101 madani parels

download 101 madani parels

of 39

 • date post

  01-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  59
 • download

  0

Embed Size (px)

description

This Book is written by Ameer e Ahle Sunnat Hazrat Allama Maulana Ilyas Attar Qadri Razavi Ziaee. This book include the following topics: *Greetings Muslim 11 Madani Perals *Hand Shaking 14 Madani Pearls *Talking 12 Madani Pearls * And many more.. Like & Share Official Page of Maulana Ilyas Qadri www.facebook.com/IlyasQadriZiaee

Transcript of 101 madani parels

 • 1. 101 Madani Phool101 MADANI PARELSDit boekje is geschreven door Shaykh-e-Tariqat Amir-e-Ahl-e-Sunnat, de oprichter van Dawat-e-Islami 'Allama Maulana AbuBilal Mohammed Ilyas Attar Qadiri Razavi

2. inhet Urdu. De vertaling Majlis heeft dit boekje vertaald vanuithet Urdu naar het Nederlands. Als u enige fouten in devertaling of in de componering vindt, informeer VertalingMajlis op het volgende post- of emailadres met de intentie vanbeloning [awab].Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami)Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran,Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, PakistanUAN:+92-21-111-25-26-92 Ext. 1262Email:translation@dawateislami.net 3. $'.0. - 4. ( ! Open het portaal van kennis en wijsheid voor ons,ii 5. !$#% '( 6. !)* + 7. # ,#- ! ./)Du'a voor het lezen van de boeken: Lees de volgende du'a (smeekbede) voor het bestuderen vaneen religieus boek of islamitische les. U zult zich herinnerenwat U studeert,!# : 8. # $ !% Vertaling:O Allah !#en wees barmhartig voor ons! O, de meest Eervolle en Voortreffelijke!(Al-Musta raf, deel. 1, blz. 40)Opmerking: Reciteer Durood Sharief (Salat 'Alan Nabi)eenkeer voor en na de smeekbede. 9. Transliteratie Tabel A/aR/rL/l A/aZ/zM/m B/b X/x N/n P/p 10. S/s V/v, T/tSh/sh W/w // // H/h //Y/y J/j/Y/y Ch/ A/a/ 11. ! U/u# Kh/kh $ Gh/gh % I/i D/d ' F/f ()* U/u+/ , Q/q )(*I/i- / . K/k ()*A/a / R/r 0 G/giii 12. Inhoudsopgave101 MADANI PARELSDu'a voor het lezen van de boeken: ...................................................... iiTransliteratie Tabel ................................................................................. iiiVoortreffelijkheden van het Reciteren van Durood ........................... 1Moslims Groeten: 11 Madani Parels .................................................... 2Handen schudden: 14 Madani Parels .................................................. 5Praten: 12 Madani Pearls ........................................................................ 9Niezen: 17 Madani Parels ..................................................................... 12Nagels Knippen: 09 Madani Pearls ..................................................... 16Schoenen Dragen: 7 Madani Parels .................................................... 19Het huis betreden en verlaten: 12 Madani Parels ............................ 22Aanbrengen van Kohl (Surma): 4 Madani Parels............................ 26Wakker worden en slapen: 15 Madani Parels .................................. 28Enkele Verzoeken aan de Muballighin en Muballighat ................... 32vi 13. % '(.0 .-' (. Drie [categorien van] mensen zullen1 14. ! +# ,#- ! ./)$ 15. #$ 16. !)* 17. 101 MADANI PARELS(Voortreffelijkheden vanhet Reciteren van ! +DuroodDe Eerbiedwaardige, Barmhartige en de belichaming van Nur,de Nobele Profeet * $ $% 18. ' !heeft gezegd, Op de Dagdes Oordeels zal er geen schaduw zijn behalve de schaduw vande Troon van Allah !