Nieuws brief - C.V.G...In 2011 bedroeg het aantal pagina’s in het Belgisch Staatsblad 81.964. Voor...

of 8 /8
Deze noodzaak kwam ook tot uiting op het interessante congres die onze Franstalige confraters van de Union Francophone des Huissiers de Justice (UFHJ) recent organi- seerden met als thematiek “De gerechts- deurwaarder: een beroep gericht op de toekomst”. De gastsprekers waren duidelijk : het beroep van de gerechtsdeurwaarder staat voor revolutionaire veranderingen. Gerechtsdeurwaarder Louis-Raymond Maranda uit Québec, het Franstalige deel- staat van Canada hield vanuit zijn terrei- nervaring een heldere uiteenzetting over de elektronisering en informatisering van het ambt. In Canada is de e-gerechtsdeur- waarder als het ware “ common sense”. Ook de Nederlander Leo Netten, huidig voorzitter van de Internationale Federatie van gerechtsdeurwaarders beschreef de internationale trends naar dematerialisatie en nieuwe invulling van de beroepsactivi- teiten. Professor Georges de Leval gaf als rapporteur een bevlogen synthese rond de uitdagingen voor het gerechtsdeurwaarde- rambt, “le mal aimé de la Justice”. Kortom, het lijkt ons meer dan ooit duide- lijk dat het collectief van ons beroep het kind van de rekening dreigt te worden, indien er niet naar een proactieve collec- tieve visie op de toekomst van ons beroep wordt gestreefd en we de justitiële invulling van ons ambt niet dringend actualiseren. Alle “indicatoren” wijzen er op dat het de hoogste tijd is om deze omslag daadwerke- lijk op gang te brengen. Johan Van Lierde Voorzitter CVG Nieuws brief BELGIË P.B. 1730 ASSE BC5759 AFGIFTEKANTOOR 1730 ASSE - P.309387 Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders Jaargang 12 - Nr. 1 Driemaandelijks, Mei 2013 In de Commissie Justitie van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers zijn – na heel wat bakkeleien – de laatste weken een paar wetgevende initiatieven de revue gepasseerd en goedgekeurd, die eigenlijk impliciet de aanzet kunnen geven voor een stuk sluipende “ontmanteling” van onze openbare ambtsvervulling. Er is het wetsvoorstel betreffende de advo- catenakte die een bijzondere bewijskracht wil verlenen aan een door de advocaten medeondertekende akte. De inspiratie voor dit wetsontwerp komt uit een gelijkaardig in Frankrijk behandeld wetsontwerp. Er is het wetsontwerp tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen. Vanuit de CVG wijzen we reeds meerdere jaren op deze evolutie, waarbij het zgn. authenticatievermogen eigen aan ons ambt enigszins wordt “verwaterd”. In onze eerdere CVG - Memoranda bena- drukten we telkens de noodzaak om ons ambt een stuk te herdefiniëren en onze rol en unieke toegevoegde waarde binnen de rechtsuitvoering te actualiseren en opnieuw uit te vinden. De gerechtsdeurwaarder staat aan de drempel om de finale oversteek te maken naar het digitale tijdperk. Ook dit gegeven heeft de CVG reeds jaren geleden aange- kaart om deze overstap proactief voor te bereiden en de bakens uit te zetten, en niet passief te ondergaan met directieven die door externe partijen zijn opgelegd. Editoriaal Uitholling van het ambt ? Conferene van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders vzw Melaan 28 2800 Mechelen E-mail [email protected] Website www.cvg.be Bank 068-2321248-65 Guido Discart ( 2012) Schtend voorzier Raad van Bestuur Johan Van Lierde Voorzier Marc Brackeva Ondervoorzier Jan Eyskens Secretaris - Penningmeester Bestuursleden Marc Beerten Paul Bruloot Peter Coene Gilbert De Wilde Francis Snoeck Peter Van Noten Verantwoordelijke uitgever Johan Van Lierde Melaan 28 2800 Mechelen

Embed Size (px)

Transcript of Nieuws brief - C.V.G...In 2011 bedroeg het aantal pagina’s in het Belgisch Staatsblad 81.964. Voor...

Page 1: Nieuws brief - C.V.G...In 2011 bedroeg het aantal pagina’s in het Belgisch Staatsblad 81.964. Voor 2012 is de kaap van de 88.000 pagina’s genomen. (87.628 op 24 december 2012).

