Lopend Vuur 5

of 8 /8
www.nocnsf.nl Het Lopend Vuur augustus 2011 • pagina 1 De krant van de Nederlandse Topsport • augustus 2011 nummer 5 4 8 7 6 De rijke oogst van de HP-status Gerben Bruijstens: “Badminton is van het campingimago af ” Rachel Klamer (20): laatbloeier en toptalent Ex-Olympiërs bereiden sporters voor op Londen lees verder op pagina 2 Al vele jaren werd erover gepraat, maar nu is het dan eindelijk zover: er komt een gedifferentieerd stipendium voor (gehandicapte) topspor- ters en high potentials. In de beleidsbrief Sport heeft het Ministerie aangekondigd tot 2013 de nieuwe regeling, die vooral tegemoetkomt aan de ‘oudere’ topsporter, te financieren. kansrijk zijn om medailles te winnen. Om financiële redenen haakten ze echter vaak af. Vandaar dat we heb- ben gezegd: we moeten het voor sporters aantrekkelijker maken om te blijven sporten. Het stipendium heeft daar een grote invloed op.” Lobbyen NOC*NSF bracht de wens om te komen tot een betere, variabele financiële regeling herhaaldelijk bij het Ministerie van VWS onder de aan- dacht. “En nu, in de nieuwe beleids- brief Sport, heeft VWS besloten deze wens in te willigen”, vertelt Bijl. “Zij financieren de nieuwe regeling tot en met eind 2012.” Dankzij deze toezeg- ging ontvangen topsporters in de leeftijdsgroep van 22 tot en met 26 jaar 150 procent van het huidige stipendium en vanaf 27 jaar 200 pro- cent. Zodoende kan de tegemoetko- ming voor deze leeftijdscategorieën oplopen tot respectievelijk 1.626 en 2.170 euro. Voor de ‘jongeren’ onder 22 jaar blijft de hoogte van het sti- pendium zoals het was. Voorwaarden Om voor de nieuwe regeling in aan- merking te komen gelden enkele voorwaarden, die voorheen niet gol- den, legt Bijl uit. “Ten eerste moet Atletencommissie: “Vertrouwen in voortzetting na 2012” Chiel Warners namens de Atletencommissie: “Hiervoor hebben we ons sterk gemaakt.” De Atletencommissie is verheugd met de aandacht voor de financiële situatie van de topsporters in Nederland in de beleidsbrief van minister Schippers van VWS en de daaruit voortvloeiende toe- zegging om over te gaan tot een verho- ging en differentiatie van het stipendium. “Op deze manier wordt het voor topsporters makkelijker, ook op latere leeftijd, de keuze voor de top- sport te blijven maken”, reageert Chiel Warners namens de Atletencommissie. “Zo kunnen we bijdragen aan de top 10-ambitie, en onze voorbeeldfunc- tie voor de jongere generaties vervul- FOTO: SOENAR CHAMID len. Dit is een belangrijke stap in de verbetering van de positie van de top- sporter, die ook na 2012 nodig blijft om topsporters een reële keuze voor topsport te kunnen laten maken. Wij hebben ons als Atletencommissie bij de totstandkoming van de Sportagenda 2013-2016 dan ook sterk gemaakt voor continuering van het gedifferentieerd stipendium, als de financiering door de rijksoverheid stopt. We hebben er vertrouwen in dat er een structurele oplossing gevonden wordt, zodat het verhoogde stipendium na 2012 in stand blijft.” Sinds de invoering van de stipendi- umregeling in 2001 was deze nooit gewijzigd; de hoogte van de tege- moetkoming en de voorwaarden bleven jaren hetzelfde. Het basisinko- men voor (gehandicapte) topsporters en toptalenten bedroeg zeventig pro- cent van het wettelijk minimumloon van een 23-jarige, een bedrag van maximaal 1.085 euro. “Dit bedrag was voor een oudere topsporter veel te laag om van te kunnen leven”, geeft Jeroen Bijl, manager topsport van NOC*NSF aan. “Terwijl sporters ouder dan 27 vaak op de top van hun kunnen zijn en op grote toernooien Maarten van der Weijden beleefde zijn finest hour op zijn 27 e in Beijing. Het variabel stipendium moet het voor oudere sporters aantrekkelijker maken om door te gaan met hun topsportcarrière. FOTO: ANP PHOTO Variabel stipendium is eindelijk een feit Nieuwe stipendiumregeling tot 2013 gegarandeerd

Embed Size (px)

description

Lopend Vuur is de krant van de Nederlandse topsport. Dit is nummer 5, van augustus 2011.

Transcript of Lopend Vuur 5

Page 1: Lopend Vuur 5

■ www.nocnsf.nl Het Lopend Vuur augustus 2011 • pagina 1

De krant van de Nederlandse Topsport • augustus 2011 nummer 5

4 876 De rijke oogst van de HP-statusGerben Bruijstens: “Badminton is van het campingimago af”

Rachel Klamer (20): laatbloeier en toptalent

Ex-Olympiërs bereiden sporters voor op Londen

lees verder op pagina 2

Al vele jaren werd erover gepraat, maar nu is het dan eindelijk zover: er komt een gedifferentieerd stipendium voor (gehandicapte) topspor-ters en high potentials. In de beleidsbrief Sport heeft het Ministerie aangekondigd tot 2013 de nieuwe regeling, die vooral tegemoetkomt aan de ‘oudere’ topsporter, te fi nancieren.

kansrijk zijn om medailles te winnen. Om fi nanciële redenen haakten ze echter vaak af. Vandaar dat we heb-ben gezegd: we moeten het voor sporters aantrekkelijker maken om te blijven sporten. Het stipendium heeft daar een grote invloed op.”

LobbyenNOC*NSF bracht de wens om te komen tot een betere, variabele fi nanciële regeling herhaaldelijk bij het Ministerie van VWS onder de aan-dacht. “En nu, in de nieuwe beleids-brief Sport, heeft VWS besloten deze wens in te willigen”, vertelt Bijl. “Zij

fi nancieren de nieuwe regeling tot en met eind 2012.” Dankzij deze toezeg-ging ontvangen topsporters in de leeftijdsgroep van 22 tot en met 26 jaar 150 procent van het huidige stipendium en vanaf 27 jaar 200 pro-cent. Zodoende kan de tegemoetko-ming voor deze leeftijdscategorieën oplopen tot respectievelijk 1.626 en 2.170 euro. Voor de ‘jongeren’ onder 22 jaar blijft de hoogte van het sti-pendium zoals het was.

VoorwaardenOm voor de nieuwe regeling in aan-merking te komen gelden enkele voorwaarden, die voorheen niet gol-den, legt Bijl uit. “Ten eerste moet

Atletencommissie: “Vertrouwen in voortzetting na 2012”

Chiel Warners namens de Atletencommissie: “Hiervoor hebben we ons sterk gemaakt.”

De Atletencommissie is verheugd met de aandacht voor de fi nanciële situatie van de topsporters in Nederland in de beleidsbrief van minister Schippers van VWS en de daaruit voortvloeiende toe-zegging om over te gaan tot een verho-ging en differentiatie van het stipendium. “Op deze manier wordt het voor topsporters makkelijker, ook op latere leeftijd, de keuze voor de top-sport te blijven maken”, reageert Chiel Warners namens de Atletencommissie. “Zo kunnen we bijdragen aan de top 10-ambitie, en onze voorbeeldfunc-tie voor de jongere generaties vervul-

FOTO

: SO

ENA

R C

HA

MID

len. Dit is een belangrijke stap in de verbetering van de positie van de top-sporter, die ook na 2012 nodig blijft om topsporters een reële keuze voor topsport te kunnen laten maken. Wij hebben ons als Atletencommissie bij de totstandkoming van de Sportagenda 2013-2016 dan ook sterk gemaakt voor continuering van het gedifferentieerd stipendium, als de fi nanciering door de rijksoverheid stopt. We hebben er vertrouwen in dat er een structurele oplossing gevonden wordt, zodat het verhoogde stipendium na 2012 in stand blijft.”

