Bruto Stedelijk Geluk

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Bruto Stedelijk Geluk

 1. 1. ndvr b ruto ste de li j k g e lu k Congres Stadsmonitor 17.03 Thuis in de Stad
 2. 2. REACTIE OP KAPITALISME+INHEEMS (BOEDDHISTISCH) WERELDBEELD b ru to n ati o n a a l g e lu k b h u ta n
 3. 3. REACTIE OP KAPITALISME+ } INHEEMS (BOEDDHISTISCH) WERELDBEELD POLITIEK ECONOMISCH MAATSCHAPPELIJK ONTWIKKELING FILOSOFIE / ALTERNATIEF PARADIGMA b ru to n ati o n a a l g e lu k b h u ta n
 4. 4. REACTIE OP KAPITALISME+ } INHEEMS (BOEDDHISTISCH) WERELDBEELD POLITIEK ECONOMISCH MAATSCHAPPELIJK ONTWIKKELING BEYOND GDP - INDICTORS FOR SD & WELLBEING GNH INDEX + GNH SCREENING TOOLS FILOSOFIE / ALTERNATIEF PARADIGMA b ru to n ati o n a a l g e lu k b h u ta n
 5. 5. DUURZAME SOCIO- ECONOMISCHE VOORUITGANG BEHOUD EN PROMOTIE VAN CULTUUR BESCHERMING VAN DE NATUUR GOED BESTUUR
 6. 6. HOLISTISCH WAARDENSYSTEEM - ANALYTISCHE INDEX - INTEGRALE BENADERING VAN ONTWIKKELING ndvr
 7. 7. 2008 The State shall strive to promote those conditions that will enable the pursuit of Gross National Happiness. Article 9 - Principles of State Policy ndvr
 8. 8. REACTIE OP KAPITALISME+ } INHEEMS (BOEDDHISTISCH) WERELDBEELD POLITIEK ECONOMISCH MAATSCHAPPELIJK ONTWIKKELING BEYOND GDP - INDICTORS FOR SD & WELLBEING GNH INDEX + GNH SCREENING TOOLS FILOSOFIE / ALTERNATIEF PARADIGMA b ru to n ati o n a a l g e lu k b h u ta n WAARDENTRADITIE Bhutaanse bouwtraditie Boeddhistische architectuur Traditional Ecological Knowledge Local Environmental Knowledge
 9. 9. REACTIE OP KAPITALISME+ } INHEEMS (BOEDDHISTISCH) WERELDBEELD POLITIEK ECONOMISCH MAATSCHAPPELIJK ONTWIKKELING BEYOND GDP - INDICTORS FOR SD & WELLBEING GNH INDEX + GNH SCREENING TOOLS FILOSOFIE / ALTERNATIEF PARADIGMA b ru to n ati o n a a l g e lu k b h u ta n WAARDENTRADITIE Bhutaanse bouwtraditie Boeddhistische architectuur Traditional Ecological Knowledge Local Environmental Knowledge sustainable collective solidarity just social holistic humanist constructive fair balance inclusive temporary individual egoistic unjust asocial reductionistic inhumane destructive unfair imbalance exclusive
 10. 10. REACTIE OP KAPITALISME+ } INHEEMS (BOEDDHISTISCH) WERELDBEELD POLITIEK ECONOMISCH MAATSCHAPPELIJK ONTWIKKELING BEYOND GDP - INDICTORS FOR SD & WELLBEING GNH INDEX + GNH SCREENING TOOLS FILOSOFIE / ALTERNATIEF PARADIGMA b ru to n ati o n a a l g e lu k b h u ta n WAARDEN PLANNING IN BHUTAN TRADITIE Bhutaanse bouwtraditie Boeddhistische architectuur Traditional Ecological Knowledge Local Environmental Knowledge sustainable collective solidarity just social holistic humanist constructive fair balance inclusive temporary individual egoistic unjust asocial reductionistic inhumane destructive unfair imbalance exclusive
 11. 11. MaartenDesmet
 12. 12. REACTIE OP KAPITALISME+ } INHEEMS (BOEDDHISTISCH) WERELDBEELD POLITIEK ECONOMISCH MAATSCHAPPELIJK ONTWIKKELING BEYOND GDP - INDICTORS FOR SD & WELLBEING GNH INDEX + GNH SCREENING TOOLS FILOSOFIE / ALTERNATIEF PARADIGMA b ru to n ati o n a a l g e lu k b h u ta n WAARDENTRADITIE Bhutaanse bouwtraditie Boeddhistische architectuur Traditional Ecological Knowledge Local Environmental Knowledge sustainable collective solidarity just social holistic humanist constructive fair balance inclusive temporary individual egoistic unjust asocial reductionistic inhumane destructive unfair imbalance exclusive