Deze noodzaak kwam ook tot uiting op het interessante congres die onze Franstalige confraters van de Union Francophone des Huissiers de Justice (UFHJ) recent organi-seerden met als thematiek “De gerechts-deurwaarder: een beroep gericht op de toekomst”. De gastsprekers waren duidelijk : het beroep van de gerechtsdeurwaarder staat voor revolutionaire veranderingen. Gerechtsdeurwaarder Louis-Raymond Maranda uit Québec, het Franstalige deel-staat van Canada hield vanuit zijn terrei-nervaring een heldere uiteenzetting over de elektronisering en informatisering van het ambt. In Canada is de e-gerechtsdeur-waarder als het ware “ common sense”. Ook de Nederlander Leo Netten, huidig voorzitter van de Internationale Federatie van gerechtsdeurwaarders beschreef de internationale trends naar dematerialisatie en nieuwe invulling van de beroepsactivi-teiten. Professor Georges de Leval gaf als rapporteur een bevlogen synthese rond de uitdagingen voor het gerechtsdeurwaarde-rambt, “le mal aimé de la Justice”.Kortom, het lijkt ons meer dan ooit duide-lijk dat het collectief van ons beroep het kind van de rekening dreigt te worden, indien er niet naar een proactieve collec-tieve visie op de toekomst van ons beroep wordt gestreefd en we de justitiële invulling van ons ambt niet dringend actualiseren.Alle “indicatoren” wijzen er op dat het de hoogste tijd is om deze omslag daadwerke-lijk op gang te brengen.

Johan Van LierdeVoorzitter CVG

Nieuws brief BELGIË

P.B. 1730 ASSE

BC5759AFGIFTEKANTOOR 1730 ASSE - P.309387

Conferentie van Vlaamse

Gerechtsdeurwaarders

Jaargang 12 - Nr. 1 Driemaandelijks, Mei 2013

In de Commissie Justitie van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers zijn – na heel wat bakkeleien – de laatste weken een paar wetgevende initiatieven de revue gepasseerd en goedgekeurd, die eigenlijk impliciet de aanzet kunnen geven voor een stuk sluipende “ontmanteling” van onze openbare ambtsvervulling.Er is het wetsvoorstel betreffende de advo-catenakte die een bijzondere bewijskracht wil verlenen aan een door de advocaten medeondertekende akte. De inspiratie voor dit wetsontwerp komt uit een gelijkaardig in Frankrijk behandeld wetsontwerp.Er is het wetsontwerp tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen.

Vanuit de CVG wijzen we reeds meerdere jaren op deze evolutie, waarbij het zgn.authenticatievermogen eigen aan ons ambt enigszins wordt “verwaterd”.In onze eerdere CVG - Memoranda bena-drukten we telkens de noodzaak om ons ambt een stuk te herdefiniëren en onze rol en unieke toegevoegde waarde binnen de rechtsuitvoering te actualiseren en opnieuw uit te vinden.De gerechtsdeurwaarder staat aan de drempel om de finale oversteek te maken naar het digitale tijdperk. Ook dit gegeven heeft de CVG reeds jaren geleden aange-kaart om deze overstap proactief voor te bereiden en de bakens uit te zetten, en niet passief te ondergaan met directieven die door externe partijen zijn opgelegd.

Editoriaal

Uitholling van het ambt ?

Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders vzwMelaan 28 2800 Mechelen

E-mail [email protected]

Website www.cvg.be

Bank 068-2321248-65

Guido Discart († 2012) Stichtend voorzitter

Raad van BestuurJohan Van LierdeVoorzitter Marc BrackevaOndervoorzitter Jan EyskensSecretaris - Penningmeester

BestuursledenMarc Beerten Paul BrulootPeter CoeneGilbert De WildeFrancis Snoeck Peter Van Noten

Verantwoordelijke uitgever Johan Van Lierde Melaan 28 2800 Mechelen

Page 2: Nieuws brief - C.V.G...In 2011 bedroeg het aantal pagina’s in het Belgisch Staatsblad 81.964. Voor 2012 is de kaap van de 88.000 pagina’s genomen. (87.628 op 24 december 2012).