Sinds de invoering van de stipendi-umregeling in 2001 was deze nooit gewijzigd; de hoogte van de tege-moetkoming en de voorwaarden bleven jaren hetzelfde. Het basisinko-men voor (gehandicapte) topsporters en toptalenten bedroeg zeventig pro-cent van het wettelijk minimumloon van een 23-jarige, een bedrag van maximaal 1.085 euro. “Dit bedrag was voor een oudere topsporter veel te laag om van te kunnen leven”, geeft Jeroen Bijl, manager topsport van NOC*NSF aan. “Terwijl sporters ouder dan 27 vaak op de top van hun kunnen zijn en op grote toernooien

Maarten van der Weijden beleefde zijn fi nest hour op zijn 27e in Beijing. Het variabel stipendium moet het voor oudere sporters aantrekkelijker maken om door te gaan met hun topsportcarrière.

FOTO

: AN

P PH

OTO

Variabel stipendium is eindelijk een feitNieuwe stipendiumregeling tot 2013 gegarandeerd

1107868 Lopend Vuur 05.indd 1 17-08-2011 06:54:04

Page 2: Lopend Vuur 5

■ www.nocnsf.nl Het Lopend Vuur augustus 2011 • pagina 2

ColofonLopend Vuur is een uitgave van NOC*NSF

Vormgeving en druk:

grafi sche dienstverlening

Hoofdredactie: Friso Schotanus (Het Sportbureau)/NOC*NSFEindredactie: Janneke WestermannMedewerkers: Erik Duiven, Richard Geeve, Joost HanewinkelProductie: Arko Sports Media, NieuwegeinRedactieadres NOC*NSF: Lopend VuurT.a.v. Annemiek van der MeerPostbus 3026800 AH ARNHEMTel.: 026 483 47 83E-mail: [email protected]/lopendvuur

vervolg van pagina 1

Beleidsbrief Sport: 2,8 miljoen euro extra voor CTO’s

FOTO

: SO

ENA

R C

HA

MID

LOOT-scholen werken aan onderwijs op maat voor topsporters als oud-leerlinge Ranomi Kromowidjojo.

In de beleidsbrief Sport van het Ministerie van VWS is extra geld toe-gezegd voor de Centra voor Topsport en Onderwijs om de topsportmedi-sche zorg en de lastige en kostbare combinatie van topsport en fl exibel onderwijs te verbeteren. Tot en met 2012 is 2,8 miljoen euro extra beschikbaar. In de brief staat dat de extra kosten bestaan uit de extra coördinatie en organisatie van fl exibele lesuren voor de topsporters. Wat betreft de top-

sportmedische zorg gaat het om het aantal uren zorg per week dat aan topsporters ter beschikking staat voor blessurepreventie en snelle diagnose. Daarnaast kan de kwaliteit omhoog door specialisten met top-sportspecifi eke kennis in te zetten.Ingrid van Gelder van NOC*NSF licht de noodzaak van extra investeringen toe: “Er is vooral grote behoefte aan extra ‘contacturen’ voor de sporter; de mate waarin hij toegang heeft tot sportartsen, fysiotherapeuten en

sportmasseurs. Daarnaast is er ook een aantal randvoorwaarden die ver-der moeten worden ontwikkeld of ingericht, zoals deskundigheidsbe-vordering van het (para)medisch per-soneel op CTO’s.” Tot slot komt er ook meer aandacht voor preventie, herstel en aanvullende diagnostiek. Dit moet er onder meer toe leiden dat blessures bij de instroom in een top-sportprogramma worden beperkt. De extra subsidie voor het onderwijs is bestemd voor LOOT-scholen die verbonden zijn aan de CTO’s, legt Van Gelder uit. “Deze ontvangen een bedrag per CTO-leerling die aan hun school verbonden is. De LOOT-scholen werken aan ‘onderwijs op maat’, waarbij zo goed mogelijk reke-ning wordt gehouden met het (sport-technische) programma van de sporter/leerling. De scholen investe-ren bijvoorbeeld in extra lesbegelei-ding, fl exibele inzet van personeel, aanschaf en onderhoud van materi-eel, het beschikbaar stellen van les-ruimten en het aanstellen van externe deskundigheid voor leerlingen en docenten, bijvoorbeeld voor het door-ontwikkelen van de digitale leerom-geving. Deze ontwikkelingen waren al in gang gezet, maar functioneerden nog niet optimaal. Vandaar dat extra investeringen noodzakelijk zijn.”

IOC: twitteren tijdens de Spelen magHet IOC heeft vorige maand de richtlijnen bekendgemaakt voor het gebruik van social media tij-dens de Spelen, volgend jaar in Londen. Het komt er kort gezegd op neer dat de atleten volop kun-nen twitteren en bloggen. De enige beperking die het Internationaal Olympisch Comité oplegt, is dat de sporters geen commerciële uitingen doen via deze media. In de richtlijnen staat dat het IOC “sporters actief sti-muleert en steunt om social media te gebruiken en hun erva-ringen te tweeten, te bloggen en te posten”. Ze moeten zich echter wel beperken tot persoonlijke mededelingen. Ze mogen zich niet als journalisten gedragen, door commentaar te geven op de gebeurtenissen tijdens de Spelen. Logischerwijs zijn “vul-gaire of obscene teksten en beel-den” ook taboe. De sporters mogen ook foto’s en fi lmpjes uploaden, maar niet vanuit de stadions en niet met een com-mercieel oogmerk. Dit om inbreuk op auteursrechten te voorkomen.Uiteraard mogen er ook geen andere personen of atleten op de beelden voorkomen, zonder dat zij daar toestemming voor heb-ben gegeven. Indien de voor-schriften worden overtreden, kan dat leiden tot intrekking van de accreditatie. De richtlijnen zijn te vinden op www.nocnsf.nl/london2012. Op deze plek voor-ziet NOC*NSF sporters in aanloop naar de Spelen van kort en bon-dig advies omtrent het gebruik van social media. Hier is ook andere belangrijke informatie te vinden, zoals de normen en limie-ten, de NOC*NSF-marketingrichtlijnen Olympische/Paralympische Spelen en de over-eenkomsten Olympische en Paralympische Spelen London 2012, inclusief de bijla-gen.

FOTO

: DR

EAM

STIM

E.CO

M

FOTO

: NO

C*N

SF

Jeroen Bijl: “We moeten het voor sporters aantrekkelijker maken om te blijven sporten.”

het bondsprogramma dat de sporter volgt in de hoogste categorie van de ‘Lotto verdeelsystematiek top 10’ zijn ingedeeld. Hierbij wordt onder meer

die al een stipendium ontvingen, maar niet aan deze voorwaarden vol-doen, behouden hun tegemoetko-ming ‘oude stijl’.”

