PREDICTIVE MAINTENANCE - Aeternus · 2019. 11. 19. · PREDICTIVE MAINTENANCE Predictive...

of 12 /12
AETERNUS INDUSTRY REPORT 2019 PREDICTIVE MAINTENANCE De nieuwe revolutie in asset management Mergers & Acquisitions | Business Finance | Investment Opportunities

Embed Size (px)

Transcript of PREDICTIVE MAINTENANCE - Aeternus · 2019. 11. 19. · PREDICTIVE MAINTENANCE Predictive...

Page 1: PREDICTIVE MAINTENANCE - Aeternus · 2019. 11. 19. · PREDICTIVE MAINTENANCE Predictive maintenance (hierna: PdM) 4.0, het inzetten van data-analyse om te voorspellen wanneer onderhoud

AETERNUS INDUSTRY REPORT 2019

PREDICTIVEMAINTENANCE

De nieuwe revolutie in asset management

Mergers & Acquisitions | Business Finance | Investment Opportunities

Page 2: PREDICTIVE MAINTENANCE - Aeternus · 2019. 11. 19. · PREDICTIVE MAINTENANCE Predictive maintenance (hierna: PdM) 4.0, het inzetten van data-analyse om te voorspellen wanneer onderhoud
Page 3: PREDICTIVE MAINTENANCE - Aeternus · 2019. 11. 19. · PREDICTIVE MAINTENANCE Predictive maintenance (hierna: PdM) 4.0, het inzetten van data-analyse om te voorspellen wanneer onderhoud

3

PREDICTIVEMAINTENANCEPredictive maintenance (hierna: PdM) 4.0, het inzetten van data-analyse om te voorspellen wanneer onderhoud aan productiemiddelen moet worden uitgevoerd, wordt al enkele jaren beschouwd als een van de belangrijkste beloften van Industry 4.0 op het gebied van machineonderhoud en assetmanagement. Dit vraagt om verscherpte aandacht voor de marktpositie en duidelijke strategische keuzes, met name voor bedrijven die actief zijn in asset-intensieve bedrijfstakken zoals de machi-nebouw, de maakindustrie en procesindustrie. We staan pas aan het begin van deze revolutie. De sterke groei van (startende) IT- bedrijven op dit gebied zullen de markt voor machineprodu-centen, machine eigenaren en de onderhouds-sector behoorlijk op zijn kop zetten.

Deze dynamiek zal de komende jaren tot veel transacties in de overnamemarkt leiden. Dit industry report belicht daarom niet alleen marktontwikkelingen en kritische succes-factoren bij de implementatie van PdM 4.0 maar ook de key-valuedrivers vanuit een M&A perspectief.

Als kennispartner informeren wij klanten, ondernemers en relaties regelmatig over de belangrijkste ontwikkelingen in hun branche. In dit rapport delen wij onze inzichten met betrekking tot de (markt)ontwikkelingen op het vlak van predictive maintenance en M&A activiteiten. Inzichten die onmisbaar zijn bij het bepalen en het uitzetten van de juiste strategische koers.

CopyrightDit onderzoek is een initiatief van Aeternus B.V.© Alle rechten voorbehouden. Deze informatie mag

worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een harddisk of geprint worden, mits

dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet

gewijzigd wordt, mits de volgende copy-right-tekst in elke copy aanwezig is: ‘© Copyright Aeternus’,

mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd mits

de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

DisclaimerDit (onderzoeks)rapport is samengesteld door Aeternus B.V. (Hierna Aeternus). De in deze

publicatie vermelde gegevens zijn ontleend van betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk

bekende informatie. Deze informatie is door Aeternus bewerkt. Vanwege de mogelijkheid op inter-

pretatie- en analysefouten geeft de verstrekte analyse geen garantie op juistheid en volledigheid.

Aeternus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die het gevolg is van gebruik van dit rapport of

van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de in dit rapport verstrekte informatie.

