Nota Edu 3093

download Nota Edu 3093

of 33

Transcript of Nota Edu 3093

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  1/33

  NOTA EDU 3109 ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN SEMASA

  i. BAB 1

  2) INTEGRASI NASIONAL AKIBAT KERETAKAN INTEGRASI NASIONAL

  - Perbezaan budaya dan agama

  - Ketidakpuasan hati

  - Kedudukan Geografi

  CABARAN MEWUJUDKAN SATU SISTEM SOSIAL

  - Agama dan kebudayaan

  - Dasar Penjajah British

  - Sistem pendidikan, persekolahan dan bahasa yang berlainan

  - Amalan ekonomi yang berlainan

  - Perbezaan politik mengikut bangsa, kaum dan etnik

  PUPUK INTEGRASI NASIONAL MELALUI DASAR PELAJARAN

  - Sistem Pendidikan Kebangsaan

  - Agenda Memperkasakan SK

  - Penerapan Nilai

  - Mata Pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan- Konsep Sekolah Wawasan

  - Aktiviti Kurikulum dan Kokurikulum

  - Perkasakan bahasa Kebangsaan

  - Pemantapan Aktiviti

  - Pupuk Kefahaman

  - Dasar Pelajaran kebangsaan

  - menggunakan sukatan pelajaran, buku teks, peperiksaan

  - pakaian seragam

  - sistem latihan guru

  - bahasa penghantar yang sama

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  2/33

  USAHA BAGI MEMASTIKAN INTEGRASI NASIONAL TERUS DIPELIHARA

  DAN DIPERKUKUHKAN

  - melaksanakan sistem pendidikan kebangsaan

  - menjadikan agenda memperkasakan SK

  - menerapkan nilai jati diri, budi bahasa dan seni budaya dilaksanakan

  secara sisipan dalam tajuk-tajuk mata pelajaran yang bersesuaian.

  - memperkenalkan mata pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan pada tahun

  2003

  - memperkenalkan Konsep Sekolah Wawasan

  - melaksanakan beberapa aktiviti bagi menerapkan semangat patriotisme

  secara berterusan melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum

  PUPUK INTEGRASI NASIONAL MELALUI RIMUP

  - Modul Aktiviti Kecemerlangan Akademik

  - Modul Aktiviti Kesukanan dan Permainan

  - Modul Aktiviti Kokurikulum

  - Modul Aktiviti Khidmat Masyarakat

  - Modul Aktiviti Meningkatkan Patriotisme

  TINDAKAN KPM UNTUK PUPUK INTEGRASI NASIONAL

  - Sekolah sebagai alat perpaduan

  - Sistem persekolahan yang sama

  - Penggunaan Bahasa Melayu

  - Pendedahan kepada nilai

  - Seminar/forum

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  3/33

  PENGLIBATAN KOMUNITI SETEMPAT UNTUK PUPUK INTEGRASI

  NASIONAL

  - Program Permuafakatan Masyarakat

  - Hari Keluarga

  - Acara Kebudayaan

  - Sambutan Perayaan

  - Aktiviti Kokurikulum

  - Bulan Kemerdekaan

  - Lawatan ziarah

  - Bina Insan

  3) PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN

  - Semua dapat hak yang sama

  - Sekolah dapat kemudahan yang sama

  - Sekolah Wawasan,kongsi kemudahan

  - Sekolah satu aliran

  - Amalan kehidupan

  - Peluang pendidikan yang sama

  - Persamaan hak

  - Peluang yang luas

  - Pembangunan sumber manusia

  TUMPUAN DALAM PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN

  - Basmi buta huruf

  - Pendidikan universal

  - Penyediaan infrastruktur

  - Guru terlatih yang mencukupi

  - Pra sekolah untuk semua

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  4/33

  STRATEGI PELABURAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN

  - Pendidikan asas perlu disediakan kepada semua kanak-kanak dan orang

  dewasa sesuai dengan sumber yang ada. Dalam jangka masa panjang sistem

  pendidikan formal dan tidak formal perlu dibangunkan pada setiap peringkat

  pendidikan.

  - Untuk meningkatkan produktiviti dan memperluaskan ekuiti sosial,

  peluang pendidikan perlu disediakan tanpa mengira perbezaan jantina, latar

  belakang etnik dan status sosioekonomi.

  - Sistem pendidikan perlucuba meningkatkan kecekapan dalaman dalam

  pengurusan.

  - pengagihan dan penggunaan sumber sedia ada untuk meningkatkan

  kuantiti dan kualiti pendidikan.

  - Pendidikan patut mempunyai kaitan dengan kerja dan persekitaran dalam

  usaha untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti pendidikan, pengetahuan dan

  kemahiran perlu untuk perkembangan ekonomi, sosial dan lain-lain.

  RUMUSANNYA, TUMPUAN BANK DUNIA DALAM PENDIDIKAN

  - Pendidikan asas

  - Pendidikan wajib untuk semua

  - Kecekapan dalam pengurusan

  - Pengagihan sumber

  - Keperluan dengan pasaran kerja PENDIDIKAN NEGARA

  - Pelbagai peringkat

  - Kurikulum yang sama

  - Penubuhan sekolah agama rakyat

  - Peningkatan bilangan pelajar ke universiti

  - Pendidikan swasta

  - Pendidikan untuk semua

  - Pengagihan sumber kewangan

  - Pendidikan sejagat

  - Pertambahan guru dan bilangan kelas

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  5/33

  - Pendidikan Bertaraf Dunia

  - Pendidikan berterusan

  - Pendemokrasian pendidikan

  - Pendidikan berkualiti

  4) TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO T

  ONGGAK PENDIDIKAN UNESCO ADALAH BERDASARKAN KEPADA

  - pelajar belajar untuk tahu

  - belajar untuk membuat

  - belajar untuk menjadi apa

  - belajar untuk hidup bersama

  KEJAYAAN SEKOLAH MENURUT UNESCO

  - Pengurus punyai kuasa autonomi

  - Memperkasakan kapasiti

  - Struktur terurus

  - Ukuran prestasi

  - Pemantauan prestasi

  - Kawalan sumber

  - ketelusan

  MENURUT LAPORAN UNESCO (2005), KUASA AUTONOMI BAGI

  MENGURUSKAN PERJALANAN SEKOLAH SECARA KESELURUHANNYA

  - pengurusan sekolah mesti mempunyai strategi untuk memperkasa

  kapasiti dan kepemimpinannya.

  - sekolah perlu mempunyai maklumat tentang prestasinya untuk mengukur

  kekuatan, kelemahan dan prioritinya.