Het Ministerie van VWS fi nanciert het variabele stipendium met 1,5 miljoen euro voor het huidige kalenderjaar en met twee miljoen euro voor 2012. De nieuwe regeling zal met terugwer-kende kracht per 1 juli 2011 ingaan. De subsidie van het Ministerie van VWS maakt dit mogelijk voor de peri-ode tot 1 januari 2013. Voor de peri-ode daarna moet worden gezocht naar mogelijkheden om het gediffe-rentieerd stipendium te kunnen conti-nueren. Bijl: “In de nieuwe Sportagenda, vanaf 2013, moet de gezamenlijke bereidheid er zijn om de fi nanciering voort te zetten.”

Meer informatieSporters die voor het gedifferentieerd stipendium in aanmerking komen, worden daarover geïnformeerd door het Fonds voor de Topsporter. Informatie over de Lotto verdeelsyste-matiek top 10 kunnen sporters bij hun bond opvragen. Kijk voor meer infor-matie op www.nocnsf.nl/topsporters

gelet op de prestaties op internatio-nale evenementen. De programma’s moeten bovendien fulltime zijn. Voor een individuele sport geldt dat het programma minimaal 200 dagen per jaar in beslag neemt, voor een team-sport moet het bondsprogramma ten minste 90 dagen omvatten. Degenen

1107868 Lopend Vuur 05.indd 2 17-08-2011 06:54:08

Page 3: Lopend Vuur 5

Het Lopend Vuur augustus 2011 • pagina 3■ www.nocnsf.nl

Maurits Hendriks spreekt vertrouwen uitEén jaar voor de start van de Olympische Spelen in Londen heeft Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF en chef de mission van de Nederlandse ploeg, alle potentiële Olympiërs een hart onder de riem gestoken. Het Olympic Team Netherlands zal volgens hem dankzij een brede samenstelling goed preste-ren tijdens London 2012. “Met nog één jaar te gaan liggen we goed op koers. De focus van de sporters, de begeleidingsteams en NOC*NSF is nu geheel gericht op London 2012. Alles staat dit jaar in het teken van maxi-maal presteren. We werken aan een brede ploeg kanshebbers. Het doel is de top tien.” De chef de mission sprak zijn positieve verwachtingen uit tijdens het WK zwemmen, afgelopen maand in Shanghai. NOC*NSF richt zich op het uitzenden van een brede ploeg met meer kanshebbers. Maurits Hendriks: “Met nog één jaar te gaan liggen we goed op koers.”

FOTO

: AN

P PH

OTO

Overeenkomsten Olympische en Paralympische Spelen London 2012 verspreidNOC*NSF heeft medio augustus de Overeenkomst Olympische en Paralympische Spelen London 2012 voor de atleet en begeleider naar de Olympische en Paralympisch zomerbonden verstuurd. De bonden kunnen de overeenkomsten nu aanbieden aan (potentiële) sporters en begeleiders van het Olympic en Paralympic Team Netherlands London 2012. Het is de bedoeling dat NOC*NSF de overeenkomsten van de atleet en van de begeleider een halfjaar voor de start van de Spelen ondertekend retour heeft ontvangen.

De overeenkomst is tot stand geko-men na gesprekken met de zomer- en wintersportbonden, NOC*NSF Atletencommissie, vakbond NL Sporter, een aantal zaakwaarne-mers en inhoudelijk deskundigen. Vakbond NL Sporter had ter voorbe-reiding een enquête onder sporters gehouden. Over de uitkomsten van deze enquête is in Lopend Vuur nummer 2 (maart 2011) bericht. De uitkomsten hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de huidige versie van de overeenkomst.

Els van Kernebeek, hoofd afdeling Topsportteams van NOC*NSF, licht toe: “In het algemeen geldt dat de overeenkomst compacter van omvang is, de juridische taal begrij-

pelijker is en er een duidelijkere scheiding tussen IOC/IPC- en NOC*NSF-regelgeving is aangebracht. Inhoudelijk is voor sporters van belang dat ze zich – naast de deel-name aan de NOC*NSF Golden Clinic – niet meer vrij hoeven te maken voor commerciële activiteiten van NOC*NSF en de Partners in Sport. Voor Torino was dit bijvoorbeeld nog vier dagdelen, voor Beijing drie dag-delen en voor Vancouver 2010 één dagdeel. Als nu een beroep wordt gedaan op de atleet en/of begeleider, worden daar los van de overeenkomst afspraken over gemaakt. Een andere belangrijke wijziging is de verdubbe-ling van de medaillebonus voor een gouden medaille bij de Paralympische Spelen.” NOC*NSF

EYOF: “Noodzakelijk om de stap naar de top te maken”

London 2012: zwaarste medailles ooitWie volgend jaar in Londen in de prijzen valt, is verzekerd van het zwaarste eremetaal dat ooit is uit-gedeeld: de medailles wegen 400 gram. Ook zijn ze een stuk groter: de diameter is 85 millimeter. Het ontwerp van de gouden, zilveren en bronzen medailles werd vorige maand in Londen gepresenteerd. De

medailles laten aan één kant de Griekse godin Nikè zien, zij staat voor de overwinning. De andere, abstracte kant symboliseert de kracht van de stad Londen.

“Natuurlijk zullen die zeven sporten die het gros van de medailles gehaald hebben, dat zo veel mogelijke blijven doen. Daarnaast komen er nieuwe kanshebbers bij. Ik zie met vertrou-wen atletiek, turnen en BMX steeds dichter bij het podium komen”, aldus Hendriks. “De voorbereiding van NOC*NSF op het leveren van prestaties verloopt ook volgens plan. Uit de evaluaties van Beijing 2008 kwam naar voren dat de trainings- en wedstrijdpro-gramma’s een meer professionele ondersteuning vereisen en dat de sporters betere faciliteiten ter beschikking zouden moeten hebben, zoals bijvoorbeeld een inkomsten-voorziening op maat. Er zijn in de afgelopen jaren bij de sportbonden bijna twintig technisch directeuren aangesteld en het variabel stipen-dium is inmiddels een feit.”

Oud-Olympiër Kelly Holmes en Lord Sebastian Coe, voorzitter van het organisatiecomité presenteren de nieuwe medailles.

houdt oog voor de commerciële belangen van atleten en begelei-ders. Van Kernebeek: “Voor de indi-viduele sponsor(s) die de sporter of begeleider substantieel en structu-reel ondersteun(t)(en) wordt – onder voorwaarden die in de over-eenkomst staan genoemd – de mogelijkheid geboden eenmalig een succes- en/of een felicitatiead-vertentie in de media te plaatsen.” Daarnaast heeft het IOC voor het gebruik van social media, internet en bloggen voor de Spelen van London 2012 richtlijnen opgesteld. Van Kernebeek: “Ons advies is om de overeenkomst inclusief bijlagen en diverse IOC/IPC-regelgeving goed door te (laten) nemen zodat je tijdig weet waar je aan toe bent.”

Meer informatieVoor meer informatie kan je mailen naar [email protected]. De overeenkomsten Olympische en Paralympische Spelen London 2012, inclusief de bijlagen en IOC/IPC zijn te vinden op www.nocnsf.nl/london2012.

