Programmaboek Smart Business Event

of 24 /24

Embed Size (px)

Transcript of Programmaboek Smart Business Event

Page 1: Programmaboek Smart Business Event
Page 2: Programmaboek Smart Business Event

2

“The Quick Response Manufacturing (QRM) strategy is essential to a company’s competitiveness in today’s world.”

Rajan Suri

HoofdsponsorKramp Nederland b.v.

SponsorenKamer van Koophandel Multitube Engineering b.v.

Lean Production Control b.v. BMGI b.v.

SPONSOREN VAN HET SYMPOSIUM

Page 3: Programmaboek Smart Business Event

3

Geachte heer/mevrouw,

Welkom op het symposium ‘Smart Business, handen en voeten geven aan Lean en QRM’.

Veranderende markten en nieuwe technologieën dwingen organisaties om hun processen te verbeteren. Dit geldt voor zowel de interne processen als de relaties met toeleveranciers en klanten. Het maken van keuzes hierin is niet eenvoudig. Dit symposium is bedoeld om u inzicht te geven in de stappen die u kunt nemen om continu te verbeteren.

Het symposium staat in het teken van Smart Business. Het programma bestaat uit inspirerende keynote sprekers, presentaties van best practices op het gebied van Lean en QRM en een viertal workshops waarin deelnemers kennis krijgen van belangrijke methodieken. Er is zowel aandacht voor product- en procesverbeteringen als voor slimme integratie met toeleveranciers.

In dit boekje wordt het programma van het symposium beschreven. Op de website www.han.nl/lean-qrm-symposium vindt u na afloop de presentaties. Wij wensen u een inspirerende en leerzame dag!

Met vriendelijke groet,

Wilfred Knol MSc.

WELKOM

Page 4: Programmaboek Smart Business Event

4

• Inhetgevalvanbrandofalarm:gebruikdetrappenennooduitgangen en verzamel buiten aan de voorkant van de centrale hal. De centrale hal is opgenomen op pagina 18 Plattegrond;

• UkuntophetWIFIviahetHANgastaccount.Alsuuwnaamen telefoonnummer doorgeeft krijgt u een sms met een code. Deze kunt u invullen op het inlogscherm van uw internet;

• De hashtag van vandaag is #SmartBusiness15. Graag tijdens presentaties en workshops uw telefoon uitschakelen.

• PowerPoint’svandeverschillendepresentatieswordennaafloopvanhet symposiumopdewebsitegeplaatst:www.han.nl/lean-qrm-symposium;

• Pauzesenluncheszijnbijdecentralehal.Zieookpagina18;

• Inhetfaculteitsgebouwmagunietroken.Rokenisalleentoegestaan buiten de blauwe lijnen buiten het gebouw;

• Voor dringende vragen kunt u zich wenden tot Suzanne Lichtenberg (Kramp)ofDoreenTolmeijer(HAN).

• Destandsvanonzesponsorenbevindenzichrondomdecentralehal.

HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN

Page 5: Programmaboek Smart Business Event

5

Veranderende markten en nieuwe technologieën dwingen organisaties om hun processen te verbeteren. Dit geldt voor zowel de interne processen als de relaties met toeleveranciers en klanten. Het maken van keuzes hierin is niet eenvoudig. Dit symposium is bedoeld om u inzicht te geven in stappen die u in uw productiebedrijf kunt nemen om continu te verbeteren.

Wat is Lean en QRM?

Lean manufacturing is een managementfilosofie die erop gericht is om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspillingen. Door ‘slanke processen’ gaan de kosten omlaag, wat leidt tot een verbetering van het bedrijfsresultaat. Quick Response Manufacturing (QRM) kan gezien worden als de Lean-strategie voor bedrijven die te maken hebben met een grote varieteit aan producten en lage volumes. QRM is gericht op het verkorten van doorlooptijden. Met behulp van QRM hebben diverse bedrijven hun doorlooptijden met 80-90% gereduceerd.

