Ped project en historiek pasen 2014

16
1 Pedagogisch project & Historiek Bijlage bij de cursus © Kena vzw I JVC Heuvelsven, Heuvelsven 1, 3650 DIlsen-Stokkem I www.kena.be I [email protected] I 089/36 45 31

description

Pedagogisch project en historiek van Kena vzw.

Transcript of Ped project en historiek pasen 2014

Page 1: Ped project en historiek pasen 2014

1

Pedagogisch project& Historiek

Bijlage bij de cursus

1

& HistoriekBijlage bij de cursus

© Kena vzw I JVC Heuvelsven, Heuvelsven 1, 3650 DIlsen-Stokkem I www.kena.be I [email protected] I 089/36 45 31

Page 2: Ped project en historiek pasen 2014

2

KENACOACHT JONGEREN

Page 3: Ped project en historiek pasen 2014

3

INHOUDSTAFEL

03 I PEDAGOGISCH PROJECT

1. INLEIDING

2. INCLUSIEF JEUGDWERK

3. PEERCOACHING EN RESPONSABILISERING VAN JONGE MENSEN

• stijlvol• teamgeest• eenvoud• gezond• spiritualiteit

4. POSITIEVE STIJL

5. LEEFTIJD

08 I HISTORIEK 1946 1965: AAANKOOP EN UITBOUW HEUVELSVEN

1965 - 1986: VAN BOUW NAAR SPORTKAMPEN

1986 - 1995: EEN OVERGANGSFASE

1995 - 2003: OPRICHTING KENA, DE ZOEKTOCHT NAAR STEUN

2003- 2006: PROFESSIONALISERING

2006 - 2017: LANDELIJK ERKEND

Page 4: Ped project en historiek pasen 2014

4

INLE

IDIN

G

01 / PEDAGOGISCH PROJECT Waar we heel erg goed in zijn

Gebasseerd op de Lasalliaanse pedagogie. Jean- Baptiste de La Salle

werd in de 17de eeuw geboren. Hij bouwde onderwijs voor de armen uit.

Het pedagogisch project van Kena is een aanbod aan een samenleving waarin een hernieuwde interesse voor opvoeding merkbaar is. Het onderwerp komt de laatste

jaren veelvuldig aan bod in TV-programma’s, kranten en tijdschriften. De maatschappelijke kostprijs van depressies en zelfdoding, verwaarlozing, vandalisme, drugs en geweld wordt door beleidsmakers zeer ernstig genomen. Kena biedt jongeren een positieve peergroup en beschouwt het jeugdwerk, naast de school en de thuisomgeving, als een belangrijke pijler in de opvoeding en vorming van kinderen en jongeren.

Een artikel uit het onderwijsblad Klasse van juni 2007 stelt dat een vakantiekamp jongeren soms meer vormt dan school: «De ongelijkheid tussen leerlingen uit een kansenrijk milieu en leerlingen uit sociaal zwakkere groepen neemt af door naar school te gaan», zegt VUB-socioloog Ignace GLORIEUX. Tien jaar geleden al onderzocht hij het eff ect van de jaarlijkse onderwijstijd op de kwaliteit van het onderwijs.

Wat blijkt? Een lange zomervakantie zorgt voor het zogenaamde ‘zomerverlies’ bij sociaal zwakkere groepen. «De leerwinst die ze boekten op school zijn ze begin september weer kwijt. Die kinderen en jongeren hebben geen boeiende zomervakantie. In hun thuismilieu horen ze enkel dialect of een andere taal, ze gaan niet op taal- of sportkamp, pakken nooit een boek vast… Leerlingen uit een kansenrijk milieu doen dat allemaal wél. […] Soms heeft een kamp met de jeugdbeweging een positiever eff ect op de democratische gevoelens van jongeren dan de lessen burgerschapsvorming op school. »

Page 5: Ped project en historiek pasen 2014

5

INCL

USI

EF J

EUG

DW

ERK

Kena brengt jongeren van verschillende socio-culturele achtergronden samen, ook

uit sociaal kwetsbare groepen. Deze ontmoeting heeft een vormend karakter omdat het jonge mensen leert, over hun verschillen heen, groep te vormen met respect voor elkaars eigenheid. De return naar de samenleving is betekenisvol. Heel wat jongeren komen bij ons terecht via instellingen, jeugdrechters of sociale werkers. Zij ervaren hoe het is te functioneren in een groep waar democratische principes gelden en waar zij uitgenodigd worden verantwoordelijkheid te nemen.

