JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan...

of 69 /69
JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUT ©Jeugd KM TORHOUT – 2017

Transcript of JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan...

Page 1: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020

KM TORHOUT

©Jeugd KM TORHOUT – 2017

Page 2: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

1

Inhoud Deel 1 ALGEMEEN ................................................................................................................................... 2

1.1 Algemene missie KM Torhout ....................................................................................................... 2

1.2 Algemene visie KM Torhout .......................................................................................................... 4

1.3 Missie jeugdopleiding KM Torhout ............................................................................................... 5

1.4 Algemene doelstelling jeugdopleiding KM Torhout ...................................................................... 6

1.5 Sociale functie jeugdopleiding KM Torhout .................................................................................. 7

1.6 Voetbalvisie & opleidingsplan jeugdopleiding KM Torhout .......................................................... 7

1.7 Organisatie jeugdwerking KM Torhout ......................................................................................... 8

1.8 Trainers/opleiders: profiel, taakomschrijving & engagement en begeleiding ............................ 35

1.9 Jeugdspelers: profiel, begeleiding ............................................................................................... 36

1.10 Strategie doorstroming betere jeugdspelers binnen KM-jeugd ............................................... 37

1.11 Begeleiding laat mature jeugdspelers binnen KM .................................................................... 37

1.12 Strategie doorsturen jeugdspelers ............................................................................................ 38

1.13 Talentgroepen – Jong KM .......................................................................................................... 39

1.14 Medische -, mentale - en studiebegeleiding van jeugdspelers ................................................. 40

1.15 Samenstellen van de kernen ..................................................................................................... 43

1.16 Evaluaties................................................................................................................................... 44

1.17 Voetbalschool ............................................................................................................................ 45

1.18 Visie omgaan met ouders .......................................................................................................... 46

1.19 Communicatie ........................................................................................................................... 48

1.20 Accommodatie .......................................................................................................................... 50

1.21 Externe omgevingsanalyse ........................................................................................................ 51

1.22 Interne analyses ........................................................................................................................ 53

1.23 Evaluatie doelstellingen 2013 – 2016 ........................................................................................ 57

1.24 Strategisch plan jeugdwerking 2017 – 2020 ............................................................................. 59

Deel 2 AANWERVING – INSCHRIJVING – PROMOTIE ............................................................................ 65

2.1 Algemeen ..................................................................................................................................... 65

2.2 Procedure aansluiting & meldpunt talent ................................................................................... 66

2.3 Scoutingsplan jeugdwerking KM Torhout ................................................................................... 67

Page 3: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

2

Deel 1 ALGEMEEN

1.1 Algemene missie KM Torhout

Als voetbalclub wil KM TORHOUT zich een plaats toe eigenen in de linker kolom van tweede klasse

Amateurs van de Vlaamse voetbalvleugel VFV (vroegere 3de klasse).

KM TORHOUT streeft naar een professionele uitbouw van haar organisatie en naar een infrastructuur

die aan alle wettelijke eisen voldoet.

KM TORHOUT wil financieel gezond zijn en haar goede jeugdwerking consolideren en verder

uitbouwen.

De raad van bestuur, het dagelijks bestuur en zijn medewerkers communiceren open in een

vertrouwelijke en opbouwende sfeer.

KM TORHOUT wenst het sportieve uithangbord te zijn van midden West-Vlaanderen.

KM TORHOUT wil een maatschappelijke rol vervullen waar verdraagzaamheid, sportiviteit, eerlijkheid,

vertrouwen, waarden, normen en respect voor diversiteit hoog in het vaandel staan.

KM TORHOUT wil zijn spelers leren voor iedereen het nodige respect op te brengen, onafhankelijk van

kleur, afkomst, religie of overtuiging. Wij onderschrijven het anti-geweld credo en het sociaal charter

van de KBVB.

KM wil zijn spelers leren om te gaan met het wedstrijdgebeuren. Willen winnen, maar durven verliezen

is hier de boodschap. Wij onderschrijven het Fair-Play reglement van UEFA.

Bij KM TORHOUT biedt het individueel proces respect voor de individuele kwaliteiten van elke speler.

Dit individueel proces wordt in team naar voor gebracht. Het individueel proces en het teamgebeuren

komen nu en dan haaks op elkaar te staan. Het individueel proces krijgt bij ons (in de jeugdwerking)

steeds voorrang, ook als team (kern) moeten we samen sterk zijn. Elke speler wordt opgevolgd via een

permanente evaluatie. Dit om de kwaliteit te laten primeren tegenover de kwantiteit.

Een speler van KM TORHOUT, moet een winnaar zijn op sportief (technisch – spelintelligent – fysisch

– mentaal) en extra-sportief gebied.

KM TORHOUT moet het voetbal promoten in de regio en enkele specifieke knelpunten van het

Belgisch voetbal, met name het gebrek aan techniek en spelintelligentie en het manifeste manco aan

een individuele actie doen vergeten.

KM TORHOUT zal voetballen in een wisselende veldbezetting, steeds vanuit de filosofie van het

zonevoetbal. Daarbij moeten we in staat zijn een 4-3-3, 4-5-1, een 3-4-3 of een ander systeem toe te

passen in het zonevoetbal met een vaste veldbezetting in B- en/of B+. Dit zowel bij stilstaande fases in

B- en/of B+.

KM TORHOUT staat achter de Panathlon verklaring die het heeft over “ethiek in de jeugdsport”.

Page 4: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

3

KM TORHOUT wil haar missie waarmaken door een cultuur te creëren die gebaseerd is op waarden.

Dit zijn leefregels waaraan iedereen van KM TORHOUT zich houdt, zowel de jongste jeugdspeler als

de voorzitter. Alleen als iedereen volgens die waarden handelt, is er voldoende samenhang en interne

kracht binnen de club om de doelstellingen te bereiken. We besteden daarom bijzondere aandacht

aan de interne communicatie van de waarden.

7 kernwaarden:

Team. De voetbalsport is een teamsport. Daarom handelen we bij KM TORHOUT als één team.

Niet alleen op het terrein, maar ook ernaast. Wij hebben één gemeenschappelijke visie en

weten dat het team als geheel sterker is dan de optelsom van de individuen die er deel van

uitmaken.

Respect. We tonen respect voor iedereen van KM TORHOUT en iedereen waarmee we in

contact komen. Van terreinverzorger over supporter tot tegenstrever en scheidsrechter.

Ambitie. We hebben ambitie en streven naar uitmuntendheid maar we doen dit op een

sportieve en eerlijke manier en zullen ons daarvoor gemotiveerd en met een positieve houding

inzetten. Wij houden vast aan onze beginselen van goed beheer op sportief en extra-sportief

gebied.

Progressie. KM TORHOUT bouwt constant aan haar toekomst en wil op verschillende vlakken

progressie maken en zich verder ontwikkelen: individuele en collectieve progressie, blijvend

bouwen op de jeugd en continue verbetering nastreven op alle vlakken. We willen leren van

onze fouten en op regelmatige basis zullen we ons eigen functioneren toetsen door permanent

te evalueren.

Passie. We hebben bij KM TORHOUT passie en dat willen we uitstralen als een vooraanstaande

club in West-Vlaanderen. “Voetbal speel je met de borst vooruit”. Een passie die ons allemaal

met elkaar verbindt.

Eenvoud. Met beide voeten op de grond, streven we bij KM TORHOUT naar eenvoud. Wij

houden vast aan een goeie structuur en staan open voor continue verbetering zonder

hoogmoedig te worden. Alle leden binnen KM TORHOUT moeten zich goed voelen door

eenvoud.

Nederigheid. We werken bij KM TORHOUT continue aan nederigheid door weinig voor zichzelf

te eisen en zichzelf niet op de voorgrond te plaatsen, en afkeer van gebruik van macht, laat

staan opeisen, van eer. Nederigheid is niet te combineren met egoïsme. Nederigheid dient niet

verward te worden met een gebrek aan zelfwaardering. Het is het tegenovergestelde van

hoogmoed of arrogantie.

Page 5: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

4

1.2 Algemene visie KM Torhout

Om de missie te realiseren zijn een aantal strategische keuzes en basiskrachtlijnen van toepassing.

De missie zal duidelijk moeten gedragen worden door alle leden binnen de club en dient verder

uitgewerkt in daden.

Iedere betrokkene bij de werking van KM TORHOUT dient zich te gedragen in overeenstemming met

de missie. Iedereen dient dus deze missie ten volle te dragen in het bijzonder de leden van de Raad

van Beheer en de leden verbonden aan KM TORHOUT.

Bij de aanwerving van nieuwe leden en medewerkers zal erover gewaakt worden dat de missie

begrepen, aanvaard en toegepast wordt.

De nodige samenwerkingsverbanden worden gerealiseerd om onze sportieve doelstellingen te

bereiken en dit zowel op het vlak van betere afstemming en integratie van een goeie werking.

De jeugdopleiding is van enorm belang voor onze club: zij vormt de basis, de hoeksteen van de

vereniging. KM TORHOUT beoogt een kwalitatief hoogstaande jeugdopleiding aan te bieden met als

streefdoel de doorstroming van jeugdspelers naar het eerste elftal!

KM TORHOUT wil een actief clubleven en een zo groot mogelijke betrokkenheid creëren bij de spelers,

ouders, grootouders, bestuursleden, trainers, medewerkers, sponsors en andere leden en

sympathisanten van de club! Zo worden een aantal extra-sportieve activiteiten georganiseerd om die

betrokkenheid te vergroten, alsook om bijkomende financiële middelen te verkrijgen.

Het financieel beheer van KM TORHOUT wordt gevoerd in overeenstemming met alle wettelijke

bepalingen.

Page 6: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

5

1.3 Missie jeugdopleiding KM Torhout

De jeugdopleiding van KM TORHOUT wilt het uitgangbord zijn van het jeugdvoetbal in midden West-

Vlaanderen.

Het jeugdbestuur wil de voetballende jeugd de mogelijkheid bieden om hun voetbalhobby in een

aangename en familiale sfeer te beoefenen, zowel op gewestelijk, provinciaal en interprovinciaal

niveau en dit volgens de voorschriften van Voetbal Vlaanderen.

De doelstelling is de jeugd op een plezierige en succesvolle manier de voetbalsport te laten beoefenen.

We leggen de nadruk vooral op opleiding en beleving. In elke jeugdcategorie krijgt iedere speler zoveel

mogelijk speelkansen. Elke speler moet zo hoog mogelijk spelen om zich zo optimaal mogelijk te

kunnen ontwikkelen. Binnen de jeugdopleiding moet het belang van de speler (individu) boven alles

gaan. Zodoende legt men zo vroeg mogelijk de link naar de doelstelling bij de senioren om op een zo

hoog mogelijk niveau te spelen.

Het beleid draait rond een 6-tal accenten:

We willen een degelijke opleiding bieden aan uw kinderen. Bestuursleden, trainers en

teambegeleiders vervullen een voorbeeldfunctie in het kader van de opvoeding van uw

kinderen die u aan ons toevertrouwd.

We willen dit doen in een aangename omgeving en we willen ervoor zorgen dat uw kinderen

zich goed voelen bij ons. Deze beleving is voor ons van groot belang.

De benadrukking van discipline kan een speler nog sterker maken dan hij al is.

Sportiviteit, fair play en respect dragen we als vereniging hoog in het vaandel, ook t.o.v.

tegenstanders en hun supporters en t.o.v. de scheidsrechter.

Goede, correcte communicatie kan veel misverstanden voorkomen. Met vragen en/of

problemen kan je steeds bij de trainer of jeugdcoördinator terecht. Je bent steeds welkom

zolang het niet aan de toog gebeurt, tijdens de wedstrijd of training en vraag enkel wat

betrekking heeft op je zoon/dochter. Voor commentaar op andere spelers ben je aan het

verkeerde adres.

Een positieve ingesteldheid van iedereen is al een heel goede start.

Page 7: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

6

1.4 Algemene doelstelling jeugdopleiding KM Torhout

Jeugdspelers opleiden tot voetballers voor het eigen eerste elftal, door het aanbieden van een

optimale begeleiding waarin doorstroming centraal staat en waarbij bijzondere aandacht wordt

besteed aan de totale ontwikkeling en opvoeding van de jeugdspelers.

WE SPELEN NIET IN FUNCTIE VAN DE EERSTE PLOEG, WE LEIDEN OP IN FUNCTIE VAN DE EERSTE PLOEG.

Jeugdspelers naar beloften of eerste ploeg brengen

Niet makkelijk op niveau amateur 2

Vanaf U17

U7 tot U16 = opleiden op juiste niveau

Ervaring

De doelstelling van onze jeugdopleiding is om eigen jeugdspelers naar beloften of eerste ploeg te

brengen. Op niveau van 2de amateurs is dit niet gemakkelijk. Daarom dat wij dit stap voor stap doen.

Schakelmoment in de opleiding is de U17. Vanaf de U17 wordt gekeken of spelers de nodige

kwaliteiten hebben om binnen de 2 à 3 jaar de stap te kunnen zetten naar het beloftenelftal of

eventueel naar de A-kern. Van U7 t.e.m. U16 ligt de nadruk op opleiden op het juiste niveau.

Jeugdspelers die opgeroepen worden voor het beloftenelftal krijgen een minimum speelgelegenheid.

Daarbij komt ook dat zij bepaalde ervaringen kunnen opdoen door samen te spelen met spelers uit de

A-kern die om de één of andere reden naast de selectie zijn gevallen. Wedstrijden van de beloften

worden nauw gevolgd door de staf van de A-kern. Het is een podium om zich als jonge speler te kunnen

tonen.

Daarnaast staat ook de garantie dat jonge beloftenspelers die mogelijks in aanmerking komen voor de

A-kern, de kans krijgen om de voorbereiding op een nieuw seizoen te mogen meemaken met de A-

kern.

Dit alles maakt dat de stap tussen jeugd en beloften enerzijds, en beloften en A-kern anderzijds een

stukje kleiner gemaakt kan worden.

De totale jeugdwerking van KM TORHOUT schaart zich volledig achter de

Panathlonverklaring i.v.m. de rechten van het kind in de jeugdsport.

