Logistics Management 20 NL

Click here to load reader

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Logistics Management

Transcript of Logistics Management 20 NL

 • INTERVIEW WALTER GOOSSENS (JLL): VASTGOEDMARKT PROFITEERT VAN INSOURCING

  Het magazine voor de logistieke dienstverlener

  NOVE

  MBE

  R 20

  11- 6

  DEJAAR

  GANG

  NR. 20

  - AFG

  IFTEKA

  NTOO

  R: GEN

  T X - ER

  KENN

  ING: P2A

  6244

  WMSDOSSIER

  P.19

  DEROIICTVAN

  LM20 NL v9.1_Layout 1 2/12/11 09:18 Page 1

 • LM20 NL v9.1_Layout 1 30/11/11 09:32 Page 2

 • Een uitgave van

  DE 3PL-ZEEPBEL

  Goed nieuws voor de logistieke dienstverleners: uit onderzoek vanCapgemini Consulting blijkt dat het gebruik van 3PL-dienstenwereldwijd toeneemt. Vooral in de BRIC-landen is een duidelijkegroei zichtbaar. Verladers waarderen daarbij vooral de expertise opvlak van regelgeving en de optimalisatie van hun goederenstromen.Kortom: ze vinden bij de logistieke dienstverleners de schat dieadded value heet. Toch is er ook minder goed nieuws voor de 3PL-ers uit onze contreien.

  Toegegeven, ook wij schrokken ons een hoedje toen WalterGoossens, Head of Industrial Leasing bij Jones Lang Lasalle, ons langsde neus weg vertelde dat er bij de verladers een duidelijke trendnaar logistieke insourcing waar te nemen valt. Om de efficintie teverhogen, zo voegde Goossens ernog aan toe. Nadat we even dewenkbrauwen gefronst hadden wordt een 3PL-er niet net onderde arm genomen om deefficintie te verhogen? wildenwe daar toch het fijne van weten.Een logistieke dienstverlenerhoort aan het einde van de ritzowel op operationeel als opfinancieel vlak de beste keuze tezijn. En dat bleek dus niet altijd hetgeval, toen een aantal Belgischebedrijven hun eindafrekeningmaakten. Hallo, Capgemini? "Het isvan vitaal belang dat 3PL-ers enverladers nauw samenwerken en dat 3PL-ers innovatief blijven doorecht toegevoegde waarde te bieden aan verladers en te helpendeze tendens te keren, zo klinkt het daar.

  Stellen dat het hele 3PL-verhaal een grote zeepbel is, zou ons meerdan een brug te ver leiden. Het staat buiten kijf dat er voor delogistieke dienstverlener een hoofdrol is weggelegd in de

  optimalisatie van de goederenstroom. Maar wieapplaus wil oogsten aan het eind van devoorstelling, moet meer doen dan alleen zijntekst kennen.

  Kristof Winckelmans,[email protected]

  VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Christophe Duckers - www.transportmanagement.be - Automotive Media Centre - Z.1. Researchpark 20 - 1731 Zellik - tel. 02 467 61 60 - fax 02 467 61 62 - [email protected] chief executive officer Philippe Quatennens managing director Christophe Duckers REDACTIE redactiedirecteur Christophe Duckers - [email protected] hoofdredacteur Kristof Winckelmans - [email protected] eindredactie Philip De Paepe - Kristof Winckelmans medewerkers Tom Mondelaer - Frdric Willems - Alain Vandersande - Guillaume Maris - Luc De Smet - Erik Roosens vertaling Kate Janssen fotografie Andr Matthijssens - Alexander von Buxhoeveden - Georges De Coster SALES & MARKETING project managers Ludo Vranken - GSM 0497 45 37 70 - [email protected] Juan Berruezo - tel. 02 467 61 60 - GSM 0478 75 40 44 - [email protected] marketing Frdric Willems - [email protected] ABONNEMENTEN Rita Van der Linden - [email protected] - tel. 02 467 61 61 - fax 02 467 61 62 PRODUCTIE vormgeving ACTIVE - www.activeonline.be

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de uitgever.

  TRANSPORTMEDIA 2011

  04 SPOTLIGHTSupply Chain Risk Management, deel twee: Het Vlaams Instituut

  voor Logistiek (VIL) effent het pad

  06 NEWSWat is er de voorbije weken en maanden veranderd in het

  logistieke landschap?

  13 REAL ESTATE Vastgoedbevak WDP maakt zijn halfjaarresultaten bekend: p. 13

  Interview: LOGISTICS Management sprak met Walter Goossens

  (Jones Lang Lasalle): p. 14

  17 DOSSIER HANDLINGWelke merken scoorden het voorbije jaar goed in de verkoopslijstjes?

  De Chinezen komen: Moeten de Europese merken zich zorgen

  beginnen maken?

  22 GAZELLEN TRANSPORT & LOGISTICSTransuniverse Forwarding, European Freight Services en UPS

  werden onlangs bekroond tot Gazelle Transport & Logistics in

  hun categorie. Waaraan ze dat juist verdiend hebben?

  26 CASE STUDYSKF Logistics Services uit Tongeren, de logistieke divisie van

  kogellagerfabrikant SKF, doet er alles aan om de beladingsgraad

  te verhogen. Wij gingen op bezoek bij de winnaar van de

  OTM Award.

  28 DOSSIER WMS Waarom is een Warehouse Management System zo onmisbaar? (p. 30)

  Case Study: Garden Trade International (p. 32)

  Het Uni-Video systeem van GLS ziet alles (p. 34)

  Een logistiekedienstverlener hoort aanhet einde van de rit zowelop operationeel als opfinancieel vlak de beste

  keuze te zijn. En dat bleek dus niet altijdhet geval, toen een aantalBelgische bedrijven hun

  eind-afrekening maakten.

  LM20 NL v9.1_Layout 1 30/11/11 09:33 Page 3

 • Nike, Toyota, SDV, ECS en Gosselin. Hetzijn maar enkele van de ronkende namendie deelnemen aan het project Resiliencein the supply chain, dat het VIL begin sep-tember op gang trok. Om aan te tonendat de logistieke sector wel degelijk sterkbegaan is met risicomanagement in te-genstelling tot wat bleek uit de studie diein ons vorig nummer aan bod kwam nodigden de mensen van het VIL ons uitvoor een gesprek. Over de semantiek vanhet woord resilience, over de risicoswaaraan de logistieke sector wordt bloot-gesteld, en vooral over de proactieve ma-nier waarop die daarmee omgaat.

  LOGISTICS Management: Om het terrein even duide-lijk af te bakenen: resilience en risicomanagementzijn twee, niet?Kris Neyens: De onderzoeksterm resilienceis eigenlijk voortgegroeid uit verschil-lende denkpistes. Je moet weten dat hetVIL in grote lijnen focust op drie deeldo-meinen: de organisatie van de supplychain, supply chain intelligence en secu-rity. Uiteraard zijn dat zeer ruime begrip-pen, en vloeit het ene vaak over in hetandere. Ook resilience, wat letterlijk weer-baarheid of veerkracht betekent, heeftverschillende invullingen die sterk afhan-kelijk zijn van de bedrijfstak. Voor de ene

  gaat het voornamelijk over operationelerisicos, terwijl de andere resilience eerderin de financile hoek situeert. Voor deconcrete invulling van ons project washet dus belangrijk om vanuit verschil-lende invalshoeken tewerk te gaan. En,zoals steeds, bottom-up, in samenwer-king met de bedrijfswereld dus.

  HET OPZETLM: Hoe is het project Resilience in the supply chaintot stand gekomen?Kris Neyens: Binnen het VIL leefde al eentijdje de idee om iets te doen rond de fi-nancile supply chain, meer bepaald

  rond working capital. Er zijn momenteelheel wat spelers, vooral kleinere en mid-delgrote ondernemingen, die daar nogsteeds weinig pragmatisch mee omgaan.Het zijn bedrijven die meer vanuit eenbuikgevoel handelen zonder de impactvan hun beslissingen correct te kunneninschatten. Het financile luik is natuur-lijk n ding, maar we wilden dat ookgraag koppelen aan onze kerntaak, de or-ganisatie van de supply chain zelf. Zo zijnwe bij het ruimere begrip resilience ge-komen, een verzamelnaam voor alle mo-gelijke risicos die vandaag spelen. Veelbedrijven denken dat het een ver-van-

  04

  OP ZOEK NAAR IMMUNITEIT

  RESILIENCE IN THE SUPPLY CHAIN FOCUST ZOWEL OPOPERATIONELE ALS OP FINANCILE RISICOS

  Zelden zoveel reacties zien binnenstromen op onze redactie als bij het verschijnen van het artikel over SupplyChain Risk Management (zie LOGISTICS Management 19). Ook het Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL) kan en wiler graag een mondje over meepraten. En dus gingen wij op de koffie voor een vervolgverhaal.

  Kristof Winckelmans [email protected]

  SPOTLIGHT SECURITY

  LM20 NL v9.1_Layout 1 30/11/11 09:33 Page 4

 • mijn-bed-show is, tot ze quasi onmiddel-lijk de impact voelen van bijvoorbeeldpolitieke onrust in West-Afrika of een tsu-nami in Japan. En de vaststelling dat hetene bedrijf daar veel beter mee om-springt dan het andere, bewijst toch dater n en ander te doen valt rond datthema.

  Frederik Gielis: Toen we het onderwerp zijnbeginnen uitspitten, zijn we op heel watbestaande literatuur en papers gebotstdie het thema van risicomanagement inde logistiek aansnijden. Vanuit de acade-mische wereld, maar zeker ook uit definancile sector en het verzekerings-wezen. Meteen ook het bewijs dat zonverzekeringsmaatschappij daar ook ef-fectief iets mee doet. Toch is ons hoofd-doel dat de logistieke sector zelf iets metonze bevindingen doet, dat men aan de

  slag kan met concrete werkpunten.Daarom zijn we vertrokken van een be-staande methodiek, uitgewerkt door deOhio State University. Die zijn we als lei-draad gaan gebruiken en hebben weaangepast in functie van de deelnemersaan het project, die uit alle hoeken vanhet logistieke spectrum komen.

  DE BEVINDINGENLM: Welke lessen kan een bedrijf als Toyota nog lerenop vlak van resilience?Kris Neyens:Een bedrijf als Toyota heeft na-tuurlijk decennia ervaring in die materie,dat zit stevig verankerd in hun bedrijfsfi-losofie. Het zou dan ook pretentieus zijnvan ons om te beweren dat wij Toyotanog lessen kunnen leren, maar dat is ookniet de reden waarom Toyota deelneemt.Door rond de tafel te gaan zitten met an-dere bedrijven kunnen ze ervaringen uit-

  wisselen, n kunnen ze bepaalde proces-sen opnieuw in vraag gaan stellen. Ookwij weten op dit moment niet waar webinnen enkele maanden zullen uitko-men, maar dat is net het leuke van de op-dracht: wij werken niet naar nwelbepaald doel, in tegenstelling tot bij-voorbeeld consultants, die doorgaanswl een resultaatsverbintenis met hunklanten aangaan.

  LM: Eind dit jaar loopt het project af. Wanneer is hetVIL in haar opzet geslaagd?Kris Neyens: Onze taak bestaat eruit omeen brug te slaan tussen de verschillendeactoren, en daar ook een stukje meer-waarde te brengen door oog te hebbenvoor innovatie. Als we met dit project eenobjectief kader kunnen creren door ge-nerieke lessen te distilleren uit onze be-vindingen, denk ik dat we al een heeleind op weg zijn. Bedrijven weten heelgoed dat de globalisering en de globalesupply chain voor een grotere onzeker-heid zorgt. Het is eerder onze taak omconcrete aanbevelingen te doen overhoe ze informatie veilig en efficint door-heen die supply chain laten vloeien, enhoe ze kunnen omgaan met storingen inde keten. Eind dit jaar ronden we inder-daad af, begin 2012 maken we de alge-mene conclusies op, die dan uiteraardook uitgebreid gecommuniceerd zullenworden naar de hele sector.

  05

  SPOTLIGHT SECURITY

  Ook wij weten op dit moment niet waar we binnen enkele maanden zullen uitkomen. Wij werken niet naar n welbepaald doel, in tegenstelling tot bijvoorbeeld consultants, die wl een resultaatsverbintenis aangaan.

  Kris Neyens

  LM20 NL v9.1_Layout 1 30/11/11 09:33 Page 5

 • Op 13 oktober kreeg de logistieke groepSTEF-TFE van Renault Trucks de sleutelsvan een Renault Midlum, een 100% elek-trische vrachtwagen van 16 ton. De Mid-lum zal een jaar lang proefrijden en dewinkels van de groep Carrefour in de ag-glomeratie Lyon bevoorraden metversproducten. De vrachtwagen is hetresultaat van een technologisch part-nership tussen Renault Trucks, PVI en IFPEnergies nouvelles.

