Publicatie 101 isuu

12
ONDERHOUD EN ONDERHOUDSCONTRACTEN publicatie 101 KENNISINSTITUUT VOOR DE INSTALLATIESECTOR ONDERHOUD EN ONDERHOUDSCONTRACTEN Termen en definities voor beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties Herziene versie 2015

description

ISSO- publicatie 101 Onderhoud en onderhoudscontracten

Transcript of Publicatie 101 isuu

Page 1: Publicatie 101 isuu

ONDERHOUD EN ONDERHOUDSCONTRACTEN

publicatie

101KE

NN

ISIN

ST

ITU

UT

VO

OR

DE

INS

TA

LL

AT

IES

EC

TO

R

ON

DE

RH

OU

D E

N O

ND

ER

HO

UD

SC

ON

TR

AC

TE

N

Termen en definities voor beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties

Herziene versie

2015

Page 2: Publicatie 101 isuu

ISSO

Kruisplein 253014 DB RotterdamPostbus 5773000 AN RotterdamTel. 010-2065969Fax 010-2130384E-mail: [email protected]

De in ISSO deelnemende organisaties zijn:NLingenieurs: Organisatie van advies- en ingenieursbureausPIT: Stichting Promotie InstallatietechniekTVVL: Nederlandse Technische Vereniging voor Installaties in GebouwenUNETO-VNI: Ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel

De werkzaamheden worden begeleid door de Raad van Begeleiding, welke ten tijde van het tot stand komen van deze publicatie als volgt was samengesteld:De heer ir. W.G. RamDe heer ing. W.F.G. HooijkaasDe heer ing. R. SteineDe heer ir. E.J. WagenaarDe heer ir. T.M.E. ZaalDe heer ir. W. PlokkerDe heer ir. J. SchonewilleDe heer ir. P.H.H. Leijendeckers prof.em.De heer H.M.A. Janssen Groesbeek

De realisatie van de ISSO-publicatie 101 werd verzorgd door de ISSO-kontaktgroep 99.02, die als volgt was samengesteld:De heer ing. A.H.P. Derksen (projectcoördinator) ISSODe heer ing. P.A. Elkhuizen Cofely West Utiliteit B.V.De heer J.A.P. Hoogduin, REA Hoogduin Engineering/ManagementDe heer A. de Jong (co-rapporteur) NVDOMevrouw M.F. Linders ING Bank N.V.De heer ing. R. van Nattem TU Eindhoven/ Dienst HuisvestingDe heer ing. M.J.A.R. Rubrech CoSource B.V.De heer J. Sneeboer ING Bank N.V.De heer C. Uiterwijk Msc. Rabo VastgoedgroepDe heer M.R. van der Veen (voorzitter) Strukton WorkSphereDe heer W.I.J. van der Veere UNETO-VNIDe heer L. Westerbaan Imtech MarineDe heer ir. T.M.E. Zaal (rapporteur) Hogeschool Utrecht/TZ ConsultancyDe heer ing. A.C.H. de Zeeuw Msc. CoSource B.V.

De ontwikkeling van ISSO-publicatie 101 is mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage van:

Kennisinstituut voor de Installatiesector

ISSO houdt zich bezig met het identificeren van kennisvragen binnen de installatiesector, het ontsluiten en toegankelijk maken van deze kennis in de vorm van praktische ISSO-publicaties en het bevorderen van het gebruiken van ISSO-publicaties als normstellende richtlijnen.

De heer ing. H. BesselinkMevrouw dr.ir. P.M. BluyssenDe heer T. KlinkenbergDe heer ir. P.A.L. StoelingaDe heer W.J.H. SchefferDe heer ir. R.D. van BergenDe heer ing. A.A.L. Traversari MBADe heer prof. ir. W. Zeiler

Stichting ISSO en degenen die aan de samenstelling van deze publica-tie hebben medegewerkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvul-digheid betracht bij zowel het verzamelen als bij het verwerken en opstellen van de in deze publicatie vervatte gegevens. Nochtans moet niet worden uitgesloten, dat deze publicatie onvolledig is of dat zij onjuistheden of onvolkomenheden bevat. Degene die van deze publica-tie en de daarin vermelde gegevens gebruik maakt, aanvaardt dan ook daarvoor zelf het risico.

Stichting ISSO en degenen die aan de samenstelling van deze publi-catie hebben medegewerkt sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor zo-wel schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de publicatie als schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van eventuele (druk-)fouten, onvolledigheden en onvolkomen-heden van deze publicatie.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden ver-veelvoudigd, opgeslagen in een ge-automatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Stichting ISSO.

Voorzover het maken van kopieën uit deze publicatie is toegestaan op grond van artikel 16h t/m 16m Au-teurswet 1912 jo het Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or trans-mitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopy-ing, recording or otherwise, without the written permission of the foundation ISSO.

Op alle publicaties van Stichting ISSO zijn de Algemene Leverings-voorwaarden van toepassing. Deze kunt u lezen op www.isso.nl of opvragen bij Stichting ISSO.

Aanvullingen en eventuele errata zijn te raadplegen via onze website: www.isso.nl

Eventuele opmerkingen en vragen kunnen doorgegeven worden aan ISSO Postbus 577 3000 AN Rotterdam e-mail: [email protected]

© Stichting ISSO – Rotterdam, herziene versie oktober 2015

Page 3: Publicatie 101 isuu

������������� � ������������������������ !"������"��� !"��#�"�� �����$� %��������&������#�'"" ���!�� ����"��� !"���'���(��"�)(��"�������#��������#