Kramp Nederland B.V.

Kramp Nederland b.v. is hoofdsponsor van het symposium. Het bedrijf wil haar klanten, en andere bedrijven, laten zien hoe procesverbeteren in de praktijk gerealiseerd kan worden. Hierbij zal vanuit Kramp een keynote worden verzorgd waarbij ze ingaan op hun rol in de ketens van hun klanten.Ook heeft Kramp een kleine stand ingericht om verder in te gaan op verschillende door Kramp ontwikkelde services die rechtstreeks bijdragen aan Lean/QRM.

HAN LEAN-QRM SYMPOSIUM 2015 - Smart Business SolutionsHanden en voeten geven aan Lean en QRM

Page 6: Programmaboek Smart Business Event

6

PROGRAMMA

HetHANLean-QRMSymposiumstaatinhettekenvanSmartBusiness.Hetprogramma van het symposium bestaat uit inspirerende keynote sprekers, presentaties van best practices op het gebied van Lean en QRM en een viertal workshops waarin deelnemers oefenen met methodieken. In de sessies zal zowel aandacht zijn voor product- en proces verbeteringen als voor slimme integratie met toeleveranciers.

Tijdens elk onderdeel van het programma is er tijd gereserveerd voor een stuk interactie en discussie. Ook online via Twitter zullen we het thema Lean / QRM verder onder de aandacht brengen. Wilt u ook online mee praten over het onderwerp; #SmartBusiness15.

OCHTEND PROGRAMMA

09.30 Ontvangst en welkom - dr.VincentWiegel-HAN - Collegezaal B1.1210.00 Lean & QRM - dhr. Pascal Pollet MSc - Sirris - Collegezaal B1.1210.30 Wat heeft Lean/QRM Votex gebracht? - dhr. Gerrit van Nieuwenhuizen - Votex b.v. - Collegezaal B1.1211.00 Koffie/theepauze - Centrale Hal

ParallelleSessies-SlimmeLean&QRMoplossingen:

11.30

12.00

1. Slimme producten:

E0.07

VDW Constructie -dhr.AndyvanderWalle

Lely - dhr. Ruud Snijders

2. Slimme voortbrengings-processen:E.0.09

JazoZevenaarb.v.-dhr. Pascal Bos

Variass Electronics b.v. - dhr. Hendri Kortman

3. Slim netwerk van toeleveranciers:

E1.01

AlesMetaaltechniekb.v. - dhr. Dick Scholtus

AgrifacMachineryb.v.-dhr.FransApeldoorn

12.30 Lunch - Centrale Hal

Page 7: Programmaboek Smart Business Event

7

MIDDAG PROGRAMMA

13.15 De ontwikkeling van de extended Enterprise - dr.ir. Jannes Slomp - HAN - Collegezaal B1.12 13.45 Gemak dient de supply chain - dhr. Reinier Slöetjes en dhr. Erwin Geert Volbeda - Collegezaal B1.12

ParallelleWorkshops:Deelnemers kunnen in het middagprogramma twee verschillende workshops kiezen, één in sessie 1 en één in sessie 2.

14.15

QRM en Lean E0.07

Sessie 1:

Systematisch bezig met continu verbeteren - AldertvanderStoel MSc

Lean Planning en Besturing E0.09

Activiteitenop het juiste moment uitvoeren – ir. Gerlinde Oversluizen

Modulariteit E1.01

Hoe modulair moeten uw producten zijn? – ir. Danielle Hendriks

Technology Roadmapping E1.02

Waar gaat uw bedrijf naar toe en wat betekent dat voor nu? – drs.ing. Menno Herkes

15.15 Koffie/Thee/Fris-CentraleHal

Sessie 2:

15.45 Systematisch bezig met continu verbeteren - AldertvanderStoel MSc

Activiteitenop het juiste moment uitvoeren – ir. Gerlinde Oversluizen

Hoe modulair moeten uw producten zijn? – ir. Danielle Hendriks

Waar gaat uw bedrijf naar toe en wat betekent dat voor nu? – drs.ing. Menno Herkes