 13. 13. REACTIE OP KAPITALISME+ } INHEEMS (BOEDDHISTISCH) WERELDBEELD POLITIEK ECONOMISCH MAATSCHAPPELIJK ONTWIKKELING BEYOND GDP - INDICTORS FOR SD & WELLBEING GNH INDEX + GNH SCREENING TOOLS ? ? ? FILOSOFIE / ALTERNATIEF PARADIGMA b ru to n ati o n a a l g e lu k b h u ta n WAARDEN PLANNING IN BHUTAN TRADITIE Bhutaanse bouwtraditie Boeddhistische architectuur Traditional Ecological Knowledge Local Environmental Knowledge sustainable collective solidarity just social holistic humanist constructive fair balance inclusive temporary individual egoistic unjust asocial reductionistic inhumane destructive unfair imbalance exclusive
 14. 14. wa a rom i n dic ator e n? wat wor dt e r m e e ge da a n? w i e n e e mt da a r i n w e l k e v e r a nt woor de l i j k h e i d? ndvr
 15. 15. b ru to s te d e li j k g e lu k sta dspl a n n i n g a l s h e fb oom people profit planet ndvr
 16. 16. b ru to s te d e li j k g e lu k sta dspl a n n i n g a l s h e fb oom people prosperity profit planet ndvr
 17. 17. a- Maar om- ant maar er waar- Wie kan t is de b ru to s te d e li j k g e lu k sta dspl a n n i n g vo lge ns w e l z i j nsi n dic ator e n ndvr
 18. 18. b ru to s te d e li j k g e lu k b sg a l s wa a r de nsyste e m h o e h a n de l e n vo lg e ns lo k a l e wa a r de n di e b i j dr ag e n tot o ns w e l z i j n? h o e p l a n n e n vo lg e ns di e wa a r de n? h o e kom e n di e wa a r de n tot sta n d? w i e h e e f t w e l k e v e r a n t wo o r de l i j k h e i d h i e r i n? wa a r k r i j g e n b u r g e r s e n p l a n n e r s wa a r de n a a n g e l e e r d? h o e k a n p l a n n e n vo lg e ns e e n b e pa a l d wa a r de nsyst e e m h e t b ru to st e de l i j k g e lu k v e r h o g e n? b s g a l s k a de r dat o ns to e l a at n a t e de n k e n ov e r de sta d , h e t w e l z i j n va n de b e wo n e r s e n h o e de z e t w e e i n r e l at i e sta a n tot e l k a a r ndvr
 19. 19. b ru to s te d e li j k g e lu k sta ds m on itor b s g k a n b e sc h o u w d wo r de n a l s g r a a dm ete r vo o r so c i a l e e n eco lo g isc h e du u r z a a m h e i d m a a r n i et v r i j b l i j v e n d (z i e b n g -b e l e i d i n b h u ta n) o o k sta ds m on ito r is o p g e b o u w d va n u it e e n du u r z a a m h e i dsv isi e o p de sta d so c i a l e co h e si e a l s di m e nsi e i n sta ds m on ito r (va lt i n b n g i n de x on de r h et dom e i n g e m e e nsc h a p sv ita l ite it )
 20. 20. b ru to s te d e li j k g e lu k sta ds m on itor - so c i a l e co h e si e DEELNAME AAN BUURTACTIVITEITEN INTENSITEIT VAN CONTACTEN TEVREDENHEID OVER HET CONTACT IN DE BUURT FIERHEID OVER DE EIGEN STAD TEVREDENHEID OVER DE BUURT TEVREDENHEID OVER DE STAD SOCIALE INTEGR ATIE IN DE BUURT HOUDING TEGENOVER DIVERSITEIT VERTROUWEN IN DE MEDEMENS ACTIEVE BETROKKENHEID VAN DE BURGER AANDEEL INWONERS DAT ACTIEF IS IN EEN BEWONERSGROEP VRIJWILLIGERSWERK MANTEL ZORG