Kwetsbare en minder kwetsbare jongeren kunnen van elkaar leren. ‘Inclusief jeugdwerk’ draagt bij tot een groeiend zelfvertrouwen van de kwetsbaren, en tot een grotere gevoeligheid voor ‘het kwetsbare’ bij minder gekwetste jongeren uit onze maatschappij. Samenhorigheid en samenwerking worden bij Kena elke dag centraal gesteld.

Een vaste dagstructuur zorgt voor rust en evenwicht. Daardoor weten jongeren wanneer ze tijd voor zichzelf hebben en wanneer het groepsbelang primeert. Het succes van het geheel wordt afgemeten aan de betrokkenheid van ieder afzonderlijk.

Kena streeft naar het wegwerken van barrières tussen mensen, niet alleen tussen deelnemers onderling maar ook tussen deelnemers en begeleiders. Het ‘zijn’ staat centraal in tegenstelling tot het ‘hebben’. Daarom hanteert Kena tijdens zijn kampen een dresscode. Op onze kampen draagt men shorts, T-shirts of andere sportieve kledij. Deze regel voorkomt dat sommige jongeren zich verschuilen achter een imago dat ze vaak uit onzekerheid creëren.

De afstand tussen begeleiders en deelnemers wordt bij Kena zo klein mogelijk gehouden. Er

wordt bewust voor eenzelfde dag- en nachtritme gekozen. De monitoren van +12-jarigen sluiten zich aan bij hun groep bij het het slapen, het opstaan, de maaltijden en de dienstbeurten. De vorming en opvoeding bij Kena steunt op het solidariteitsbeginsel tussen jongeren van verschillende leeftijden.

Onze monitoren worden zo veel mogelijk gerecruteerd uit onze zomerkampen. Ze hebben dus al enige ervaring bij Kena opgedaan. Wat men zelf heeft beleefd, kan men ook beter doorgeven.

De begeleiding van onze groepen steunt echter niet uitsluitend op de monitoren, maar ook in belangrijke mate op de actieve bijdrage van de deelnemers. Wie al een keer deelnam, maakt de nieuwkomers wegwijs.

Via een beloningssysteem worden de jongeren gestimuleerd om respect op te brengen voor materiaal, gebouwen en de natuur. Er is aandacht voor orde en netheid op de slaapzalen en voor persoonlijke hygiëne. Men werkt in team aan natuurbeheer en aan het onderhouden van de accomodatie. Jongeren die met Kena op kamp gaan, voelen meteen aan dat de omgeving waarin ze terecht komen van hen is. Dit thuisgevoel verhoogt hun aanspreekbaarheid om op actieve wijze zorg te dragen voor hun omgeving, elkaar en zichzelf.PE

ERCO

ACH

ING

EN

RES

PON

SABI

LISE

REN

VA

N J

ON

GE

MEN

SEN

Page 6: Ped project en historiek pasen 2014

6

Kena kiest voor STIJLVOLLE omgangsvormen

Op onze kampen en vormingssessies worden jongeren gesensibiliseerd om op

een fijne manier met elkaar om te gaan. Ruw en ongepast taalgebruik wordt geweerd. Er wordt gestreefd naar respectvol omgaan met elkaar. Elke dag start onder een specifiek thema (‘och-tendwoordje’) met aandacht voor een bepaalde omgangsvorm. Eens een thema werd aange-haald, blijft het doorwerken. De dagthema’s werken vooral in op het concreet waarneem-bare gedrag. Dienstbaarheid, vriendelijkheid, sportiviteit, kameraadschap, verbondenheid, optimisme, goedmoedigheid, dankbaarheid, verwondering, bewondering, hartelijkheid, … zijn slechts enkele voorbeelden van waarden waarop we de jongeren attenderen. Ze worden bovendien op een ludieke wijze gevisualiseerd. Bij het afsluiten van de dag wordt er steeds een verhaal of gedachte (‘avondwoordje’) verteld. De jongeren worden uitgenodigd hierover na te denken in het daaropvolgend stiltemoment. Zo-als het ochtendwoordje inwerkt op het concreet waarneembare gedrag, biedt het avondwoord-je de mogelijkheid tot een positieve, innerlijke verandering.

