Inschrijving Register Gevolmachtigd Agent geopend! project datakwaliteit en het Werkprogramma...

of 23 /23
NUMMER 24 | SEPTEMBER 2017 Inschrijving Register Gevolmachtigd Agent geopend! Noteer alvast: NVGA-congres op 18 april 2018

Transcript of Inschrijving Register Gevolmachtigd Agent geopend! project datakwaliteit en het Werkprogramma...

NUMMER 24 | SEPTEMBER 2017

Inschrijving Register Gevolmachtigd Agent geopend!

Noteer alvast: NVGA-congres op 18 april 2018

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Lijn achtergrond.pdf 1 17-3-2015 13:43:08

september 2017 | www.nvga.org | 3

Van de redactie

De vakanties zijn weer voorbij en tussentijds hebben we niet

stil gezeten. Het informatieve en onderhoudende - GA maga-

zine voor het najaar 2017 ligt voor jullie. Ook is de NVGA-site

per 1 augustus vernieuwd en eigentijds live gegaan. Neem

vooral een kijkje op www.nvga.org.

En noteert u ook vast de datum voor het volgende NVGA-

congres, namelijk woensdag 18 april in Utrecht.

Een van mijn portefeuilles in het bestuur is de Commissie

Ledenzaken. Ik kan tevreden terugkijken op de achterliggende

activiteiten vanuit de commissie. Zowel de Ledenvergadering

als de Marktdag Volmachten trok in april zeer veel bezoekers.

Een goede opwarmer voor degenen die enkele weken later

meegingen naar de Businesstrip in Portugal. De gewijzigde

opzet zorgde voor een nog interactiever en inhoudelijker

programma dan daarvoor het geval was. Volgens de

deelnemers absoluut voor herhaling vatbaar!

De voorbereidingen voor een mooie, nieuwe bestem-

ming volgend jaar in mei zijn daarom alweer in

volle gang. In juni kwamen we met het bestuur en alle

commissies in het mooie Hotel New York in Rotterdam

bijeen om het zomerreces met een vermakelijke

activiteit en een etentje in te luiden. Maar natuurlijk stonden

we ook met elkaar stil bij alle urgente en belangrijke dossiers.

Er gebeurt veel in volmachtland: overnames, andere aan-

deelhouders en samenwerkingen zijn aan de orde van de dag.

Vanuit de verzekeringsmaatschappijen worden de nieuwe

samenwerkingsovereenkomsten uitgerold (helaas wel erg

laat), in een aantal gevallen vergezeld van een nieuw voorstel

voor de tekencommissie in 2018. Dat de tekencommissie niet

omhoog gaat in deze voorstellen, zal jullie niet verbazen.

Gezien de toename van alle werkzaamheden vind ik de timing

op z’n zacht gezegd ronduit ongelukkig, om over de bedrijfs-

economische gevolgen nog maar te zwijgen. Voorzitter Ron

Gardenier licht in de pagina’s hierna de visie van de NVGA op

dit punt toe.

Deze ontwikkelingen zullen wij uiteraard met grote belang-

stelling volgen. Het kan nog weleens een turbulent najaar

worden.

Namens de redactie

Arie van den Berg

40

22

VAN DE VOORZITTER 4

OPINIE 5

INSCHRIJVING REGISTER GEVOLMACHTIGD AGENT GEOPEND 6

ALGEMENE LEDENVERGADERING 10

MARKTDAG VOLMACHTEN TREKT BOMVOLLE ZAAL 11

WINNAAR INNOVATIEPRIJS 14

INNOVATIEBLOG 17

NIEUW BESTUURSLID NVGA PLEIT VOOR VOLWASSEN BRANCHE 18

BUSINESSTRIP PORTUGAL 21

SAA SORTEERT ALS LLOYD’S COVERHOLDER VOOR OP MARKTONTWIKKELINGEN 22

CHINA TAIPING WIL MIDDELGROTE VOLMACHTSPELER WORDEN 26

FINANCE ACADEMY BIEDT UNIEKE KWEEKVIJVER VAN VAKMENSEN 29

IMPLEMENTATIE WERKPROGRAMMA RISICOBEHEERSING VOLMACHTEN 32

BESTUURLIJK OVERLEG NVGA EN VERBOND VAN VERZEKERAARS 34

DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING 38

DE PASSIE VAN … MAURICE WAGENAAR 40

Inhoudsopgave

6

ANVA Rules

Stadsring 201 3817 BA Amersfoort • De Statie 1 4611 CZ Bergen op Zoom • [email protected] • 033 - 479 82 00

,,- Frans Kemper

Directeur Licent

Als eerste volmachtkantoor live met ANVA Rules. Een groot compliment voor ANVA en onze leden. Gaaf!

,,- Menno van Doorn

Manager volmachten Kettlitz Wulfse Verzekeringen

Een nieuwe medewerker kan hiermee al dezelfde dag een offerte afsluiten.

- Sjouke HoekstraSysteembeheerder Froonacker

Deze efficientieslag kunnen we alleen maken met een procesgestuurde oplossing. En die biedt ANVA Rules.

,,Deze efficientieslag ,,Deze efficientieslag kunnen we alleen ,,kunnen we alleen

Wij kunnen pagina’s vullen over de kracht van ANVA Rules, maar de reacties van onze klanten zeggen voldoende.

Meld u aan voor het gratis webinar op 26 september via

anva.nl/webinar-anvarules

De gloednieuwe oplossing voor acceptatie en

premieberekening waarmee u razendsnel

producten kunt vergelijken, o� reren en afsluiten.

De kracht van ANVA Rules is dat zo veel mogelijk

stappen via een geautomatiseerd proces

verlopen (STP). Bovendien zijn verzekeringspro-

ducten binnen pakketten uitwisselbaar en wordt

er rekening gehouden met uw eigen specifi eke

collectiviteitsafspraken, kortingen en

acceptatieregels.

Er gebeurt veel…

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Lijn achtergrond.pdf 1 17-3-2015 13:43:08

september 2017 | www.nvga.org | 54 | september 2017 | www.nvga.org

Een turbulente zomerVan de voorzitter...

Jaar in jaar uit vierde ik mijn zomervakantie op het door mij geliefde eiland Ibiza. Tot dit jaar. Wij hadden besloten dat het

tijd was voor een nieuwe uitdaging, dus togen mijn vrouw, dochter en ik deze zomer naar Amerika. En een ding staat

vast: het was een prachtige vakantiebeleving. Wel was het een vakantie met een bijzonder tintje vanwege de mogelijke

verkoop van Unirobe Meeùs Groep (UMG). Een relaxte vakantie op Ibiza was nog niet zo verkeerd geweest…

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Lijn achtergrond.pdf 1 17-3-2015 13:43:08

Maar het zijn de inspanningen dubbel en dwars

waard geweest. Inmiddels is bekend geworden

dat UMG is verkocht aan Aon Nederland. Na

de samenvoeging van Delta Lloyd met de NN

Group een volgend historisch moment voor de

Nederlandse verzekeringsmarkt.

En hoewel de goedkeuring van de toezichthouders en

Ondernemingsraden ten tijde van het schrijven van

dit artikel nog niet is ontvangen en het vervolgtraject

de komende tijd nog de nodige tijd in beslag zal gaan

nemen, ben ik zeer content met Aon als kopende

partij . Ik kijk uit naar de samenwerking met onze

nieuwe collega’s.

Hoe alles zijn weerslag in de praktijk zal krijgen,

zal de tijd uitwijzen, maar ik denk dat deze

samenvoeging ook vanuit NVGA-opzicht

geen verkeerde ontwikkeling hoeft

te zijn. De business vindt vooralsnog

in belangrijke mate op Nederlandse

bodem plaats en biedt volop kansen in

volmachtdistributie.

Duidelijk is in ieder geval dat de

consolidatieslag doorzet, ook binnen het

intermediaire landschap.

Getuige de interviews in dit magazine

houdt het capaciteitsvraagstuk de gemoe-

deren in de vomachtmarkt volop bezig.

Zoals ik eerder in mijn openingstoespraak

van de Algemene Ledenvergadering in april

aangaf, vraagt de kwetsbaarheid van het

aanbod om proactief handelen. Partijen doen

dit, bijvoorbeeld door ‘coverholder’ bij

Lloyd’s te worden of door samenwerking

in volmachtverband te zoeken. En ook

buitenlandse risicodragers betreden

met succes de Nederlandse markt.

De NVGA is op haar beurt bezig de

leden op dit gebied te faciliteren.

Zo is zij bereid leden, onder bepaalde condities, met

een aanbeveling richting risicodragers te ondersteu-

nen om zodoende het proces van capaciteitsverstrek-

king te versnellen.

Ook vinden er momenteel gesprekken plaats met

nieuwe toetreders. Zodra een en ander concreet is,

zullen wij u natuurlijk direct informeren.

Verder blijft informatie-uitwisseling, kennisdeling

en overleg een groot goed. Daarvan was ook volop

sprake tijdens de Businesstrip naar Portugal met leden

en verzekeraars. En ook op de Marktdag Volmachten

van het Verbond van Verzekeraars en de NVGA dit

voorjaar was daar weer ruimschoots gelegenheid toe.