  De 16 ton zware en 100% elektrische Re-nault Midlum is een testvoertuig. Het isde grootste elektrische vrachtwagen dieooit in het verkeer werd gebracht omversproducten te verdelen in de stad.Vanaf begin 2012 zal hij een jaar langacht Carrefour-winkels in het centrumvan Lyon en in de agglomeratie Lyon be-voorraden. Dankzij deze stille vrachtwa-gen wordt het mogelijk om de winkels inhet stadscentrum vroeger in de ochtend

  (vanaf 5.00 uur en vr 7.00 uur) te be-voorraden zonder de rust van de bewo-ners te verstoren. Daarna zal de100% elektrische koelwagen naar het lo-gistieke platform van Saint-Pierre-de-Chandieu rijden om in de vroegenamiddag te leveren bij de winkel Carre-four Planet te Vnissieux. In totaal zal hijeen traject van 75 km afleggen.

  CARREFOUR TESTDE GROOTSTE ELEKTRISCHEVRACHTWAGEN TER WERELD

  NEWSLOGISTICS

  06

  LOGISTICS IN WALLONIA TEKENT EEN SAMENWERKINGS-AKKOORD MET DE SHENZHEN LOGISTICS & SUPPLYCHAIN MANAGEMENT ASSOCIATION (SLSCMA)

  Ter gelegenheid van de Belgische handelsmissie in China tekende Logistics in Wal-lonia een samenwerkingsakkoord met de prestigieuze Shenzhen Logistics and Sup-ply Chain Management Association (SLSCMA), in bijzijn van Prins Filip.De SLSCMA groepeert de transport- en logistieke bedrijven uit de regio vanShenzhen, alsook de exportbedrijven in en rond de containerhaven van Shenzhen.

  DHL Express huldigde vandaag een eigen fast fill-installatie voor CNG (Compressed Natural Gas) in op de terreinen van zijn terminal inAartselaar. Met de aankomst van 6 nieuwe Mercedes Sprinters NGT rijdt voortaan ook de volledige vloot in Aartselaar op aardgas.

  Door vandaag alle 20 voertuigen van de terminal in Aartselaar uit te rusten met CNG-motoren brengt DHL zijn groene project tot eennieuwe hoogte. Het bedrijf voorziet zelf in een tankmogelijkheid, door de investering in een eigen fast fill-installatie. CNG-stations zijnop dit ogenblik nog niet wijd verspreid. Toch maakt DHL CNG tot een standaard voor al zijn voertuigen in Belgi. Voortaan zullen voer-tuigen die aan vervanging toe zijn indien mogelijk gewisseld worden voor een CNG-versie.

  DHL-TERMINAL AARTSELAAR VOLLEDIG UITGERUST VOOR AARDGASVOERTUIGEN

  LM20 NL v9.1_Layout 1 30/11/11 09:33 Page 6

 • LM20 NL v9.1_Layout 1 30/11/11 09:33 Page 7

 • LITHIUM-IONEN-VOERTUIGVAN JUNGHEINRICH VALT INDE PRIJZENJungheinrich werd in Hamburg voor de Clean Tech MediaAward genomineerd in de categorie energie en ging ookmet de hoofdprijs aan de haal. Jungheinrich is de eersteconstructeur die erin slaagt om een lithium-ionen-voertuigte ontwikkelen en in serie te produceren. In plaats van eenloodzure batterij is de nieuwe elektrische pallettruck vanhet type EJE 112i voorzien van een kleine, innovatieve li-thium-ionen-batterij. Hierdoor wordt een 30 % hogereenergie-efficintie bereikt en stijgt de levensduur van demachine.

  Het grote voordeel van de lithium-ionen technolo-gie ligt in de vormgeving van de batterij, die amper14 kilogram weegt. De beperkte massa van het voer-tuig resulteren in een aanzienlijk lager energieverbruik.Het gewicht van het nieuwe lithium-ionen pallettruckvan Jungheinrich inclusief batterij bedraagt nuslechts 280 kilogram.

  NEWSLOGISTICS

  Het familiebedrijf Groep Heck, gespecialiseerd in internationaaltransport, distributie in de Benelux en logistiek mettoegevoegde waardeactiviteiten, sluit zich aan bij het DBSchenker-netwerk. De familie Heck wil afstand doen van haarpositie als aandeelhouder van het bedrijf. Het huidigemanagement zal echter wel aanblijven.

  De Groep Heck is een familiebedrijf dat de transport-en logistiekekennis al vijf generaties lang voortzet. De 130 werknemers van hetbedrijf genereren een jaarlijkse omzet van ongeveer 14 miljoeneuro. De onderneming beschikt over 36 eigen trekkers, waarvande meeste hoge volumeopleggers voor het internationaal vervoerzijn, en 16 distributie-voertuigen. De logistieke activiteiten wordenuitgevoerd in drie magazijnen met een totale capaciteit vanongeveer 60.000 vierkante meter.

  DB SCHENKER LOGISTICS NEEMT DE ACTIVITEITEN VAN GROEP HECK OVER

  08

  DACHSER OPENT EENDERDE EUROPESEHUB IN CLERMONT-FERRANDEen jaar na de start van dewerkzaamheden stelt Dach-ser de Eurohub Clermont-Ferrand voor, de derde grotehub in Europa na Saarbrc-ken en Bratislava.

  De Eurohub Clermont-Ferrandis een centraal logistiekplatform in het hart van

  Frankrijk dat dagelijks in verbinding staat met de belangrijksteagentschappen van het netwerk. Via deze Eurohub kan Dachser debelangrijkste economische centra in Frankrijk en de filialen binnende 48 uur bedienen. De site is uitgerust met een transportketen,pallets met draadgeleiding en software die een sequentile follow-up van elke voertuigbeweging van het vrachtwagenpark mogelijkmaakt. Elke avond verwelkomen de 98 laadstations van de site eenzestigtal voertuigen en wissellaadbakken, met een frequentie vann aankomst om de vier minuten tussen 21u en 23u. Dachservoert als eerste in Frankrijk wissellaadbakken met dubbele vloerenin, echte "wegcontainers, en draagt zo bij aan een geoptimaliseerdebelading en een verminderde CO2-uitstoot. Op de site vanClermont-Ferrand creert Dachser een honderdtal banen, vooralop de lokale arbeidsmarkt.

  LM20 NL v9.1_Layout 1 30/11/11 09:33 Page 8

 • DHL EXPRESS BLIJFT INSTAAN VOOR DE WERELDWIJDE DISTRIBUTIE VAN TVH PARTSDHL Express kondige onlangs een belangrijke ver-nieuwing aan van zijn samenwerking met TVH - Ther-mote & Vanhalst. TVH Parts is met een volume vanmeer dan 200.000 zendingen per jaar een van degrootste klanten van DHL Express in Belgi.

  KGH NEEMT ESC SYSTEMS OVERKGH Customs Services heeft in Denemarken ESC Sys-tems overgenomen. Dankzij de nieuwe douanesoft-ware van ESC kan KGH tegemoetkomen aan destijgende vraag naar gentegreerde software- en ser-viceoplossingen op het vlak van douaneformaliteiten,inclusief helpdesk-, opleidings- en consultingdiensten.

  DPD VERWELKOMT NIEUWE MANAGING DIRECTORCEO Marc Hasler verliet midden oktober DPD BELUX engeeft de fakkel door aan Marc Morioux. Marc Hasler zalterugkeren naar Zwitserland als Chief Executive OfficerDPD (Schweiz) AG. Om de continuteit bij van DPDBELUX te verzekeren, wordt Marc Morioux de nieuweManaging Director van DPD BELUX. Als huidig DirectorFinance & Administration & Deputy to CEO, is hij al ja-renlang lid van de DPD BELUX-directie.

  HAVEN VAN GENT BLIJFT GROEIENDe Gentse haven boekte voor het derde kwartaal van2011 een goederenoverslag van 12,2 miljoen ton ofte-wel 5,4 % meer dan in het derde kwartaal van 2010. Na9 maanden behaalde de haven bovendien dit jaar 5,5 %meer overslag dan in 2010.

  RITMO OPENT INHOUSE INTERIMKANTOORBIJ KATOEN NATIEAls grote speler in de Antwerpse haven werkt KatoenNatie doorlopend met nogal wat interimkrachten. Datkan oplopen tot een 50-tal of meer full time equivalen-ten (FTE's) per week. De inhouse-vestiging van Ritmoin de gebouwen van Katoen Natie aan de Luithagen isdaar een logisch gevolg van, die toelaat heel snel en ac-curaat op elke nieuwe behoefte van het bedrijf in tespelen.

  MAKRO VERTROUWT ZIJN E-COMMERCEACTIVITEITEN TOE AAN FIEGEMakro heeft voor de logistieke afwikkeling van zijne-commerce activiteiten beslist om samen te werkenmet Fiege. Fiege heeft deze activiteit ondertussen on-dergebracht in een van zijn magazijnen in Puurs.

  smalltalkLM20 NL v9.1_Layout 1 30/11/11 09:33 Page 9

 • Op 1 september jl. is het door het 7de Ka-derprogramma van de EU gefinancierdeproject, Collaborative Concepts for Co-Modality (CO), van start gegaan. Het COprogramma heeft de ambitie om samenmet de verladende sector een structureledoorbraak te forceren in de competitiviteiten duurzaamheid van de Europese logis-tiek, door in een aantal testprojecten na-drukkelijk horizontale bundeling enco-modaliteit te bewerkstelligen. Tijdenshet seminar Samen sterk, dat NDL/HIDCop 1 november in Den Haag organiseerde,werd het CO3-project voor het eerst aaneen breed publiek gepresenteerd.

  De capaciteit van het transportsysteem inEuropa is structureel onderbenut. Statis-tieken tonen aan dat 1 op de 4 vrachtwa-gens leeg rijdt en dat de anderegemiddeld maar voor 57% van hun maxi-maal gewicht gevuld zijn. Carpooling forcargo, of het bundelen van goederenstro-men van verschillende bedrijven vormteen krachtige en innovatieve oplossingom dit probleem te lijf te gaan. Bedrijvendie hun logistieke stromen bundelen ineen zogenaamd horizontaal samenwer-kingsverband kunnen drastische verbete-ringen realiseren op economisch,maatschappelijk en milieuvlak. Toch stoten

  verladers die zo willen samenwerken ech-ter nog op te veel praktische hindernissen.En van de doelstellingen van Collabora-tive Concepts for Co-Modality (CO) is omdeze hindernissen weg te werken. Stuwende kracht achter CO is een con-sortium van 18 Europese partners die dekrachten zullen bundelen om de be-staande concepten van horizontale sa-menwerking verder aan te scherpen endeze samen met verladers om te zettennaar de praktijk. Het project, dat loopt totseptember 2014, kan putten uit de exper-tise van een uitgebreid netwerk van Euro-pese bedrijven en kennisinstellingen.

  NEWSLOGISTICS

  10

  EUROPA LANCEERT HET CO3-PROGRAMMA VOOR HORIZONTALE SAMENWERKING IN DE LOGISTIEK

  DHL Express peilde i.s.m. UNIZO Internationaal bij 500 Belgische KMOs naar hunimport- en exportactiviteiten. Daaruit blijkt dat 85% van alle ondervraagde KMOsmet het buitenland handelt. 79% onderneemt exportactiviteiten, 63% richt zichvolgens de rondvraag op import. Toch verlopen niet alle zendingen vlekkeloos:35% van de Belgische KMOs die buiten Europa importeren en/of exporteren meldtadministratieve of procedureproblemen bij het klaren van de goederen. Opvallendis dat 31% van de KMOs in dat geval niet weet wat te doen.

  Belgische KMOs verzenden hoofdzakelijk (68%) zendingen binnen Europa. Van de KMOs die goederen binnenbrengen, doet 61% vanhen dat ook uit Europese landen. Vooral Frankrijk, Duitsland en Nederland doen het goed als handelspartners. Drie kwart van deBelgische KMOs verzendt naar Frankrijk, 1 op 2 verstuurt naar Duitsland en Nederland.Toch verlopen de zendingen volgens het onderzoek niet altijd vlekkeloos. De procedures voor het in- en uitklaren van goederenzorgen nog vaak voor geld en tijdverlies. 8% van de KMOs leed al financile schade, voor 10% van hen loopt dat bedrag op tot 10.000of zelfs 50.000 per jaar. De douane levert inspanningen om het proces vlotter te laten lopen. 50% van de administratieve in- enuitklaringsproblemen bij KMOs wordt zo binnen een half uur opgelost. 1 op 3 KMOs zoekt zelf, bijvoorbeeld via de website vanoverheden, naar een oplossing. Toch heeft 1 op 5 Belgische KMOs nog meer dan een uur nodig om een probleem op te lossen.