Kena kiest voor TEAMGEEST in een individualistische samenleving

Kena wil jongeren een alternatief bieden voor het escapisme van het individu in een virtuele wereld.

We laten hen ervaren dat in groep samenleven een echte meerwaarde heeft. Dit uit zich niet alleen in het weren van GSM-gebruik, maar ook in de keuze voor sportieve openluchtactiviteiten, gezamenlijke spelrondes en zangmomenten die de groepsgeest stimuleren.

Kena heeft in de loop der jaren een sterke en unieke knowhow opgebouwd in het organiseren van ‘bonte ringen’ die een, voor vele hedendaagse jongeren ongekend, samenhorigheidsgevoel tot stand brengen.Kena kiest voor rust- en stiltemomenten

Naast het bruisende kampleven kiest Kena voor rust- en stiltemomenten, ook als tegengewicht voor de vaak lawaaïerige omgeving waarin jongeren vandaag vertoeven. We weren bewust storende achtergrondmuziek en stimuleren om zelf muziek te maken of te luisteren naar de natuur. Het actieve leven van overdag kan maar in de beste verstandhouding plaatsvinden als men genoeg nachtrust heeft. Het belang van deze recuperatietijd wordt algemeen sterk onderschat.

Daarom gaat men bij Kena op tijd slapen en houden ook de verantwoordelijken zich aan een sobere stijl zonder nachtbrakerijen. Deze vorm van gezonde zelfdiscipline maakt deel uit van hun voorbeeldfunctie. Ook het opstaan gebeurt in alle rust en kalmte. Heel wat jongeren getuigen in de bevraging dat deze avond- en ochtendstilte hen veel deugd doet. We hebben de jarenlange ervaring dat heel wat jongeren met een zwaar verleden ontdooien in deze stilte.

POSI

TIEV

E ST

IJL

Page 7: Ped project en historiek pasen 2014

7

Kena kiest voor EENVOUD

Kena houdt zich voor de invulling van haar activiteiten aan een eenvoudig en gestructureerd dagprogramma waar de nadruk ligt op onder meer sport, spel, werk en zang. Beleven is belangrijker dan vluchtig consumeren. Jongeren die opgroeien in een steeds meer verstedelijkte omgeving moeten de kans krijgen om de natuur te kunnen ontdekken en er van te genieten. Kinderen hebben recht op speelruimte en ontspanning in de buitenlucht. In Heuvelsven vinden ze een veilige omgeving waar ze naar hartelust kunnen ravotten en avonturen beleven. Het leven op het ritme van de natuur maakt een wezenlijk deel uit van de eenvoudsbeleving op onze kampen. Door de kampen voldoende lang te maken, kunnen de opgedane ervaringen dieper doordringen.

Kena kiest voor een GEZOND lichaam…

Sportieve Activiteiten – Opgroeien tot een vrije en gezonde persoonlijkheid kan alleen als men zorg draagt voor zijn lichaam. Sport en spel zijn daarbij onontbeerlijk voor iedereen. Voor pubers, bij wie de hormonenfabriek op volle toeren draait, is lichaamsbeweging een absolute must. Rekening houdend met de verschillende psychomotorische ontwikkelingsfasen, leggen we andere accenten voor beide leeftijdsgroepen. In een gezonde afwisseling van omnisport en spel kunnen jongeren, zowel in team als individueel, eigen kwaliteiten ontdekken. Door sport aan te bieden in een sociaal veilig klimaat, slagen we er in zelfs minder sportieve jongeren hun grenzen te laten verleggen. Met de aankoop van nieuw materiaal willen we ons sportaanbod verder uitbreiden en aantrekkelijker maken.