#( ! in de shaduw van de Troon staan. Hierop werd gevraagd aanHem+$$% 19. ' !* Ya RasulAllah $% 20. '($ ! + !* , wie(zullen dat zijn? De Profeet$ ! + $% 21. ' !* antwoordde: Degenedie mijn Ummati (volgeling) van een benarde situatie bevrijdt,degene die mijn Sunnah doet herleven, degene die veelvuldigDurood naar mij reciteert. (Albadur-us-Safirah Fil-Umur-il-Akhirah,blz. 131, Hadi. 366)( ')*+,-.)/ 0132*504De Meester van de Zonen van Adam, De genade voor BeideWerelden, de Nobele Profeet $% 22. '(!* heeft gezegd:$ ! +Degene die van mijn Sunnah heeft gehouden, heeft van mijgehouden, en degene die van mij heeft gehouden zal met mijzijn in het Paradijs. (Mishkat-ul-Ma(abi), blz. 55, deel: 1, ,adi. 175) 23. 101 Madani ParelsSina tayri Sunnat ka Madinah banay Aqa Jannat may parausi mujhay tum apna bananaO Meester, Laat mijn hart de woonplaats van uw Sunnah zijn.Schenk mij een Paleis, in uw omgeving in het ParadijsU zult nu over een aantal Madani Parels lezen die betrekkinghebben op verscheidene zaken waar wij dagelijks mee te makenhebben. Sommige van deze vermelde parels komen overeenmet de Sunnah [Profetische manier]; Anderen zijn etiquette enmanieren gebaseerd op het advies van Heiligen en Wijzen. Geenenkele daad kan de Sunnah van de Profeet *$!$% 24. '( +2 !genoemd worden, tenzij bewezen is dat het daadwerkelijk deSunnah is.Moslims Groeten: 11 Madani Parels1. Het is een Gezegende Sunnah om Salam te zeggen als jeeen Moslim tegenkomt.2.Hier wordt een samenvatting weergeven van een alineauit pagina 102, volume 6 van Bahar-e-Shariat gepubliceerddoor Maktaba-tul-Madinah: Een persoon zou Salammoeten zeggen met de intentie dat de rijkdom, reputatieen waardigheid van de persoon onder mijn beschermingvalt en hij het Haram [onwettig] beschouwd om deze teschenden. (Bahar-e-Shariat, deel: 16, blz. 102)3. Salam zeggen tegen Moslims bij elke ontmoeting is awab,zelfs als men de frequent de kamer binnentreed en verlaat. 25. 101 Madani Parels4. Als eerste Salam zeggen is Sunnah.5. Degene die als eerste Salam zegt, heeft de nabijheid vanaan toegevoegd word, en 30 indien er3/Allah.6. !#Onze Geliefde Rasoel *$ !$% 26. '( + !heeft gezegd;degene die als eerste salaam zegt is vrij van hoogmoed.(Shuabul Iman, deel: 6, blz. 433)Negentig zegeningen zijn voor hem die als eerst Salam7.zegt en tien zegeningen voor degene die antwoord.(Kimiya-e-Saadat)!8. Voor het zeggen van # 67ontvang je 10 zegeningen,20 indien hier 8;ook 9:$ aan toegevoegd wordt. Sommigen voegen hierook en aan toe, maar dit is niet juist. Tevens#voegen sommigen hier spontaan.andere woorden aantoe, hierover schrijft, Imam van Ahl-us-Sunnah, Mujaddidvan de Ummah, Herlever van the Sunnah, Vernietigervan Bidah, Geleerde van het Heilige recht, Gids vanSpiritualiteit, Bron van Zegeningen, Allamah, Maulana,Al- aj, Al- afi, Al-Qari, Ash-Shah, Imam AmadRaza Khan /$- ,-, in zijn Klassieke werk van Fiqh,Fatava Razaviyyah: Men zou tenminste de woorden!# 67moeten zeggen; Het is beter om hier 8/aantoe te voegen; en het beste is om;9: eraan toe te voegen,$maar niets meer dan dit. Hij die antwoord geef moet 27. 101 Madani Parelstenminste dezelfde woorden zeggen. Alhoewel, het isbeter om de hiervoor genoemde woorden erbij toe tevoegen. Degene die antwoord moet tenminste dezelfdewoorden herhalen. Echter, het is beter om de eerdergenoemde worden bij het antwoord toe te voegen.Bijvoorbeeld, indien iemand begroet wordt met #74! 67/.7! 68dan zou die moeten antwoorden met #!#/dan zou hij678Indien hij begroet wordt met 7! 