16.45 Wat is uw uitdaging? - dr.VincentWiegel-HAN- Centrale Hal17.00 Borrel en gelegenheid tot netwerken - Centrale Hal

Page 8: Programmaboek Smart Business Event

8

9.30 Ontvangst en Welkom - Collegezaal B1.12 Dr. Vincent Wiegel (Lector Hogeschool Arnhem en Nijmegen)

Vincent Wiegel is één van de leidende experts op het gebied van Lean in Nederland en is lector en oprichter van het lectoraatLean&WorldClassPerformancevandeHAN.Daar is hij betrokken bij het Lean-onderwijs en initiator van onderzoek naar de effectiviteit van Lean-implementaties. Naast zijn brede algemene kennis en ervaring, ligt zijn specifieke expertise op het gebied van Lean product- ontwikkeling, Lean in non-manufacturingomgevingen en het toepassen van Lean in de gezondheidszorg.

10.00 Keynote - Collegezaal B1.12Dhr. Pascal Pollet MSc (Senior Adviseur Sirris)

Titel: Lean en QRM: Wat is er nu echt nodig om te verbeteren?Bedrijven worden voortdurend overstelpt met nieuwe buzz words en hypes, maar wat is er nu echt nodig om te verbeteren? Is 5S echt het startpunt voor een verbeterproces? Heb je echt training nodig om te kunnen verbeteren of kunnen ongetrainde medewerkers ook tot doorbraken komen? Deze presentatie zoomt in op een aantal misverstanden die er leven en zal tonen hoe je met programma’s als Lean en QRM wél tot echte resultaten kan komen.Pascal Pollet werkt als adviseur bij Sirris, het collectief centrum van de Belgische technologische industrie. Sinds enkele jaren helpt hij bedrijven om hun levertijd radicaal te verkorten met de ‘Quick Response Manufacturing’-strategie gecombineerd met de Toyota Kata aanpak. Pollet studeerde afalselektrotechnischingenieuraandeUniversiteitGent in 1995.

INHOUD PROGRAMMA

Vincent Wiegel

Pascal Pollet

Page 9: Programmaboek Smart Business Event

9

10.30 Spreker - Collegezaal B1.12 Dhr. Gerrit van Nieuwenhuizen (Votex b.v./Dutch Power Company b.v.)

Titel: Wat heeft Lean/QRM Votex gebracht?Is het nog mogelijk om een renderende productie in Nederland te hebben? Ja dat is zeker nog mogelijk. Vanuit beleid naar de praktijk. Door de invoering van ons “DPS scorecard systeem” is het aantal manuren sterk af- en is de betrouwbaarheid van levertijden sterk toegenomen. Maar waar begin je en hoe voer je het uit? En hoe doe je dit zodat iedereen begrijpt waarom het noodzakelijk is om een QRM systeem in te voeren?Gerrit van Nieuwenhuizen (58 jaar) is nu reeds 15 jaar betrokken bij de ontwikkeling en productie van machines voor het OpenbaarGroen.AlsdirecteurvanVotexheefthijdeopdrachtgekregen om vernieuwingen door te voeren in de totale productrange.

11.00 Koffie/theepauze - Centrale Hal

INHOUD PROGRAMMA

Van Nieuwenhuizen

Page 10: Programmaboek Smart Business Event

10

1. Slimme Producten - E0.0711.30 SprekerDhr. Andy van der Walle - VDW Constructie

Titel: Kanban (2-bin) en set-leveringenWaarom Kanban binnen VDW? Het dagelijks opnemen van bestellingen en het ontvangen en op zijn plaats leggen van bouten en moeren is tijdrovend. We lagen, voor we met dit systeem startten, met heel wat voorraad die niet direct nodig was en ook niet op zijn plaats lag. Met set-leveringen verminderen we het werk voor de magazijniers en is er minder geloop door de monteurs van- en naar de rekken.AndyVandeWalle(39jaar)issinds2004medezaakvoerdervan VDW Constructie. VDW constructie is een productiebedrijf met 22 personeelsleden. Wij ontwerpen en produceren diverse machines voor de veeteelt. O.a. voedermengers, stroverdelers en schredders voor biogasinstallaties. Mijn taak in het bedrijf is naast de administratie ook in- en verkoop.

