookt voor honderdtwintig vluchtelingen. Er is nu vol-doende eten voor drie maaltijden per dag, legt Bayis-sa uit. Maar in januari was het krap aan. Het is koud in de kerk en uit een scheur in het dak sijpelt water naar binnen. Bayissa leidt ons naar een van de slaap-vertrekken in de kamers naast het schip. Hier slapen ongeveer vijftien vrouwen dicht op elkaar met soms niet meer dan een dun doek om zich af te scheiden van de ruimte.

Het gaat er gemoedelijk aan toe, maar dat is niet altijd zo. ‘Er is veel stress en geen comfort’, vertelt Bayissa. ‘Soms wordt er gevochten.’ Maar dat komt niet door een gebrek aan saamhorigheid, bezweert hij. In de kerk wonen mensen uit meer dan tien lan-

‘Er is stress en ruzie omdat we geen droom hebben. We weten onze toekomst niet.’

Meer weten?

Voor meer informatie over de Vluchtkerk, zie: http://devluchtkerk.nl/. De kerk is van dinsdag tot en met zondag te bezoeken (14.00-16.00 en 18.00-22.00).

Op 23 maart is er een demonstratie onder de naam ‘Geen vluchteling op straat of in de cel’. De PvdA-Amsterdam doet mee. De manifestatie begint om 13.00 voor de Vluchtkerk. Zie: http://vluchtelingenactie2013.nl/

Page 8: PvdA Amsterdam West LEdenblad 2013

8 PvdA Amsterdam West | Maart 2013

den, van Mali tot China. Ze willen samenblijven, zegt Bayissa. Achmed uit Somalië valt hem bij. ‘Er is stress en ruzie omdat we geen droom hebben. We weten onze toekomst niet.’

Vele bewoners van de Vluchtkerk hebben jaren geleden al gehoord dat ze het land moeten verlaten en leven sindsdien op straat. Velen van hen gaan van opvang naar opvang, van GGD naar GGD. Alle op-lossingen zijn tijdelijk, zo ook deze. De kerk is beter dan de straat, benadrukken Bayissa en Achmed en ze willen iedereen bedanken voor al hun steun. Maar dat een permanente oplossing maar niet in zicht komt, steekt. ‘We’re very happy to be here, but we do not know where we go after 30 March. Dit is niet normaal leven. Wij willen maatschappelijk leven. De Nederlandse taal leren. Werk doen.’

Bayissa en anderen zijn een paar keer naar Den Haag gereisd om te praten met leden van de Tweede

Kamer. Een paar politici zijn zelfs naar de Vlucht-kerk gekomen. Trots laat Bayissa een foto zien van zijn ontmoeting met Diederik Samsom. ‘Ze willen wel een oplossing’, meent Bayissa, ‘maar ze kunnen niets zelf beslissen.’ Ook de kersverse Amsterdamse wethouder Pieter Hilhorst liet onlangs tijdens een bijeenkomst van de afdeling Amsterdam-West we-ten dat de gemeente weinig voor de vluchtelingen kon betekenen.

Eén ding waarover de Kamerleden deze kabinets-periode in ieder geval wel kunnen beslissen is de strafbaarstelling van illegaal verblijf in Nederland. Ondertussen wonen in Amsterdam West honderd-twintig mannen en vrouwen in een tot opvang om-getoverd gebedshuis. Daar wachten ze tot 30 maart. En na die dag wachten ze nog wat langer.

Op het voormalige altaar staat de keuken. Op drie gasstellen wordt iedere dag gekookt voor 120 vluchtelingen.

Page 9: PvdA Amsterdam West LEdenblad 2013

PvdA Amsterdam West | Maart 2013 9

De komende tijd staan de volgende activiteiten gepland.

Zaterdag 23 maartDemonstratie Vluchtkerk13.00 uur verzamelen bij de kerk

Zaterdag 23 maartLandelijke canvasdag. PvdA Amsterdam West canvast in de Gulden Winckelbuurt in Bos en Lommer. We verzamelen om 12.00 uur bij Shu-kran patisserie & traiteur op de Bos en Lommerweg 225.

