Plastic Whale Sponsoring

Click here to load reader

 • date post

  18-Jan-2015
 • Category

  Technology

 • view

  830
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Plastic Whale bouwt een boot van plastic afval om drijfplastic aan de kaak te stellen.

Transcript of Plastic Whale Sponsoring

 • 1. Nederlandbouwteenbootvanplasticafval//Distelweg80E,1031HHAmsterdam//www.plasticwhale.org//[email protected]//0624781866//
 • 2. BouwmeeaaneenuniekeuitdagingIk ben onder de indruk van de noodzaak tot handelen. Weten is nietgenoeg; we moeten toepassen. Bereid zijn tot is onvoldoende; wemoeten doen.Leonardo da VinciThe impossible missions are the only ones that succeedJacques Cousteau
 • 3. Hetprobleem:PlasticSoepPlasticiseenfantastischproduct.Maarnietalshetzwerfafvalwordt.Danwordtheteengrootprobleem.Zeen,rivieren,merenenslotenoverdehelewereldzijnvervuildmetplastic.HetprobleemisvandePlasticSoepistweeledig.Enerzijdssterfterveelwaterlevendoordatzijinplasticstikkenofverstriktraken.Anderzijdskrijgenwijdeschadelijkechemicalinvanplasticbinnenviaonzevismaaltijden.HetprobleemvandePlasticSoepgroeit.Indeafgelopentienjaarisalevenveelplasticgeproduceerdalsindehonderdjaardaarvoor.MetdeeconomischegroeivanlandenalsChinaenIndiazaldeproductievanplasticsverdertoenemen.Maarhoegaanwehetprobleemnouoplossen?
 • 4. ZoektochtnaarconcreteoplossingenIk ben Marius Smit. 38 jaar, getrouwd en vader van twee kinderen.Net als vele anderen ben ik moe van het slechte nieuws overwereldproblemen; water en voedseltekorten, energiecrises envervuiling. Ik word moedeloos van internationale conferentieswaaraan duizenden politici deelnemen, zonder dat het concreetresultaat lijkt op te leveren. Van groene beloften van grotebedrijven, zonder dat ze bewijs leveren. Het is allemaal ver van onsbed, lange termijn en onconcreet. Terwijl de problemen nietweggaan.Ik heb een besluit genomen; ik wil niet meer afwachten terwijl hetprobleem groter wordt. Ik wil zelf aan de slag. Aan de slag metconcrete oplossingen voor de Plastic Soep. Aan de slag, samen metconsumenten, bedrijven en overheden die ook concrete resultatenwillen boeken, met concrete oplossingen.Daarom heb ik een uitdagend plan ontwikkeld: het bouwen van eenboot van plastic afval. Die boot staat symbool voor het probleemvan het zwervend afval. Maar ook voor het feit dat je samen metmensen en organisaties die willen, iets moois kunt bereiken. In kortetijd.
 • 5. PlasticWhale:deultiemeuitdagingOp 6 januari 2011 lanceerde ik de blog www.plasticwhale.org en startte een spectaculaire uitdaging; een bootbouwen van Hollands plastic afval en daarmee door Nederland varen. Saillant detail: Ik heb nog nooit een bootbestuurd, laat staan gebouwd. Bovendien: de boot moet in juni dit jaar af zijn, zodat het in de zomer doorNederland kan varen.Een uitdagend plan, maar niet onmogelijk. De krappe planning prikkelt de inventiviteit en enthousiasme. Daarbijblijven mensen beter aangehaakt omdat het project zich in hoog tempo ontwikkelt en men concrete resultaten ziet.Een ultieme uitdaging dus, waarbij ikhulp zoek van iedereen die kan en wilhelpen; van het ontwerpen van het logotot aan het ontwerp en de bouw van deboot. Samen gaan we de uitdaging aan!
 • 6. Eenvery socialmediaprojectPlastic Whale is een social media project in optima forma; ik ben hetproject gestart zonder enige middelen, behalve de blog en zijn eigennetwerk. Hij vertrouwde daarmee op de werking van social media:hoe sterker het idee, hoe meer mensen zullen aanhaken, hoe groterhet project wordt.Zo blijkt het ook te werken. Na n maand is de ontwikkeling van hetproject spectaculair te noemen. Vele mensen en bedrijven hebbenzich al aan het plan gelieerd of interesse getoond, o.a.: Endemol, TUDelft, ABN Amro, DHV Ingenieurs, Damen Shipyards, New EnergyDocks, Jacobs Engineering, Van Werven Recycling, Brand New Telly,Yanomo, Puur Persproducties, Treemagotchi en Zuidwestersloep.Uit de reacties blijkt de kracht van het project te liggen in deempowerment van mensen: het plan is nog niet af, dus het wordtsterker, groter en interessanter met jouw specifieke inbreng. Het iseen avontuur, want niemand weet nog hoe groot het wordt en waarhet eindigt.The sky is the limit!