Met het Verbond van Verzekeraars is overleg

gaande over diverse belangrijke onderwerpen, zoals

het project datakwaliteit en het Werkprogramma

Risicobeheersing Volmachten, maar ook om bijvoor-

beeld de letselschadelast terug te dringen. Verderop in

dit nummer een verdere toelichting over de overleg-

structuur zoals we die op dit gebied kennen.

Tot slot nog een paar belangrijke data waaraan dit

Magazine aandacht besteedt. Afgelopen 1 september

is de Erkenningsregeling Gevolmachtigd Agent van

kracht geworden. Graag roep ik mijn collega’s die

beschikken over het volmachtdiploma (zowel leden als

niet-leden als verzekeraars) op zich hierbij aan te slui-

ten. En wat te denken van de Algemene Verordening

Gegevensbescherming? Deze treedt vanaf 28 mei

2018 in werking en heeft een behoorlijke impact op

de verzekeringsbranche. Genoeg werk aan de winkel

dus. De vakantie zit erop!

Ron Gardenier, Voorzitter NVGA

Deze opinie verscheen eerder in VVP 7, 5 september 2017

Opinie

Menigeen zal het beloningsdossier volmacht nog op het netvlies

hebben. Een dossier dat de nodige hoofdbrekens en grijze haren

heeft opgeleverd met destijds uiteindelijk als resultaat dat voor

de meeste stakeholders wel duidelijk werd dat gevolmachtig-

den een passende beloning ontvangen voor de uitgevoerde

werkzaamheden vanuit de uitbestedingsrelatie verzekeraar/

gevolmachtigde. Met het verdwijnen van de rendementsbelo-

ning (in de volksmond winstcommissie) verdween elke mogelijke

perverse prikkel (als die er al was) van het toneel.

In die tijd werd ook de passendheidstoets voor het toekennen

van een bovenmatige beloning geïntroduceerd. Een toets die

echter naast bovenmatigheid ook een ondermaatse beloning als

uitkomst kan hebben.

De praktijk van vandaag leert ons dat de afgelopen jaren de

uit te voeren werkzaamheden vanuit de uitbestedingsrelatie in

omvang significant zijn toegenomen. De beloning is echter niet

meegegroeid. Daarmee staat de passendheid onder druk. De

gevolmachtigde moet invulling geven aan een adequate uitvoe-

ring van alle (sindsdien bijgekomen) werkzaamheden uit hoofde

van Solvency II, Normenkader, Sanctiewetgeving, PARP, AVG,

etc. Menig gevolmachtigde heeft daardoor extra geïnvesteerd

in zijn organisatie, hetgeen onherroepelijk leidt tot een hoger

kostenniveau dat niet door extra efficiency terug te winnen is.

Tot op heden hebben weinig gevolmachtigden zich hierover

beklaagd. Het is namelijk in ons aller belang dat in de uitbe-

stedingsrelatie het gewenste kwaliteitsniveau wordt bereikt

en zolang de volmachtgever zich hiervan bewust is bij het

toekennen van de extra variabele kwaliteitsvergoedingen voor

de werkzaamheden gaat dit ook goed.

Helaas moet ik constateren dat er momenteel bij de uitrol van

de nieuwe Volmachtovereenkomst door verzekeraars druk wordt

uitgeoefend op de hoogte van de vaste volmachtvergoeding

voor de uit te voeren werkzaamheden. Met alle respect maar

daar was de uitrol van een nieuwe overeenkomst niet voor

bedoeld. Van belang was dat wij onderwerpen als Normenkader,

Solvency II, Sanctiewetgeving en de volgend jaar ingaande

nieuwe privacy wetgeving zouden verankeren in een nieuwe

overeenkomst en het was zeker niet de intentie om eenzijdig te

besluiten de beloning voor werkzaamheden te verlagen zonder

een adequate passendheidstoets.

Natuurlijk realiseert een ieder zich dat het rendement op een

aantal branches achterblijft, maar dit is nog geen rechtvaar-

diging voor het zonder toetsing en overleg verlagen van het

inkomen van een gevolmachtigde met vele procenten (1% pro-

centpunt commissie verlagen op auto is al gauw 9% van de in-

komsten verlagen). Het was toch ten strengste verboden om een

link te leggen tussen beloning voor verrichte werkzaamheden en

het verzekeringstechnische rendement op de portefeuille?

De NVGA heeft samen met het Verbond van Verzekeraars als

belangrijke doelstelling om het volmachtkanaal verder te

professionaliseren en de kwaliteit van de uitbestedingsrelatie

te verhogen. In onze activiteiten komt deze doelstelling terug

en staat die centraal tijdens onze ledenbijeenkomsten en

marktmiddagen.

Naar mijn mening wordt dit doel nu volledig uit het oog verlo-

ren en dat is niet juist. Gevolmachtigden hebben zich destijds

geschikt in een lagere vergoeding als gevolg van het wegval-

len van de variabele beloning bij een goed rendement op de

portefeuille.

Het heeft er nu alle schijn van dat de regels van het spel

eenzijdig worden gewijzigd en de rekening van onvoldoende

rendement wederom bij de GA gedeponeerd wordt door naast

de afslagen op de variabele kwaliteitsbeloning nu ook druk uit te

gaan oefenen op de vaste beloning. Voor kwalitatief hoogstaan-

de dienstverlening moet een passende beloning worden betaald.

Mijn oproep is dan ook om te blijven investeren in kwaliteit

en de kracht van samen. Alleen dan zullen wij in staat zijn om

duurzaam, met een positief rendement, te blijven ondernemen.

Ron Gardenier

Voorzitter NVGA

Kwaliteit volmachtbedrijfmoet passend worden beloond

6 | september 2017 | www.nvga.org september 2017 | www.nvga.org | 7

Vanaf 1 september kunnen alle GA-diplomahouders die werkzaam zijn in de volmachtbranche, zich

aansluiten bij de erkenningsregeling Register Gevolmachtigd Agent van de Stichting Assurantie

Registratie (SAR). Vanuit deze registratie, die verplicht is voor NVGA-leden, dient de ingeschrevene

vanaf 2018 deel te nemen aan een programma van permanente educatie. Inmiddels is ook de GA-

opleiding vernieuwd.

NVGA-bestuurslid Michael van Romondt, SAR-voorzitter Michel Hassefras en SAR-

beleidsmedewerker Nelleke Sterrenberg geven een toelichting.

TEKST Irene Okkerman, Irenergy

Waarom ontwikkelt de NVGA een zelfreguleringstraject?

Van Romondt: “Ondermeer omdat een GA niet aan de

eindklant adviseert, heeft de minister van Financiën besloten

de wettelijke diplomaplicht voor de gevolmachtigde agent

niet meer in te voeren. Niettemin, moet een GA om in

aanmerking te komen voor een volmachtvergunning wel aan

de AFM kunnen tonen dat de vakbekwaamheid binnen zijn

bedrijf gewaarborgd is. Het zou daarom mooi zijn als de AFM

het nieuwe diploma als een soort norm zal gaan hanteren.

Anderzijds stelt de NVGA-kwaliteitsnormering eisen aan

de deskundigheid van de GA in de vorm van het volmacht-

diploma. Om dit te borgen heeft de NVGA ervoor gekozen

een zelfreguleringstraject te ontwikkelen. Vergeleken met

een wettelijke diplomaplicht is het voordeel dat we nu zelf

meer invloed hebben op de invulling hiervan. De nieuwe GA-

opleiding, die door NIBE-SVV in nauw overleg met de NVGA

is ontwikkeld, is daar een goed voorbeeld van.”

Ook hier de vraag: waarom een nieuwe GA-opleiding en

hoe ziet die eruit?

Van Romondt: “De oude opleiding sloot onvoldoende aan

op de huidige volmachtpraktijk die in de loop der tijd veel

complexer is geworden. Denk aan zaken als: naselectie, risico-

analyse, Self Assessment, UBO en PARP. De nieuwe opleiding

gaat uit van hoe de GA tegenwoordig een volmachtbedrijf

moet leiden, rekening houdend met alle processen en

uitwisseling van communicatie tussen partijen. De opleiding

behelst 80 tot 100 studie-uren en bestaat uit een (digitale)

syllabus, e-learningondersteuning en klassikale begeleiding.

De kosten zijn vergelijkbaar met die van de oude opleiding.”

Voor wie is de nieuwe opleiding bestemd?

Van Romondt: “Hoewel de volmachtmarkt een specialistische

en daarmee een relatief kleinschalige markt is, zal er zeker

belangstelling zijn voor de nieuwe opleiding. Niet alleen

onder de gevolmachtigde agenten, maar ook vanuit verzeke-

raarszijde. Ik beveel de opleiding eveneens van harte aan bij

volmacht-accountmanagers van verzekeraars.”

Moet iedere GA opnieuw examen doen?

Van Romondt: “Nee, voor huidige diplomahouders geldt een

overgangsregeling. Zij kunnen tot 1 juli 2018 hun diploma

inwisselen zonder opnieuw examen te hoeven doen.”

Waarom een erkenningsregeling Register Gevolmachtigd

Agent?