Dinsdag 26 maartJaarvergadering PvdA AmsterdamConservatorium Amsterdam20.00 uur Donderdag 28 maartAlgemene ledenvergadering PvdA Amsterdam West.Buurtcentrum BACK, Bos en Lommerweg 359.20.00 uur

Zaterdag 27 aprilLandelijk PvdA-congresWTC Expo in Leeuwarden

Woensdag 1 meiInternationale Dag van de Arbeid

Oproep!

Vind je het boeiend om je buurt en organisa-ties in je buurt beter te leren kennen? En vind je het leuk om PvdA-contactpersoon te zijn voor diverse buurtorganisaties in Amsterdam West? Meld je dan aan bij het nieuwe luister-en-praatteam van de afde-ling. Bel (secretaris bestuur: B. Teurlings 06-10634205) of mail naar: [email protected].

Ben jij ook geïn-spireerd om iets te ondernemen? Wil jij geen informatie of activiteit missen? Schrijf je dan vandaag nog in op de campagne mailinglijst en blijf op de hoogte. Hoe? Dit doe je door een mailtje te sturen naar [email protected]

AgendaPvdA in de buurt

De PvdA in West gaat regelmatigde straat op. Doe ook mee op 23 maart met canvassen!

Page 10: PvdA Amsterdam West LEdenblad 2013

10 PvdA Amsterdam West | Maart 2013

Je bent nu ruim een jaar Internationaal Secretaris. Hoe bevalt dat?‘Het geeft me veel voldoening om me iedere dag te kunnen inzetten voor de internationale sociaal-democratie. Je wilt dat mensen het goed hebben, waar ze ook wonen. Dat is geen vanzelfsprekend-heid. Ik merk dat ik wat kan betekenen voor mensen, in praktische en politieke zin. Maar je moet mensen wel mobiliseren. Verandering komt niet vanzelf.’

Ontwikkelingssamenwerking, internationale so-lidariteit. Als je de media moet geloven, zijn het idealen die tegenwoordig flink onder druk staan. Wat doe je tegen het cynisme?‘Met dat cynisme valt het wel mee in Nederland. Kijk naar acties als Serious Request, die lopen hartstikke goed. Mensen zijn nog steeds bereid om een stuk van hun welvaart te delen met mensen die het minder hebben. Het moet wel duidelijk zijn dat wat je doet zinvol is, anders verlies je steun voor internationale samenwerking. Een mooi voorbeeld is het werk van de Alfred Mozer Stichting. Die ondersteunt demo-cratie in transitielanden aan de randen van Europa,

door training van politieke zusterpartijen. Die par-tijen hebben daar baat bij en dat kan net een steuntje in de rug zijn in soms heel moeilijke omstandighe-den. Zoals in Tunesië waar sociaal-democraten alles op alles zetten om de sharia uit de nieuwe grondwet te houden.’

Ben je veel in het buitenland?‘Eén van de taken van de internationaal secretaris is het onderhouden van contacten met sociaal-democratische zusterpartijen, dus ja, ik kom nog eens ergens. En dat is nodig. Grote problemen en bedreigingen moeten Europees, soms ook globaal worden aangepakt. Hoe maken we samen met an-dere partijen een socialer Europa? Hoe gaan we om met klimaatverandering? Het lijkt misschien ver weg en abstract, maar het raakt ons allemaal.’

Je woont al sinds 1998 in Amsterdam-West. Nog steeds naar wens?‘Ik ben opgegroeid in Heerde, op de Veluwe, en kwam in Amsterdam wonen toen ik Sociale Geografie ging studeren. Ik ben meteen in West terechtgekomen, in de Mercatorstraat. Ik heb het daar altijd heel erg leuk gevonden, mooi groen, tegenover een park met grote bomen. Daar geniet ik nog steeds elke dag van. Misschien is dat nog een beetje het plattelandsmeisje in me. Ik ben me echt gaan hechten aan West en zou

‘We verdienen ons brood in Europa’door Jaime Donata

Kirsten Meijer werd ruim een jaar geleden op het Congres in Den Bosch gekozen tot Internationaal Secretaris van de PvdA. Deze jonge politica uit Amsterdam-West reist nu de hele wereld rond om zich in te zetten voor de sociaal-democratie en werkt ondertussen toe naar de Europese verkiezingen in 2014.