  RUIM N DERDE VAN BELGISCHE KMOS ERVAART PROBLEMEN BIJ IN- EN UITKLAREN VAN GOEDEREN

  LM20 NL v9.1_Layout 1 30/11/11 09:33 Page 10

 • 11

  NEWSREAL ESTATE

  FEDEX OPENT NIEUW DC IN MACHELENFedEx Express opende onlangs een splinternieuw distribu-tiecentrum in Machelen, in bijzijn van Vlaams minister-pre-sident Kris Peeters.

  Het nieuwe distributiecentrum is de meest recente in een reeks vangrootschalige investeringen van FedEx in Belgi tijdens de afgelo-pen vier jaar. In het kader van deze officile opening, sprak Vlaamsminister-president Kris Peeters de interne en externe stakeholdersvan FedEx toe over de essentile rol die de logistieke en transport-sector speelt voor de algemene gezondheid van de Belgische eco-nomie. Het distributiecentrum in Machelen getuigt van een wijdgamma aan energiebesparende maatregelen. FedEx voorzag zon-nepanelen op het dak van het distributiecentrum met een elektrici-teitsproductie van 144.000 kWh, wat overeenstemt met het jaarlijkseelektriciteitsverbruik van maar liefst 30 gezinnen. Daarnaast beschikthet DC over een installatie om regenwater op te vangen en te ge-bruiken voor sanitair en schoonmaak. Er is een geavanceerd ventila-tiesysteem voorzien dat de warmte uit de verbruikte lucht opneemtvoor de verwarming van het gebouw, en er wordt optimaal gebruikgemaakt van natuurlijk licht om het energieverbruik voor verlichtingterug te dringen. Dankzij deze maatregelen scoort het gebouw eenE-peil van -5, een prima voorbeeld van duurzaam ontwerp volgenshet ratingsysteem voor energierendement in Belgi. Ter vergelijking:de gemiddelde score voor een kantoor- of ander gebouw bedraagt100. Met zijn 150 medewerkers beslaat het distributiecentrum in Ma-chelen een oppervlakte van 5020 m, waarvan 3441 m ingericht isals sorteerzone die tot 9500 pakketten per dag kan verwerken.

  NIEUWE DIRECTEUR VOORJONES LANG LASALLELUXEMBURG

  Sinds 1 oktober 2011is Romain Muller denieuwe Managing Di-rector van Jones LangLaSalle Luxemburg.Hij volgt Olivier Bas-tin op, die na 6 jaaraan het hoofd vanhet kantoor in Luxemburg heeft beslist omeen nieuwe uitdaging aan te gaan.

  Sinds juli van dit jaar is Fiege actief in hetnieuwe logistieke centrum van het Portu-gese Vila Nova da Rainha in Azambuja. Hierbouwt Fiege gentegreerde logistiekoplos-singen uit voor het grootste en meest pres-tigieuze merk op de markt voor fast movingconsumer goods, MARS Portugal. Fiege ishier verantwoordelijk voor de opslag, hand-ling en distributie maar ook voor alle value-added handelingen zoals bijvoorbeeldco-packing voor alle merken uit het MARSproductgamma.

  MARS EN FIEGE ZETTEN IN PORTUGAL EEN STRATEGISCH PARTNERSHIP OP

  DE RIJKE EN KATOEN NATIE IN ZEE MET SAOEDISCHE NATPET

  De National Petrochemical Industrial Company uit Saoedi-Arabi heeft een samenwerkingsverband ondertekend met de logistiekedienstverleners De Rijke en Katoen Natie om een Europees stockage- en distributienetwerk op poten te zetten.NATPET is een producent van polypropyleen van hoge kwaliteit, met een jaarlijkse productie van zo'n 400.000 ton. Bedoeling van desamenwerking is om vanuit regionale opslag- en distributiecentra de NATPET-klanten in de Benelux, Duitsland, Itali, Frankrijk en hetVerenigd Koninkrijk te bedienen met levertijden tot maximaal 72 uur.

  LM20 NL v9.1_Layout 1 30/11/11 09:33 Page 11

 • [email protected]

  Active nv - Automotive Media Centre - Z.1. Researchpark 20 - 1731 Zellik

  r e d e f i n i n g c o m m u n i c a t i o n

  Active is een communicatiebureau actief in print en web. Welke uitdaging we ook aannemen, ons doel bestaat erin creatieve, doelgerichte en verrassende oplossingen te bieden die leiden tot klantentevredenheid. We serveren een cocktail van intelligente strategien, sterke concepten, doordacht design en volledig project management. Het team van Active neemt steevast enthousiast de handschoen op voor de realisatie van verfrissende magazines, puike brochures en professionele jaarverslagen en presentaties. Bovendien draaien wij onze hand niet om voor de creatie van een herkenbare huisstijl, e-mailings die in het oog springen, campagnes die net dat beetje meer punch hebben n overzichtelijke websites. U hoort het, wij zijn voor geen kleintje vervaard.

  neem zeker een kijkje op www.activeonline.be

  SoMS moet je net wat creatiever zijn om je doelX te bereiken...X plaats uw ogen zo kort mogelijk tegen de twee kijkgaatjes, focus u enkel op de twee afbeeldingen en kijk wat er gebeurt...

  Krijgt u het vogeltje in zijn kooi?

 • 13

  REAL ESTATE MARKET

  Vastgoedbevak toont zich zeer actief op Belgische n Nederlandse markt

  WDP BEWANDELT NEDERLANDSE PADENVastgoedbevak Warehouses De Pauw, dat eerder dit jaar al de hand wist te leggen op de logistieke vastgoedporte-feuille van Wereldhave, heeft grootse plannen in Nederland. Tijdens de presentatie van de halfjaarresultaten gaf CEOJoost Uwents tekst en uitleg.

  Warehouses De Pauw sloot het eerstesemester met een goed gevoel af. Debezettingsgraad van de bestaande por-tefeuille werd verder verhoogd, we kon-den de winstverwachting naar bovenbijstellen, en we kunnen dankzij eenaantal interessante projecten in Neder-land onze groei in het buitenland ver-stevigen, zo vatte Joost Uwents deeerste jaarhelft voor WDP kort samen.Een hoge bezettingsgraad is tenslottehet dagelijks bloed van onze onderne-ming. We hebben de leegstand in Wal-loni volledig weten weg te werkendankzij twee langetermijnhuurcontrac-ten in Nijvel en Courcelles, samen goedvoor 20.000 m. Ook in Frankrijk werdenenkele belangrijke deals afgerond. Tijdom het geweer van schouder te veran-deren, zo dachten ze bij WDP. De Neder-landse markt lijkt nu het voornaamstedoelwit.

  Naast de overname van de Wereldhave-portefeuille werkt WDP momenteel aantwee nieuwe projecten bij onze noorder-buren, met een totale investerings-waarde van 21 miljoen euro. Het gaat omde aankoop van een bestaand logistiekpand in Alphen aan den Rijn ter waardevan 6 miljoen euro, en de bouw van eenvolledig nieuw gebouw ter waarde van15 miljoen euro. In eigen land inves-teerde WDP 8,65 miljoen in het Hermes-park in Genk met de aankoop van eensite van 18.000 m, aanpalend aan de be-staande WDP-site. Op de oude mijnsitevan Winterslag creert WDP zo een totaleoppervlakte van meer dan 50.000 m, van

  waaruit dagelijkse treinverbindingennaar Itali en Roemeni ingelegd wor-den. Recent verwierf WDP ook het distri-butiecentrum van Betafence inZwevegem (voor 16,3 miljoen euro), deeerste stappen van WDP op West-Vlaamse bodem. Het distributiecentrumvan Betafence omvat zowel binnen-(45.000m) als buitenopslagruimte(33.000m), en wordt 20 jaar vast ver-huurd.

  BELGISCHE PROJECTENIn de tweede helft van 2011 levert WDPeen aantal voorverhuurde projecten op,goed voor in totaal 24.000 m. De helftdaarvan bevindt zich in het Roemeense

  Oarja. In Flemalle rondde WDP de bouwvan een crossdockingmagazijn voor DPDaf, dat voor 15 jaar werd verhuurd. Begin2012 komt daar nog het geconditioneerdmagazijn voor Lactalis bij op het indus-trieterrein van Mollem.

  Ondertussen blijven er ook nog enkeleprojecten op stapel staan tot er een ge-schikte huurder gevonden wordt. InVenlo beschikt WDP over 15.000 m, enook in Puurs en Ternat heeft het vast-goedbevak 14.000 en 10.000 m in deaanbieding, twee sites die naar eigenzeggen met minimale aanpassingenin een mum van tijd operationeelkunnen zijn.

  Kristof Winckelmans [email protected]

  Met de overname van de logistieke vastgoedportefeuille van Wereldhave wil WDP zich stevig verankeren op de Nederlandse markt.

  LM20 NL v9.1_Layout 1 30/11/11 09:33 Page 13

 • 14

  Walter Goossens (Jones Lang Lasalle):

  VASTGOEDMARKT GEDREVEN DOORLOGISTIEKE INSOURCINGVlak voor de aftrap van het salon Transport & Logistics blies Jones Lang Lasalle verzamelen om de eerste drie kwarta-len van 2011 te analyseren op vlak van logistiek vastgoed. Head of Industrial Leasing Walter Goossens oordeelt datde markt van logistiek en semi-industrieel vastgoed aan een sterk jaar bezig is. Een grand cru lijkt het echter niet tegaan worden, nu er boven de financile wereld alweer donkere wolken samenpakken.

  We schrijven begin oktober. De stralendenazomer staat in schril contrast met dedonkere teneur die heerst op de financilemarkten. Ook de markt van het logistiek ensemi-industrieel vastgoed, die zich be-hoorlijk hersteld heeft na een rampzalig2010, dreigt opnieuw het slachtoffer teworden van de onheilspellende financileberichten. Banken zijn niet bepaald vra-gende partij om speculatieve projecten tefinancieren, aldus Goossens. Bovendienoverheerst de angst bij de promotoren datze hun gebouwen niet meer zullen kunnenaanpassen in functie van de wensen vande klant. Kortom: tailormade is een trenddie nog wel een tijdje zal aanhouden.

  Een andere trend die Jones Lang Lasalle isopgevallen, is het feit dat nagenoeg 50procent van de transacties op de vast-goedmarkt owner-occupier deals zijn. VeelBelgische KMOs hebben als een goedehuisvader een spaarpotje aangelegd tij-dens de hoogconjunctuur. Zij die dat potjegoed hebben weten te bewaken in de cri-sisjaren, hebben nu een aanzienlijke strijd-

  kas die ze liever op de vastgoedmarkt in-vesteren dan op de financile markten. Lo-gisch gevolg is dus ook dat het merendeelvan de transacties betrekking heeft opkleine panden, met oppervlaktes van 5 10.000 vierkante meter.

  HUURPRIJZEN STABIELHet terug opdoemende crisisspook lijktook geen vat te krijgen op de logistiekehuurmarkt. De huurprijzen blijven min ofmeer stabiel, ondanks de stijgende grond-prijzen en de schaarste aan beschikbarepanden. Wie momenteel langetermijn-deals afsluit, wordt daar echter wel voorbeloond door middel van een lagere huur-prijs, zo redeneert Goossens. In het alge-meen zien we dat de huurprijzen relatiefstabiel blijven. Op de as Brussel-Antwerpenbetaal je een slordige 50 euro per vierkantemeter, in het zuiden van ons land blijft deprijs rond de 42 euro schommelen in enrond steden als Luik, Charleroi en Mons.En, zo voegt hij eraan toe, het is zeer op-merkelijk te moeten vaststellen dat de her-opleving van de take-up in logistiek eerder

  toe te wijzen is aan strategische beslissin-gen van corporates, dan wel aan nieuwe lo-gistieke opdrachten door 3PLs. En toenwas onze interesse helemaal gewekt.

  MARKT VEERT OP DANKZIJ INSOURCING Het studiebureau van Jones Lang Lasallekwam immers tot de conclusie dat de lo-gistieke vastgoedmarkt vooral opveertdankzij de trend naar logistieke insour-cing. Sommige bedrijven hopen hier-mee besparingen te realiseren, anderenzijn toch niet helemaal tevreden over desamenwerking met een 3PLer, zo zegtWalter Goossens. Ze zijn op zoek naareen verhoogde efficintie, en besluitendaarom om de logistiek weer in eigenhanden te nemen. Dat verklaart ook

  Kristof Winckelmans [email protected]

  Walter Goossens, Head of Industrial Leasing Jones Lang Lasalle.