Van Romondt: “Gezien de ontwikkelingen in de volmacht-

markt, is het goed om deskundigheid op een bepaald niveau

vast te leggen en te onderhouden. De erkenningsregeling

Register Gevolmachtigd Agent (RGA), die bij de Stichting

Assurantie Registratie (SAR) is ondergebracht, voorziet hierin.

Bovendien is het op die manier transparant wie er deskundig

zijn. Voor leden van de NVGA is inschrijving in het register

verplicht.”

Voor wie is de erkenningsregeling Register

Gevolmachtigd Agent bestemd?

Hassefras en Sterrenberg: “Alle diplomahouders van het oude

GA-diploma kunnen zich, na omzetting van het diploma en

mits ze aantoonbaar werkzaam zijn in de volmachtbranche,

bij deze regeling aansluiten. Deze mogelijkheid bestaat

eveneens voor de deelnemers die de nieuwe opleiding met

succes – dus met diploma – afronden. Namens de NVGA

zullen Helly Buursma, Roel van den Heuvel en Michael van

Romondt zitting hebben in het subbestuur van de erken-

ningsregeling RGA. Van Romondt zal eveneens een zetel

in het SAR-bestuur gaan bekleden. De opzet van het GA

Register is dezelfde als de SAR hanteert voor haar inge-

schrevenen in de andere registers, zijnde Registermakelaars

en –adviseurs in Assurantiën, Register-pensioenadviseurs en

Register Inkomensadviseurs.”

Zijn er kosten aan deze inschrijving verbonden?

Hassefras en Sterrenberg: “De inschrijving is op persoonlijke

titel, wat niet wegneemt dat in de praktijk in veel gevallen de

werkgever de kosten voor zijn rekening neemt. Deze bedra-

gen bij inschrijving eenmalig € 100,- en jaarlijks € 153,-. Het

bedrag voor permanente educatie is € 200,- per sessie.”

Wat zijn de voorwaarden voor aansluiting bij de

erkenningsregeling Register Gevolmachtigd Agent?

Hassefras en Sterrenberg: “Voor houders van het GA-diploma

oude stijl geldt tot 1 juli 2018 een overgangsregeling. Zij

kunnen zich op basis van dit diploma aanmelden voor het

RGA. Degenen die het nieuwe diploma behalen, kunnen zich

uiteraard vanaf dat moment inschrijven. Voor beide groepen

gelden tevens de volgende persoonlijke voorwaarden:

Houders van het GA-diploma opgelet

Inschrijving Register Gevolmachtigd Agent geopend!

Vlnr: Nelleke Sterrenberg, Michel Hassefras en Michael van

Romondt: “De erkenningsregeling Register Gevolmachtigd

Agent voorziet in het transparant vastleggen en onderhouden

van deskundigheid.”

september 2017 | www.nvga.org | 9

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Lijn achtergrond_wit.pdf 1 17-3-2015 14:18:05

• Aantoonbaar werkzaam binnen de branche

bijvoorbeeld als Gevolmachtigd Agent of als

Volmacht-accountmanager bij een verzekeraar.

• Onderschrijving van de beroeps- en gedragsre-

gels die gelden voor de erkenningsregelingen van

de Stichting Assurantie Registratie.

• Het bedrijf waar de ingeschrevene werkzaam

is, dient te beschikken over een adequate

beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

• Een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder

is dan een jaar met toetsing op de functie-

aspecten die een directe relatie hebben tot de

financiële dienstverlening.”

Hoe gaat het programma van permanente

educatie (PE) in zijn werking?

Hassefras en Sterrenberg: “De ingeschrevene dient

per kalenderjaar zeven studiepunten te behalen.

De systematiek is dat voor elk uur een punt wordt

toegekend. In de praktijk betekent dit twee sessies

van een halve dag (tweemaal 3.5 uur) of een hele

dag (7 uur). De sessies, die door de SAR worden

gefaciliteerd, vinden plaats in het VNAB kennis- en

ontmoetingscentrum in Rotterdam, en op één of

twee andere nader te bepalen locaties. De inhoud

van het programma wordt bepaald door een PE-

werkgroep waarin ook vertegenwoordigers van de

andere SAR-registers zitting hebben. Uiteraard zal

de inhoud van de sessies zoveel mogelijk toegespitst

zijn op de volmachtpraktijk. Mogelijke onderwerpen

kunnen betrekking hebben op het Werkprogramma

Risicobeheersing Volmachten, Solvency en

portefeuillebeheer.

Aan het begin van ieder kalenderjaar en tus-

sentijds ontvangt de geregistreerde een lijst met

PE-onderwerpen waaruit hij zelf een keuze kan

maken. De sessies zijn kleinschalig van opzet (15 tot

20 personen) en de deelnemer ontvangt vooraf een

casus die de rode draad vormt tijdens de sessie zelf.

Er is geen sprake van een toets, maar uiteraard wordt

er van de deelnemer een actieve houding verwacht.

Naast het lerend effect stellen de deelnemers de

ontmoeting met gelijkgestemden zeer op prijs.”

Wat is het niveau van permanente educatie?

Hassefras en Sterrenberg: “Uiteraard sluit het

niveau van PE aan op het huidige werkniveau. Sinds

kort werkt de SAR samen met de Universiteit van

Amsterdam (UvA) die ook een aantal PE-sessies

aanbiedt. Dit zijn modules op post hbo-niveau. En

hoewel deze modules wat theoretischer van aard

zijn, vormen ze een goede verkenning van wat de

UvA aan programma’s aanbiedt als het gaat om

universitaire opleidingen voor de beroepspraktijk.”

Tot slot benadrukt NVGA-bestuurslid Van Romondt

dat de erkenningsregeling open staat voor de hele

markt en dat het voor de NVGA-leden verplicht is

zich hierbij aan te sluiten. Het secretariaat zal daarop

toezien. Van Romondt zegt zich bewust te zijn van

de extra inspanningen die dit met zich meebrengt,

maar is ervan overtuigd dat deze erkenningsregeling

past bij de kwaliteitsstandaard van de NVGA en de

professionaliteit van het volmachtvak.

OPROEP VOOR DEELNAME AAN DE PE-WERKGROEP Wilt u een actieve bijdrage leveren aan de inhoud

van de PE-sessies voor het Register Gevolmachtigd

Agent, dan nodigen wij u aan om zitting te nemen

in de PE-Werkgroep. Deze groep komt tweemaal per

jaar bijeen en overlegt maandelijks telefonisch met

elkaar.

Uw belangstelling kunt u mailen naar:

[email protected] of [email protected].

SAR IN HET KORTDe Stichting Assurantie Registratie (SAR) is in 2000, mede op initiatief van de NVA en NBVA op-

gericht. De SAR treedt op als beheerder van erkenningsregelingen: de RMiA (Registermakelaar in

Assurantiën), RAiA (Registeradviseur in Assurantiën), RPA (Registerpensioenadviseurs), RIA (Register

Inkomensadviseur) en vanaf 1 september 2017 de RGA (Register Gevolmachtigd Agent). De stichting

heeft als doel de vakbekwaamheid en integriteit binnen de financiële dienstverlening in stand te hou-

den en te bevorderen. Bij de huidige vier registers staan inmiddels meer dan 800 assurantiemakelaars,

assurantie-, pensioen- en inkomensadviseurs ingeschreven.

Michel Hassefras: “Naast het lerend effect stellen

de deelnemers de ontmoeting met gelijkgestemden

zeer op prijs.”

Nelleke Sterrenberg: “Voor houders van het

GA-diploma oude stijl geldt tot 1 juli 2018 een

overgangsregeling.”

Michael van Romondt: “Vergeleken met een

wettelijke diplomaplicht is het voordeel dat we nu

zelf meer invloed hebben op de invulling hiervan.”

Grijpma AsG is een consultancybedrijf gespecialiseerd in het ondersteunen van assurantiebedrijven en verzekeringsmaatschappijen bij het automatiseren van hun verzekeringsadministratie en management informatiesystemen.

Wat kunnen wij u bieden• Consultancy• Applicatiebeheer• Management informatie• Datamigratie• Data schoning• Conversie

Voor meer informatie zie www.grijpma-asg.nl | Email: [email protected] | Telefoon 035-542 98 44

Grijpma AsG_ads.indd 1 30-11-2016 10:46:02

Wij geloven in gemak en persoonlijk contact.a.s.r. Volmachten

10 | september 2017 | www.nvga.org september 2017 | www.nvga.org | 11

Marktdag Volmachten trekt bomvolle zaal

“Beste mensen, het afgelopen jaar was mijn eerste

jaar als voorzitter en ik kan u zeggen: dat is mij goed

bevallen. De NVGA is een mooie vereniging die echt

meetelt in de verzekeringsbranche. Ik vind het dan

ook bijzonder dat ik mij voor de vereniging en voor u

mag inzetten.

KLINKENDE RESULTATENOns volume groeit dit jaar naar 2,8 miljard euro ofwel

25% van de totale schademarkt. Dus ja wij tellen

zeker mee!