Gezonde voeding en eetcultuur – Kena erkent het belang van een gezonde eetcultuur. Aan de kwaliteit van de voeding wordt veel aandacht gegeven. Verse

groenten en fruit staan dagelijks op het menu. In plaats van snoep volledig te bannen, wordt er voor een beperkt aanbod gezorgd waaruit op een vast tijdstip als tussendoortje gekozen kan worden. Aangezien er dus geen mogelijkheid is om onbeperkt te snoepen, krijgen de kampdeelnemers het natuurlijke hongersignaal terug. Dit wordt tevens gestimuleerd door de maaltijden op vaste tijdstippen te nemen. De maaltijd start en eindigt bovendien gezamenlijk. Een gepaste tafelhouding maakt van het samen eten een sociaal gebeuren.

Lichaamshygiëne – Onze ervaring leert dat maatschappelijk kwetsbare kinderen vaak niet geleerd hebben aandacht te schenken aan lichaamsverzorging. Handen wassen voor het eten of tanden poetsen voor het slapengaan zijn niet altijd even vanzelfsprekend. Vaak hebben ze niet voldoende ondergoed, kousen of toiletgerei bij. Kena heeft een voorraad kleren en beddengoed om bij te springen in geval van nood. Voor persoonlijk hygiëne die bijdraagt tot een positief zelfbeeld, zijn er dagelijks vaste momenten voorzien.

Kena kiest voor een christelijke SPIRITUALITEIT en waardenbeleving

Spiritualiteit is de kern van ons pedagogisch project. Kena beoogt jongeren gevoelig te maken voor wat hen overstijgt. Op een Kena-dag zijn er een aantal vaste rituelen. De inhoud en het waarom van deze rituelen vinden hun oorsprong in de christelijke traditie waarvan Kena drager is. Omdat ieder ritueel het risico loopt gebanaliseerd te worden, vindt Kena het belangrijk om de rituelen levend en betekenisvol te houden. Al nemen ze niet veel tijd in beslag, toch zijn ze een opvallende component van onze werking. Het gaat concreet over bezinningsmomenten vóór en na het eten, bij het begin en einde van de dag. Van onze animatoren wordt verwacht dat ze loyaal deze christelijke waarden meedragen. Authenticiteit is onontbeerlijk voor het doorgeven van normen en waarden.

Page 8: Ped project en historiek pasen 2014

8

Kena organiseert sport- en spelkampen voor 8- tot 12-jarigen en voor 12- tot 16–jarigen. De kampen worden gedragen door monitoren die gevormd worden binnen onze eigen werking en vaak reeds vele jaren als deelnemer meegingen met onze kampen. Vanaf 16 jaar kunnen jongeren de vormingscursus volgen. Dit impliceert dat men zonder onderbreking kan doorstromen van deelnemer naar monitor. De vorming van onze jongeren stopt niet bij het behalen van de door de Vlaamse overheid erkende brevetten. Vanaf het moment dat men animator is, is men welkom op de extra vormingsweekends met uiteenlopende inhouden. Eén jaar na het behalen van het animatorbrevet nodigen wij monitoren uit om een uitdiepingscursus te volgen. Jongeren begeleiden dan ook twee jaar kampen vooraleer zij, indien ze dit wensen, het officiële brevet van hoofdanimator kunnen behalen (vanaf 18 jaar).

Vanaf het moment dat men hoofdanimator is, wordt men uitgenodigd voor de vitaminenweekends, die twee keer per jaar doorgaan en waarin we ons met de kaderleden bezinnen over de werking van onze vereniging. Dat men op een natuurlijke wijze, naarmate men opgroeit en langer meedraait, meer verantwoordelijkheid opneemt op kamp en betrokken wordt bij de organisatie van de kampen, maakt duidelijk dat ‘peercoaching’ binnen onze werking een belangrijke plaats inneemt op elk niveau.

Monitoren van 16 jaar leiden 15-jarigen, kinderen die al langer meegaan en de werking beter kennen spreken we meer aan op hun verantwoordelijkheid, en op vitaminenweekends geven anciens hun kennis door. Vandaar ook dat de kampleider zoveel mogelijk verantwoordelijkheid geeft aan de monitoren en de deelnemers.