2 • MEI 2013NIEUWSBRIEF • CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS

Colloquium“De gerechtsdeurwaarder: een beroep gericht op de toekomst”

Op 23 februari 2013 hield de Union Francophone des Huissiers de Justice ( UFHJ) in Gosselies een open colloquium met als thema “De gerechtsdeurwaarder: een beroep gericht op de toekomst”. Er was een grote opkomst. De voorzitter van de UFHJ Quentin Debray verwelkomde de CVG en heel wat Vlaamse confraters.

Drie gastsprekers stoffeerden de inhoude-lijke invulling van het colloquium: Louis-Raymond Maranda, gerechtsdeurwaarder in Québec, Canada en voorzitter van de FNTC (Féderation Nationale des Tiers de Confiance), Leo Netten, Nederlands gerechts-deurwaarder en voorzitter van de Union Internationale des Huissiers de Justice (UIHJ) en professor Georges de Leval van de Luikse universiteit, rapporteur van het colloquium.

Louis-Raymond Maranda is zowat de Canadese voortrekker van de elektronische wave van het ambt en gaf een relevante uit-eenzetting vanuit de eigen terreinervaring in Québec (Franstalig deel van Canada) omtrent de positionering van de gerechts-deurwaarder in de zogenaamde Trust-verlening. (Trusted Third Party – Tiers de Confiance).Na een inleiding over de historiek van het gerechtsdeurwaarderambt in Canada beschreef Maranda de voornaamste wer-kingsmodaliteiten van het Canadese “Trust-model” dat momenteel operationeel is. Ook in Canada hebben de gerechtsdeurwaarders “une profession fragilisée” van het klassieke papieren ambt naar “le virage technologique qui est le voie électronique”. In 1994 werd in Canada een vernieuwde Code Civil ingevoerd en volgde er na 1995 een vernieuwd statuut van de gerechtsdeurwaarder, beschreven in de Loi Huissiers de Justice.Sinds 2001 is de informatisering van het gerechtsdeurwaarderambt in Canada geba-seerd op de “loi concernant le cadre juridique des technologies d’ information” (LCCJTI). Ik citeer Maranda: “une avenue intéressante pour les huissiers de justice est la garantie du procédé de transfert, le document source qui assure l’ intégrité des données”, naar voor-beeld van de “certified copy” in Californië.De snelweg naar informatisering is onver-mijdbaar. De dematerialisatie van documen-ten die opgeslagen en verwerkt worden in een digitale omgeving is het uitgangspunt.

Page 3: Nieuws brief - C.V.G...In 2011 bedroeg het aantal pagina’s in het Belgisch Staatsblad 81.964. Voor 2012 is de kaap van de 88.000 pagina’s genomen. (87.628 op 24 december 2012).

3

Professor Georges de Leval gaf als rappor-teur een breedvoerige en bevlogen synthese rond het ambt van de gerechts-deurwaarder, “le mal aimé de la Justice”.De toekomst van het ambt ligt in het Trust-model. De gerechts-deurwaarder dient niet alleen de passiefzijde (debiteurzijde/invorderen) tot zich te nemen, maar in de toekomst zich ook te richten naar de actiefzijde (o.m. verzamelen van gegevens van patrimoniumsituatie van de betrokken partijen/ herevaluatie van de rol op vlak van executierecht). Twee essentiële pijlers zullen de heroriëntatie van het ambt mede bepalen: ten eerste, de informatiseringprocessen en de elektronisering van de beroepsactiviteit, en ten tweede, de rol waarnemen van “médi-ateur” , bemiddelaar, raadgever. Zeer belang-rijk blijft “la proximité envers les débiteurs” en het zoeken naar “un service intégral avec une cohérence collective de la profession”.De kwetsbaarheid van het beroep zal enkel kunnen gepareerd worden door het inspelen op de technologische uitdagingen rond Trust (Tiers de Confiance) en het antwoord dat men hierop formuleert.

Inhoudelijk was dit een geslaagd collo-quium, dat afgesloten werd met een geani-meerde receptie en boeiende uitwisseling van gedachten. De UFHJ heeft hiermee de bakens uitgetekend naar een weg van con-structieve dialoog over de toekomst van het gerechtsdeurwaarderambt.