Hierdoor gaan wij de verbintenis aan om alle jeugdspelers minstens 50% van de

totale wedstrijdduur te laten spelen. Daarvoor nemen we de gemiddelde

speeltijd van de laatste 4 wedstrijden.

Page 8: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

7

1.5 Sociale functie jeugdopleiding KM Torhout

Voetbal als …

gezonde, sportieve attitude en vrijetijdsbesteding.

middel voor opvoeding als doel.

sociaal gebeuren.

1.6 Voetbalvisie & opleidingsplan jeugdopleiding KM Torhout

Vanuit een goede organisatie en blokvorming …

komen tot verzorgd en dominant voetbal …

met opbouw van achteruit …

maar met snelle diepgang en omschakeling als het kan.

Van hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk Mariman.

Zie document ‘opleidingsplan jeugdwerking KM Torhout’.

Page 9: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

8

1.7 Organisatie jeugdwerking KM Torhout

Verantwoordelijken 2018-2019

Jeugdvoorzitter Jan Strobbe

Ondervoorzitter Maurice Bolle

Secretaris Diedrik Van Tieghem

Penningmeester Ann Verkeyn

Vertrouwenspersoon Marina Waerlop

Commercieel directeur Cynthia Ramboer

Jeugdmanager & coördinator U16-U21 Kris Defreyne

TVJO & coördinator U12-U25 Johan Coudyser

Coördinator U7 – U11 Bert Devoldere

Coördinator U7 – U11 Bob Maertens

Coördinator Jong KM Roland Verhaeghe

Hoofd scouting Wesley Werkbrouck

Verantwoordelijke medische staf Dieter Laleman

Verantwoordelijke KM-shop Bianca Degraeve

Verantwoordelijke trainingstmateriaal Benny Lauryssen

Verantwoordelijke studiebegeleiding Diedrik Van Tieghem

Verantwoordelijke bus Rik Wydooghe

Verantwoordelijke velodroom An Schoonbaert

Verantwoordelijke sportkampen Francky Declerck

Verantwoordelijke tornooien Christophe Cornille

contactgegevens terug te vinden op www.kmtorhoutjeugd.be

Vaste medewerkers 2018-2019

Buschauffeurs Koen Delafontaine, Rik Wydooghe

Video-analyse Wesley Werkbrouck

Scouts Rik Taghon, Francky Declerck, Stefaan Debever

Receptie Martine Hendrickx

Ontvangst velodroom Martine Hendrickx

Scheidsrechters jeugd Oswald Deconinck, Peter Verplancke, Robin Debou, Ronny Cornille,

Guy Depondt, Patrick Casier, Jean-Claude Maes, Dylan Bauwens,

Geert Ost, Benny Laurijssen

Velodroom Martine Decloedt, Ann Schoonbaert, Bernard Holvoet, Joost Ver

Eecke, Rudi Claeys, Steve Boddin, Heide Bonte

Commercieel Stephan Wenning

Page 10: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

9

Organogram jeugd 2018-2019

www.kmtorhoutjeugd.be/organogram-jeugd-km

Page 11: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

10

Besturen, cellen, comités, raden en commissies

Bestuur

Cel …

Leden Opdracht Rapporteren

aan

Statutaire

vergadering

Komt samen:

jaarlijks maart -

april

Jan Strobbe

Maurice Bolle

Diedrik Van Tieghem

Ann Verkeyn

Rudi Claeys

Rik Wydooghe

Koen Delafontaine

Francky Vanhooren

Joost Ver Eecke

Dirk Couwelier

Marina Waerlop

Marnix Damman

Willy Lemahieu

Bernard Holvoet

Christophe Cornille

Cynthia Ramboer

Stephan Wenning

An Schoonbaert

De statutaire van de vzw komt jaarlijks

samen. De statutaire vergadering stemt over

de leden van het dagelijks bestuur, nieuwe

kandidaturen voor en ontslagen uit het

dagelijks bestuur. De statutaire vergadering

heeft inzicht in de financiële toestand van de

vereniging.

Kernbestuur

(KB)

Komt samen:

maandelijks en/of

bij noodzaak

Jan Strobbe

Maurice Bolle

Diedrik Van Tieghem

Ann Verkeyn

Overkoepelende controle op goed

functioneren van alle besturen, comités en

commissies. Het kernbestuur heeft de

eindverantwoordelijkheid.

DB

Dagelijks

bestuur (DB)

Komt samen:

maandelijks

Jan Strobbe

Maurice Bolle

Diedrik Van Tieghem

Ann Verkeyn

Rudi Claeys

Rik Wydooghe

Koen Delafontaine

Francky Vanhooren

Joost Ver Eecke

Dirk Couwelier

Marina Waerlop

Marnix Damman

Christophe Cornille

Cynthia Ramboer

Stephan Wenning

An Schoonbaert

Het dagelijks bestuur is belast met het bestuur

van de vereniging. Onder ´besturen´ kan

worden verstaan al hetgeen noodzakelijk is om

de vereniging, gelet op haar doelstelling en

maatschappelijke activiteiten, intern en extern

goed te laten functioneren. Zij handelt in het

belang van de vereniging. Concreet betekent

dit dat het dagelijks bestuur verantwoordelijk

is voor de organisatie van de jeugdwerking in

zijn totaliteit, zowel sportief als extra-sportief.

Daarbij is de controle op alle commissies,

comités en Velodroom, die hun dagelijkse

werking met grote autonomie kunnen

uitvoeren, een kerntaak.

Page 12: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

11

Sportieve

commissie (SC)

Komt samen:

2-maandelijks

en/of bij noodzaak

Kris Defreyne

Johan Coudyser

Bert Devoldere

Bob Maertens

Wesley Werkbrouck

Jan Strobbe

Maurice Bolle

Diedrik Van Tieghem

Ann Verkeyn

Francky Vanhooren

Verantwoordelijk voor aanwerven en

aanstellen van jeugdtrainers, het samenstellen

van de sportieve staf, het samenstellen en

opvolgen van de jeugdploegen, het inschrijven

van ploegen voor competities en deelname

aan tornooien. De sportieve commissie

ondersteunt de jeugdtrainers in hun functie.

DB

Financiële cel Maurice Bolle

Ann Verkeyn

Jan Strobbe

Verantwoordelijk voor samenbrengen van alle

onkosten en inkomsten. Boekhoudkundig

inbrengen van alle financiële data. Verrichten

van betalingen.

DB

Administratieve

cel

Diedrik Van Tieghem

Jan Strobbe

Kris Defreyne

Michel Denolf

Cynthia Ramboer

Stephan Wenning

Christophe Cornille

Verantwoordelijk voor de communicatie en

administratie binnen de club. Daaronder valt

o.a. het opmaken en beheren van verslagen,

het beheer van de website en dotcomsport,

het publiceren van het jeugdkrantje en van het

ka-imertje, het organiseren van eigen

tornooien (sportief gedeelte), het bekend

maken van activiteiten tvv de jeugdwerking

ism de cel catering & logistiek.

DB

Cel catering &

logistiek

Komt samen:

volgens noodzaak

van activiteiten

Koen Delafontaine

Rudi Claeys

Francky Vanhooren

Joost Ver Eecke

Dirk Couwelier

Marnix Damman

Verantwoordelijk voor het organiseren van

catering en logistiek (huur materiaal, locaties,

organisatie inkom, medewerkers …) bij

activiteiten en feestgelegenheden. Naast het

versterken van de financiële middelen van de

jeugdwerking, is ook het bewaken van de

familiale sfeer binnen KM een doelstelling. De

cel catering & logistiek waakt ook over het

respect t.o.v. de talrijke vrijwilligers en

medewerkers.

DB

Page 13: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

12

Ouderraad

Komt samen:

3x per seizoen

Diedrik Van Tieghem

Koen Debou

Mieke Martens

Christophe Cornille

Kris Rogiers

Yves Van Gele

Isabelle Stes

Deze raad zal zowel de belangen van de ouders

(en supporters), alsook de belangen van de

jeugdleden behartigen. De ouderraad heeft

tot doel om voor een goede communicatie te

zorgen tussen alle partijen, zijnde de ouders,

het jeugdbestuur en de technische staf,

waardoor een grotere transparantie ontstaat

tussen alle partijen. De ouderraad behandelt

zaken die werden voorgedragen door één van

de belanghebbende partijen, voornamelijk van

de ouders, maar ook van het jeugdbestuur of

de technische staf. Dit kan handelen over

zowel organisatorische zaken of extra-

sportieve dingen, maar ook algemene.

Individuele belangen worden bij voorbaat niet

behandeld!

DB

Commerciële

cel

Cynthia Ramboer

Stephan Wenning

Maurice Bolle

Jan Strobbe

Ann Verkeyn

Diedrik Van Tieghem

Verantwoordelijk voor inbrengen van alle

mogelijke sponsors. Opmaken van

sponsorcontracten. Afsluiten van nieuwe

sponsorcontracten. Opvolgen en vernieuwen

van bestaande contracten.

KB & DB

Comité bussen

Komt samen:

2x per seizoen

Rik Wydooghe

Koen Delafontaine

Verantwoordelijk voor het organiseren en

plannen van de busverplaatsingen van

jeugdploegen, alsook het onderhoud van de

bus. Ziet toe op het correct naleven van het

busreglement.

DB

Cel studie-

begeleiding

Diedrik Van Tieghem

Veerle Verstraete

Verantwoordelijk voor extra studiebegeleiding

door aanbieden van locatie voor bijwerken

schoolwerk tijdens de examenperiodes en

voor eventuele hulp bij opmaak van een

studieplanning. Deze cel werkt vraag gestuurd

vanuit spelers en ouders.

DB

Ombudsdienst Marina Waerlop

Veerle Verstraete

Komt op vraag tussen bij problemen die niet

direct opgelost geraken. Probeert steeds

vanuit een serene sfeer en met respect voor

alle partijen te bemiddelen. Zoekt naar een

oplossing dat gedragen kan worden door alle

partijen.

SC, KB & DB

Medewerkers

Velodroom

Komt samen:

maandelijks

An Schoonbaert

Rudi Claeys

Martine Decloedt

Bernard Holvoet

Joost Ver Eecke

Steve Boddin

Verantwoordelijk voor de uitbating van

jeugdlokaal de Velodroom, het doorgeven van

de bestellingen, het opvolgen van

herstellingen…

KB & DB

Page 14: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

13

Cel scouting Wesley Werkbrouck

Stefaan Debever

Rik Taghon

Francky Declerck

Verantwoordelijk voor het zoeken naar

nieuwe spelers en opleiders voor de

jeugdopleiding. De cel scouting werkt nauw

samen met de sportief verantwoordelijken. Zij

legt ook de contacten met eventueel nieuwe

spelers en hun ouders en dit in een positieve

en open sfeer. Daarnaast is zij ook

verantwoordelijk voor de interne scouting van

eigen jeugdspelers met o.a. video-analyses en

dit ifv evaluaties, bijsturingen e.d.

SC

Medische cel Dieter Laleman

Haike Vandecasteele

Hilde Smet

Silke Pattyn

Verantwoordelijk voor opvolging van

blessures, blessurebehandelingen en fysieke

paraatheid van spelers binnen de

jeugdopleiding. Informeert spelers en ouders

betreffende (blessure)preventie, voeding,

hygiëne, EHB(S)O, lifestyle …

Verantwoordelijk voor mentale begeleiding

van jeugdspelers.

SC

Page 15: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

14

Structuur sportieve leiding

De jeugdmanager heeft de algemene sportieve leiding binnen de vereniging. Hij/zij is de

eindverantwoordelijke.

De jeugdmanager stelt het trainerskorps samen in overleg met de TVJO en coördinatoren.

De jeugdmanager is verantwoordelijk voor het afsluiten en afhandelen van transfers.

De jeugdmanager rapporteert op regelmatige basis aan het jeugdbestuur betreffende de sportieve

gang van zaken binnen de vereniging.

De jeugdmanager roept, samen met de jeugdsecretaris, de sportieve cel samen.

Het samenstellen van de kernen wordt in overleg gedaan met zowel TVJO, coördinatoren als trainers.

Bij discussie (ook met spelers/ouders) is het de jeugdmanager die de eindbeslissing neemt.

De jeugdmanager volgt de doorstroming op van jeugdspelers en is een belangrijke schakel in de

communicatie met ouders hierin. Ook wat betreft laat-mature jeugdspelers is de jeugdmanager een

belangrijke schakel in de communicatie met ouders.

De TVJO is de rechterhand van de jeugdmanager en deelt bepaalde taken met deze. Overleg tussen

jeugdmanager en TVJO is heel essentieel zodat éénieder perfect weet wat er binnen de vereniging

gebeurt op sportief vlak.

Coördinatoren zijn verantwoordelijk voor bepaalde leeftijdsgroepen. Zij volgen trainingen en

wedstrijden op en zorgen dat ze een totaalbeeld krijgen van de jeugdspelers en hun vorderingen.

Coördinatoren zien erop toe dat hun trainers werken volgens de visie van de jeugdopleiding, het

opleidingsplan en het jaarplan.

Coördinatoren zijn het eerste rechtstreeks aanspreekpunt voor spelers, ouders en trainers. Uiteraard

overleggen zij op heel regelmatige basis met de TVJO en/of jeugdmanager.

Coördinatoren roepen op regelmatige basis hun trainers bij elkaar om sportieve zaken te bespreken.

De sportieve leiding vormt samen met het kernbestuur en een afgevaardigde van het dagelijks bestuur,

de sportieve commissie. Tijdens bijeenkomsten van de sportieve commissie kunnen externe personen

uitgenodigd worden: tornooiverantwoordelijke, verantwoordelijke sportkamp, hoofd medische cel,

hoofdscout.

Sportieve bijeenkomsten:

Sportieve commissie 2-maandelijks en/of bij noodzaak

Coördinatie wekelijks op woensdag

Trainers onder-, middenbouw 2-maandelijks

Trainers bovenbouw wekelijks op donderdag

Zie engagementen voor een uitgebreidere taakomschrijving.