‘Mensen zijn nog steeds bereid om een stuk van hun welvaart te delen’

Kirsten Meijer over Amsterdam West en internationale samenwerking

Page 11: PvdA Amsterdam West LEdenblad 2013

PvdA Amsterdam West | Maart 2013 11

er niet zo een-twee-drie weg willen.’

Wat is volgens jou het grootste probleem in West?‘Amsterdam-West is er flink op vooruitgegaan de af-gelopen tien jaar. Maar we moeten wakker blijven. Er wonen grote gezinnen in kleine huisjes en er is veel armoede achter de voordeur. We moeten mensen vooruit blijven helpen waar mogelijk. Ik heb eens gastles gegeven op de Weekeind Academie bij mij in de buurt. Er werken veel vrijwilligers en de kinderen hebben daar een plek om rustig te leren en zich te ontwikkelen. Dat soort dingen zijn belangrijk. Het hoort bij een sociaal-democratische partij om te in-vesteren in de toekomst.’

In 2014 zijn er Europese verkiezingen. Zijn jullie daar nu al mee bezig?‘Jazeker. De Europese verkiezingen in 2014 zijn heel belangrijk, want er ligt een keuze over welke richting we op willen met Europa. We verdienen ons brood in Europa. Zeventig procent van onze inkomsten ver-dienen we met export en doorvoer. Maar Europa is

meer dan een markt. Het is ook een continent waar iedereen een fatsoenlijk bestaan moet kunnen opbouwen. Iedere Europeaan ver-dient een eerlijke baan. Maar sociale rechten staan onder druk, landen concurreren met elkaar op arbeidsvoorwaarden en de werk-loosheid is in sommige landen torenhoog. Dat niet accepteren is een politieke keuze die sociaal-democraten in heel Europa hebben gemaakt. Het komende jaar moeten we onze plannen uitwerken en het Europese verkie-zingsprogramma schrijven. Daar hebben we ook de hulp van Amsterdam-West bij nodig!’

Wat zouden we op lokaal niveau kunnen doen dan?‘De komende tijd stellen we de vraag ‘Wat wil jij met Europa?’, met als doel zoveel mogelijk ideeën op te halen uit het hele land. Dat doen we door afdelingen op te roepen het debat te organiseren. Ook gaan we online ideeën ver-zamelen via Queetz. Dit alles vindt plaats in de periode tussen het congres op 27 april en 8 juni. Op 8 juni is het Europafestival en dan bespreken we de beste ideeën en mogelijk komen die dan in het verkiezingsprogramma. Ik hoop natuurlijk dat Amsterdam-West hier volop aan meedoet.’

Wat is de grote uitdaging voor de PvdA de komende jaren?‘Er komen een aantal zware maatregelen aan de komende tijd. Ook voor de PvdA. Dat betekent dat het nog belangrijker is om het debat te blijven aangaan, scherp te houden waarom we doen wat de doen. Ook als dat niet in ons partijprogramma stond. Dat is niet makkelijk, maar ik ben blij dat ik lid ben van een partij die moeilijke keuzes niet uit de weg gaat.’

‘Amsterdam-West is er flink op vooruitgegaan, maar we moeten wakker blijven’

Wat wil jij met Europa?

Tussen 27 april en 8 juni zul-len door het hele land debat-ten worden georganiseerd waar deze vraag centraal staat. Met als doel om de programmacom-missie voor de Europese ver- kiezingen van 2014 van ideeën uit het hele land te voorzien.

Page 12: PvdA Amsterdam West LEdenblad 2013

12 PvdA Amsterdam West | Maart 2013

n de sfeervolle huiskamer van het centrum vertelde Pieter over zijn ambities en uitdag-ingen en konden leden spreken en vragen stel-len over onderwerpen en problemen die ze aan

het hart gaan. De avond was tevens het begin van de periode waarin de afdeling het verkiezingspro-gramma gaat opstellen. Vele onderwerpen kwamen aan bod zoals onderwijs, jeugdzorg, de stadsdelen, de vluchtkerk, integratie en kunst en cultuur.