DE NIEUWE REVOLUTIE IN ASSET MANAGEMENT

Page 4: PREDICTIVE MAINTENANCE - Aeternus · 2019. 11. 19. · PREDICTIVE MAINTENANCE Predictive maintenance (hierna: PdM) 4.0, het inzetten van data-analyse om te voorspellen wanneer onderhoud

4

In de meeste onderzoeken* worden vier niveaus van predictive maintenance gedefinieerd.

Het niveau van predictive maintenance (inzet van slimme sensoren en gebruik van voorspellende technieken) dat in dit industry report belicht wordt, is Level 4, aangeduid als PdM 4.0. Hierbij wordt ge-bruik gemaakt van big data analytics zoals regressie-analyse, veelal gebaseerd op een combinatie / correlatie van verschillende meetwaardes.

Explosieve resultatenDe ontwikkelingen op het gebied van Big data en advanced Analytics in combinatie met Cloud technologieën biedt de moge-lijkheid om grote hoeveelheden data vanuit verschillende bronnen te ontsluiten. Deze

nieuwe methodes en technologieën bieden een breed scala aan toepassingsmogelijk-heden, zoals The Internet of Things. Onder-houd is hiermee slimmer en op afstand te plannen, met dalende kosten als gevolg.

Op het gebied van Cloud toepassingen en het bouwen van voorspellende modellen / algoritmen, zijn er naast de grote spelers als IBM, SAP, Bosch, Siemens en Microsoft een groeiend aantal, kleine, specialistische IT bedrijven die zich op een specifiek deel van deze markt richten.

In de tabel hiernaast zijn een aantal belangrijke onderzoeksresultaten op de in de bovenstaande tabel genoemde key valuedrivers opgenomen waaruit blijkt dat het loont om te investeren in Predictive Maintenance 4.0. (bron: PwC / Mainnovation en Deloitte).

STERKE GROEIMARKT

* o.a. PWC en Mainnovation.

Nr. 4 key valuedrivers in machine onderhoud

1 asset-uptime

2 kostenreductie

3 risicoreductie op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteitsrisico

4 verlenging van de asset-levensduur

Resultaten implementatie PdM 4.0 op key valuedrivers

Verbetering van Machine Uptime en beschikbaarheid 9% tot 20%

Totale kostenreductie gemiddeld ca. 12%

Afname veiligheids-, gezondheids-, milieu en kwaliteitsrisico's ca. 14%

Verlenging levensduur assets ca. 20%

Gemiddelde productiviteitstoename van machines 25%

Reductie van machinestoringen gemiddeld 70%

Afname van overall onderhoudskosten ca. 5% tot 10%

Besparing in geplande onderhoudstijd 20%-50%

Besparing op materiaalkosten gemiddeld 5% tot 10%

Unpredictable Failures

Reliability

Big

Dat

a &

Sta

tistic

sLevel 1Visualinspections

Level 2Instrumentinspections

Level 3Real-timeconditionmonitoring

Level 4PdM 4.0

PdM Maturity Matrix

PdM 4.0

Bron: Predictive Maintenance 4.0, predict the unpredictable, june 2017, PWC and Mainnovation.

Page 5: PREDICTIVE MAINTENANCE - Aeternus · 2019. 11. 19. · PREDICTIVE MAINTENANCE Predictive maintenance (hierna: PdM) 4.0, het inzetten van data-analyse om te voorspellen wanneer onderhoud

Forse marktgroei verwachtIn 2018 past weliswaar nog maar 11% van de in het PwC / Mainnovation onder-zoek opgenomen bedrijven PdM 4.0 toe (specifiek voor Nederland een groei van 6% naar 10% van 2017 naar 2018), maar naar verwachting zal één op de drie bedrijven PdM 4.0 op één of andere manier in 2022 gebruiken. 60% van de respondenten heeft immers concrete plannen om binnen 5 jaar naar dit niveau toe te groeien. Een dergelijke

(wereldwijde) explosieve groei van Predic-tive Maintenance wordt ook voorspeld door Consultancybureau Roland Berger. Wereld-wijd wordt een jaarlijkse groei van 20% tot 40% verwacht over alle industrietakken en toepassingsgebieden (d.w.z. van (consultan-cy) services tot levering van componenten, contracten, IT ontwerp en software). Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt, resulteert dit base-case in een verdubbeling van de markt-omvang van 3,1 mld. naar 6,3 mld. en

in een optimistische prognose zelfs tot een totale marktomvang van 11,0 mld. USD.

