Op zoek naar het geluk - zoek naar het geluk - Epicurus richt zich voornamelijk op het

download Op zoek naar het geluk - zoek naar het geluk -  Epicurus richt zich voornamelijk op het

of 12

 • date post

  28-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Op zoek naar het geluk - zoek naar het geluk - Epicurus richt zich voornamelijk op het

 • KRISTOF JENNES

  Op zoek naar

  het geluk:

  Epicurus

  DE FILOSOFIE VAN EPICURUS

  EN HAAR HEDENDAAGSE

  RELEVANTIE

 • 1

  KRISTOF JENNES

  Op zoek naar het geluk:

  Epicurus

  Inleiding

  De filosofie heeft van bij haar ontstaan een tweevoudige

  motivatie gehad. In de eerste plaats is zij gericht op het zoeken naar

  inzicht, naar een theoretische verantwoording van de gehele

  werkelijkheid of een deel ervan. Naast het zoeken naar inzicht is de

  filosofie echter ook gericht op het zoeken naar geluk. Filosofie

  wordt in deze optiek een soort van levenswijsheid die de mens

  gelukkig moet maken. Deze dubbele doelstelling van de

  wijsbegeerte komt zeer duidelijk naar voren in het werk van

  Epicurus. Toen ik begin dit jaar voor het eerst geconfronteerd werd

  met verscheidene filosofische stromingen sprak het epicurisme me

  meteen aan. Vooral het feit dat Epicurus als een van de eersten het

  persoonlijke geluk vooropstelt en dit op een systematische en

  verstandelijke wijze tracht te doen, wekte mijn interesse op. Een

  geschikte filosoof vinden voor deze kandidatuurscriptie was dan ook

  niet zo moeilijk.

  Epicurus (341-270 v.Chr.) is de grondlegger van het naar hem

  genoemde epicurisme. Dat richt zich in de eerste plaats op het

  zoeken naar geluk, waarin lust het sleutelwoord is. Toch is het

  epicurisme geen filosofie die zegt dat de mens er maar op los moet

  leven. Integendeel, soberheid en zelfredzaamheid zijn belangrijke

  begrippen in de epicuristische filosofie. Om dat geluk te bereiken

  dient de mens ook inzicht te hebben in de werkelijkheid. Daarom

  2

  gaat Epicurus’ ethiek gepaard met een uitgebreide en zorgvuldig

  geconstrueerde fysica. Volgens Epicurus en de zijnen is het namelijk

  essentieel te weten hoe de wereld in elkaar zit, wil men het geluk

  bereiken.

  In deze scriptie duik ik dieper in het werk van Epicurus. In een

  eerste deel bespreek ik het leven (§1) en het werk (§2) van Epicurus.

  In een tweede deel ga ik dieper in op hoe Epicurus genot ziet (§3) en

  in welke mate het epicurisme vandaag de dag nog relevant kan zijn

  (§4). In een beknopte samenvatting tenslotte (§5) tracht ik het

  epicurisme zo goed mogelijk te typeren.

  Voor dit werk werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de drie

  overgebleven leerbrieven van Epicurus (de brief aan Herodotus,

  Pythocles en Menoiceus) en van een overzicht van de

  hoofdstellingen. Van dit alles werd de Engelse vertaling gebruikt.

  Ondanks de vele werken die Epicurus gepubliceerd heeft, zijn dit

  zowat de enige documenten die van zijn oeuvre zijn overgebleven.

  Ondanks hun beperktheid qua omvang geven ze toch een goed

  beeld van de hoofdlijnen van de epicuristische filosofie.

  Het leven van Epicurus

  We bevinden ons in de hellenistische periode, omstreeks de

  3 e eeuw voor Christus. In deze periode worden de eerder kleine

  gemeenschappen onder invloed van de veroveringen van Alexander

  de Grote opgelost in grote politieke entiteiten die de gehele wereld

  lijken te omvatten. Hierdoor gaat de mens zich richten op zijn eigen

  leven, hij wordt op zijn individuele bestaan teruggeworpen. Meer

  dan ooit komt hierdoor de vraag hoe persoonlijk geluk te bereiken

  valt naar boven.

  In deze periode moeten we Epicurus (341-270 v.Chr.)

  situeren. Epicurus wordt geboren op het eiland Samos, maar zal het

 • 3

  grootste deel van zijn leven doorbrengen in Athene. Tijdens zijn

  jeugd ondergaat hij verschillende wijsgerige invloeden, onder meer

  die van Democritus. De invloed van Democritus is vooral in de fysica

  van Epicurus onmiskenbaar. Omstreeks 306 v.Chr. stichtte Epicurus

  zijn eigen school, die eigenlijk eerder een hechte leefgemeenschap

  van volgelingen was. Deze school, gelegen te Athene, staat beter

  bekend onder ‘De tuin van Epicurus’. In de oudheid stond deze tuin

  bekend om haar besloten karakter, de grote loyaliteit aan Epicurus

  en de hechte vriendschapsbanden tussen de volgelingen van

  Epicurus onderling.

  Epicurus richt zich voornamelijk op het persoonlijk geluk van

  het individu, waarnaar men in die tijd dus op zoek was. De

  wijsbegeerte wordt zo een praktische wetenschap, die beoefent

  moet worden omdat zij een leven als een god beloofd. Het

  maatschappelijke krijgt bij hem dan ook een ondergeschikte rol.