Met de symbolische overdracht van de Olympische vlag aan burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht werd in het Turkse Trabzon de zomereditie van het European Youth Olympic Festival (EYOF) afgesloten. Ruim 3.000 sporttalenten van dertien tot achttien jaar uit 49 Europese landen namen aan het evenement deel. Het Nederlandse team, dat in Trabzon bestond uit 74 jonge topsporters, behaalde twee gou-

den, één zilveren en zes bronzen medailles. Marjan Olyslager, chef de mission van het Nederlandse team, waar-deerde de Nederlandse deelname aan het EYOF met rapportcijfer 8: “Een acht voor het team: we hebben verschillende medailles zien langskomen deze week,

maar ook verschillende teleur-stellingen. Die worden alle-

maal goed opgepakt door collega-sporters en hun

coaches.” Naast burgemees-ter Wolfsen van Utrecht, de stad die in de zomer van 2013 het EYOF organiseert, was ook

NOC*NSF directeur Gerard Dielessen bij de afsluitende cere-

monie aanwezig. Hij benadrukte het

belang van het opdoen van internatio-nale ervaring voor de talenten. “Dat is noodzakelijk om straks de werkelijke sprong naar de internationale wed-strijdtop te kunnen maken en ook een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan de top 10-ambitie van Nederland.” Het eerstvolgende EYOF, de wintervariant, vindt in februari 2012 plaats in het Roemeense Brasov.

EYOF: “Noodzakelijk om de stap naar de top te maken”den, één zilveren en zes

Nederlandse team, waar-deerde de Nederlandse deelname aan het EYOF met rapportcijfer 8: “Een acht voor het team: we hebben verschillende medailles zien langskomen deze week,

maar ook verschillende teleur-stellingen. Die worden alle-

maal goed opgepakt door collega-sporters en hun

coaches.” Naast burgemees-ter Wolfsen van Utrecht, de stad die in de zomer van 2013 het EYOF organiseert, was ook

NOC*NSF directeur Gerard Dielessen bij de afsluitende cere-

monie aanwezig. Hij benadrukte het

EYOF: “Noodzakelijk om de stap naar de top te maken”

deelname aan het EYOF met

verschillende medailles zien

maar ook verschillende teleur-stellingen. Die worden alle-

maal goed opgepakt door collega-sporters en hun

coaches.” Naast burgemees-ter Wolfsen van Utrecht, de stad die in de zomer van 2013 het EYOF organiseert, was ook

NOC*NSF directeur Gerard Dielessen bij de afsluitende cere-

monie aanwezig. Hij benadrukte het

FOTO

: AN

P PH

OTO

1107868 Lopend Vuur 05.indd 3 17-08-2011 06:54:13

Page 4: Lopend Vuur 5

■ www.nocnsf.nl Het Lopend Vuur augustus 2011 • pagina 4

“Een wij-gevoel creëren”Margje Teeuwen (37) nam samen met het Nederlands dameshoc-keyteam deel aan twee Olympische Spelen. In Atlanta 1996 was het team the best of the rest en pakte brons. Een enorme verras-sing. Vier jaar later was de bronzen plak in Sydney juist een te-leurstelling, daar was de doelstelling niets minder dan goud. In het Olympisch dorp kon zij ontspannen door te schilderen. Nu is ze kunstenares, architect, designer, radio- en tv-presentatrice en algemeen creatieve geest. Ze kan in dit project haar inspiratie de vrije loop laten.

“Na de eerste bijeenkomst als organiserend vijftal, had iedereen de punten op papier gezet die hij belangrijk vond. Ik had een powerpointpresentatie in elkaar gefl anst over alles wat ik wilde bespreken”, geeft Teeuwen enthousiast aan. “Ik heb misschien wel een beetje een ‘andere’ manier van kijken naar de zaken dan de andere vier, maar dat is volgens mij de reden

dat ik erbij gevraagd ben.”

“Wat uit de eerste sessie naar voren kwam, is dat we de spor-ters elkaar in de aanloop naar de Spelen willen laten ontmoe-ten”, gaat Teeuwen verder. “Ik opperde dat social media (zoals facebook en twitter) daar tegenwoordig een grote rol in spelen. Zo kwamen we op het idee om specifi ek voor de spor-ters een platform te creëren waar ze elkaar kunnen leren kennen buiten de drie bijeen-komsten om. In de totstandko-ming wordt er nauw samengewerkt tussen NLbuzz

van Roeland Stekelenburg en mijn bedrijf ‘product margje’. Het platform zal in ieder geval volledig voor de sporters zijn en afgesloten van de bui-tenwereld, zodat sporters veilig hun ervaringen kunnen delen.”

Eén speerpunt van het project is dat de gehele Nederlandse equipe als eenheid kan opereren in Londen. Een mooi voorbeeld daarvan herinnert Teeuwen zich uit Atlanta. “Wij sliepen als team naast de Nederlandse vol-leybalmannen. Zij wonnen goud op de avond voordat wij om de bronzen medaille moesten spelen en waren natuurlijk in een enorme feeststem-ming. In het dorp hebben we geen moment last van ze gehad. Zij wisten dat wij moesten spelen en hebben zich koest gehouden. Dat is iets wat we willen bereiken. Het creëren van een wij-gevoel en respect voor elkaar.”

Ex-Olympiërs bereiden sporters voor op Londen

Hoe kan het beste prestatieklimaat gecreëerd worden in Londen en hoe zorgen we ervoor dat Olympic Team Netherlands als een team kan opere-ren? Dat onderzoeken vijf voormalig deelnemers aan de Olympische Spelen. Schaatser Erben Wennemars, volleyballer Bas van de Goor, judoka Mark Huizinga, zwemmer Johan Kenkhuis en hockeyster Margje Teeuwen (samen goed voor tien Olympische medailles) vormen het team dat drie bijeenkomsten organiseert waarin de deelnemers aan London 2012 worden voorbereid.

“Samen een grote prestatie neerzetten”Johan Kenkhuis is tweevoudig Olympiër. Op de Spelen van Sydney pakt hij brons op de 4 x 200 meter vrije slag estafette en vier jaar later in Athene grijpt hij op de honderd meter vrije slag estafette het zilver met onder andere Pieter van den Hoogenband. Na zijn zwemloopbaan legt hij zich toe op de eventmarketing, waarin hij een eigen bedrijf heeft. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist die rol in de organisatie bij Kenkhuis ligt.

“Ik ken de wereld van het organiseren van evenementen heel goed”, zegt Kenkhuis. “Ik ken de mensen, ik weet waar je in de voorbereiding op zo’n groot evenement tegenaan loopt, dus ben ik bezig met het in goede banen leiden van de eerste bijeenkomst op 28 oktober in het DeLaMar Theater. Met de catering, de aankleding en de specifi eke omstandigheden op de locatie, maar vooral de inhoud van het programma en de boodschap die we de sporters willen meegeven. In de bijeen-komsten, die we als groep geregeld hebben, koppel ik de informatie terug en hakken we samen de knopen door.”

“De locatie is prachtig, het DeLaMar biedt mogelijkheden. Zo’n theater bepaalt ook de vorm waarin we infor-matie gaan aanbieden. Het zal geen saai seminar worden waar iedereen zit te luisteren. De woorden ‘inspiratie’, ‘informatie’ en ‘interactie’ staan cen-traal. We zijn op dit moment bezig met de uiteindelijke inhoud. Wie benaderen we voor welk onderdeel? Welke sporter kan een bijdrage leveren? Wat willen de sporters zelf? Op 28 oktober zal het allemaal duidelijk worden. Zonder al te veel te verklappen: we zullen de bood-schap verpakken op een verrassende manier.”