  LOGISTICS VIP

  Veel Belgische KMOs hebben als een goede huisvader een spaarpotje aangelegd tijdens de hoogconjunctuur, dat ze nu liever investeren op de vastgoedmarkt dan op

  de financile markten.

  LM20 NL v9.1_Layout 1 30/11/11 09:33 Page 14

 • LM20 NL v9.1_Layout 1 30/11/11 09:33 Page 15

 • 16

  meteen waarom de dynamiek van de logistieke vastgoed-markt meer dan ooit in de owner-occupier deals zit.

  De totale Belgische vastgoedmarkt lijkt al bij al dus op een goedjaar af te stevenen, alles onheilsberichten ten spijt. Jones LangLasalle mikt op een totale take-up van 1,4 miljoen vierkantemeter, waarvan 560.000 vierkante meter voor logistiek vast-goed. Dat zijn normale cijfers, die te vergelijken zijn met dejaren 2005 en 2006. Dat betekent een verdubbeling van deoppervlakte die in 2010 opgenomen werd, zo voegt Goos-sens eraan toe. De gemiddelde oppervlakte bedraagt 15.500m, met enkele uitschieters zoals de projecten van Schelde-Natie en Verhelst Logistics (zie kader).

  De positieve resultaten van de semi-industrilevastgoedmarkt in 2010 worden tot slot ook dit jaar bevestigd.In de eerste drie trimesters bereikt de markt eenopnamevolume dat 32 procent boven het vijfjariggemiddelde ligt. Ook hier blijft de driehoek Brussel Antwerpen Gent de aantrekkelijkste regio, met ongeveer75 procent van de transacties, gevolgd door Oost-Vlaanderen, met 9 luttele procentjes. Maar, zoals gezegd,niemand kan momenteel inschatten wat de recentetoekomst in pacht heeft. Stilte voor de storm, of de voorbodevan een nieuwe heropleving in 2012? Voorlopig kan het nogalle richtingen uit, zo besluit Goossens.

  Op de logistieke vastgoedmarkt zijn vooral de kleinerepanden (5 10.000 m) in trek.

  LOGISTICS VIP

  Top 5 transacties op de logistieke vastgoedmarkt (tot eind september 2011)

  Schelde-Natie 66.000 m - ex-Opel site, Antwerpen Owner-occupier Verhelst Logistics 60.000 m - Zwaaidok, Oostende Owner-occupier Colim (groep Colruyt) 47.200 m -Mechelen-Zuid Owner-occupier Nike Europe 46.000 m - Herentals Logistics 2 Letting Brico 34.000 m - Antwerp South Logistics (ASL), Willebroek - Letting

  LM20 NL v9.1_Layout 1 30/11/11 09:33 Page 16

 • LOGISTICS HANDLING

  De sector van de goederenbehandeling heeft er opnieuw een goed jaar opzitten. De verkoop zat opnieuw in delift, en ook op vlak van nieuwe ontwikkelingen zijn we de voorbije 12 maanden in de watten gelegd. Wij zettende voornaamste nieuwigheden nog even op een rij, en gaan verderop in dit dossier op zoek naar hunvoornaamste concurrenten. Want in het Verre Oosten zitten ze zeker niet stil...

  Still CUBE XXStill pakte op de voorbije CeMAT uit metde Cube XX , een zes-in-n concept-truckdie in een mum van tijd transformeert ineen elektrische heftruck, een dubbeldekspallettruck, een tractor of een orderpicker.Het is maar wat u verkiest.

  Still RX-50Terug met de voe-ten op de werk-vloer komen webij de Still RX-50,het nieuwe ver-koopskanon vande Duitse hef-truckfabrikant.Met een breedte

  van 0,9 meter, eenhoogte van 1,98 meter

  en een draaicirkel van nauwelijks 2,88meter behoort de RX 50-10 C, het instap-model uit de RX 50 reeks, tot de meestcompacte trucks van zijn segment. Deachterwielaangedreven RX 50 is beschik-baar in vijf verschillende uitvoeringen metlaadvermogens tussen 1,0 en 1,6 ton. Hetenergiebesparende Blue-Q-programma is voortaanstandaard, en zorgt ervoordat het energieverbruik tot12 procent wordt geredu-ceerd.

  BT Vector C-seriesToyota Material Handling showde dit jaarzijn nieuwe smallegangentruck BT VectorC-series, die de operator 11 meter hoogtrekt om er te picken. Deze machine rijdt15% sneller en tilt ook 35% sneller. Ooknieuw bij Toyota is de nieuwe BT Vector R-series en nieuwe BT Optio H-series order-picker, die 1 tot 1,2 ton naar 12 m hoogtehijst. Deze machine, die diagonaal rijdt, -de picker stijgt of daalt tijdens het rijden -loopt 30% sneller, en heft op de koop toe20% sneller dan de vorige generatie.

  Linde E20-E50 ReeksLinde lanceerde nieuwe elektrische vier-wielers in de E20-E50- reeks. Die komen in8 verschillende vermogens van 2 tot 5 ton.De AC voorwielaandrijving bezorgt demachine een topsnelheid van 20 km/u.Deze toestellen draaien op de eigen asdoor het afzonderlijk aansturen van desnelheid en de looprichting van de wielen.

  Linde BluespotOok nieuw bij Linde is BlueSpot, een ge-patenteerd visueel waarschuwingssig-

  naal. Het bestaat uit twee energieefficinte, zeer heldere en duur-zame LED-lampen die aan dedaklijst van de beschermkooizijn gemonteerd. Een groteblauwverlichte plek wordtvervolgens op de werkvloer,

  een paar meter vr de heftruck uit, ge-projecteerd. Het verlichtingssysteemwerkt zowel in voorwaartse als achter-waartse rijrichting. Het is een waarschu-wing aan voetgangers of collega heftrucksdie naderen. De spot kan in twee standenworden gezet: continu licht of knipperendlicht. Beide instellingen zijn uiterst effec-tief om de veiligheid in de magazijnen tewaarborgen.

  Jungheinrich ETV Q20/ETV Q2De elektrische meerwegreachtruckETV Q20/ETV Q25 van Jungheinrich is uit-gerust met een elektronisch gestuurdevierwielsturing. Dankzij de standaardbe-sturing over 360 graden van alle wielenkan het voertuig in nagenoeg elke rich-ting rijden. Deze vrije manoeuvreerbaar-heid maakt het transport van lasten totacht meter lang ook in smallegangen mogelijk.

  Jungheinrich kondigdenaast de lancering van deelektrische meerweg-reachtruckETV Q ook nog een andere ge-neratiewissel aan bij de elektri-sche disselstapelaars. Het gaatom het type EJC 212z/214z/216z,waarmee het hefvermogen vanhet gamma naar bene-den is uitgebreid tot1.200 kg.

  DIT WAS 2011!

  Kristof Winckelmans [email protected]

  17

  Linde Bluespot

  LM20 NL v9.1_Layout 1 30/11/11 09:33 Page 17

 • LM20 NL v9.1_Layout 1 30/11/11 09:34 Page 18

 • LOGISTICS HANDLING

  Op de jongste CeMAT waren Chinese heftruckconstructeurs in grotegetale aanwezig. Met de ene voet nog in de voorbije crisis en de andere alin een nieuwe vroegen we ons af of de Chinese trucks nu als een tsunamiover het landschap spoelen. Her en der bij onze KMOs lopen er al. De enewordt verguisd, van de andere is de gebruiker best wel tevreden. Blijktdat niet elke Chinese truck een chte Chinees is. Bekende Westersemerken voeren immers economy-reeksen in van Chinese origine...Kortom, het is een complex kluwen waarin men al snel het spoor bijsterraakt.

  De bouwer van Heli, de Chinese heftruck-constructeur Anhui Heli Co. Ltd., produ-ceerde in 2010 60.000 tot 80.000 heftrucksen is daarmee Chinas grootste producent.Al 20 jaar trouwens. Het zit bij de top tienvorkliftenconstructeurs wereldwijd. Overvijf jaar wil het zijn verkoopscijfers nogverdubbelen. Reeds in 2001 koos Jean-Charles Frre, directeur van Motor Pro-ducts nv uit Saintes, voor Heli. Toen we in2001 ons invoercontract onderhandelden,had die een capaciteit van zon 15.000 hef-trucks per jaar, zegt zoon Thomas Frre.We zagen dat de kwaliteit hoger lag dandie van de meeste Chinese concurrenten.Het was toen belangrijk om een merk tekiezen dat boven de rest uitstak. MotorProducts is ondertussen tien jaar actiefmet Heli, en het bouwde een park op vanzon duizend toestellen. In 2007 nam hetde business over van een Franse impor-teur die onderuit was gegaan. Vandaagwerkt Motor Products er enkel via dealers.In tegenstelling tot Belgi is er daar geenexclusiviteit en voeren verschillendekleine importeurs in.

  Motor Products werd opgericht in 1946.Het verdeelde decennia lang Clark. Hetheette vroeger zelfs Clarklift Belgium nv. TotClark failliet ging. Het merk is nu in handenvan een Koreaanse groep. Motor Products

  verdeelt naast Heli ook Atlet magazijn-trucks. Het werkt rechtstreeksnaar de eindklanten met dealers.We hoefden nietzoveel te investeren.We beschikten over de expertise en destructuur om met Heli te beginnen.

  Beginnen met een onbekend merk is nietmakkelijk. Velen hebben vooroordelenover Chinese trucks. De trucks laten uit-proberen is de enige manier om klantente overtuigen, zegt Frre. Motor Productshanteert o.a. een betrouwbaarheidsfor-mule waarbij een klant de Heli heftruckeerst 12 maanden kan huren met een aan-koopoptie op het einde van die termijn.De prijs is zonder twijfel een belangrijk ar-gument. Maar tot de laatste eurocentvechten tegen andere Chinezen doen weniet. We hebben vertrouwen in ons pro-duct en de service die we bieden heeftook een prijs.

  Een heftruck invoeren betekent meer daneen container uit China naar Belgi halen.Je naverkoopdienst moet kunnen volgenmet garantie-interventies, het leveren vanwisselstukken en het verstrekken vantechnisch advies aan klanten en dealersdie voor onderhoud zorgen.

  Wisselstukken komen vlot binnen metkoerierdiensten zoals DHL of TNT. Er wassprake van een centrum in Europa, maarHeli heeft het blijkbaar te druk met zijnthuismarkt. Machines worden bij de im-porteur weinig of niet aangepast. De fa-briek zorgt voor voldoende opties. Zoverkocht dealer Genie Route deze zomer4 Heli CPCD35-KU10G Green Series hef-trucks aan Ardoises et Materiaux (Gobertgroep). Deze diesels zijn uitgerust met Ku-bota V3600 motoren, dubbele voorwielen,triplex 5.400 mm masten, 1.750 mm vor-kenborden met Kaup 4T151P2 side-shif-ters van dezelfde breedte en verwarmdecabines.

  BAOLI GEEN DOORSNEE CHINEESEen andere bekende naam in China al-thans - is Baoli, n van de vijf grootsteheftruckconstructeurs. Via traders en in-ternet bolden hier al Baolis rond toen hetmerk in mei 2010 overgenomen werddoor de Kion-groep (Linde, Still, en OM-Pi-mespo). Aanvankelijk was de boodschapdat Kion met het merk alleen op de Chi-nese markt mikte. Vandaag wil Kion deBaoli-heftrucks in Europa profileren als

  Luc De Smet

  19

  LM20 NL v9.1_Layout 1 30/11/11 09:34 Page 19

 • 20

  een technisch hoogwaardige, maar eco-nomische heftruck en groeien in het eco-nomische segment. Het argument is datdeze machines zonder al te veel elektro-nica de gebruiker toch een grote bedrijfs-zekerheid garanderen bij lageonderhoudskosten. De trucks voldoen aande Europese normen en kwaliteitseisen.Speciaal voor de Europese en Amerikaansemarkt werd een nieuwe F-serie ontwikkeld,die momenteel beschikbaar is in diesel enLPG van 2,0 tot 3,5 ton. In januari 2012wordt de reeks aangevuld met 1,5 en 1,8ton machines. Midden 2012 wordt zelfseen nieuwe lijn elektrische heftrucks ge-start. Na 2012 volgen de zwaardere ther-mische machines. Wellicht komt ervolgend jaar ook een Europees onderde-lenmagazijn in Duitsland, waar Kion Duitsecommercile en technische mensen inzetom de kwaliteit en de marketing van hetmerk in Europa te sturen en te bewaken.

  We hebben weet van een aantal machi-nes in de Benelux, zegt Jef Van de Velden,sales en export manager bij Hermans Hef-trucks in Rijkevorsel, sinds 1 oktober 2011de officile importeur van de Baoli-machi-nes. Verkennende gesprekken hadden wein oktober vorig jaar al. Uiteindelijk werdde deal beklonken in het Duitse Aschaf-fenburg. Onlangs liet Hermans de truckszien op Matexpo. We nemen Baoli machi-nes ook op in onze verhuurvloot om op diemanier klanten de trucks te leren kennen.