Page 4: Publicatie 101 isuu
Page 5: Publicatie 101 isuu

���*+,-./012/3�44 5 6789:;<=8>97><789:;<=8?@<7A:B@A97�CD�EF��GHIJKJ"" )"" �� LM��#)�NO� � P�� ��������(� Q4R4� ST3.U23../VW� �4R � *+.TUU/VWUU2X123W/3� �Y� Z�( �����������&������#�[��� #������(� �� R4� �V.3/\/VW� 44 R � ]3XW3./_/VW�23X/VT.TW/3����*+,-./012/3�44�3V��ab� ���� 44c� J����"���##��(�O�N�����" %����������������#� �cdR4� e32�3V�X3W3.W3f/VW�/Vg1_3�TV\3XhT,\� 4ddR � b3W3.Ui�VTX3V�3V�X/0h2./V3V� 4ddR R4�e32�3V�X3W3.W3f/VW� 4�dR R �j,.+ /\\3.3V�-/�_k1./23/2UUlU23 3V� 4�dR Rd�m.W3 3V3�VTX3V�3V�X/0h2./V3V� 4�dR R��n30hV/U0h3�0X/23X/1� 4�dR R��o,V02/TV3.3�0X/23X/1� 4�p� Z�� �N&#%���(����#�!"�)��(�"'� ���� O��%���!�� ����"��� !"��� �L�R4� *V\3XhT,\�f1V,/2�33V�q/V1V0/33.�+3XU+302/3q� 4��R � *V2k/__3./VW3V�/V�\3�_323V� 4��Rd� bT.�3V�f3X1V2kTTX\3./_h3/\�f1V�h32�q10/./21/X�1V1W3 3V2� 4r�R�� �3.3/\UTf3Xk3W/VW3V� 4��R�R4�s/2-3U23\3V�T+�-1U/U�f1V�-3\X/qUX/U/0T� 4��R�R �s/2-3U23\3V�T+�-1U/U�f1V�-3\X/qU-3.1VW�3V�1X_2-3U0h/_-11Xh3/\� 4��R�Rd�s/2-3U23\3V�T+�-1U/U�f1V�+XT03UU3Vt�uT\3.�u1_3�,lvTT+3X123w� �R�� b3U, x�\T3.3V�\,,Xg11 �-3h33X�3V�TV\3XhT,\�3V�U21++3V+.1V� 4L� ��!"�����N[����#�!"�)��(�"'� ���� O��%���!�� ����"��� !"��� Yc�R4� *V\3XhT,\�/U�TVf3X /\3./_� d�R4R4�*+-T,k�230hV/U0h3�UlU23 3V�3V�/VU21..12/3U� d�R4R ��./21W3y\3WX1\12/3W3\X1W� d�R4Rd��2TX/VW3Vyq11.W3\X1W� ��R4R��*V\3XhT,\U-3hT3q23�1.W3 33V� ��R4R���2TX/VWU1V1.lU3� r�R4Rr�]3X-TXW3V�W3-X3_3V� r�R � n30hV/U0h�f3XU,U�q,V02/TV33.�TV\3XhT,\� ��R R4�n30hV/U0h�TV\3XhT,\� ��R R �o,V02/TV33.�TV\3XhT,\� ��Rd� zX/2/0/23/2� ��RdR4�o1/.,X3�uT\3�1V\�{qq302�mV1.lU/U�tou{mw� ��RdR ��3+1.3V�_X/2/0/23/2� ��R�� *V\3XhT,\Uh3XU23.U2X123W/3|V� d�R�R4��2TX/VW�}3U2,,X\�*V\3XhT,\�t�}*w� d�R�R �}3-X,/_�}3U2,,X\�*V\3XhT,\�t}}*w� d�R�Rd�nT3U21V\�}3U2,,X\�*V\3XhT,\�tn}*w� d4�R�R���2TX/VWU1qh1V_3./_�TV\3XhT,\�t�m*w� d4�R�R��uT\/q/012/3�tu*Sw� d4�R�Rr��3U./UU/VWU0h3 1�211_U3.302/3�fTTX�+.1V-11X�TV\3XhT,\� d4�R�� *V\3XhT,\U0TV03+2� dd

Page 6: Publicatie 101 isuu

���*+,-./012/3�44 ~ 6789:;<=8>97><789:;<=8?@<7A:B@A97�Rr� *V\3XhT,\U+.1V� d��RrR4�m.W3 33V� d��RrR �*+g32�TV\3XhT,\U+.1V�T+�-1U/U�f1V�230hV/U0h�q1.3V� d��RrRd�*+g32�TV\3XhT,\U+.1V�T+�-1U/U�f1V�q,V02/TV33.�q1.3V� dr�R�� �3U23_�Tq�k3X_+1__32�fTTX�h32�TV\3XhT,\U0TV2X102� dr�R�� vTVU3�,3V2/3U�fTTX�T+\X10h2W3f3X�3V�T+\X10h2V3 3X� d��� �"�� ���'" %��� cQrR4� �V.3/\/VW� d�rR � ]3XU0h/..3V�2,UU3V�\3�0TV2X102fTX3V�� �rR R4��2,X/VW�3V�123�f1V�,/2-3U23\/VW�/VqTX12/3,/2k/UU3./VW� �rR R �zk1./23/2�f1V�33V�TV\3XhT,\U0TV2X102� �4rR Rd�v,.2,,X� �4rR R��vT +323V2/3U� � rRd� v1+10/23/2U0TV2X102� �drR�� �VU+1VV/VWU0TV2X102� ��rR�� b3U,.21120TV2X102� ��rRr� aX3U212/30TV2X102� �rrR�� �31U30TV2X102� ��rR�� b3U, x�0TV2X102fTX3V�3V�0TVU3�,3V2/3U�fTTX�T+\X10h2W3f3XyV3 3X� ��P� ���O��'"" ���������������"�� ���'" %����'�������"�� ��!���%� � L��R4� z3,g3�0TV2X102fTX�/V�X3.12/3�2T2�/VU21..12/30TV03+2� �4�R � z3,g3�0TV2X102fTX�/V�X3.12/3�2T2�0T +323V2/3�f1V�\3�T+\X10h2V3 3X� �4�Rd� z3,g3 T\3.�TV\3XhT,\U0TV2X1023V� �d�R�� bT,23�V11X�33V�TV\3XhT,\U0TV2X102� ���R�� vTVU3�,3V2/3U�fTTX�T+\X10h2W3f3X�3V�T+\X10h2V3 3X� ���� $� %��������&������#� LQ�R4� �3WX/++3V� ���R � }3X3.1233X\3�23X3V� r�Rd� {/W3VU0h1++3V� r �R�� �2TX/VW3V�3V�W3-3,X23V/UU3V� rd�R�� }3-X3_3V�3V�0TV\/2/3U� rd�Rr� nl+3U�TV\3XhT,\� r��R�� *V\3XhT,\U102/f/23/23V� rr�R�� n/\W3X3.1233X\3�23X3V� r��R�� �3h33Xi�0TV2X102fTX3V�3V�/\\3.3V� r��R4� {0TVT /U0h3�3V�230hV/U0h3�1U+3023V� r�Z�N��(��I� F�� O��%�Z�!�� �������� !"��� P�Z�N��(��Z� J"" ���������)� [��(���KI� PLZ�N��(���� ������������%���' �(��#�!�%�� ��Z�N��(��F� I�&�����#�!����N#��%�����( ������%���'� )�NO��(��� ��M��� ���� ��N#�� Q�

Page 7: Publicatie 101 isuu

���*+,-./012/3�44 � 6789:;<=8>97><789:;<=8?@<7A:B@A97J�������FS,,Xg11 ��3h33X�3V�*V\3XhT,\�f1V�W3-T,k3V�X/0h2�g/0h�fTTXV1 3./_�T+�h32�-3h33X�3V�TV\3XhT,\�XTV\T �\3�_./112/VU21..12/3R�S3�+X3U212/3U�f1V�h32�W3-T,k�3V�\3�/VU21..12/3U�kTX\3V�T+�h32�-3TTW\3�V/f31,�t23X,WwW3-X10h2�3V�/V�U21V\�W3hT,\3Vi�k11X-/�23f3VU�\3g3�+X3U212/3U�W3-TXW\�kTX\3V�fTTX�\3�.1VW3�23X /VRS,,Xg11 ��3h33X�3V�*V\3XhT,\�0TV03V2X33X2�g/0h�T+�\3�_./112/VU21..12/3�T \12�,/2�TV\3XgT3_�tn�*�3V�j1.TUw�/U�W3-.3_3V�\12�\3�_./112/VU21..12/3U�/V�33X�\1V����f1V�\3�W3-T,k3V�/V��3\3X.1V\�V/32�q,V02/TV3X3V�1.U�-3TTW\R�]1V�\3�_.10h23V�Tf3X�h32�-/VV3V /./3,�g/V�\3�TTXg1_3V�f1V�_.10h23V�Tf3X�h32�-/VV3V_./112�h32�33U2�.1U2/W�11Vk/U-11XR�j32�W3VT3 \3�TV\3XgT3_�W33q2�TT_�11V�\12����f1V�\3�_.10h23V�f1V�W3-X,/_3XU�Tf3X�h32�-/VV3V_./112�23�`1_3V�h33q2�32�\3�_./112/VU21..12/3R�S11XV11U2�-./_2�\12�h32�3V3XW/3W3-X,/_�f1V�_./112/VU21..12/3U�hTW3X�/U�\1V�VTT\g1_3./_R�}3 /\\3.\�W3VT 3V�/U�33V�3V3XW/3-3U+1X/VW�f1V�d��TW3./_R��11X�11V.3/\/VW�f1V�\3g3�0TVU2123X/VW3V�/U�/V�33V�WXTT2�11V21.�W3-T,k3V�3V�-/�T+\X10h2W3f3XU�33X�+X1_2/U0h�TV\3XgT3_�f3XX/0h2�V11X�\3�10h23XWXTV\3Vi�W3fT.W\�\TTX�11V-3f3./VW3V�T �2T2�f3X-323X/VW3V�23�_T 3VR�S3�11X\�3V�TTXg11_�f1V�\3�0TVU2123X/VW3V�-./_3V�g33X�\/f3XUR�S/2�_,VV3V�+XT-.3 3V�f1V�TXW1V/U12TX/U0h3�11X\�g/Vi�11X�TT_�q,V02/TV3.3�`1V_3 3V23V�32�33V�230hV/U0h3�TTXU+XTVWR�S11XV11U2�h3--3V�f33.�W3-T,k-3h33X\3XU�h32�W3fT3.�\12�g/�W33V�WX/+�h3--3V�T+�\3�t-/VV3V /./3,w�+X3U212/3U�f1V�\3�W3-T,k3VRS3�+,-./012/3X33_U�S,,Xg11 ��3h33X�3V�*V\3XhT,\�f1V����*�-3U0hX/q2�\3�32hT\3�k11X33�h32�-3h33X�3V�TV\3XhT,\�f1V�W3-T,k3V�f3X-323X2R�S3�11V+1_�f1V�S,,Xg11 ��3h33X�3V�*V\3XhT,\�X3U,.233X2�/V�33V�-323X�-/VV3V /./3,i�33V�\,/\3./_�.1W3X�3V3XW/3W3-X,/_�3V�TT_�.1W3X3�TV\3XhT,\U_TU23VR��3.1VWX/_�/U�\12�h32�q10/./21/X�1V1W3 3V2�\11X-/�\3�0TV2XT.3i�\3�WX/+i�T+�h32�-/VV3V /./3,i�3V3XW/3W3-X,/_�3V�TV\3XhT,\U-3h33X�h3Xk/V2�3V�f3XfT.W3VU�W3X/0h2�_1V�U2,X3V�T+�h32�f3X\3X�f3X-323X3V�f1V�\3�U/2,12/3R�*T_�T+�h32�W3-/3\�f1V�TV\3XhT,\�3V�TV\3XhT,\U0TV2X1023V�-./_3V�3X�f33.�g1_3V�TV\,/\3./_R�]11_�/U�-/�h32�q10/./21/X�1V1W3 3V2i�11X�TT_�-/�\3�T+\X10h2V3 3V\3�+1X2/i�TVfT.\T3V\3�-3_3V\�k3._�2l+3�TV\3XhT,\U0TV2X102�3X�+X30/3U�/U�1qW3U.T23V�3V�k12�\3�0TVU3�,3V2/3U�_,VV3V�g/V�f1V�\3�W3_Tg3V�0TV2X102fTXR�j3-�/_�k3.�h32�WT3\3�0TV2X102�1qW3U.T23V��{V�k3._3�X/U/0T�U�kTX\3V�3X�h/3X33�\TTX�/�W3.T+3V���V�\3g3�+,-./012/3�_T 3V�\3g3�fX1W3V�11V�\3�TX\3R�S3V_�\11X-/�TT_�11V�_./112/VU21..12/3U�\/3�g33X�_X/2/U0h�23�VT3 3V�g/Vi�gT1.U�_T3./VU21..12/3U�-/�\12103V2X1R �V����*+,-./012/3�44i�kTX\2��32�fTTX-33.\3V�f1V�+X1_2/_U/2,12/3U��/Vg/0h23./_�W3 11_2�\12�3X�32�\,,Xg11 �TV\3XhT,\�f3X-323XTW3./_h3\3V�g/V�fTTX�h32�TV\3XhT,\�f1V�/VU21..12/3U�/V�-3U211V\3�W3-T,k3V�3V�k3._�TV\3XhT,\U0TV2X102�h32�-3U2�+1U2�-/�33V�W3W3f3V�U/2,12/3�gT\12�3X�WX/+�TV2U2112�3V�-./q2R�n3f3VU�kTX\3V�/V�\3g3�+,-./012/3�1..3�_3V 3X_3V\3�-3WX/++3V�3V�\3q/V/2/3U�,/2��{�{�4ddri��{�{�4d r��3V�\3�+,-./012/3U�4�2T2�3V�32�4��U1 3VW3f12R*+W3 3X_2�T32�kTX\3V�\12�-3+11.\3�hTTq\U2,__3V�21 3./_�2h3TX32/U0h�3V�230hV/U0h�W3\321/..33X\�_,VV3V�Tf3X_T 3VR�mUU32�TkV3XU�\/3�h32�-3h33X�3V�TV\3XhT,\�gT�f33.�TW3./_�k/..3V�,/2-3U23\3Vi�_,VV3V�/V�\/2�W3f1.�\3�/VhT,\3./_3�-3U0hT,k/VW�f1V�hTTq\U2,_���Tf3XU.11V�3V�g/0h�-323X�X/0h23V�T+�\3�/VqTX12/3�/V�hTTq\U2,_�r�3V��i�k11X/V�\3�0TV2X102fTX3V�kTX\3V�-3h1V\3.\R�a,-./012/3�44�-3+3X_2�g/0h�V/32�2T2�S,,Xg11 ��3h33X�3V�*V\3XhT,\�11X�/U�W3U0hX3f3V�32�h32�TTW�T+�h32�TV\3XhT,\�11V�/VU21..12/3Ui�-T,k\3.3V�3V�W3-T,k3V�/V�\3�-X33\U23�g/VR�a,-./012/3�44�/Ui�1.U�h32�k1X3i�33V�f3X\/3+/VWUU.1W�/V�h32�2X1302�f1V�S,,Xg11 ��3h33X�3V�*V\3XhT,\�T �\3�TV\3XhT,\U-3hT3q23�/Vg/0h23./_�23�`1_3V�3V�23�_T 3V�2T2�33V�TV\3XhT,\U0TV2X102R]TTX�h32�.33UW3 1_�/U�\3�V1\X,_�f11_�W3.3W\�T+�h32�TV\3XhT,\�11V�/VU21..12/3Ui�11X�h32�kTX\2�11V�\3�.3g3X�Tf3XW3.123V�T �h/3X�\3UW3k3VU2�TT_�1V\3X3�fTX3V�f1V�1UU32U�/V�23�f,..3VRI��'�����(�Y��L�V� 4��h33q2�h32�+XT302��]3X-323X/VW�,/2fX11W�TV\3XhT,\U0TV2X1023V�b/_Uf1U2WT3\-3\X/q��W3.T+3V�T+�/V/2/12/3q�f1V�h32�b/_Uf1U2WT3\-3\X/qi��T,k3V\��3\3X.1V\�3V�sV32T]��R�V�\/2�+XT302�h3--3V�h32�b/_Uf1U2WT3\-3\X/q�3V�33V�WXTT2�11V21.�\/3VU2f3X.3V3V\3�-3\X/f3V�\/3�-3h33X�3V�TV\3XhT,\Uk3X_g11 h3\3V�,/2fT3X3V�U1 3V�33V�11V21.�_V3.+,V23V�-3U+XT_3V�\/3�/V�\3�11V-3U23\/VW�3V�,/2fT3X/VW�f1V�TV\3XhT,\U0TV2X1023V�T+2X3\3VR��/VV3V�h32�TV\3Xk3X+��VT 3V0.12,,X��/U�/V�h32�+XT302�fTTX�33V�11V21.�23X3V�3V�-3WX/++3V�W3g1 3V./_�33V�\3q/V/2/3�f1U2W3U23.\R�S3g3�\3q/V/2/3U�f1V�-3WX/++3V�3V�23X3Vi�\/3�VTW�V/32�/V�\3g3����*+,-./012/3�44�fTTX_k1 3Vi�g/V�/V�\3g3�V/3,k3�f3XU/3�f1V�\3����*+,-./012/3�2T3W3fT3W\�11V�hTTq\U2,_��R�j/3X-/�g/V�TT_�3V_3.3�\3q/V/2/3U�11VW3+1U2R