12.00 Spreker Ir. Ruud Snijders-Lely

Titel: Lean implementatie 2.0 - Back to basics & push meets pull De eerste Lean implementatie (1.0) heeft bij Lely, naast positieve-, ook veel negatieve effecten gehad. Het kreeg een negatieve associatie; een voorbijgaande moderniteit. In Lean 2.0 werken MRP en Lean beter samen. De uitkomsten zijn zeerpositief:Kortereomsteltijden,eenhogereoutputenminder verspillingen. MRP is niet achterhaald en Lean is geen voorbijgaande moderniteit. Door terug te gaan naar de basis kan Leannueffectieverwordeningezet:Leanimplementatie2.0isbegonnen.Ir. Ruud Snijders werkt ruim twee jaar als Manager Manu-facturing Engineering voor Lely Industries NV. Na zijn studie IndustrieelOntwerpenaandeTUDelftisRuud18jaarwerkzaamgeweest op het gebied van product- en productieontwikkeling in de maakindustrie. Sinds 2010 werkt hij met Lean Six Sigma.

PARALLELLE SESSIES SLIMME LEAN & QRM OPLOSSINGEN

AndyvanderWalle

Ruud Snijders

Page 11: Programmaboek Smart Business Event

11

2. Slimme voortbrengingsprocessen - E0.0911.30 SprekerDhr. Pascal Bos-Jazo Zevenaar b.v.

Titel: Met PRET werken aan QRM-Niets veranderlijker dan de mens? Mensen hebben vaak moeite met veranderingen. Wanneer je aan de slag gaat met verander/verbetertrajecten blijkt de mens vaak debepalendefactortezijn.PascalBosontwikkeldevoorJAZOhet PRET gedragsbeleid. Medewerkers worden vanuit hun eigen vakmanschap en denkkracht gestimuleerd om vanaf de basis mee te denken over product- en procesverbeteringen. Daarmee komtJAZOdooreengoedesamenwerkingopalleniveaustotbetereresultaten.HetleverdeJAZOin2010detitel“Slimstebedrijf van Nederland” op.Pascal Bos is, na zijn LTS, MTS en HTS werktuigbouwkunde, als engineer, projectleider en manager Engineering, gaan werken bijFicob.v.In2007heeftPascaldestapgemaaktnaarJazoZevenaarb.v.Hijiscontinueopzoeknaarverbeteringenophetgebied van processen en menselijke prestaties.

12.00 Spreker Dhr. Hendri Kortman-Variass Electronics b.v.

Titel: QRM en Lean bij Variass: zowel intern als in de keten Continu veranderende marktomstandigheden vragen om continue aanpassingen van de productie inrichting. Daarom is in2011POLCAsuccesvolgeïmplementeerdindeassemblagevan Variass. Om daarnaast de totale doorlooptijd verder te kunnen verkorten is de focus verlegd naar het begin van de waardeketen.Altijdenshetoffertetrajectwordenproductengeanalyseerd op huidige en toekomstige verkrijgbaarheid, om de component-levertijd te verkorten. Dit resulteert in feedback op het productontwerp en/of het vaststellen van de optimale keteninrichting.Hendri Kortman is, na in 2010 afgestudeerd te zijn op de haalbaarheid van Polca binnen Variass, bij Variass gestart met de implementatie ervan. Vanuit zijn rol als projectleider is hij sindsdien verantwoordelijk voor het continu verbeteren van processen op zowel productie, kantoor als in de supply chain.

