Jaarkrant Gouda Oost

download Jaarkrant Gouda Oost

of 6

 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Business

 • view

  512
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Wijkaanpak Gouda Oost, jaarprogramma 2010. Eén van de middelen waarmee de wijkaanpak werd gecommuniceerd.

Transcript of Jaarkrant Gouda Oost

 • 1.Wijkaanpak in Gouda Oost Wijkjaarprogramma 2010 - Gouda Oost gemeente Gouda, december 2009 Gouda Oost, een jaar later Het is inmiddels alweer meer dan een jaar geleden dat Gouda Oost in het brandpunt van de mediabelangstelling stond vanwege het busincident.Een wijk waar je kunt wonen aan het water en in het groen. Met talloze mogelijkhedenom elkaar op alle momenten en in alle omstandigheden te ontmoeten. Een wijk waarin Het leek wel of Gouda Oost deverschillende vormen van samenleven zijn ontwikkeld. Waarin het behaaglijk en comfortabel slechtste buurt van Nederland(want met alle gemak om de hoek) toeven is. Niet alleen voor Oostenaren zelf, maar ook was. U en ik weten beter, want hoewel er problemenvoor Gouwenaren. Een Gastvrij Gouda Oost dus. zijn in deze wijk zijn er veel mensen die er metDit is de visie op Gouda Oost. Zoals het hierboven omschreven is kan iedereen - zowel inwoner alsplezier wonen.bezoeker - de wijk over een aantal jaar ervaren. En daar wordt hard aan gewerkt! In deze krantkunt u er alles over lezen.We hebben als gemeente actie ondernomen om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. Daarbij kregen we steun van de regering. Met vijf themasWijkaanpak Gouda Oostniet dat de andere punten geen aandacht meer krijgen of dat er zijn we aan de slag gegaan. In deze krant leest u wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd.samenwerken volgens 5 themasniet op actuele zaken kan worden ingesprongen. De nadruk ligtDe wijk Oost is het laatste jaar behoorlijk op de echter op het oplossen van de proef gesteld. We hebben gezien dat de bewonersIn 2008 heeft de raad de nota Ruimte geven om verantwoor- problemen en het verhogen van de leefbaarheid van Gouda Oost. over enorme veerkracht beschikken. Die zal ook hetdelijkheid te nemen aangenomen. Dat had gevolgen voor de komende jaar nodig zijn. Want we krijgen niet allewijkaanpak. De acties die per jaar in een wijk ondernomen Projecten per thema problemen in n keer opgelost. Maar we werken er,worden,werdenvoortaangebaseerdopeenanalysevanen Per thema zijn er projecten beschre-met elkaar, hard aan om ze de baas te worden. Wantvisie op de wijk.ven. Die worden in samenwerking Gouda Oost is een wijk waar het merendeel van de met de partners uitgevoerd. mensen prettig woont. En dat moet zo blijven.Er moest dus voor alle 13 wijken wijken waaronder Gouda Oost Zo kunnen activiteiten in overlegin Gouda worden uitgezocht wat - heeft het wijkteam nog nadermet elkaar plaatsvinden.er leeft en speelt (de analyse) in onderzoek onder de bewonersdie wijk. Vervolgens werd per wijk gehouden. In deze krant vindt u een over-de gewenste situatie (de visie)zicht vanomschreven.Visie en themaseen aantal In