Een groot deel van de groei zal naar verwach-ting in Europa gerealiseerd worden aangezien daar al een aantal PdM (technologische deel-)oplossingen op de markt gekomen zijn of zich in een vergaand stadium van ontwikkeling bevinden (bijv. op het gebied van sensor-technology, data-analyse, data-opslag en cloudtoepassingen /-beveiliging).

CAGR2016-2022

2016

1.51.5

2017

2.20.21.9

2018

3.10.62.4

2019

4.31.2

3.1

2020

6.02.1

3.9

2021

8.13.2

5.0

2022

11.04.6

+39%Optimistic prediction

6.3+27%

Base prediction

Predictive maintenanceForecast global market development to 2022 (USD billion)

Bron: ‘Market research future’, IoT Analytics, Roland Berger.

5

Page 6: PREDICTIVE MAINTENANCE - Aeternus · 2019. 11. 19. · PREDICTIVE MAINTENANCE Predictive maintenance (hierna: PdM) 4.0, het inzetten van data-analyse om te voorspellen wanneer onderhoud

6

PdM 4.0 bedrijven die bovengemiddeld succesvol op de key-valuedrivers zijn, hebben onderstaande gemeenschappelijke kenmerken. Bedrijven die de doorgroei naar PdM 4.0 binnen 5 jaar willen maken zijn momenteel al drukdoende om het fundament hiervoor te leggen door op onderstaande vlakken (voorbereidende) stappen te zetten:

Machinebouwers / producenten hebben heel veel kennis van het onderhoudsproces en faalmechanismen. Zij beschikken ook over faaldata van de assets en condition monitoring data. IT-bedrijven beschikken op hun beurt over de benodigde kennis c.q. geavanceerde software t.b.v. analyses en algoritmiek enerzijds en (Cloud-based) koppeling met de planningsapplicatie en

ERP-omgeving anderzijds. De beschikbaar-heid van de gegevens en de IT-technologie /datanetwerk/ IoT-infrastructuur zijn beiden benodigd voor een succesvolle implemen-tatie van PdM 4.0. Daarmee hebben beide partijen elkaar dus nodig.

De transitie naar PdM 4.0 betekent ook dat de behoefte aan traditionele monteurs (“blauwe overalls”) afneemt en een toene-mende behoefte aan engineers, IT-speci-alisten en data-analisten ontstaat. Daarbij ontstaan ook nieuwe functies zoals Head of Digitalization. Proces Owner of Datamana-ger. De huidige krapte op de arbeidsmarkt, met name ten aanzien van dergelijk hoog-geschoolde technisch / IT-personeel, kan daarbij in de huidige markt als bottleneck fungeren bij de implementatie van PdM 4.0.

KRITISCHE SUCCESFACTOREN BIJ DE IMPLEMENTATIE VAN PDM 4.0

Kenmerken van winners

Gebruik van externe data / geavanceerde databronnen, m.n. sensoren, omgevingsdata, productiecontrolesystemen en onderhoudsinformatiesystemen

Gebruik van geavanceerde datasoftware, dataplatforms en connectiviteitsoplossingen

Forse investeringen in data-analisten, IT-specialisten en ingenieurs door asset intensieve bedrijven

Nieuwe BusinessmodellenDe technologische evolutie met de mogelijkheden op het gebied van productiviteitsverbeteringen en kostenbesparin-gen, opent ook de weg naar nieuwe businessmodellen zoals “Maintenance-as-a-Service” of “Product-as a service”. Daarbij worden machines / producten op afstand gemonitord en gerepareerd met als potentiële, ultieme functionaliteit dat machines hun eigen reparatie regelen. In dit businessmodel worden machines / producten niet meer verkocht tegen een vaste prijs (voor eigendom ervan), maar wordt bijvoorbeeld betaald voor gebruik c.q. ontzorging (“servitization”) of naar productiviteit (output die er in een bepaalde tijd mee gere-aliseerd kan worden). Alleen in geval van een machine van superieure kwaliteit is dit een winstgevend verdienmodel. Elke storing kost immers geld. Dit businessmodel is gestoeld op performance-based contracten in plaats van reguliere onderhoudscontracten. De machinebouwer gaat dus als serviceprovider fungeren en neemt de verantwoordelijkheid voor het productiemiddel op zich.