  - sekolah memerlukan struktur yang terurus dan professional.

  - kerajaan pusat perlu terus memainkan peranan kritikal terutamanya dari

  segi pemantauan prestasi sekolah.

  - sekolah perlu mengawal sumber-sumber.

  - pengurusan sekolah mesti telus.

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  6/33

  TUJUAN TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO

  - Memenuhi keperluan pembelajaran asas

  - Membentuk wawasan

  - Akses kepada universal

  - Focus terhadap pembelajaran

  - Perluaskan skop

  - Penambahbaikan persekitaran

  - Perkukuhkan perkongsian

  - Pembangunan dasar

  - gerakkan sumber

  - perpaduan antarabangsa

  DASAR KPM DAN KAITANNYA DENGAN TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO

  - Perkembangkan potensi individu

  - Tingkatkan kreativiti

  - Sistem pendidikan yang cekap

  - Pusat kecemerlangan pendidikan

  - Tingkatkan martabat pendidikan

  4) GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN CABARAN GLOBALISASI

  DALAM PENDIDIKAN ADALAH DARI SEGI YANG BERIKUT

  - Keperluan terhadap pembelajaran berterusan.

  - Inovasi dalam pelaksanaan kurikulum

  - Penggunaan teknologi telekomunikasi dan maklumat.

  - Pengurusan pendidikan.

  - Pembentukan jati diri pelajar.

  - Kualiti guru.

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  7/33

  PERLU KEPADA PERUBAHAN KURIKULUM Antara perubahan yang dapat

  diperhatikan adalah seperti yang berikut

  - Sekolah Bestari: Tumpuan kepada proses pengembangan dan

  pemupukan pembelajaran dengan menggunakan komputer dan penggunaan

  multimedia.

  - Projek Sekolah Net: Penggunaan komputer peribadi dan persekitaran

  Local Area Network (LAN). Guru berfungsi sebagai penerima maklumat sesuatu

  bahan kurikulum dan pembelajaran daripada luar dan kemudian menyalurkannya

  kepada pelajar.

  - Projek Smart Lab: Menggunakan jaringan komputer bagi membolehkan

  pelajar mengakses ilmu dan maklumat daripada pelbagai sumber dengan guru

  berfungsi sebagai pemandu, pelayar dan pemudahcara.

  - Projek Sekolah Vista: Perisian aplikasi bagi pengurusan bilik darjah untuk

  pengajaran dan pembelajaran. Ini bagi membolehkan guru menguruskan bilik

  darjah dengan berkesan dan memberi peluang kepada pelajar berkomunikasi

  secara elektronik dengan rakan dan guru.

  PERSEDIAAN MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL IAITU DARI SEGI

  - Mempunyai budaya pembelajaran sepanjang hayat.

  - Mempunyai kebolehan untuk berkomunikasi dalam bahasa ibunda dan

  bahasa antarabangsa.

  - Menguasai kemahiran teknologi untuk keperluan pekerjaan dan

  kehidupan seharian.

  - Bersedia dari segi kognitif untuk tugasan yang kompleks dan mencabar,

  menyelesaikan masalah serta menjana pengetahuan baru.

  - Menjadi warganegara yang bertanggungjawab dari segi sosial, politik dan

  budaya.

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  8/33

  KESAN GLOBALISASI PENDIDIKAN

  - Pembelajaran sepanjang hayat

  - Kebolehan berkomunikasi

  - Kemahiran teknologi

  - Kesediaan kognitif

  - Warganegara bertanggungjawab

  CABARAN GLOBALISASI KEPADA GURU

  - Kesediaan guru

  - Pertambahan beban

  - Kekurangan sokongan pengurusan

  - Pengurusan pendidikan

  - Sikap guru

  - Perbezaan tahap pengetahuan

  - Penggunaan teknologi

  - Pembentukan jati diri

  - Budaya sekolah

  - Perkembangan profesionalisme guru

  KESAN NEGATIF GLOBALISASI

  - Negara lemah ditindas

  - Ketidakadilan perkongsian

  - Pemantauan yang mendalam

  - Permintaan pasaran tenaga kerja

  - Meminggirkan bahasa melayu

  - Terbuka kepada persaingan tidak sihat

  - Pengkomersilan pendidikan

  - Penafian pendemokrasian pendidikan

  - Penghayatan ilmu terhakis

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  9/33

  5) KEPELBAGAIAN BUDAYA

  - Perlu keadilan

  - Peluang pendidikan kepada semua

  - Pupuk melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum

  - Program sekolah berkembar

  KEPELBAGAIAN SOSIO BUDAYA PELAJAR HARUSLAH DITANGANI

  DENGAN BIJA. BERIKUT ADALAH BEBERAPA CADANGAN YANG BOLEH

  DILAKSANAKAN UNTUK MENJAYAKAN ISI TERSEBUT.

  - Menjadikan sekolah kebangsaan sebagai peneraju sistem pendidikan

  negara. Memastikan sokongan dan pembiayaan secara adil kepada sekolah-

  sekolah agama rakyat, sekolah kebangsaan Cina dan Tamil, sekolah mubaligh,

  sekolah vokasional dalam usaha bersama untuk meningkatkan taraf pendidikan

  negara.

  - Mengimbangi penekanan kepada sistem peperiksaan dengan sistem

  pembelajaran berasaskan pemikiran kritis dan analitikal dengan matlamat

  mencari kebenaran.

  - Memastikan setiap pelajar yang berkelayakan mendapat tempat di

  institusi pengajian tinggi awam tanpa mengira latar belakang.

  - Meminda Akta Universiti dan Kolej Universiti 1974 demi mewujudkan iklim

  yang kondusif dalam bentuk jaminan kebebasan akademik dan autonomi

  universiti kearah mempertingkatkan mutu pendidikan setanding dengan negara-

  negara maju.

  - Memastikan pelantikan naib canselor, rektor, dan lain-lain penjawat

  tertinggi akademik dilakukan berdasarkan kelayakan dan kelulusan Majlis Senat.

  - Memperbaiki mutu dan kemudahan sekolah yang daif di pedalaman

  khususnya di Sabah dan Sarawak.

  - Meningkatkan mutu pendidikan guru bagi setiap peringkat sekolah dan

  menambah jumlah guru terlatih mengikut permintaan.

  - Menyediakan peluang latihan peringkat tinggi untuk guru dan pensyarah

  supaya pengetahuan dan kemahiran profesional mereka sentiasa selaras

  dengan perkembangan semasa.