 • 7. EeneerstestapnaarmeerDe bouw van de boot is een enorme uitdaging, maar het is voor PlasticWhale onderdeel van een groter plan.De korte termijndoelstelling is tweeledig. Enerzijds wil Plastic Whale inNederland zoveel mogelijk bekendheid creren rondom het probleem vande plastic soep. Het inzamelen van plastic afval, de bouw van de boot ende vaarroute genereren aandacht van pers en publiek.Anderzijds wil Plastic Whale een netwerk opbouwen van consumenten,bedrijven, instellingen en overheidsorganen om concrete oplossingen meete ontwikkelen. De bouw van de boot brengt deze partijen samen.De langere termijn doelstelling van Plastic Whale is het verder bewustmaken van het publiek binnen en buiten Nederland. Het mechanisme vande boot kan ook in andere landen worden toegepast. En nieuwe, grotereuitdagingen kunnen worden ontwikkeld. Daar heb ik al zeer concreteideen over, die ik graag persoonlijk toelicht.Bovenal wil Plastic Whale uitgroeien tot een stichting die oplossingenvoor de plastic soep ontwikkelt en/of promoot, in samenwerking met ofin opdracht van andere partijen.
 • 8. DebootalsonderdeelvandeoplossingDe Plastic Whale is niet de eerste boot die van plastic afval gemaaktwordt. Marcus Eriksen bouwde zelf een vlot en zeilde daarmee vanLA naar Hawa. David de Rothschild bouwde met een professioneelteam in drie jaar een grote zeilboot en zeilde over de grote oceanen.Toch wordt de Plastic Whale uniek. Ten eerste, omdat Plastic Whalewordt gemaakt door Nederlandse consumenten, bedrijven enoverheden samen. Iedereen kan bijdragen aan het project.Ten tweede, de ambitie van Plastic Whale is niet alleen om hetpubliek te wijzen op het probleem, maar vooral om met deoplossing aan de slag te gaan. Zo wordt de Plastic Whale eenonderdeel van de oplossing. Dat vereist vernieuwend denken, kennisvan plastics, gecombineerd met goed ontwerp, gecombineerd metkennis van boten bouwen. Een fantastische uitdaging waarbijverschillende disciplines moeten samenkomen!De TU Delft en DHV Ingenieurs zijn erg enthousiast over het projecten hebben hun medewerking al toegezegd. Zij leveren hun kennis vanplastics, duurzaam ontwerp en projectontwikkeling.
 • 9. NederlandverzameltplasticafvalDe Plastic Soep is een wereldwijd probleem. Ook in Nederland,ondanks onze geavanceerde afvalsystemen. In s lands rivieren,meren, sloten en bosjes zwerft veel plastic afval. Dit afval willen wijgebruiken voor de bouw van de Plastic Whale.Iedereen kan zijn eigen inzamelactie op touw zetten. Bovendien zalPlastic Whale zelf en in samenwerking met andere partijen,inzamelacties organiseren. Denk hierbij aan samenwerking metscholen, regionale overheden en natuurorganisaties.Voorts wordt het plastic afval op een centrale plek verzameld engesorteerd. Vanuit die centrale plek wordt het plastic afval vervoertnaar de plek waar het afval wordt verwerkt tot onderdelen van deboot.
