Inventaris van de archieven van devrijeheerlijkheid en de ... Inventarisvan de archieven van de...

Click here to load reader

download Inventaris van de archieven van devrijeheerlijkheid en de ... Inventarisvan de archieven van de vrije

of 192

 • date post

  21-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Inventaris van de archieven van devrijeheerlijkheid en de ... Inventarisvan de archieven van de...

 • Inventaris van de archieven van de vrije heerlijkheid en de gemeente Rijnsburg

  ([1199]) [1503]-1978 (1995)

  H.P.W.A. van Aalst-Houbraken

 • Bij de totstandkoming van deze inventaris zijn veel mensen betrokken geweest. Op allerlei manieren zijn de collega's van de gemeente Rijnsburg en die van het Gemeentearchief Leiden behulpzaam geweest. In het bijzonder wil ik de heer R.e). van Maanen noemen. Hij heeft het project vanuit het Gemeentearchiefbegeleid en was altijd bereid over ingewikkelde kwesties mee te denken en oplossingen aan te reiken. Ik wil allen hartelijk bedanken.

  Hanneke van Aalst-Houbraken Amersfoort, 10 mei 2000

  Omslagillusrraries: lnv. nr. 96, Afschrift van een oorkonde uit 1199 waarin Dirk VII en A1eid van Holland een schenking door Perronella en haar zoon Dirk VI aan de abdij van Rijnsburg bevestigen; Het oude gemeentehuis van Rijnsburg, geflankeerd door kerk en openbare school, 1961 foto: Herman Kleibrink. collectie Gemeentearchief Leiden, PV nr. 83852

  Druk: Drukkerij Bredewold. Wezep © Gemeente Rijnsburg, 2000

  Niecs uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd enlof openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke roesremming van de auteur.

 • Inven taris van de archieven van de vrije heerlijkheid en de gemeente Rijnsburg

  ([1199]) [1503]-1978 (l995)

  H.P.W.A. van Aalst-Houbraken

  Rijnsburg, 2000

 • INHOUDSOPGA VE

  Inleiding Het gemeentearchief van Rijnsburg Reehespraak Retroacta van de burgerlijke stand Economie Religie De Rijnsburger collegiamen Het ambacht in de periode 1798-1869 De Weeskamer Het Notariaat Het Gemeentelijk grondbedrijf Het Gemeentelijk waterleidingbedrijf De Dienst gemeentewerken Selectie en vernietiging Aanwijzingen voor het gebruik van deze inventaris

  iii v

  vi vi

  viii viii

  x x

  x; xii xii

  xiii xov xov

  ARCHIEF VAN HET DORPSBESTUUR, ([1199]) [1503]-1812 (1886) 1

  I. Stukken van algemene aard

  2. Stukken betreffende a&'onderlijke onderwerpen 2

  2.1 Eigendommen en bcziningen 2

  2.2 Functionarissen en personeel 2 2.2.1 Schout 2 2.2.2 Secretaris 2 2.2.3 Overige functionarissen 2

  2.3 Financiën 3

  2.4 Belastingen 3

  2.5 Aanleg en onderhoud van ambachtswerken 4

  2.6 Rechtspraak 5 2.6.1 Organisatie 5 2.6.2 Criminele rechtspraak 6 2.6.3 Civiele rechtspraak 6 2.6.4 Vrijwillige rechtspraak 7

  2.7 Verkiezingen 10

  2.8 Sociale zorg 10

  2.9 Stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk is \0

  SECRETARIEARCHIEF, (1627) 1812-1978 (1995) 11

  I. stukken van algemene aard \\

  1.1 Raadsnotulen. raadsstukken en collegenotulen 11

  1.2 Verordeningen en bekendmakingen 13

  1.3 Ingekomen en verzonden stukken 13

 • IA

  1.5

  2.