In de diverse dossiers zijn het afgelopen jaar door de

bestuursleden en de commissies klinkende resultaten

behaald. Ik noem in het bijzonder de introductie van

het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten

waar de NVGA een duidelijke stem in heeft gehad

en waarbij onwerkbare onderdelen en onnodige

bepalingen in de voorstellen van verzekeraars er door

de NVGA uit zijn gehaald. Noemenswaardig is ook de

nieuwe VSV waarin het normenkader is verankerd en

die de komende periode uitgerold zal gaan worden

door verzekeraars. Ook de poolovereenkomst is

aangepast en de opgerekte termijn van opzegging

van 2/1 naar 4/3 biedt ons meer gelegenheid om

bij een poolopzegging vervangende capaciteit te

realiseren. Uitvoering van de Sanctiewetgeving en de

verschillende zienswijzen van verzekeraars hebben

de gemoederen het afgelopen jaar aardig bezig

gehouden en de UBO-uitvraag door verzekeraars

heeft in een aantal situaties geleid tot verhitte

discussies tussen verzekeraars en GA’s. Het creëren

van een uniform protocol bleek geen sinecure.

Ook op innovatie hebben wij klinkende resultaten

geboekt en kunnen wij vanmiddag met gepaste trots

de eerste winnaar bekend maken van de NVGA AM

innovatieprijs.

Vorige maand zijn wij als vereniging officieel

toegetreden als lid van de ondernemersorganisatie

VNO-NCW. Naast het feit dat wij een bestuurszetel

gaan bekleden, zullen wij ook deelnemen aan de

diverse commissies waaronder de commissie beleid en

regelgeving financiële sector waarin ook het Verbond

participeert. Daarnaast vergroot onze deelname ook

de lobbykracht richting de politiek.

UITDAGINGEN2016 was voor ons distributiekanaal en voor

de schademarkt totaal een turbulent jaar.

Verslechterende resultaten in brand en motorrijtuigen,

overigens mede als gevolg van de hagelcalamiteit,

aanhoudende negatieve resultaten op de

motorrijtuigen-portefeuilles met negatieve uitloop op

letsel hebben geleid tot een verdere verzakelijking van

de relatie tussen verzekeraars en GA’s.

Veel leden werden op een laat tijdstip geconfronteerd

met opzeggingen van aandelen in pooltekening dan

wel opzegging van de volmachtrelatie. De dreigende

consolidatie van het aantal volmachtgevers heeft

in 2017 een gezicht gekregen en helaas verliest de

markt in Delta Lloyd een prominente betrouwbare

volmachtspeler. De kwetsbaarheid van het aanbod

van capaciteit wordt hiermee nogmaals aangetoond

en vraagt om proactief handelen.

IN CONTROLBeste leden, laten wij ervoor zorgen dat wij ‘in

control’ zijn. Dit vraagt wellicht nog meer dan nu

uw aandacht voor risicobeheersing, datakwaliteit,

een strakke procesvoering en focus op een gezond

portefeuillerendement. Wij zullen u als NVGA alle

benodigde ondersteuning bieden om hier een

adequate invulling aan te geven.

Onlangs vroeg DNB ook al aandacht voor het

aanhoudende slechte resultaat op de branche

motorrijtuigen en het onderzoek dat gestart

gaat worden bij verzekeraars en volmachten.

Het rendement in onze distributielijn moet

worden verbeterd. Het kan toch niet zo zijn dat

een toezichthouder straks gaat bepalen welke

maatregelen genomen moeten worden? Dat is onze

eer te na. Wij moeten als gevolmachtigde naast

generieke maatregelen ook individueel maatregelen

willen nemen om het technisch resultaat in onze

eigen portefeuille te verbeteren. Daarom blijft

adequaat portefeuillemanagement key.

TERUGTREKKENDE PARTIJENWij moeten voorkomen dat meer partijen zich uit de

volmachtmarkt gaan terugtrekken. Een portefeuille

met een goed resultaat is het juiste antwoord en zal

naast behoud van bestaande risicodragers ook nieuwe

toetreders aantrekken.

Over onze doelstellingen, activiteiten en behaalde

resultaten voeren wij regelmatig gesprekken met

stakeholders, o.a. DNB en onlangs ook de AFM. Onze

missie is de toezichthouders aan onze kant te krijgen

en te houden!”

Openingstoespraak NVGA-voorzitter Ron GardenierAlgemene Ledenvergadering, 19 april 2017, ‘t Spant! Bussum

“Daarom blijft adequaat

portefeuillemanagement key”

“Onze missie is de

toezichthouders aan onze kant

te krijgen en te houden!”

De NVGA organiseert elk jaar een activiteit voor de gehele volmachtbranche. In het ene jaar vindt het NVGA-

congres plaats. In het andere jaar wordt – gezamenlijk met het Verbond van Verzekeraars – de Marktdag

Volmachten gehouden. De evenementen zijn anders van opzet: bij de Marktdag is er meer aandacht voor de actuele

ontwikkelingen volmacht, zijn er in principe geen stands en hebben wij het netwerken beperkt aangekleed met een

drankje en een borrelhapje. Bij het congres staat strategie centraal en maken wij ook uitstapjes naar andere branches.

Verder is er voldoende gelegenheid voor sponsors om zich te presenteren en hebben wij ook een dinerbuffet.

12 | september 2017 | www.nvga.org september 2017 | www.nvga.org | 13

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Lijn achtergrond_wit.pdf 1 17-3-2015 14:18:05

De huidige NVGA-Bestuurssamenstelling

is nu als volgt:

• Ron Gardenier, voorzitter

• Patrick Heuts, vice-voorzitter

• Marcel van Loon, secretaris/penningmeester

• Stefan Bell

• Arie van den Berg

• Michael de Nijs

• Michael van Romondt

• Jorg Roodbeen

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Lijn achtergrond_wit.pdf 1 17-3-2015 14:18:05

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Lijn achtergrond_wit.pdf 1 17-3-2015 14:18:05

De Marktdag in de middag bood een

gevarieerd programma:

• Dialoog tussen het Verbond van Verzekeraars

(Leo de Boer) en de NVGA (Ron Gardenier)

• Uitreiking NVGA AM Innovatieprijs

• Ruud Kleynen over de digitale verzekeraar

• Interactieve Paneldiscussie

• Willemieke van Gorkum (DNB) over de

Sanctiewetgeving

• Levenskunstenaar Ilja Gort over zijn

wijnpassie.

Verder is er na een bestuurslidmaatschap van zes jaar

afscheid genomen van Ron Krisman. Als founding

father van o.a. diverse protocollen en processen

werd hem dankgezegd voor zijn vele inspanningen.

Jorg Roodbeen van Gouda & Bredius Assuradeuren,

onderdeel van Klap BV, werd als bestuurslid welkom

geheten.

Na afloop van de Ledenvergadering werd er exclusief

voor leden een warme lunch geserveerd, zodat zij

uitgebreid met elkaar konden bijpraten.

Op 19 april werd de Marktdag Volmachten geor-

ganiseerd, aansluitend aan de jaarlijkse Algemene

Ledenvergadering. Meer dan 300 branchegenoten

waren in de middag present in ‘t Spant! in Bussum.

Het was een leuke en interessante dag, zo bleek ook

uit de evaluatieformulieren waarbij de respondenten

de Marktdag gemiddeld met een acht* waardeerden.

Tijdens de Ledenvergadering is akkoord gegeven aan

de financiële jaarstukken 2016, de begroting 2017 en

het voorstel om de contributie voor 2018 alleen te

indexeren.

Aan de Paneldiscussie namen deel:

• Robbert-Jan de Graaff (NN)

• Arjan Hakkennes (ARAG)

• Adéle Jeuken (a.s.r.)

• Patrick Heuts (Heuts Assuradeuren)

• Roel van den Heuvel (HZB Volmacht)

• Angelique Ruijgrok (Woongarant Volmacht)

Downloads

De foto-impressie van de ALV en Marktdag

Volmachten is voor iedereen zichtbaar via:

http://temp.nvga.nl/impressie-algemene-leden-

vergadering-en-marktdag-2017

14 | september 2017 | www.nvga.org september 2017 | www.nvga.org | 15

Winnaar Innovatieprijs droomt van het creëren van een nieuwe markt

Het Overstromingsrisicomodel is een web-enabled

verzekeringsoplossing die het overstromingsrisico

verzekerbaar maakt op vrijwillige basis en tegen een

redelijke prijs. Het hele traject om tot dit model te

komen, had echter heel wat voeten in de aarde.

De oud-middelbare schoolvrienden Kosta

Keramopoulos (39) en Rogier van der Kooy Versteeg

(38) legden als Neerlandse een lange en moeizame

weg af. Ze trotseerden daarbij de weerstand van het

Verbond die pleitte voor een verplichte collectieve

verzekering. Aan de andere kant van de Noordzee

wisten ze uiteindelijk Lloyd’s te overtuigen dat

Nederland geen badkuip is. Hun tijd en inzet werd

beloond in de vorm van een Lloyd’s volmacht waar-

door ze honderd procent dekking voor het overstro-

mingsrisico konden garanderen. In 2013 betraden

ze daarmee voor het eerst de Nederlandse markt.

Dat was niet meteen een succes, maar in 2016 was

de tijd er rijp voor en is het model inmiddels ook

verfijnd met adrespunten in plaats van postcodege-

bieden. Op deze manier kan voor ieder huishouden

de premie nauwkeurig worden berekend.