Daarnaast zal PdM 4.0, door gebruik van zogenaamde additieve productietechnieken als 3D-printing, de moge-lijkheid bieden om op kleine schaal machineonderdelen te produceren, op een plaats en moment dat de gebruiker

P D M 4 . 0 O P E N T D E W E G N A A R N I E U W E D I S R U P T I E V E

B U S I N E S S M O D E L L E N .

Page 7: PREDICTIVE MAINTENANCE - Aeternus · 2019. 11. 19. · PREDICTIVE MAINTENANCE Predictive maintenance (hierna: PdM) 4.0, het inzetten van data-analyse om te voorspellen wanneer onderhoud

7

Key valuedrivers in M&A

Schaalgrootte en schaalvoordelen

Technologie en innovatief vermogen

Specialistische kennis (m.n. t.a.v. datacollectie, data-analyse en IoT infrastructuur)

Beschikbaarheid hooggeschoold Technisch / IT-personeel

Samenwerkingsverbanden binnen de keten

Nieuwe businessmodellen

Investeringsbudget

Schaalbaarheid van de business

Op de volgende pagina geeft IXON, een specialist in het verbinden van machines aan de Cloud, haar visie op de PdM 4.0 markt en ontwikkelingen.

Daarna is nog een overzicht van M&A deals opgenomen die op het vlak van Predictive Maintenance de afgelopen jaren (internationaal) hebben plaatsgevonden. Doordat we nog aan het begin staan van een grootschalige implementatie c.q. groeifase, is het aantal deals nog beperkt. Zoals gezegd zullen we naar verwachting echter op basis van marktontwikkelingen, het gunstige perspectief van PdM 4.0 en het ont-staan van nieuwe businessmodellen de komende jaren een sterke toename in het aantal deals zien. In de motivatie voor de overnames komen ook bovengenoemde key valuedrivers in M&A duidelijk naar voren.

het nodig heeft. In de scheepvaart betekent dit bijvoorbeeld dat een schip niet eerst naar de haven moet om machineonder-delen te vervangen. Machinebouwers / produktverkopers verkopen dan 3D-on-derdelen specificaties waarop digitale toegangsrechten van toepassing zijn waarmee klanten of onderhoudsmonteurs licenties kunnen kopen om een bepaald aantal producten te printen in een online marktomgeving, zoals app stores.

Vergeleken met conventionele dienstver-lening zijn deze businessmodellen beter schaalbaar en zullen ze significant minder personeel en infrastructuur vereisen en dus kostenefficiënter zijn voor dezelfde of een snellere en betere dienstverlening.

M&A EN PDM 4.0De PdM 4.0 markt en toepassingsmoge-lijkheden staan nog maar in de kinder-schoenen. We onderschrijven de algemene

verwachting dat deze markt en toepassings-gebieden de komende jaren fors zal door-groeien en zal leiden tot nieuwe disruptieve businessmodellen. De sterke groeimarkt lijkt vooralsnog naast de grote, internationale spelers voldoende ruimte voor bestaande bedrijven en nieuwe toetreders te bieden, met name op het gebied van specialistische technologische kennis en toepassingen met betrekking tot sensoren / meetapparatuur, connectiviteitsoplossingen, opslag- en cloud-oplossingen, beveiliging, dataverzameling- en analysetools. Aangezien machinebouwers en IT-bedrijven elkaar nodig hebben, zullen samenwer-kingsverbanden toenemen, maar zullen naar verwachting de komende jaren ook steeds meer bedrijven in het kader van een buy & build strategie besluiten om IT-kennis zelf in huis te halen.

