Modernisering algemene regels milieubeheer

of 39 /39
13-06-22 Modernisering algemene regels milieubeheer minder regels, minder lasten schrappen overbodige regels algemene regels in plaats van vergunningen één loket en meer gebruik maken van ICT kortom Regels die werken, lasten beperken

Embed Size (px)

description

Modernisering algemene regels milieubeheer. minder regels, minder lasten schrappen overbodige regels algemene regels in plaats van vergunningen één loket en meer gebruik maken van ICT kortom Regels die werken, lasten beperken. Doel van de presentatie. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Modernisering algemene regels milieubeheer

PowerPoint-presentatieéén loket en meer gebruik maken van ICT
kortom
Regels die werken, lasten beperken
Minister Dekker geeft hoge prioriteit aan het in deze kabinetsperiode tot stand komen van een integrale VROM-vergunning.
Het is een kans om concreet en daadwerkelijk aan de burger en het bedrijfsleven te laten zien wat minder regels en bureaucratie betekenen.
Dit mag natuurlijk niet ten koste gaan van de door de overheid te beschermen belangen (beschermingsniveaus).
De VROM-vergunning zal gevolgen hebben voor de bestaande verdeling van taken en bevoegdheden.
 
wat zijn de uitgangspunten voor de AMvB?
verdere planning
werking van de huidige 8.40 AMvB’s
wensen over flexibiliteit, handhaafbaarheid, verduidelijking en uniformering
later Taskforce vergunningen
Motorvoertuigen
Agrarische AMvB’s
Overige 8.44 AMvB’s
Oplosmiddelenbesluit
Amvb’s die niet worden samengevoegd (naast de agrarische amvb;s):
1.       Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij
2.       Besluit beheer autowrakken
4.       Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A
5.       Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B
6.       Besluit emissie-eisen titaandioxide-inrichtingen
8.       Besluit glastuinbouw
10.   Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen
11.   Besluit mestbassins milieubeheer
14.   Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
15.   Besluit verbranden afvalstoffen-Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer
16.   Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-Richtlijn milieubeheer
17.   Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
18.   Vuurwerkbesluit
 
Oud
Nieuw
bedrijven uit andere sectoren zoals tandheelkundige labaratoria, zeefdrukkerijen en deel afvalverwerkende bedrijven
 
Hoofdstuk 2: inrichtingsgerelateerde aspecten
Hoofdstuk 4: overige activiteiten en installaties
Hoofdstuk 5: overgangs- en slotbepalingen
Bijlage 1
Bijlage 2
Ministeriële regeling
Specifiek deel:
Middelvoorschriften:
 
reikwijdte
type A: geen melding
type B: gehele AMvB van toepassing
type C: vergunningplichtig of andere 8.40 AMvB; deel amvb is van toepassing
inrichtingen vallen onder AMvB, tenzij bijlage 1 van toepassing is (lijst vergunningplichtige inrichtingen)
geen Wvo-vergunning nodig
verwijzing naar richtlijnen, e.d.
beslissing door bevoegd gezag
mag indien wordt voldaan aan doelvoorschrift
 
Maatwerkvoorschriften
vervangt nadere eis om beter aan te sluiten bij huidige praktijk
niet alleen strenger, maar ook soepeler binnen bandbreedte
alleen voor zover aangegeven bij de voorschriften
anders: maatwerk via zorgplicht
voorlopig huidige procedure Awb
 
geen melding voor bestaande bedrijven met vergunning
koppeling met akoestisch onderzoek
beperkt aantal indieningsvereisten
in plaats van kwalitatieve doelvoorschriften voor bodem, lucht, geur, licht, lozingen, afvalbeheer, waterbesparing en verkeer en vervoer
mogelijkheid van maatwerk om zorgplicht concreet te maken, anders direct handhaven
Lozingen
 
lucht
bodem
afvalbeheer
energiebesparing
Van toepassing op inrichtingen die vergunningplichtig zijn of vallend onder ander 8.40 besluit
Bijvoorbeeld
afvalwaterbeheer
warmtekrachtinstallatie
Zijn huidige 8.40/8.44 Besluiten aangevuld met lozingen
 
op- en overslaan van (gevaarlijke) stoffen en gassen
voorzieningen en installaties (bijvoorbeeld stookinstallaties)
processen
overige activiteiten
Bestaande 8.40-bedrijven
De 20.000 nieuwe bedrijven (Metalectro)
AMvB geldt meteen (2007)
 
De AMvB en de Ministeriele regeling zijn omvangrijk
 
Starten via website
Of men onder de werking van de AMvB valt
Zo ja, welke onderdelen van de AMvB relevant zijn
Uitdraai van de voorschriften die van toepassing zijn
Melding bij nieuw bedrijf of bij uitbreiding/wijziging
 
Huidige situatie
Buiten IVB
Algemene regels
Buiten IVB
anderzijds aantallen bedrijven
225 miljoen Wm en 14 miljoen Wvo.
 
Uitvoeringskosten, indien dit wijzigingen zijn tov huidige amvb’s
Bestuurlijke lasten: wordt momenteel onderzocht door Sira
 
16 juni, ministerraad
eind augustus, 2e bestuurlijk overleg koepels bedrijfsleven en staatssecretaris
begin oktober, ontwerp naar Raad van State
1 mei 2007, inwerkingtreding Besluit
 
september 2006 regeling in ontwerp gereed
voorpublicatie in staatscourant
 
Informatie op VROM-site
Onderbrengen van intensieve veehouderijen tot IPPC grens in algemene regels
Vereenvoudigen en onder algemene regels brengen van het Besluit Mestbassins
Beoordelen in hoeverre het besluit glastuinbouw (gedeeltelijk) onder algemene regels gebracht zou kunnen worden
 
Modernisering (ontwerp) Besluit Landbouw
Omvormen van het (ontwerp) Besluit Landbouw naar de structuur van de activiteiten AMvB
Het afbakenen van agrarische activiteiten
Het afbakenen en afstemmen van algemeen voorkomende activiteiten
Het opstellen van lozingseisen
 
Het opstellen van algemene regels voor o.a.
De uitstoot van ammoniak en stalsystemen
Geurhinder ten gevolge van stalsystemen
Het opslaan van vaste mest
Het opslaan van afvalstoffen
 
Huidige situatie:
Zelfstandig besluit
Verwijzing in Besluit landbouw plus voorschriften voor bassins van voor 1987
Toekomstige situatie:
Opslaan van mest wordt een activiteit in het gemoderniseerde Besluit landbouw
regels worden vereenvoudigd
Besluit glastuinbouw
 
IPPC
IPPC
 
Vaststellen hoeveel vergunningplichtige (VP) en hoeveel meldingplichtige (MP) inrichtingen er zullen zijn na inwerkingtreding activiteitenbesluit
 
Er zijn ongeveer 5.200 provinciale inrichtingen waarvan 100% VP
 
Vraag:
 
Meer bedrijven onder algemene regels: handhaving wordt belangrijker:
Complexere bedrijven onder algemene regels;
Prioritering handhaving