  Men dient zich zo weinig mogelijk in te laten met het politieke en

  maatschappelijke leven. Dat blijkt ook uit het feit dat Epicurus

  vrouwen en slaven toelaat in zijn tuin. Binnen deze tuin werd

  Epicurus zelf bewonderd en gevierd als een god. Zo bepaalt Epicurus

  in zijn testament onder andere dat zijn verjaardag elk jaar plechtig

  gevierd moet worden.

  Niet iedereen is het eens over de hierboven gemaakte schets

  van Epicurus. Er doen ook verhalen de ronde die Epicurus

  beschouwen als een bon-vivant die zich te over deed aan voedsel,

  drank en seks. Deze geluiden kunnen echter op minder

  betrouwbaarheid rekenen, vermits ze vooral komen van afvallige

  leerlingen of personen die het niet eens zijn of waren met Epicurus’

  fysica of ethiek. De mogelijkheid tot het verkeerd begrijpen van het

  epicurisme komen we vandaag de dag nog steeds tegen in enkele

  definities van het epicurisme. Hierop komen we terug in §4.1.

  4

  De filosofie van Epicurus

  Zoals eerder al aangehaald, is filosofie voor Epicurus een

  beoefening van alles wat ons geluk verschaft. De mens moet zich

  richten op datgene wat ons het hoogst mogelijke genot verschaft.

  Daarom wordt de epicuristische filosofie gekarakteriseerd als

  hedonistisch. Het uiteindelijke doel - het opperste geluk - verwoordt

  Epicurus als ‘ataraxia’, een soort van onverstoorbare gemoedsrust,

  een algemene tevredenheid over het leven. Het is dus duidelijk dat

  de ethiek - de zoektocht naar het geluk en het goede - centraal staat

  in deze filosofie. Dat wil echter niet zeggen dat de fysica en de

  kenleer verworpen moeten worden. Integendeel, wie geen inzicht

  heeft in hoe de wereld in elkaar zit, leeft volgens Epicurus in angst

  en onrust, en zal hierdoor het geluk niet kunnen vinden.

  Deze filosofie zet Epicurus uiteen in heel wat werken. Hiervan

  zijn slechts drie leerbrieven en twee reeksen hoofdstellingen

  volledig bewaard gebleven. Hoewel dit slechts een zeer beperkte

  selectie is uit het grote oeuvre dat Epicurus moet gehad hebben,

  geven deze documenten toch zeer goed de inhoud van de

  epicuristische filosofie weer. In al deze werken komt duidelijk naar

  voren dat de epicuristische ethiek een levenswijsheid is, die het

  geluk beloofd aan wie bereid is volgens deze filosofie te leven. De

  kern van het epicurisme zou men kunnen samenvatten in vier

  formules (‘het viervoudig medicijn’): 1 De goden doen niets; 2 de

  dood betekent niets; 3 lust is gemakkelijk te bereiken en 4 onlust is

  gemakkelijk te negeren of te vermijden.

  In de brief aan Herodotus zet Epicurus zijn fysica op beknopte

  wijze uiteen. Deze brief werd door hemzelf ‘de kleine samenvatting’

  genoemd, en handelt voornamelijk over de kenleer en de

  waarneming. In de brief aan Pythocles behandelt Epicurus de

  hemelverschijnselen. Hiermee wil hij vooral aantonen dat

 • 5

  meteorologische verschijnselen als regen of donder niets te maken

  hebben met de goden. Hij wil doen inzien dat de goden zich niet

  bezighouden met wat hier op aarde gebeurt en we bijgevolg geen

  angst moeten hebben voor de goden. Samen met de brief aan

  Herodotus geeft de brief aan Pythocles dus de hoofdlijnen van de

  epicuristische fysica weer.

  De epicuristische ethiek wordt behandeld in een korte brief

  aan Menoiceus. Deze brief beoogt aan te tonen waarin het goede

  leven ligt; op welke manier de mens gelukkig kan worden. De lezer

  wordt hierin opgeroepen tot het bestuderen en vooral het in de

  praktijk brengen van het epicurisme, dat de grondbeginselen van

  een gelukkig leven biedt.

  De authentieke en Vaticaanse leerstellingen tenslotte zijn

  beknopte en makkelijk te memoriseren spreuken die zowel

  betrekking hebben op de epicuristische fysica als op de ethiek. Ze

  werden uit het hoofd geleerd door de volgelingen van Epicurus, om

  ten allen tijde een citaat van de meester zelf bij de hand te hebben.

  In wat volgt zullen we elk van de hierboven beschreven

  documenten (de leerbrieven én de leerstellingen) uitvoeriger

  bespreken.

  Brief aan Herodotus

  In de brief aan Herodotus vat Epicurus zijn materialistische

  fysica samen. Dit alles met als doel aan te tonen hoe de

  werkelijkheid in elkaar zit en te laten zien dat de mens geen angst

  moet hebben voor de dood of de goden.

  Als empiricus vertrekt Epicurus vanuit de waarneming. De

  waarneming is de maatstaf voor het verklaren van de werkelijkheid.

  Voor Epicurus is iets dan ook onwaar als er geen sprake is van

  bevestiging