Historiek van de implementatie van de nitraatrichtlijn in Vlaanderen

of 16 /16
Historiek van de implementatie van de nitraatrichtlijn in Vlaanderen 6 december 2002

description

Historiek van de implementatie van de nitraatrichtlijn in Vlaanderen. 6 december 2002. Nitraatrichtlijn. Richtlijn van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen in uitvoering te brengen voor 19 december 1993. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Historiek van de implementatie van de nitraatrichtlijn in Vlaanderen

Page 1: Historiek van de implementatie van de nitraatrichtlijn in Vlaanderen

Historiek van de implementatie van de nitraatrichtlijn in Vlaanderen

6 december 2002

Page 2: Historiek van de implementatie van de nitraatrichtlijn in Vlaanderen

Nitraatrichtlijn

Richtlijn van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen

in uitvoering te brengen voor 19 december 1993

Page 3: Historiek van de implementatie van de nitraatrichtlijn in Vlaanderen

Wat is bepaald voor grondwater ?

Grondwater dat meer dan 50 mg/l nitraat bevat of zou kunnen bevatten indien geen maatregelen worden getroffen (gebruik makend van beschikbare kennis)

zones die hieraan gerelateerd zijn moeten als “kwetsbare zones” worden aangewezen - de aanduiding kan om de vier jaar worden herzien

ofwel wordt het gehele grondgebied als kwetsbaar aangewezen

Page 4: Historiek van de implementatie van de nitraatrichtlijn in Vlaanderen

MonitoringsvereistenNitraatgehalte van grondwater moet worden

gecontroleerd op zodanig geselecteerde meetplaatsen dat de omvang van de nitraatverontreiniging uit agrarische bronnen kan worden vastgesteld

een eerste maal gedurende één jaar voor eind 1993, vervolgens wordt het programma om de vier jaar herhaald

in 1999 werd door Europa een guideline voor monitoring ter beschikking gesteld

Page 5: Historiek van de implementatie van de nitraatrichtlijn in Vlaanderen

Tijdsschema uitvoering nitraatrichtlijn

Page 6: Historiek van de implementatie van de nitraatrichtlijn in Vlaanderen

Opbouw van de kennis in Vlaanderen m.b.t. nitraat in het grondwater

Samenhangend met de beschikbaarheid van mensen en middelen werden in de loop van de jaren stappen gezet

het resultaat wordt vandaag getoond

Page 7: Historiek van de implementatie van de nitraatrichtlijn in Vlaanderen

De kwetsbaarheidskaart

Page 8: Historiek van de implementatie van de nitraatrichtlijn in Vlaanderen

Bevindingen in 1984

Page 9: Historiek van de implementatie van de nitraatrichtlijn in Vlaanderen

Grondwaterkwaliteitskaarten

West-Vlaanderen 1989Limburg 1992Vlaams-Brabant 1995Antwerpen 1995Oost-Vlaanderen 1997

Page 10: Historiek van de implementatie van de nitraatrichtlijn in Vlaanderen

Implementatie : aanduiding kwetsbare zones

Besluit van de Vlaamse regering van 20 december 1995 : Grondwaterwingebieden aangeduid :

verscherpte bemestingsnormen van toepassing tenzij ontheffing

nitraatgevoelige grondwaterlagen aangeduid

afbakening consulteerbaar op dov.vlaanderen.be

Page 11: Historiek van de implementatie van de nitraatrichtlijn in Vlaanderen

De grondwaterwingebieden

Page 12: Historiek van de implementatie van de nitraatrichtlijn in Vlaanderen

De nitraatgevoelige gebieden

Page 13: Historiek van de implementatie van de nitraatrichtlijn in Vlaanderen

Implementatie : monitoring

Analysecampagnes in het kader van de opmaak van grondwaterkwaliteitskaarten

analyses die door de drinkwatermaatschappijen op ruw water werden uitgevoerd

campagnes op een selectie van ondiepe grondwaterwinningen in landbouwgebied 2000-2001 : 4 bemonsteringsrondes

Page 14: Historiek van de implementatie van de nitraatrichtlijn in Vlaanderen

Ondersteunende en/of oriënterende opdrachten

Evaluatie van het nitraatmeetnet beheerd door AMINAL (RUG - eindrapport september 2001)

evaluatie van de rapporten “Onderzoek naar de aanwezigheid van nitraten en bestrijdingsmiddelen in het grondwater” (2001)

» PIH (Antw., Vl.-Br., L.)

» Bodemkundige Dienst van België (O-Vl, W-Vl) hield omgevingsanalyse van alle putten en wateranalyse in er konden geen verbanden afgeleid worden

aanbevelingen voor een coherente en onderbouwde uitbouw van het nitraatmeetnet

Page 15: Historiek van de implementatie van de nitraatrichtlijn in Vlaanderen

Afgerond onderbouwend onderzoek

Coördinatie en afstemming : werkgroep TWO - vermesting

Onderzoek naar de verspreiding van nitraat in het grondwater (AMINAL)

• RUG - eindrapport september 2002 Experimentele en kwantitatieve analyse van het transport

van stikstof in waterwinningsgebieden (GAME-WS) (AMINAL - SVW)

• KUL-VITO-DHI - eindrapport april 2002

Page 16: Historiek van de implementatie van de nitraatrichtlijn in Vlaanderen

De toekomst

Uitbouw van een meetnet dat aan de principes van de richtlijn voldoet en rekening houdt met het verworven inzicht in de processen in de ondergrond

herziening van de huidige afbakening van de aanduiding van de kwetsbare zones