Na het welkomstwoord van de voorzitter van af-deling West, Herman Wiersema, ging Pieter in op wat hij de politiek van nabijheid noemt. Het gaat hem om het lokaal organiseren van steun voor wie daar behoefte aan heeft. De stad wordt sterk en soci-aal door sterke en sociale netwerken. Hoe lokaler al-les is georganiseerd, hoe sterker netwerken worden. Sterke stadsdelen zijn daarvoor een voorwaarde. Dat is ook waar Erik de Groot, fractievoorzitter in West, tijdens de bijeenkomst voor pleitte: een politiek van nabijheid wordt vanuit de stadsdelen georganiseerd.

Niet alle thema’s die de 35 aanwezigen wilden be-

spreken konden aan bod komen, maar zij namen wel de ruimte om kritische vragen aan Pieter te stel-len. Bijvoorbeeld hoe hij zijn politiek van nabijheid praktisch wil uitwerken en welke rol de stadsdelen daarbij hebben.

Bij alle onderwerpen is de centrale vraag volgens Pieter hoe je mensen bereikt en hoe je mensen mo-biliseert om elkaar te helpen. Want dat is onderdeel van de politiek van nabijheid: er dient meer aan de burger te worden overgelaten en bij alle taken die de overheid uitvoert, geldt: voor wat hoort wat. Er wordt een inspanning van mensen terug verwacht.

Pieter besloot de avond met te zeggen dat hij ons, inwoners van Amsterdam, leden van de PvdA, nodig heeft in de tijd die komen gaat. Bij de planvorming en uitvoering daarvan wil hij door ons gevoed wor-den met geluiden, ideeën en signalen.

Herman rondde de discussie af en deed tevens een oproep om ideeën en onderwerpen voor het verkie-zingsprogramma van PvdA West aan de dragen. Be-nader ons, dan gaan we ermee aan de slag!

door Brigit Teurlings

I

Pieter Hilhorst bezoekt West

Pieter Hilhorst is sinds november 2012 wethouder financiën, onderwijs en sport van de centrale stad. In die rol wil hij kennismaken met de PvdA-afdelingen van Amsterdam. Op 21 februari bezocht hij dienstencentrum de Wending waar hij in gesprek ging met leden van de afdeling West.

Hilhorst in gesprek met leden van de afdeling West in De Wending

Page 13: PvdA Amsterdam West LEdenblad 2013

PvdA Amsterdam West | Maart 2013 13

ijn passie is om uitersten in onze stad samen te brengen en om samen de handen uit de mouwen steken. Ik ben de initiatiefnemer van Amsterdam

Verbindt. Naast dit vrijwilligersproject werk ik als fractiemedewerker bij onze Tweede Kamerfractie. Amsterdam Verbindt heeft twee projecten: het ba-sisschoolproject ‘JongWest’ en het kookproject voor daklozen ‘Koken in een andere Keuken’.

JongWestSamen met mij komen zo’n vijftien vrijwilligers we-kelijks op de Joop Westerweelschool in de Baarsjes om kinderen te helpen met taal en rekenen. Extra aandacht voor kinderen die het van huis uit in alle opzichten niet breed hebben. Voor vrijwilligers uit andere stadsdelen, soms maar drie kilometer verder-op, gaat er een wereld open. Zo verrijkend!

Wie doen er mee? Mensen van alle leeftijden. Mensen die parttime werken, niet meer werken, maar ook jonge mensen zoals onze JS-voorzitter Bart van Bruggen. De Jonge Socialisten Amsterdam zet zich in om meer studenten enthousiast te ma-ken. Een treffende alinea van een wiskundestudente die zich pas aanmeldde: ‘De meeste van mijn bijles-kinderen hebben vermogende ouders, waardoor de bijlessen een zeer goed betaalde bijbaan opleveren. Ondanks die fijne bijkomstigheid voor een student, lijkt het mij toch al langere tijd leuk en leerzaam om ook op vrijwillige basis kinderen te helpen die geen ouders hebben die zich een bijlesdocent kunnen ver-oorloven.’ Dit schoolproject wordt nu uitgebreid met meer basisscholen in West.