Niveau’s 2018-2019

Gewestelijk (G) – provinciaal (P) – interprovinciaal (IP)

Page 16: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

15

Sportief - en teambegeleiders 2018-2019

Ploeg Trainer Teambegeleider

GU7 Kevin Vanthournout

Jordy Verleyen

Jasper Bolle

GU8 Robbe Delzeyne Frederick Vereecke

Sammy Vuylsteke Wesley Verschaeve

GU9 JP Michils Wouter Billiet Jan Goossens

GU10-A Aldwin Rasschaert

Stijn Deblauwe

GU10-K Kevin Holvoet Frederick Vanmoerkercke

GU11-D Dirk Dewaegemaecker Marnix Damman

GU11-S Sebastiaan Cordie An Vandaele

PU8 Francky Vandaele Wouter Deleu

Dries Dolphen Alexander Tarras

PU9 Dieter Dever Kristof Proot

Gianni Desplancke

IP-10 Bart Amez Bjorn Bylle Stefaan Vanhollebeke

IP-11 Pieterjan Windels Vanessa Verfaillie

GU12 Bruno Vandenberghe Didier Vanacker

Jasper Meeuws Jan Goossens

GU13 Claude Beernaert

Jasper Meeuws

GU15 JP Michils Mario Bostyn

IP-12 Geert Versavel

Alexander Dedeyster

Dries Termote

IP-13 Dieter Devriese Kurt Cabooter

Dieter Verbeke Sammy Vuylsteke Bjorn Jacobs

IP-14 Gertjan Joseph Dirk Couwelier Franky Hackx

IP-15 Jelle Pattyn Lorenzo Pierloot Thibault Knop Ian Michils

GU17-Y Yves Carette Gino Mortele

GU17-K Kevin Depoorter Jurgen Verhelst

GU21 Kevin Holvoet Joost Vereecke Bjorn Compernolle

IP-16 Frederiek Logghe Marcel Vanvyaene Rik Debruyne

IP-17 David Eeckloo Anthony Descheemaecker Andy Declerck

Page 17: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

16

IP-19 Geert Versavel Bernard Holvoet Christoph Cornille

Beloften Roland Verhaeghe Marnix Damman Peter Verplancke

Keepers Gerdi De Schepper

Jurgen Delameillieurre

Giovanni Vandenbussche

Techniek

Bob Maertens

Dries Termote

Jitser Soete

Bruno Vandenberghe

Page 18: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

17

Nuttige telefoonnummers

Voorzitter jeugd Jan Strobbe 0475 82 48 63

Ondervoorzitter jeugd Maurice Bolle 0477 45 57 09

Secretaris & Webmaster jeugd Diedrik Van Tieghem 0486 75 00 23

Jeugdmanager & CO U16-U21 Kris Defreyne 0499 19 98 96

TVJO & CO U12-U15 Johan Coudyser 0477 94 74 83

CO U7-U11 Bob Maertens 0479 58 08 17

CO U7-U11 Bert Devoldere 0497 38 32 35

Commercieel Directeur Cynthia Ramboer 0470 66 16 88

Commercieel medewerker Stephan Wenning 0472 56 39 99

Vertrouwenspersoon Marina Waerlop 0471 20 59 33

Kinesist jeugd & hoofd medische staf Dieter Laleman 0479 39 44 83

Penningmeester jeugd Ann Verkeyn 0472 21 04 97

Tornooiverantwoordelijke Christophe Cornille 0497 82 93 53

Verantwoordelijke KM-shop Bianca Degraeve 0472 53 54 31

Hoofdscout jeugd Wesley Werkbrouck 0476 01 22 29

Contactpersoon trainers-bestuur Francky Vanhooren 0497 67 68 11

Contactpersoon afgevaardigden Tania Lust 0497 75 24 56

Verantwoordelijke receptie Martine Hendrickx 0499 36 98 74

Verantwoordelijke trainingsmateriaal Benny Lauryssen 0494 52 86 77

Verantwoordelijke bussen Rik Wydooghe 0477 53 02 56

Buschauffeur, verantwoordelijke cel catering & logistiek Koen Delafontaine 0474 35 43 89

Verantwoordelijke velodroom An Schoonbaert 0473 27 31 12

Gerechtigd correspondent Michel Denolf 0489 10 29 77

Spoedgevallen AZ Sint-Rembert Torhout 050 23 27 76

Jeugdlokaal de Velodroom 050 21 52 12

Page 19: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

18

HRM

Algemeen Profiel medewerker

Als medewerker heb je een sterke interesse in (jeugd)voetbal. Je staat volledig achter de missie en

visie van onze vereniging in het algemeen en van de jeugdwerking in het bijzonder.

De kernwaarden van de vereniging draag je hoog in het vaandel en je hebt kennis van je

taakomschrijving.

Het gezamenlijk clubbelang nastreven staat tijdens het uitvoeren van jouw engagement, steeds boven

het eigenbelang. Daarbovenop ben je sociaal en kan je goed in groep functioneren.

Aanwerven trainer/opleider

Extra profiel sportief: Man of vrouw, liefst gediplomeerd. Voor bepaalde niveaus is een minimum

diploma vereist.

Engagement t.o.v. de vereniging, vervullen van voorbeeldfunctie, zich

houden aan de voetbalvisie van onze jeugdopleiding en werken aan

individuele progressie op alle vlakken voor iedere speler is belangrijker dan

iedere week winnen.

Procedure: Jeugdmanager zoekt geschikte kandidaat of kandidaat biedt zichzelf aan –

gesprek met jeugdmanager – rapporteren aan KB – goedkeuring door KB –

feedback aan kandidaat door jeugdmanager. Oproep via website mogelijk.

Aanwerven sportief verantwoordelijke (Jeugdmanager - TVJO - coördinator)

Extra profiel sportief: Man of vrouw, gediplomeerd.

Engagement t.o.v. de vereniging, vervullen van voorbeeldfunctie, zich

houden aan en meewerken aan de uitvoering van de voetbalvisie van onze

jeugdopleiding, verantwoordelijkheid kunnen opnemen en bijsturen van

trainers/opleiders waar nodig zijn jouw belangrijkste troeven.

Procedure: Jeugdmanager zoekt geschikte kandidaat of kandidaat biedt zichzelf aan –

gesprek met jeugdmanager – rapporteren aan KB – goedkeuring door KB –

feedback aan kandidaat door jeugdmanager. (Ingeval van aanwerven van

een jeugdmanager wordt deze taak overgenomen door leden van het

kernbestuur.) Oproep via website mogelijk.

Page 20: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

19

Aanwerven medewerker

Procedure: Uitnodiging door lid kernbestuur of nieuwe medewerker biedt zichzelf aan

– gesprek met lid kernbestuur – rapporteren aan DB – goedkeuring door DB

– feedback aan kandidaat door lid KB. Oproep via website mogelijk.

Aanwerven afgevaardigde/teambegeleider

Procedure: Uitnodiging door jeugdsecretaris/jeugdmanager of nieuwe afgevaardigde

biedt zichzelf aan – gesprek met lid kernbestuur – rapporteren aan DB –

goedkeuring door DB – feedback aan kandidaat door

jeugdsecretaris/jeugdmanager. Oproep via website mogelijk.

Aanwerven bestuurslid

Procedure: Uitnodiging door actief bestuurslid of nieuw bestuurslid stelt zich kandidaat

met motivatie in statutaire vergadering – statutaire vergadering beslist

d.m.v. stemming – onmiddellijke feedback op statutaire vergadering.

Oproep via website mogelijk.

Functioneringsgesprek

Er wordt gestreefd naar een jaarlijks individueel functioneringsgesprek met alle medewerkers, en dit

tijdens het tussenseizoen. Er wordt verslag hiervan gemaakt en bezorgd aan betrokken medewerker,

leden kernbestuur en eventueel sportief verantwoordelijken.

Page 21: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

20

Taakomschrijving & engagement medewerker

Taakomschrijving jeugdvoorzitter

Hij/zij:

geeft directe leiding aan het bestuur.

ziet er op toe dat de regels en afspraken nageleefd worden.

is medeverantwoordelijk met de jeugdmanager voor het aantrekken van trainers.

bemiddelt in geval van conflicten, treedt begeleidend en corrigerend op.

rapporteert de standpunten jeugd aan, en vertegenwoordigt het jeugdbestuur in het hoofdbestuur.

informeert het hoofdbestuur over de activiteiten van het jeugdbestuur.

leidt de vergaderingen van het jeugdbestuur.

delegeert zo nodig de taken binnen het jeugdbestuur.

rapporteert de genomen beslissingen i.v.m. de jeugd aan het hoofdbestuur.

stimuleert en coördineert de bestuursleden en jeugdactiviteiten.

is lid van het dagelijks bestuur en kernbestuur, en van de sportieve commissie jeugd.

Taakomschrijving jeugdsecretaris

Hij/zij:

notuleert tijdens de vergaderingen van het jeugdbestuur.

verzorgt de correspondentie, zowel intern als extern, betrekking hebbende op de jeugd.

houdt het archief bij van inkomende en uitgaande correspondentie.

staat de voorzitter met raad en daad bij.

verzorgt de leiding bij organisatie tornooi(en) en jeugddag.

volgt de beslissingen van de KBVB op i.vm. jeugdwerking.

volgt de kaartenlast en schorsingen op van de jeugdspelers.

volgt eventuele wijzigingen op aangaande het verplaatsen van jeugdwedstrijden en afgelastingen.

ziet toe dat er geen ongerechtige spelers in een team uitkomen.

is aanwezig bij besprekingen met afgevaardigden.

ziet toe dat de afgevaardigden de wedstrijdformulieren correct invullen.

is lid van het dagelijks bestuur en kernbestuur, en van de sportieve commissie jeugd.

Page 22: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

21

Taakomschrijving penningmeester

Hij/zij

registreert alle financiële transacties van de vereniging.

is verantwoordelijk voor de afspraken en naleving over de wijze waarop met geld van de vereniging

wordt omgegaan.

beheert het financieel vermogen van de vereniging als een ‘goede huisvader’.

is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle financiële transacties.

maakt een overzicht van de wijze hoe de financiën zijn verdeeld.

licht op regelmatige basis het dagelijks bestuur in betreffende de kastoestand, inkomsten en

uitgaven van de vereniging.

vraagt subsidies aan en volgt deze op.

stelt een begroting op en voert daar regelmatig controle op.

laat zich bijstaan door financiële experts indien daar behoefte aan is.

maant wanbetalers aan en volgt deze op.

is lid van het dagelijks bestuur en kernbestuur, en van de sportieve commissie jeugd.

Taakomschrijving materiaalverantwoordelijke

Hij/zij:

zorgt ervoor dat elke ploeg over ruim voldoende goede trainings- en wedstrijdballen beschikt.

zorgt ervoor dat elke ploeg over ruim voldoende trainingsmaterialen (hesjes, potjes …) beschikt.

is het aanspreekpunt van medewerkers betreffende alles wat met materiaal te maken heeft.

zorgt voor de bestelling van trainingsmateriaal.

controleert het materiaal bij het einde van het seizoen.

rapporteert het dagelijks bestuur over materiaal en kledij.

Taakomschrijving verantwoordelijke KM-shop

Hij/zij:

is verantwoordelijk voor het tijdig bestellen en verdelen van de clubkledij.

is verantwoordelijk voor de goede organisatie van de clubshop.

is het aanspreekpunt van ouders, spelers en medewerkers betreffende alles wat met clubkledij te

maken heeft.

rapporteert het dagelijks bestuur over kledij.

Page 23: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

22

Taakomschrijving EHBO-coördinator

Hij/zij:

geeft advies inzake organisatie eerste hulp.

geeft advies inzake inhoud en gebruik van de EHBO-koffer.

organiseert opleidingen eerste hulp voor trainers, afgevaardigden …

coacht andere hulpverleners.

Informeert leden van de vereniging over bijscholingen betreffende EHBO en gerelateerde

onderwerpen.

staat in voor verlenen eerste hulp indien aanwezig bij wedstrijden en/of activiteiten van

jeugdploegen van KM TORHOUT.

Taakomschrijving jeugdmanager

Hij/zij:

organiseert samen met jeugdcoördinatoren de startvergaderingen voor trainers bij het begin van

een nieuw seizoen.

organiseert samen met jeugdsecretaris de algemene startvergaderingen voor spelers en ouders bij

het begin van een nieuw seizoen.

draagt bij tot de realisatie en ontwikkeling van de beleidslijnen en de strategie van de vereniging.

treedt op als gesprek- en discussiepartner binnen het management van de vereniging.

bewaakt en/of stimuleert de doorstroming van eigen opgeleide talenten.

helpt het strategisch plan, de missie en de visie opstellen.

geeft samen met TVJO leiding aan zijn medewerkers, en streeft ernaar om met een gemotiveerd

team de vooropgestelde doelstellingen te realiseren.

bouwt samen met TVJO externe relaties uit, teneinde het imago en de concurrentiepositie van de

jeugdopleiding te handhaven en verder te ontwikkelen.

formuleert de voetbal en opleidingsvisie, is verantwoordelijk voor het opleidingsplan, de

verspreiding ervan en de implementatie. Daarvoor bespreekt, begeleidt en ondersteunt hij/zij

zijn/haar medewerkers.

is verantwoordelijk voor het samenstellen van het sporttechnisch kader binnen de jeugdopleiding.

stelt een jaarplanning op (wedstrijden, trainingen ...).

Besluit: De jeugdmanager leidt de jeugdopleiding in nauw overleg met de TVJO en is vooral voor alle

sportief leidinggevenden (TVJO – coördinatoren – opleiders) binnen de vereniging een aanspreekpunt

wat het sportieve betreft. Tevens is de jeugdmanager een aanspreekpunt voor externe instanties die

een belangrijke invloed hebben op de ontwikkeling van de jeugdspelers: de school, de KBVB, andere

verenigingen ...