Hij probeert zich bij wijze van spreken overbodig te maken zonder zich aan de eindverantwoordelijkheid te onttrekken. Deze visie impliceert dat we ons met Kena niet enkel richten tot de kinderen en jongeren die zich inschrijven voor de kampen, maar dat we ons erg bewust zijn van de plaats die +16-jarigen innemen binnen onze werking. We zien onze monitoren niet enkel als noodzakelijk om onze kampen te kunnen inrichten, maar willen hen heel bewust de bagage, waarden en normen meegeven die zo eigen zijn aan onze werking.

Doelgroep

Kena richt zich reeds vanaf haar ontstaan tot sociaal zwakkeren. Bij hetopstellen van onze missie hebben we deze keuze nog eens duidelijk willen onderstrepen. Tehuiskinderen zijn al jaar en dag een duidelijk aanwezige groep op onze kampen. De ervaring heeft ons geleerd dat we het aantal tehuiskinderen op onze kampen beter beperken om alle deelnemers een goede kampervaring te bezorgen. De beste kampen zijn dezemet een gezonde sociale mix. In de beleidsnota van 2010 - 2012 kiezen we er voor om de komende drie jaar meer kansarme kinderen en kansarme jongeren, een doelgroep die we voorheen moeilijk bereikten, te laten deelnemen aan onze kampen. Via ‘Steunpunt Vakantieparticipatie’ willen we dit haalbaar maken. We trachten met onze werking te streven naar gemengde groepen om inclusief jeugdwerk waar te maken. Hierbij mogen we echter niet uit het oog verliezen dat we deelnemers uit doorsnee gezinnen blijven aanspreken.

LEEF

TIJD

Page 9: Ped project en historiek pasen 2014

9

KENASTIJL EN SFEER

Page 10: Ped project en historiek pasen 2014

10

BROEDER VICTORBOUWDE EEN JONGERENDORP

Page 11: Ped project en historiek pasen 2014

11

02 / HISTORIEKHoe is Kena ontstaan?

In 1946 werd het domein Heuvelsven gekocht om er een ‘vakantiedorp’ van te maken, voor en door jongeren. Bijna 70 jaar later hebben duizenden jongeren enkele weken van hun

vakanties in Heuvelsven doorgebracht.

Kena is de erfgenaam van een werk van de Broeders van de Christelijke Scholen. In oktober 1946 vatte de stichter, broeder Victor, het plan op om jongeren uit het lawaai van de stad naar de stilte van de natuur te brengen. Deze idee kreeg vorm door de aankoop van het domein Heuvelsven (Limburg) en de oprichting van de V.Z.W. Openluchtcentra voor Scholieren (OCS). In 1947 vond het eerste jeugdkamp er plaats. De eerste jaren trokken jongens van 14 tot 18 jaar volledig eigenhandig de gebouwen op die nu nog steeds op het domein in gebruik zijn. De bouwfase duurde tot ongeveer 1970. Tot op de dag van vandaag wordt op de kampen

bewust tijd uitgetrokken om de handen uit de mouwen te steken, de kampplaats te onderhouden en verder uit te bouwen. Het feit dat de gebouwen voor en vooral dóór de jongeren zelf werden opgetrokken, heeft een sterke stempel gedrukt op de vormgeving van het pedagogisch project van Kena.

In 1965 opende men in Lesterny (Luxemburg) een nieuwe kampplaats voor 12- tot 14-jarigen. Later werden de kampen gemengd zodat ook meisjes op kamp konden komen. De leeftijden werden aangepast: van 8 tot 12 jaar en van 12 tot 16 jaar. Deze leeftijdsgrenzen hanteert Kena nog steeds.

1946

- 1

965

Page 12: Ped project en historiek pasen 2014

12

Om het aanbod van de kampen af te stemmen op de toenmalige noden, verschoof het accent langzaam van bouwen naar meer sportieve activiteiten.

OCS sloot zich aan bij verschillende koepels in het jeugdwerk. Zo werd OCS lid van de NDO (Nationale Dienst voor het Openluchtleven). In samenwerking met BLOSO werden eerst omnisportkampen georganiseerd. Later werden dit soort kampen voorbehouden voor BLOSO. Om toch de subsidies te kunnen behouden moest OCS overschakelen op specifieke sportkampen, zoals volleybalkampen, basketbalkampen, enz. Omdat dit een daling van het aantal inschrijvingen tot gevolg had, stapte men terug over op de formule ‘omnisport’, maar verloor men de extra subsidies voor sportkampen. De basissubsidies voor jeugdkampen en kadervorming werden wél behouden.

