Praktijkgeval 8: storingsdiagnose bij een Citroën C4 ... · opbrengst van de pomp/injector in een...

of 1 /1
Jaargang 5 - Winter-editie - 2018 12 In deze column nemen wij u graag mee tijdens de diagnose van een storing in een Citroën C4 Cactus 1.6 hdi (motorcode BHY // DV6F) van bouwjaar 2015. De auto heeft als klacht dat de eigenaar meerdere malen een melding op het multifunctionele display heeft gehad met de tekst: “Storing emissieregeling starten niet mogelijk over xxx km.” Voordat de auto bij ons is aangeboden is deze al verscheidene malen uit- gelezen en gereset waarbij de storing telkens na enkele weken terugkwam. Bij binnenkomst heeft de auto de storing “P20F6 NOx-systeem lekkage vastgesteld” in het foutgeheu- gen van de EDC 17C60 motorregeleenheid staan. Dit betreft een storing in het AdBlue (ureum) systeem welke voor een reductie van de NOx-uitstoot zorgt. Op hoofdlijnen beschouwd is dit een mooi voorbeeld van hoe de Euro-6-emissienormen in praktijk uitpak- ken. Om aan de emissie eisen te voldoen is deze motor uitgerust met een uitlaatgas-nabewerking waar menige fabriek jaloers op zou zijn; een EGR-sys- teem, een roetfiltersysteem en een AdBlue systeem! Om het AdBlue systeem te doorgronden raadplegen we de technische documentatie van Citroen. De wer- king van het systeem is het beste uit te leggen aan de hand van een schematische afbeelding van het sys- teem (afbeelding 1). “A” zijn de onbewerkte uitlaatgassen afkomstig van de motor. Eventuele onverbrande koolwaterstoffen worden middels de voorkatalysator (8) verbrandt. In de uitlaatgasstroom zonder onverbrande koolwater- stoffen (B) wordt met een ureumverstuiver (6) ureum ingespoten. In de deNOx katalysator inclusief roetfil- ter (5) wordt NOx in combinatie met ureum en warm- te gereduceerd tot stikstof (N2) en water (H2O). Het systeem voor injectie van ureum in de uitlaatgas- sen bestaat uit 4 onderdelen; De ureumoplossing wordt opgeslagen in het ureumreservoir (onderdeel 1). In het ureumreservoir is naast een verwarmings- element (ureum bevriest onder de -11 (min elf) gra- den Celcius) een pomp met de nodige elektonica aan- gebracht (onderdeel 2, afbeelding 2) die onlosmake- lijk met het reservoir verbonden is. Omdat het reser- voir (circa 15 liter inhoud) tussen de brandstoftank en de achterbumper geplaatst is, is er voor het transport van achter naar voren nog een verwarmde (tracing) ureumleiding (onderdeel 3) aangebracht. Deze ure- umleiding is vervolgens voor bij de uitlaat verbonden met een ureum-verstuiver (onderdeel 4). Terug naar de storing. Het AdBlue systeem maakt melding van een lekkage. Om te doorgronden wat daar de oorzaak van is sluiten we tussen de koppeling van de verwarmde ureumleiding en de ureumverstui- ver een externe elektronische drukmeting aan. Daarnaast voeren we metingen uit aan de voedings- voorziening en aansturing van de ureumverstuiver. Allereerst zijn we zijn gestart met het uitvoeren van enkele basiscontroles zoals het meten van de opbrengst van de pomp/injector in een bepaalde tijds- duur en de houddruk van het systeem. Omdat hieruit geen afwijkingen naar voren kwamen is zijn we gaan proefrijden met het aangesloten meetsysteem. In afbeelding 3 staan 4 seconden van zo’n meting. De druk in het systeem is weergegeven als rode lijn (kPa). De voeding van de ureumverstuiver als gele lijn (span- ning) en de aansturing van de ureumverstuiver als groene lijn (spanning). Met deze opstelling hebben we in enkele dagen onder verschillende omstandigheden 497 kilometer storingsvrij gereden. Omdat we continue de druk en aansturing gemeten hebben, konden we ook zien of er een “hikje” in de druk van het systeem zat terwijl er geen aansturing van de injector was. Dit bleek niet het geval te zijn. Het systeem funktioneerde perfect en gaf geen krimp. Omdat de storing zich bij ons gedurende 497 km niet heeft voorgedaan en er ook uit de basiscontroles geen zaken naar voren zijn gekomen die een afwij- king lieten zien, hebben we overleg gehad met de opdrachtgever om vast te stellen welke route voor een eventueel vervolg de voorkeur had; [route 1] het preventief vervangen van verdachte onderdelen, in dit geval de pomp (deze zou sporadisch namelijk kunnen haperen in zijn drukaansturing (accu- mulator)) of de ureumverstuiver (deze zou sporadisch open kunnen blijven staan). [route 2] blijven proefrij- den tot de storing zich voordoet. Uiteindelijk heeft de opdrachtgever besloten om over te gaan op preventieve vervanging van de pomp en de ureumverstuiver op basis van hun functie in relatie tot de storing. Na het vervangen van deze twee onderdelen zijn inmiddels 2 maanden verstreken en heeft de auto inmiddels al bijna 7000 km storingsvrij gereden. Heeft u een voertuig met een storing die onoplosbaar lijkt omdat verschillende pogingen om deze te verhel- pen gestrand zijn, neem dan contact met ons op! Praktijkgeval 8: storingsdiagnose bij een Citroën C4 Cactus 1.6 hdi van bouwjaar 2015 Preventief vervangen verdachte onderdelen! Column Autodiagnose.eu Afbeelding 1 Afbeelding 3 Afbeelding 2