Page 8: Publicatie 101 isuu

���*+,-./012/3�44 � 6789:;<=8>97><789:;<=8?@<7A:B@A97

Page 9: Publicatie 101 isuu

���*+,-./012/3�44 � 6789:;<=8>97><789:;<=8?@<7A:B@A97MKK�����K�F����������������� ��[#�F�� O��%�Z�!�� �������� !"��S3����*+,-./012/3X33_U�S,,Xg11 ��3h33X�3V�*V\3XhT,\�tS��*w�-3U2112�,/2�\3�fT.W3V\3�+,-./012/3UR ]1V�\3g3�+,-./012/3X33_U�_1V����*+,-./012/3�4�1.U�/V.3/\3V\3�+,-./012/3�fTTX�\3�11V+1_�fT.W3VU�S,,Xg11 ��3h33X�3V�*V\3XhT,\�kTX\3V�W3g/3V�fTTX�-3U211V\3�W3-T,k3VR����*+,-./012/3U�4��3V�4��g/V�\3�.3/\3V\3�+,-./012/3U�fTTX�h32�+XT03U�T �2T2�33V�S,,Xg11 ��3h33X\�3V�*V\3XhT,\3V�W3-T,k�23�_T 3V�fTTX�X3U+302/3f3./_�-3U211V\3�-T,k�3V�V/3,k-T,kR��V�\3�Tf3X/W3�+,-./012/3U�kTX\3V�-3WX/++3Vi�TV\3X\3.3V�Tq�U21++3V�,/2�\3�.3/\3V\3����*+,-./012/3U�4��3V�4��V1\3X�2T3W3./0h2R�m..3�+,-./012/3U�_,VV3V�Tf3X/W3VU�.TU�f1V�3._11X�W3.3g3V�kTX\3VR�V�h32�/V�\3�21-3.�k33XW3W3f3V�U0h3 1�g/V�\3�X3.12/3U�11VW3W3f3V�2,UU3V�\3�-32XT__3V�+1X2/3V�-/�S,,Xg11 ��3h33X�3V�*V\3XhT,\�3V�\3����*+,-./012/3U�\/3�fTTX�h,V�f3X1V2kTTX\3./_h3\3V�f1V�-3.1VW�g/VR�{3V�WXTT2�11V21.�+,-./012/3U�kTX\2�1.U�/VU2X, 3V2�/VW3g32�t\3g3�g/V�TV /U-11X�fTTX�h32�WT3\�,/2fT3X3V�f1V�\3�211_wi�f1V�33V�11V21.�+,-./012/3U�T323V�\3�f3XU0h/..3V\3�+1X2/3V�T+�\3�hTTW23�g/VR�S/2�kTX\2�11VW3W3f3V�32�f3XU0h/..3V\3�_.3,X3V�/V�h32�X3.12/3U0h3 1R��������������������� �����������¡�¢�£�������¡¤�����£¥¦¦�¡�¡����������������%#�! �N'��(4 S,,Xg11 ��3h33X�3V�*V\3XhT,\�W3-T,k3V44 *V\3XhT,\�3V�TV\3XhT,\U0TV2X1023V4 aX3U212/3/V\/012TX3V�fTTX�S,,Xg11 ��3h33X�3V�*V\3XhT,\4d uTV/2TX3V�f1V�S,,Xg11 ��3h33X�3V�*V\3XhT,\4� �21++3V+.1V�S,,Xg11 ��3h33X�3V�*V\3XhT,\4� z3XV\T0, 3V2�W3-T,k230hV/3_4r o,V02/TV3.3�/VU+302/3 32hT\3�S,,Xg11 ��3h33X�3V�*V\3XhT,\4� *+.3f3X/VWU+XT03\,X3�_./112/VU21..12/3U J�#�("���" (���#���� H�!��#'�#���" (���#���� ��������� �" (���#���� I�'�#�� §��#������ �FZ� ���� !"��#�� ��NK�(���� Z�!�� �� ����(�%��� H�� ��[� # ����(�%��� Z�!�� �� ����(�%��� �"�� ���%���(� ��� ���"������� #"����4 S,,Xg11 ��3h33X�3V�*V\3XhT,\�W3-T,k3V44 *V\3XhT,\�3V�TV\3XhT,\U0TV2X1023V4 aX3U212/3/V\/012TX3V�fTTX�S,,Xg11 ��3h33X�3V�*V\3XhT,\4d uTV/2TX3V�f1V�S,,Xg11 ��3h33X�3V�*V\3XhT,\4� �21++3V+.1V�S,,Xg11 ��3h33X�3V�*V\3XhT,\4� z3XV\T0, 3V2�W3-T,k230hV/3_4r o,V02/TV3.3�/VU+302/3`32hT\3�S,,Xg11 ��3h33X�3V�*V\3XhT,\�4� *+.3f3X/VWU+XT03\,X3�_./112/VU21..12/3Ua,-./012/3�/U�/VU2X, 3V2a,-./012/3�/U�/VqTX12/3q