Toen broeder Victor in 1989 op 86-jarige leeftijd overleed, liet hij iets wezenlijks na in het jeugdwerk. Reeds in 1986 had hij de fakkel doorgegeven aan zijn

confrater, broeder Karel. Hij bleek veeleer een overgangsfiguur te zijn. Hij voelde zich enerzijds niet de uitgelezen persoon om de jongerenwerking van OCS voort te zetten, anderzijds stond hij weigerachtig tegenover het betrekken van leken bij de uitbating van de domeinen.

1965

- 1

986

1986

- 1

995

Broeder Victor, Leo Jacobs, Hilde Vandewal

Page 13: Ped project en historiek pasen 2014

13

1995

- 2

003 Door de beslissing van broeder Karel om

zich enkel toe te leggen op het beheer van het domein werd V.Z.W. Kena opgericht op 14 december 1995. Ze legde zich toe op de organisatie van jeugd- en vormingswerk. Vanaf die datum is Kena een aparte V.Z.W. met een onafhankelijk bestuur, die volledig losstaat van OCS. Met OCS werd een contract afgesloten waarin Kena het exclusief gebruiksrecht van enkele lokalen op de domeinen verkreeg. Broeder Karel overleed onverwacht op 2 februari 2003. Veldwerkers werden van de ene op de andere dag beleidsmakers.

Bijgevolg kreeg Kena, met aanvankelijk slechts zes leden, af te rekenen met vele kinderziektes en problemen. Eerst en vooral werd het lidmaatschap van NDO onhoudbaar, omdat die zich uitsluitend op speelpleinwerking wilde toeleggen.

Voor de kadervorming was lidmaatschap van een koepelorganisatie echter noodzakelijk. We werden dus lid van de Katholieke Jeugdraad. Dit lidmaatschap maakte ons bewust van de ruimere context van het jeugdwerk. Door het nieuwe decreet op het jeugdwerk van 1997-1998 verloren we zowel de subsidies voor de kadervorming als voor de jeugdkampen. Op dat moment was het niet mogelijk ons als gemeentelijke, provinciale of landelijke organisatie te laten erkennen.

Een bijkomend gevolg was het verlies van de erkenning van onze brevetten. Via tussenkomst van de toenmalige minister konden we van een uitzonderingsmaatregel gebruik maken en werden onze brevetten toch terug erkend door de Vlaamse Gemeenschap, dit keer onder de naam Kena en niet langer onder de vleugels van de Katholieke Jeugdraad. Hierdoor kwam Kena op eigen benen te staan, los van bestaande structuren.

Jeroen Hendrickx (links) in Lesterny,

Page 14: Ped project en historiek pasen 2014

14

De vereniging was nog niet klaar om de stap naar een landelijke erkenning te zetten. Het

feit dat Kena voor secretariaatsondersteuning beroep moest doen op een gepensioneerde leraar is tekenend voor de precaire situatie waarin Kena op dat moment verkeerde. Gelukkig werden de vele kinderziektes stilaan overwonnen en groeide het aantal leden van zes naar dertig. Ook de Raad van Bestuur werd uitgebreid, de besluitvorming werd democratischer en de jongeren werden meer bij het beleid betrokken. Het jaar 2000 bracht een belangrijke ommekeer. De kosten om

twee centra open te houden liepen te hoog op voor OCS. De sluiting van de kamp plaats in Lesterny maakte het voor Kena noodzakelijk ook de 8- tot 12- jarigen in Heuvelsven onder te brengen. Bijgevolg gingen er afwisselend kampen voor +12- en -12-jarigen door. In 2005 werd in Heuvelsven een apart centrum voor de 8- tot 12-jarigen opgericht, zodat de kampen terug gelijktijdig konden worden georganiseerd.

2003

- 2

006

2006

- 2

017 Gelijktijdige kampen op het domein

verhoogden het planningscomfort van ouders met kinderen uit verschillende leeftijdscategorieën. Bovendien bood dit een ruimer aantal stagemogelijkheden voor onze monitoren. In de loop der jaren is het aantal kampen gestaag uitgebreid van vijf naar tien.