Page 24: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

23

Taakomschrijving Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (TVJO)

Hij/zij:

is voorzitter van de sportieve commissie jeugd. Hij leidt de vergadering en bepaalt de

agendapunten. Deze commissie komt 1x per maand samen en/of bij noodzaak en wordt

samengeroepen door de TVJO.

organiseert samen met jeugdmanager de startvergaderingen voor trainers bij het begin van een

nieuw seizoen en brengt daarvan verslag uit bij het kernbestuur.

organiseert de trainersvergaderingen in de loop van het seizoen en brengt daarvan telkens verslag

uit bij het kernbestuur.

organiseert samen met jeugdcoördinatoren de evaluatiemomenten tijdens en na het seizoen en

zorgt voor archivering van de documenten.

coördineert en volgt de dagelijkse activiteiten van de jeugdopleiding op. In deze context

onderhoudt de TVJO de contacten met de medewerkers en voert discussies die bijdragen tot een

gunstig sociaal klimaat binnen de vereniging.

geeft samen met de jeugdmanager leiding aan zijn medewerkers, en streeft ernaar om met een

gemotiveerd team de vooropgestelde doelstellingen te realiseren.

bouwt samen met de jeugdmanager externe relaties uit, teneinde het imago en de

concurrentiepositie van de jeugdopleiding te handhaven en verder te ontwikkelen.

neemt de eindverantwoordelijkheid bij het samenstellen van de kernen.

stimuleert en organiseert alle interne en externe opleidingsfaciliteiten.

Besluit: De TVJO leidt de sportieve jeugdopleiding en is vooral voor alle geledingen binnen de

vereniging een aanspreekpunt.

Taakomschrijving jeugdcoördinator

Hij/zij:

is lid van de sportieve commissie jeugd.

organiseert samen met TVJO de evaluatiemomenten tijdens en na het seizoen.

draagt bij tot de realisatie en ontwikkeling van de beleidslijnen en de strategie van de vereniging.

bewaakt en/of stimuleert de doorstroming van eigen opgeleide talenten.

helpt het strategisch plan, de missie en de visie opstellen.

geeft ook leiding aan zijn medewerkers, en streeft ernaar om met een gemotiveerd team de

vooropgestelde doelstellingen te realiseren.

coördineert en volgt ook de dagelijkse activiteiten van de jeugdopleiding op. In deze context

onderhoudt de jeugdcoördinator de contacten met de medewerkers en voert discussies die

bijdragen tot een gunstig sociaal klimaat binnen de vereniging.

helpt bij het formuleren van de voetbal- en opleidingsvisie, is medeverantwoordelijk voor het

opleidingsplan, de verspreiding ervan en de implementatie. Daarvoor bespreekt, begeleidt en

ondersteunt hij/zij zijn/haar medewerkers.

ondersteunt de TVJO en jeugdmanager bij het samenstellen van de kernen.

helpt bij het samenstellen van een jaarplanning (wedstrijden, trainingen ...).

Page 25: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

24

Besluit: De jeugdcoördinator fungeert vooral als een tussenschakel tussen spelers/ouders/trainers

enerzijds en jeugdmanager/TVJO/bestuur anderzijds. Tevens biedt de jeugdcoördinator ondersteuning

aan de TVJO voor het uitoefenen van zijn/haar functie.

Taakomschrijving hoofd scouting

Hij/zij:

is lid van de sportieve commissie jeugd.

is verantwoordelijk voor zowel interne als externe scouting.

bezoekt jeugdwedstrijden.

bouwt een goede relatie op met bezochte clubs.

signaleert voetbaltalent waarbij een scherpe analyse wordt gemaakt van de kwaliteiten van het

talent en de toegevoegde waarde daarvan voor de club.

is verantwoordelijk voor de planning van de jeugdscouts van de club en doet dit in onderling overleg

met de scouts en met TVJO en jeugdcoördinatoren.

rapporteert op regelmatige basis aan de sportieve commissie jeugd dmv document

‘contactformulier ouders’.

bewaart de goede naam van de jeugdwerking.

stelt zich voor aan ouders en aan de bezochte club.

geeft advies inzake aanwerving van nieuwe spelers.

is aanwezig bij testtrainingen.

verwittigt TVJO en GC om goedkeuring van clubs van testspelers te krijgen voor testtraining.

Taakomschrijving jeugdscouts

Hij/zij:

bezoekt jeugdwedstrijden.

bouwt een goede relatie op met bezochte clubs.

signaleert voetbaltalent waarbij een scherpe analyse wordt gemaakt van de kwaliteiten van het

talent en de toegevoegde waarde daarvan voor de club.

rapporteert op regelmatige basis aan de sportieve commissie jeugd dmv document

‘contactformulier ouders’.

bewaart de goede naam van de jeugdwerking.

geeft advies inzake aanwerving van nieuwe spelers.

is aanwezig bij testtrainingen.

stelt zich voor aan ouders en aan de bezochte club.

Page 26: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

25

Taakomschrijving afgevaardigde jeugd

Bij thuiswedstrijden

Hij/zij:

ontvangt de bezoekers en wijst hun kleedkamer aan.

biedt de bezoekende afgevaardigde een drankje aan bij het invullen van het digitaal

scheidsrechterblad.

bezorgt oefenballen aan de bezoekende ploeg (enkel gewestelijke ploegen).

voorziet eigen spelers en spelers van bezoekende ploeg van water.

begeleidt na de wedstrijd de bezoekende trainer en afgevaardigde naar de receptie.

ontvangt scheidsrechter en wijst zijn/haar kleedkamer aan.

biedt de scheidsrechter een drankje aan bij het invullen van het scheidsrechterblad.

biedt de scheidsrechter een drankje aan tijdens de rust.

zorgt voor uitbetalen scheidsrechtersvergoeding.

zorgt er samen met de trainer voor dat de spelers in het bezit zijn van hun officieel identiteitsbewijs

bij officiële wedstrijden.

bezorgt de scheidsrechter de eigen identiteitskaart en die van de eigen spelers & trainer.

vult het digitaal scheidsrechtersblad correct in.

overhandigt wedstrijdbal aan de scheidsrechter.

begeleidt na de wedstrijd de scheidsrechter naar de receptie.

haalt de identiteitskaarten na wedstrijd op en ziet toe op het correct invullen van het digitaal

wedstrijdformulier door de scheidsrechter. Uiteraard worden de identiteitskaarten direct terug

bezorgd.

is zelf een voorbeeld van fair-play en van beleefdheid en respect t.o.v. scheidsrechter, tegenstander

en supporters.

houdt wisselspelers & ouders (alsook trainer) rustig bij eventuele problemen.

verwijdert personen uit de neutrale zone op aangeven van de scheidsrechter.

zorgt er steeds voor dat alle formulieren aanwezig zijn (medisch getuigschrift /

scheidsrechterbladen indien problemen met digitale versies / ongevalsaangifte ...).

bezorgt eigen spelers en eventueel spelers van tegenpartij (bij gewestelijke ploegen) een drankje.

bezorgt na de wedstrijd de bezoekende spelers (bij nationale ploegen) eten en drank.

kan in samenspraak met de trainer helpen met coachen tijdens een wedstrijd (zeker bij

allerkleinsten).

staat klaar om in te grijpen bij kwetsuur, volgens de richtlijnen van EHBO.

helpt met plaatsen en vastzetten van de doelen bij matchen van de duivels en preminiemen en zet

ze terug na de wedstrijd.

is verantwoordelijk voor het wassen van de wedstrijdkledij.

ziet samen met trainer toe op de orde en netheid in de kleedkamer.

ziet er samen met trainer op toe dat de spelers geen vuilnis achterlaten op en rond de terreinen.

luistert naar de ouders, zonder (proberen) je eigen mening te verkondigen.

is lid van de vereniging.

Page 27: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

26

Bij uitwedstrijden

Hij/zij:

zorgt er samen met de trainer voor dat de spelers in het bezit zijn van hun officieel identiteitsbewijs

bij officiële wedstrijden.

bezorgt de scheidsrechter de eigen identiteitskaart en die van de eigen spelers & trainer.

vult het digitaal scheidsrechtersblad correct in.

haalt de identiteitskaarten na de wedstrijd op en ziet toe op het correct invullen van het digitaal

wedstrijdformulier door de scheidsrechter. Uiteraard worden de identiteitskaarten direct terug

bezorgd.

is zelf een voorbeeld van fair-play en van beleefdheid en respect t.o.v. scheidsrechter, tegenstander

en supporters.

houdt wisselspelers & ouders (alsook trainer) rustig bij eventuele problemen.

zorgt er steeds voor dat alle formulieren aanwezig zijn (medisch getuigschrift / ongevalsaangifte

...).

kan in samenspraak met de trainer helpen met coachen tijdens een wedstrijd (zeker bij

allerkleinsten).

staat klaar om in te grijpen bij kwetsuur, volgens de richtlijnen van EHBO.

is verantwoordelijk voor het wassen van de wedstrijdkledij.

ziet samen met de trainer toe op de orde en netheid in de kleedkamer.

ziet er samen met de trainer op toe dat de spelers geen vuilnis achterlaten op en rond de terreinen.

vraagt eventueel kostennota's op en overhandigt deze tijdig aan de jeugdsecretaris.

luistert naar de ouders, zonder (proberen) je eigen mening te verkondigen.

is samen met de trainer verantwoordelijk voor de voorbereiding van de reisweg.

is samen met de trainer verantwoordelijk voor het organiseren van eigen vervoer naar wedstrijden.

is lid van de vereniging.

Page 28: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

27

Taakomschrijving trainer / opleider

Taakomschrijving algemeen sportief

Hij/zij:

is verantwoordelijk voor de opleiding van de spelers.

houdt prestaties van spelers bij (op papier of in www.dotcomsport.be).

stelt evaluaties spelers op volgens SES: december – einde seizoen.

bespreekt evaluaties spelers met spelers (en ouders).

bezorgt evaluaties spelers tijdig aan jeugdcoördinator en TVJO.

is zelf een voorbeeld van fairplay en van beleefdheid en respect t.o.v. scheidsrechter, tegenstander

en supporters.

respecteert de Panathlonverklaring i.v.m. rechten van het kind in de sport.

volgt opleidingsvisie KBVB i.v.m. trainingen en wedstrijden.

ziet samen met afgevaardigde toe op de orde en netheid in de kleedkamer.

ziet samen met afgevaardigde toe dat de spelers geen vuilnis achterlaten op en rond de terreinen.

verwittigt spelers en ouders tijdig van deelname aan een tornooi.

meldt eventuele problemen aan jeugdcoördinator, TVJO en/of jeugdmanager.

verwittigt de jeugdcoördinator en/of TVJO tijdig over het aantal beschikbare spelers voor de

wedstrijd.

is aanwezig op de trainersvergaderingen, de evaluatiemomenten en de startvergadering bij begin

van het seizoen.

laat spelers opbellen bij afwezigheid.

helpt mee het opleidingsplan volgens de opleidingsvisie te realiseren.

houdt zich aan de visie en missie van KM Torhout.

is bereid om zich bij te scholen.

Taakomschrijving trainingen

Hij/zij:

bereidt trainingen voor (standaard formulier of digitaal).

evalueert eigen trainingen (standaard formulier).

stelt aanwezigheidslijst voor trainingen op.

is tijdig aanwezig op trainingen.

verwittigt tijdig spelers bij afgelasting van de trainingen.

is verantwoordelijk voor het ontvangen trainingsmateriaal.

onderhoudt het ontvangen trainingsmateriaal (eventueel met hulp van de spelers).

verankert verplaatsbare doeltjes.

zet na training verplaatsbare doeltjes terug (hulp vragen aan ouders indien nodig).

blijft na training tot alle spelers weg zijn. Spelers krijgen max. 15 minuten om te douchen. Douchen

verplicht vanaf U10, maar sterk aan te raden vanaf U7.

houdt zich aan vooropgesteld uurschema.

werkt trainingen uit die bestaan uit 4 vormen van telkens 20 minuten volgens onze visie en

opleidingsplan, waaronder minstens 2 wedstrijdvormen.

zorgt steeds voor een korte cooling-down als afsluiting van de training.

Page 29: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

28

leeft de pedagogische principes (+ 10 geboden) van de jeugdopleider na.

zorgt voor trainingen volgens het opleidingsplan en opleidingsvisie. Minstens 1 training per week

i.f.v. de vooropgestelde module.

Taakomschrijving verantwoordelijke sportkampen

Hij/zij:

staat in voor de communicatie betreffende de sportkampen.

overlegt met secretaris jeugd voor opmaak brieven, communicatie via de website.

staat in voor de algemene sportieve organisatie van de kampen.

zorgt voor de aanwerving van de nodige trainers.

staat in voor de algemene logistieke organisatie van de kampen.

zorgt voor de aanwerving van de nodige medewerkers (opvang voor en na kamp, toezicht over de

middag).

staat in voor de verdeling van de verschillende groepen.

staat in voor de administratieve organisatie van de kampen.

Taakomschrijving medewerker Velodroom

Hij/zij:

staat in voor de ontvangst van onze klanten.

zorgt voor de bediening.

vult drank e.a. aan waar nodig.

beheert op een goede manier de financiën van de dag.

overhandigt tijdig de ontvangsten aan de penningmeester.

rapporteert tijdig de noden aan de verantwoordelijken.

respecteert de afspraken gemaakt met de verantwoordelijken.

handelt in volle vertrouwen.

bewaakt de wetgeving betreffende horeca.

helpt als vrijwilliger bij bepaalde activiteiten.

Page 30: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

29

Taakomschrijving verantwoordelijke scheidsrechter jeugd

Hij/zij:

staat in voor de aanduiding van de eigen scheidsrechters.

zorgt tijdig voor de noodzakelijke communicatie met de diverse verantwoordelijken (sportief,

secretaris).

begeleidt nieuwe (jonge) scheidsrechters.

staat in voor het sportief verloop van een jeugdwedstrijd met eigen scheidsrechters, dit volgens de

regels van het voetbalspel.

raadpleegt wekelijks de doorgestuurde informatie betreffende aanduidingen door de club zelf.

verwittigt tijdig de verantwoordelijke indien belet.

bewaakt de fairplay tijdens de wedstrijd.

draagt zorg voor het gekregen materiaal van de vereniging (kledij – wedstrijdbal – …).

draagt tijdens het uitoefenen van de opdracht de clubkledij.

bouwt een goede relatie op met eigen mensen en met mensen van de bezoekende club.

is minstens een kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig op de club.

controleert, indien nodig, de ID-bewijzen en het digitaal wedstrijdblad.

