Modernisering Ziektewet - Bout Advocaten ... mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra 20/10/10 2 Modernisering...

Click here to load reader

 • date post

  09-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Modernisering Ziektewet - Bout Advocaten ... mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra 20/10/10 2 Modernisering...

 • Modernisering Ziektewet

  P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra

 • 20/10/10 2

  Modernisering Ziektewet

  Programma 1. toelichting & achtergrond 2. hoe toepassen in de praktijk

 • 20/10/10 3

  BeZaWe Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

  Kortweg: Modernisering van de Ziektewet

 • 20/10/10 4

  Waarom deze wijziging

  Past in tijd: �Loondoorbetalingsverplichting van 6 weken, naar 1 jaar nu 2 jaar �Invoering Wet verbetering Poortwachter �Van WAO naar WIA Deze maatregelen waren succesvol. Nu blijkt dat 50% van de instroom van de WIA wordt veroorzaakt door Flexwerkers. Terwijl zij 20% vormen van alle werknemers.

 • 20/10/10 5

  Wat zijn vangnetters

  � Ziektewet-gerechtigden met werkgever � 29b ZW zijn o.a. wn met structurele beperking, WSW,

  WAO, WIA, later ook oudere medewerkers � Arbeidsongeschikt agv: Orgaandonoren en

  zwangerschap en bevalling � Ziektewet-gerechtigden zonder werkgever:

  uitzendkrachten, wn met tijdelijk contract, wn van wie de arbeidsovereenkomst tijdens proeftijd wordt beëindigd.

  De maatregelen gelden alleen voor de tweede groep

 • 20/10/10 6

  maatregelen

  � Als er niet aan de re-integratie eisen kan worden voldaan wordt door het UWV het ziektegeld verhaald over die periode min 6 weken.( casus)

  � Ziektewet criteria: � Beoordeling na 1 jaar op algemeen geaccepteerde

  passende arbeid met een eerste ziekte dag op of na 1 jan. 2013( week 42 tot 52). Iemand moet in staat zijn om ten minste 65 % van maatmaninkomen te verdienen.

  � Re-integratieverplichtingen. � Er wordt aangesloten bij de verplichtingen bij de WW(

  verruiming sollicitatieplicht) en de Wet poortwachter( na 1 jaar oriëntatie op ander werk) en WIA: mogelijkheid IVA aan te vragen( 13-78 week).

 • 20/10/10 7

  Vervolg maatregelen

  � Snellere werkhervatting van vangnetters � UWV kan convenanten aangaan met werkgevers

  en sectoren die gericht zijn op werkhervatting � Verlenging van de proefperiode van 3 naar 6

  maanden. Arbeidsverledeneis � Loongerelateerde ZW

 • 20/10/10 8

  Vervolg

  � Financiële prikkels voor de werkgevers � Invoering 1 jan. 2013 en verder gefaseerd: 2013, 2014,

  2016 � Tot op heden werd de ZW gefinancierd uit het sector

  fonds vanuit de sectorpremie die betaald werd door de werkgever. De hoogte is afh.van de totale instroom in de bedrijfstak en wordt dus niet per bedrijf vast gesteld. Vanaf 2014 wordt deze bepaald door de daadwerkelijke instroom per organisatie. Voor kleine werkgevers verandert er niks, voor midden is het een combinatie en voor grote alleen individuele toeslag.

 • 20/10/10 920/10/10 9

  vervolg

  � Kleine wg: loonsom van ca. 757.500 euro

 • 20/10/10 10

  vervolg

  � Vanaf 2014 worden ziektewetuitkeringen middels gedifferentieerde ziektewetpremie aan de werkgever doorbelast. Dit geldt vanaf 2012. Kan privaat worden belegd.

  � Vanaf 2014 wordt ook de instroom van de WGA via een gedifferentieerde premie doorbelast. Dit geldt vanaf 2010. Is nog niet privaat. � In 2016 worden WGA vast en WGA flex

  samengevoegd. Kan beide privaat.

 • 20/10/10 11

 • 20/10/10 12

  Vervolg

  � Pas uw verzuim- en WIA-beleid aan, zodat u op een effectieve wijze uw beleid ten aanzien van arbeidsongeschikte (ex-)werknemers kunt uitvoeren en uw beleid ook bekend is bij uw personeel.

  � Houd bij nieuwe contracten rekening met de verhoogde AOW-leeftijd. Werknemers moeten immers tot steeds latere leeftijd doorwerken, wat ook zal doorwerken in bijvoorbeeld uw eventuele eigenrisicodragerschap voor de WGA en eventuele aanvullingen bij arbeidsongeschiktheid die u heeft toegezegd aan uw werknemers.

 • 20/10/10 13

  vervolg

  � Dus in 2013 ontvangt u een overzicht wat u in 2014 moet betalen. Dit wordt gebaseerd op het verzuim vanaf 2012. � Alle medewerkers vanaf 2010 die zijn

  ingestroomd in de WGA worden in 2014 mee berekend. � Vanaf 1 juli 2013 komt de keuze of u eigen

  risico drager voor de ZW wilt worden.

 • 20/10/10 14

  Stappen

  � Eigen risico is niet alleen verantwoordelijk voor de re/integratie maar ook voor de uitbetaling van de ZW, dit wordt vaak belegd bij verzekeringspartijen. � Advies: doorberekenen van de kosten niet

  alleen van de premie maar ook van de uitvoeringskosten. Rekening houdend met de organisatorische consequenties.