Wat Kenkhuis van zijn eigen Olympische ervaringen is bijgebleven is dat hij veel heeft gehad aan de mensen die om hem heen waren. “Op de eerste dag van Sydney ging het mis, we werden gediskwalifi ceerd op de honderd meter estafette. Als er geen anderen in het dorp aanwezig waren geweest om mij en de andere jongens te steunen, hadden we later die week geen brons gehaald op de 200 meter. Zo’n sfeer willen we ook creëren voor Londen. Daarom laten we iedereen nu al kennismaken, want dan heb je volgend jaar des te meer aan elkaar als dat nodig mocht zijn.”

Johan Kenkhuis: “Het zal geen saai seminar worden.”

FOTO

: SO

ENA

R C

HA

MIDFO

TO: S

OEN

AR

CH

AM

ID

Margje Teeuwen: “Ik heb misschien wel een beetje een andere manier van kijken naar de zaken.”

In december 2010 is het project begonnen met een brainstormsessie onder begeleiding van NOC*NSF. De vraag ‘What’s in it for me’ stond daar-bij centraal. Wat kunnen de sporters die in voorbereiding zijn op London 2012 aan deze bijeenkomsten hebben? Wie anders dan oud-top-

sporters kunnen deze vraag beant-woorden, was de gedachte van chef de mission Maurits Hendriks. De eer-ste bijeenkomst vindt plaats op 28 oktober in het DeLaMar Theater in Amsterdam. De drie events zijn inno-vatief, interactief, vernieuwend en inspirerend. Iedere bijeenkomst krijgt

een eigen thematiek, vorm, bood-schap en doelstelling. De oud-top-sporters kunnen putten uit hun eigen Olympische ervaringen, maar ook uit het professionele pad dat ze daarna hebben bewandeld. Die expertise is

volgens Maurits Hendriks zeer waar-devol en leidt hopelijk tot zichtbare resultaten in Londen. Johan Kenkhuis en Margje Teeuwen leggen uit hoe het team werkt en welke taak zij daarin uitvoeren.

1107868 Lopend Vuur 05.indd 4 17-08-2011 06:54:23

Page 5: Lopend Vuur 5

■ www.nocnsf.nl Het Lopend Vuur augustus 2011 • pagina 5

DOPINGAUTORITEIT

Specifi eke stoffen, fl exibelere strafmaat

FOTO

: SO

ENA

R C

HA

MID

Vier zwemmers, onder wie Olympisch kampioen en wereld-recordhouder César Cielo, test-ten in mei van dit jaar positief tijdens de nationale kampioen-schappen van Brazilië. De inter-nationale zwembond FINA eiste minimaal drie maanden schor-sing, het hoogste sporttribunaal CAS gaf drie van de vier zwem-mers ‘slechts’ een waarschu-wing. Waarom vielen de straffen zo laag uit?

CafeïnepillenCésar Cielo, Nicholas dos Santos, Henrique Barbosa en Vincius Waked gebruikten cafeïnepillen, die Cielo op recept kon verkrijgen bij zijn apothe-ker. Later bleek dat door een fout van deze apotheker de pillen vervuild geraakt waren met de verboden stof furosemide. Deze stof staat op de dopinglijst bij Diuretica en andere maskerende middelen.

Strict liabilityOok al werd de fout in dit geval door iemand anders gemaakt, voor spor-ters geldt altijd strict liability; je bent

als sporter zelf verantwoordelijk voor de stoffen die tijdens een dopingcon-trole gevonden worden. De zwem-mers hadden dus een probleem.

Cielo tijdens de wereldkampioenschappen afgelopen juli in Shanghai.

Specifi eke stoffenFurosemide valt echter onder de Specifi eke Stoffen. In vergelijking tot de andere verboden stoffen is bij deze groep de kans groter dat het niet bewust om dopingredenen is gebruikt. Kan de sporter aantonen 1 – hoe de stof in het lichaam is geko-men, en 2 – dat dit onbewust en zon-der de bedoeling de prestatie te verbeteren gebeurd is, dan kan de sanctie gereduceerd worden tot mini-maal een waarschuwing. Het is hier-bij wel van belang dat de sporter er alles aan heeft gedaan om te voorko-men dat de stof in het lichaam kon komen.In deze zaak nam het CAS genoegen met de verklaring dat:– de pillen sinds eind 2009 werden

voorgeschreven door de arts van Cielo;

– de pillen gedurende de gehele periode door dezelfde apotheker werden gemaakt;

– de gebruikte cafeïne puur was en dus niet was gemengd met andere stoffen;

– de furosemide ook werd aange-troffen in de overgebleven cafeïne-pillen;

– de apotheker verklaarde dat er op dezelfde dag ook medicijnen voor hartpatiënten waren gemaakt, met furosemide als ingrediënt;

– de urineconcentraties van de zwemmers normaal en onverdund waren en de furosemide in dit geval dus niet gebruikt leek te zijn als maskeringsmiddel.

UitspraakHet CAS besloot dat de zwemmers minimaal verantwoordelijk waren voor de positieve test op furosemide en dat daarom ook de minimale straf opgelegd diende te worden. Het opleggen van de minimale straf komt relatief weinig voor, waardoor de uit-spraak extra veel aandacht trok. Voor Cielo, dos Santos en Barbosa kwam de minimale straf neer op een waar-schuwing, maar Waked kreeg een eenjarige schorsing opgelegd. Hij was namelijk al eens eerder twee maanden geschorst voor het ondoor-dacht nemen van Neosaldina, een medicijn met de verboden (speci-fi eke) stof isometheptene. Zo zie je maar weer, een sporter kan nooit voorzichtig genoeg zijn!

“Voorbereiden, informeren en inspireren”In navolging van de collega’s van de Olympische Spelen, organiseert NOC*NSF een drietal bij-eenkomsten waarin het Paralympic Team Netherlands wordt voorbereid op London 2012. Chef de mission André Cats legt uit wat de paralympische sporters kunnen verwachten in aanloop naar de Spelen die volgend jaar van 29 augustus tot 9 september in de Britse hoofdstad wor-den gehouden.

“De nadruk tijdens de eerste bijeenkomst op 26 september in Papendal ligt op voorbereid zijn”, legt Cats uit. “Wat staat je te wachten als sporter in Londen? Er zullen volgend jaar veel coaches en sporters voor het eerst aanwezig zijn op Paralympische Spelen, we willen hen zo goed mogelijk voorbereiden. Tijdens de Spelen is het belangrijk de focus op presteren te houden en je afzijdig te houden van alle randzaken. Onder andere Olympisch kam-pioen Maarten van der Weijden gaat zijn ervaringen delen met de kan-didaat-Paralympiërs. Maarten was jarenlang uiterst professioneel en gedreven met een missie bezig. Zijn manier van sport bedrijven sprak mij zeer aan en zal zeker inspireren”, aldus Cats.

NOC*NSF zal waarschijnlijk tussen de tachtig en honderd sporters uit-zenden. Dat zijn er meer dan naar Beijing, terwijl de limieten van verge-lijkbaar niveau zijn. Dit is een direct gevolg van de intensivering die in de Nederlandse Paralympische sport plaatsgevonden heeft.

“De tweede bijeenkomst zal per sporttak op locatie zijn, bijvoorbeeld tijdens een trainingsstage. Dan staan (social) media centraal en de vraag hoe je je als Paralympische sporter wilt presenteren. De leden van het Paralympic Team Netherlands worden tijdens de Spelen inten-sief gevolgd door de media. De NOS brengt de Spelen op tv, maar daar-naast wordt ook veel schrijvende pers verwacht. Daar word je als sporter mee geconfronteerd en moet je op voorbereid zijn. De derde en laatste bijeenkomst is rondom de teamoverdracht in juli 2012. Dan is de uiteindelijke teamgrootte bekend en gaan we met alle defi nitieve deel-nemers de puntjes op de i zetten.”