Taakomschrijving medewerker receptie stadion Velodroom

Hij/zij:

is tijdig aanwezig om toegang tot kleedkamers open te doen.

staat in voor de ontvangst van de begeleiders van eigen en bezoekende ploegen.

zorgt voor koffie.

zorgt voor water, cola, wafels voor alle spelers.

neemt contact op met penningmeester voor bestelling water, cola, wafels, koffie...

zorgt voor de opkuis van de receptieruimte.

kijkt toe op orde en netheid van alle ruimtes onder de tribune (kleedkamers, gang, receptieruimte).

sluit de ruimtes af na de laatste wedstrijd.

vult bord aan voor kleedkamerverdeling volgens schema opgemaakt door jeugdmanager, TVJO of

jeugdcoördinator.

Page 31: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

30

Taakomschrijving verantwoordelijke bus

Hij/zij:

staat in voor de opmaak van de kalender met busverplaatsingen.

volgt de staat van de bus op zorgt ervoor dat de nodige herstellingen plaats vinden.

zorgt ervoor dat de bus tijdig gekeurd wordt.

is het aanspreekpunt betreffende mogelijke bussponsors.

houdt het rittenschema bij.

springt in als chauffeur indien nodig.

zorgt voor voldoende drank op de bus.

rapporteert op geregelde basis aan het dagelijks bestuur.

Taakomschrijving buschauffeur

Hij/zij:

staat in voor het vervoer van spelers/medewerkers/ouders/...

zorgt ervoor tijdig op de afgesproken plaats aanwezig te zijn.

helpt indien nodig, aan het opstellen van de kalender met busverplaatsingen.

verwittigt de verantwoordelijke en/of trainers indien onverwachte problemen opduiken.

kijkt toe op de naleving van het busreglement.

kijkt toe op de orde en netheid van de bus.

noteert bij elke rit het aantal reizigers.

rapporteert op regelmatige basis aan de verantwoordelijke bus.

Taakomschrijving ombudsman/vertrouwenspersoon

Hij/zij:

komt op vraag tussen bij problemen die niet direct opgelost geraken.

probeert steeds vanuit een serene sfeer en met respect voor alle partijen te bemiddelen.

zoekt naar een oplossing die gedragen kan worden door alle partijen.

is volledig neutraal en neemt geen andere verantwoordelijkheden op binnen de vereniging.

rapporteert aan het kernbestuur indien nodig.

Page 32: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

31

Taakomschrijving tornooiverantwoordelijke

Hij/zij:

staat in voor de organisatie van de eigen ingerichte tornooien: paas- en winterhappening.

staat in voor de inschrijving van eigen teams voor vreemde tornooien.

maakt een overzicht van alle tornooien waaraan kan deelgenomen worden en waarvoor

ingeschreven werd.

zorgt voor correcte communicatie met sportief verantwoordelijke enerzijds en trainers anderzijds.

zorgt voor correcte communicatie met webmaster.

is aanwezig bij trainersvergaderingen indien nodig.

is lid van de sportieve commissie jeugd.

Taakomschrijving verantwoordelijke velodroom

Hij/zij:

staat in voor de opmaak van de planning van bezetting vrijwillige medewerkers velodroom.

staat in voor registratie van reserveringen voor vergaderingen, feestjes.

zorgt voor het doorgeven wat besteld moet worden.

is aanwezig wanneer leveranciers of brouwer levert.

zorgt voor correcte communicatie met kernbestuur enerzijds en medewerkers anderzijds.

inventariseert defecten en volgt herstellingen op.

rapporteert op geregelde basis aan dagelijks bestuur.

Taakomschrijving verantwoordelijke inkom

Hij/zij:

is tijdig aanwezig op de wedstrijden waar inkomgeld gevraagd wordt.

is verantwoordelijk voor de kassa met de inkomgelden.

noteert de nummers van de verkochte loten per speeldag (nummer 1ste ticket & laatste ticket) met

bijhorende datum.

verwittigt tijdig de penningmeester indien nieuwe ticketten besteld moeten worden.

rapporteert de penningmeester bij eventuele problemen.

Page 33: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

32

Taakomschrijving commercieel directeur

Hij/zij:

is verantwoordelijk voor de organisatie en werking van de commerciële cel.

zoekt actief naar nieuwe financiële partners voor de jeugdwerking.

onderhoudt de contacten met bestaande financiële partners van de jeugdwerking.

volgt de termijn van contracten op in samenspraak met de boekhouding.

neemt tijdig contact op met de financiële partners om het contract te vernieuwen indien de termijn

ervan afloopt.

volgt de betaling van contracten op in samenspraak met de boekhouding.

ontvangt de financiële partners bij activiteiten waarop zij uitgenodigd worden.

is lid van het dagelijks bestuur.

rapporteert het dagelijks bestuur over (nieuwe) commerciële partners en/of activiteiten.

Taakomschrijving commercieel medewerker

Hij/zij:

is lid van de commerciële cel.

zoekt actief naar nieuwe financiële partners voor de jeugdwerking.

onderhoudt de contacten met bestaande financiële partners van de jeugdwerking.

ontvangt, samen met de commercieel directeur en medewerkers, de financiële partners bij

activiteiten waarop zij uitgenodigd worden.

is lid van het dagelijks bestuur.

rapporteert het dagelijks bestuur en de commerciële directeur over (nieuwe) commerciële partners

en/of activiteiten.

Page 34: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

33

Charter voor leden van het jeugdbestuur

Onze club heeft in de afgelopen jaren een heel goede naam opgebouwd. Geleidelijk aan groeien wij

steeds verder en timmeren we aan de weg naar een nog betere jeugdwerking.

Het jeugdbestuur is een belangrijke schakel binnen onze club. Het zet mee de lijnen uit die wij als club

gaan volgen. Daarom is het belangrijk dat de leden van onze jeugdwerking het goede voorbeeld geven.

Dit charter werd opgesteld in het belang van het behouden van een goed uitgangsbord voor onze club.

Het bestuur is samengesteld op basis van gelijkwaardigheid van alle leden. Samen bepalen zij de

principes van het beleid.

Je onderschrijft mee de missie en visie van de jeugdwerking KM TORHOUT. Je draagt dus onze

missie en visie die rond een 6-tal accenten draait, hoog in het vaandel.

Voor de wedstrijden werk je (indien nodig) mee aan een goede ontvangst van zowel de

bezoekende ploegen alsook van de scheidsrechters op een positieve manier.

Net zoals bepaald in het huishoudelijk reglement voor de jeugdspelers (opleidingsbrochure

jeugdvoetbal KM TORHOUT) en in het charter voor ouders en supporters, gedragen ook de leden

van de jeugdwerking zich sportief en gedisciplineerd op en rond het terrein. Dit betekent: geen

verbaal en/of lichamelijk geweld, geen discriminatie of racisme, geen pestengedrag, geen

vandalisme …

Je hebt respect voor de tegenstander, de scheidsrechter, de installaties, de uitrustingen, het

trainingsmateriaal en andermans eigendom.

Je bent enthousiast en je moedigt onze ploegen op een positieve manier aan. Toon dat u een

echte supporter bent.

Laat tactische richtlijnen tijdens de wedstrijden achterwege. De spelers krijgen de nodige

instructies van de trainer.

De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei je niet met zijn beslissingen. De scheids heeft altijd

gelijk … ook al deel je zijn mening niet, blijf steeds beleefd!

Je bent als lid van onze jeugdwerking een vertegenwoordiger van KM TORHOUT. Je manier van

handelen en doen, bepaalt mee hoe de buitenwereld onze club beoordeelt.

Je werkt actief mee om de status van onze club hoog te houden.

Als lid van onze jeugdwerking hou je op een positieve manier toezicht op het naleven van de

sportieve charters door zowel spelers, ouders als supporters.

Je engageert je om een bepaalde functie op te nemen in het bestuur. Dit engagement houdt in

dat je gedurende het ganse seizoen voor deze functie beschikbaar bent. Indien dit om één of

andere reden niet lukt, neem je zelf contact op met de verantwoordelijke.

Alhoewel ieders engagement geldt voor het uitoefenen van een welomschreven taak, houdt het

engagement toch een ruimere dienstverlening in. Je bent mee verantwoordelijk voor een vlot

verloop van de hele organisatie. Dit betekent dat, indien mogelijk, het de taak is van elk

bestuurslid om, bij afwezigheid van een ander bestuurslid, hulp te bieden bij het oplossen van

probleemsituaties van welke aard ook.

Bij georganiseerde nevenactiviteiten neem je een taak op je. Deze taak kan los staan van je

eigenlijke hoofdfunctie. Het spreekt voor zich dat men naar anderen toe de nodige motiverende

informatie over deze activiteiten doorspeelt.

Je bent gehouden aan geheimhouding inzake de in het bestuur gevoerde gesprekken.

Page 35: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

34

Je ondersteunt elke door het bestuur genomen beslissing, ook al is deze niet unaniem en draagt

deze niet jouw eigen voorkeur. Je verdedigt alle beslissingen bij derden.

Je leeft alle eventuele voor de functie bijkomende verplichtingen, voortspruitend uit de

werkingsprincipes, sponsoring … strikt na in het belang van de club.

Je voert een open politiek aangaande het beleid van de club, om zo bovenstaande principes

mogelijk te maken.

Je straalt positivisme t.o.v. de jeugdwerking van KM TORHOUT uit.

Page 36: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

35

1.8 Trainers/opleiders: profiel, taakomschrijving &

engagement en begeleiding

Profiel jeugdtrainer/opleider

Zie hierboven.

Taakomschrijving & engagement jeugdtrainer/opleider

Zie hierboven.

Trainersbegeleiding door de club

Interne ondersteuning door de sportieve commissie met als doel het bewaken van het pedagogisch,

didactisch en methodisch opleidingsproces en de opleidingsvisie van onze jeugdwerking.

Brochure opleidingsvisie KBVB

Opleidingsplan jeugd KM

Opleidingsbrochure jeugdvoetbal KM TORHOUT

Jeugdbeleidsplan KM TORHOUT

10 geboden van de jeugdopleider

Fairplaycharter

8 pedagogische principes van de jeugdopleider

Panathlonverklaring

Interne en externe opleidingen

Voetbalbibliotheek

Documentatie voor trainers via beveiligde pagina trainerscentrum op www.kmtorhoutjeugd.be

Spelervolgsysteem Dotcomsport

Video-analyses van (eigen) jeugdwedstrijden

Interactie jeugdtrainers: doelmatig functioneren kan enkel mits een totale samenwerking van en met

alle trainers. Elke trainer is overtuigd van het opleidingsplan.

Interactie met de jeugdcoördinatoren en sportieve commissie: een noodzakelijk verlengstuk /

procesbewaking / spreekbuis / sterkte-zwakte analyse.

Jaarlijkse zelfevaluatie met functioneringsgesprek.

Page 37: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

36

1.9 Jeugdspelers: profiel, begeleiding

Profiel jeugdspeler

Steeds de bal willen hebben.

Steeds een oplossing vooruit proberen te vinden.

Steeds een actie durven maken op alle plaatsen van het veld.

Steeds de sterkste willen zijn in een 1 tg 1 duel.

Steeds een gezonde trainings- en wedstrijdmentaliteit tonen.

Steeds fair play hoog in het vaandel dragen.

Steeds het individueel technisch niveau verder ontwikkelen.

HARD WERKEN WINT ALTIJD VAN TALENT, ALS TALENT NIET HARD WERKT.

Uitgebreide spelersprofielen: Zie document ‘opleidingsplan jeugdwerking KM Torhout’.

Spelersbegeleiding

Belang van:

Beleefdheid – tucht – respect

Respect voor uitrusting – accommodatie – materiaal

Stiptheid

Attitude voor-tijdens-na de wedstrijd

Voetbalattitude: thuis – school – club

Principes van de Fair Play

Publicaties:

Huishoudelijk reglement voor de jeugdspeler en zijn/haar ouders.

Charters: fair play, respect, anti-doping, anti-geweld, sociaal charter KBVB, anti-pest charter,

gebruik sociale media en netiquette

Video-analyses van (eigen) jeugdwedstrijden

Page 38: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

37

1.10 Strategie doorstroming betere jeugdspelers binnen KM-

jeugd

Jeugdspelers waarvan vast gesteld wordt dat ze binnen hun eigen leeftijdscategorie geen progressie

meer kunnen maken omwille van hun capaciteiten (‘te goed voor eigen leeftijd’), worden

doorgeschoven naar een hogere leeftijdscategorie. Uiteraard gebeurt dit na overleg met betrokken

speler en ouders in kwestie enerzijds en sportieve leiding anderzijds.

Niet onbelangrijk is om na te gaan of de speler in kwestie mentaal voldoende sterk is om de stap te

zetten. Dit kan nagegaan worden in een persoonlijk gesprek. Het belang van de jeugdspeler staat

steeds centraal en voorop.

Deze situatie is steeds aanpasbaar.

1.11 Begeleiding laat mature jeugdspelers binnen KM

Bij laat mature jeugdspelers kan een oplossing gevonden worden om de betrokken jeugdspeler in een

lagere leeftijdsgroep te laten mee voetballen. Deze oplossing kan enkel maar na overleg met speler en

ouder. De jeugdopleiding helpt bij de procedure om het noodzakelijk medisch document te verkrijgen.

Het belang van de jeugdspeler staat steeds centraal en voorop. Forceren hierbij is uit den boze.

Deze situatie is steeds aanpasbaar.

Page 39: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

38

1.12 Strategie doorsturen jeugdspelers

Niet alle jeugdspelers halen (bij IP-voetbal) het gewenste niveau en dienen dan ook doorgestuurd te

worden.

Procedure:

Bespreking van betrokken trainer met direct sportief verantwoordelijke.

Melden aan speler en ouders van moeilijkheden reeds in de loop van het seizoen. Liefst zo

vroeg mogelijk. Eerlijkheid!

Voorleggen op sportieve commissie.

Evolutie verder opvolgen met regelmatig verslag op sportieve commissie.