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  10/33

  - Mengkaji kembali skim perkhidmatan guru dan menambah skim

  rangsangan bagi mereka yang mengajar di pedalaman.

  - Menyediakan biasiswa berasaskan merit dan bantuan kewangan lain

  berasaskan keperluan dengan keutamaan kepada pelajar miskin dari kawasan

  luar bandar dan pedalaman.

  - Menekankan betapa mustahaknya pelajar menguasai pelbagai bahasa

  termasuk Bahasa Inggeris, Bahasa Arab, Bahasa Cina sebagai bahasa-bahasa

  utama dunia dan juga bahasa-bahasa ibunda.

  - Menyediakan tempat dan latihan kepada mereka yang keciciran.

  - Meluaskan skop Lembaga Pentauliahan Kebangsaan untuk memantau

  dan mencadangkan pengiktirafan sijil, diploma dan ijazah dari dalam dan luar

  negara yang memenuhi piawaian akademik yang boleh diterima termasuklah sijil

  dan Diploma Muadalah (diploma berkembar).

  CADANGAN TANGANI KEPELBAGAIAN SOSIOBUDAYA

  - Sekolah kebangsaan sebagai peneraju

  - Kelayakan pelajar jadi penentuan

  - Pindaan akta

  - Tingkatkan kemudahan

  - Tingkatkan mutu pendidikan guru

  - Peluang latihan

  - Biasiswa kepada yang berkelayakan

  - Kuasai pelbagai bahasa

  6) PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN

  KOMUNIKASI (TMK)

  - Suasana lebih kondusif

  - Mudah hasilkan bahan

  - Kepelbagaian media

  - Maklumat pelbagai

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  11/33

  TERDAPAT 3 ASAS PENTING DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI

  MAKLUMAT IAITU

  - teknologi maklumat adalah untuk mengumpul maklumat. Ia digunakan

  untuk suntingan dengan menggunakan teknologi.

  - memanipulasikan maklumat dan proses semula imej.

  - proses berkomunikasi iaitu ia menjelaskan bagaimana teknologi

  maklumat digunakan untuk berkomunikasi bagi mendapatkan maklumat daripada

  sumber kepada penerima.

  PERUBAHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

  - Kuasa penggerak

  - Pelaksanaan

  - Pemudahan bertindak

  - Kaedah perubahan

  - Permulaan perubahan

  IMPLIKASI TMK

  - penggunaan komputer dalam sistem organisasi yang mampu merubah

  cara kerja dan penyesuaian pekerja dengan sesuatu tugasan.

  - menjadikan sesuatu keputusan yang ingin dilaksanakan oleh organisasi

  menjadi lebih terancang dan telus terutama organisasi yang mempunyai

  maklumat yang banyak dan terdapat perkara kerahsian.

  - mampu untuk mengawal selia dengan lebih terancang dan tersusun tanpa

  wujud kekhilafan dalam perlaksanaannya.

  - kemampuan sistem komputer yang mempunyai internet dan

  perkembangan sistem komunikasi juga akan lebih menjurus kearah

  berkomunikasi secara interpersonal dan bukan secara bersemuka yang lazim

  dilaksanakan dalam organisasi.

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  12/33

  KOMPUTER DALAM PENDIDIKAN

  - Pendidikan jarak Jauh

  - Reformasi dalam pendidikan

  - Mudah beri maklumbalas

  - Sebagai bahan pengajaran pembelajaran

  - Alat komunikasi

  - Memudahkan pemahaman

  7) GEJALA SOSIAL

  PENGKELASAN MASALAH SOSIAL BOLEH DIPECAHKAN KEPADA 3

  BAHAGIAN IAITU

  - Jenis kesalahan jenayah seperti mencuri basikal, melawan guru,

  bertumbuk sesama pelajar, berjudi dan mencuri kertas soalan ujian.

  - Jenis kesalahan gengsterisme seperti menjadi ahli kumpulan geng,

  mengutip duit pau daripada pelajar lain, mencari gaduh dengan kumpulan lain,

  memaksa kumpulan lain untuk menjadi ahli kumpulan dalam geng dan

  berkelakuan seperti samseng.

  - Jenis kesalahan kurang sopan dan biadab seperti menghisap serta

  menyimpan rokok, mengganggu pelajar perempuan, melawan pengawas, bising

  dalam bilik darjah, minum serta menyimpan minuman keras, berbohong,

  berambut panjang, mengeluarkan kata-kata lucah, menonton dan menyimpan

  filem lucah dan lain-lain.

  PUNCA GEJALA SOSIAL

  - Globalisasi dan modenisasi

  - Keruntuhan institusi keluarga

  - Media-massa

  - Kelemahan undang-undang

  - Sikap remajA

  - Sikap ibu bapa

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  13/33

  KESAN NEGATIF

  - Kepada individu sendiri

  - Menjejaskan negara

  - Keruntuhan nilai agama

  TANGANI GEJALA SOSIAL

  - Peranan ibu bapa

  - Peruntukan undang-undang

  - Pendekatan akademik

  - Didikan agama

  - Peranan ahli masyarakat

  BAB 2 GURU DAN PERUNDANGAN

  1) PENDAHULUAN

  - Golongan guru hendaklah memastikan martabat perguruan sentiasa

  dipertingkatkan dari semasa ke semasa ke tahap yang lebih tinggi dan dihormati.

  - Oleh yang demikian Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan

  Tatatertib) telah diperkenalkan untuk menjadi panduan kepada guru dan kaki

  tangan kerajaan yang lain dalam melaksanakan tanggungjawab yang

  diamanahkan.

  - Dalam konteks pendidikan, setiap guru harus memahami sepenuhnya

  peraturan Kelakuan dan Tatatertib 1993 dan telahpun dibuat pindaannya

  pada 2002.

  - Di samping itu Akta Pendidikan 1996 juga harus diperhalusi dengan teliti

  demi menjayakan matlamat pendidikan negara.

  2) PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN

  TATATERTIB) 1993 (PINDAAN 2002)

  - Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) (Pindaan)

  2002 dan mula berkuatkuasa pada 20 Jun 2002.

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  14/33

  - Pindaan ini melibatkan Peraturan 2 iaitu Peraturan-Peraturan Pegawai

  Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [P.U. (A) 395/1993], yang disebut

  Peraturan-Peraturan ibu. Dalam peraturan ini, pindaan dibuat terhadap

  peraturan 2 dengan memotong subperaturan 2(2).

  - Tujuan utama peraturan adalah untuk menjaga imej kerajaan khasnya

  dan Perkhidmatan Awam amnya.