“In de meetings is een belangrijke rol weggelegd voor ervaren Paralympische sporters en begeleiders. Zo kan bijvoorbeeld rolstoeltennisster Esther Vergeer uitstekend haar ervaringen doorgeven aan een nieuwe generatie Paralympiërs”, besluit de chef de mission.

FOTO

: NO

C*N

SF

André Cats: “Er is een belangrijke rol weggelegd voor ervaren Paralympische sporters.”

1107868 Lopend Vuur 05.indd 5 17-08-2011 06:54:30

Page 6: Lopend Vuur 5

Het Lopend Vuur augustus 2011 • pagina 6■ www.nocnsf.nl

Goud op de Werkvloer

“Ik heb mijn droombaan gevonden”

Opvallend succes: Rachel Klamer

“Ik ben gegroeid in de sport”

FOTO

: AN

P PH

OTO

FOTO

: AN

P PH

OTO

“Ik zou er niet aan moeten denken om buiten de sport te werken.” Ex-professioneel golfer Nienke Nijenhuis (33) is in haar nopjes met de baan die ze via het programma Goud op de Werkvloer vervult. Ze werkt als manager topsport bij Den Haag Marketing, een bedrijf dat de hof-stad promoot als topsportstad aan zee. Directeur Anja Overhoff be-schrijft de werkrelatie met Nijenhuis als: “het dekseltje dat op dit potje past”.

Nijenhuis heeft zeven jaar professio-neel gegolfd op de Ladies European Tour als ze in 2007 stopt. Ze werkt na haar sportcarrière een tijd als free-lance sportmanager, bouwt bij TNO Bedrijven mee aan de brug tussen topsport en wetenschap en ontwerpt golfkleding. Ze wil alleen méér. In 1999 is ze afgestudeerd aan het hbo in de richting marketing en ze wil haar passie (de sport) verbinden aan haar opleiding. Met die gedachte meldt ze zich begin 2010 aan bij Goud op de Werkvloer, het samenwerkings-verband tussen NOC*NSF, Randstad en Sport & Zaken.

Topsport ervaringen zijn niet voor niets geweest“Ik wilde heel graag in de marketing werken, maar ik heb in de tijd dat ik professioneel sportte geen cv opge-bouwd”, geeft Nijenhuis aan. “Ik had het idee dat ik daarin tekortschoot. Dat andere mensen wel die vereiste ervaring hadden. Bij Randstad heb ik samen met loopbaanadviseur sport Linda Schonewille kritisch gekeken naar de ervaring die ik heb opgedaan tijdens mijn carrière. Ik heb al die jaren mijn eigen management gedaan, ik heb met sponsoren om de tafel gezeten, ik heb achter subsidies aangelopen. Al die zaken moesten naar duidelijke competenties worden omgezet en de waarde ervan moest juist ingeschat worden. Linda en ik kwamen erachter dat ik naar zwaar-dere functies kon solliciteren. Als top-sporter heb je het idee dat je te weinig werkervaring hebt, het is goed om te horen dat je ervaringen in de sport niet voor niets zijn geweest.”

Sportondernemer zonder Haags netwerkToen kwam de vacature van manager Topsport bij Den Haag Marketing bin-nen en Nijenhuis wist meteen dat het raak was. “Ik voelde dat dit was wat ik wilde. Het klopt ook, ik voel me als een vis in het water. Ik geef leiding aan een groep van zeven collega’s die onder andere individuele begeleiding bieden aan de topsporters in Den Haag en Haaglanden. Ik heb het over-all management, ik ben aanwezig bij topsportevenementen om te spreken met organisatoren, sporters en spon-soren. Ik doe het allemaal met enorm veel plezier.” Dat plezier herkent directeur Anja Overhoff ook. “Ze kwam hier binnen met veel ervaring

als sportondernemer maar zonder Haags netwerk. Dit blijkt geen pro-bleem te zijn, want ze pikt alles heel snel op. Door haar openheid en enthousiasme bouwt ze snel relaties op. Wij zijn bijzonder tevreden en blij met Nienke.”

Als triatlete is Rachel Klamer (20) een laatbloeier. Drie jaar gele-den kwam ze voor het eerst met de sport in aanraking, maar ze baarde al snel opzien door in 2009 beslag te leggen op het zil-ver bij het Europees kampioen-schap voor junioren in Holten en brons in dezelfde categorie bij het wereldkampioenschap in het Australische Gold Coast. Inmiddels is Klamer al twee jaar gevestigd bij de senioren. “De Olympische Spelen in Londen halen, is nu het belangrijkste.”

Rachel Klamer bracht in haar jeugd menig uurtje door in zwembad De Dinkel in Denekamp. Het doel was om door te stomen naar de Nederlandse zwemtop, maar de grote prestaties bleven uit. Klamer, gebo-ren in het Afrikaanse Harare, ver-breedde haar horizon en voor de afwisseling begon ze vier jaar gele-den met hardlopen bij atletiekvereni-ging Lange Afstand Atletiek Club Twente. Er schuilt een ruwe diamant in Klamer die alleen nog geslepen moet worden.

Bij LAAC Twente komt het sporttalent, in het bezit van een High Potential-status, een triatleet tegen die haar enthousiasmeert voor het triatlon. De twintigjarige Klamer gaat overstag en heeft daar nog geen moment spijt van. “Ik had een geweldig begin. In 2008 werd ik Nederlands kampioen bij de junioren, maar ik was ook actief voor de atletiekbond. Ik wilde eerst geen keuze maken tussen atle-tiek of triatlon, maar uiteindelijk heb ik toch voor het laatste gekozen. Ik ben in een kort tijdsbestek gegroeid in de sport. Ik ben allround. Mijn sterkste onderdeel was het hardlo-pen, maar het fietsen is de laatste jaren duidelijk verbeterd door de vele trainingsuren.”

DroomstartIn het najaar van 2009 beleeft triat-leet Rachel Klamer een droomstart bij haar seniorendebuut, want ze wint de Premium European Cup in Alanya. Een jaar later staat Klamer na afloop van deze Turkse triatlon voor de tweede keer op de hoogste trede van

het podium. Op zondag 10 juli 2011 wint het Nederlandse triatlontalent de internationale klassieker van Holten. De toon is gezet door Klamer, die de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen in Maastricht volgt. “Mijn sport staat op één, maar ik vind het belangrijk voor mijn toekomst om er iets naast te doen. Door trainingsstages of inter-nationale wedstrijden moet ik soms wel een leerblok laten lopen, want mijn vizier is nu volledig gericht op het triatlon.”

VormbehoudOndanks dat Rachel Klamer – die lid is van de Nederlandse selectie – eigenlijk nog maar drie jaar bezig is als triatlete, nadert het grootste sportpodium van de wereld: de Olympische Spelen in Londen. Op zondag 5 juni 2011 behaalt de in Sittard wonende sportvrouw een tiende plaats bij de ITU World Championship Series in Madrid. Een resultaat dat volstaat voor een Olympische nominatie. De jeugdige triatlete, die 32e staat op de wereld-ranglijst, moet volgend jaar vormbe-houd tonen om haar nominatie om te zetten in een kwalificatie. “Nu Londen zo dichtbij is, wil ik daar absoluut bij zijn als sporter. Om kwalificatie af te dwingen, moet ik volgend jaar een top 16-klassering halen bij een triat-lon die valt onder de World Championship Series. Dat zijn in prin-cipe wedstrijden met het grootste aanzien, waar een sterk deelnemers-veld bij aanwezig is. Londen is mijn doel!”