  2.1

  2.2

  2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7

  204 2.4.1 2.4.2

  2.5 2.5.1 2.5.2

  2.6

  2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.704 2.7.5 2.7.6

  Gemeenreverslagen 17

  Overige stukken van algemene aard 17

  Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen 17

  Grondgebied 17

  Cemeenrewapen 18

  Eigendommen en beeiningen Algemeen Gebouwen voor de dienst bestemd Verkrijging van eigendommen Verlies van eigendommen Overige stukken betreffende gemeentelijke eigendommen Zakelijke rechten Exploitatie van bezie

  18 18 19 19 21 23 24 24

  Bestuursorganen Gemeenteraad College van burgemeester en wethouders

  26 26 26

  Puncrionarissen en personeel Algemeen Benoeming, bezoldiging, pensionering, ontslag

  27 27 27

  Archief 28

  Financiën Begrotingen, rekeningen en bijlagen, grootboeken Kasboeken Beleggingen Schulden en leningen Controle op het financieel beheer Overige stukken betreffende de financiën

  30 30 36 36 36 37 37

  2.8 Belasringen en rembutles 2.8.1 Gemeentelijke belastingen en rijksbelastingen 2.8.2 Cerneenrelijke belastingen

  2.8.2.1 Organisatie 2.8.2.2 Gemeentelijke opcenten op rijksbelastingen 2.8.2.3 Hoofdelijke omslag 2.8.2.4 Plaatselijke directe belastingen

  2.8.2.4.1 Hondenbelasting 2.8.2.4.2 Schoolgeld

  2.8.2.5 Plaatselijke indirecte belastingen 2.8.2.6 Vergunningrecht

  2.8.3 Rijksbelastingen 2.8.3.1 Grondbelasting 2.8.3.2 Personele omslag 2.8.3.3 Accijnzen 2.8.3.4 Wegenbelasting

  38 38 38 38 38 39 39 40 40 41 42 42 43 44 45 45

 • 2.9 2.9.1

  2.9.1.1 2.9.1.2 2.9.1.3 2.9.1.4

  2.9.2 2.9.2.1 2.9.2.2

  2.9.3

  2.10 2.10.1 2.10.2 2.10.3

  Bevolkingsadministratie, verkieaingen Burgerlijke stand

  Organisatie Retroacta van de Burgerlijke Stand Registers van de burgerlijke stand Overige stukken betreffende de burgerlijke stand

  Bevclkingsregistratie Bevolkingsregister Overige stukken beereffende de bevclkingsregisrrane

  Verkiezingen

  45 45 45 46 46 48 48 48 50 50

  Ruimtelijke ordening. volkshuisvesting Ruimtelijke ordening Bouw- en woningtoezicht Woningbouw

  51 51 52 52

  2.11 Openbare orde en veiligheid 2.11.1 Openbare orde

  2.11.1.1 Regelgeving met betrekking [OC de openbare orde 2.11.1.2 Handhaving van de openbare orde 2.11.1.3 Politie 2,11.1A T oezichr op alcoholgebruik

  2.11.2 Brandpreventie cn -besnijdlng

  2.12 2.12.1 2.12.2 2.12.3 2.12.4 2.12.5 2.12.6 2.12.7

  2.13 2.13.1 2.13.2 2.13.3 2.13.4

  2.14 2.14.1 2.14.2 2.14.3 2.14.4 2.14.5

  2.15 2.15.1 2.15.2 2.15.3 2.15.4

  61 61 61 62 62 63 63

  Volksgezondheid Algemeen Personeel Bestrijding van besmettelijke ziekten Toezicht op waren Toezicht op de naleving van de hinderwet Verwerking afvalstoffen Begraafplaatsen

  64 64 64 64 65 65 66 66

  Openbare werken Algemeen Wegen Waterwegen, bruggen Straatverlichting

  67 67 67 72 73

  Economische aangelegenheden Bodemproducrie, veeteelt Handel, nijverheid en dienstverlening J acht en visserij Mijnbouw Arbeid

  73 73 74 76 76 76

  Maatschappelijke weg Algemeen Algemeen Armbestuur Overige instellingen van maatschappelijke zorg Hulpverlening door de gemeente

  77 77 77 7B 79

  2.16 Onderwijs 2.16.1 Algemeen 2.16.2 Lager onderwijs

  2.16.2.1 Organisatie 2.16.2.2 Schoolgebouwen, leermiddelen en vakkenpakket 2.16.2.3 Functionarissen en personeel 2.16.2.4 Leerlingen