  - Tindakan tatatertib merupakan langkah yang perlu diikuti bagi

  menghukum pegawai awam yang didapati melanggar mana-mana peraturan

  supaya dapat memperbaiki tingkah laku mereka pada masa hadapan dan pada

  masa yang sama dapat dijadikan panduan kepada orang lain.

  3) RASIONAL PERATURAN TATATERTIB INI DILAKSANAKAN ADALAH

  UNTUK MEMASTIKAN PEGAWAI AWAM

  - melaksanakan tugas dengan cekap, beramanah dan bertanggungjawab -

  meletakkan kepentingan awam lebih utama daripada kepentingan mereka

  sendiri

  - menjaga imej perkhidmatan awam

  - yang melakukan kesalahan / melanggar peraturan dihukum.

  4) FAKTOR PENURUNAN KES INI ADALAH SEPERTI YANG BERIKUT

  - Program Latihan dan Taklimat

  - Perkhidmatan Kaunseling

  - Penguatkuasaan Peraturan-peraturan Tatakelakuan

  5) PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN

  TATATERTIB) 1993, (PINDAAN) 2002 (P.U.A.246). YANG TELAH MULA

  DIKUATKUASAKAN PADA 20.6.2002, ANTARA PERATURAN YANG

  DIMASUKKAN DALAM PERATURAN INI ADALAH SEPERTI YANG BERIKUT

  - Jenis-Jenis Kesalahan Yang Membolehkan Diambil Tindakan Tatatertib.

  - Jenis-Jenis Tindakan Tatatertib Yang Boleh Diambil Terhadap Pegawai

  Yang Melakukan Kesalahan

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  15/33

  - Hukuman Tindakan Tatatertib

  PERATURAN 3A

  - Penjawat awam wajib mematuhi peraturan-peraturan yang telah

  ditetapkan dan tindakan tatatertib boleh dikenakan kepada pegawai yang ingkar

  PERATURAN 3B

  - Seseorang pegawai dikehendaki memberi aku janji sebagaimana yang

  diperuntukkan dalam Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (PU.A.176) Lantikan,

  Naik Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan

  PERATURAN 3C

  - Menjadi tanggungjawab seseorang pegawai untuk menjalankan kawalan

  dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil

  tindakan yang sesuai dengan segera terhadap mana pegawai yang melanggar

  mana-mana peruntukan peraturan-peraturan ini

  - Pegawai yang gagal menjalankan kawalan dan pengawasan atau gagal

  mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melanggar mana-

  mana peruntukan peraturan-peraturan ini hendaklah disifatkan cuai dan tidak

  bertanggungjawab dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib.

  PERATURAN 4 (1)

  - Seseorang pegawai hendaklah pada setiap masa memberikan taat

  setianya kepada Yang di- Pertuan Agong, Negara dan Kerajaan.

  - Pegawai hendaklah sentiasa menjaga, memelihara dan mempertahankan

  kedaulatan dan maruah negara, hormat dan patuh kepada undang- undang serta

  berusaha untuk berbakti kepada negara. Antara contoh pelanggaran peraturan

  4(1) adalah seperti berikut;

  Bersubahat dengan musuh negara

  Membocorkan rahsia Kerajaan.

  Memburuk-burukkan serta memperkecil-kecilkan dasar serta tindakan

  Kerajaan.

  Menjadi Anggota Jemaah Islamiah

  Menyertai Kesatuan Militan Malaysia

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  16/33

  PERATURAN 4(2), SESEORANG PEGAWAI TIDAK BOLEH

  - membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadinya;

  - berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan

  kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya)

  - berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak

  yang munasabah bahawa

  - Seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan cara yang boleh

  memburukkan /mencemar nama baik perkhidmatan awam

  - Seseorang pegawai tidak boleh kurang cekap atau kurang berusaha

  - Seseorang pegawai tidak boleh tidak jujur atau tidak amanah

  - Seseorang pegawai tidak boleh tidak bertanggungjawab

  - membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar

  - Membantah atau melawan pegawai atasan

  - cuai dalam melaksanakan tugasnya;

  PERATURAN 7: MENYALAHGUNAKAN DADAH,PERKHIDMATAN PEGAWAI

  BOLEH DITAMATKAN ATAS KEPENTINGAN AWAM [PERATURAN 49]

  - sekiranya Pegawai Mencapai Umur Persaraan Pilihan. Contoh

  Pelanggaran Peraturan 7 adalah menghisap ganja, morfin, heroin atau menagih

  dadah.

  PERATURAN 9 : MENERIMA/ MEMBERI KERAIAN

  - Seseorang penjawat awam tidak boleh menerima / memberi keraian

  sekiranya keraian itu dapat dengan apa-apa cara mempengaruhi tugas rasmi

  kerana ini bercanggah Peraturan 4. Contoh pelanggaran peraturan 9 pula adalah

  seperti kontraktor meraikan ketua jabatan yang menjadi ahli lembaga tender

  seperti [keraian = belanja makan, hotel, tambang bercuti dan lain-lain].

  PERATURAN 11 : MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI EMOLUMEN/

  PENDAPATAN YANG SAH. Seseorang pegawai tidak boleh:

  - menyenggara taraf hidup melebihi emolumen/ pendapatan yang sah.

  - menguasai/memiliki sumber kewangan atau harta yang tak seimbang

  atau tak munasabah dengan emolumen/ pendapatan yang sah.

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  17/33

  PERATURAN 12 : MEMINJAM WANG/ MENJADI PENJAMIN TIDAK BOLEH

  MEMINJAM WANG / MENJADI PENJAMIN KEPADA MANA-MANA ORANG.

  PERATURAN 13: KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG SERIUS

  PERATURAN 16 : TIDAK BOLEH TERLIBAT DALAM PASARAN HADAPAN

  PERATURAN 18 : PENERBITAN BUKU DAN KARYA

  - Seseorang pegawai juga tidak boleh menerbitkan atau menulis buku,

  makalah atau karya lain berdasarkan maklumat rasmi terperingkat. Antara

  CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 18 adalah seperti menulis/menerbit

  buku dengan menggunakan maklumat rasmi terperingkat (rahsia besar, rahsia

  dan sulit).