Volgende krachtlijnen worden gehanteerd: établissement d’un lien avec le document élec-tronique, équivalence des documents servant au mêmes fonctions, garantie du procédé de transfert.In Canada vervult NotaBene (N.B.) de rol van een centraal TTP-platform, omschreven als het ConstatWeb: coffre fort électronique, autentication,signification et notification.Er is tevens een samenwerking voorzien met het notariële ambt via Notarius.Terloops maakte Maranda enkele interes-sante en kritische randbemarkingen omtrent de rol van de advocatuur bij de uitbouw van dit Trust-model. In Canada is er hieromtrent trouwens in het parlement van Québec een diepgaand debat gevoerd. Volgens Maranda zijn advocaten ambtshalve altijd betrok-ken partij en kunnen ze derhalve de rol van Trusted Third Party Officer (TTPO) niet vervullen.Het betoog van Louis-Raymond Maranda gaf een heldere stand van zaken hoe de verdere informatisering het gerechtsdeurwaarde-rambt ten gronde aan het hertekenen is.

Nadien volgde een blik-verruimende uiteenzet-ting van Leo Netten over de historiek en toekom-stige uitdagingen van de internationale unie van gerechtsdeurwaarders. In 2000 werd de notie van

TTP (trusted third party) reeds geïntrodu-ceerd op het UIHJ-congres te Marseille. Leo Netten beschreef de samenwerking en insti-tutionele lobbying van de internationale unie in de Europese cenakels, onder meer met het European Law Institute (ELI), de Europese richtlijn van 2003 inzake het executierecht, de stuurgroep STOBRA (Stockholm-Brussel-Athene), enz.

Page 4: Nieuws brief - C.V.G...In 2011 bedroeg het aantal pagina’s in het Belgisch Staatsblad 81.964. Voor 2012 is de kaap van de 88.000 pagina’s genomen. (87.628 op 24 december 2012).

4 • MEI 2013NIEUWSBRIEF • CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS

In perspectief

Schuldbemiddeling in Vlaanderen

Uit de gegevens van het Vlaams Centrum Schuldenlast blijkt dat in 2012 66.000 Vlaamse gezinnen beroep deden op schuld-bemiddeling via budget- en schuldhulpver-lening, hetgeen een lichte stijging betekent tegenover het voorgaande jaar. Meer dan de helft van de gezinnen kampt met aanpa-singsschulden, als gevolg van een echtschei-ding, het werkloos of ziek worden van één van de partners. De helft van de gezinnen die beroep doen op een OCMW of CAW (centrum algemeen welzijn) heeft schulden bij leveranciers van energie of nutsvoorzie-ningen. Een andere grote oorzaak van schul-den zijn medische kosten. En dan volgen er ook nog de huurschulden of problemen om een lening af te betalen.

Graydon rapport

Volgens Graydon betalen bedrijven alsmaar later hun facturen. Het economische crisis-klimaat zal hier ook niet vreemd aan zijn.In het Vlaams gewest worden 32,4 % van de facturen te laat betaald, in Brussel is dat 34,83 % en in het Waals gewest 38,41 %.Nationaal betekent dit 34,04 % van de factu-ren die laattijdig of niet betaald worden.Deze onbetaalde facturen zijn tevens oor-zaak voor 1 op 4 faillissementen. In 2012 gingen in België ruim 11.000 bedrij-ven of 1 op 82 actieve ondernemingen over de kop.

Petitie tegen aanmaningskosten 1-ste herinneringsbrief

Een aantal sociale organisaties van armoede- en huurdersverenigingen lanceerden recent een petitie tegen de aanmaningskosten bij de eerste herinneringsbrief.Vooral nutsbedrijven rekenen snel aanma-ningskosten aan bij wie niet meteen betaalt. Bij mensen in armoede leiden die vaak tot een sneeuwbaleffect. Deze petitie zal worden overgemaakt aan de minister van Economie en Consumentenzaken Johan Vande Lanotte.Een gekend probleem, zeker bij heel wat gerechtsdeurwaarders.

Belgisch Staatsblad nooit dikker

In 2011 bedroeg het aantal pagina’s in het Belgisch Staatsblad 81.964. Voor 2012 is de kaap van de 88.000 pagina’s genomen. (87.628 op 24 december 2012). Daarmee is het historische record van 2004 (87.430) glansrijk doorbroken.Als barometer voor de regeldrift van de over-heden, is de dikte van het Staatsblad een goede indicator.(uit: De Tijd, 27 december 2012)

Page 5: Nieuws brief - C.V.G...In 2011 bedroeg het aantal pagina’s in het Belgisch Staatsblad 81.964. Voor 2012 is de kaap van de 88.000 pagina’s genomen. (87.628 op 24 december 2012).