Gouda-Oost liepen destijds alvan deze Wim CornelisSamenwerkeneen aantal programmas: Gouda projecten,Alle partners in de wijkaanpak Oost Veilig, het Leefbaarheids- uitgesplitstBurgemeester van Goudahebben geholpen. De vasteprogramma en Wijkontwikkeling.per thema.partners zijn de wijkteams, de Die programmas werden gebundeldDaarnaastwoningcorporaties, de politie en en vormden tezamen met de visie wordt perde welzijnswerkers. Daarnaast zijn en de analyse de ingredinten thema eener per wijk vaak nog anderevan Wijkaanpak Gouda Oost. De projectpartijen die aan tafel zitten. naar voren gekomen aandachts- nader uit- punten werden opgedeeld in eengelicht.Per wijk hield de gemeente vijftal themas. Dit zijn:bijeenkomsten waarbij feitenen ervaringen met de partners SluitendeJeugdaanpakwerden gedeeld. Op basis daar- SluitendeVeiligheidsaanpakvan werd een lijst met sterke enzwakke punten samengesteld; de SocialesamenhangArbeidsparticipatie De samenwerkende partnersde mensen en de problemen inde wijk en kunnen hierdoor snelzogenoemde SWOT-analyse. Deze Fysiek/schoonenheelDe gemeente werkt bij de Wijkaanpak Gouda Oost samen met bewo- handelen.werd aangevuld met de kansen ners, wijkteam, politie, welzijnsorganisatie Factor-G en de woning-maar ook de bedreigingen die inDe aanpak van deze 5 themascorporaties Mozaek Wonen en Woonpartners Midden-Holland.Factor-Ghet verschiet lagen. In een aantal heeft prioriteit. Dit betekent Medewerkers en vrijwilligers Bewoners wijk bepalen. Het wijkteam krijgt van welzijnsorganisatie Factor-G De belangrijkste partner van van de gemeente informatie over hebben maar n doel: iedereen wijkaanpak bent u. Want u weet wat er in hun wijk gaat spelenmag meedoen in de maatschappij. wat er in uw buurt leeft en speelt.en mogen de gemeente hierover Als organisatie bieden zij maat- U weet hoe het anders kan. Verteladviseren. Zij werkt actief samen schappelijke ondersteuning. Vooral dat uw wijkteam en blijf ook over- met gemeente, woningbouwcorpo-mensen die aan de kant staan, krij- last, vervuiling en vernielingen raties, politie, Factor-G en andere gen een extra steuntje in de rug. melden. Bij wie u terecht kunt maatschappelijke instellingen. leest u elders in deze krant.WoningcorporatiesWijkagenten Ook de twee woningcorporaties Wijkteam Gouda OostPolitie Hollands Midden heeft tweein Gouda Oost hebben de taak te Het wijkteam bestaat uit een wijkagenten in Gouda Oost: Luckyzorgen voor een goede en veilige groep wijkbewoners die hun Tomasouw en Fuat Arslan. Zij zijn woon- en leefomgeving. Mozaek kennis en kunde inzetten voor de uw aanspreekpunt in de wijk. ZijWonen en Woonpartners Midden- wijk. Dit kan gaan over verkeer of richten zich vooral op inbraken inHolland investeren in de wijk en speelvoorzieningen. Maar ook overwoningen en autos en op geweld vinden het belangrijk dat u prettig veiligheid, groen en al die andere in de wijk. Ook hebben ze veelen veilig woont. Dat u zich thuis zaken die de leefbaarheid van eenaandacht voor de jeugd. Zij kennenvoelt in Gouda Oost. Goudse wijkteams