BUSINESS DEVELOPMENTHet verzekeren van het overstromingsrisico is één

van de aandachtsgebieden van Neerlandse. Andere

onderdelen, die inmiddels in de Neerlandse Group

zijn ondergebracht, zijn de ontwikkeling en exploi-

tatie van verzekeringssystemen (Neerlandse Cloud

Systems) en assurantieservices voor het interme-

diair zoals incassodiensten (Neerlandse Insurance

Services). Verder is Neerlandse actief in de branche

‘auto’ waarbij ‘ikRijverzekerd’ een zelfstandig vol-

machtkantoor binnen de groep is.

Het inmiddels zestien medewerkers tellende

bedrijf zetelt in het voormalige VideoLab van de

Philipsfabriek dat vandaag de dag onderdak biedt

aan vele start-ups.

“Het klinkt heel divers wat we doen”, steekt Kosta

Keramopoulos van wal, maar eigenlijk doen we

niet meer dan de oude aan de nieuwe wereld

koppelen. Na mijn universitaire studie Sociaal-

Wetenschappelijke Informatica ben ik werkzaam

geweest bij vts (voorziening tot samenwerking)

Politie Nederland en weer later als management

consultant bij Berenschot. In die rollen heb ik mij

beziggehouden met het vraagstuk hoe een ICT-

investering een zo groot mogelijke toegevoegde

waarde kan leveren.”

Het verzekeringsbrein van Neerlandse is Rogier van

der Kooy Versteeg. Direct na zijn middelbare school is

hij in de verzekeringsbranche gaan werken en heeft

hij De Laat Assurantiën met de toenmalige com-

pagnon tot volle wasdom gebracht. Hij haalde alle

noodzakelijke verzekeringsdiploma’s en was actief als

Register Pensioenadviseur. Al in een vroeg stadium

was hij zich bewust van de meerwaarde van een

nieuw businessmodel en eigentijds verdienmodel.

Door hun kennis en kunde te combineren, gaven de

vrienden invulling aan iets wat ze beiden ambieer-

den: het ondernemerschap. “Als Neerlandse maken

wij nu – op basis van licenties - gebruik van ‘high

end techniek’. Daarop bouwen wij, samen met ande-

re ontwikkelaars, systemen. Het is onze mindset dat

we daarin kansen zien. Het Overstromingsrisicomodel

is daar ook uit voortgekomen. Wij hadden toegang

Vlnr: Jannie Benedictus (AM), Kosta Keramopoulos en Rogier van der Kooy Versteeg (beiden

Neerlandse) en Michael de Nijs (NVGA).

De prijswinnaars over hun ambities: “Wij focussen ons op drie uitdagingen: de opdrogende

capaciteit in de markt, de huidige automatisering die iedere volmachtondernemer hoofdpijn

bezorgt en het ontwikkelen van écht goede serviceprocessen voor de klant.”

“We hebben al lang op ons

verlanglijstje staan om zelf een

polisautomatiseringssysteem te

maken dat bij deze markt past”

Keramopoulos: “Auto is echt niet verlieslatend,

zoals velen beweren.”

Neerlandse won met haar Overstromingsrisicomodel de NVGA AM Innovatieprijs op 19 april jongstleden. De jury prees

Neerlandse om haar volhardendheid te komen tot een verzekeringsoplossing voor een risico dat niet eerder verzekerbaar

bleek te zijn. Ook noemde de jury de innovatie van grote betekenis voor de sector. “Het biedt een oplossing voor een

reëel probleem waarbij de initiatiefnemers oog hebben voor een efficiënte en eigentijdse manier van werken.” Dat de jury

hiermee de spijker op z’n kop slaat, blijkt uit het hoge ambitieniveau van de prijswinnaar.

TEKST Irene Okkerman, Irenergy

16 | september 2017 | www.nvga.org september 2017 | www.nvga.org | 17

tot hele precieze overstromingsdata en alle denkbare

overstromingssenario’s. Door verschillende systemen

aan elkaar te knopen, is het huidige model ontstaan.

Wat wij doen is ‘business development’.”

AFNAME IN STROOMVERSNELLINGVan der Kooy Versteeg: “Geerts Financiële

Dienstverleners in Oosterhout, een mooi kantoor

met een sterke regiofunctie, was het kantoor dat

het Overstromingsrisicomodel als eerste aan de

klant aanbood. Daarna volgden Klap en DAK en

inmiddels beschikken we nu over een goed landelijk

netwerk. De onderschrijving van ons model door

de Consumentenbond in 2016 heeft alles in een

stroomversnelling gebracht.”

Op dit moment analyseert Neerlandse verschillende

portefeuilles van diverse volmachtbedrijven op risico

en premie. Volgens Keramopoulos zijn de uitkomsten

voor deze bedrijven vaak heel verrassend: ‘ja, er is

een reëel risico, en ja het is te verzekeren tegen al-

lerzins redelijke premies’. “Ook het feit dat er nu een

dekking voor het overstromingsrisico voorhanden is,

maakt dat een adviseur dit vanuit zijn zorgplicht wel

in zijn advisering mee moet nemen. En het winnen

van de NVGA AM Innovatieprijs is natuurlijk ook een

geweldige opsteker!”

BEHOUD VAN ZELFSTANDIGHEIDZelfstandigheid is voor de Neerlandse-partners

een groot goed. 83,9% van de aandelen is in eigen

handen. De resterende zijn verdeeld over een extern

investeerder en de kantoren Geerts en Klap.

Keramopoulos: ”Wij zijn de volmachtbranche min of

meer ingerold. Door schade en schande hebben we

geleerd dat rendement maken erg belangrijk is voor

behoud van je zelfstandigheid. Dat doen wij door

ons te focussen op de volgende drie uitdagingen:

de opdrogende capaciteit in de markt, de huidige

automatisering die iedere volmachtondernemer

hoofdpijn bezorgt (en dikke rekeningen) en het

ontwikkelen van écht goede serviceprocessen voor

de klant. Als je deze punten oplost als gevolmachtigd

agent, verdien je je zelfstandigheid terug en kun je

rendement maken. Belangrijk, want de volmacht-

markt is niet zelfstandig op dit moment. De echt

grote jongens wel, maar alle kantoren onder de top

tien hebben een probleem. Ons advies: kijk over de

grenzen van Nederland, kijk over de grenzen van

de huidige systemen en kijk over de grenzen van

het huidige ‘klant centraal’. En de klant centraal

is volgens ons niets anders dan dat je samen met

die klant rendement gaat maken en hier samen de

vruchten van plukt. Dat je het gaat hebben over

risico’s in plaats van over premie. Natuurlijk zijn er

slechte volmachten met slechte rendementen. Maar

op bijvoorbeeld auto maken wij evenveel winst - iets

meer nog zelfs - dan dat daarop gemiddeld verlies

“Als je rendement wilt maken,

moet je het net een beetje

anders doen”

wordt gemaakt. Dat is omdat wij hier en daar buiten

de lijntjes treden.”

Keramopoulos maakt dit met een voorbeeld duidelijk.

“Voor ’ikRijverzekerd’ hebben we zelf een tender

uitgeschreven voor glas, in plaats van dat wij glas

standaard inkopen via Glasgarant. Alleen daardoor al

hebben we een derde op autoruiten weten te bespa-

ren en de klanttevredenheid weten te verhogen. En

zo kan ik nog veel meer voorbeelden geven.”

NIEUW POLISADMINISTRATIESYSTEEMBeide heren hebben een duidelijk doel voor ogen.

“Wij willen een nieuwe markt creëren. Dat is onze

droom. De Innovatieprijs heeft onze ontwikkel- en

executiekracht echt bevestigd en veel in beweging

gezet. Veel volmachtpartijen snuffelen in de tech-

nische wereld waarin wij ons al bewegen. Collega’s

weten ons nu nog beter te vinden en stellen ons

gerichte vragen, bijvoorbeeld of bepaalde technieken

wel/niet geschikt zijn voor hun kantoor. En dan ko-

men we op een ander onderwerp en dat is echt een

pijnpunt in de volmachtmarkt: het polisautomatise-

ringssysteem. We hebben al lang op ons verlanglijstje

staan om zelf een dergelijk systeem te maken dat

bij deze markt past. Vanuit een hele andere view.

Dat kunnen wij natuurlijk in ons eentje niet betalen,

maar met een select clubje wel. We zijn daarom nu

in klein verband met een aantal volmachtpartijen

zelf aan het kijken hoe we deze nieuwe wereld kun-

nen betreden. De huidige polisadministratiesystemen

staan in geen verhouding tot wat er nu mogelijk is.”

De branche die de innovators daarvoor als eerste op

het oog hebben, is auto. “Voor auto willen we het

hele proces automatiseren, zoals de volmacht- en

agentenadministratie en klantportals. Parallel daar-

aan ontwikkelen we nu ook een chatbot. Auto is echt

niet verlieslatend, zoals velen beweren. Dat heeft

alles te maken met de wijze van hoe je zaken orga-

niseert en verkoopt. Als je rendement wilt maken,

moet je het net een beetje anders doen. Wij hebben

autonome groei op auto zonder portefeuilles op te

kopen en we maken rendement.”

