Jaarverslag 2011

Click here to load reader

 • date post

  17-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Vogelhospitaal Haarlem

Transcript of Jaarverslag 2011

 • Jaar vers lag11

 • Voorwoord

  InleIdIng

  Het jaar 2011-2012

  Oliemorsing

  Wintervoederactie

  Gehonoreerd

  Jonge vogels

  Nieuwe locatie

  de Vogels 2011-2012

  In cijfers

  Bijzondere gasten

  Successen

  Historisch overzicht periode 1983-2011

  de Hekslootpolder

  stIcHtIng Vogelrampenfonds, de organIsatIe

  fInancIn

  socIale medIa en open dag

  colofon

  stichting Vogelrampenfonds

  Secretariaat

  Visserseinde 20

  2063 JD Spaarndam

  tekst

  Simone Jay

  Wim Bosch

  Wim Konijnenberg

  fotografie

  Fabian Schulting

  Marjolein Verdam

  Suzanne Steenvoorden

  Simone Jay

  Martin Woods

  concept & lay-out

  Jeremy Jonker

  p. 04

  p. 06

  p. 07

  p. 10

  p. 14

  p. 17

  p. 19

  p. 19

  p. 03

 • Voorwoord

  Voor u ligt het jaarverslag in een nieuwe vorm. Dat is kenmerkend voor de fase waar-

  in Stichting Vogelrampenfonds zich bevindt. Het afgelopen jaar heeft in het teken

  gestaan van professionalisering en transformatie.

  We hebben inmiddels de nieuwe ontheffing verkregen van het Ministerie van Econo-

  mische Zaken, Landbouw en Innovatie. Deze ontheffing stelt terecht, anders dan voor-

  heen, hogere kwaliteitseisen. Om aan die hogere kwaliteitseisen te voldoen hebben

  we niet alleen beleidsmatig maar vooral ook operationeel een nieuwe koers bepaald.

  Onze statuten zijn aangepast conform de eisen van het Ministerie en om de dage-

  lijkse professionele zorg voor de vogels te waarborgen, is er een fulltime betaalde

  beheerder aangesteld, met de kwalificatie paraveterinair MBO4.

  Intern is er veel werk verzet. Op veterinair gebied, hebben we een inhaalslag gemaakt

  en zijn we zeer blij dat dierenarts Jacqueline Westland tot het bestuur is toegetreden.

  Zij is dagelijks betrokken bij het Vogelhospitaal. Er is een begin gemaakt met de auto-

  matisering van de gegevens van de vogels die bij ons binnenkomen.

  Maar het grootste wapenfeit van het afgelopen jaar is het vergroten van de kans op

  een nieuwe locatie, de Hekslootpolder. De behuizing van het Vogelhospitaal aan de

  Kweektuinstraat is sterk verouderd. Alhoewel we zijn opgenomen in de plannen voor

  herinrichting van de Kleverlaanzone, zal deze procedure jaren duren.

  De Hekslootpolder is een beschermd gebied waar tal van weidevogels floreren en

  waar we nu al een groot deel van onze gerevalideerde vogels vrijlaten. Indien de

  gemeente en provincie toestemming geven om daar het Vogelhospitaal te vestigen,

  mag men gerust spreken van een droomlocatie.

  De realisatie van een nieuw Hospitaal vraagt om een gedegen plan van aanpak, niet

  in de laatste plaats financieel. De Stichting Vogelrampenfonds heeft tot nu toe kun-

  nen bestaan van de genereusheid van zn vaste donateurs en legaten, waarvoor we

  zeer dankbaar zijn. Met het oog op de nieuwe locatie en de toegenomen kosten van

  betaalde krachten is er een begin gemaakt met Fondsenwerving.

  Naast al deze ontwikkelingen willen we niet uit het oog verliezen dat ons werk, de zorg

  voor getraumatiseerde wilde vogels, wordt gedragen door onze vrijwilligers en onze

  donateurs. Zonder hen is het bestaan van het Vogelhospitaal niet mogelijk.

  We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en hopen dat u de opvang van wilde

  vogels wilt blijven steunen.

  Simone Jay

  secretaris Stichting Vogelrampenfonds

  VOGELHOSpItAAL HAArLEMJAArVErSLAG 2011 p. 04

 • InleIdIng

  In dIt jaarVerslag kunt u lezen wat de belangrIjkste gebeurtenIs-

  sen zIjn geweest Voor Het VogelHospItaal Haarlem tussen julI 2011

  en julI 2012.

  De seizoenen dicteren als vanouds de verslaggeving van het afgelopen jaar; van

  wintervoederactie en oliemorsing in de winter tot nieuwe (vogel) kraamkamers,

  couveuses en voerouders in de lente.

  Hoofdstuk 2 geeft u een globaal overzicht van het jaar en in hoofdstuk 3 kunt u lezen

  over de vogels die het Vogelhospitaal heeft opgevangen, zowel in cijfers als de speci-

  fieke bijzondere vogels in het afgelopen jaar.

  De plannen voor de Hekslootpolder worden uiteengezet in hoofdstuk 4.

  In hoofdstuk 5 informeren we u over de veranderingen binnen de organisatie van

  Stichting Vogelrampenfonds, nemen we afscheid van oud-secretaris en vrijwilliger

  Linda van Hattum-Kentie en stellen we de nieuwe beheerder, onze bestuursleden en

  onze algemeen directeur aan u voor.

  In hoofdstuk 6 zet onze penningmeester en bioloog drs.Wim Bosch uiteen waarom

  we uw steun hard nodig hebben, juist nu!

  Hoofdstuk 7 nodigt u uit voor de Open Dag en verwijst naar onze Facebookpagina.

