Presentatie Vtl November 2009 091120 Linkedin

download Presentatie Vtl November 2009 091120 Linkedin

If you can't read please download the document

 • date post

  20-Jan-2015
 • Category

  Business

 • view

  540
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Presentatie Vtl November 2009 091120 Linkedin

 • 1. WERKEN AAN EEN WERELD WAARIN WE WILLEN LEVEN

2. Verkeersplannen bij wegwerkzaamheden 3. BLVC-plan uitbreiding 2e Coentunnel BLVC-plan borgt de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid vande omgeving tijdens de werkzaamheden Beschrijving:Om de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad te verbeteren is besloten tot de aanleg van de 2e Coentunnel. Het DBFM-contract behelst het bouwen van de Tweede Coentunnel, het toeleidende wegenstelsel en bijbehorende kunstwerken en de verkeers- en tunneltechnische installaties alsmede de renovatie van de bestaande Coentunnel. Het gehele systeem wordt gedurende 30 jaar in stand gehouden. Werkzaamheden: Advin stelt, in opdracht van de aannemer Coentunnel Construction v.o.f., het BLVC-plan op voor alle werk-zaamheden die noodzakelijk zijn voor de bouw van de 2e Coentunnel inclusief de afstemming hiervan met de omgevingspartijen. Het doel van dit plan is om de omgevingshinder die ontstaat door de werkzaam-heden te beperken. 4. Reconstructie A28 / Hogeweg Verkeersmaatregelenplan om de verkeershinder te minimaliseren Beschrijving:Om de doorstroming op de A28 tussen Utrecht en Amersfoort te verbeteren, wordt de A28 ter hoogte van Amersfoort verbreed en wordt de toe- en afrit bij de Hogeweg gereconstueerd.Werkzaamheden: In overleg met alle betrokken partijen heeft Advin een faseringsplan opgesteld voor de werkzaamheden 5. Openbaar Vervoer 6. OV -terminal Utrecht Beschrijving:De OV terminal op het station Utrecht CS ondergaat de komende periode een grondige vernieuwing. De bereikbaarheid van de termi-nal, maar ook de faciliteiten in de terminal, moeten te allen tijde ge-waarborgd blijven tijdens verbouwing. Hiervoor is een faseringsplan opgesteld. Werkzaamheden: Advin heeft de opgestelde faseringsplannen voor de vernieu-wing van de OV-terminal station Utrecht CS getoetst op ge-bied van logistiek en bereikbaarheid, zodat de bereikbaar-heid van de terminal en de bijbehorende faciliteiten te allen tijde gewaarborgd blijft tijdens de verbouwing. 7. Advies I-teams (pilot-project) De informatie-teams geven advies over voorzieningen op het station Beschrijving:Met het project I-teams pakt het ministerie van Verkeer en Water-staat de manco's aan van statische reisinformatie op de 50 grootste stations van Nederland. Breed samengestelde inspectieteams doen suggesties voor verbetering. Advin heeft hierin als procesmanager opgetreden. Werkzaamheden: Advin heeft partijen bij elkaar gebracht die verantwoordelijk zijn voor reisinformatie. Ook OV-reizigers en niet-OV-reizigers werden betrokken. Gezamenlijk zijn maatregelen bepaald die worden uitgevoerd. 8. RijnGouweLijn Verkeerskundige inpassing lightrail in de Leidse binnenstad Beschrijving:De RijnGouweLijn is de geplande lightrailverbinding tussen Gouda, Leiden en de kust bij Katwijk en Noordwijk.Lightrail combineert de voordelen van trein en tram. Het kan diep doordringen en stapvoets rijden in binnensteden en tevens snel rijden buiten de stad. Het tracdeel van de RijnGouweLijn door Leiden loopt over een nieuw aan te leggen spoor, dat moet worden ingepast in de bestaande stedelijke infrastructuur. Werkzaamheden: Advin onderzoekt diverse verkeerskundige varianten van de lijn en de inpassingsmogelijkheden daarvan.Advin heeft onder andere een verkeerscirculatieplan opge-steld, schetsontwerpen beoordeelt aan de hand van multicri-teria-analyse en kruispunten doorgerekend met het verkeers-regeltechnische softwareprogramma COCON. 9. Advieswerkzaamheden bij tenders 10. A27 / A28: Lunetten Hoevelaken/Eemnes Opstellen faseringsplan voor werkzaamhedenmet zo min mogelijk verkeershinder Beschrijving: De A27 en A28 moet aan de oostzijde van Utrecht van Lunetten tot Hoevelaken (A28) en Eemnes (A27) worden gereconstrueerd. De Combinatie Utrecht Oost Corridor heeft ingeschreven voor deze opdracht. Advin heeft het faseringsplan geschreven waarmee inzichtelijk is gemaakt hoe de combinatie de werkzaamheden gaat uitvoeren met zo min mogelijk verkeershinder.Werkzaamheden: Door zoveel mogelijk werk te combineren en zoveel mogelijk werkzaamheden in Werkbare Uren uit te voeren, kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd met zo min mogelijk verkeershinder. 11. A12 Lunetten - Veenendaal Minimaliseren verkeershinder in Realisatiefase en Exploitatiefase Beschrijving:Rijkswaterstaat heeft bij deze aanbesteding randvoorwaarden meege-geven om de verkeershinder voor de omgeving tijdens de Realisatie-fase en de Exploitatiefase te minimaliseren. Het is aan de aannemer om een aanbieding in te dienen die aantoonbaar voldoet aan gestelde eisen.Werkzaamheden: De duur en intensiteit van verkeershinder en de beleving van de verkeershinder moet zowel in de Realisatie- als de Exploitatiefase tot een minimum beperkt blijven. Om het bovenstaande te bereiken heeft Advin voor de A12 een advies opgesteld hoe de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Advin heeft in samenwerking met meerder partijen deze werkzaamheden uitgevoerd bij de tender A12 Lunetten - Veenendaal. 12. A15 Maasvlakte - Vaanplein Minimaliseren verkeershinder in Exploitatiefase Beschrijving:Rijkswaterstaat heeft bij deze aanbesteding randvoorwaarden meegegeven om de verkeershinder voor de omgeving tijdens de Exploitatiefase te minimaliseren. Het is aan de aannemer om een aanbieding in te dienen die aantoonbaar voldoet aan gestelde eisen.Werkzaamheden: De duur en intensiteit van verkeershinder en de beleving van de verkeershinder moet zowel in de Realisatie- als de Exploi-tatiefase tot een minimum beperkt blijven. Om het bovenstaan-de te bereiken heeft Advin voor de A15 een advies opgesteld over de uitvoeringswijze van de werkzaamheden. Advin heeft in samenwerking met meerder partijen deze werkzaamheden uitgevoerd bij de tender A15 Maasvlakte - Vaanplein. 13. Dynamisch Verkeersmanagement 14. Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) Ervaar de mobiliteitswereld van Advin! Centraal:De reiziger en zijn omgeving.