  De grote uitdaging bestaat erin bij KMOsde boodschap te doen doordringen vande lage TCO van deze machines. Met an-dere woorden: Baoli is geen doorsnee Chi-nees. Heel wat merkonderdelen van deBaoli-truck klinken vertrouwd in de oren:motoren van Yanmar, Mitsubishi of Isuzu,powershift transmissie van TCM, mastde-len van Cascade, Baoli is zeker niet degoedkoopste Chinese heftruck maar er iseen duidelijk kwaliteitsverschil. En hetmerk heeft een toekomstvisie die ge-schraagd wordt door de Kion-groep, eenwereldleider op de heftruckmarkt.

  DEALERS GEZOCHT Maar er zijn Chinese kapers op de kust.Vooral van Heli, dat hier al goed verte-genwoordigd is. Maar ook van Chinesemachines die onder Koreaanse of Ameri-kaanse naam op de markt komen. Ook an-dere bekende merken komen immers demarkt op met een goedkope range. EenBaoli-truck mag dan al zon 30% goedko-per zijn dan een Japanse of Europese, hijis duurder dan de doorsnee Chinese truck.Van de Velden durft gegeven de huidigefinancile crisis niet ver vooruit te kijken,maar verwacht hier toch een behoorlijkmarktaandeel te verwerven. Hij beklem-toont niet het Chinese aspect, maar welde Kion-stal.

  Hermans verkoopt jaarlijks zon 700 ma-chines. Zowat 20% is nieuw, 80% is twee-

  dehands. Er is een verhuurvloot van 450machines. Ondertussen verkocht Hermansreeds 21 Baoli-machines. We testten zelfeerst een paar toestellen uit in onze huur-vloot. Nu is men op zoek naar dealers. Wehebben er een negental nodig om de Be-nelux af te dekken. We zoeken wel men-sen die al trucks verdelen en eennaverkoopservice kunnen bieden.

  We kozen voor Baoli omdat we met Kionte maken hebben, zegt de importeur. Wehebben met Kion een contract van onbe-paalde duur op papier dat ons gebied be-schermt. Er zijn streefcijfers en er wordtgecommuniceerd over promotie enmarktbenadering. Er wordt afgerekend indollars. We moeten in China betalen. Alsimporteur is de grootste investering deaanschaf van machines. Later zullen weook in onderdelen moeten investeren. Dieinvestering zal stijgen naarmate er meertoestellen operationeel zijn. Van de Vel-den rekent dat een importeur kan startenmet een investering van zon 350.000.De machines komen met cabine en ver-warming, voor- en achterruit. Er is een helewaaier van opties af-fabriek. Ook eenfisherman afwerking voor trucks in agres-sieve omgevingen, is mogelijk. We bou-wen de nodige voorzetapparatuur aan. Wedoen een controle van alle vitale onder-delen en geven ze een klaarmaakbeurt,invetten en doorsmeren. De Baolis die wekrijgen, kunnen zo naar de klant.

  CHINEZEN VAN SOORTEN Global Power werd in 2001 opgericht in deJiaozhou Bay Yinghai Industrial Estate vanQingdao, een kuststad in Noord-OostChina. De fabriek heeft een productieca-paciteit van zon 10.000 stuks. Dat bedrijfadverteert dat de versnellingsbak gete-kend werd door het Taiwanese Tailift, demastbomen in Duitsland geprofileerdwerden, het remsysteem uit Taiwan komten de oliepompen en de hydraulischekleppen uit Japan. Het bedrijf maakt deelvan de Taiwanese Tailift Group. Tailift wordt in Belgi verdeeld doorMabo-Lifting in Lier. Zaakvoerder Luc Ma-rien-Bouwens: Tailift verdelen we al 20

  Het Chinese merk Baoli huist sinds 2010 onder de vleugels van Kion, de groep die ook Linde en Still bekeert.

  LOGISTICS HANDLING

  LM20 NL v9.1_Layout 1 30/11/11 09:34 Page 20

 • jaar. We hebben er in Belgi al zon 2.000weggezet ondertussen. Vooral bij kleinereKMOs die slechts enkele uren per dagwerken met de truck. Naast de TaiwaneseTailift machines verdeelt Mabo Lifting ookMoffet-meerijtrucks, CombiLift zijladers ensmallegangentrucks (Aisle-Master) en deelektrische Carer. We komen met Tailift bijbestaande klanten. We kunnen het onsniet permitteren om met een slecht pro-duct uit te pakken.

  De concurrentie van Chinese machinesmaakt het moeilijker om de Taiwanezen teverkopen, zegt Marien, die enkel Tailift-trucks verkoopt die effectief in Taiwan ge-bouwd zijn. Want Tailift bouwt inderdaadook machines in China. Volgens Marienmissen de Chinese machines - door debank genomen - vooral standvastigheid inkwaliteit. Tal van nieuwe Chinezen peu-ken met de prijs, maar als de kwaliteit nietconstant is, droogt de markt snel op. Hijziet uitzonderingen zoals Heli, dat zijnproductie Europeaniseerde omdat deafzet in Europa zowat even groot werd alsin China zelf. Ook de in Taiwan gebouwdeTailift is dus een ander verhaal. Dat zet Tai-lift echter tussen twee stoelen in.We kunnen niet helemaal mee met deEuropese merken qua kwaliteit en ergo-nomie maar we halen ook niet de lageprijzen van Chinese machines. Er is eenprijsgat van 15 tot 20%. Marien wijst er te-gelijk op dat heel wat Chinese construc-teurs ondertussen hun prijzen optrokken.Belgi is n van de meest competitieveprijsmarkten in Europa. De marges in Eu-ropa slonken. Hij rekent dat een dealer inBelgi 5 tot 10% marge heeft op een truckvan 4 tot 5 ton. Daarvan moet hij ook zijngaranties en leveringen verzorgen. Dat isbitter weinig. De crisis hielp de Chinezen.Er waren toen weinig occasies maar welgoedkope nieuwe Chinese machines tevinden.

  CHINESE TRUCKS ZIJN EEN NICHEMARKTEen decennium geleden zagen we devraag naar tweedehandstoestellengroeien, zegt Luc Deleener bij Matermaco,

  dat Komatsu heftrucks verdeelt. Mettweedehands weet je nooit wat je in huishaalt en het kan al eens mislopen.Daarom besliste Matermaco, na uitgebreidonderzoek, om ook heftrucks van het Chi-nese G Power te importeren. G Power iseen dochtermaatschappij van Tailift. Omdeze machines in onze markt te zetten, be-slisten we ze uit te rusten met mastprofie-len in Duits staal, extra koeling voor detransmissie, uitsluitend Japanse motorenen hydrauliek. De G-Power-machinesworden verkocht aan klanten die vroegertweedehands kochten en de prijs van deduurdere heftruck te hoog vonden voorde verwachte inzet. Voordeel ook voor dedealers die nu een nieuwe heftruck metwaarborg kunnen aanbieden, terwijl zezelf ook gedekt zijn voor breuken. De ge-bruiker levert wel in op comfort. Maar wijkiezen de klanten zorgvuldig. Geen in-tensieve inzet, dus.Met de eerste machines kochten we eenhalve container onderdelen. De meestestukken kunnen we dus uit voorraad leve-ren. Deleener verwacht dat de Chineseheftrucks nog lange tijd een copy-productzullen blijven met een zekere technologi-sche achterstand. Maar dat deert niet.Sommige klanten zoeken gewoon eeneenvoudige oplossing voor hun pro-bleem. De Chinese trucks blijven dus eennichemarkt die nooit meer kan wordendan dat. Wie deze toestellen wil verkopenals alternatief voor Duitse of Japanse, foptzichzelf en de klanten.Hytsu is het goedkope alternatief, zegtJoeri Van Hooije, marketing medewerkerbij Feyter in Vlissingen. Met componentenvan gerenommeerde merken, zoals moto-ren van Nissan en Isuzu, zijn de vorkliftentechnisch meer dan in orde. De ergonomieis anders dan die van een A-merk. De ma-chines komen steevast terecht in een om-geving waar ze minder zwaar werkverzetten en minder uren draaien. Dan zijnze een goed alternatief. Feyter Forklift Ser-vices bv is verdeler van Nissan, Manitou,Kalmar en Mora heftrucks. De groep Fey-ter, die ook vestigingen heeft in Terneuzenen Gent, importeert sinds 2007 Hytsuvorkliften via Hytsu Benelux. Van Hooije

  schat dat n op de tien machines die degroep uitzet uit China komt. Hytsu heeft ondertussen 7 dealers in deBenelux. Hytsu Benelux heeft zelf meer-dere machines op voorraad, courante mo-dellen die het zelf kan aanpassen enuitrusten. We hebben ook onderdelen invoorraad. Geleidelijk evolueert de kwali-teit van de machines. Van Hooije verwachtniet dat de Chinese machines snel aan alleEuropese ideen van ergonomie voldoen.Deze constructeurs hebben immers eengrotere afzetmarkt in Azi waar de eisenminder hoog zijn. Ondertussen werden demachines ook wel duurder. Als de kwaliteitstijgt, dan ook de prijs.

  21

  LOGISTICS HANDLING

  China heeft grootste binnen-landse markt

  Vandaag heeft China al drie vork-liftenconstructeurs in de wereldtop20 zitten: Heli, Hangcha en Hytsu. InChina zelf zouden er in de eerstehelft van 2010 zon 90.000 heftrucksverkocht zijn. Groeicijfers verdubbe-len van het ene op het andere jaar.Dat heeft er te maken met de stij-gende prijs voor arbeid, de toene-mende automatisering en hetopzetten van grote magazijnen. Hetis dan ook niet verwonderlijk datheel wat grote Westerse heftruck-merken voet aan de grond kregen inChina, al dan niet in joint venturesmet Chinese bedrijven. Men rekentdat vier op de vijf machines die inChina worden gebouwd ook be-stemd zijn voor die thuismarkt. Wel-licht nog meer dan bij ons geldendaar prijs en nabijheid of service. Dieprijs is op termijn nauwelijks vol tehouden. De vraag naar energie- enmilieuprestaties, en mettertijd ookcomfort doet onvermijdelijk ook devraag naar kwaliteit en diversificatiestijgen. En dan zijn we weer eenronde verder.

  LM20 NL v9.1_Layout 1 30/11/11 09:34 Page 21

 • 22

  KLEINE BEDRIJVENTRANSUNIVERSE FORWARDINGIn de categorie kleine bedrijven stak deWondelgemse expediteur TransuniverseForwarding er met kop en schoudersbovenuit. Het bedrijf kan al jaren bogen optrouw clinteel in gans Vlaanderen, en wistzijn activiteiten ook in het crisisjaar 2009verder uit te breiden. Met puike groeicijferstot gevolg.

  Transuniverse Forwarding is in 1983ontstaan uit het toenmalige Transcargo,een bedrijf dat vooral gespecialiseerd wasin zendingen naar Turkije, Griekenland enhet Midden-Oosten. Sindsdien zijn weonze activiteiten voortdurend gaandiversifiren en uitbreiden, waardoor hetverhaal van Transuniverse Forwarding ertot op vandaag n is geworden vanpermanente groei, zo verklaart SalesManager Filip Banckaert de groeistrategievan het bedrijf. In 1987 richtten we onzepijlen op het Middellandse zee-gebied enook Engeland, na 2000 hebben we - op

  vraag van enkele grote klanten -gaandeweg het hele Europese vastelandaan onze portefeuille toegevoegd.

  Anno 2011 is Transuniverse Forwardingnog steeds marktleider voor zendingennaar Griekenland, Portugal en Turkije, enheeft het bedrijf ondertussen een stevigevoet aan grond op het oude continent.Banckaert: De groeischeut van de voorbijejaren is in grote mate te danken aan dieuitbreiding van onze portefeuille. Hetaanboren van immense markten alsFrankrijk en Duitsland, en ook Zwisterlanden Oosternijk, heeft ons geen windeierengelegd, ondanks de economischongunstige situatie. We hadden ook hetgeluk dat we actief zijn in zeer diversesectoren, zoals automotive, staal, retail,textiel, chemie enz.