KANSEN “Het heeft alles met creatief te denken te maken”,

verklaart Keramopoulos de toegevoegde waarde

van Neerlandse. “En met het maken van combi-

naties. Alles bestaat al, maar het gaat erom dat je

het combineert. Daarin zitten de echte kansen in

verzekeringsland. Wij hebben het geluk dat we klein

genoeg zijn, ‘lean and mean’, en vooruit durven te

kijken. Daarbij kopen we volmachtcapaciteit in op

de Lloyd’s markt en daarbuiten gaat het ons om

rendement en niet om het maken van beleggings-

resultaten. Zoals gezegd zijn we nu in klein verband

een team aan het samenstellen met dataspecialisten

en platformbouwers. Als het autoconcept – dat we

vanuit Rotterdam gaan vormgeven – staat, willen we

dit ook voor andere volmachtbedrijven gaan uitbou-

wen. We werken ‘agile’ en in scrum-verband en dat

betekent dat alle disciplines in het team vertegen-

woordigd zijn. De kracht is om in kleine stapjes tot

iets te komen en dat snel te kunnen implementeren.”

2022Over het antwoord op de vraag waar Neerlandse

over vijf jaar staat, hoeven de heren niet lang na te

denken. “We hopen op de drie genoemde punten

echt resultaat te hebben geboekt, zodat we een

belangrijk deel van de volmachtmarkt met onze

diensten en services kunnen bedienen. Daarbij is

het voor ons pas echt een succes als de afnemende

partijen daarmee hun zelfstandigheid in de markt

bewijzen en niet meer afhankelijk zijn van enkele

risicodragers. Dat ze zelf hun toegevoegde waarde

aan de klant kunnen laten zien, wat dan gelijk de

toegevoegde waarde voor de risicodrager is in de

vorm van rendement!”

Rogier van der Kooy Versteeg: “De Innovatieprijs

heeft onze ontwikkel- en executiekracht echt

bevestigd en veel in beweging gezet.”

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Lijn achtergrond_wit.pdf 1 17-3-2015 14:18:05

InnovatieblogIn deze blog iedere keer aandacht voor een innovatie om volmachtpartijen te informeren én inspireren.

Big Data en Adresscan

Door de inzet van Big Data kunnen tal van processen

binnen de verzekeringsbranche efficiënter worden

ingericht, waarmee vervolgens significante kostenbe-

sparingen gerealiseerd kunnen worden. Een voorbeeld

hiervan is de manier waarop Infofolio met haar

Adresscan webservice individuele opstal- en risicoge-

gevens geautomatiseerd beschikbaar stelt voor de STP

inrichting van aanvraag- en acceptatiestraten. Met

deze innovatie waren we één van de deelnemers van

de NVGA AM Innovatieprijs.

HERBOUW- EN INBOEDELWAARDE MET ÉÉN KLIKInfofolio heeft de afgelopen jaren een kwalitatief

hoogwaardige en landsdekkende database opge-

bouwd aan de hand van meer dan 50 verschillende

(openbare) registers en bronnen. Om uiteindelijk

zinvolle informatie uit deze berg met data te gene-

reren, houdt Infofolio zich eveneens bezig met de

ontwikkeling van diverse econometrische modellen,

waarmee statistische verbanden tussen de verschil-

lende kenmerken ontdekt kunnen worden. Eén van

de huidige toepassingen heeft specifiek betrekking

op de schadeverzekeringsbranche. Infofolio heeft

onder andere het Hermes- model en het Iris-model

ontwikkeld om respectievelijk de herbouwwaarde

en inboedelwaarde van woningen in Nederland te

voorspellen. Doordat de voorspellingskracht van dit

Hermes-model (95%) erg hoog is, heeft een groot

aantal schadeverzekeraars de uitkomst van deze

modellen reeds geaccepteerd als alternatief voor de

traditionele waardemeters.

Op basis van postcode en huisnummer kan - zonder

een vraag aan de klant te stellen - met enkele

muisklikken de herbouw- en inboedelwaarde en

tevens risico-informatie van een adres opgevraagd

worden. En een realistische premie worden berekend.

Dit biedt verzekeraars en gevolmachtigde agenten de

mogelijkheid om hun aanvraag- en acceptatiestraten

efficiënter in te richten en zo makkelijker nieuwe

klanten naar zich toe te trekken. Daarnaast worden

portefeuilles op een geautomatiseerde manier actueel

gehouden en hoeven de waardemeters niet meer eens

in de zoveel jaar opnieuw ingevuld te worden. De

klant hoeft niet meer onnodig belast te worden met

het beantwoorden van (ingewikkelde) vragen. In feite

kan er permanente garantie tegen onderverzekering

geboden worden. Ook kan op deze manier eenvoudi-

ger aan de zorgplicht en andere wet- en regelgeving

in het kader van Solvency II worden voldaan.

INFOFOLIO ALS INNOVATIEPARTNERNaast de huidige dienstverlening is Infofolio continu

op zoek naar nieuwe toepassingen gebaseerd op Big

Data. Zo wordt momenteel gewerkt aan de ontwik-

keling van de Adresscan 360: een management

dashboard om op strategisch niveau relevante stuur-

informatie over de portefeuille te genereren. Mocht u

als gevolmachtigd agent innovatieve ideeën hebben

die u zou willen bespreken met een partij als Infofolio,

dan bent u van harte welkom.

Walter de Groot

Account Manager Infofolio

Big Data biedt volop mogelijkheden en kansen voor gevolmachtigde agenten om hun positie en bestaansrecht te

versterken. De noodzaak hiervoor wordt steeds duidelijker gezien het feit dat ook de consument meer toegang

heeft tot Big Data. De consument is beter geïnformeerd en kritischer en zij kan uiteindelijk makkelijker overstappen

naar de concurrent of een innovatieve nieuwkomer binnen de branche. Het is dan ook goed om te zien dat het

bestuur van de NVGA de onderwerpen innovatie en datakwaliteit hoog op de agenda heeft staan.

september 2017 | www.nvga.org | 1918 | september 2017 | www.nvga.org

Het vraaggesprek vindt plaats op een dinsdag tijdens

lunchtijd. Prettig, aangezien de Buurtboer iedere dins-

en donderdag een verantwoorde lunch verzorgt. Klap

stelt deze ter beschikking aan haar (circa 50) mede-

werkers die afgelopen december hun intrek namen in

het huidige moderne kantorencomplex vlakbij Station

Sloterdijk in Amsterdam. Zowel het volmachtbedrijf

Gouda & Bredius als het bemiddelingsbedrijf Klap

zijn gehuisvest op een ruime etage (boven Netflix)

waarbij de inrichting aansluit bij de bedrijfsmis-

sie: ‘onbezorgd ondernemen, zorgeloos leven’. De

duurzame materialen, zoals glas, hout en bamboe, de

natuurlijke kleurstelling, de gordijnen in plaats van

lamellen en het boomstammetjes-kunstwerk moeten

de open en transparante dienstverlening van het

bedrijf benadrukken. Huiselijkheid - in het grotendeels

online opererende bedrijf - wordt gecreëerd door

een loungegedeelte, een lange houten tafel en een

prominente koffiecorner met PerTazza koffie.

Je waarschuwing aan het bestuur omtrent jouw

toetreding loog er niet om. Hoe luidde die precies?

“Ik heb de bestuursleden gewaarschuwd dat ik een

echte ondernemer en geen bestuurder ben. Als ze

mij binnen het bestuur willen halen, moeten zij zich

dat realiseren. Ik ben nogal rauw, ik neem geen blad

voor de mond en ik heb een uitgesproken mening. En

natuurlijk heb ik ook weleens ongelijk, maar ik word

daar niet door gehinderd. Daarbij wijk ik nogal eens

van de grote grijze middenmoot af. Kortom, ik heb

de ogen wagenwijd open voor alles wat er anders

gebeurt, binnen en buiten de branche.”

Waarom kwam het NVGA-bestuurslidmaatschap

voor jou op het juiste moment?

“Het NVGA-bestuur was op zoek naar echte onder-

nemerskracht waarvoor ik in aanmerking kwam.

Het toeval wilde dat er ruimte in mijn agenda was

ontstaan vanwege mijn nieuwe rol als algemeen

directeur die ik sinds juli 2015 bij Klap vervul. Het

bestuurslidmaatschap past bij deze positie waarin ik

naast mede-aandeelhouder eindverantwoordelijk ben

en mij vooral richt op strategie en innovatie. Ik heb

het bestuur daarom laten weten graag op het aanbod

in te gaan.”

Wat heb je met de NVGA en het volmachtkanaal?

“Allereerst vind ik het gaaf iets terug te geven aan

de branche die mij veel heeft gegeven en nog altijd

veel biedt. Daarnaast zijn innovatie en ondernemer-

schap prominente aandachtsgebieden binnen de

NVGA, die ik erg interessant vind. En misschien nog

wel belangrijker is het gegeven dat de aangesloten

leden bedrijven vertegenwoordigen met een hoge

mate van zelfstandigheid en deskundigheid. Het zijn

juist deze bedrijven die in staat zijn eigen ontwik-

keling na te streven. Het volmachtkanaal is een

ongenadig efficiënt logistiek kanaal met een enorme

innovatiekracht. Ik lever graag een bijdrage aan het

toekomstbestendig maken en houden van dit kanaal.