Embed Size (px)

Transcript of Praktijkgeval 8: storingsdiagnose bij een Citroën C4 ... · opbrengst van de pomp/injector in een...

Page 1: Praktijkgeval 8: storingsdiagnose bij een Citroën C4 ... · opbrengst van de pomp/injector in een bepaalde tijds-duur en de houddruk van het systeem. Omdat hieruit geen afwijkingen

Jaargang 5 - Winter-editie - 201812

In deze column nemen wij u graag mee tijdens dediagnose van een storing in een Citroën C4Cactus 1.6 hdi (motorcode BHY // DV6F) vanbouwjaar 2015. De auto heeft als klacht dat deeigenaar meerdere malen een melding op hetmultifunctionele display heeft gehad met detekst: “Storing emissieregeling starten nietmogelijk over xxx km.” Voordat de auto bij ons isaangeboden is deze al verscheidene malen uit-gelezen en gereset waarbij de storing telkens naenkele weken terugkwam.

Bij binnenkomst heeft de auto de storing “P20F6NOx-systeem lekkage vastgesteld” in het foutgeheu-gen van de EDC 17C60 motorregeleenheid staan. Ditbetreft een storing in het AdBlue (ureum) systeemwelke voor een reductie van de NOx-uitstoot zorgt.Op hoofdlijnen beschouwd is dit een mooi voorbeeldvan hoe de Euro-6-emissienormen in praktijk uitpak-ken. Om aan de emissie eisen te voldoen is dezemotor uitgerust met een uitlaatgas-nabewerkingwaar menige fabriek jaloers op zou zijn; een EGR-sys-teem, een roetfiltersysteem en een AdBlue systeem!

Om het AdBlue systeem te doorgronden raadplegenwe de technische documentatie van Citroen. De wer-king van het systeem is het beste uit te leggen aan dehand van een schematische afbeelding van het sys-teem (afbeelding 1).