Rachel Klamer: “Londen is mijn doel!”

Nienke Nijenhuis: “Ik doe het allemaal met enorm veel plezier.”

1107868 Lopend Vuur 05.indd 6 17-08-2011 06:54:32

Page 7: Lopend Vuur 5

Het Lopend Vuur augustus 2011 • pagina 7■ www.nocnsf.nl

Als speler wist Gerben Bruijstens al dat hij ooit bondscoach wilde worden. Daarom volgde hij tij-dens de laatste jaren van zijn carrière een coachopleiding. Na enige tijd als assistent bij de jeugdselectie van Oranje te heb-ben gewerkt, realiseerde hij zich dat hij internationale ervaring moest opdoen. Hij solliciteerde op de functie van bondscoach in Noorwegen en werd gekozen. Samen met zijn vriendin vertrok hij naar het Scandinavische land. Het werd de beste leerschool die hij zich had kunnen wensen.

“Ik was verantwoordelijk voor de junioren en de senioren van de Noorse ploeg”, zegt Bruijstens. “Ik moest alles zelf doen. Dat hield in dat ik veertien uur per dag werkte, zeven dagen in de week. Het was een zware, maar zeer leerzame tijd. Ik heb geleerd dat het beste resultaat niet altijd behaald wordt door in een rechte lijn naar het doel te gaan. Soms moet je zijwegen nemen. Soms moet je tactvol zijn, politiek bedrijven om zaken gedaan te krijgen. Het resultaat was een goede structuur.” Na twee jaar in Noorwegen ging hij terug naar Nederland: het gemis van vrienden en familie werd te groot.

Nu is hij samen met Huaiwen Xu ver-antwoordelijk voor de Nederlandse ploeg. “Het is fijn om samen te wer-ken met Huaiwen. Ze is vertrouwd met topsport, ze heeft twee Europese titels voor Duitsland behaald en won brons op de WK. We doen alle trainin-gen samen en hebben de taken ver-deeld. Het is prettig om open en eerlijk met haar te communiceren, want zo werk ik als coach het liefst.”

Campingimago Die open en eerlijke houding is voor Bruijstens belangrijk, omdat het zorgt voor de meeste duidelijkheid. “Ik wil een fulltime coach zijn, alle voors en tegens wil ik meemaken. Ik wil voelen wat er aan de hand is, elke dag. Ik zit vol ambitie en wil controle houden over het proces. Van de spelers ver-wacht ik professionaliteit. Ik maak voor twintig sporters uitgebreide schema’s. Dan wil ik van hen op hun beurt weten wie wat doet en wan-neer. Elke vrijdagavond wil ik weten hoe de week er voor mijn sporters uitziet. Ik verwacht discipline.”

Wetenschap en topsport hand in handIn de topsport draait het steeds vaker om fracties van secondes en millimeters die het verschil maken tussen goud of helemaal geen me-daille. Om Nederlandse sporters in die strijd te ondersteunen heeft NOC*NSF samen met InnoSportNL het programma Wetenschappelijke Ondersteuning Topsport (WOT) gecreëerd. Coördinator Kamiel Maase, wetenschapper en oud-atleet, vertelt over het programma.

Dat hij vanwege een sponsorconflict niet kan beschikken over de beste Nederlandse singlespelers vind Bruijstens ontzettend jammer. “De badmintonbond heeft een goede deal gesloten met Yonex voor zeven jaar. Het is een feit dat sommige spelers daar niet gelukkig mee zijn, vanwege hun eigen sponsor. Ik focus me vol-ledig op de spelers over wie ik wel de beschikking heb. Wellicht komt er een oplossing.” Bruijstens ziet een positieve kant aan de zaak: “Nu komen we als badminton wel van ons campingimago af en worden we gezien als serieuze sport.”

DE COACH“Ik ben open, eerlijk en duidelijk”

Naam: Gerben BruijstensLeeftijd: 36 jaarFunctie: Bondscoach Badminton NLIn dienst sinds: 1 juli 2009

FOTO

: AN

P PH

OTO

Gerben Bruijstens: “Ik verwacht discipline.”

Wat is het WOT?“We geven wetenschappelijke bege-leiding en innovatie een structurele plaats binnen topsportprogramma’s. Aan de kenniskant werken we aan eenduidige richtlijnen en adviezen, zodat topsporters verzekerd zijn van dezelfde adviezen van hoge kwaliteit, onafhankelijk van waar ze trainen. Topconsultant Asker Jeukendrup staat hierbij borg voor de inhoud over voe-ding. Sportpsycholoog Rico Schuijers is druk doende een NOC*NSF-‘Team Mentaal’ op te zetten. Sportarts Maarten Moen geeft de topsportme-dische structuur in Nederland (beter) vorm en Kristin Collins is een kei in

het implementeren van onder andere video- en timingsystemen, zodat iedere coach er probleemloos mee kan werken. Verder geeft Scott Dickinson met zijn ploeg vorm aan het programma fysieke training en huren we visual skills-expert Sherylle Calder in voor een select aantal program-ma’s. Tot slot bieden we programma’s ondersteuning op het gebied van prestatiediagnostiek en begeleiding in de klimaatkamer (waar tempera-tuur, vochtigheid en zuurstofgehalte kunnen worden gecontroleerd) via onze allround fysioloog Albert Smit.”

Hoe draagt de wetenschap er nog meer aan bij?“We sturen vanuit Papendal regelma-tig experts de programma’s in, maar in veel gevallen vinden sport en weten-schap elkaar pas echt als er sprake is van structurele oplossingen. Daarom maken we geld vrij om een aantal pro-gramma’s te voorzien van embedded scientists: ambitieuze wetenschappers die dagelijks op de sportvloer staan en deel uitmaken van de staf rondom de coach. Persoonlijk geloof ik in deze aanpak en ik maak me sterk voor meer ruimte voor deze vorm van verstrenge-ling van sport en wetenschap.”

Innovatie is ook een onderdeel, wat doen jullie?“Denk aan de custom made 470-boot

in Beijing en de razendsnelle bobslee in Vancouver. Producten die onze sporters net dat beetje extra geven ten opzichte van de concurrentie. Naast het ontwikkelen van materialen houden we ons steeds meer bezig met het ontwikkelen van systemen die meten, analyseren en rapporteren aan de coach. Dat kunnen we uiter-aard niet alleen, InnoSportNL en DSM zijn onze belangrijkste partners.”

Hoe staat de toekomst ervoor?“Nederland is klein, maar innovatief. We hebben bewezen met relatief wei-nig middelen veel te kunnen berei-ken. De tijd is rijp voor een praktisch ingestoken sportwetenschappelijk instituut. Als we het slim aanpakken, zullen we er met onze Hollandse koopmansgeest bovendien in slagen om de inspanningen optimaal te laten renderen, ook buiten de topsport. Zo kan het bedrijfsleven innovatieve pro-ducten en diensten op de markt te zetten. Een recept voor succes!”

Hoe kunnen coaches en sporters hier gebruik van maken?“Op www.nocnsf.nl/wot kunnen spor-ters en coaches gratis fact sheets downloaden. Daarnaast kan de tech-nisch directeur van de bond een aan-vraag doen voor één van onze High Performance Services (zoals voeding of mentaal) bij de aan die bond ver-bonden prestatiemanager. Op basis van medaillepotentieel en beschik-bare financiën wordt dan een keuze gemaakt. Met creatieve ideeën voor een innovatief project kan men InnoSportNL of mij direct benade-ren.”