Koken in een andere KeukenHet concept: je bent met vier mensen, je zorgt voor 100 euro voor de boodschappen en je kookt in één middag een heerlijke warme maaltijd voor 45 daklo-zen. Inmiddels hebben al meer dan duized mensen meegekookt, onze stadsdeelvoorzitters, Kamerleden, leden van serviceclubs, medewerkers uit bedrijfsle-ven en non-profitorganisaties, groepjes vrienden en bekenden. Een eye-opener: een middag stilstaan bij dakloosheid, voor maar 100 euro zoveel lekker eten klaarmaken en ook nog een middag zoveel plezier hebben samen. Onze JS’ers doen al vanaf het begin mee, zij koken ieder seizoen een keer of vier.

Amsterdam Verbindt laat zien wat je als individu te weeg kunt brengen, met veel inzet en passie voor de maatschappij. De bereidwilligheid van Amsterdam-mers is groot, iedereen draagt op zijn manier bij. Mensen geven tips voor het netwerk, maken film-pjes, helpen met de pr. In Amerika zegt men: ‘giving back’ en dat geeft voldoening!

Amsterdam Verbindt brengt mensen bij elkaardoor Henny Heijmans

Meedoen?

Stuur een mailtje voor meer informa-tie of om je aan te melden!www.amsterdamverbindt.nl – [email protected]

M

Page 14: PvdA Amsterdam West LEdenblad 2013

14 PvdA Amsterdam West | Maart 2013

p 5 juli 2012 is het stadsdeelbestuur tot een onwenselijke bestuurslaag verklaard door het kabinet. Er zullen minder krach-tige en omvangrijke bestuurscommissies

voor in de plaats komen. Door deze beslissing zet de centralisering van het stadsbestuur door, dit na de eerdere samenvoeging tot zeven stadsdelen in mei 2010. De discussie over de gevolgen van dit besluit is inmiddels in volle gang.

Straks begint er een nieuw hoofdstuk in de his-torie van de gebiedsindeling van Amsterdam. Een uitstekend moment om de geschiedenis van de inde-ling van deze historische stad kort te belichten. Een geschiedenis met inmiddels voor de jonge Amster-dammer onbekende begrippen als buurtcombinatie en stadskwartier...

StadsuitbreidingDe veranderingen van gebiedsindeling van Amster-dam loopt samen met de verandering van de func-tie voor deze indeling. De eerste bij ons bekende gebiedsindeling is bijvoorbeeld opgesteld om de armenzorg te kunnen verdelen. In 1529, zelfs voor het verschijnen van de eerste kaart van Amsterdam, werd de stad opgedeeld in vijfentwintig wijken over acht kwartieren voor deze sociale functie.

De eeuwen daarna was dankzij de enorme bevol-kingsgroei steeds meer organisatie nodig, bijvoor-beeld voor brandbestrijding en het opsporen van ziektebronnen. Aan het hoofd van deze ‘burgerwij-ken’ stonden zogenoemde burger-hoplieden die een centrale functie hadden voor dit soort taken. De ter-ritoriale indeling was dankzij de scheidingsfunctie van grachten niet ingewikkeld. Dit pre-industriële Amsterdam bereikte met deze structuur een bevol-kingsaantal van ongeveer 200.000, verdeeld over zestig burgerwijken, om vervolgens te stagneren.

Kenmerkend aan deze situatie in de binnenstad is dat verschillende bevolkingsgroepen op wijkniveau naast elkaar leefden. Pas in de 19e eeuw zien wij

een proces van sociale segregatie optreden die aan deze situatie een einde maakte. Buurten en wijken gingen in toenemende mate een eenzijdige bevol-kingssamenstelling vertonen, voornamelijk door de territoriale specialisatie van bedrijfstakken. Deze specialisatie, plus de overgang naar fabrieksmatige productie, had grote gevolgen voor de verruiming van de werkgelegenheid. Een stroom van mensen trok naar de bloeiende hoofdstad en dat zette de wooncapaciteit onder druk.

Stadsuitbreiding was een logisch gevolg en deze vond zijn hoogtepunt tussen 1860 en 1970. Kenmer-kend voor deze nieuwe wijken, die Amsterdam gro-tendeels vormde naar de stad die wij kennen, is de sociale homogeniteit van de bewoners per wijk. De eerste nieuwbouw uit deze periode was vrijwel al-leen betaalbaar voor de hoogste welstandsgroepen. Minder bedeelden bleven achter in de oude stad. Buurten gingen steeds meer van elkaar verschillen en dit bracht per buurt ook meer specifieke vraag-stukken.