  VOGELHOSpItAAL HAArLEMJAArVErSLAG 2011 p. 06

 • Het jaar 2011-2012

  OLIEMOrSING

  Na de twee oliemorsingen begin en medio 2011 werd het Vogelhospitaal de afgelopen

  winter opnieuw geconfronteerd met een oliemorsing. Er bleek een olievlek te drijven

  voor de kust van Oegstgeest en ondanks het feit dat rijkswaterstaat direct verken-

  nende vliegtuigen uitzond, werd niet duidelijk wie de morsing had veroorzaakt.

  In tien dagen tijd, tussen 18 januari 2012 en 28 januari 2012 werden 60 zeevogels,

  naar het Vogelhospitaal gebracht met ernstige olievervuiling. Het waren voor-

  namelijk Zeekoeten en Alken, maar ook een Noordse stormvogel werd met olie

  binnengebracht.

  De 60 zeevogels met olie zijn opgenomen in het Vogelhospitaal en in eerste instantie

  gestabiliseerd.

  Sinds 2008 maakt het Vogelhospitaal deel uit van de Stichting Olievogelopvang

  Nederland (SON), een samenwerkingsverband tussen de Kustasielen en rijkswa-

  terstaat. Er is veel uitwisseling van kennis en hierdoor blijft iedereen op de hoogte

  van de meest recente wetenschappelijke aanpak ook wel Best practice genoemd.

  Die uitwisseling kwam ons nu goed van pas.

  Desondanks vormen 60 vogels een enorm aantal om dagelijks te monitoren. Het

  Friese asiel Fugelpits is ons bij dit incident te hulp geschoten en 31 vogels hebben

  in Friesland hun vervolgbehandeling gekregen. We zijn Fugelpits zeer dankbaar

  voor hun hulp!

  WINtErVOEDErActIE

  Zoals u weet is het Vogelhospitaal ooit opgericht om vogels tijdens strenge winters

  te ondersteunen. Dat bleek ook dit jaar nodig. In februari zakte het kwik langdu-

  rig en diep onder nul en kregen de vogels het zwaar te verduren. We hebben op

  6 februari onze Wintervoederactie op touw gezet. Op onze regiokaart werden de

  wakken in kaart gebracht waar de grootste concentraties vogels zich ophielden en

  daar zijn dagelijks, s morgens en s middags, kratten brood uitgedeeld. De dieren-

  ambulances hebben ons daarbij fantastisch geholpen, waarvoor dank!

  Een aantal van onze vrijwilligers heeft dagelijks gereden om brood uit te delen aan de

  vogels die zich ophielden in wakken, maar ook nieuwe mensen meldden zich spon-

  taan aan om te helpen brood te snijden! We zijn zeer erkentelijk voor de geboden

  hulp. Inmiddels zijn we hard toe aan een nieuwe broodsnijmachine.

  Zeekoet met olie Sonderen

  StIcHtING VOGELrAMpENFONDSp. 07

 • We hebben tijdens de strenge vorst veel Houtsnippen binnengekregen. Doordat de

  bodem bevroren is, lukt het deze vogels niet met hun snavel voedsel uit de grond te

  halen. Het is een soort die het ook in gevangenschap moeilijk heeft en niet aan het

  eten te krijgen is. We hebben de vogels met pincetten meelwormen toegediend; helaas

  bleef succes zeer beperkt.

  Op 4 februari, ten tijde van die strenge vorstperiode, werd een zestal Nijlganzenpulletjes

  naar het Hospitaal gebracht, ongelooflijk vroeg. Het verhaal is niet leuk: de pulletjes

  bevonden zich met hun beide ouders bij de Amsterdamse poort. En van de ouders is

  vermoedelijk aangereden en stierf. De andere ouder was aanwezig. Ons advies was,

  na talloze telefoontjes, de pulletjes bij de ouder te laten. De dierenambulance nam

  dit advies over. Echter onder druk van het publiek heeft de brandweer de pulletjes

  afgevangen en naar ons gebracht. We hebben geprobeerd de moeder te vangen om

  bij haar pullen te zetten. Dat is helaas niet gelukt. We hebben de moeder wel elke

  dag bijgevoerd.

  GEHONOrEErD

  De SON (Stichting Olievogelopvang Nederland) is een efficint samenwerkingsverband

  gebleken en zeker geen onnodige luxe: tussen januari 2011 en januari 2012 hebben

  er 3 incidenten plaatsgevonden, waarbij de asielen, een succesvolle samenwerking

  hebben laten zien. Inmiddels is er dankzij de inspanningen van de SON, SEA Alarm en

  rijkswaterstaat een schadeclaim gehonoreerd van de oliemorsing in januari 2011 in

  de Mercuriushaven in Amsterdam!

  In maart kregen we opnieuw een donatie van de Haven van Amsterdam van 500,- euro

  waarvoor we zeer dankbaar zijn.

  We hebben het afgelopen jaar een nmalige subsidie ontvangen van de provincie, om

  investeringen te kunnen doen ten behoeve van de nieuwe kwaliteitseisen. De partij

  voor de Dieren heeft ons hierbij geholpen, waarvoor dank!

  Nijlgans Nijlganspulletjes

  Wintervoederaktie Broden Broodsnijmachine

  VOGELHOSpItAAL HAArLEMJAArVErSLAG 2011 p. 08

 • Onze nieuwe beheerder heeft voor twee nieuwe vriezers gezorgd: n vriezer werd

  gedeeltelijk gesponsord door de SOVON (300,- euro) en n vriezer kregen we van het

  NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) omdat we daar regel-

  matig de kadavers van Noordse stormvogels voor onderzoek naar toe