  PERATURAN 20 : PENYUNTING AKHBAR/MAJALAH/JURNAL

  - Seorang penjawat awam adalah tidak boleh menjadi penyunting

  akhbar/majalah/jurnal kecuali, penerbitan; Jabatan Profesional pertubuhan

  sukarela yang tidak bercorak politik diluluskan secara bertulis oleh ketua

  jabatan

  PERATURAN 6PAKAIAN

  - Antara contoh pelanggaran Peraturan 6 adalah seperti Memakai singlet

  atau baju-T, tanpa kolar Memakai sarong, seluar pendek dan lain-lain

  6) RUMUSAN PERATURAN

  - Tingkatkan mutu perkhidmatan

  - Halng penyelewengan

  - Haling rasuah

  - Banyak beri pengajaran

  - Langkah pencegahan

  7) AKTA PENDIDIKAN 1996

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  18/33

  - merupakan lanjutan dan pembaharuan dari Akta Pelajaran 1961.

  - bertujuan memantapkan sistem pendidikan kebangsaan sejajar dengan

  kehendak dan cita-cita Malaysia untuk menjadi pusat kecemerlangan pendidikan

  yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia.

  - Akta ini berpaksi kepada perakuan-perakuan utama Penyata Razak

  1956 yang menjadi asas dasar pendidikan kebangsaan.

  - Akta baru ini juga banyak mengekalkan peruntukan yang masih relevan

  daripada Akta Pelajaran 1961.

  8) TUJUAN PENGGUBALAN AKTA PENDIDIKAN 1996 ADALAH UNTUK

  - memperluaskan skop dan memperkenalkan perundangan mengenai

  pendidikan.

  - Untuk memantapkan lagi sistem pendidikan kebangsaan bagi generasi

  muda sejajar dengan aspirasi negara menjadikan Malaysia sebagai pusat

  kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi.

  - Untuk menggariskan perundangan yang berkaitan dengan bidang

  pendidikan.

  - mencakupi perundangan pada tahap prasekolah hingga tahap pendidikan

  tinggi termasuk kerajaan dan sawasta.

  - memperkukuhkan kedudukan bahasa kebangsaan sebagai bahasa

  pengantar utama.

  - penyelarasan semua jenis kurikulum kategori sekolah melalui kurikulum

  kebangsaan.

  - menggunakan sistem penilaian dan peperiksaan yang sama.

  - Pendidikan Islam diperluaskan untuk pelajar Islam.

  - memperluaskan bidang kuasa Menteri Pendidikan.

  - mempertingkatkan pendidikan teknikal.

  - memperkukuhan latihan perguruan.

  - pendidikan swasta yang lebih sistematik.

  - memperkukuhkan kedudukan bahasa suku kaum.

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  19/33

  19) ANTARA KANDUNGAN AKTA PENDIDIKAN 1996

  - Seksyen 16: telah memberikan kategori kepada sekolah di Malaysia, tiga

  kategori iaitu kerajaan, bantuan kerajaan dan swasta. ini boleh menampung

  dengan jelas keperluan kelas tingkatan 6, kelas matrikulasi dan sebagainya.

  - Seksyen 17(2), memperuntukkan Bahasa Kebangsaan sebagai mata

  pelajaran wajib di semua sekolah.

  - seksyen 18 memperuntukkan semua sekolah perlu mengikut kurikulum

  kebangsaanmelainkan yang dikecualikan.

  - Seksyen 19 memperuntukkan semua sekolah menyediakan pelajar

  untuk PeperiksaanAwam, melainkan yang dikecualikan.

  - Seksyen 21 memberi kuasa kepada Menteri untuk menubuh dan

  menyenggara tadika.

  - Seksyen 37 dan seksyen 38 membolehkan politeknik mengadakan kursus

  pengajianatau program latihan bersama peringkat sijil atau lain-lain kelayakan

  dengan mana-mana universiti atau institusi pendidikan lain.

  - seksyen 47 (1), membolehkan maktab perguruan (maktab pendidikan)

  mengadakan kursus peringkat ijazah, diploma atau sijil dan mengadakan

  program kerjasama dengan universiti atau institusi pendidikan tinggi lain.

  - seksyen 40, yang membolehkan Menteri mengadakan kelas pendidikan

  khas di sekolah khas atau di mana-mana sekolah rendah atau menengah.

  - Seksyen 50 memperuntukkan supaya Pendidikan Islam wajib diajar di

  semua sekolahtermasuk sekolah swasta bila terdapat 5 atau lebih pelajar Islam.

  - Seksyen 69 semua pihak yang menganjurkan peperiksaan awam perlu

  mendapatkan kebenaran dari Pengarah Peperiksaan terlebih dahulu.

  - Seksyen 77 menjelaskan bahawa isntitusi pendidikan swasta yang

  menjalankan program "twinning" dan "lingkage" hendaklah mendapat kebenaran

  bertulis dari Menteri terlebih dahulu.

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  20/33

  BAB 3 TEKANAN EMOSI DALAM KALANGAN MURID

  1) PENGENALAN

  - Seseorang guru perlu sentiasa saling menerima antara satu sama lain

  dan menyediakan emosi pelajar.

  - Ini penting supaya semua pelajar melibatkan diri dalam setiap kegiatan

  keilmuan yang diadakan di sekolah.

  - Emosi pelajar perlu dikekal atau dipertingkatkan dengan pengajaran guru

  lebih bersifat pembimbing di sisi.

  - Guru perlu memahami emosi pelajar kerana perbezaan tingkah laku,

  sosial dan rohani dalam kalangan pelajar sememangnya.