Indien beslissing definitief is: speler en ouders uitnodigen voor een gesprek eind maart, begin

april (voor 15/04). Aanwezig bij dit gesprek: trainer en rechtstreeks sportief verantwoordelijke.

Jeugdmanager kan aanwezig zijn indien gewenst.

Proberen betrokken speler binnen de vereniging te houden, maar op lager niveau.

Vraag indien wenselijk dat KM Torhout de betrokken speler verder volgt of niet.

Page 40: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

39

1.13 Talentgroepen – Jong KM

In het kader van de partnership met de jeugdacademy van Club Brugge K.V., worden oefencompetities

voor talentgroepen opgericht.

Talentgroepen zijn ploegen die samengesteld worden uit spelers van U15, U16 en U17. Onze

talentgroep krijgt de naam Jong KM. Dit team zal vriendschappelijke wedstrijden spelen tegen

talentgroepen van alle partnerclubs. Alle wedstrijden worden normaal gespeeld op woensdag. Het is

een competitie zonder klassement en met fair-play hoog in het vaandel.

Coördinator voor dit team is de trainer van de U19. Op die manier krijgt hij ook zicht op talentvolle

spelers.

Jong KM wordt geleid door de coördinator, de jeugdmanager en TVJO, aangevuld met 1 trainer uit de

betrokken leeftijdscategorieën. Er zullen op regelmatige basis evaluaties van deze talenten worden

gehouden. Deze gebeuren in samenspraak met alle betrokken trainers en met de sportieve commissie.

Jong KM is een dynamische groep. Dit betekent dat de selectie meerdere keren per seizoen kan

wijzigen. Er wordt geen vaste kern gemaakt. De selectie gebeurt eveneens in samenspraak met

dezelfde mensen.

Bedoeling is om onze talenten te laten kennismaken met het voetbal op een hoger niveau en met een

hogere snelheid van uitvoering om zodoende de spelers optimaal voor te bereiden op een eventueel

verdere stap naar beloften of eerste elftal.

Daarnaast zullen de spelers van jong KM ook op mentaal vlak begeleid worden.

Page 41: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

40

1.14 Medische -, mentale - en studiebegeleiding van

jeugdspelers

Medische begeleiding

Medische staf (clubdokter & kinesitherapeut & revalidatietrainer)

Zie document ‘opleidingsplan jeugdwerking KM Torhout’.

Aanwezigheid in medisch kabinet van de club elke maandag van 19u tot 20u.

Revalidatietraining doorgestuurde spelers op donderdag van 19u tot 21u in sporthal van vives.

Opdracht medische staf: opvolgen fysieke paraatheid jeugdspelers; opvolgen blessures; begeleiden

van revaliderende jeugdspelers; blessurepreventie (o.a. tapen); informeren rond sport – voeding –

lichaamshygiëne – EHB(S)O; anti-doping & tabak & alcohol…

Wekelijks overleg met Jeugdmanager, TVJO, CO’s, trainers via spelervolgsysteem dotcomsport.

Geïntegreerd in sportieve commissie jeugd.

Meten is weten – LTD (Long Term Development – lange termijn visie)

MEDISCHE SCREENING 2x PER SEIZOEN.

Elke speler vanaf de middenbouw.

Lichaamsgewicht + lichaamslengte (= BMI) – bloeddruk – rustpols – vetpercentage – lenigheid.

INVULLEN MEDISCHE VRAGENLIJST.

www.sportkeuring.be

Spelers vullen online medische vragenlijst in en brengen afgedrukt rapport mee naar 1ste medische

screening van het seizoen indien dit nodig blijkt te zijn.

Elke speler vanaf U11.

Aantal fysische testen gedurende de loop van het jaar om zo evolutie te zien.

Zie document ‘opleidingsplan jeugdwerking KM Torhout’.

Gezonde voeding – sportvoeding

Zie document ‘opleidingsplan jeugdwerking KM Torhout’.

Tips in verschillende publicaties (jeugdkrantje – ka-imertje).

Workshops met diëtist.

Page 42: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

41

Blessurepreventie

Zie document ‘opleidingsplan jeugdwerking KM Torhout’.

Tips in verschillende publicaties (jeugdkrantje – ka-imertje).

Wat te doen bij sportongeval

Procedure met nodige documenten op website www.kmtorhoutjeugd.be

Zie document ‘opleidingsplan jeugdwerking KM Torhout’.

Mentale begeleiding

Via een mental-coach worden jeugdspelers begeleid op mentaal vlak.

Voordelen voor jeugdspeler: hoe omgaan met druk, hoe een goede planning maken, zelfkennis, eigen

sterkte/zwakte analyse, ventilatie…

Voordelen voor begeleider: Inzicht in mentale toestand van de jeugdspeler, inzicht op individuele

aanpak van de jeugdspeler, sterkte/zwakte analyse, manier van communiceren, feedback geven …

Doelstelling: Mentaal rapport opstellen van alle jeugdspelers op interprovinciaal niveau vanaf U16.

Spelers vertrouwd maken met ‘zelfevaluatie’.

Spelers mogelijkheid bieden om individuele gesprekken aan te gaan met mental coach.

Workshops mental coaching voor trainers, omgaan met sociale media voor spelers.

Info over gebruik sociale media en netiquette, anti-pesten … via website.

Ombudsdienst

Meldpunt voor persoonlijke problemen of problemen met jeugdwerking.

Eerst een poging tot rechtstreeks overleg tussen betrokkenen, daarna oplossing zoeken indien

gewenst.

Werkt vraag-gestuurd. Geen eigen initiatief.

Sereen.

Page 43: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

42

Studiebegeleiding

Als voetbalvereniging willen we dat elke speler op school presteert naar wat binnen zijn/haar eigen

mogelijkheden ligt. We willen onze eigen spelers naast het voetbal ook begeleiden in hun groeiproces

en opleiding. Schoolresultaten kunnen immers de sportieve prestaties beïnvloeden en omgekeerd.

Daarom stellen we in de maanden december en maart/april een lokaal (vergaderzaaltje boven aan

trap tribune sportstadion of vergaderzaal van velodroom) ter beschikking voor spelers die voor

aanvang van een training nog van de tijd gebruik willen maken om wat bij te werken voor school. Geen

bijlessen. Zelfdiscipline van de spelers vereist. Inschrijven via [email protected], zodat we

een overzicht hebben van wie er gebruikt maakt van deze mogelijkheid.

Cruciaal voor leerlingen en studenten is het maken van een goede studieplanning met een duidelijke

uurregeling van studies en pauzes. Voor wie daarmee problemen heeft, of wie niet goed weet hoe te

beginnen aan zo’n planning, is er op zaterdagmorgen tussen 11u en 12u een medewerker van de jeugd

op het sportstadion beschikbaar om wat tips te geven. Afspraak via mail [email protected].

Kernwaarden studiebegeleiding:

Attitudevorming

Schoolresultaten kunnen het sportieve negatief beïnvloeden en omgekeerd

Studietips

Begeleiding bij opstellen studieplanning

Opvoeding centraal

Schoolprestaties binnen de mogelijkheden van elk kind

Mentale begeleiding (info-avonden rond verschillende thema’s)

Er zijn geen belangrijke wedstrijden of trainingen, er zijn alleen belangrijke kinderen. (Dr. Garitt

KBVB)

Zie document ‘opleidingsplan jeugdwerking KM Torhout’.

Tips in verschillende publicaties (jeugdkrantje – ka-imertje)

Studietips tijdens examenperiodes

Publicaties op website www.kmtorhoutjeugd.be

Website www.kmtorhoutjeugd.be/studiebegeleiding

Page 44: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

43

1.15 Samenstellen van de kernen

Interprovinciale – provinciale – gewestelijke teams

Er worden van elke leeftijdsgroep selecties gemaakt op basis van niveau. Er wordt gewerkt met

teams gewestelijk, provinciaal (enkel U8 en U9) en interprovinciaal (vanaf U10).

Vanuit de panathlonverklaring: “Alle kinderen hebben het recht om deel te nemen aan training die

aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden”.

Hoe?

Bespreking in sportieve commissie. Jeugdmanager, samen met TVJO in overleg met

jeugdcoördinatoren, jeugdvoorzitter en hoofd scouting.

Door wie?

Leden van de sportieve commissie. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de jeugdmanager ism TVJO.

Er vindt eveneens voorafgaand overleg met de trainers plaats.

Doorschuiven van spelers, wanneer?

In functie van: - tekort aan spelers bij andere ploeg

- nood aan bepaalde positie(s) bij andere ploeg

- beloning voor geleverde prestaties

- verwachtingen van club naar prestatie speler op hoger niveau

Belangrijk voor jeugdmanager, TVJO en coördinatoren: ‘weten over wie het gaat’.

- informatie bij trainers

- zelf gericht kijken

- spelers evaluatie systeem (2x per seizoen: winterstop en einde seizoen)

Timing samenstellen kernen

- komen tot voorlopige lijst (half december)

- overleggen met trainers (februari – maart)

- komen tot selecties (eind maart)

- verwittigen spelers/ouders (half april)

Page 45: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

44

1.16 Evaluaties

De doelstellingen van het Speler-Evaluatie Systeem (SES) zijn:

Kwaliteit en ontwikkeling van de individuele speler inventariseren om deze te kunnen verhogen

door gerichte training. Het SES kan onze trainers van informatie voorzien over individuele spelers,

maar ook over hele teams. Bijvoorbeeld: trainer die een nieuwe jeugdploeg overneemt krijgt een

overzicht van de kwaliteiten van zijn nieuwe spelertjes.

Hulpmiddel voor een juiste selectie van spelers. De gegevens uit het SES dragen bij aan de

objectiviteit van de samenstelling van de elftallen.

Er wordt gebruik gemaakt van een formulier ontworpen voor de beoordeling van een speler.

De evaluatie handelt over 4 onderdelen:

Fysieke beoordeling

o.a. startsnelheid, loopvermogen, duelkracht …

Technische beoordeling

o.a. balcontrole, balvastheid, passing …

Tactische beoordeling

o.a. positiespel, rendement b+, rendement b- …

Mentale beoordeling

o.a. concentratie, inzet, fair play …

Het formulier zal gebruikt worden voor iedere leeftijdscategorie, zodat de ontwikkeling van een speler

gemakkelijk te volgen is.

De formulieren SES zullen 2x per jaar opgemaakt worden.

De speler zal besproken en geëvalueerd worden door de trainer, de jeugdcoördinator en/of de TVJO

en/of de jeugdmanager, al dan niet in het bijzijn van een ouder (afhankelijk van leeftijd speler en

tijdstip evaluatie).

De TVJO zorgt voor de centrale opslag.

Page 46: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

45

1.17 Voetbalschool

Toegankelijk voor iedereen

Doelgroep U6, maar jonger en ouder kunnen ook deelnemen

Aandacht voor fun – balgewenning – multimove…

1 training/week

Januari & februari indoor Geen voorinschrijving Start 1ste of 2de woensdag van september Tijdens schoolvakanties geen voetbalschool

Page 47: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

46

1.18 Visie omgaan met ouders

Communicatie betreffende rol ouders

Charter voor ouders en supporters.

www.kmtorhoutjeugd.be/documenten/charter%20voor%20ouders%20en%20supporters.pdf

Publicaties in jeugdkrantje & ka-imertje.

Duidelijke afspraken tijdens de startvergadering.

Wat verwachten we van ouders & supporters?

Aanwezig zijn op wedstrijddagen (KMT ≠ kinderopvang)

Positief supporteren

Laat coaching over aan trainer

Stimuleer zelfstandigheid

Voetjes op de grond – niveau

Goede voorbeeld geven betreffende lifestyle Creëer thuis gezonde lifestyle (rust / voeding / school & studies)

Poging tot deelname activiteiten jeugdwerking (= steeds in voordeel van jullie kind!)

Kennis van de opleidingsbrochure, het huishoudelijk reglement & de charters

DENK ERAAN: KINDEREN KOPIËREN HET GEDRAG VAN HUN OUDERS

Ouders binnen de jeugdwerking?

Bewuste keuze om zo weinig mogelijk ouders (sportieve) verantwoordelijkheden te geven binnen

de vereniging. Dit omdat de ervaring leert dat heel veel ouders hun taak niet los zien van wat

zoon/dochter presteert en bijhorende toekomstmogelijkheden binnen de club.

Ouders kunnen wel lid zijn van de vzw en bijgevolg deel uitmaken van het dagelijks bestuur. Maar

ook hier duidelijke communicatie dat functie in dagelijks bestuur totaal los dient te staan van de

sportieve situatie van het eigen kind.

Vanaf IP-13 streven naar onafhankelijke afgevaardigden (= geen ouders). Bij gewestelijke teams is

dit niet haalbaar.

Ouders wel zoveel mogelijk betrekken bij activiteiten georganiseerd door de club.

Respecteren van de ouderraad.

Page 48: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

47

Individuele gesprekken tussen speler/ouders enerzijds en trainer/sportief verantwoordelijke

anderzijds

Indien nodig kunnen individuele gesprekken plaatsvinden met spelers en/of ouders voor of tijdens het

seizoen. Deze gesprekken kaderen in het teken van prestaties, attitudes (van speler en/of ouder),

sociale vaardigheden… Er dient op gelet te worden dat deze gesprekken niet enkel en alleen

plaatsvinden bij negatieve momenten, maar evenzeer bij positieve momenten.

Belangrijk hierbij ook is dat deze gesprekken kort na de ‘feiten’ plaats vinden. Vooropgesteld wordt

om dit binnen een termijn van 14 dagen te doen. Op die manier kan er ook kort op de bal gespeeld

worden.

Deze gesprekken kunnen heel veel informatie opleveren over de individuele speler in kwestie, maar

ook over de spelersgroep. Het is dan ook belangrijk dat deze informatie niet verloren gaat. Dit kan

opgenomen worden in de spelersfiche van dotcomsport.

De gesprekken gebeuren in hoofdzaak met de trainer en/of met de rechtstreeks sportief

verantwoordelijke. Rapporteren bij de sportieve commissie.

Daarnaast zijn er de evaluatiegesprekken met de speler en/of ouder. Hierbij wordt gebruik gemaakt

van het Speler-Evaluatie Systeem (SES), een evaluatiedocument. Zie verder.