Pascal Bos

Hendri Kortman

Page 12: Programmaboek Smart Business Event

12

3. Slim netwerk van toeleveranciers - E1.0111.30 SprekerDhr. Dick Scholtus - Ales Metaaltechniek b.v.

Het zwaartepunt van de presentatie zal liggen op communicatie tussen de verschillende leveranciers (reductie van de menselijke input en digitaal bestellen/bevestigen), product identificatie (hoe kunnen we producten met verschillende codes traceren en verwerken,barcodes,RFIenetiketten),voorraadversusjust-in-time (voorspelbaarheid van productie, reactietijd leverancier en logistieke kosten) en combineren en sorteren (artikelen per groepssoort bestellen en artikelen identificeren en traceren).Dick Scholtus kon, na het halen van zijn diploma, in het “walhalla”voortechneutengaanwerken:DafTrucks.Daarnaheeft hij in binnen- en buitenland bij enkele multinationals gewerkt. In 2002 heeft Scholtus een metaalbedrijf gekocht en omgebouwd tot een QRM metaal productiebedrijf. In 2010 is hij gestartmeteenassemblagebedrijf:AlesAssemblage.

12.00 Spreker Dhr. Frans Apeldoorn - Agrifac Machinery b.v.

Titel: De ontwikkeling van het supply chain netwerk van Agrifac Franszalaangegevenwelkeveranderingenindeafgelopenjarenhebben plaatsgevonden in de relatie met toeleveranciers bij het bedrijfAgrifac.Ookzaleenevaluatievandezeveranderingengegevenworden.Franszalhierbijookeenlinkmakennaarervaringen bij vroegere werkgevers.FransApeldoornissindstweemaandenDirectorOperationsbijAgrifacb.v.DaarvoorwasFransGeneralManagerEuropeanProductionServicesbijMCFE(MitsubishiCaterpillarForkliftEurope).

PARALLELLE SESSIES SLIMME LEAN & QRM OPLOSSINGEN

Dick Scholtus

FransApeldoorn

Page 13: Programmaboek Smart Business Event

13

12.30 Lunch - Centrale Hal

13.15 KeynoteDr. ir. Jannes Slomp - HAN - Collegezaal B1.12Titel: De ontwikkeling van de extended EnterpriseHet succes van bedrijven hangt voor een belangrijk deel af van de kwaliteit van de gehele voortbrengingsketen, inclusief toeleveranciers en klanten. Hoe kun je deze kwaliteit verbeteren? Hoe kun je doorlooptijden en kosten in de keten reduceren en de productkwaliteit verhogen. Jannes Slomp gaat in op de ontwikkeling van ‘de extended enterprise’, het toekomstgerichte bedrijf dat werkt aan het verbeteren van de keten waar het deel van uitmaakt.Jannes Slomp is lector World Class Performance bij het Lectoraat LeanvandeHogeschoolvanArnhemenNijmegenendirecteurvanhetHANLean-QRMCentrum.Slompisbetrokkenbijeen groot aantal verbeterprojecten op het gebied van proces- en productinnovatie binnen het MKB. Ook geeft hij leiding aan enkele grotere onderzoeksprojecten. Hij heeft meer 100 publicaties op zijn naam staan en is een veelgevraagd spreker op het gebied van Lean en Continu Verbeteren. Hij verbindt de beroepspraktijk, onderzoek en onderwijs en streeft naar een balans tussen technische en sociale systemen in organisaties.