  MIDDELGROTE BEDRIJVENEUROPEAN FREIGHT SERVICESIn de categorie middelgrote ondernemin-gen (bedrijven met een zakencijfer tussen1 en 10 miljoen euro) ging de eerste plaatsnaar European Freight Services. Dat bedrijfopereert in ons land onder de meervertrouwde naam Wim Bosman. Webeschikken over drie zetels in Belgi, legtMario Schoofs, CCO Wim Bosman Europe,uit. We werken vanuit Oostende, Wom-

  melgem en Genk, en zijn gespecialiseerdin het wegtransport (distributie, groepage,express), logistieke dienstverlening enmaritiem en luchtvrachttransport. Dankzijdit brede scala aan diensten kunnen weonze klanten gentegreerde en geperso-naliseerde oplossingen aanbieden.

  Wim Bosman is actief in verschillende Eu-ropese landen, ofwel rechtstreeks via de fi-lialen in Belgi, Frankrijk, Nederland, Polen,Roemeni en Rusland, ofwel onrecht-streeks via partnerships met lokale spelers.Dat netwerk is onze grootste kracht, netals het feit dat we zoveel mogelijk meteigen middelen werken, gaat MarioSchoofs verder. Ik denk dat we vooral daarde reden van onze groei moeten zoeken,zowel in Belgi als in Europa. We hebbende tevredenheid bij onze klanten weten teverhogen door ons te concentreren oponze service levels.

  Bekroond worden met de titel vanGazelle Transport & Logistics is voor onseen ultieme erkenning voor ons werk, zobesluit Schoofs. Het is een bevestiging datwe de goeie weg ingeslagen zijn. Deson-danks staan er nog heel wat uitdagingen

  TRANSPORT & LOGISTICS GAZELLEN 2011Ontmoeting met de winnaarsDe Gazellen Transport & Logistics worden gezamenlijk uitgereikt door TRANSPORTMEDIA enTrends TOP, en zijn een onderscheiding voor de bedrijven uit de sector die de voorbije vijf jaarde sterkste groei hebben neergezet. De vierde ceremonie lokte heel wat volk op de Transport& Logistics beurs in Antwerpen. Meer dan 300 personen woonden de bekroning bij van UPS,European Freight Services en Transuniverse Forwarding. Nu is het uw beurt om meer te wetente komen over onze winnaars

  Kristof Winckelmans ([email protected]) en Frdric Willems ([email protected])

  LOGISTICS EVENT

  TRANSUNIVERSE FORWARDING EN QUELQUES CHIFFRES (SOURCE TRENDS TOP) : Jaar: 2006 2010 Omzet: - 48.656.207 Toegevoegde waarde: 248.644 3.400.220 Investeringen: - 117.227 Personneel : 3,60 ETP 34,70 voltijds equivalent

  Dankzij een uitgekiende diversificatiepolitiek wist TransuniverseForwarding het crisisjaar 2009 met puike groeicijfers af te sluiten.

  LM20 NL v9.1_Layout 1 30/11/11 09:34 Page 22

 • 1/2 stopper

  LM20 NL v9.1_Layout 1 30/11/11 09:34 Page 23

 • 24

  te wachten in de nabije toekomst. Wegaan bijvoorbeeld ons netwerk optimali-seren in Belgi, en we gaan onze Lean &Green Solutions uitbreiden, een initiatiefwaarmee we onze klanten aanzetten hungehele logistiek zo duurzaam mogelijk teorganiseren door samen met hen hetbeste compromis te vinden tussen effi-cintie en milieuvriendelijkheid.

  GROTE BEDRIJVENUPSMet de onderscheiding tonen we onsmoederbedrijf in de Verenigde Staten datwe een erkend speler zijn op onzeplaatselijke markt, en dat we er een grootgroeipotentieel hebben, vertelt ThomasZeller, marketing manager UPS Benelux.Sinds de oprichting in 1907 in Seattlegroeide de Amerikaanse groep uit tot eenwereldspeler in de logistieke sector. Dewinnaar in de categorie grote bedrijvenstelt in Belgi 850 mensen tewerk, in 4vestigingen (Diegem, Grce-Hollogne,Rekkem en Antwerpen). Elke dag verlaten180 bruine bestelwagens het depot inDiegem om pakjes op te halen en televeren.

  De marketingdirecteur verklaart de groeivan het bedrijf door drie belangrijkefactoren: Allereerst zijn we aan de hand vanons wereldwijde netwerk en langeexpertise een echte one-stop-shop voorlogistiek. Hierdoor kunnen we elk bedrijf,klein of groot, van dienst zijn. Daarnaast

  beschikken we ook over een specifiekeexpertise in bepaalde sectoren, zoalshightech of gezondheidszorg. En tot slotwerken we elke dag aan een optimalisatievan onze procedures, om de efficintie enkwaliteit van onze dienstverlening teverbeteren.

  Tegen eind 2013 wordt de Europese airhubin Keulen uitgebreid, en zal men vanaf dan190.000 pakketten per uur kunnenverwerken, in plaats van de huidige110.000. Die verbetering van ons netwerkzal natuurlijk ook een positief effecthebben voor onze Belgische klanten,vervolgt Thomas Zeller. Binnenkortlanceren we twee nieuwe diensten, en westreven naar een vermindering van onzeecologische voetafdruk. De voorbije jarenhebben we de koolstofimpact van elk vanonze activiteiten heel nauwkeuriggemeten, zodat we hiervoor nu strengemaar realistische doelstellingen kunnenbepalen. De Gazellen zijn een erkenningvoor het dagelijks werk van onzemedewerkers. En ook al gebruiken we heelwat technologien, toch blijft de logistiekeen sector waar mensen, met hun ervaringen inzet, vaak het verschil maken.

  LOGISTICS EVENT

  TRANSPORT & LOGISTICS GAZELLEN2011 : HET COMPLETE PALMARES

  Kleine bedrijven:1. Transuniverse Forwarding2. Wemmers Tanktransport3. Van den Anker

  Middelgrote bedrijven:1. European Freight Services2. Van Moer Transport3. Transnam

  Grote bedrijven:1. UPS 2. Hospital Logistics 3. Maxx Intermodal Systems

  180 bruine bestelwagens verlaten elke dag het depot inDiegem om pakjes op te halen en te leveren.

  UPS BELGIUM IN CIJFERS (BRON TRENDS TOP):

  Jaar : 2006 2010 Omzet: 127.483.429 174.966.567 Toegevoegde waarde: 32.989.018 47.994.840 Investeringen: 1.829.635 315.228 Personneel : 593,60 VTE 670 voltijds equivalent

  European Freight Services (Wim Bosman) werkt hoofdza-kelijk met eigen middelen, zowel op het vlak van vestigingen en teams als op het vlak van materiaal.

  EUROPEAN FREIGHT SERVICES IN CIJFERS (BRON TRENDS TOP): Jaar: 2006 2010 Omzet: 2.660.366 9.008.290 Toegevoegde waarde: 1.883.571 6.599.709 Investeringen: 123.830 1.149.860 Personneel: 27,60 ETP 108,20 voltijds equivalent

  LM20 NL v9.1_Layout 1 30/11/11 09:34 Page 24

 • LM20 NL v9.1_Layout 1 30/11/11 09:34 Page 25

 • 26

  SKF LOGISTICS SERVICES BELOOND MET OTM AWARD VOOR VERNIEUWENDE VISIE IN LOGISTIEK

  WERKEN VOOR DERDENHOUDT ONSSCHERP

  SKF Logistics Services (SLS) ondersteunt wereldwijd de hele bevoorradingsketen van de SKF Groep, vanleveranciers over fabrieken, magazijnen en distributeurs tot eindgebruikers. Sinds tien jaar genieten ook externeindustrile klanten van het uitgebreide logistieke netwerk van SLS. Zij maken een milieuvriendelijker transportmogelijk en dragen ertoe bij dat SKF een competitief logistiek platform behoudt.

  Kristof Winckelmans [email protected]

  CASE STUDY LOGISTICS

  LM20 NL v9.1_Layout 1 30/11/11 09:34 Page 26

 • Met SKF Logistics Services heeft de SKFGroep zijn logistiek intern uitbesteed.Deze aparte business unit draait eenomzet van 300 miljoen euro met logis-tieke afdelingen in een 25-tal landen. HetEuropese distributiecentrum in Tongerenheeft een oppervlakte van 52.000 m entelt 400 werknemers. Het EDC ligt palnaast de E313 en fungeert als spin in hetweb van het Europese transportnetwerk.

  SKF is gegroeid vanuit de automotive,vertelt Marc Linten, Manager TransportOperations Centre Belgium. Onze be-langrijkste Europese fabrieken liggen nietvoor niets in Zweden, Duitsland, Frankrijken Itali. Van daaruit beleveren we recht-streeks onze OEM-klanten in de indus-trile- en automobielsector. Vanuit hetEDC in Tongeren verzorgen we de after-market, goed voor 80 % van de orders en20 % van het volume.

  MINIMALE LEVERTIJDEN, MAXIMALE BETROUWBAARHEIDTot begin jaren negentig beschikte SKFover een lokaal magazijn in de meeste Eu-ropese landen. De transport set-up wasdan ook vooral nationaal georganiseerd,stelt Marc Linten. Om aan de groeiendecomplexiteit tegemoet te komen, werdbeslist om een EDC te bouwen en de stockvoor de aftermarket te centraliseren. Opdeze manier slaagden we erin de globalestock aanzienlijk te doen dalen en tegelij-kertijd de beschikbaarheid van de pro-ducten te verhogen. Daarnaast hebbenwe ook genvesteerd in het opzetten vaneen uiterst performant transportnetwerk- eerst in Europa, later ook daarbuiten - omde leveringstermijn zo kort mogelijk tehouden en de betrouwbaarheid te maxi-maliseren.

  SAMENWERKING MET VEEL VERSCHILLENDE CARRIERSElke dag rijden vanuit het EDC in Tonge-ren dedicated trucks - met enkel goede-ren van SKF en externe klanten - op vastetijdstippen naar de nationale en interna-tionale logistieke hubs in Europa. De ba-sisvisie is de goederen zo lang mogelijksamen te houden vooraleer ze worden ge-splitst. Zelf heeft SKF geen rollend materi-

  eel. De selectie en de kwaliteit van onzetransporteurs is dan ook extreem belang-rijk, weet Marc Linten. We kiezen voorelke transportlijn het beste partnership enzorgen voor een zeer strikte opvolging. Wewerken dus met heel wat verschillendecarriers. Om voor onze interne en externeklanten het geheel overzichtelijk te hou-den, brengen wij alle data samen in onstransportmanagementsysteem.

  HOGERE VULGRAAD DANKZIJ DERDENBovenstaande transportinfrastructuurmaakt SLS zeer efficint. Maar dat is opzich niet de reden dat het bedrijf met deOTM Award aan de haal ging. Tien jaar ge-leden kwamen we op het idee om onstransportnetwerk ter beschikking te stel-len aan derden binnen de industrile sec-tor, vertelt Marc Linten. Ten eerste omdatwe die sector zelf door en door kennen enten tweede omdat we als Zweeds bedrijfveel waarde hechten aan het milieu.Omdat kogellagers een zeer grote massahebben in verhouding tot hun volume,waren onze vrachtwagens slechts gedeel-telijk gevuld. Door ook voor derden te rij-den, hebben we onze vulgraad aanzienlijkkunnen verhogen. Een bijkomende redenis dat externe klanten ons scherp houden.Als onze service slecht zou zijn, krijgen weonmiddellijk feedback. Op die manier ga-randeren we ook voor de SKF Groep eencompetitief logistiek platform.

  INVESTEREN IN SERVICEIn het begin zocht SLS naar klanten metproducten die fysisch complementairwaren aan de zware SKF-kogellagers. Datstadium zijn we vandaag helemaal voor-bij, vertelt Marc Linten. Momenteel be-handelen wij voor onze externe klantenpakketten van enkele grammen tot zelfsacht ton. Statistisch gezien is elke zesdevrachtwagen die hier vertrekt, volledig ge-laden met producten van een externeklant. Uiteraard beperken wij ons niet totbaantransport, maar verzorgen we ooklucht- en zeetransport en expresszendin-gen.SLS heeft ongeveer 45 externe klanten,waarvan 60 % vanuit Tongeren bediendwordt. We zijn geen typische transporteuren dat willen we ook niet zijn, stelt Marc

  Linten. Klanten moeten enigszins passenin ons businessmodel. Want het idee blijft:het transportnetwerk van de SKF Groepbenutten om klanten te dienen met debeste service n after service. Elke custo-mer service-agent is bij ons verantwoor-delijk voor n grote klant. Om de driemaanden bespreken de agent, de key-ac-countmanager en de klant de samenwer-king en mogelijke verbeteringen.

  BETROKKEN PERSONEELOok de hoge expertisegraad van het per-soneel werd vermeld in de motivering vande jury. Wij maken gemiddeld 250 pick-fouten per miljoen. Dat is topklasse. Nietalleen de selectie en opleiding van men-sen is hierbij van belang, ook de opvolging.We monitoren de prestaties van onzewerknemers en begeleiden hen via eenpeter/meter-schap daar waar nodig. Weproberen hen ook zo veel mogelijk bij dewerking van het bedrijf te betrekken. Omde kwaliteit te verbeteren, maar ook voorhet veiligheidsbeleid kijken we naar voor-stellen van de werkvloer.