  80 BO BI BI BI B2 B2

 • 2.17

  2.18

  2.19 2.19.1

  2.20

  2.21 2.21.1 2.21.2 2.21.3 2.21.4 2.21.5

  2.22

  2.23 2.23.1 2.23.2 2.23.3 2.23.4 2.23.5 2.23.6

  2.24

  2.25

  Kerkelijke aangelegenheden

  Koninklijk Huis, (herdenkingslfeesten cn instellingen op politieke grondslag

  Wetenschap Archeologie

  Spon en recreatie

  Militaire: zaken Algemeen Nationale Militie Landweer Landstorm Overige: militaire aangelegenheden

  Speciale maarregelen in crisistijd

  Gemeentebedrijven Gemeenschappelijke: aangelegenheden Gemeentelijk gasbedrijf Gemeentelijk waterleidingbedrijf Gemeentelijk elektriciteitsbedrijf Gemeentelijk grondbedrijf Dienst gemeentewerken

  Stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk is

  Documentatie

  ARCHIEF VAN HET AMBACHTSBESTUUR, 1813-1875

  1.1

  2

  2.1

  2.2

  2.3

  2.4

  2.5

  2.6

  2.7

  Stukken van algemene aard

  Vc:rordc:ningc:nen bekendmakingen

  Stukken betreffende: afzonderlijke onderwerpen

  Functionarissen en personeel

  Financiën

  Verkiezingen

  Relatie: met derden

  Aanleg en onderhoud van ambachcswerken

  Opheffing

  Stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk is

  ARCHIEF VAN DE WEESKAMER, 1686-1781

  OUD NOTARIEEL ARCHIEF, 1618-1785

  ARCHIEF VAN HET GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF, 1965-1989

  83

  84

  84 84

  86

  86 86 86 88 88 88

  89

  90 90 91 91 91 92 92

  93

  94

  95

  95

  95

  95

  95

  95

  96

  96

  96

  97

  98

  99

  100.

  101

 • ARCHIEF VAN HET GEMEENTELIJK WATERLEIDINGBEDRIJF, 1907-1987 102

  1. Stukken van algemene aard 102

  1.1 Regelgeving 102

  1.2 Overige stukken van algemene aard 102

  2. Stukken betreffende afaonderlijke onderwerpen 103

  2.1 Financiën 103 2.1.1 Begrotingen en rekeningen 103 2.1.2 Boekhouding 104

  2.2 Functionarissen en personeel 104

  2.3 Leidingnet 104

  2.4 Watc=rlevcring cn tarieven 106

  2.5 Opheffing 106

  SECRETARIEARCHIEF GEORDEND VOLGENS DE BASISARCHIEFCODE VAN DE VNG, 1881-1978 (1988) 107

  -1.71 -1.714

  Eigendom. openbare werken. belastingen Directe belastingen

  107 107

  ~1.75 Openbare orde -1.755 Maatregelen ren opzichte van Nederlanders en ingezetenen

  ·1.755.2 Burgerlijke stand -1.755.3 Bevolking

  108 109 109 109

  -1.76 Openbare zedelijkheid 109

  -1.77 Openbare gezondheid -1.773 Toezicht op producten -1.774 Besmeneliike-nekten bestrijding -1.776 Aangelegenheden beereffende lijken -1.777 Milieuhygiëne, ruimtelijke ordening

  -1.777.26 Inzamelen, afvoeren cn verwerken van afvalstoffen ·1.777.6/.8 Hygiëne van lucht, bodem en water

  -1.777.81 Ruimtelijke ordening -1.777.83 Parken. plancseenen en wandelplaatsen

  -1.778 Andere bemoeiingen betreffende de volksgezondheid ·1.778.31 Drinkwater -1.778.41 Baden

  -1.778.5 Volkshuisvesting ·1.778.51 Eisen aan woningen, bouwwerken et cetera ·1.778.52 Verbetering van woontoescanden

  IlO 110 110 lil lil lil 112 113 115 116 116 116 116 116 117

  -1.78 -1