INHOUD PROGRAMMA

Jannes Slomp

Page 14: Programmaboek Smart Business Event

14

13.45 Sprekers - Collegezaal B1.12 Dhr. Reinier Slöetjes en dhr. Erwin Geert Volbeda - Kamp Nederland b.v.

Titel: : Gemak dient de supply chain Lean staat voor sneller, efficiënter, slimmer en dus beter. Kramp helpt jou de stap naar Lean te maken door werkprocessen te vereenvoudigen zodat jouw klanten pas echt tevreden worden. In een zeer snel veranderende markt nemen Erwin en Reinier je mee naar een wereld waarin snelheid, gemak en efficiëntie optimaal samenvloeien.Reinier Sloëtjes is bij Kramp verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten in Nederland, Italië en Groot Brittannië. Hij heeft de afgelopen jaren een bijdrage geleverd aan het versterken van de marktpositie van Kramp. Ook heeft hij bijgedragen aan de ontwikkeling van de E-business strategie, Business Solutions en de webshop.Erwin Volbeda is in 2011 voor Kramp gestart in de rol van Internal Sales manager. In 2012 is hij op de plek van OEM FieldSalesmanagervoorNederlandgezet.Erwinwerdtoenverantwoordelijk voor de aansturing van het Saleskanaal OEM in Nederland. In 2013 is dit de gehele BNL geworden.

INHOUD PROGRAMMA

Reinier Slöetjes

Erwin Geert Volbeda

Page 15: Programmaboek Smart Business Event

15

Parallelle Workshops QRM en Lean Sessie 1.14.15 Workshop - E0.07

Dhr. Aldert van der Stoel MSc - HAN

Titel: Ook op weg naar World Class; bezint eer ge begint!De belangstelling voor de Lean/QRM -filosofie voor het verbeteren van bedrijfsprocessen is groot in het MKB. Toch gaat de ontwikkeling van Lean-QRM binnen het MKB langzaam. Een kernoorzaak is de moeite die MKB bedrijven hebben om een, door het gehele bedrijf gedragen, verbetervisie en –strategie te ontwikkelen.In deze workshop wordt een instrument gepresenteerd wat het management ondersteunt bij het ontwikkelen van een visie en aanpak voor het continu verbeteren van de verschillende bedrijfsprocessen. Het assessment bestaat uit vier delen; 1. Performance uitdagingen van het bedrijf, 2. Lean best-practices, 3. Het continu verbeteren van de organisatie en 4. Kritische succesfactoren om Lean practices en continu verbeteren mogelijk te maken.Tijdens de workshop maakt u kennis de statusmeting door het vierde deel van de vragenlijst in te vullen De uitkomsten zullen meteen worden teruggekoppeld. Tot slot wordt er ingegaan op hoe de plannen in de praktijk gebracht kunnen worden.AldertvanderStoelMSc.isafgestudeerdaandeopleidingTechnologie Management aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn afstuderen heeft hij hier twee jaar gewerkt voor het Lean Operations Research Center. Hierna heeft hij zich aangesloten bijhetlectoraatLeanvandeHAN.Zijninteresseligtinhetsamenbrengen van theorie en praktijk in verschillende situaties. In zijn huidige rol houdt hij zich dan ook bezig met onderzoek van Lean en QRM-theorie in praktijksituaties.