Gezien alle technologische ontwikkelingen zijn er

mogelijkheden te over waarbij wij ten opzichte van

de grote ondernemingen, zoals verzekeraars, heel

‘agile’ kunnen opereren en snel kunnen reageren op

alle ontwikkelingen. Kortom, ik vervul het bestuurs-

lidmaatschap vanuit een diep gewortelde overtuiging

dat het volmachtbedrijf een bedrijfstak is met veel

potentie en daarmee veel toekomst.”

Het laat zich raden welke dossiers je gaat

oppakken…

“Innovatie is inderdaad één van mijn aandachtsgebie-

den. Michael de Nijs, die dit dossier onder z’n hoede

had en dit uitermate goed deed, zal zich binnen het

bestuur meer met strategie gaan bezighouden. Verder

heb ik een meer dan warme belangstelling voor

datakwaliteit, een dossier dat ik daarom ook op me

ga nemen. De kwaliteit van data is allesbepalend voor

wat je met data kunt. Hier geldt absoluut: ‘garbage

in, garbage out’. Weliswaar is het dossier datakwaliteit

erg gestuurd vanuit de risicodrager en de regelgeving,

maar ik zie zeker het grote belang hiervan voor de

branche. In de ‘longrun’ gaat datakwaliteit ons als

branche ongelofelijk veel potentie opleveren. Ook ben

ik een voorstander van het oprichten van een geza-

menlijk datawarehouse. Het delen van grote hoeveel-

heden data – een mogelijkheid die verzekeraars met

hun omvang wel hebben - zou als volmachtbranche

een mooie, innovatieve ontwikkeling zijn. Ik geloof

sterk in delen om te vermenigvuldigen. Daarom wil

ik inzetten om met z’n allen een zo hoog mogelijke

datakwaliteit na te streven, waarbij we ervoor moeten

waken het paard van Troje binnen te halen, aangezien

ik op mijn hoede ben voor de strategische motieven

van verzekeraars. Wij moeten écht gaan ondernemen

wat betekent dat je soms dingen moet doen die haaks

staan op wat eigenlijk gebruikelijk zou zijn binnen een

meer dan uitstekende relatie. We moeten toegroeien

naar een volwassen branche waarin fabrikant,

groothandel en retailer een gezonde relatie tot elkaar

hebben. Een ander dossier waar ik mede verantwoor-

delijk voor ben is alternatieve capaciteit.”

Hoe ziet de markt er van morgen uit?

“Ontwikkelingen zoals Big Data, Artificial Intelligence,

Internet of Things en ‘mobile’ zorgen ervoor dat het

fenomeen verzekeringen opnieuw uitgevonden moet

worden. Daar waar een verzekering al 4000 jaar

eigenlijk alleen maar schade vergoedt als ‘the shit has

happened’, gaan we toe naar een wereld waarin wij in

staat zullen zijn om ‘the shit niet te laten happenen’.

Ik denk aan autonoom rijdende auto’s in een verge-

vorderd stadium, aan ‘smart homes, smart cities and

smart offices’ waarbij sensoring een belangrijke rol

gaat spelen. Op basis van Big Data-analyses zullen wij

in staat zijn calamiteiten te voorkomen. Een lekkende

leiding wordt geen lekkage en daarmee overstroming

meer. Een weigerende weerstand in een wasmachine

zal niet meer leiden tot kortsluiting en brand en zo

kun je veel meer voorbeelden bedenken. Ik ben ervan

overtuigd dat deze beweging zich de komende jaren

rap zal ontwikkelen en mijn gevoel zegt dat dit zal

leiden tot een sterk dalende premie met gevolgen

voor de hele branche. Tegelijkertijd zal de uitdaging in

een markt van dalende premie zijn om te innoveren

naar een model waarbij het contract dat we aan een

klant aanbieden voor een aanzienlijk deel uit diensten

Nieuw bestuurslid NVGA pleit voor volwassen branche:

“Een keten waarin fabrikant, groothandel en retailer een gezonde relatie tot elkaar hebben”

Tijdens de voorjaars-ledenvergadering stemden de leden in met de benoeming van een nieuw NVGA-bestuurslid.

Het betreft de 47-jarige gepassioneerde (internet-)ondernemer in verzekeringen, zoals Jorg Roodbeen (algemeen

directeur van Klap (waar Gouda & Bredius onderdeel van uitmaakt) zichzelf noemt. Hoewel deze nevenfunctie voor

Roodbeen zelf op het juiste moment kwam, waarschuwde hij het bestuur voor wat ze met hem ‘in huis’ haalde.

Een nadere kennismaking met deze eigenzinnige ondernemer die zich vooral met de bestuursportefeuilles innovatie

en datakwaliteit zal gaan bezighouden.

TEKST Irene Okkerman, Irenergy

Jorg Roodbeen: “De kunst is de relatie met de klant

en de positie in de keten te transformeren naar

die nieuwe rol van leverancier in diensten waarbij

ontzorgen zijn belangrijkste taak is.”

“Het delen van grote

hoeveelheden data zou als

volmachtbranche een mooie,

innovatieve ontwikkeling zijn”

Businesstrip Portugal

Na aankomst in Lissabon werd de reis per auto in

twee dagen voortgezet naar de Algarve als eindbe-

stemming. In wisselende samenstelling werden de

auto’s door de businesspartners bestuurd. Op deze

manier werd niet alleen veel van het landschap

gezien, maar was er veel gelegenheid tot nadere

kennismaking en informatie-uitwisseling. Behalve

deze en andere activiteiten was er uiteraard een za-

kelijk programma. Tijdens dit programma werd onder

meer in groepen gediscussieerd over de volgende

vraagstelling:

Bedenk de ultieme oplossing voor een samen-

werking tussen verzekeraars en gevolmachtig-

den op het gebied van ketenintegratie, die per

2020 geïmplementeerd, haalbaar én succesvol is.

Kernbegrippen daarbij zijn: transparantie, rende-

ment en klantdata.

Uit de discussie kwam het volgende naar voren:

• Er zou een track en trace-systeem moeten komen

met betrekking tot de gegevens die door gevol-

machtigden aan verzekeraars worden aangele-

verd. Hiermee wordt helder gemaakt wat er met

de gegevens wordt gedaan.

• Er moet worden gewerkt aan herstel van vertrou-

wen. Ieder dient niet steeds zijn eigen agenda te

hanteren, maar te kijken naar het uiteindelijke

doel.

• De data zou bij een onafhankelijke organisatie

moeten worden neergelegd. Hiermee kan veel

geld worden bespaard en - in samenspraak

- meer met de gegevens worden gedaan. Data-

ontsluiting moet op een eenvoudige manier

plaatsvinden.

• Verdere ontwikkeling van de digitale snelweg.

• Gezamenlijke businessontwikkeling/ lange

termijnplanning. Langjarige samenwerkingsover-

eenkomsten zorgen voor rust.

• Voltooien van de stappen die genomen zijn:

omarmen en implementeren. Verhoging data-

kwaliteit is zo’n voorbeeld. Op tijd aanleveren van

gegevens die voldoen.

• Centraal auditinstituut leidt tot kostenverlaging.

• Transparantie in de keuken van de verzekeraar

zorgt voor meer begrip bij gevolmachtigden.

Over deze suggesties wordt nader gesproken in

het NVGA-bestuur en zullen zeker onderwerp van

gesprek blijven tussen leden en verzekeraars.

Aangezien de deelnemers enthousiast waren over

de nieuwe invulling van het programma, is het onze

intentie volgend jaar weer een dergelijke reis te

organiseren in dezelfde periode. Daarover later meer.

Na vijf jaar ‘Netwerkreis in de sneeuw’ werd dit jaar voor een andere invulling

gekozen: een businesstrip door Portugal met leden en verzekeraars.

september 2017 | www.nvga.org | 2120 | september 2017 | www.nvga.org

zal gaan bestaan. Dat kan bijvoorbeeld sensoring voor

je ’smart home’ en data-analyse zijn waardoor de

juiste beslissingen genomen worden op het moment

dat er iets dreigt te ontstaan. Ga je niet mee in deze

ontwikkeling dan blijf je uitsluitend leverancier in

risico-dekking waarbij het de vraag is of je brand nog

wel dekt of dat dit is verschoven naar dekking van

aansprakelijkheid van de sensorleverancier of van de

data-analyseleverancier. De kunst is de relatie met de

klant en de positie in de keten te transformeren naar

die nieuwe rol van leverancier in diensten waarbij

ontzorgen zijn belangrijkste taak is.”

Wie inspireert jou?

“Ik mag graag gesprekken voeren met interessante

mensen die vertellen over hun ervaringen en hun le-

ven. Ik ben lid van slechts één businessclub: Business

& Bubbles. Juist omdat het geen serviceclub is, maar

een club zonder vaste structuur waarbij het belang-

rijkste bindmiddel ondernemerschap is. Het gaat om

verbinden, vriendschappen en het delen van de liefde

voor lekker eten en drinken. Verder ben ik een echte

nieuwsjunkie. Voetbal en entertainment interesseren

mij niet, maar alles wat te maken heeft met politiek,

economie, innovatie, internet, fin- en insurtech vind

ik rete-interessant. Televisie kijk ik nagenoeg niet.