“A” zijn de onbewerkte uitlaatgassen afkomstig vande motor. Eventuele onverbrande koolwaterstoffenworden middels de voorkatalysator (8) verbrandt. Inde uitlaatgasstroom zonder onverbrande koolwater-stoffen (B) wordt met een ureumverstuiver (6) ureumingespoten. In de deNOx katalysator inclusief roetfil-ter (5) wordt NOx in combinatie met ureum en warm-te gereduceerd tot stikstof (N2) en water (H2O).

Het systeem voor injectie van ureum in de uitlaatgas-sen bestaat uit 4 onderdelen; De ureumoplossingwordt opgeslagen in het ureumreservoir (onderdeel1). In het ureumreservoir is naast een verwarmings-element (ureum bevriest onder de -11 (min elf) gra-den Celcius) een pomp met de nodige elektonica aan-gebracht (onderdeel 2, afbeelding 2) die onlosmake-lijk met het reservoir verbonden is. Omdat het reser-voir (circa 15 liter inhoud) tussen de brandstoftank ende achterbumper geplaatst is, is er voor het transportvan achter naar voren nog een verwarmde (tracing)ureumleiding (onderdeel 3) aangebracht. Deze ure-umleiding is vervolgens voor bij de uitlaat verbondenmet een ureum-verstuiver (onderdeel 4).

Terug naar de storing. Het AdBlue systeem maaktmelding van een lekkage. Om te doorgronden watdaar de oorzaak van is sluiten we tussen de koppelingvan de verwarmde ureumleiding en de ureumverstui-ver een externe elektronische drukmeting aan.Daarnaast voeren we metingen uit aan de voedings-voorziening en aansturing van de ureumverstuiver.

Allereerst zijn we zijn gestart met het uitvoeren vanenkele basiscontroles zoals het meten van deopbrengst van de pomp/injector in een bepaalde tijds-duur en de houddruk van het systeem. Omdat hieruitgeen afwijkingen naar voren kwamen is zijn we gaanproefrijden met het aangesloten meetsysteem.

In afbeelding 3 staan 4 seconden van zo’n meting. Dedruk in het systeem is weergegeven als rode lijn (kPa).De voeding van de ureumverstuiver als gele lijn (span-ning) en de aansturing van de ureumverstuiver alsgroene lijn (spanning).

Met deze opstelling hebben we in enkele dagenonder verschillende omstandigheden 497 kilometerstoringsvrij gereden. Omdat we continue de druk enaansturing gemeten hebben, konden we ook zien ofer een “hikje” in de druk van het systeem zat terwijl ergeen aansturing van de injector was. Dit bleek niethet geval te zijn. Het systeem funktioneerde perfecten gaf geen krimp.

Omdat de storing zich bij ons gedurende 497 km nietheeft voorgedaan en er ook uit de basiscontrolesgeen zaken naar voren zijn gekomen die een afwij-king lieten zien, hebben we overleg gehad met deopdrachtgever om vast te stellen welke route vooreen eventueel vervolg de voorkeur had;

[route 1] het preventief vervangen van verdachteonderdelen, in dit geval de pomp (deze zou sporadischnamelijk kunnen haperen in zijn drukaansturing (accu-mulator)) of de ureumverstuiver (deze zou sporadisch

open kunnen blijven staan). [route 2] blijven proefrij-den tot de storing zich voordoet.

Uiteindelijk heeft de opdrachtgever besloten om overte gaan op preventieve vervanging van de pomp ende ureumverstuiver op basis van hun functie in relatietot de storing. Na het vervangen van deze tweeonderdelen zijn inmiddels 2 maanden verstreken enheeft de auto inmiddels al bijna 7000 km storingsvrijgereden.

Heeft u een voertuig met een storing die onoplosbaarlijkt omdat verschillende pogingen om deze te verhel-pen gestrand zijn, neem dan contact met ons op!

Praktijkgeval 8: storingsdiagnose bij een Citroën C4 Cactus 1.6 hdi van bouwjaar 2015

Preventief vervangen verdachte onderdelen!

Column Autodiagnose.eu

Afbeelding 1

Afbeelding 3

Afbeelding 2