Wij verwachten de komende jaren ook op het gebied van IT-bedrijven zélf een op-schaling en verbreding van activiteiten door

overnames van nichepartijen / specialisten door grote spelers in de markt dan wel IT-bedrijven met een buy & build strategie. Voor kleinere IT-bedrijven is het moeilijker om voldoende concurrentiekracht en slag-kracht te behouden gelet op de snelheid van de marktgroei verwachtingen. Vaak hebben deze ondernemingen een beperkt investeringsbudget waardoor het moeite kost om een technologische voorsprong vast te houden en positie in de nichemarkt te behouden.

Wij verwachten dat het aantal transacties in het MKB en Mid-Corporate segment op basis van deze ontwikkelingen de komende jaren verder zal toenemen en dat onder-nemers steeds vaker met waarderings-, overname- en financieringsvraagstukken te maken krijgen.

Onderstaand daartoe een overzicht van de in dit kader door ons bestempelde key valuedrivers t.a.v. PdM 4.0 in M&A.

>>

Page 8: PREDICTIVE MAINTENANCE - Aeternus · 2019. 11. 19. · PREDICTIVE MAINTENANCE Predictive maintenance (hierna: PdM) 4.0, het inzetten van data-analyse om te voorspellen wanneer onderhoud

OVER IXONMet IXON Cloud kunnen machinebouwers direct een eigen IoT portaal creëren, waarmee zij hun klanten meerwaarde kunnen bieden. Machines kunnen eenvoudig aan de IXON Cloud gekoppeld worden door het inbouwen van de IXON IXrouter. De oplossing van IXON stelt machinebouwers en haar klanten in staat om altijd remote toegang te krijgen tot haar machines, real time inzicht te verkrijgen in de technische data die kunnen worden gebruikt om onderhoud te voorspellen, de machine verder te optimaliseren en door te ontwikkelen en biedt machinebouwers de tool om nieuwe businessmodellen aan te bieden zoals pay-per-use en andere SaaS oplossingen.

8

Page 9: PREDICTIVE MAINTENANCE - Aeternus · 2019. 11. 19. · PREDICTIVE MAINTENANCE Predictive maintenance (hierna: PdM) 4.0, het inzetten van data-analyse om te voorspellen wanneer onderhoud

9

“Think big, Start small, Scale fast”, dit is het passende motto van Willem Hofmans, eigenaar van IXON. IXON biedt machinebouwers, de IXON Cloud, een gebruiksvrien-delijke plug and play Industrial IoT oplossing.

Willem Hofmans heeft het bedrijf op-gericht in 2014. Na de lancering van het product in 2015 is het bedrijf in 4 jaar tijd exponentieel gegroeid naar 35 medewer-kers met meer dan 1.000 klanten wereld-wijd en circa 10.000 gebruikers van de IXON Cloud en een groei van honderden nieuwe gebruikers elke maand. Hiermee is IXON een van de (nieuwe) spelers binnen de uitgebreide keten van PdM 4.0 en spraken wij uitgebreid met Willem Hofmans over diens visie op PdM 4.0.

Volgens Willem Hofmans moet de echte PdM 4.0 markt zich nog gaan vormge-ven: “De toepassingsmogelijkheden en nieuwe businessmodellen zijn einde-loos. Het is bijna te vergelijken met de opkomst van het internet aan het begin van deze eeuw waar men de disruptieve gevolgen die dit teweeg bracht ook niet had kunnen voorspellen. De bestaande technieken en mogelijkheden binnen de markt zijn reeds aanwezig om vergaan-de PdM 4.0 oplossingen aan te kunnen

bieden. Wat echter ontbreekt is de intensieve samenwerking tussen al de vereiste disciplines om tot een uitein-delijk maatwerk product te komen dat tevens rendement technisch interessant is. Neem bijvoorbeeld één van de vele machines in een fabriek. De machine bestaat uit verschillende belangrijke onderdelen zoals de motoren, senso-ren, het besturingssysteem etc., al deze onderdelen worden door verschillende producenten geproduceerd met elk hun eigen specialistische kennis. Om te bepalen wat er gemeten moet wor-den is de specialistische kennis van de machinebouwer nodig die weet wat de meest voorkomende oorzaken van machine falen zijn. Vervolgens moet de data output van de machine beveiligd worden, gelogd in de Cloud (als het even kan in real time) en is er een platform nodig waarin inzicht en verschillende tools ter analyse worden aangeboden. De analyse wordt vervolgens uitgevoerd door algoritmes die door data weten-schappers tezamen met de machinebou-wer worden ontwikkeld.”