2. PrijsvoorSteunpuntOOGSteunpuntOOG,hetGoudseInitiatiefvanWillemien Rougoor met een zestal vrouwenvan Marokkaanse origine, heeft een van de drielandelijke prijzen gewonnen die de nationaleThema 1: Ieder kind heeft voldoendeMargaKlompStichtingjaarlijkstoekent.Deprijs,een bedrag van 2.500 euro, is een steun in de rugkansen op een brede ontwikkelingvoorSteunpuntOOG. Gouda Oost is een kinderrijke, jonge wijk met zeer veel bewoners van Marokkaanse afkomst.SteunpuntOOGissinds2004actiefinGoudaMaarliefst32%vandeinwonersisjongerdan19jaar.VoorgeheelGoudaligtdatpercentageOost en biedt informatie en ondersteuning bij op24%.UitdeSWOT-analyse,benodigdvoorhetopstellenvandewijkvisie,kwamendanookallerlei dagelijkse zaken betreffende onderwijs,heelwataandachtpuntennaarvorendiespecifiekopdejeugdvantoepassingzijn.opvoeding, gezondheidszorg en sociale dienst-verlening.Een van de themas uit de visiesamengewerkt tussen de brededoen we in de vorm van een aantalvoor Gouda Oost is Sluitendeschool, sport.Gouda en Factor-G.bijeenkomsten waar vaders vanJeugdaanpak. Met een op elkaarjong tot oud, ervaringen uitwisselenSteunpuntOOGwerktoptweelocaties: afgestemde reeks van maatrege- Vermindering schooluitval over hun rol als opvoeder. Doel?Buurthuis t Wiel: (0182) 519 898 len en programmas worden de Een ander aandachtspunt binnenVan elkaar leren en het geleerdeBasisschool De Oosterweide:problemen van de jeugd tot 18dit thema is de scholing van de vervolgens in de praktijk brengen.(0182) 678 032jaar maar ook die van hun ouders groep van 14 tot en met 18 jaar.E-mail: steunpuntooggouda@hotmail.comContactpersoon: Willemien Rougour en verzorgers, aangepakt.Het verzuimcijfer moet omlaag Communities that Care terwijl de prestaties van deIn Gouda Oost en Goverwelle isTalenten ontwikkelen kinderen op school juist moeten gestart met de methode Com-Zo worden bijvoorbeeld diverse toenemen. Daartoe zijn zowelmunities that Care (CtC). Samenactiviteiten voor jongeren van 8 op de Oosterweide als Al Qualam met partners en andere personentot 14 jaar georganiseerd. Daar- extra schakelklassen ingesteld. uit de wijk stelt de gemeente eenmee wordt niet alleen voorkomenOok worden nauwe banden met plan op voor het jeugdbeleid in dedat ze gaan rondzwerven en de scholen en de leerplicht-wijk. Met deze methodiek wordenmogelijk voor overlast zorgen. Deambtenaar onderhouden.de onderliggende factoren van hetactiviteiten zijn dusdanig samen-probleemgedrag van jongeren aan-gesteld dat zij hun talenten kun-Opvoedondersteuning gepakt. In Gouda Oost en Gover-nen ontwikkelen en zich bewust voor vaders welle zijn bijvoorbeeld problemenworden van hun rol in de groep.Om ouders te ondersteunen bij in de opvoeding en zwakke sociale hun soms lastige rol als opvoeder,vaardigheden van de jongerenEen voorbeeld van deze aanpak zijn biedt de gemeente in samen- veroorzakers van het probleemge-de zomeractiviteiten die hebbenwerking met Het Expertise-drag. CtC zorgt er ook voor dat deplaats gevonden. Er was zes wekencentrum voor Jeugd, Samenleving organisaties die in de wijk werkensport en spel op straat voor dezeen Opvoeding (de JSO), de MEE enop de hoogte zijn van elkaars aan-kinderen. Hierbij werd er nauw de GGZ, de helpende hand. Dat bod en meer gaan samenwerken.De kracht van vaders in het gezinOnder die titel worden in Gouda Oost vijf bijeenkomsten gehouden waarbij het uitwisselen vankennis en ervaring centraal staat: Wat voor vader wil ik zijn en welke rol heb ik in het gezin?Enerverende en leerzame bijeenkomsten die onder leiding staan van de heren Pronk en Chakir,beidenvanhetJSO.Begin oktober heeft de aftrapvan vaders in de opvoeding. Het Toekomstplaatsgevonden. Een succes is gegeneraliseerd maar vadersDe heren zijn het eens; het zouwant de opkomst was hoog. 41 dagen kinderen uit hun grenzen te prachtig zijn als deze cursusVaders hadden gehoor gegeven verleggen. Moeders beschermen navolging krijgt. Het is volgensaan de oproep van de Moskee en toch wat meer. hen hoe dan ook belangrijk datde Stichting Sociale Activiteitende vaders die nu bereikt wordenGouda. Omslagpuntook in de toekomst bij iemand Zijn collega vult aan: Binnen de terecht kunnen. De heer Pronk:Diverse leeftijdsgroepen Marokkaanse cultuur is het zo dat Vaders nemen dingen van elkaa