5

Belgen massaal in de schulden

In februari 2013 noteerde de Centrale voor Kredieten aan Particulieren voor ruim 1 mil-jard euro aan achterstallige hypothecaire kredieten. Een stijging op jaarbasis met 16,6 procent. In diezelfde maand werden nog eens 2.337 nieuwe dossiers geopend.Bij het consumentenkrediet stond de teller voor achterstallige contracten op ruim 1,7 miljard euro. Een stijging met bijna 4 pro-cent op jaarbasis.In totaal betekent dit ruim 2,8 miljard aan achterstallige kredieten.Deze hallucinante cijfers blijken niet enkel hun oorzaak te vinden in de economische crisis, maar duiden eveneens op een soci-aal-maatschappelijk probleem van overcon-sumptie, waardoor steeds meer mensen in betalingsnood komen.(uit: De Morgen, 29 maart 2013)

Opheffing aangetekende brief art.38,§1 Ger.Wb

In de wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermin-dering binnen justitie is in hoofdstuk 9, artikel 74 opgenomen met betrekking tot “opheffing van het vereiste van verzending van een aangetekende brief bij betekening van een gerechtsdeurwaardersexploot”.Artikel 74: “In artikel 38, § 1, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen bij de wet van 6 april 2010, worden de woorden “onder een ter post aangetekende omslag” opgeheven.Hiermee is de absurde praktijk van de aan-getekende zending zowel bij de betekening in strafzaken als eerder in burgerlijke zaken eindelijk opgeheven.Reeds jaren heeft de CVG hiervoor mede actie gevoerd. Met resultaat nu.

Page 6: Nieuws brief - C.V.G...In 2011 bedroeg het aantal pagina’s in het Belgisch Staatsblad 81.964. Voor 2012 is de kaap van de 88.000 pagina’s genomen. (87.628 op 24 december 2012).

6 • MEI 2013NIEUWSBRIEF • CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS

Op 17 december 2012 werd te Sint-Niklaas de jaarlijkse statutaire alegemene vergadering gehouden.Voorzitter Johan Van Lierde schetste ter inleiding in telegramstijl de voornaamste activiteiten die vanuit de CVG werden onder-nomen. Het jaar 2012 was een jaar van transi-tie op alle vlakken. Binnen het justitie-appa-raat moet ons ambt geherdefinieerd worden in functie van de dringende behoeften en uitdagingen van Justitie die aan de gang zijn. Vanuit de CVG volgen we de agenda binnen de Commissie Justitie nauwlettend op. Er zijn enkele wetsvoorstellen en –ontwerpen in behandeling die ook een impact op ons beroep zullen hebben. De CVG wenst con-structief verder te werken op de “inhoud”, de ‘querelles’ laten we achterwege. Dit is de boodschap voor 2013.

Tevens wordt toelichting meegegeven omtrent de financiële toestand van de ver-eniging, met neerlegging ter inzage van de jaarrekening per 31 december 2011, opge-maakt door A.C- Accounting en Computing.Tevens werd beslist dat voor het werkingsjaar 2013 de lidgelden dezelfde blijven als in 2012.

Nadien gaf de heer Dirk Schalck, hoofdcon-troleur BTW bij FOD Financiën, als gast-spreker een uitvoerige uiteenzetting rond de toepassing van het BTW-stelsel voor de gerechtsdeurwaarders. De heer Schalck gaf concreet inzicht met tal-rijke praktijkvoorbeelden omrent de nieuwe modaliteiten van facturatie (omzetting van Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli

2010 , alsmede nieuwigheden inzake facture-ring en BTW-plichtigheid)In het tweede gedeelte van zijn uiteenzet-ting gaf de heer Schalck een heldere analyse omtrent “ het belastbaar feit en opeisbaar-heid van de belasting”.Vanaf 2013 is o.m. de factuur niet meer van tel voor opeisbaarheid van BTW. Tevens verstrekte de gastspreker een over-zicht van “ de plaats van de dienst bij B-to-B (art.21,§2, Wb BTW) en bij B-to-C (art.212 bis, §12, Wb BTW) “.De heer Schalck ging na zijn uiteenzetting in op een aantal concrete vragen en probleem-stellingen die door meerdere CVG-leden werden naar voor gebracht.In een speciale CVG-Nieuwsflash (nr.17 van 21 december 2012) werd de uiteenzetting van de heer Schalck in extenso weergegeven.De vergadering werd afgesloten met de gebruikelijke drink en informele babbel.