Hofmans vervolgt: “Deze exercitie behoeft de inzet en expertise van vele partijen waarbij de oplossing slechts voor een beperkt aantal machines werkt. Vanuit economisch perspectief is het met

name interessant om dit toe te passen voor machines waarvan downtime zeer kostbaar is. Enkele voorbeelden zijn de procesindustrie, scheepsvaart en kritische machines binnen productiefa-ciliteiten. Naar verloop van tijd zullen de kosten voor PdM verder afnemen. De OEM’s en producenten van alle verschil-lende onderdelen beginnen steeds meer rekening te houden met PdM oplossin-gen en integreren dit in hun producten waardoor de machines meer kritische data output genereren.”

Hofmans hierover: “Er worden, denk ik, meer IoT specialisten aangenomen om binnen dit proces mee te denken en het businessmodel er rond omheen te cre-eren. Ook neemt het aantal consultancy bedrijven toe die machinebouwers hierin ondersteunen. Daarnaast zullen nieuwe businessmodellen zoals pay-per-use het rendement voor de asset eigenaar verder kunnen verhogen.”

Hofmans over de nabije toekomst: “De komende drie jaar zullen grote stappen gemaakt worden waarin er niet één PdM oplossing ontstaat, maar gebouwd wordt aan een ecosysteem van bedrijven die de verschillende eindafnemers de meest optimale oplossing biedt.”

“THINK BIG, START SMALL, SCALE FAST”

Visie IXON op PdM 4.0 markt en ontwikkelingen Interview Willem Hofmans, IXON (specialist in verbinden van machines aan de Cloud).

Page 10: PREDICTIVE MAINTENANCE - Aeternus · 2019. 11. 19. · PREDICTIVE MAINTENANCE Predictive maintenance (hierna: PdM) 4.0, het inzetten van data-analyse om te voorspellen wanneer onderhoud

10

M&A DEALS PDM 4.0

Koper Land Target Land Jaar Motivatie

1 Van Mourik Group NL Innius B.V. NL apr-19

De Van Mourik Group is werkzaam in de voedingsmiddelen- en diervoederindustrie en gespecialiseerd in optimalisatie, service en onderhoud van proces installaties. Innius is een smart industry software platform. De apps van Innius stellen machinebouwers in staat om hun klantervaring te verbeteren met proactieve support, remote machine monitoring en voorspellend onderhoud. De overname van Innius past binnen de smart-industriestrategie van de Van Mourik Group.

2 Vinci Energies NL Kadenza NL mrt-19Met de overname van de smart data specialist Kadenza versterkt Vinci Energies (met het merk Axians voor haar ICT-oplossingen en diensten) haar portfolio aan data en analytics diensten.

3 Intel VS Vertex.Ai VS aug-18Met de overname van deep learning start-up Vertex.Ai, dat een algoritme biedt gebaseerd op patroonherkenning, beoogd Intel een verdere boost aan machine learning activiteiten te geven.

4 Zscaler VS TrusPath VS aug-18 Door de overname van deze cybersecurity start-up, breidt Zscaler de machinelearning en AI mogelijkheden sterk uit.

5 Hexagon SW Spring Technologies FR jul-18Hexagon AB is een wereldwijde actieve groep gericht op precisiemeettechnologieën. Met de overname van de softwareontwikkelaar Spring Technologies voor CNC machines wordt een belangrijke stap gezet naar de slimme fabriek.

6 Software AG DL Trendminer BE / NL jun-18

Met de overname van Trendminer, een specialist in visuele data-analyse met een verkoopkantoor in Nederland, versterkt de duitse softwarefabrikant haar positie op de snelgroeiende markt voor het IoT.Met de overname bouwt Software AG haar divisie voor digitalisering van industriële processen uit.