 • 20/10/10 15

  Deel II

  � Algemene opmerkingen � Verschillende fasen in de arbeidsrelatie � Verschil UWV en eigen risicodrager � Gevolgen van de wet voor vangnetters � Tips

 • 20/10/10 16

  Algemene opmerkingen

  � Invoering wet & uitvoering in praktijk => jurisprudentie vormen � Gevolgen afhankelijk van organisatie:

  grote/kleine flexibele schil, ziekteverzuim & aanpak � Ter relativering

 • 20/10/10 17

  Verschillende fasen van de arbeidsrelatie 1. Bij sluiten arbeidsovereenkomst 2. Tijdens dienstverband 3. (vlak) voor het einde 4. Na einde dienstverband

 • 20/10/10 18

  1. Bij sluiten arbeidsovereenkomst

  � Wet medische keuringen � In arbeidsovereenkomst artikel opnemen: * bij ziek uit dienst:

  - infoplicht werknemer * in geval van ziekte binnen 28 dagen na einde

  - infoplicht werknemer

 • 20/10/10 19

  2. Tijdens dienstverband ziek

  � Re-integratie-inspanningen als ware werknemer met vast contract (7:658a BW)

  � Eerder interventie BA & AD: tot einddatum contract de tijd! * geschikt eigen functie: mogelijkheden

  aanpassen functie,werkplek, arbeidsomvang * geschikt gangbare arbeid: begeleiden naar

  arbeid Doel: 1. voorkomen ziek uit dienst 2. voorkomen ZW uitkering/WGA lasten

 • 20/10/10 20

  3. Voor einde arbeidsovereenkomst

  � Ba: actueel oordeel � Afwegen: - interventie doorlopen na einde dienstverband - verlenging contract voor bijv. 3 maanden als

  verwachting dan hersteld NB art. 7: 668aBW

  � Doel: voorkomen ziek uit dienst & beter zicht op re-integratie werknemer

 • 20/10/10 21

  Vastleggen in brief: � Vaststellen niet ziek uit dienst � Afspreken: binnen 28 dagen ziek, melden � Meewerken aan inleveren format cnfrm

  artikel in arbeidsovereenkomst

 • 20/10/10 22

  4. Na einde arbeidsovereenkomst

  � Format ontwikkelen: afhankelijk van datum eerste ao dag, na 1 jaar en 2 jaar uit dienst: � Nog ao/hersteld per (datum) � Wanneer is PvA opgesteld (evt vrijwillig toesturen) � Wel/geen re-integratiebedrijf ingeschakeld � Wanneer is eerstejaarsbeoordeling uitgevoerd

  (evt vrijwillig toesturen) � Wanneer is WIA beoordeling uitgevoerd (evt

  vrijwillig WIA beschikking toesturen)

 • 20/10/10 23

  � Op basis van deze informatie: - Aansturing UWV nodig? - Bezwaar maken tegen

  eerstejaarsbeoordeling?

 • 20/10/10 24

  Verschil UWV & Eigen risicodrager

  � UWV : ZW uitkering + re-integratie- inspanningen (Regeling procesgang 1e en 2e ao jaar voor vangnetters zonder wg) ⇒ Ex-wg = volgend/controlerend -> ZW/Arboteam ⇒ Ex-wg = belanghebbende bij besluiten mbt ZW

  uitkering (vgl CRvB 13/10/2010, LJN BO1255): * plan van aanpak * inzetten re-integratie-instrumenten * eerstejaars beoordeling, WIA beoordeling etc.

 • 20/10/10 25

  � Plan van Aanpak Verbetering ZW-Arbo rol “Werken aan perspectief” 6 sept. 2010 Belangrijkste conclusie: onvoldoende dienstverlening tav vangnetters � Toekenningsbeslissing WGA: instroom WGA

  tav werknemers vanaf 1 jan 2010 ziek uit dienst � Bezwaartermijn : 6 weken (Awb)

 • 20/10/10 26

  � Eigenrisicodrager (evt verzekering): art 63a ZW => Wg = leidend -> betalen ZW uitkering => re-integratie organiseren & uitvoeren ->

  ba interveniëren => UWV toetst na 1 jaar aoh: algemeen

  geaccepteerde arbeid

 • 20/10/10 27

  Gevolgen van de wet voor de vangnetters � Verplicht passende arbeid te verrichten als

  daartoe in gelegenheid wordt gesteld � Salaris : 52 weken 70% maatmaninkomen,

  daarna % minimum loon � Na een jaar ao : beoordeling op algemeen

  geaccepteerde arbeid ipv laatst uitgeoefende functie (65% mmi) � Per 1 januari 2014: arbeidsverledeneis voor

  duur ZW uitkering

 • 20/10/10 28

  Tips & Mogelijkheden

  � Aparte ziekteverzuimregistratie bijhouden voor vangnetters � Tijdig & adequaat re-integratieadvies

  organiseren � Branche afspraken: convenant met UWV,

  werkervaringsplaatsen intern & onderling, contracten uitzendbureau � Mogelijkheden inhuren zzp,

  vakantiekrachten, studenten bekijken

 • 20/10/10 29

  Vervolg

  � Onderzoeken Eigenrisicodrager (WIA ERD- wijzer UWV) � Controleer toekenningsbeschikking ZW &

  WGA goed � Neem vanaf iig 2014 budget in begroting op

  voor extra re-integratiekosten en mogelijke WGA lasten