Page 10: Publicatie 101 isuu

���*+,-./012/3�44 © 6789:;<=8>97><789:;<=8?@<7A:B@A97�V�23W3VU23../VW�2T2�/V�1V\3X3�+,-./012/3U�g/V�33V�11V21.�03..3Vi�\TTX�fTTX2U0hX/\3V\�/Vg/0h2�3V�T+ 3X_/VW3V�f1V�.3g3XUi�h/3X�TT_�k33XW3W3f3V�1.U�/VqTX12/3qR��������������������F�� O��%�Z�!�� �������� !"���(��"�)���V�\3g3�+,-./012/3�kTX\2�\3�fT.W3V\3�U/2,12/3�W3U0h32U2��W3-T,k3V�q,V02/TV3X3V�f33.1.�V/32�V11X�-3hTX3V�3V�W3-X,/_3V�33X�3V3XW/3�\1V�VT\/WR�S/2�kTX\2�W3ª..,U2X33X\�32�fTTX�\3�\T3.WXT3+i�W3-X,/_3XU�3V�W3h,/Uf3U23�TXW1V/U12/3U�11VU+X3_3V\3�fTTX-33.\3V�,/2�\3�+X1_2/_R�S3�11V+1_�fT.W3VU�S,,Xg11 ��3h33X�3V�*V\3XhT,\�kTX\2�T+�hTTq\./V3V�T U0hX3f3VR�S11X-/�kTX\3V�\3�+X3U212/3f3X-323X/VW3V�fTTX�a3T+.3i�aXTq/2���a.1V32�2T3W3./0h2�3V�TV\3X-T,k\R������������������������ !"������"��� !"��#�"�� �����* �\3�0T `,V/012/3�2,UU3V�\3�f3XU0h/..3V\3�+1X2/3V�23�f3X-323X3V�-/�h32�TV\3XhT,\�3V�-3h33X�/U�+,-./012/3�44�T+W3U23.\R�S3g3�\T32�\/3VU2�1.U�+X1_2/_X/0h2./V�3V�11_2�W3-X,/_�f1V�1V\3X3i�1.�-3U211V\3i�VTX1./U3X3V\3�\T0, 3V23VR�S3�+,-./012/3�-3U2112�,/2�2k33�TV\3X\3.3VR�{V3Xg/\U�_T 3V�\3�f3XU0h/..3V\3�TV\3XhT,\U0TV2X102fTX3V�11V�\3�TX\3R�mV\3Xg/\U�g/V�\3�W3h1V233X\3�-3WX/++3V�3V�\3q/V/2/3U�f3Xg1 3.\�f1U2W3.3W\Ra,-./012/3�44�/U�33V�f3X\/3+/VWUU.1W�/V�h32�2X1302�f1V�S,,Xg11 ��3h33X�3V�*V\3XhT,\�T �\3�TV\3XhT,\U-3hT3q23�/Vg/0h23./_�23�1_3V�3V�T �23�_T 3V�2T2�33V�TV\3XhT,\U0TV2X102R�a,-./012/3�44�-3+3X_2�g/0h�V/32�2T2�S,,Xg11 ��3h33X�3V�*V\3XhT,\�11X�/U�f1V�2T3+1UU/VW�T+�1..3�W3-T,kW3-TV\3V�/VU21..12/3UR�������������������Y�G �#�������������" ���'"" �F�� O��%�Z�!�� �������� !"���{3V\,/\/W3�+X3U212/3/V\/012TX3V�Tq�fX11WU+30/q/012/3U�g/V�3UU3V2/33.�T �+X3U212/30TV2X1023V�fTTX�-3h33X�3V�TV\3XhT,\�f1V�W3-T,k3V�TW3./_�23�1_3VR��1U/U/VWX3\/|V2�/V�\3g3�+X3U212/30TV2X1023V�g/V�\3�_X/2/3_3�+X3U212/3/V\/012TX3V�tza�w�k11XTf3X�+1X2/3V�TV\3X./VW3�1qU+X1_3V�1_3VR�u32�\3g3�+X3U212/3/V\/012TX3V�kTX\2�-3X3/_2�\12�33V\,/\/W�f1U2W3U23.\�_1V�kTX\3V�k3._3�+X3U212/3�kTX\2�-3X3/_2�T+�\3�W3-/3\3V�W3gTV\h3/\i�0T qTX2�3V�3V3XW/33qq/0/|V2/3R�a,-./012/3�4 �T U0hX/q2�\3g3�+X3U212/3/V\/012TX3V�3V�hT3�\3g3�+X1_2/U0h�_,VV3V�kTX\3V�2T3W3+1U2R������������������c��"���" ���'���F�� O��%�Z�!�� �������� !"��S3g3�+,-./012/3�T U0hX/q2�33V�k3X_k/g3�T �\3�+X3U212/3U�f1V�h32�-/VV3V /./3,�3V�3V3XW/33qq/0/|V2/3�/V�W3-T,k3V�23�TV/2TX3VR�S/2�-32X3q2�TV/2TX/VW�f1V�h32�q,V02/TV3X3V�f1V�\3�/VU21..12/3U�\TTX�/\\3.�f1V�3qq302/3f3�/VU21..12/3 TV/2TX/VWi�h32�TV/2TX3V�f1V�W3W3f3VU-3h33X�3V�h32�+3X/T\/3_�323V�f1V�\3�23fX3\3Vh3/\�Tf3X�h32�3Xf1X3V�-/VV3V /./3,R�n/\3VU�h32�323V�3V�TV/2TX3V�T32�3X�X3_3V/VW�33�kTX\3V�W3hT,\3V�fTTX�k/3�tk3._3�.11W�/V�\3�TXW1V/U12/3w�\3�/VqTX12/3�-3\T3.