  2) TANDA-TANDA AWAL GANGGUAN EMOSI ASPEK EMOSI YANG

  SEMAKIN SUKAR DILIHAT DALAM KEHIDUPAN PELAJAR KINI ADALAH

  SEPERTI BERIKUT

  - empati iaitu memahami orang lain secara mendalam

  - mengungkapkan dan memahami perasaan

  - mengendalikan amarah

  - kemandirian iaitu berdiri dengan sendiri atau berdikari

  - kemampuan untuk menyesuaikan diri

  - disukai oleh orang lain

  - kemampuan untuk memecahkan atau menghilangkan masalah antara

  mereka yang berada di sekeliling

  - semangat setiakawan

  - keramahan

  - sikap hormat-menghormati

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  21/33

  KEBIASAANNYA SESEORANG YANG MERASA EMOSINYA

  TERGANGGU ADALAH SEPERTI BERIKUT

  - Kecemasan dan marah

  - Sukar tunjukkan emosi tertentu

  - Alami kesulitan

  - Konflik

  3) GANGGUAN EMOSI BOLEH DIKATEGORIKAN KEPADA 3 KUMPULAN

  IAITU

  - gangguan emosi ringan

  - gangguan emosi sedarhana

  - gangguan emosi berat

  4) PUNCA GANGGUAN EMOSI

  - Persekitaran sekola

  - Gaya pengajaran guru

  - Peristiwa dalam keluarga

  - Pengaruh keluarga

  - Pengaruh rakan sebaya

  - Tindakan guru -

  5) TANDA-TANDA MASALAH EMOSI DAN SOSIAL DALAM KALANGAN

  PELAJAR ADALAH SEPERTI YANG BERIKUT

  - tidak hadir ke sekolah tanpa sebarang sebab munasaba

  - selalu mengantuk atau tertidur di dalam kelas

  - sentiasa kelihatan letih

  - kerap sakit perut

  - mudah diserang penyakit

  - duduk dalam keadaan yang tidak selesa

  - pencapaian akademik yang semakin merosot

  - sering berasa cemas, takut dan benci

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  22/33

  6) LANGKAH-LANGKAH MENANGANI GANGGUAN EMOSI

  - Peranan ibu bapa

  - Tindakan guru

  - Gaya pengajaran

  - Kepimpinan guru

  - Kefahaman terhadap minat dan sikap pelajar

  - Kerjasama

  - Penerapan nilai

  - Suasana ceria

  - Penerangan jelas

  7) HAK ASASI KANAK-KANAK

  - Menurut Hak Asasi Manusia, setiap warganegara layak mendapat

  peluang pendidikan

  - semua kanak-kanak berhak untuk belajar bersama-sama.

  - kanak-kanak tidak seharusnya diperkecil atau didiskriminasi

  - orang dewasa yang kurang upaya, menggambarkan diri mereka sendiri

  sebagai orang-orang yang terselamat di sekolah khas, mendesak

  untuk mengakhirkan pengasingan.

  - tiada sebab-sebab perundangan untuk memisahkan kanak-kanak

  daripada pendidikan mereka.

  8) ANTARA HAK SETIAP KANAK-KANAK ADALAH SEPERTI YANG

  BERIKUT

  - untuk dilahirkan, untuk mempunyai nama dan kewarganegaraan

  - untuk mempunyai keluarga yang akan menjaga dan menyayangi

  - untuk tinggal di dalam komuniti dan persekitaran yang aman dan damai

  - untuk mempunyai makanan yang mencukupi dan tubuh badan yang aktif

  dan sihat

  - untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan membentuk potensi diri

  - untuk diberi peluang untuk bermain dan beriadah

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  23/33

  - untuk dilindungi daripada penderaan, eksploitasi, kecuaian, keganasan

  dan bahaya

  - untuk dipertahankan dan diberi bantuan oleh kerajaan

  - untuk berupaya mengekspresi pandangan sendiri.

  9) KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK

  - Perkara 2: tiada diskriminasi

  - Perkara 3: diberi pelindungan

  - Perkara 6: hak untuk hidup

  - Perkara 13: kebebasan bersuara

  - Perkara 19: diberi peruntukan undang-undang

  - Perkara 23: menikmati kehidupan

  - Perkara 28:Hak pendidikan

  - Perkara 29: halatuju pendidikan

  - Perkara 30: hak dalam komuniti

  - Perkara 32: dilindungi dari segi ekonomi

  - Perkara 34: tiada eksploitasi

  10) Hak kanak-kanak:Seksyen 17

  - Dilindungi dari segi fizikal

  - Tiada penganiayaan

  - Pergaulan yang sihat

  - Hak kesihatan

  - Kemudahan bekalan makanan

  - Elak penderaan emosi

  BAB 4 TEKANAN EMOSI DALAM KALANGAN GURU

  Stres Maksud :

  - Satu penyakit mental

  - akibat proses penyesuaian diri

  - beri kesan kepada kehidupan

  - timbulkan reaksi fizikal dan emosi

  - timbulkan konflik dalam diri

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  24/33

  Punca Stres :

  - ketidakupayaan menghadapi situasi

  - harapan/permintaan terlalu tinggi

  - pelaksanaan pelbagai reformasi

  - hubungan antara individu

  - beban kerja

  - kerja perkeranian

  - kerenah pelajar

  - pengiktirafan profesional

  - sumber pengajaran

  - perhubungan kurang baik dengan rakan sekerja

  -sikap ibu bapa

  - sikap pihak pengurusan

  - kurang masa rehat

  Tahap Stres 1. Tahap amaran/ berjaga-jaga :

  Mangsa dapat menyelami aktiviti hidup yang dilakukan tapi sukar hendak

  menumpukan perhatian kepada tingkah lakunya.

  2. Tahap penentangan

  -Perlu bantuan luar

  - Tiada keupayaan dalam menentukan objektif tingkah laku dan kehidupannya.

  - kekuatan intrinsik dalaman bagi menghadapi kekangan stress semakin

  terhakis.

  3. Tahap tenat/kelesuan

  - tak lagi berpegang pada realiti hidup

  - sentiasa dipengaruhi kemurungan, kurang percaya pada org lain &

  mementingkan diri dalam perkara yang dilakukan.

  Tahap stres Bergantung Kepada :

  1. Jumlah birokrasi

  2. Perubahan dalam organisasi

  3. Teknologi tinggi

  4. Tuntutan pelanggan

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  25/33

  Langkah Menangani Stres Pekerjaan

  - tingkatkan sokongan sosial di tempat kerja

  - praktikkan pemikiran yang rasional dan positif

  - berkomunikasi secara berkesan

  - tangani kritikan dengan baik

  - tangani kemarahan dengan berkesan

  - atasi masalah dengan berkesan

  BURN OUT Maksud : Merupakan satu proses yang beransur-ansur dari

  seseorang yang komited sehinggalah kehilangan daya minat terhadap kerjaya.

  - bebanan tugas luar jangkaan

  - ketidakupayaan laksanakan tugas

  - pengaruhi produktiviti kerja

  - sanggup kehilangan kerja.

  3 Jenis Burn Out

  - keletihan emosi :dijelaskan dengan perasaan kelesuan dan kehabisan tenaga

  - depersonalisasi : sikap emosional dan melayakkan murid (klien) seolah-olah

  mereka (para murid) sebagai objek yang tidak berguna serta melabel murid

  dengan istilah-istilah tertentu atau technical jargon

  - kekurangan pencapaian peribadi

  Kesan Burn-Out

  - Boleh musnahkan kehidupan

  - bergantung kepada beban tugas

  - perlukan pelbagai pendekatan untuk mengatasinya

  Burn-out Guru

  - kurang bantu bentuk pelajar

  - pengurusan organisasi

  - ketandusan emosi

  - usaha maksimum, hasil minimum

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  26/33

  Tanda-tanda Burn-Out

  1. Tanda fizikal

  - rasa ketandusan dan letih

  - kerap sakit kepala

  - gangguan penghadaman

  - susah tidur

  2. Tanda perlakuan

  - mudah marah

  -sensitif

  - sukar mengawal perasaan

  - mudah menangis

  - rasa beban tugas

  3. Tahap burn-out

  - terlalu penat, jemu dengan kerja rutin/berulang-ulang dalam jangka masa yang

  panjang.