68;$moeten antwoorden met #9: / . Indien!;iemand begroet wordt met # 6789: / $dan zou hijmoeten antwoorden met precies dezelfde woorden enniets meer. (Fatava Razaviyyah (Jadid) blz. 409 deel: 22)9. Degene die antwoordt kan ook 30 zegeningen verdienen! 68;door met #9: / $ te antwoorden.10. Het is Wajib [noodzakelijk] om de gever van Salam directte antwoorden met Salam in een goed hoorbare stem.11. Leer de juiste uitspraak van de Salam. Als eerst, zal ik het 7zeggen, dan kunt u het herhalen:#! 6 !#) =*?(.!Nu geef ik het antwoord, herhaalt u dit ook: #7 6)@ AC( #! B .Voor het leren van verscheidene Sunnahs [Profetischemanieren], koop en lees de volgende boeken: Bahar-e Shariatdeel: 16 bestaande uit 312 paginas en Sunnatayn aur Adabbestaande uit 120 paginas. Beide zijn gepubliceerd door 28. 101 Madani ParelsMaktaba-tul-Madinah. Een van de beste manieren om deSunnahs [Profetische manieren] te leren is door te reizen in deMadani Qafilah [Kennisvergarende Reis] van Dawat-e-Islamiin het bijzijn van de Liefhebbers van de Geliefde Profeet.Om de Sunnah te leren, reis in de QafilahOm genade te zoeken, reis in de QafilahOm de pijn te verzachten, reis in de QafilahOm zegeningen te verdienen, reis in de QafilahLieve Islamitische Broeders, ter afsluiting van mijn Bayan(Toespraak) wil ik jullie op de hoogte stellen van devoortreffelijkheid van de Sunnah [Profetische manieren] endaarbij enkele etiquette. De belichaming van Nur, De Genadevoor het Universum, De Nobele Profeet *$!$% 29. '(5 + !heeftgezegd, Wie van mijn Sunnah heeft gehouden, heeft van mijgehouden en wie van mij heeft gehouden zal met mij zijn inhet Paradijs. (Mishkat-ul-Ma(abi), blz. 55, deel: 1, ,adi. 175)Sina tayri Sunnat ka Madinah banay Aqa Jannat may parausi mujhay tum apna bananaO Meester, Laat mijn hart de woonplaats van uw Sunnah zijn.Schenk mij een Paleis, in uw omgeving in het Paradijs.Handen schudden: 14 Madani Parels1. Handen schudden en hierbij beide handen gebruiken,tijdens het zeggen van Salam is Sunnah. 30. 101 Madani Parels2. Geef Salam bij het nemen van afscheid. Indien u hetwilt kunt u ook de handen schudden.3. Een gezegde van onze Geliefde Profeet $% 31. '(# . (Musnad Imam A)mad, p 286, deel: 4,6$ ! + !* :Wanneer twee moslims tijdens hun ontmoeting elkaar dehand geven en elkaar vragen hoe het gaat, dan laat Allah100 zegeningen neerdalen op hen. Hiervan zijn 90 voor depersoon die vriendelijker was in de ontmoeting en op eenmeer aangename manier vroeg hoe het met de anderging. (Mujam-ul- Awsa , blz. 380 deel:5 ,adi 7672)4. Wanneer twee vrienden elkaar ontmoeten, handen( +schudden en Durood [Salat alan Nabi] reciteren naarde Heilige Profeet *$!$% 32. ' !, dan worden hunvoorgaande en toekomstige zondes vergeven voordat zeuiteengaan. (Shuab-ul- Iman, blz. 451, deel: 6, adi. 8944)5. Reciteer als het mogelijk is, bij het geven van een hand,ook de volgende Dua na Durood:$DEF /G7HMoge Allah mij en u vergeven6.De Dua diebeide Moslims reciteren tijdens het schuddenvan de handen zal!# geaccepteerd worden en beide zullen vergeven worden voordat ze elkaars handenloslaten !,adi 12454) 33. 101 Madani Parels7. Handen schudden verwijdert haat en vijandigheid.8.De Meest Verheven Profeet *$!$% 34. '(7 + !heeftgezegd: Een moslim broeder die handen schudt met eenandere moslim broeder; waarbij beide geen haat dragen inhet hart voor elkaar, diens zondes worden vergeven doorAllah voordat de handen los gelaten worden. Indien eenbroeder naar een andere broeder kijkt met liefde/respecten geen haat draagt in zijn hart voor hem, dan z