\�/UR ������������������p�������������F�� O��%�Z�!�� �������� !"��S3g3�+,-./012/3�/U�-3\T3.\�1.U�U21++3V+.1V�T �\3�h,/\/W3�U/2,12/3�23�/Vf3V21X/U3X3V�3V�23�f3X-323X3VR�]TTX�f33.�q10/./21/X�1V1W3XU�3V�-3h33X\3XU�/U�\3g3�+,-./012/3�hx2�/VU2X, 3V2�T �g3.q�33V�0h30_�,/2�23�fT3X3V�3V�T �3X�10h23X�23�_T 3V�k12�\3�U21V\�f1V�g1_3V�/U�1.U�h32�W112�T �S,,Xg11 ��3h33X�3V�*V\3XhT,\�/V�h,V�W3-T,kR��V�\/2�U21++3V+.1V�kTX\2�33V�W3U2X,02,X33X\�+XT03U�T U0hX3f3V�fTTX�WT3\�q,V02/TV3X3V\3�/VU21..12/3Ui�3qq302/3q�\,,Xg11 �-3h33X�3V�33V�WT3\�3Xf1X3V�0T qTX2�\TTX�W3-X,/_3XUR�u32�1V\3X3�kTTX\3V��\3�0TV2XT.3�h3Xk/VV3V�T+�h32�-/VV3V /./3,�3V�h32�-TXW3V�f1V�33V�T+2/1.3�3V3XW/33qq/0/|V2/3R�������������������L��� ��"��%����(��"�)���!���[S3g3�+,-./012/3�W33q2�33V�X/0h2./V�fTTX�h32�T+U23..3V�f1V�33V�_3XV\T0, 3V2R�*V\3X�h32�-3WX/+�_3XV\T0, 3V2�kTX\2�f3XU211V��{3V�\T0, 3V2�\12�_1V�kTX\3V�W3g/3V�1.U�33V��W3-T,kh1V\.3/\/VW�i�k11X/V�1..3�-3.1VWX/_3�/VqTX12/3�Tf3X�\3�,/2W1VWU+,V23Vi�k3X_/VW�3V�TW3./_h3\3V�f1V�\3�_./112/VU21..12/3�TT_�fTTX�V/32230hV/0/�\,/\3./_�/U�f1U2W3.3W\R�j32�_3XV\T0, 3V2�/U�33V�-3.1VWX/_�\T0, 3V2�fTTX�33V�S,,Xg11 ��3h33X\�3V�*V\3XhT,\3V�W3-T,kR�S3g3�+,-./012/3�T U0hX/q2�k3._3�TV\3X\3.3V�T323V�kTX\3V�T+W3VT 3Vi�fTTX�k/3�\3g3�g/V�-3\T3.\�3V�W33q2�h1V\X3/_/VW3V�fTTX�33V�U2X,02,,XT+-T,kR��������������������������"�������#������%��!"���F�� O��%�Z�!�� �������� !"�����*+,-./012/3�4r�-3U0hX/q2�\3�32hT\3�f1V�\3�q,V02/TV3.3�/VU+302/3�f1V�-3U211V\3�W3-T,k3V�fT.W3VU�\3�«,/0_��01V 32hT\3R�u32����*+,-./012/3�4r�h33q2�33V�fTTX�S,,Xg11 ��3h33X�3V�*V\3XhT,\�T+W3.3/\3�1\f/U3,Xy/VU+3023,X�33V�h1V\.3/\/VW�T �/Vf,../VW�23�_,VV3V�W3f3V�11V�\3�/VU+302/3R�S3g3�/VU+302/3 32hT\3�+1U2�-/VV3V�33V�b32XT0T `/UU/TV/VWU+XT03UR������������������P�����'� ��(#� "���� ��[��%�����#��������#]TTX\12�33V�W3-T,k�3V�/VU21..12/3�-/�V/3,k-T,k�Tq�X3VTf12/3�kTX\3V�T+W3.3f3X\�T32�33V�T+.3f3X/VWU+XT03\,X3�kTX\3V�,/2W3fT3X\R�u32�\3g3�T+.3f3X/VWU+XT03\,X3�kTX\2�11VW32TTV\�\12�h32�W3-T,k�3V�\3�/VU21..12/3�fT.\T3V�11V�\3�+X3U212/3U�\/3�32�\3�T+\X10h2W3f3X�g/V�Tf3X33VW3_T 3VR����*+,-./012/3�4��T U0hX/q2�\3�/V/11.�-3VT\/W\3�-3+XT3f/VW3Vi�2T32U3Vi�X3f/U/3�3V�\T0, 3V212/3�-/�\3�T+.3f3X/VW�f1V�33V�_./112/VU21..12/3�T �\3g3�+X3U212/3U�23�-TXW3VR�aXT03\,X3U�3V�32hT\/3_3V�kTX\3V�\11XfTTX�/V�\3g3�+,-./012/3�T U0hX3f3V�Tq�11VW3k3g3Vi�k11X-/�kTX\2�f3Xk3g3V�V11X�\3�X/0h2./V3V�3V����*+,-./012/3U�\/3�f1V�2T3+1UU/VW�g/VR