In 1931 was het aantal buurten door verder-gaande annexatie en bebouwing opgelopen tot 217. Dit is het jaar waar de eerste grote stap werd gezet richting het ontstaan van de stadsdelen doordat de stad werd opgedeeld in buurtcombinaties en stads-kwartieren. Het zijn vooral de stadskwartieren die de latere stadsdelen hun vorm hebben gegeven. Het begrip stadskwartier heeft in ons Amsterdams geheugen geen plek kunnen bemachtigen. In 1950 werd het vervangen door het begrip ‘wijk’, die toen onderaan de kenmerkende blauwe straatnaambor-den verscheen.

StadsdelenIn de jaren tachtig van de vorige eeuw werd de poli-tiek dichter bij de burger gebracht door de invoering van grotendeels autonome stadsdelen. Dit begon in de stadsdelen Osdorp en Amsterdam-Noord in 1981 en bereikte zijn talrijkste vorm in 1990 toen achttien

Geschiedenis van de stadsdelendoor Wouter Breedt Bruijn

O

Onder het motto ‘Decentraal wat kan, centraal wat moet’ gaat het bestuurlijk stelsel in Amster-dam flink op de schop.

Over buurtcombinaties en stadskwartieren

Page 15: PvdA Amsterdam West LEdenblad 2013

PvdA Amsterdam West | Maart 2013 15

stadsdelen het bestuurlijk stelsel van Amsterdam gingen vormen.

Een hoge mate van bureaucratie zorgden gelijk voor kritiek op dit systeem en we zien vanaf moment één een teruglopend aantal stadsdelen door samen-voegingen. De meeste recente geschiedenis zal voor iedereen vrij bekend in de oren klinken. Mei 2010 bracht het aantal stadsdelen terug tot zeven. De na-

weeën van deze reorganisatie zijn in elk stadsdeel-kantoor nog elke dag voelbaar. Volgend jaar gaat zorgen voor het einde van de stadsdelen, maar zal geen einde maken aan de discussie over het be-stuurlijk stelsel in Amsterdam.

Kaart van Amsterdam rond 1940. De contouren van Amsterdam West zijn al duidelijk zichtbaar.

Page 16: PvdA Amsterdam West LEdenblad 2013

Hoe lang bent u al lid van de PvdA?‘Sinds 1977, dus al meer dan vijfendertig jaar. Ik heb zelfs al een speld gekregen.’

Waarom bent u lid geworden?‘Ik ben lid geworden direct na de val van het kabinet Den Uyl in maart 1977. Toen was ik zó boos dat ik dacht: en nu word ik lid!’

Hoe lang woont u al in Amsterdam (West)?‘Al mijn hele leven, ik ben geboren en getogen in West.’

Wat doet u vanuit uw rode hart?‘Ik heb jarenlang professioneel voor de PvdA ge-werkt: als campagneleider, als assistent van po-liticus Maarten van Traa en als mede-oprichter van de Anne Vondeling Stichting. Momenteel ben ik niet meer zo actief voor de PvdA.

Wel ben ik initiatiefnemer van de actie ’10 minuten voor uw buurt’, hier in de Postjesbuurt. Maar dit staat los van partijpolitiek. We geven

zo’n zesduizend buurtbewoners een vragenlijst die ze in tien minuten kunnen invullen: vragen over de buurt, over veiligheid, over alles, vanfietswrakken tot hondenpoep.’

Op wie heeft u tijdens de laatste verkiezingen gestemd?‘Dat kan er maar één zijn: Jetta Klijnsma. Zij is zo’n enorme kanjer! Ik stem sowieso altijd op een vrouw.’

Wat moet absoluut anders in West/Amster-dam/Nederland?‘Het allerbelangrijkste is participatie. Meedoen! Bewoners moeten betrokken zijn en betrokken worden bij wat er gebeurt. Een goed voorbeeld van participatie is onze burgemeester Van der Laan. Op 1 maart was hij bij ons in de wijk en dan neemt hij uren de tijd om hier rond te kij-ken, te praten en te koken met de jongeren in hetbuurtcentrum. Klasse!’

Gregor Niessen (58) is adviseur voor poli-tieke partijen in binnen- en buitenland. Hij woont op de Postjeskade.

Het Rode Hart van...