 • 10. PlasticWhalevaartdoorNederlandDe planning voor de tewaterlating van de Plastic Whale is middenjuni. Op tijd voor het festivalseizoen in de maanden juli, augustus enseptember. Plastic Whale wil verschillende festivals en evenementenin Nederland bezoeken, om daarmee een brede, jonge groep mensente bereiken.De aanwezigheid van Plastic Whale moet impactvol en relevant zijn.Bezoekers van de evenementen kunnen natuurlijk de Plastic Whalebetreden en vragen over het vaartuig stellen. Bovendien verzameltPlastic Whale het plastic afval dat tijdens de evenementen wordtgecreerd en maakt daar samen met kunstenaars opvallendestellages van. Zo wordt op ludieke wijze aandacht gevestigd op dehoeveelheid plastic afval dat door de bezoekers wordt geproduceerd.Voorbeelden van evenementen waar Plastic Whale aanwezig wil zijn: HISWA te water Sneekweek Wereld Haven Dagen Rotterdam Oerol festival Lowlands Kaagweek Varend bloemencorso Westland Nijmeegse 4daagse
 • 11. Wiebereikenwehiermee?Plastic Whale spreekt met haar project een zeer brede groepNederlanders aan. Dat blijkt uit de reacties via de social media en uitde media die aandacht geven aan het project (van Vradio tot Libelletot Bright). Maar n ding hebben zij gemeen; zij zijn sociaalbetrokken en willen een betere, duurzamere wereld.Plastic Whale wil mensen in heel Nederland bereiken en betrekken.De primaire doelgroep is echter 20 tot 40 jaar; mensen die actief metsocial media omgaan, die de wereld ten goede willen veranderen endaar actie voor willen nemen. Zij kunnen het project zowel inpraktische als in promotionele zin enorme ondersteuning geven.Een andere belangrijke doelgroep zijn kinderen; op basisscholen,maar ook middelbare scholen. Immers: jong geleerd is oud gedaan.Een verandering in hun denken kan een enorme verandering in hetconsumptiegedrag van hun eigen ouders, maar ook van henzelf in detoekomst betekenen.
 • 12. CreatievanmediaaandachtPlastic Whale raakt een gevoelige snaar. Het probleem van plasticafval is een herkenbaar en aansprekend onderwerp. Dat is geblekenuit de talloze positieve reacties die sinds de start via de blog, Twitter,Facebook en LinkedIn zijn binnengekomen.Bovendien hebben diverse media reeds aandacht gegeven aan hetPlastic Whale project (of het staat al in de planning) : o.a. Trouw,Bright, Cappuccino (NCRV Radio 2), Vroege Vogels, Vradio, De BetereWereld, Green.2, CV Koers, Oneworld.nl, Happy Earth (specialebijlage bij o.a. Libelle, Margriet, Viva), Happinez, Flow, QPQ Magazineen diverse blogs. Daarmee zijn al meer dan 2 miljoen mensenbereikt.Plastic Whale ontwikkelt samen met professionele partijen als BrandNew Telly, Puur Persproducties en diverse creatieve geesten uit hetsteeds uitbreidende Plastic Whale netwerk communicatieacties diede gebeurtenissen uit het project omzetten naar relevante contentvoor diverse media. Endemol bekijkt momenteel de mogelijkheid omeen tvprogramma over Plastic Whale te creren.De belangrijkste gebeurtenissen zijn als volgt: Kickoff van het project Actuele ontwikkelingen in het project (bijv. nieuwe sponsor) Inzamelingsacties plastic afval Ontwerp van de boot Bouw van de boot Tewaterlating van de boot Tour door NL, langs grote evenementen
 • 13. Planning jan febr mrt apr mei juni juli aug septStartfaseprojectOntwerpv/dbootInzamelingsactiesplasticafvalBouwvandebootBoottewaterTourdoorNL
 • 14. RuggengraatopbouwenIk schreef op de blog al: Plastic Whale moet niet gaan over mij, maar over wij. Het succes van het project is immersafhankelijk van de kwaliteit van de mensen die bij het project betrokken zijn. Het project bestaat uit de volgendeonderdelen die door de juiste mensen en bedrijven ingevuld moeten worden. Samen vormen zij de ruggengraat vanPlastic Whale. TourdoorNL Inzameling plasticafval Bouwvande boot Projectmanagement PR& Communicati Ontwerpvan e deboot Juridischeen financile zaken
 • 15. Focusnu:bootbouwen!Ukunteenmeebouwenaandezeuitdaging.Zowelinmaterilealsinfinancilezin.Plas1cWhalebekijktgraagsamenmetuopwelkewijzeuwsponsoringhetbestetotzijnrechtkomt.Wiltudemogelijkhedenomtrentsponsoringbespreken?Neemdancontactopmet:MariusSmitTel:0624781866Email:[email protected]