 • Een goede voorbereiding isdegarantie tot succes.
 • Er kan nog veel worden bereikt!
 • Een gerealiseerde maatregel is de start van een goede oplossing.

15. Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) Duurzame Mobiliteit Om Nederland bereikbaarnleefbaar te houden moeten concrete maatregelen worden genomen, waarbij DVM een belangrijke rol speelt. Door reizigers te informeren, te benvloeden en/of te sturen kan de beschikbare infrastructuur optimaal worden benut met een minimale belasting van de omgeving.Advin is specialist op het gebied van DVM en heeft succesvolle opdrachten uitgevoerd voor zowel Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten. Van idee, via beleidsvorming, planvorming en bestek tot realisatie en beheer.Het gedrag van de reiziger en het samenspel met de maatregel vormen het succes van DVM. Advin houdt hier rekening mee door oplossingen ook vanuit gedrags- en marketingaspecten in te steken 16. Verkeersdoorstroming A10 Ontwikkelen regelscenarios om doorstroming op de A10 ende S-wegen te verbeteren Beschrijving:In het kader van FileProof heeft Advin dit project uitgevoerd. Advin heeft regelscenarios opgesteld om door middel van een netwerk-benadering de doorstroming op de Ring A10, maar ook op de Amsterdamse S-wegen te verbeteren.Werkzaamheden: In een intensieve samenwerking met Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam en de Provincie Noord - Holland is een netwerkbenadering uitgezet. Het resultaat is een pakket aan regelscenarios waarin alle in te zetten maatregelen staan beschreven 17. Dynamische SnelheidsInformatie (DSI) Beschrijving:Op een 6-tal locaties op provinciale wegen is het DSI-systeem getest. Onderzocht is het effect van het systeem op het verkeersgedrag. De test is op verschillende verkeerssituaties uitgetest. Werkzaamheden: Advin heeft in opdracht van de Provincie Noord-Brabant onderzoek verricht naar de effecten van het systeem van Dynamische SnelheidsInformatie (DSI). 18. Verkeersveiligheid 19. Verkeersveilige schoolomgeving Beschrijving:Rondom scholen is het vaak rond het halen en brengen van kinderen een wirwar van auto's, fietsers en voetgangers. Dit leidt in sommige gevallen tot verkeersonveilige situaties. Werkzaamheden: De gemeente Oss heeft Advin gevraagd om verkeerskundige advisering rondom scholen. Deze advisering gaat om zowel infrastructurele als niet-infrastructurele maatregelen. Hierbij zijn contacten met de betrokken school van groot belang. 20. Verkeersveiligheidsverkenning Aan de hand van de AVOC-methodiek Beschrijving:Op 4 wegvakken in kaart brengen van de verkeersongevallen die plaatsvonden op deze locaties aan de hand van de AVOC-methodiek. In een AVOC-studie wordt op basis van een analyse naar dominantie in het ongevallenbeeld, de huidige vormgeving en de verkeersstromen een maatregelenpakket opgesteld, gericht op de specifieke oorzaken van de verkeersonveiligheid.Werkzaamheden: Advin heeft in opdracht van de provincie Noord Brabant voor 4 kruispunten / wegvakken een AVOC-ongevallenanalyse uitge-voerd. Op deze kruisingen/wegvakken zijn de verkeersongevallen die plaats hebben gevonden op deze locatie in kaart gebracht. Per wegvak is een voorstel (korte en lange termijn) gedaan ter verbetering van de situatie. Tevens is dit voorstel uitgewerkt in een verkeerstechnisch ontwerp. 21. Gemeentelijke vraagstukken 22. Uitvoering maatregelen GVVP Maatregelen buitengebied Snelheid Natuurlijk Aangepakt Beschrijving:Uit het GVVP van de gemeente Bergen zijn 22 locaties aangewezen waarop maatregelen getroffen moeten worden (zowel op wegvak als kruispuntniveau). Met behulp van de "SNA-methode", Snelheid Natuurlijk Aangepakt, zijn aanbevelingen gegeven over de inrichting van deze locaties in het buitengebied. Met deze methode wordt meer aandacht besteed aan landschappelijke en cultuurhistorische elementen.Werkzaamheden: In opdracht van de gemeente Bergen heeft Advin voor 22 locaties in het buitengebied maatregelen aanbevolen. De maatregelen passen binnen de uitstraling