7 DMG Mori DL /NL Werkbliq DL feb-18

Werkbliq bundelt alle informatie- en communicatiestromen rond onderhoud aan CNC machines. De overname past binnen de doelstelling van DMG Mori (fabrikant van snijmachinegereedschappen, CNC-gestuurde draaibanken en freesmachines) om het onderhoud aan machines te verbeteren door gebruik te maken van smart industry oplossingen.

8 Ijssel BV NL Solinas Benelux BV NL jan-18

Ijssel is specialist op het gebied van Smart Industries. Het vergroot de concurrentiekracht van bedrijven door productieprocessen te optimaliseren. Solinas Benelux is kennisleider op het gebied van smering en pro-actief machine-onderhoud. Door de overname verwacht Ijssel innovaties bij klanten sneller te kunnen doorvoeren.

9 IFM Electronic BV NL GIB DL nov-17De overname heeftvoor IFM als doel de Smart Industry te verwezenlijken. Door de overname wordt het voor IFM klanten mogelijk om gegevens uit te wisselen tussen SAP ERP en sensoren, controllers en machines.

10 Progress VS DataRPM VS mrt-17

RPM is een particulier bedrijf en marktleider op het gebied van cognitive predictive maintenance binnen de industriële IoT-markt (IIoT). Deze overname is volledig in lijn met de strategie van Progress waarin een compleet platform wordt geboden om cognitive-first applicaties mee te bouwen en te leveren. Als onderdeel van Progress – en dankzij meer investeringsmogelijkheden en resources – blijft DataRPM zijn cognitieve predictive maintenance oplossing voor IIoT bieden.

11 Software AG DL Cumulocity DL mrt-17

Cumulocity is een aanbieder van een IoT-ebnablementplatform. De overname vergroot de manieren om IoT te gebruiken zoals machinemonitoring en controle op afstand, productiediagnostiek, preventief onderhoud en service op afstand voor verschillende markten en industrieën wereldwijd.

12 Ijssel BV NL Oliveira NL jun-16 Met de overname van Oliveira bedrijfssmeringen specialiseert Ijssel Technologie zich in predictieve maintenance

Page 11: PREDICTIVE MAINTENANCE - Aeternus · 2019. 11. 19. · PREDICTIVE MAINTENANCE Predictive maintenance (hierna: PdM) 4.0, het inzetten van data-analyse om te voorspellen wanneer onderhoud
Page 12: PREDICTIVE MAINTENANCE - Aeternus · 2019. 11. 19. · PREDICTIVE MAINTENANCE Predictive maintenance (hierna: PdM) 4.0, het inzetten van data-analyse om te voorspellen wanneer onderhoud

Member of:

Aeternus Office Amsterdam

Joop Geesinkweg 501

1114 AB Amsterdam

The Netherlands

Aeternus Office Eindhoven

Parklaan 54a

5613 BH Eindhoven

The Netherlands

Aeternus Office Venlo

Noorderpoort 39

5916 PJ Venlo

The Netherlands

+31 (0)85 051 78 38

www.aeternuscompany.nl

Aeternus is een onafhankelijk corporate finance kantoor met vestigingen in Amsterdam, Eindhoven en Venlo. Actief sinds 2006, zowel nationaal als internationaal. Onze klanten zijn bedrijven in het top MKB en midcorporate segment.

Herkent u zich in deze bewegingen binnen uw branche? Staan potentiële waardedrijvers als schaalgrootte, innovatie, business intelligentie en complexe regievoering voldoende op uw agenda?

Om de strategie voor uw onderneming aan te scherpen kan het zinvol zijn de verschillende opties (scenario’s) te analyseren. Is een Buy & Build strategie passend? Of zou verkoop van uw onderneming, nu of op termijn, misschien op zijn plaats zijn?

Bij Aeternus geloven we erin dat specifieke kennis binnen een sector bijdraagt aan een succesvolle transactie. Onze dedicated industry teams houden zich daarom dagelijks bezig met de laatste trends & ontwikkelingen, nieuws, deals en andere relevantie informatie in hun sector. Ons brancheteam Predictive Maintenance spart graag met u over de kansen en dillema’s welke u ziet.

AETERNUS CORPORATE FINANCE

BIGIN INDUSTRY SERVICES