Page 11: Publicatie 101 isuu

���*+,-./012/3�44 ¬ 6789:;<=8>97><789:;<=8?@<7A:B@A97�� �CMK�F�CH�­�� F�KM�$KMM�CHS3g3����*+,-./012/3�\/3V2�1.U�33V�+X1_2/_X/0h2./V�fTTX�h32�-3h33X�3V�TV\3XhT,\�f1V�32�V1 3�W3-T,kW3-TV\3V�/VU21..12/3UR�S3�+,-./012/3�h33q2�33V�11V21.�\T3.U23../VW3V�® j32�f3X-323X3V�f1V�\3�0T `,V/012/3�2,UU3V�+1X2/3V�tT+\X10h2W3f3X�3V�T+\X10h2V3 3Xw® j32�-3U0hX/f3V�f1V�\3�f3XU0h/..3V\3�0TV2X102fTX3V® j32�W3f3V�f1V�33V�_3,g3 T\3.�T �23�_T 3V�2T2�\3�,/U23�0TV2X102fTXR�3h33X�3V�TV\3XhT,\�g/V�f1V�WXTT2�-3.1VW�fTTX�h32�k11X\3-3hT,\�tfTTX�\3�3/W3V11Xw�3V�h32�WT3\�q,V02/TV3X3V�3V�+X3U23X3V�f1V�h32�W3-T,k�/V0.,U/3q�h11X�/VU21..12/3U�tfTTX�\3�h,,X\3XwR�}3-T,k-3h33X\3XU�3V�3/W3V1X3V�g/V�g/0h�33U21.�V/32�-3k,U2�f1V�h32�X/U/0T�\12�g/�V3 3V�1.U�3X�W33V�Tq�U.30h2�-3h33X�3V�TV\3XhT,\�+.112Uf/V\2Rm.U�\3�/VU21..12/3U�k3.�TV\3XhT,\3V�kTX\3Vi�-./_2�\3�0T `,V/012/3�2,UU3V�h32�TV\3XhT,\U-3\X/qi�TT_�k3.�230hV/U0h�\/3VU2f3X.3V3X�W3VT3 \i�3V�\3�T+\X10h2W3f3X�f11_�V/32�T+2/11.R�S/2�.3/\2�\/_k/.U�2T2�/V3qq/0/|V23�/Vg32�f1V�/\\3.3Vi�32hT\3V�3V�3VU3VR�ST3.12/W�3V�\,,Xg11 �-3h33X�3V�TV\3XhT,\�/U�\1V�f3X�23�gT3_3VR�3U23__3V�3V�Tqq3X23U�fTTX�TV\3XhT,\U0TV2X1023V�_,VV3V�TV\,/\3./_�g/V�fTTX�\3�T+\X10h2W3f3X�1.U�-3+11.\3�U+30/q/012/3U�TV2-X3_3V�3V�W3-X,/_23�-3WX/++3V�V/32�h3.\3X�3V�33V\,/\/W�g/V�f3XkTTX\R�*qq3X23U�g/V�f11_�230hV/U0h�W3qTX,.33X\�3V�T+W3U23.\�f1V,/2�h32�W3g/0h2Uf3.\�f1V�\3�230hV/U0h�\/3VU2f3X.3V3XR�S3�T+\X10h2W3f3X�k332�\1V�TT_�f11_�V/32�T+�k3._3�+,V23V�h/�Tqq3X23U�fTTX�-3h33X�3V�TV\3XhT,\�T32�-3TTX\3.3VR�S3�Tqq3X23U�f1V�\/f3XU3�+1X2/3V�g/V�33U21.�T3/./_�32�3._11X�23�f3XW3./_3VR*+\X10h2W3f3XU�k/..3V�U233\U�f1_3X�t.1VW\,X/W3w�TV\3XhT,\U0TV2X1023V�1qU.,/23V�k11X/V�h3.\3X�/U�k/3�k12�\T32�3V�k12�\3�T+\X10h2W3f3X�_X/W2�fTTX�g/V�W3.\R�j32�1qU.,/23V�f1V�+X3U212/30TV2X1023V�tk12�h/3X�\1V�TT_�TV\3X�f3XU211V�kTX\2w�U+33.2�23W3VkTTX\/W�TT_�33V�-3.1VWX/_3�XT.R�b3.3f1V23�fX1W3V�-/�h32�11VW11V�f1V�33V�TV\3XhT,\U0TV2X102�g/V��4Re12�g/V�\3�X/U/0T�U�fTTX�\3�-3\X/qUfT3X/VW�f1V�\3�T+\X10h2W3f3X� Re12�_X/W2�\3�T+\X10h2W3f3X�1.U�h/�/V�g33�W112�`32�33V�TV\3XhT,\U-3\X/q�dRe12�\T32�h32�TV\3XhT,\U-3\X/q�1..3 11.��Re12�f1.2�3X�V/32�TV\3X�h32�0TV2X102��Re3._�0TV2X1022l+3�T32�/_�h1V23X3V�rReTX\2�32�h32�0TV2X102�11V�1..3�k3223./_3�3/U3V�fT.\11V��RjT3�T32�\3�,/2fT3X/VW�f1V�33V�U+30/q/3_�TV\3XhT,\U0TV2X102�11VW3U2,,X\�kTX\3V� ]33.�T+\X10h2W3f3XU�g/V�g/0h�VTW�V/32�-3k,U2�f1V�\3�XT.�\/3�g3�3/W3V./_�gT,\3V�T323V�U+3.3VRS3�/VqTX12/3�3V�_3VV/U�\/3�-/�h32�TV\3XhT,\�f1V�\3�/VU21..12/3U�kTX\2�T+W3-T,k\�T32�WT3\�kTX\3V�f1U2W3.3W\R�S3g3�/VqTX12/3�kTX\2�W3-X,/_2�fTTX�® j32�11VU2,X3V�f1V�h32�-3h33X�3V�\3�+.1VV/VW�f1V�h32�TV\3XhT,\® j32�X1++TX23X3V�11V�h32�1V1W3 3V2�f1V�\3�T+\X10h2W3f3X® j32�Tf3X\X1W3V�f1V�_3VV/U�3V�/VqTX12/3�-/�h32�k/UU3.3V�f1V�TV\3XhT,\U-3\X/qRu32�\3g3�+,-./012/3�kTX\2�W32X10h2�T �T+�33X\3X�W3VT3 \3�+,V23V�h3.\3Xh3/\�23�f3XU0h1qq3VR�S3�/\31.3�U/2,12/3�/U�\12�/V�h32�TV\3XhT,\U0TV2X102�fTTX�-3/\3�+1X2/3V�h3.\3X�W3qTX,.33X\�kTX\2�k12�\3�1qW3U+XT_3V�+X3U212/33/U3V�g/Vi�k12�3V�f1V�3._11X�`1W�f3Xk10h23V�3V�k12�\3�k3\3Xg/\U3�TV2-/V\3V\3�fTTXk11X\3V�g/VR��­Y� �GM����CH��$�I$KH�KS,,Xg11 ��3h33X�3V�*V\3XhT,\�/U�VT\/W�T �k33X�WX/+�T+�h32�q,V02/TV3X3V�f1V�\3�230hV/U0h3�/VU21..12/3U�23�_X/W3VR�*+\X10h2W3f3X�3V�T+\X10h2V3 3X�h3--3V�\11X-/�33V�W3g1 3V./_�-3.1VW�T �WT3\�T �23�W11V�`32�\3�+3X03+2/3�f1V�\3�W3-X,/_3X�3V�T323V�\3�f3X1V2kTTX\3./_h3\3V�U1 3V�\X1W3VR�j/3XfTTX�kTX\2�33V�+X1_2/_X/0h2./V�W3-T\3V�k11X/V�\3�fT.W3V\3�U21++3V�g/V�T+W3VT 3V�® u11_�33V�/V\3./VW�/V�230hV/U0h3�UlU23 3V�3V�-3+11.�h/3Xf1V�\3�123�f1V�_X/2/0/23/2® �3+11.�t/V�hTTq\./V3Vw�k12�,/2-3U233\�W112�kTX\3V® �3+11.�Tq�.112�-3+1.3V�k3._3�TV\3XhT,\U-3hT3q23�3X�+3X�230hV/U0h�UlU233 �/U® �3+11.�h32�TV\3XhT,\U0TV03+2�3V�\3q/V/33X�h32�W3k3VU23�k3X_+1__32�32�211_f3X\3./VW® �3+11.�\3�-3U23�0TV2X102fTXi�+X3U212/3/V\/012TX3V�3V�1V1W3 3V2/VqTX12/3® �3.30233X�33V�0T +323V23�0TV2X102+1X2/® �.,/2�33V�WT3\�1qW3U23 \�TV\3XhT,\U0TV2X102�1qR{3V�Tf3Xg/0h2�f1V�-3WX/++3V�3V�\3q/V/2/3U�/U�3UU3V2/33.�fTTX�WT3\3�0T `,V/012/3�2,UU3V�\3�+1X2/3V�3V�/U�T+�-1U/U�f1V�X33\U�-3U211V\3�VTX1./U3X3V\3�\T0, 3V23V�/V�\3g3����*+,-./012/3�44�T+W3VT 3VR�u/Uf3XU21V\3V�Tf3X�h32�3/V\+XT\,02�3V�U+X11_f3Xk1XX/VW3V�_,VV3V�T+�\3g3�k/g3�kTX\3V�-3+3X_2R�V�-/.1W3�v�g/V�\3�-3WX/++3V�1.q1-32/U0h�W3X1VWU0h/_2�3V�/U�33V�f3Xk/g/VW�W3 11_2�V11X�\3�f3XU0h/..3V\3����*i��{��3V��]S*�\T0, 3V23V�k11X�\3g3�-3WX/++3V�/V�fTTX_T 3VR*T_�kTX\2�-3U0hX3f3V�k3._3�2l+3V�TV\3XhT,\U0TV2X1023V�3X�-3U211V�3V�hT3�\3g3�kTX\3V�2T3W3+1U2R�j/3X-/�kTX\2�T+�-1U/U�f1V�\3����� X3W3.��33V�-3U0hX/f/VW�W3 11_2�f1V�\3�33U2�fTTX_T 3V\3�

Page 12: Publicatie 101 isuu

���*+,-./012/3�44 °± 6789:;<=8>97><789:;<=8?@<7A:B@A97t-1U/Uw�U3Xf/03V/f31,U�32�\3�\11X-/�-3hTX3V\3�X30h23V�3V�+./0h23V�23V�11Vg/3V�f1V�\3�W3 11_23�1qU+X1_3Vi�gTk3.�fTTX�\3�T+\X10h2W3f3X�1.U�\3�T+\X10h2V3 3XR�u32�\3�� X3W3.�kTX\2�/V�\/2�W3f1.�-3\T3.\�\12�3X�f1V�\3�33U2�fTTX_T 3V\3�U/2,12/3U�t��w�kTX\2�,/2W3W11VR��V�\3�+X1_2/_�g,..3V�3X�1.2/\�,/2gTV\3X/VW3V�Tq�U+30/q/3_3�U/2,12/3U�/V�33X�Tq�`/V\3X3�123�fTTX_T 3VR�j32�kTX\2�11V�\3�-32XT__3V�+1X2/3V�Tf3XW3.123V�T �h/3XT+�WT3\�23�1V2/0/+3X3VR{3V�\/qq3X3V2/12/3�kTX\2�/V�\3�,/2k3X_/VW�W3 11_2�V11X�h32�2l+3�TV\3XhT,\U0TV2X102�® v1+10/23/2U0TV2X102® �VU+1VV/VWU0TV2X102® b3U,.21120TV2X102® aX3U212/30TV2X102® �31U30TV2X102R�V�\3�./23X12,,X�3V�\3�+X1_2/_�kTX\3V�VTW�k3.�33VU�1V\3X3�-3V1 /VW3V�W3-X,/_2i�11X�Tf3X�h32�1.W3 33V�g/V�\3�0TV2X1023V�/V�\3g3�f/q�0123WTX/3|V�23�X,-X/03X3VR��V�\3�h,/\/W3�1X_2�kTX\2�VTW�U233\U�h32�WXTT2U23�TV\3XhT,\UfT., 3�1qW3\3_2�\TTX�\3�33XU23�2k33�0TV2X102fTX3V�\/3�fTTXV1 3./_�T+�33V�fTTXW3U0hX3f3V�/VU+1VV/VW�g/V�W3-1U33X\R�e1VV33X�k3�h32�Tf3X�/VU+1VV/VWU0TV2X1023V�h3--3V�_,VV3V�\3g3�2k33�fTX3V�\11XTV\3X�f1..3VRb3U,.2112�3V�+X3U212/30TV2X1023V�kTX\3V�W3U0h11X\�TV\3X�\3�23X�X3U,.21120TV2X1023VR��V�\3g3�0TV2X1023V�g/V�tfTTX1.w�h32�X3U,.2112�f1V�\3�,/2�23�fT3X3V�102/f/23/23V�3V�+X3U212/3U�f1V�/VU21..12/3U�f1U2W3.3W\R�/�.31U30TV2X1023V�/U�3X�U+X1_3�f1V�33V�1V\3X3�3/W3V\T Uf3XhT,\/VW�W3\,X3V\3�\3�0TV2X102+3X/T\3R�S3�T+\X10h2V3 3V\3�TV\3XhT,\U+1X2/�V33 2�/V�33V�\3XW3./_3�U/2,12/3�h32�3/W3V11XU0h1+�f1V�\3�/VU21..12/3�Tf3X�fTTX�33V�-3+11.\�-3\X1W�3V�h33q2�\11X\TTX�\TTXW11VU�fT..3\/W3�g3WW3VU0h1+�Tf3X�h32�TV\3XhT,\�f1V�\3�/VU21..12/3Rj32�1qU.,/23V�f1V�h32�,/U23�TV\3XhT,\U0TV2X102�/U�33V�g11_�f1V�gTk3.�\3�T+\X10h2W3f3V\3�+1X2/i�\3�q10/./21/X3�TXW1V/U12/3i�1.U�f1V�\3�T+\X10h2V3 3V\3�+1X2/i�\3�TV\3XhT,\U+1X2/R��3/\3�+1X2/3V�T323V�g/0h�-3k,U2�g/V�k3._3�0TV2X102fTX�h32�-3U23�+1U2�-/�\3�W3W3f3V�3V�3f3V2,33.�2T3_T U2/W�W3k3VU23�U/2,12/3�f1V�h32�W3-T,kR�S11XT �/U�\3g3�+,-./012/3�gTk3.�W3U0h/_2�fTTX�\3�T+\X10h2W3f3X�1.U�fTTX�\3�T+\X10h2V3 3XR�S3�"�� ��!�(�'� �_X/W2�33V�/Vg/0h2�/V�\3�U3Xf/03V/f31,U�3V�\3�0TVU3�,3V2/3U�3V�X/U/0T�U�f1V�g/V�_3,g3�fTTX�33V�-3+11.\�0TV2X102R�e3._�TV\3XhT,\�kTX\2�h/3XfTTX�W3\11V�3V�k12�/U�\3�3qq302/f/23/2�f1V�\/2�TV\3XhT,\�T+�\3�+X3U212/3U�f1V�\3�230hV/U0h3�UlU23 3V��S3�"�� ��!���%� �k332�k12�\3�T+\X10h2W3f3X�f1V�h3 �f3Xk10h2�3V�k12�h/�h/3XfTTX�T32�\T3VR