In 2005 werd er met OCS een nieuw contract afgesloten waardoor de aanwezigheid van Kena op het domein Heuvelsven verzekerd is. De maatschappelijke zetel verhuisde naar Heuvelsven. In 2006 werd het bestuur van Kena hervormd om de performantie te verhogen. Er werden werkgroepen opgericht met zowel verkozen als losse medewerkers. Jongeren kregen hierdoor de kans spontane initiatieven te nemen met de steun van het bestuur. In datzelfde jaar kreeg de V.Z.W. een landelijke erkenning. Met de toegekende subsidies en een deeltijdse medewerkster werd het vrijwilligerswerk geprofessionaliseerd. In 2008 werd de hervorming van het bestuur volledig geformaliseerd. Het activiteitenaanbod is uitgebreid met Kena-cafés, monitorenfietstochten en verschillende vormingsweekends. Ondertussen hebben andere organisaties de kwaliteiten van Kena ontdekt en doen zij geregeld beroep op onze medewerkers én op onze expertise inzake kadervorming van (hoofd)animatoren in het jeugdwerk. Kena kan op deze manier een toonaangevende speler in het Vlaamse jeugd- en vormingswerk worden.

Tussen 2008 en 2010 is een nieuwe generatie bestuursleden met veel enthousiasme begonnen met de realisatie van de beleidsnota 2010-2012. Hoewel de professionalisering en groei hoge eisen stellen aan een team van vrijwilligers, haalden we onze doelstellingen. Contacten met andere jeugdwerkorganisaties werden gelegd en met twee internationale projecten (kamp in Marokko en het uitnodigen van Portugezen, Roemenen en Fransen) werd ook onze internationalisering een feit. Vanaf 2011 zullen er zeven periodes van acht dagen plaatsvinden. Met de keuze voor veertien kampen in plaats van tien hopen we meer jongeren de kans te geven om te kiezen voor een Kena-ervaring. Voor de +12-jarigen organiseren we ook nog een kamp in de kerstvakantie. De 8- tot 12-jarigen kunnen in Heuvelsven terecht voor een herfst- (al sinds 2006) en een paaskamp (sinds 2009). Na twaalf jaar voorzitterschap gaf Leo de fakkel door aan Jeroen Hendrickx. De hervorming van de Algemene Vergadering en de nieuwe voorzitter zullen Kena een nieuw decennium in leiden. De subsidieovereenkomst met de Vlaamse overheid duurt nog minstens tot 2017. De goedgekeurde beleidsnota en opgebouwde expertise maken dat Kena volwassener is dan ooit. Het contract met de Vlaamse Gemeenschap is een erkenning voor het harde werk. De doelstellingen die we naar voor schoven zijn de bakens voor de weg die we ingeslagen zijn.

Page 15: Ped project en historiek pasen 2014

15

Kena wil jongeren uitdagen en oproepen verantwoordelijkheid op te nemen voor zichzelf, voor anderen en voor hun omgeving. Vanuit een bijzondere aandacht voor de maatschappelijk kwetsbaren, organiseert Kena op een hedendaagse wijze ‘inclusief jeugdwerk’. Met een sterke klemtoon op de actuele beleving van christelijke waarden, brengt Kena jongeren van diverse socio-culturele achtergronden samen. Tegen deze achtergrond besteedt de vereniging bijzondere aandacht aan het scheppen van een klimaat van samenhorigheid.

Kena wil verder uitgroeien tot een toonaangevende speler in het jeugd- en vormingswerk. Elkeen krijgt zo de kans te kiezen voor het pedagogisch project waaraan de vereniging gestalte geeft. Hierbij moet uitbreiding van de capaciteit steeds hand in hand blijven gaan met kwaliteit en de missie van de vereniging. Kwaliteitsbewaking en -verbetering blijven Kena’s grootste prioriteiten. Het smeden van nationale en internationale samenwerkingsverbanden met verwante jeugdorganisaties zal onze werking kracht bijzetten.

MIS

SIE

VISI

E

Page 16: Ped project en historiek pasen 2014

1616