PARALLELLE WORKSHOPS QRM EN LEAN SESSIE 1

AldertvanderStoel

Page 16: Programmaboek Smart Business Event

16

14.15 Workshop - E0.09Mw. ir. Gerlinde Oversluizen en ing. Stef Tiggeloven - HAN

Titel: Lean Planning en BesturingKlanten vragen een steeds kortere levertijd en een steeds grotere variatie aan producten en hoeveelheden. Het plannen en besturen van het productieproces vergt dan een enorme inspanning. Onzekerheden en complexiteit in vraag, productie en producten leiden tot vergroting van de plannings- en besturingslast.In deze sessie worden verschillende aspecten van onzekerheid en complexiteit belicht en worden vervolgens mogelijkheden aangestipt om de plannings- en besturingslast te verkleinen. Vervolgens wordt een casestudy gepresenteerd van de ontwikkeling van een integraal systeem voor planning en besturingbijEijkelkampAgrisearchEquipment.Samenmethetbedrijf is een oplossing ontwikkeld waarmee de leverprestaties sterk zijn verbeterd (99% binnen 1 dag) en de besturingslast sterk gereduceerd (van 18 uur per week naar 2 uur per week).Ir. Gerlinde Oversluizen is afgestudeerd technisch natuurkundige met procesbeheersing en procesautomatisering als aandachtsgebied.Zijisjarenlanginverschillendefunctiesinde technische automatisering werkzaam geweest. Momenteel iszijbijdeHANwerkzaamalshoofddocentbijtechnischebedrijfskunde en als onderzoeker bij het lectoraat Lean.Ing. Stef Tiggeloven is werktuigbouwkundige en werkte voor zijn overstapnaardeHANonderanderealsproductionengineerenmanagerkwaliteitszorginhetbedrijfsleven.ZijnpassievoorLean komt voort uit de grote overeenkomsten die hij ziet tussen zijn ervaring met succesvolle werkwijzen in de praktijk en de methodieken van Lean Management.

PARALLELLE WORKSHOPS QRM EN LEAN SESSIE 1

Gerlinde Oversluizen

Stef Tiggeloven

Page 17: Programmaboek Smart Business Event

17

14.15 Workshop E1.01Mw. ir. Danielle Hendriks - HAN

Titel: Wat beweegt bedrijven om modulair te ontwerpen? Keuzes in de architectuur van een product zijn belangrijk voor het innovatieve karakter van bedrijven. De keten stelt eisen aan het product. Producten dienen bepaalde (sub)functies te vervullen. Daarvoor zijn functiedragers, ofwel onderdelen of subsystemen nodig.Maar welke keuzes moet een bedrijf maken op het gebied van deze onderdelen of subsystemen? Welke rol speelt modulair ontwerpen hierin? Welke redenen zijn er om modulair te ontwerpen en welke keuzes kan men het beste maken om onderdelen te combineren tot modules. Misschien kan men juist beter onderdelen integreren.Deze workshop geeft een introductie in modulair ontwerpen en de drijfveren die bedrijven hebben om deze methode te gebruiken om tot productinnovaties te komen.Ir. Danielle Hendriks is afgestudeerd aan de opleiding Industrieel OntwerpenaandeTUDelftendaarnawerkzaamgeweestbijde vakgroep Bedrijfskunde van de Productontwikkeling van deze opleiding. Op dit moment is ze hoofddocent aan de opleidingIndustrieelProductOntwerpenaandeHANendoetzij onderzoek op het gebied van Modulair Ontwerpen bij het lectoraat Lean. Om te innoveren en om de doorlooptijd van projecten kort te houden is het zinvol dat bedrijven bekijken wat hun mogelijkheden zijn op het gebied van Modulair Ontwerpen. Danielle onderzoekt onder andere de drijfveren van de bedrijven om hun producten modulair te maken.

Daniëlle Hendriks

Page 18: Programmaboek Smart Business Event

18

Menno Herkes

14.15 Workshop E1.02Dhr. drs. Menno Herkes - HAN

Het ontwikkelen en aanbieden van nieuwe producten en diensten iseenmustomalsbedrijfteoverleven.Maar:wiedoetwatenwanneer? Een Technology Roadmap opstellen helpt hierbij.Bij een Technology Roadmap (TRM) wordt vanuit een toekomstbeeld van de klant en eigen bedrijfswensen “terug geredeneerd” naar investeringsbeslissingen en een tijdspad over processen, producten en kennis. Het zorgt voor het delen van marktkennis en een gezamenlijk toekomstbeeld. Hierdoor kunt u snel inspelen op veranderingen. In de sessie wordt het principe van Technology Roadmapping behandeld. Ook wordt aangegeven hoe een Roadmap met meerdere partijen uit de keten kan worden ontwikkeld. Menno Herkes heeft bedrijfskunde gestudeerd aan de HTS AlkmaarenUniversiteitGroningen.Hijheeftmeerdan10jaar technische automatiseringssystemen ontwikkeld en geïmplementeerd.Vanaf2007doceertMennobijdeHANensinds 2014 is hij als onderzoeker werkzaam bij het Lectoraat Lean. Naast onderzoek verzorgt hij ook TRM trainingen en workshops, en TRM procesbegeleiding bij bedrijven.