Samenvatting:Godfried van de Perre

Verslag Algemene Vergadering17 december 2012

Page 7: Nieuws brief - C.V.G...In 2011 bedroeg het aantal pagina’s in het Belgisch Staatsblad 81.964. Voor 2012 is de kaap van de 88.000 pagina’s genomen. (87.628 op 24 december 2012).

7

Toetredingsformulier CVG - lidmaatschap 2013

Te mailen naar: [email protected] of te faxen naar nr. 014 / 42 36 58

Ondergetekende,

M./Mevr. : ....................................................................................................................................

E-mail (*) : ...................................................................................................................................

Privé-adres (**) : ..........................................................................................................................

Postcode + Stad : .........................................................................................................................

Kantooradres: (**) : p/a ................................................................................................................

Postcode + Stad : .........................................................................................................................

onderschrijft het lidmaatschap 2013 van de vzw Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders en maakt haar/zijn lidmaatschapsbijdrage (***)

nihil - 70 jaar of ouder € 400 - als gerechtsdeurwaarder met + 3 j. benoemd € 250 - als gerechtsdeurwaarder met -/= 3 j. benoemd € 250 - als kandidaat-gerechtsdeurwaarder met + 10 j. anciënniteit € 125 - als kandidaat-gerechtsdeurwaarder met - 10 j. anciënniteit en andere

over op rekening 068-2321248-65 van de vzw Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders met als mededeling: “LIDGELD 2013 - (naam)”.

Datum:

(*) Gelieve het e-mailadres in te vullen waarop u alle CVG-mededelingen elektronisch wenst te ontvangen.(**) Het privé-adres is enkel nodig voor de wettelijke bepalingen van de vzw en zal niet meegedeeld worden aan derden. Aanduiden wat van toepassing is.(***) Uw lidmaatschap is enkel geldig na betaling van uw lidgeld.

Handtekening:

Page 8: Nieuws brief - C.V.G...In 2011 bedroeg het aantal pagina’s in het Belgisch Staatsblad 81.964. Voor 2012 is de kaap van de 88.000 pagina’s genomen. (87.628 op 24 december 2012).

8 • MEI 2013NIEUWSBRIEF • CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS

Mei 2013

Beste Confrater,

betreft: CVG-lidmaatschap werkjaar 2013

Reeds meer dan 10 jaar springt de CVG in de bres om op een proactieve manier mee te denken en mee te werken aan de toekomst van ons beroep.

We kunnen het niet genoeg herhalen: we staan als korps méér dan ooit voor levensbelang-rijke uitdagingen.Niet alleen is er het tergende aanslepen van enige voortgang rond een vernieuwd statuut en deontologische code, maar ook de plaats en de missie van de gerechtsdeurwaarder in de steeds complexer wordende rechtsuitvoering.Niet alleen is er onze legitieme plaats als exclusief uitvoeringsagent binnen de voortschrij-dende informatisering van het justitiële executierecht, maar ook de interne hervormingen binnen de werking van het korps.

De CVG doet reeds meer dan 10 jaar op het terrein zijn inbreng in het debat.De CVG wil nog duidelijker inhoudelijk dé antenne en spreekbuis zijn voor de collectieve belangen van ons beroep naar het politieke en maatschappelijke veld.De CVG blijft een open discussie- en dialoogplatform en denktank voor de toekomst van ons beroep. De CVG wil nog meer in dialoog treden met iedereen van jullie en de signalen opvangen en doorgeven die de verdere uitbouw van ons gerechtsdeurwaarderambt zullen bepalen. Daarom is uw steun onze inzet ! We rekenen op uw daadwerkelijke ondersteuning van onze vereniging om haar nog meer representatieve slagkracht te geven.

Met confraternele groet,

Namens de Raad van Bestuur van de CVG,

Jan Eyskens,penningmeester