Page 49: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

48

1.19 Communicatie

www.kmtorhoutjeugd.be

berichten / documenten / kalenders en uitslagen / tips voor spelers en ouders / info bij sportongeval

/ missie, visie en organisatie / algemene voetbalinfo / charters / huishoudelijk reglement …

jeugdkrantje

wekelijks / actuele berichten / wedstrijdplan …

het ka-imertje

nieuwsbrief / algemene berichten / toekomstige activiteiten / allerlei weetjes / studietips / info over

gezonde voeding / blessurepreventie / lifestyle …

www.facebook.com/KMTorhout1992/

algemene berichten / foto’s / weetjes …

dotcomsport

spelervolgsysteem met individuele login voor spelers

sms dienst

wordt gebruikt om algemene afgelastingen van trainingen en wedstrijden te melden en/of om

bepaalde activiteiten kenbaar te maken

ALLE BELANGRIJKE INFO WORDT MEEGEDEELD TIJDENS DE STARTVERGADERING VOOR AANVANG

VAN DE TRAININGEN VAN HET NIEUWE SEIZOEN.

ELKE SPELER EN OUDER WORDT OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE OPLEIDINGSBROCHURE

JEUGDVOETBAL KM TORHOUT DIE ONLINE TE RAADPLEGEN EN TE DOWNLOADEN IS.

SPELER EN OUDER(S) ONDERTEKENEN VOOR KENNISNAME EN VOOR AKKOORD.

Er worden duidelijke afspraken gemaakt ivm conflicten en ivm met de houding van de ouder(s): deze

staan vermeld in document ‘opleidingsplan jeugdwerking KM Torhout’.

Page 50: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

49

Communicatie met externen

Lokale schoolgemeenschap (& SVS)

Club Brugge K.V.: partnership met clubacademy (jeugdopleiding)

Gemeentebestuur: sportdienst - sportraad

Provincie

Federale Trainersschool

KBVB – VV – provinciaal comité West-Vlaanderen

PJO West-Vlaanderen

Provinciaal scheidsrechterscomité

Double Pass

Page 51: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

50

1.20 Accommodatie

Verschillende sites verspreid over grondgebied Torhout

Velodroom met 1 kunstgrasveld en 1 natuurgrasveld

Sportstadion Benny Vansteelant (1 kunstgrasveld, 2 natuurgrasvelden, duiveltjesterrein

natuurgras, voetbalterreintje hard court met boarding)

Wijnendaele (1 natuurgrasveld – enkel trainingen)

Rozenveld (1 natuurgrasveld – enkel trainingen)

Indoortrainingen: De Mast en sportzalen Tordale, campus Eureka & Kortemark

Krachtzaal op site sportstadion

Sportzalen Vives

Accommodaties worden afgehuurd bij stad Torhout

Bewaken van goede verstandhouding met sportdienst, en tegelijk kwaliteit van de sportvelden eisen

Streven naar aanleg van meerdere kunstgrasvelden door stad Torhout – vanaf mei 2018 aanleg van

een 2de kunstgrasveld (op S2)

Streven naar nieuwe voetbalvelden in stad Torhout

Page 52: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

51

1.21 Externe omgevingsanalyse

Aantal voetbalclubs in West-Vlaanderen (situatie 2017)

TOTAAL 172

ELITE 1A EN 1B 6 (7) Club, Cercle, KVO, Roeselare, Kortrijk, Waregem, (Moeskroen)

4 STERREN

CLUBS

5 KM, Coxyde, Westhoek, Harelbeke, Wevelgem

3 STERREN

CLUBS

8 Varsenare, Oostkamp, Izegem, Menen, Gullegem, Wielsbeke, Racing

Waregem, Avelgem

2 STERREN

CLUBS

16 Daring Brugge, Dosko Sint-Kruis, Steenbrugge, Beernem, Dosko

Beveren, Pittem, Ingelmunster, Langemark, Zonnebeke, Vlamertinge,

Poperinge, Moorsele, Heule, Kuurne, Knokke, Blankenberge, Diksmuide

Besluit: Heel veel West-Vlaamse clubs op hoog niveau betreffende jeugdvoetbal.

Voetbalclubs in nabije omgeving van KM Torhout (situatie 2017)

Besluit: Heel veel clubs in de nabije omgeving.

SK Torhout SVD Kortemark KVV Aartrijke FC Veldegem

Daring Ruddervoorde KFC Lichtervelde

KVC Ichtegem Exc Zedelgem

VV Koekelare SK Eernegem

KVP Gits Eendracht Hooglede

NSVD Handzame KSKV Zwevezele

SV Loppem

< 15 km < 10 km

Page 53: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

52

Vergelijking lidgelden West-Vlaamse clubs

Club Niveau Min Max Opmerking

KM Torhout IP 4* € 260,00 € 390,00

KVK Westhoek IP 4* € 250,00 € 400,00

Racing Club Harelbeke IP 4* € 195,00 € 400,00

KFC Varsenare IP 3*

€ 350,00 50 terug te verdienen via verkoop lotjes

KFC Mandel Utd IP 3*

€ 450,00 niet bevestigd

KV Oostende Elite

€ 475,00

Besluit: KM Torhout kan lidgeld nog wat verhogen indien nodig.

Sportclubs met jeugdwerking in Torhout

77 sportclubs in Torhout, waarvan 30 sportclubs met een jeugdwerking (2 voetbalclubs: KM Torhout

en SK Torhout).

Besluit: heel veel gegadigden die aanspraak willen maken voor een beperkt budget sport die voorzien

wordt vanuit stad Torhout.

Voetbalaccommodatie in Torhout (toestand 2017)

Locatie Veld Keuring KBVB Clubs Kwaliteit

Velodroom V1 kunstgras gekeurd KM Torhout

SK Torhout

+++

V2 natuurgras gekeurd

minimale afmetingen

KM Torhout -

Sportstadion

Benny

Vansteelant

S1 natuurgras gekeurd

geen verlichting

atletiekpiste

KM Torhout (enkel wedstrijden)

SK Torhout (enkel wedstrijden)

Atletiek

--

S2 natuurgras gekeurd

verlichting niet gekeurd

KM Torhout ---

S3 natuurgras gekeurd

verlichting niet gekeurd

KM Torhout

Liefhebbersvoetbal

---

Duiveltjesveld gekeurd

verlichting niet gekeurd

KM Torhout --

Wijnendaele Natuurgras gekeurd

verlichting niet gekeurd

KM Torhout (enkel training)

SK Torhout

+

Rozenveld Natuurgras niet gekeurd KM Torhout (enkel training)

Liefhebbersvoetbal

--

Verloren kost Natuurgras gekeurd SK Torhout ---

Besluit: Te weinig velden en kwaliteit is niet goed. (Vanaf mei 2018 aanleg van een 2de kunstgrasveld

– S2)

Page 54: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

53

1.22 Interne analyses

Aantal jeugdspelers/teams totaal & per wedstrijdvorm

23 25 28 30 30

337 336

378396 404

0

5

10

15

20

25

30

35

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Evolutie jeugdspelers & jeugdteams KM Torhout

aantal teams aantal spelers

57

74

206

70

125

141

66

131

181

81

119

196

77

134

193

0

50

100

150

200

250

aantal spelers 5v5 aantal spelers 8v8 aantal spelers 11v11

Aantal spelers per wedstrijdvorm

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Page 55: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

54

Besluit: KM Torhout zit aan haar plafond wat aantal jeugdspelers betreft. Zie ook analyse

accommodatie.

6

5

12

7

10

8

9

10

9

10

11

99

11

9

0

2

4

6

8

10

12

14

aantal teams 5v5 aantal teams 8v8 aantal teams 11v11

Aantal teams per wedstrijdvorm

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Page 56: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

55

Doorstroming jeugdspelers vanuit beloften/eigen jeugd naar A-kern

Besluit: doorstroming is goed en relatief constant, blijvend inzetten hierop.

41%

36%

39%

35%36%

32%

35% 35%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Doorstroming jeugdspelers naar A-kern

beloften eigen jeugd Lineair (beloften) Lineair (eigen jeugd)

Page 57: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

56

Aantal gediplomeerde trainers

Besluit: aantal trainers stijgt, maar % aandeel gediplomeerde trainers daalt. Verplichting aantal

gediplomeerde trainers voor licentie is oké.

29

34

40 41

69%

85%

80% 68%

67%

93%

80%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

AantalTrainers & diploma's

totaal aantal trainers % aantal gediplomeerde trainers % gediplomeerde trainers licentie

Page 58: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

57

1.23 Evaluatie doelstellingen 2013 – 2016

Doelstelling Uitvoering Behaald?

Kwaliteitslabel behalen Aanvraag audit Footpass. OK, 4* gehaald in

2017

Verbeteren verstand-

houding 1ste ploeg &

jeugd

Heropstarten overlegmomenten tussen

eerste ploeg en jeugd.

gestart, maar nog niet

optimaal

Verslaggeving aanpassen Duidelijke verslaggeving met terugkerende

rubrieken en duidelijke omschrijving van

opvolging.

OK

Financiële middelen

verhogen

Aanstellen pr-verantwoordelijke.

Aanspreken van ouders die zelfstandig zijn

of verantwoordelijke functie hebben.

Sponsormap maken.

OK, maar aangestelde

persoon bleek

onvoldoende.

Vernieuwing is nodig.

Ouderraad opstarten Inrichten ouderraad.

Rondvraag bij ouders.

Geen vraag naar

Kwaliteit trainerskorps

behouden en/of

uitbreiden

Sportieve commissie jeugd olv TVJO

bewaakt continuïteit van trainerskorps en

zoekt waardig alternatieven indien

noodzakelijk.

Trainers dienen zich wel te houden aan het

sportief kader uitgewerkt door bestuur en

sportieve commissie.

OK

Medische begeleiding en

opvolging van

jeugdspelers verbeteren.

Aanstellen clubdokter en mental coach.

Medische screening door clubarts laten

uitvoeren.

Duidelijke communicatie over blessures en

opvolging.

Afspreken welke fysische testen er dienen

afgenomen te worden en wanneer voor

opvolging LTD.

OK

NOK

OK

NOK

Afstemming van de

verschillende cellen op

elkaar.

Transparante en eenduidige werking en

verslaggeving.

Gebruik van standaardformulieren.

OK

Page 59: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

58

Aanwerving van meisjes. Aandacht voor het aanwerven van meisjes

door duidelijke en betere communicatie

dat voetbal ook voor meisjes is. WEBSITE.

Inrichten van een ‘meisjesdag’.

Contact met VFV.

Samenwerken met dames Torhout.

NOK

Dames Torhout

bestaat niet meer

Gediplomeerde TVJO

aanstellen.

Aanwerven van gediplomeerde TVJO of

motiveren van aangesloten lid om cursus

TVJO te volgen

OK

Accommodatie

uitbreiden en

verbeteren.

Meerdere velden (in eigen beheer) en

kunstgrasvelden (in eigen beheer)

aanleggen.

Overleg met stad rond kwaliteit en

uitbreiding van de velden.

OK, maar eigen

beheer is

onrealistisch. Blijft wel

een streefdoel.

Spelersraad opstarten. Inrichten spelersraad.

Rondvraag bij spelers & ouders.

Geen vraag naar

Page 60: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

59

1.24 Strategisch plan jeugdwerking 2017 – 2020

SWOT (sterkte/zwakte analyse) - zelfevaluatie

Strengths (sterktes)

Gediplomeerd trainerskorps

Kwalitatief hoogstaande jeugdopleiding (interprovinciaal niveau)

Aandacht voor alle niveaus jeugdvoetbal (interprovinciaal – provinciaal – gewestelijk)

Gemotiveerde medewerkers

2 vzw’s waardoor jeugdwerking financieel onafhankelijk is van eerste ploeg

Weaknesses (zwaktes)

Accommodatie (afhankelijk van stad – kwaliteit velden)

Transparantie werking

Werking teveel op ‘eilandjes’

Verstandhouding met beleidsmensen eerste ploeg

Aantal clubs in elite en interprovinciale in provincie West-Vlaanderen

Veel sportclubs in Torhout, weinig budget vanuit overheid

Opportunities (kansen)

Samenwerkingsakkoord met Club Brugge (partnerclub)

Doorstroming jeugd

Voorbeeld van jeugdopleiding in Midden West-Vlaanderen

Café de Velodroom in volle eigendom

Threats (bedreigingen)

Teveel spelers en beperkte accommodatie

Nabije voetbalverenigingen zien KM TORHOUT als een bedreiging

Werkdruk bij bepaalde medewerkers (o.a. jeugdmanager)

Financiële crisis

Familiaal karakter jeugdwerking

Financiële kostprijs gediplomeerde jeugdopleiders

Grootte van de vereniging ifv het aantal medewerkers

Page 61: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

60

Kortetermijndoelstellingen

Beleidsmatige doelstellingen op korte termijn

Verdere verbetering verstandhouding eerste ploeg – jeugd. Nog meer overleg op regelmatiger basis.

Centraliseren en vereenvoudigen van ons datasysteem.

Duidelijkere afstemming en afbakening takenpakket. Wie is voor wat verantwoordelijk?

Duidelijkere communicatie van verantwoordelijkheden naar medewerkers.

Uitbouwen van een volwaardige commerciële cel.

Medewerkers/vrijwilligers recruteren.

Sportieve doelstellingen op korte termijn

Behouden (en uitbreiden) van kwalitatief sterk trainerskorps:

Continuïteit binnen trainerskorps behouden.

Aantrekken van trainers volgens gewenst profiel.

Bewaken van aantal gediplomeerde trainers nodig voor interprovinciaal jeugdvoetbal.

Meer inzetten op individuele begeleiding van jeugdspelers.

Opstellen van een opleidingsplan 2v2.

Opstellen van een opleidingsplan fysisch.

Optimaliseren opleidingsplan keepers.

Uitgebreider spelervolgsysteem invoeren, waarin individuele begeleiding en registratie mogelijk is.

Blijvende doorstroming van eigen opgeleide jeugdspelers naar beloften en A-kern garanderen. 30%

eigen opgeleide jeugdspelers in de A-kern is het streefdoel.