  - kurang kemahiran

  - penempatan kerja yang tidak sesuai

  - rasa tidaj dihargai

  - ekspektasi terlalu tinggi

  Kesan Burn-out

  1. Keletihan emosi

  - terlalu letih sehingga tidak berupaya melayan pelanggan, rakan sekerja dan ahli

  keluarga

  - emosi x stabil, mnjadi murung, cepat sedih, mudah terasa dan memandang

  negatif terhadap ssuatu perkara atau perkataan yang diucapkan oleh org lain.

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  27/33

  2. Kesan fizikal

  - kesihatan terjejas

  - kardiovaskular

  - gastrik

  - mengasingkan diri

  - bergaduh secara terbuka

  3. kesan organisasi

  - penurunan produktiviti

  - pengurusan tentang cuti bertambah

  - kes tatatertib/ disiplin bertambah.

  Langkah Pengurusan Tekanan Emosi

  - Memperbaiki persekitaran am

  - mcm kat tmpat kerja, kebisingan, bau, pencahayaan dll

  - Mengadakan sokongan psikologi dan runding cara

  - Meningkatkan kemahiran pengurusan masa

  - Melibatkan diri dalam hal keagamaan

  - Kemahiran relaksasi

  - Mengekalkan cara hidup sihat dan seimbang

  - Menggunakan kemahiran berkomunikasi yang berkesan

  - berfikiran realistik terhadap pekerjaan

  - rancang kerja

  - tingkatkan kemahiran selesaikan masalah

  - menerima sebarang perubahan dengan sikap wajar

  - amalkan komuniksi berkesan

  - amalkan cara hidup sihat

  - semaikan semangat berpasukan

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  28/33

  BAB6 PENGURUSAN INOVASI DAN PERUBAHAN PENDIDIKAN INOVASI

  GURU

  Bawa perubahan

  i. Penuhi keperluan semasa

  ii. Selesaikan masalah

  iii. Kembangkan bakat pelajar

  iv. Guna pelbagai bahan

  v. Tingkatkan kualiti pendidikan

  vi. Kecekapan bertambah

  vii. Jana idea kreatif

  viii. Tidak membosankan

  ix. Jadi tempat rujukan

  x. Menarik minat pelajar

  xi. Perlu bersikap terbuka

  xii. Sokongan pihak pengurusan

  STRATEGI PENGURUSAN INOVASI DAN PERUBAHAN

  Definisi Inovasi (asal bahasa Latin)

  pembaharuan. inovasi sbgai pembangunan teknologi baru @ aplikasi sst

  teknologi dlm kegunaan tertentu. Kbolehn utk mncipta kmahirn di dlm

  mnyelesaikn sstu masalah & peluang utk meningkatkn @ memperkayakan traf

  hidup masyarakat. Harvards Theodore Levitt

  Pelaksaan kurikulum usaha melaksanakan kurikulum melalui baha-bahan

  kurikulum, teknologi pendidikan, kaedah p&p serta penilaian pembelajaran.

  Pembaharuan melalui cara, kaedah. Teknik & pendekatan baru yg

  meningkatkan pembelajaran. Ambil kira kesesuaian kos, masa, tenaga dan

  penggunaannya. Tingkat kecekapan & keberkesanan sistem penyampaian

  perkhidmatan serta beri faedah kpd murid. Inovasi dalam p&p harus melibatkan:

  Konsep berfikir scra kreatif & kreatif Kepintaran kreatif Tindakan kreatif Factor &

  elemen yg rangsang kreativiti Teknik fikir kreatif Selesai masalh secara kreatif

  Guru perlu tahu kebolehan, latar belakang, pengalaman dan keluarga mereka

  dpt knal past keperluan & masalah murid.

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  29/33

  Tujuan inovasi

  Menghasilkan produk @ perkhidmatan baru bg para pengguna dgn teknologi sbg

  terasnya. Melahirkan sebuah citra masyarakat kreatif (creative society), dan

  Negara kreatif (creative society).

  Keperluan inovasi guru

  Pengajaran lebih menarik

  Kejayaan kurikulum

  Kembangkan potensi pelajar

  Penyampaian nilai

  ADAPTASI PELBAGAI INOVASI DAN PERUBAHAN

  Adaptasi Inovasi Guru Gunakan pelbagai kaedahbantu murid capai obj p&p.

  Suaikan dgn keperluan gaya pembelajaran murid, tajuk pengajaran, jenis

  pengetahuan, kemahiran yg hendak disampaikan, tahap pencapaian murid,

  persekitaran pembelajaran, nilai & sikap yg ingin dipupuk

  Perlu kerjasama semua pihak

  Proses interaksi hasil aktiviti guru & murid yg jd elemen utama dlm suasana

  pembelajaran yg spesifik.

  Ciri-ciri pendidik kreatif

  Keupayaan pelbagaikan kaedah p&p sesuai dgn kebolehan murid bercerita,

  main peranan, lawatan , peta minda, inkuiri.

  Fleksibel & terbuka dalm p&p sedia terima idea murid, galak murid soal,

  pemaaf, suka kepelbagaian & kerencaman idea bakat & tingkah laku murid,

  gemar layan ptayaan murid. Sesuaikan p&p dgn gaya pembelajran murid,

  tekankan soal minat, intelektual, kreativiti, sikap, penghayatan.

  Guna alat bantuan terkini computer, perisian (software), internet Suaikan dgn

  situasi Beri peluang pelajar jana idea

  Aplikasi dalm pelbagai situasi kuatkan daya ingatan Criteria inovasi @

  perubahan

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  30/33

  Pengurangan kos operasi cth: jimat borang dlm agensi (2 borang kurangkan

  jadi 1 borang)

  Penjimatan masapenggunaan ICT dlam p&p

  Peningkatan hasil kerja cth: perubahn prosedur periksa kenderaan komersial

  (JPJ dapt periksa bnyk knderaan)

  Peningkatan dlm tahap kepuasaan hati pelanggan (penilaian ibu bapa

  terhadap pengurusan pihak sekolah) Aspek inovasi dalam pendidikan Bersifat

  simple - berfokus

  Bermula secara kecil-kecilantahu matlamat asal, spesifik

  Ciptaan masa kiniguna pada masa sekarang, ada apliksi serta merta.