  Kerngegevens van het EDC in Tongeren

  52.000 m magazijnruimte 30.000 artikels op voorraad 16.000 verwerkte bestellijnenper dag

  0,0250 % pickfouten 70 % vulgraad van de vrachtwagens

  CASE STUDY LOGISTICS

  Marc Linten, Manager Transport Operations Centre Belgium SKF

  27

  LM20 NL v9.1_Layout 1 30/11/11 09:34 Page 27

 • 28

  Alleen met ICT kunnen we het verschil maken

  EXPERTISECEL LOG-IC KOPPELT LOGISTIEKE KENNIS AAN DE PRAKTIJK

  Log-IC is een expertisecel binnen de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) met specifieke aandacht voor logistieke stro-men, multimodaal verkeer en logistieke ICT. De cel stelt zijn logistieke kennis op een zeer resultaatsgerichte manier tendienste van bedrijven en rekent daarvoor op onderzoekers met een stevige dosis praktijkervaring.

  Logistiek is n van de weinige sectorendie we in ons land kunnen behouden, endie tewerkstelling biedt aan zowel hoog-als laaggeschoolden, stelt Liesbet DeMunck, cordinator van Log-IC. En logis-tieke ICT is voor bedrijven een sterketroef in hun concurrentiestrijd met lage-lonenbedrijven in het buitenland. Op datvlak spelen wij een faciliterende rol viaons Log-IC LAB. Wij kennen de beschik-bare logistieke bedrijfssoftware en kun-nen in functie van de specifieke nodenvan een bedrijf een shortlist op maatvoorstellen en helpen om ook de selectieen implementatie in goede banen te lei-den. Dit doen we voor uiteenlopende be-drijven met verschillende behoeften,zoals Enterprise Resources Planning(ERP), Warehouse Management Syste-men (WMS), Transport Management Sys-temen (TMS) en tracking en tracing.

  L.M.: Hoe pakken jullie zon project aan?Liesbet De Munck: Alles start vanuit de prak-tijk. Daarom gaat n van onze onder-zoekers ter plaatse in het bedrijf kijkenhoe alle processen in elkaar zitten, doorletterlijk naast zo veel mogelijk mensente gaan zitten en te kijken hoe zij hun jobinvullen. De hoofdaandacht gaat hierbijnaar het logistieke proces: van aankooptot verkoop, maar we bekijken ook de ad-ministratieve kant, zoals de facturatie. Detijd die we hiervoor nodig hebben, hangtaf van de bedrijfsgrootte, de complexiteitvan de processen en de medewerkingvan het bedrijf. Als we de situatie een-

  maal geanalyseerd hebben, kijken weeerst hoe we de informatieflow binnenhet bedrijf kunnen verbeteren. Is hetnodig dat we de bedrijfsprocessen aan-passen? Of moeten we ook uitkijken naareen nieuwe IT-oplossing? Dat laatstehoeft niet per se het geval te zijn. De tijds-duur van de analyse schommelt tussende drie en de zes maanden, het selecte-ren van mogelijke softwaresystemenneemt nog eens twee tot drie maandenin beslag.

  L.M.: Is er voor elk bedrijf een pasklaar software-pakket voorhanden?De Munck: Onze visie is: probeer maatwerkzo veel mogelijk te beperken. Dat doe jeop twee manieren. Enerzijds door eengoede analyse te maken van de rele be-drijfsprocessen, zodat je een systeem kanvinden dat daar zo goed mogelijk opaansluit. Maar anderzijds ook door je be-staande bedrijfsprocessen in vraag testellen en aan te passen aan het nieuwesysteem. Dit bespaart je uiteindelijk veel

  Tom Mondelaers

  Logistieke ICT is voor bedrijven een sterke troef in hun concurrentiestrijd met lagelonenbedrijven in het buitenland.

  LOGISTICS DOSSIER WMS

  De tijdsduur van de analyse schommelt tussen de drie en de zes maanden, het selecteren van

  mogelijke softwaresystemen neemt nog eens twee tot drie maanden in beslag.

  WMSDOSSIE

  R

  LM20 NL v9.1_Layout 1 30/11/11 09:34 Page 28

 • De kost van het transport drukken en destock reduceren en gelijktijdig de ser-vicegraad verhogen : voor alle actorenvan de supply chain is het optimaliserenvan het transport een prioriteit om demarges te kunnen handhaven. Gecon-fronteerd met deze uitdagingen heeftPepsiCo France, filiaal van de wereldwijdnummer 2 van de voedingsindustrie, haartransport management geoptimaliseerd :het bedrijf deelt zijn vrachtwagens metandere fabrikanten en maakt hiervoor ge-bruik van de TMS On Demand oplossingvan Generix Group.

  In het kader van een globale reorganisatievan haar Supply Chain heeft PepsiCoFrance de structuur van het transport net-werk van haar dranken activiteit (Pepsi, 7up,Tropicana, Lipton IceTea, Gatorade...). vol-ledig hertekend. De ontwikkeling vannieuwe business, de voortdurende veran-deringen van de vereisten van onze klantenuit de grootdistributie, de steeds com-plexere regelgeving en de variabiliteit van detransportmiddelen dwingen er ons toe omeen TMS tool te gebruiken dat ons onder-steunt bij het re-designen van ons trans-portnetwerk. Het objectief en onzeperformantie en onze service graad temeten , verklaart Jean-Paul Guichard, Di-recteur Supply Chain van PepsiCo Dran-ken.

  De optimalisatie van het transport herdenkenPepsiCo France kiest voor de Transport op-lossing uit het Generix Collaboration Sup-ply Chain gamma. TMS helpt de gebruikerde kost te drukken door de vullingsgraadvan de voertuigen en de ritten te optimali-seren. Het laat toe multi-fabrikant ladingenen ritten te realiseren door de vrachtwagensgemeenschappelijk te gebruiken. Voor Pep-

  siCo France gaat het om de beste ritten teberekenen en gelijktijdig de vrachtwagenla-dingen te optimaliseren door de zware /lichte produkten te combineren. De palettenmet chips worden boven op de paletten metdranken geplaatst. Dit laat toe de vullings-graad van de vrachtwagens met 20% teverhogen waar deze activiteit voorheen eenvullingsgraad van 40% bereikte.

  De keuze voor een flexibele oplossing met een snelle ROIMeer en meer bedrijven verkiezen huntransport problematiek te beheren met be-hulp van een Software as a Service (Saas)oplossing. Het idee hier achter: niet gecon-fronteerd te worden met de nadelen welkehet gebruik van een informatica systeemmet zich meebrengt. De cloud computingopent perspectieven voor commercile be-drijven, grote of kleine, welke hun competi-viteit wensen te verhogen door huninvesteringen te variabiliseren. Het On De-mand TMS platform biedt een oplossing infunctie van het gebruik welke snel te im-plementeren is. In de plaats van te inves-teren in de aankoop van een software,abonneert het bedrijf zich op diensten ende gebruiker heeft daarmee toegang viaInternet tot deze toepassings-diensten. Dekost is functie van het werkelijke gebruikvan de dienst, hij wordt gedeeld door deervan gebruikmakende bedrijven. GenerixGroup verzekert de exploitatie, het onder-houd en de beschikbaarheid van het plat-form volgens de hoogste beveiligsnormen.

  PepsiCo France rekent erop 3 % pro-ductiviteit op haar totale logistieke activi-teit te winnen door voor de TMS OnDemand diensten te kiezen. Op kortetermijn zorgt het voor-facturatie systeemvoor twee derden van de besparingenwelke zullen gerealiseerd worden met hetproject. Het andere derde zal komen uitde betere toewijzing van de transporteursvolgens een tariefoptimalisatie per regioen per traject, analyseert Jean-Paul Gui-chard. PepsiCo voorziet op termijn eenbelangrijke return on investment dank zijde toegenomen samenwerking tussen detransporteurs en de verschillende verladers.

  Transport Management SystemPepsiCo France voorziet besparing van

  3% op de transportkosten

  PUBLIREPORTAGE

  29

  CONTACT Paul Eeckhout, Business [email protected] Generix Group Benelux, Indus-triePark Drongen 14/106, B-9031Drongen - Tel. +32 (0)9 281 23 98 www.generixgroup.com

  PEPSICO FRANCE

  Entiteit van het tweede grootste voedingsbedrijf ter wereld. Omzet 2010 : meer dan 700 M Werknemers : 496

  Probleemstelling Implementatie van een transport man-agement systeem voor het beheervan de transport netwerk configuratie,toewijzing van de transporteurs, be-heer van de tarief tabellen en hetaansturen van het transport.

  Omvang van het project 50 miljoen verpakkingen per jaar 600.000 paletten per jaar 20.000 ritten per jaar 230 artikelen 1.000 bestemmingen

  LM20 NL v9.1_Layout 1 30/11/11 09:34 Page 29

 • 30

  geld. Want het aanpassen van logistiekesoftware kost veel tijd. Op die manierkomen we meestal, samen met het be-drijf, tot een shortlist van drie software-systemen. Aan de hand van eendemonstratie, klantenbezoeken en even-tueel een uitgebreide fit-analyse waarbijde provider aangeeft of er bedrijfspro-cessen moeten veranderen en of eventu-eel extra maatwerk nodig is, kan debedrijfsleider ten slotte een gerustekeuze maken. Ter info: op onze eigenlonglist staan, per soort systeem, min-stens 50 60 softwarepakketten. Die pro-viders schrijven we natuurlijk nooitallemaal aan: samen met het projectteammaken we altijd nog een bedrijfsspeci-fieke longlist.

  L.M.: Wat moeten we ons voorstellen bij zon demo?De Munck: Wij stellen zelf scenarios opvoor de demonstrerende providers, waar-bij we de rele situatie van een bedrijf zogoed mogelijk trachten te benaderen.Want het belangrijkste criterium is eigen-lijk hoe een bepaald systeem omgaat metde specifieke problemen van een bepaaldbedrijf. Als alle bedrijfsprocessen normaalverlopen, zijn de meeste systemen wel ge-schikt. Maar afhankelijk van de typischeuitzonderingen die in het ene bedrijf meervoorkomen dan in het andere, is ook hetene softwarepakket meer geschikt dan hetandere. Soms organiseren we ook eenklantenbezoek bij een bedrijf dat al meteen bepaald softwaresysteem werkt. Zokunnen poten-tile aankopers hun me-ning vormen op basis van de ervaringenvan anderen. Wij proberen werknemersdaarbij ook onder elkaar in contact te bren-gen. Want dan krijgen ze meestal de on-gezouten mening te horen over eenbepaald softwaresysteem.L.M.: Kunnen jullie goed inschatten hoeveel eennieuw logistiek softwaresysteem gaat kosten?

  De Munck: De prijs hangt heel sterk af vande tijdsduur van het project. Verder is ookde aard van het bedrijf bepalend. Gaathet om een kmo, dan zijn er bepaaldesteunmaatregelen beschikbaar, zoals inVlaanderen bijvoorbeeld de kmo-porte-feuille. Maar nog belangrijker dan dekostprijs, is de return on investment.Daarvoor hebben wij een speciale toolontwikkeld, die bedrijven toelaat om vrijnauwkeurig in te schatten wat hun ROIzal zijn, op basis van een groot aantalparameters.

  L.M.: Welke transportbedrijven hebben het meestebaat bij een transportmanagementsysteem?De Munck: Dat is zeer sectorafhankelijk.Maar ruwweg kan je wel stellen dat ereen verschil is tussen het wegtransportvan a naar b en distributie. Distributie-bedrijven hebben bijvoorbeeld door debank genomen een veel snellere returnon investment bij een automatischeplanning, waarbij het systeem zelf eenrittenplanvoorstel doet, omdat zij veelmeer tijd en inventiviteit moeten inves-teren in hun planning. Als ze daarbij daneen handje geholpen worden door eensoftwaresysteem, gaat het rendementsnel de hoogte in.

  L.M.: Hoe reageren de aanbieders van softwaresys-temen op jullie dienstverlening aan bedrijven?

  De Munck: Zij staan eigenlijk heel positieftegenover wat wij doen. Ze weten datals hun systeem via ons bij een bedrijfterechtkomt, het risico op een ontevre-den klant veel kleiner is. Wij zijn boven-dien ook geen concurrentie voor hen.Want zelf maken we geen pakketten. Watwe wel doen, is voor hun systemen deperfecte klant vinden.