WOT-coördinator Kamiel Maase: “Nederland is klein, maar innovatief.”

1107868 Lopend Vuur 05.indd 7 17-08-2011 06:54:35

Page 8: Lopend Vuur 5

Het Lopend Vuur augustus 2011 • pagina 8■ www.nocnsf.nl

HET TALENT de HP-STATUSIn Lopend Vuur belichten we re-gelmatig een groot sporttalent. Een belangrijke overeenkomst tussen deze ‘groeibriljantjes’ is dat ze in het bezit zijn van een High Potential-status (HP). Van judoka Kim Polling tot snow-boarder Dimi de Jong. Maar wan-neer kom je in aanmerking voor zo’n status en wat houdt deze in? Marti ten Kate, coördinator Voorzieningen Topsporter, gaat dieper in op de regelingen voor onze toppers van de toekomst.

Een onderdeel van het Olympisch Plan 2028 is om een ideëel sportkli-maat te creëren. Het topje van de ijs-berg gaat daar zeker niet aan voorbij. Talentvolle jonge sporters met een grote toekomst voor zich krijgen van NOC*NSF een High Potential-status. “Een HP-status wordt toegekend aan jonge sporters bij wie sprake is van een uitzonderlijk perspectief op snelle aansluiting bij de mondiale top acht en een hoog perspectief op een positie bij de mondiale top drie van Henk Grol was als talent in het bezit van een HP-status.

FOTO

: SO

ENA

R C

HA

MID

de wereld”, zegt Marti ten Kate. “Dit besluit wordt genomen in samen-spraak met de desbetreffende sport-bond en een prestatiemanager van NOC*NSF. Het gaat hier om individu-ele sporters die we onder andere fi nancieel ondersteunen, zodat ze zich volledig kunnen richten op hun sport. De atleten hebben een leeftijd dat ze nog bij de junioren uitkomen of ze zijn de jongste bij de senioren. Dat ligt ook aan de sport, want bij turnen sluit je sneller aan bij de seni-oren dan bij een andere sport.”

Groot succesDe fi nanciële ondersteuning zorgt ervoor dat talentvolle sporter zich onbezorgd kunnen richten op hun sportieve prestaties. De HP-status wordt verleend voor een periode van drie jaar en is volgens Marti ten Kate een groot succes. Ten Kate: “Zo’n zeventig procent van talentvolle sporters die in het bezit waren van een HP-status, is doorgestroomd naar de top. Neem als voorbeeld judoka Henk Grol. Hij was als talent in het bezit van een HP-status en heeft zich ontwikkeld tot een internationale medaillewinnaar. In 2008 werd hij Europees kampioen en won hij brons bij de Olympische Spelen in Beijing. Bij de laatste twee wereldkampioen-schappen pakte hij twee zilveren medailles. Atleet Eelco Sintnicolaas was twee jaar in het bezit van een HP-status toen de tienkamper zilver won bij de Europese kampioenschap-pen in Barcelona.”

Medaillewinnaars van de toekomstTopsporters met een HP-status komen als ze achttien jaar of ouder zijn, net als de A-sporters, in aanmer-king voor het stipendium, een bij-drage in de kosten voor het levensonderhoud van 900 euro per maand. Daarnaast kunnen ze hun sportieve onkosten declareren tot een bedrag van 350 euro. “Veel spor-ters gaan van een nulinkomen naar een aanzienlijk basisbedrag”, vertelt Ten Kate.“Kim Polling woonde in het Groningse Zevenhuizen, maar komt uit voor het Haarlemse Kenamju. Door de HP-bijdrage kan ze nu een huisje huren in Haarlem en heeft ze geen lange reistijd meer. Voor spor-ters die wel naar de trainingen blijven reizen, hebben we ook diverse facili-teiten. HP-sporters krijgen vaak een NS Business Card waardoor ze vrij kunnen reizen met de trein of een HP-atleet kan eventueel in aanmer-king komen voor een leaseauto van PON, waar NOC*NSF een spon-sorovereenkomst mee heeft. Als het nodig is, kunnen we veel regelen voor onze medaillewinnaars van de toe-komst.”

TRANSITIE

“Ik vind het leuk om mijn eigen ding te doen”

FOTO

: AN

P PH

OTO

Een mooier moment om afscheid te nemen van je geliefde sport be-staat er waarschijnlijk niet. Henriët Brandsma (31) werd in het najaar van 2010 Europees kampioen met de Nederlandse korfbalploeg. Na dit grote succes kondigde Brandsma, die toen in blijde verwachting was, haar afscheid aan. Een moment van spijt is er nooit geweest.

Het zwarte gat na een topsportcar-rière komt niet voor in het woorden-boek van Henriët Brandsma. De voormalig korfbalinternational werkt vier dagen in de week en sinds 19 juni 2011 is ze de trotse moeder van een gezonde zoon: Quinten. “Vanaf sep-tember ga ik drie dagen aan de slag in verband met de opvoeding van mijn zoon”, vertelt Brandsma. “Ik verricht administratieve werkzaamheden voor Meuris Assurantiën en één dag in de week ben ik secretaresse bij bedrijfs-makelaardij Keus Kauffeld. Het bevalt me goed. Ik vind het leuk om op kan-toor te zitten, dingen op te lossen en contact te hebben met collega’s. Ik kan mijn eigen ding doen en daar ben ik blij mee.”

Maatschappelijk actiefDe combinatie van een maatschappe-lijke en een sportieve loopbaan is niet onbekend bij Brandsma. De Edese, die de World Games, een Europese en een wereldtitel op haar palmares heeft staan, is altijd maatschappelijk actief geweest tijdens haar succes-volle sportcarrière. “Van het korfbal kun je niet rondkomen, dus acht jaar

geleden heb ik gesolliciteerd bij het bedrijf waar ik nu nog werk. Ze zijn altijd goed voor me geweest. Als ik een paar dagen niet aanwezig kon zijn door een internationale wedstrijd of een trainingskamp, dan deden ze daar niet moeilijk over. Ik behield gewoon mijn vrije dagen, zodat ik ook na het seizoen op vakantie kon. Ik heb de sportopleiding CIOS gevolgd, maar ik heb gekozen voor een ander beroep, omdat ik niet heel de dag met sport bezig wilde zijn.”

NOC*NSFBrandsma heeft zich maatschappelijk zelfstandig ontwikkeld zonder de hulp van NOC*NSF, maar ze is vol lof over de begeleiding die de sportkoe-pel aanbiedt. “Veel topsporters zijn niet in de gewone maatschappij geweest. De focus ligt altijd op de sportieve prestaties en die probeer je elke dag weer te verbeteren. Daarom is het goed dat sporters na hun loop-baan terecht kunnen bij NOC*NSF voor verschillende vormen van bege-leiding”, aldus Brandsma.

Henriët Brandsma is gelukkig met haar gezin en haar werk, maar er kriebelt nog wel één ding bij de wereldkampioene. “Ik wil binnenkort weer gaan korfballen. Op welk niveau en hoe vaak weet ik niet, maar ik begin het toch stiekem te missen.”

Henriët Brandsma (uiterst rechts) heeft geen moment spijt gehad van het beëindigen van haar topsport-carrière.

1107868 Lopend Vuur 05.indd 8 17-08-2011 06:53:52