  Prinsip inovasi dalam pengajaran

  Keputusan berdasarkan matlamat jelas

  Bantu rakan/berpasukan

  Kongsi idea Belajar melalui pengalaman Inovasi perlu dicari

  Pelaksanaan inovasi dlm pengajaran

  Kreativiti Lihat sejauh mana projek inovasi penuhi ciri2 keaslian (idea yg asli) &

  adptasi (pnambahbaikn & pngubahsuaian idea asal).

  Hasil inovasi diukur dgn ambil kira thap plaksanaan & replicability sst inovasi

  Tahap pelaksanaan Lihat sjauh mana ia telah berjaya secara penuh (lepasi

  peringkat percubaan)

  Secara percubaan(di peringkat Prototaip Replicability Lihat sjauh mna ada ciri

  replicability & trbukti blh diguna pkai oleh individu tnpa kos tinggi

  Impak (outcome) Dinilai melaui criteria efisen (kecekapan & signifikankan sst

  inovasi

  Efisien sejauh mana berkesan dalam menyumbang kepada peningkatan

  pendidikan di Negara.

  Signifikan Penuhi ciri signifikan, beri impak kpd keberkesanan & kecekapan p&p

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  31/33

  Halangan dalam inovasi di sekolah

  Sikap guru suka berkonfrontasi dgn sekolah

  Perasaan bimbang

  Konflik

  Rasa tidak tenteram

  Kesukaran guru tukar amalan yg baru

  Tidak yakin guna alat canggihelektronik, teknologi computer, telekomunikasi

  Technophobia (Nigeria) takut pada media elekronik, takaut pda peralatan

  elektronik, takut peranan guru diambil oleh media

  Cbaran pelaksanaan inovasi kurikulum yg berkesan

  Demografi guru yg berbeza

  Lokasi sekolah

  Keupayaan guru dr segi motivasi, sikap, pengetahuan, dan kemahiran tentukan

  kesediaan guru.

  Sikap guru (Omar Hashim )

  Faktor inesiarasa selesa & puas hati dgn apa yg dialami (xnak berubah).

  Rasa terancamxyakin bt sst yg baru

  Masa & kemudahantidak ckup masa & kemudahan (elak diri)

  Tumpuan dalam teori tahap perkembangan guru (Fuller 1975)

  (i) Tahap tumpuan peribadi Tahap survival, rasa terancam & kurang

  selamat kerana rasa punyai kelemahan, kurang keyakinan diri,

  kemahiran & pengetahuan. Persoalan bentuk penampilan guru,

  kehendak & keperluan pengurusan sekolah. Sukar laksanakan inovasi

  psikologi kurang stabil.

  (ii) Tahap tumpuan tugas. Stabil emosi. Berfikir cara melaksanakan tugas

  dgn baik spt penyediaan bhn pengajarann, berkerjasama dgn rakan

  setugas, & sedia terima info bru ttg tgas. Sedia buat inovasi bila

  diperlukan.

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  32/33

  (iii) Tahap tumpuan kesan Fikir Implikasi pengajaran & inovaai thdp murid.

  Prihatin thdap kewajaran aplikasi yg diajar utuk manfaat murid, guru &

  masy. Lebh kritis, tahu rasional bt inovasi.

  Tumpuan guru Model Mengatsi Rintangan Perubahan (1978)

  Tumpuan tiada berkaitan Kurang beri tumpuan kerana kurang info, inovasi

  tidak beri kepentingan, kurang ambil tahu

  Tumpuan berkaitan peribadi Fikir ttg kemampuan & sedia bt inovasi.

  Tumpuan terhadap selfsurvival.

  Tumpuan berkaitan tugas Laksana inovasi dgn cekap.

  Tambahbaik kecekapan pengajaran, sedia bhn kurikulum yg menarik, guna

  media pengajaran secara kreatif & kritis, tarik minat murid, wujud

  interpersonal.

  Tumpuan berkait kesan Tahap keyakinan tinngi dlm laksana tugas.

  Inovasi beri impak kpd murid.

  Peringkat adaptasi inovasi dalam pendidikan

  Individu dibuat olh guru kreatif melalui timba ilmu, teliti persekitaran, bina

  idea hasilkan teknologi baru @ baiki kualiti @ selesai masalah (modifikasi)

  Organisasi aktif dan Prospektif (cari peluang, kuasai keadaan utk raih

  keuntungan maksimum).

  Organisasi inovatif - berwawasan, bijak atur strategi

  Elemen-elemen asas inovasi dlm organisasi (Kelly Dan Littman (2000).

  Kepekaanpeka persekitaran, Tingkatkan keselesaan dan kualiti

  Muafakatperbincangan info & fakta Keperluan pelajar

  Asas rintangancuba idea unik & ganjil

  Jangkaan keperluan masa hadapan Masalah lain dalam inovasi pendidikan

  Sempadan inovasi terlalu luas @ umum bg dpt persetujuan Kepakaran terhad

  Kajian secara bersendirian, tidak khusus & berterusan tiada kesinambungan

  Kesan sampingan negative ridak dipulihkanancam kredibiliti inovasi Sokongan

 • 8/10/2019 Nota Edu 3093

  33/33

  tdk konsisten Wujud perbezaan pendapat Kurang sambutan, banyk kritikan

  Wujud kekeliruan definisi & keperluan inovasi

  Inovasi Dalam Mendasari Perkembangan Pendidikan

  Inovasi kurikulumisi pembelajaran, tema, aspek pembelajran, reka bentuk dan

  gubahan bahn pembelajaran, strategi, pelaksanaan kurikulum

  Inovasi pengajaran kaedah, pendekatan, cara, pengurusan, organisasi,

  perancangan & pelaksanaan pengajaran

  Inovasi professional personality, cara & budaya, kecekapan, kepakaran,

  amalan baru, pemikiran baru, adaptasi inovasi

  Inovasi pemikiran - perkmbngn minda yg progresif, fikiran terbuka, pembacaan

  yg kreatif, cetus idea

  Inovasi persekitaran belajarsuasana & tmpat belajar

  Inovasi pengurusan inovasi dlm system pengurusan, hbgan, sokongn,

  kemajuan pemb, penyelesaian masalah

  Inovasi teknologi sumbng kreativiti dalam P&P, pengurusan sekolah