 21. 21. b ru to s te d e li j k g e lu k sta ds m on itor de sta ds m on ito r (e n z i j n i n di c ato r e n) is i n te r e ss a n t a l s di e i n g e z et wo r dt i n e e n p ro c e s , b e l e i dsst u r e n d is e n e r du i de l i j k c om m itm e n t is e n v e r a nt wo o r d e l i j k h e i d wo r dt o p g e n om e n b i j de i n vo e r i n g o f v e r b ete r i n g va n b e pa a l de i n di c ato r e n . di e v e r a n t wo o r de l i j k h e i d k a n o p m e e r de r e n i v e aus l i g g e n , va n de b u r g e r s , g e m e e nsc h a p pe n , b u u rte n , p l a n n e r s , tot (lo k a l e) ov e r h e de n . ndvr
 22. 22. b ru to s te d e li j k g e lu k n dv r ruimtelijke expertise participatie sociale kennis b ru to s te d e li j k g e lu k n dv r - b ru g fu n c ti e ndvr welzijn - sociale cohesie
 23. 23. dameen buurt in verandering ndvr
 24. 24. DAM Antwerpen
 25. 25. 6 | ndvr damstation, spoor noord De bewonersgroep Dam 2008, actief vanaf 96, probeerde de inspraak te bevorderen rond verschillende dossiers in de directe omgeving van de wijk. Het aanpakken van de veiligheid aan de Schijnpoortbrug, het kindvriendelijk inrichten van open ruimte, het heropwaarderen van de detailhandel op den Dam, de komst van de HST en de realisatie van Park spoor Noord waren projecten waarop werd ingezet. eerste damcomit In juni 2012 werd het eerste Damcomit georganiseerd. Het Damcomit wil een informatiepunt zijn voor alle buurtbewoners, handelszaken, verenigingen en bezoekers van Den Dam. www.dendam2060.be petitie inspraak slachthuissite Als reactie op plannen van het stadsbestuur om het gebied Slacthuissite-Lobroekdok- Noordschippersdok te herontwikkelen, start het Damcomit een petitie met de vraag van begin af betrokken te worden in het project. Dit vanuit het motto liever vooraf vragen dan achteraf klagen. De stad neemt deze uitgestoken hand aan en ondersteunt dit participatietraject. inspraak structuurschets Tussen 1970 en 1972 werd door de toen net opgerichte dienst planologie een structuurschets voor den Dam opgemaakt. Op 29 februari en 30 mei 1971 werden twee hearings georganiseerd die de meest prangende vragen van den Dam naar voor moest brengen. 400 mensen waren hierop aanwezig. De meeste opmerkingen handelden over de weginfrastructuur op den Dam, de hygine en groen en recreatie. Op basis van deze opmerking werd een structuurschets voor de wijk opgemaakt. 1971 1997 20132012 buurt in verandering | 7 2014 verkoop deel slachthuissite aan land-invest group In februari 2014 werd een deel van de Slachthuissite verkocht aan Land-invest group. Hierdoor werd een extra eigenaar betrokken bij de ontwikkeling van de site en werd de projectdefinitie heronderhandeld met een verschuiving van de aanvang opmaak Masterplan tot gevolg. valentijnsakkoord: ondertunneling albertkanaal Na de plan Mer Oosterweelverbinding werd in februari 2014 het zogenaamde Valentijnsakkoord gesloten binnen de Vlaamse Regering. Dit akkoord herbevestigde de keuze voor de Oosterweelverbinding. Daarnaast werd ook de kruising met het Albertkanaal herbekeken met een ingetunnelde oplossing als gevolg. In de buurt blijft er echter bezorgdheid bestaan over de milieu- en mobiliteitsdruk van de Oosterweel op de buurt. Dit zal verder moeten worden bekeken. goedkeuring ontwerp ijzerlaan De herontwikkeling van de IJzerlaan is een van de concrete dossiers die in de meest nabije toekomst het aanzicht van de Dam Verandert. Met de goedkeuring van het ontwerp kan de realisatie in 2015 en 2016 van start gaan. 5