Uitbreiden van sportief overleg tussen sportief verantwoordelijken eerste ploeg en jeugd.

Page 62: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

61

Langetermijndoelstellingen

Beleidsmatige doelstellingen op lange termijn

Opstarten van een spelersraad.

Het opfrissen van de ouderraad: Ouderraad vertegenwoordigt de ouders van jeugdspelers en zorgt

voor een link tussen bestuur en sportieve leiding enerzijds en ouders en spelers anderzijds.

Uitbreiding van voetbalaccommodatie: meer en nieuwe velden (inclusief kunstgrasvelden) met

bijhorende infrastructuur, enkel te gebruiken door KM Torhout.

Sportieve doelstellingen op lange termijn

Opstart van een netwerk van samenwerkende clubs in de regio om zo de voetballende jeugd in Midden

West-Vlaanderen / Houtland, (on)rechtstreeks te verbinden met KM Torhout. Ook om onze manier

van werken uit te wisselen met onze samenwerkende clubs. Cfr samenwerking jeugdopleiding Club

Brugge en KM Torhout.

Extra aandacht voor meisjesvoetbal binnen KM Torhout.

Evaluatiesysteem integreren in dotcomsport.

Page 63: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

62

SMART-doelen (Specifiek – Meetbaar – Acceptabel – Realistisch – Tijdgebonden)

Doelstelling Uitvoering Wie? Wanneer? Kostprijs?

Verdere verbetering

verstandhouding eerste

ploeg – jeugd

Beter overleg tussen

beleidsmensen eerste ploeg

en jeugd. Op regelmatige basis

samen komen.

Jan Direct nvt

Centraliseren en

vereenvoudigen van ons

datasysteem

Verschillende kanalen van

databeheer centraliseren.

Diedrik Direct nvt

Duidelijkere afstemming

en afbakening

takenpakket

Duidelijkere omschrijving en

communicatie wat er precies

van wie verwacht wordt.

KB Direct nvt

Duidelijkere

communicatie van

verantwoordelijkheden

naar medewerkers

Blijven inzetten op duidelijke

en correcte informatiestroom

van verantwoordelijken naar

alle medewerkers

Iedereen Voortdurend nvt

Uitbouwen van een

volwaardige commerciële

cel

Aanwerven van mensen met

commerciële vaardigheden om

het sponsorbudget op te

trekken.

KB Begin 2018 Af te spreken

Medewerkers/vrijwilligers

recruteren

Aanwerven van medewerkers

en vrijwilligers die kunnen

helpen met de vele activiteiten

Cel

catering

&

logistiek

Vanaf 2017-

2018

nvt

Opstarten van een

spelersraad

Inrichten spelersraad.

Rondvraag bij spelers &

ouders.

DB 2019-2020 nvt

Her opfrissen ouderraad Heropstarten van ouderraad. DB 2019-2020 nvt

Uitbreiding van

voetbalaccommodatie

Meerdere velden (in eigen

beheer) en kunstgrasvelden (in

eigen beheer) aanleggen.

Overleg met stad rond

kwaliteit en uitbreiding van de

velden.

Jan Jaarlijks

vanaf 2017

nvt

Page 64: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

63

Behouden (en uitbreiden)

van kwalitatief sterk

trainerskorps

Jeugdmanager bewaakt conti-

nuïteit van trainerskorps en

zoekt alternatieven indien

nodig.

Kris 2017-2018 Af te spreken

Meer inzetten op

individuele begeleiding

van jeugdspelers

Uitbreiden van individuele

begeleiding van jeugdspelers

door opstellen van pop* en

pap** en deze integreren in

het spelervolgsysteem.

SC 2018-2019 nvt

Opstellen van een

opleidingsplan 2v2

Uitwerken opleidingsplan voor

U6, wedstrijdvorm 2v2.

SC 09/2017 nvt

Opstellen van een

opleidingsplan fysisch

Uitwerken opleidingsplan voor

fysische begeleiding van

jeugdspelers in samenwerking

met vives hogeschool.

SC 09/2017 nvt

Optimaliseren

opleidingsplan keepers

Verder uitwerken van het

opleidingsplan voor keepers.

SC &

keeper-

trainers

09/2018 nvt

Uitgebreider

spelervolgsysteem

invoeren

Nieuw spelervolgsysteem

(dotcomsport) installeren. Ook

spelers moeten een

individueel profiel krijgen.

Diedrik 10/2017 €900/seizoen

Blijvende doorstroming van

eigen opgeleide

jeugdspelers naar beloften

en A-kern garanderen

Blijven inzetten op eigen

opleidingsplan en regelmatig

overleg met sportieve leiding

eerste ploeg.

Kris Voortdurend nvt

Uitbreiden van sportief

overleg tussen sportief

verantwoordelijken

eerste ploeg en jeugd

Op regelmatige basis samen

roepen van de sportief

verantwoordelijken eerste

ploeg en jeugd.

Kris 2018-2019 nvt

Opstart van een netwerk

van samenwerkende

clubs in de regio

Opstart van een netwerk van

samenwerkende clubs in de

regio om zo de voetballende

jeugd in Midden West-

Vlaanderen / Houtland,

(on)rechtstreeks te verbinden

met KM Torhout. Ook om onze

SC 2018-2019 ?

Page 65: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

64

manier van werken uit te

wisselen met onze

samenwerkende clubs.

Extra aandacht voor

meisjesvoetbal binnen KM

Torhout

Aandacht voor het aanwerven

van meisjes door duidelijke en

betere communicatie dat

voetbal ook voor meisjes is.

Ook aanwerven van

coördinator voor meisjes.

Samenwerking met West

Flames.

SC 2018-2019 ?

Evaluatiesysteem

integreren in

dotcomsport

Bestaande evaluatievormen

integreren in dotcomsport

zodat er eenvoudig en

gecentraliseerd

gegevensbeheer tot stand

komt.

Diedrik 2018-2019 Nvt

* pop = persoonlijk

opleidingsplan

** pap = persoonlijk actieplan

Page 66: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

65

Deel 2 AANWERVING – INSCHRIJVING – PROMOTIE

2.1 Algemeen

Doel?

Instroom vergroten, drop-out verkleinen

Van kwantiteit naar kwaliteit = piramide systeem

Hoe?

Scouting/screening/aanmelding (zie verder)

Aansluiting (zie verder)

Contacten met scholen door organiseren infoavonden

Voetbalschool

Voetbalkampen in paasvakantie en zomervakantie (augustus)

Paashappening

Winterhappening

Partnership met Club Brugge K.V.

Aanwezigheid op beurzen i.v.m. sport en vrije tijd

Lidgeld?

Lidgeld i.f.v. niveau: aantal trainingen, busverplaatsing …

Wat in ruil daarvoor?

Gekwalificeerde, gemotiveerde trainers en begeleiders

Degelijke en goed voorbereide trainingen en wedstrijden volgens eigen opleidingsvisie en

principes KBVB & VFV

Kledijpakket

Aansluiting bij KBVB

Verzekering via KBVB

Busverplaatsing voor bepaalde teams (interprovinciaal)

Transfers: Tolerantie met spelers en clubs bij transfers. Toelating voor testtrainingen bij club van

hoger niveau. Eerlijke en open communicatie is van groot belang.

Openheid bij aanwerving nieuwe spelers

Extra aandacht voor aanwerving van meisjes

Page 67: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

66

2.2 Procedure aansluiting & meldpunt talent

De jeugdwerking van KM Torhout profileert zich op 3 verschillende niveau’s: gewestelijk, provinciaal

en interprovinciaal voetbal.

Gewestelijke teams trainen 2x per week en spelen competitiewedstrijden in de regio. Je kan bij KM

Torhout terecht in gewestelijke teams vanaf U7 (Under 7) t.e.m. de gewestelijke U21 (17 jaar tot 21

jaar). De gewestelijke teams zijn in principe toegankelijk voor iedereen, maar we houden rekening met

de woonplaats van de jeugdspeler. Spelers uit Torhout krijgen voorrang om zo de verankering met de

stad Torhout te behouden.

Provinciale teams trainen 3x per week en spelen competitiewedstrijden in de hele provincie. Er wordt

enkel provinciaal jeugdvoetbal aangeboden in de categorieën U8 en U9 (verplichting van de VFV –

voetbal federatie Vlaanderen). De samenstelling van deze teams gebeurt met een focus op talent en

kwaliteit. Vanuit deze teams wordt interprovinciaal jeugdvoetbal voorbereid. Wij hebben een actief

net van jeugdscouts die spelers scouten/screenen met aanleg voor voetbal. Deze screening gebeurt

zowel intern als extern. Jeugdspelers die extern gescreend werden, kunnen uitgenodigd worden om

een aantal trainingen mee te maken en kunnen mogelijk uiteindelijk geselecteerd worden om onze

teams te vervoegen.

Interprovinciale teams trainen eveneens 3x per week en spelen competitiewedstrijden in de provincies

West- en Oost-Vlaanderen. Interprovinciaal jeugdvoetbal kan in de leeftijdscategorieën U10 t.e.m. U19

(volgens richtlijnen VFV). Deze vorm van opleiding heeft als doel spelers af te leveren bij de beloften

en/of de eerste ploeg. Er worden enkel nog spelers op basis van voetbaltalent geselecteerd. Misschien

lijkt dit niet zo sympathiek, maar het is de enige mogelijkheid om onze doelstelling te bereiken en de

kwaliteit te bewaren. Selecties voor deze teams gebeuren ook na interne en externe

scouting/screening. Ook voor deze teams kunnen jeugdspelers die extern gescreend worden,

uitgenodigd worden om een aantal trainingen mee te maken en kunnen mogelijk uiteindelijk

geselecteerd worden om deze teams te vervoegen.

Meldpunt aansluiting/talent op website.

Externen kunnen via een invulformulier op de website, talentvolle spelers aanmelden. Deze gegevens

worden doorgegeven aan de jeugdmanager, TVJO en hoofdscout, waarna zij contact opnemen met de

betrokken spelers en hun ouders en eventueel uitnodigen om een training mee te maken.

Het meldpunt wordt opengesteld in bepaalde periodes van het seizoen.

Noot: Voor de voetbalschool (U6) geldt deze procedure niet.

De jeugdmanager is verantwoordelijk voor de aansluiting van nieuwe spelers/trainers.

Page 68: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

67

2.3 Scoutingsplan jeugdwerking KM Torhout

De cel scouting is verantwoordelijk voor het zoeken naar nieuwe spelers en opleiders voor de

jeugdopleiding. De cel scouting werkt nauw samen met de sportief verantwoordelijken. Zij legt ook de

contacten met eventueel nieuwe spelers en hun ouders en dit in een positieve en open sfeer.

Daarnaast is zij ook verantwoordelijk voor de interne scouting van eigen jeugdspelers en dit ifv

evaluaties, bijsturingen e.d. De cel scouting rapporteert aan de sportieve commissie.

In functie van het systeem

In functie van de noodzaak (op welke positie is er een tekort)

Enkel spelers voor interprovinciale binnen halen die een MEERWAARDE betekenen voor de ploeg

= objectieve eerlijke evaluatie

Voor gewestelijke ploegen is de woonplaats (Torhout) belangrijk

Rekening houden met passende profielen

Spelers worden gescout, maar ook teamtrainers en opleiders

SAMENWERKING met de clubs waar spelers worden gehaald

COMMUNICATIE met de ploegen van herkomst

We vissen in dezelfde vijver, we zijn enerzijds concurrenten en anderzijds werken we voor hetzelfde

ideaal: het VOETBALLEND KIND

Samenstelling scoutingscel

Stefaan Debever: Hoofd scouting jeugd

Wesley Werkbrouck: jeugdscout

Rik Taghon: jeugdscout

Francky Declerck: jeugdscout

Werkwijze scoutingscel

Onderbouw: Organisatie talentendagen i.s.m. met clubacademy, jeugdopleiding Club Brugge KV

Onder-, tussen-, midden- en bovenbouw: Jeugdmanager overlegt met TVJO en hoofd scouting

rond jaarwisseling

Hoofd scouting geeft wekelijks opdrachten door aan scouts per mail vanaf januari

In functie van de noodzaak (op welke positie is er een tekort)

Scouts brengen verslag uit bij hoofd scouting en TVJO via document contactformulier ouders (per

mail)

Uitnodiging voor 1 of meerdere testtrainingen (opvolging jeugdmanager, TVJO, coördinatoren,

scouts en trainers)

Interne scouting via bijwonen wedstrijden en maken van video-analyse

Page 69: JEUGDBELEIDSPLAN 2017-2020 KM TORHOUTkmtorhoutjeugd.be/documenten/jeugdbeleidsplan 2017_2020.pdfVan hieruit werd een opleidingsplan opgesteld gebaseerd op de voetbalmethode van Henk

Jeugdbeleidsplan KM Torhout

68

Hoe selecteren? Selectiecriteria zijn:

- Karakter/gedrag: Hoe is gedrag in een groep? Is de speler bereid om iets te leren? Is hij/zij

coachbaar? Hoe is de wedstrijdbeleving?

- Inzet: Traint en speelt hij/zij met hart en ziel of loopt hij/zij snel de kantjes eraf?

- Snelheid: Looptechniek, snelheid van uitvoering, wendbaarheid en het bewegingstempo

- Spelinzicht: Spelintelligentie, tactische kennis

- Technische kwaliteiten: Technische vaardigheden, tweevoetigheid, trap- en passtechniek,

koptechniek

- Overeenkomen met het profiel jeugdspeler dat we voor ogen hebben (Zie verder)

Beoordelen van ‘kandidaat’ spelers door meetrainen en spelen van wedstrijden (oefenwedstrijden

en/of tornooien).

Voor of tijdens training: info aan ouders over jeugdwerking.

Na training: feedback met speler & ouders. Eventueel tekenen aansluiting.

Aandachtspunten

Gebruik document ‘scouting contact ouders’.

Respect voor bezochte club – goede contacten leggen – aanwezigheid bekend maken.

Eerlijke info verstrekken.

Profiel jeugdspeler KM Torhout

Zie document ‘opleidingsplan jeugdwerking KM Torhout’.