15.15 Koffie/thee/fris - Centrale Hal

15.45 Sessie 2. Workshops - E0.07, E0.09, E1.01 en E1.02

16.45 Wat is uw uitdaging? Plenaire discussie - Centrale Hal

17.00 Borrel en gelegenheid tot netwerken - Centrale Hal

PARALLELLE WORKSHOPS QRM EN LEAN SESSIE 1

Page 19: Programmaboek Smart Business Event

19

HetgehelesymposiumvindtplaatsopdeFaculteitTechniekvandeHogeschoolvanArnhemenNijmegen.Delocatieenhetadresvindtuopdevolgendepagina.Deplattegrondvindtuhieronder:

• Registratie and kennismaking vindt plaats in de Centrale hal;• Keynote presentaties worden gegeven in de B1.12, voorbij de lectoraatskamer;• Parallelle sessies worden gehouden in E0.07, E0.09 en op de eerste

verdieping in E1.01 and E1.02. De eerste verdieping is bereikbaar via de trappen zoals aangegeven op de plattegrond;

PLATTEGROND LOCATIE

Page 20: Programmaboek Smart Business Event

20

HOGESCHOOL ARNHEM EN NIJMEGENHAN LEAN-QRM CENTRUM

BEZOEKADRES POSTADRESHAN-Campus Arnhem Postbus 2217Ruitenberglaan 26 6802 CE Arnhem6826 CC Arnhem

T (026) 369 14 89E [email protected] http://www.han.nl/lean-qrm-symposium

Page 21: Programmaboek Smart Business Event

21

Page 22: Programmaboek Smart Business Event

22

HAN Lean-QRM Centrum

HetHANLean-QRMCentrumishetkenniscentrumvoorLeanenQRMpraktijkenentechniekenvanhetLectoraatLean/WorldClassPerformancevandeFaculteitTechniekvandeHogeschoolArnhem-Nijmegen.

Het centrum zet zich in voor het leggen van de verbinding tussen HBO onderwijs, toegepast onderzoek en de praktijk. Onderzoekers, stagiaires en afstudeerders voerenprojectenuitbinnenbedrijvenendienstverlenendeorganisaties.HetHANLean-QRM Centrum is een platform voor continue wisselwerking tussen onderzoek en praktijk.

Page 23: Programmaboek Smart Business Event

23

Partners van het HAN Lean-QRM Centrum

• QuickResponseManufacturing-UniversityofWisconsin-Madison• Rijksuniversiteit Groningen• A.B.Software&ConsultancyBV-LeanImprovers• Kienologic• Lean Management Teachers• Sirris• TWI Instituut Nederland BV• UNCPlusDelta• A.vanderHulstBV• AgrifacMachineryBV• Alewijnse• Bosch Scharnieren en Metaal BV• Bronkhorst High Tech BV• DS Smith Paper Mill De Hoop• EijkelkampAgrisearchEquipment• Geesinknorba BV• Hycom BV• Kaak Nederland BV• Kwant Controls BV• Machine Constructies Marknesse BV• MBIBVAalst• MBI BV Kampen• MBI BV Veghel• Nooteboom Trailers BV• Schenk BV• Seco Tools/Jabro Tool BV• Transformer Supplies BV• Van Lente Systeemintegratie BV• Wanders Metaalproducten BV• Modderkolk Projects & Maintenance BV• RSR Revalidatieservice BV• Stichting SHO• UMCStRadboud

Page 24: Programmaboek Smart Business Event

Lectoraat Lean/World Class Performance

ONDERZOEK