  LOGISTICS DOSSIER WMS

  Als alle bedrijfsprocessen normaal verlopen, is vrijwel ieder systeem voor ieder bedrijf geschikt.

  Het belangrijkste criterium is dus hoe een bepaald systeem omgaat met de specifieke problemen van een bedrijf.

  Liesbet De Munck:De Provinciale Hogeschool

  Limburg (PHL) heefteen eigen tool ontwikkelt

  om de ROI van een softwarepakket te meten.

  WMSDOSSIE

  R

  LM20 NL v9.1_Layout 1 30/11/11 09:34 Page 30

 • TVH, de Vlaamse reus van de vorkheftruck-onderdelen en intern onderhoudsmateriaal lanceerdeenkele maanden geleden een aanbesteding voor eenuitbreidbare mobiele rollenband. Wij moesten vaakvrachtwagens vol kleine pakken lossen en deze eentweede maal sorteren om ze correct in onze voorraadop te nemen, aldus Erik Deceuninck, ProjectManager bij TVH. Toen vatten we het idee op eenelektrische loopband aan te schaffen om beidebewerkingen te combineren. Na onderzoek van debinnengekomen offertes, hebben we ervoor gekozenons vertrouwen te stellen in de oplossing dieUVO Technologies aanbood, vooral omwille van degoede prijs/kwaliteitverhouding.

  De band, die bestaat uit onderling verbonden en gemotoriseerderollen, kan worden verplaatst zodat alle bedieners voldoendewerkruimte hebben. Bovendien is hij in de hoogte verstelbaar omhet werken comfortabeler te maken. In de praktijk bevinden n oftwee personen zich in de vrachtwagen om de pakken op de rollente zetten en zijn langs het toestel verschillende sorteerpostengenstalleerd, gaat de projectmanager verder. Iedereen neemt depakken die voor hem bestemd zijn. Door zo te werk te gaan,besparen we veel tijd en het is bevorderlijk voor de teamspirit, wanteen klein tiental mensen kan gelijktijdig werken. Bij problemen is derolband uitgerust met een kop die het systeem stillegt zodra eenpak aan het einde van de band komt zonder te zijn verwijderd.

  Na enkele maanden gebruik zijn de resultaten positief. TVH is danook van plan de komende maanden een tweede toestel aan tekopen. Dit tweede toestel zal bovendien zijn uitgerust met eenverlaagde laaddrempel om het plaatsen van de pakken op derolband te vergemakkelijken, besluit Erik Deceuninck Zo kunnenwe de laadsnelheid van opleggers nog verbeteren.

  TvH kiest voor UVO Technologies

  flexbanen

  PUBLIREPORTAGE

  29

  UVO TECHNOLOGIESMR. MICHEL UVOROZENLEI 372540 HOVE

  TEL: 03/455 43 22FAX: 03/ 454 36 70MOBIEL:0479/820 655

  WEB: WWW.UVO.BEMAIL: [email protected]

  Door zo te werk te gaan, besparen we veel tijd en

  het is bevorderlijk voor de teamspirit,want een klein tiental mensen

  kan gelijktijdig werken.

  LM20 NL v9.1_Layout 1 30/11/11 09:34 Page 31

 • 32

  Hiermee kunnen we onze groei ondersteunenGARDEN TRADE INTERNATIONAL INVESTEERDE BEGIN DIT JAARIN WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEEM

  Garden Trade International is de firma achter het merk Giardino, een vaste waarde in de Europese markt van tuinaf-sluitingen. Om de verdeling van de producten via kleine en grote doe-het-zelfwinkels te optimaliseren en te anticipe-ren op de steile groei van de afgelopen jaren, investeerde het in Munsterbilzen gevestigde bedrijf begin dit jaar in eenwarehouse management systeem. Het distributieproces verloopt zo een pak sneller, terwijl de kans op fouten enormgedaald is.

  Tom Mondelaers

  LOGISTICS DOSSIER WMS

  Giardino profileert zich op de markt alshet andere tuindraadmerk en is ver-krijgbaar in 14 Europese landen, met deBenelux als kernmarkt. Voor de verdelingfocussen we op de doe-het-zelfbranche,vertelt Managing Director Edwin Lips,zaakvoerder sinds 1998. Je vindt Giar-dino zowel in de grote ketens als bijkleine zelfstandige ondernemers. Het as-sortiment bestaat uit verschillende typestuindraad, panelen en poorten, voor resi-dentile, agrarische en industrile doel-einden. In de residentile sector zijn wijmarktleider in Belgi.

  Om Giardino, goed voor een omzet tus-sen negen en tien miljoen euro, met suc-ces in de markt te zetten, beschikt GardenTrade International over verschillendemogelijkheden. We hebben onze win-keldisplays waarmee we de handelaarhelpen presenteren naar de eindklanttoe, zegt Edwin Lips. Maar belangrijkerzijn onze prijs-kwaliteitverhouding, deservice en vooral de hoge uitleverings-graad. Wij streven ernaar om meer dan 95% van de bestellingen uit voorraad tekunnen leveren.

  NAUWGEZETTE SOURCINGOm die ambitieuze uitleveringsgraadmogelijk te maken, beschikt GardenTrade International over ruim 10.000 mopslagruimte. Daarnaast blijft het heelbelangrijk om voeling te behouden metde vraag van de markt, dat is een conti-nue opgave, stelt Edwin Lips. Alleenwordt het steeds moeilijker om in te spe-len op de weersomstandigheden. Het

  weer is de laatste jaren zo wisselvallig ge-worden, dat het plannen alsmaar moei-lijker wordt. En wij zitten nu eenmaal meteen heel weersafhankelijke productcate-gorie. Gelukkig is ons assortiment niet zotrendgevoelig. Een teveel aan voorraadkunnen we altijd het volgende jaar ver-kopen. Daarom kunnen we werken meteen hoge magazijnvoorraad om piekenop te vangen. Dit is voor veel bedrijvenniet evident, want het is dood kapitaal.

  Een ander belangrijk aandachtspunt issourcing. We importeren onze produc-ten uit het Verre Oosten en Zuid-Europa,maar doen dat op basis van een nauw-gezette selectie, zegt Edwin Lips. Som-mige bedrijven produceren zelfsexclusief voor ons en wij gaan minstensn twee keer per jaar controles uit-voeren ter plekke. Gebruiken ze bijvoor-

  Dit jaar verdient het bedrijf een groei van 10 procent, en dat met de bestaande ploeg van 18 mensen.

  Volgens Managing Director Edwin Lips en logistiek verantwoordelijke Dominik Wils verdient het WMS zichzelf terug na 3 4 jaar.

  WMSDOSSIE

  R

  LM20 NL v9.1_Layout 1 30/11/11 09:34 Page 32

 • beeld het juiste type van kerndraad, zinken pvc, of de correcte labels en barcodes?Dat zijn zaken die een invloed hebben oponze servicekwaliteit.

  BEHOUD VAN BESTAANDE ERP-SOFTWAREDe laatste tien jaar groeide Garden TradeInternational elk jaar met gemiddeld 15 %.Dat bracht onvermijdelijk extra druk ophet magazijn met zich mee, en druk oponze uitleveringsgraad, vertelt EdwinLips. Daarom hebben we zon drie jaargeleden beslist om een warehouse ma-nagement systeem aan te kopen.

  Het heeft een tijdje geduurd vooraleereen geschikt pakket voorhanden was. Deeerste vereiste was dat we ons bestaandeERP-systeem, Briljant Administrator vanKluwer Software, konden behouden, ver-telt logistiek medewerker Dominik Wils.Daarom zijn we uiteindelijk terechtge-komen bij Tracing In Motion uit Antwer-pen. Zij bieden een soort bouwpakketaan, dat je aan de bestaande softwarekan toevoegen.

  PROBLEEMLOZE GROEI VAN 10 %Begin dit jaar werd het nieuwe ware-house management systeem gemple-menteerd. De eerste resultaten zijn heelpositief. De interne communicatie neemtveel minder tijd in beslag, heel het distri-

  butieproces verloopt een stuk sneller ende kans op fouten is aanzienlijk gedaald,vertelt Dominik Wils. Tenminste als ie-dereen zich aan de regels houdt. Eengoede telling van de binnenkomendegoederen is cruciaal. Elk artikelnummerheeft een vaste pallethoeveelheid. Het iswel van belang om dit ook visueel evente controleren en eventuele afwijkingencorrect in te voeren in het systeem. Ookinterne verplaatsingen van productenmoeten juist verlopen. Onze medewer-kers moeten de pallet scannen en de lo-catie waar ze een bepaald productheenbrengen ingeven.

  PERMANENT STOCKOVERZICHTDit jaar realiseren we met onze be-staande ploeg van 18 medewerkers eengroei van om en bij de 10 %, weet EdwinLips. Dankzij het systeem hebben we ookeen permanent overzicht op de stock.Vroeger stelden we twee keer per jaareen inventaris op, maar dat is nu nietmeer nodig. Elke dag zien we precies hoede zaken ervoor staan in de opslag-ruimte.Een bijkomend voordeel, heeft betrek-king tot de evaluatie van het personeel.Voortaan kunnen we precies nagaanwelk resultaat een bepaalde orderpickergeboekt heeft, zegt Edwin Lips. Daar-door kunnen we snel en efficint bijstu-ren als dat nodig blijkt.

  ROI BINNEN DE VIER JAAROver de return on investment is de zaak-voerder duidelijk. Je verdient zon inves-tering niet op n jaar terug. Het gaattrouwens niet alleen om de aankoop enimplementatie van soft- en hardware.Ook je personeel moet ermee leren wer-ken en een goede opvolging is noodza-kelijk. Dat zijn kosten die er allemaalbovenop komen. Maar op middellangetermijn behaal je wel degelijk een mooirendement. Alleen kan je veel voordelenmoeilijk exact in rekening brengen,omdat je niet weet wat je zou zijn tegen-gekomen als je geen warehouse ma-nagement systeem had. Wij gaan ervanuit dat de terugverdientijd in ons gevaltussen de drie en de vier jaar schom-melt.

  Met het WMS van Garden Trade International is de foutenlast aanzienlijk gedaald.

  33

  LOGISTICS DOSSIER WMS

  Vroeger stelden we tweekeer per jaar een

  inventaris op. Dankzij het WMS is dat nietlanger nodig.

  De laatste tien jaar groeide Garden Trade

  International elk jaar met gemiddeld 15 %.

  LM20 NL v9.1_Layout 1 30/11/11 09:34 Page 33

 • 34

  Elk geval van verlies, diefstal of beschadiging is er n te veelGLS RUSTTE ALLE BELGISCHE VESTIGINGEN UIT MET CAMERASYSTEEM UNI-VIDEO

  In 2008 rustte pakket- en expressleverancier GLS het eerste Belgische depot uit met het binnen de groep ontwikkeldeUni-Video. Het systeem legt letterlijk elke meter vast die een zending aflegt. Vandaag beschikken alle 11 depots en de3 hubs van GLS in ons land over de technologie, goed voor 680 cameras en een investering van een klein half miljoeneuro. Wij hadden een gesprek met Senior Manager IT Patrick Vermeulen en Loss Prevention Coordinator Didier Bra-eckman.

  Tom Mondelaers

  LOGISTICS DOSSIER WMS

  L.M.: Wat doet Uni-Video precies?Patrick Vermeulen: Uni-Video zorgt voor eenmaximale traceerbaarheid van alle pakket-ten. Het is een extra zekerheid, bovenop descanning, om heel de levenscyclus van eenpakket binnen ons depot te kunnen op-volgen, op basis van beelden die om depaar seconden gemaakt worden. Je krijgtdus geen perfect vloeiend videobeeld,maar eerder een zeer regelmatige opeen-volging van fotos. We kunnen met Uni-Video ook heel nauwlettendparametriseren, bijvoorbeeld naargelangde wetgeving van een land kunnen we in-stellen hoe lang de beelden bewaardmogen blijven.

  Didier Braeckman:Uni-Video stelt ons boven-dien in staat om verlies of diefstal van pak-ketten te voorkomen en eventuelebeschadigingen vast te stellen, zodat daargeen discussie over kan ontstaan. Het sys-teem is volledig gentegreerd met onzebestaande applicaties en processen. Je tikt

  het nummer in van een pakketje en krijgtdan onmiddellijk het corresponderendefilmpje te zien.

  L.M.: Kwam de investering er op vraag van de markt?Patrick Vermeulen: GLS streeft ernaar om 100procent van de pakjes juist en op tijd af televeren. Elk geval van diefstal, verlies of be-schadiging is er n te veel. Uni-Videohelpt om die ambitie in de praktijk te bren-gen, en schadeclaims zo veel mogelijk tebeperken. Het systeem is dus ontstaanvanuit onze eigen visie op kwaliteit.

  L.M.: Heeft