Netflix daarentegen wel. Mijn dag begint standaard

met het screenen van verschillende uiteenlopende

nieuwsbronnen, variërend van de Volkskrant, NRC,

Telegraaf tot aan GeenStijl. Dat doe ik omdat geen

enkele nieuwsbron tegenwoordig meer objectief is.

Eén van mijn grootste frustraties is de totaal subjec-

tieve stroom van informatie die we constant over ons

heen gestrooid krijgen. De enige mogelijkheid om een

eigen mening te kunnen vormen, is meerdere bronnen

te raadplegen die vanuit verschillende invalshoeken

op een totaal andere manier over hetzelfde onder-

werp berichten. Een tijdrovende klus, maar ik vind het

absoluut noodzakelijk om niet te vervallen in idiote

denkbeelden.”

Omschrijf jezelf

“Nieuwsgierig, gepassioneerd, eigenwijs, koersvast,

vastberaden en ongeduldig. Ook heb ik geen liefde

voor ICT, maar honger naar efficiëntie. Voor mij is ICT

honderd procent een middel.”

En als ondernemer?

“Ik heb de organisatie lang geleid in een veran-

dertraject. De afgelopen vijf tot tien jaar heb ik als

ondernemer heel rauw en dicht op de zaak gezeten.

Mijn grootste uitdaging in mijn nieuwe rol is loslaten

en anderen ruimte geven. Het komt er nu op aan dat

iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Als alge-

meen directeur laat ik mij samen met het manage-

ment op gezette tijden bijpraten over de uitvoering

van gemaakte afspraken en het halen van plannin-

gen. Het creëren van rolbewustzijn, eigenaarschap

en daadkracht is daarbij heel belangrijk. Op deze

manier kan ik mij volop bezighouden met strategie

en innovatie en mijn mede-aandeelhouders Michiel

Bredius en Frank Hoffmans met hun respectievelijke

aandachtsgebieden. Externe aandeelhouders hebben

we niet. Zelfs geen bankfinancieringen.”

Welke rol zal je vooral binnen het NVGA-bestuur

gaan vervullen?

“Ik wil vooral discussie losweken binnen het bestuur

om ervoor te zorgen dat we met elkaar de verande-

rende wereld om ons heen constant blijven beschou-

wen en dat we blijven kijken naar wat dat betekent

voor onze rol en hoe die moet veranderen. Want dat

die moet veranderen, daarvan ben ik overtuigd. Het

NVGA-bestuur bestaat uit een gaaf clubje – helaas al-

leen maar – mannen. En ik merk dat mijn prikkelende

rol nu al leidt tot best fundamentele discussies. Wat

goed is. Als wij er met elkaar echt werk van maken

om samen na te denken over een strategie en erin

geloven dat we het samen moeten doen, dan denk

ik dat er een ongelofelijk mooie toekomst voor ons

ligt. Blijven we daarentegen navelstaren en oorlog

voeren op de verkeerde plekken, dan gaan we zeker

ten onder, want dat gaat ten koste van onze energie

en innovatiekracht. We moeten op de juiste dossiers

schaken en we moeten echt strategisch ondernemer-

schap aan de dag leggen.”

“We moeten op de

juiste dossiers schaken en

we moeten echt strategisch

ondernemerschap aan de

dag leggen”

Jorg Roodbeen (rechts) werd

door de NVGA-ledenvergadering

benoemd tot nieuw bestuurslid.

In slechts negen maanden tijd wist SAA met succes de uitgebreide en strenge aanstellingsprocedure van Lloyds

te doorlopen. Vanaf 1 januari dit jaar voldoen zij aan de ‘high Lloyd’s-standard’ en mogen zij zich officieel Lloyd’s

coverholder noemen.

Volgens Arjan Halma en Rob Noordzij van SAA dwingen de inkrimpende capaciteit op de Nederlandse markt en

de verdergaande standaardisatie door risicodragers volmachtbedrijven tot dit soort maatregelen. “Door de Lloyd’s-

volmacht kunnen wij onze klanten op een onderscheidend niveau blijven bedienen.”

TEKST Irene Okkerman, Irenergy

22 | september 2017 | www.nvga.org september 2017 | www.nvga.org | 23

Het gesprek vindt plaats op een zonovergoten dag in

één van de drie naast elkaar gelegen SAA-panden aan

het Rotterdam Zuidplein. De heren zijn zeer in hun

nopjes met de recent verworven Lloyds-status en zijn

zichtbaar op elkaar ingespeeld. Halma, verantwoor-

delijk voor de backoffice van het beurs- volmacht- en

provinciale kanaal, merkt gekscherend op dat hij

collega Noordzij in de hoogtijdagen van het hele

traject vaker zag dan zijn vrouw. Samen reisden ze

vele malen naar Londen om het hoe en waarom van

de SAA-onderneming persoonlijk toe te lichten. Het

verleden, heden, toekomst: alles kwam daarbij aan

bod. Vele ‘waaroms’ moesten worden beantwoord:

waarom zijn de doelen gekozen zoals die zijn gesteld,

waarom worden de beslissingen genomen zoals die

worden genomen en wat is de motivatie om met

Lloyd’s zaken te willen doen. Ook per mail gingen

even zoveel vragenlijsten heen en weer. “Telkens als je

Zoals de naam typeert, is het bedrijf groot geworden

door bedrijfs- en portefeuilleovernames en werken er

inmiddels zo’n 350 medewerkers.

Halma: “Binnen onze onderneming beschikt iedere

branche over zijn eigen specialisten. Dit is wat ons

onderscheidt. Daarnaast fungeren we als servicepro-

vider voor zo’n duizend agenten en zijn we één van

de weinige ‘providers’ die zaken ook beursmatig kwijt

kan. Nog altijd zijn we gericht op groei en wordt na

een overname direct alle administratie in ANVA on-

dergebracht. We zijn groot in particuliere verzekerin-

gen en dat willen we blijven. Zakelijk willen we echter

nog meer het verschil gaan maken. We zien daarbij

volmacht als ons belangrijkste kanaal om de eindklant

het best te kunnen bedienen. Dit is de reden waarom

we de mogelijkheden van een Lloyds-volmacht zijn

gaan onderzoeken.”

“Deze volmacht heeft alles te maken met de ontwik-

keling dat volmachtgevers zich uit de markt terug-

trekken, voorwaarden meer en meer gestandaardi-

seerd worden en ‘specials’ worden ingetrokken”, gaat

Noordzij verder. “Ofwel, de risicobereidheid neemt

zwaar af. Dat betekent dat als je (autonome) groei

nastreeft en je voor je klant onderscheidend wilt blij-

ven, je op andere elementen moet focussen. Je moet

zaken gaan herijken, zoals: wat zijn de mogelijkheden

binnen de verschillende kanalen, hoe zit je volmacht-

positie in elkaar en waar moet je extra waarde voor je

klant toevoegen? Ook zal je andere partijen moeten

aantrekken, als je je aanbod hetzelfde wilt houden.

Naar aanleiding van deze analyse hebben we voor

het volmachtkanaal gekozen en zijn we het traject

ingegaan om Lloyd’s-gevolmachtigde te worden.”

GEVOLGEN NEDERLANDSE RISICODRAGERSHalma ziet binnen zijn eigen organisatie het niveau

qua complexiteit, maar ook qua kennisniveau van de

medewerkers steeds verder omhoog gaan. “Hoewel

de traditionele partijen nog altijd zeer belangrijke

businesspartners voor ons zijn, hebben de huidige

marktontwikkelingen ertoe geleid dat we om ons

heen zijn gaan kijken en uiteindelijk in Londen zijn

uitgekomen.”

Desgevraagd benadrukken beide heren met klem dat

dit niet op voorhand betekent dat SAA door middel

van de Lloyd’s-volmacht de strijd met haar bestaande

risicodragers gaat aanbinden. “We springen nadrukke-

lijk in de gaten die nu in de bestaande dekking vallen.

De terugtrekking van Delta Lloyd uit de agrarische

sector is hier een mooi voorbeeld van. Daarnaast

SAA sorteert als Lloyd’s coverholder voor op marktontwikkelingen

dacht, nu kunnen ze echt niets meer vragen, vonden

ze er toch weer een paar”, vertelt Halma. Collega

Noordzij, verantwoordelijk voor businessdevelopment

en het label Van Eijck binnen SAA, beaamt dit. “Je

kan het vergelijken met een Nederlandse aanstelling,

maar dan viermaal zo zwaar. Ook moet je als het ware

tweemaal examen doen. Eerst moet je een ‘go’ krijgen

van Lloyd’s zelf en daarna moet je de syndicaten

overtuigen.”

PERSOONLIJK“Inherent aan de Engelse cultuur en de manier

van zakendoen, is dat de focus erg op de persoon

is gericht”, vervolgt Noordzij. “Zo staan wij met

naam en toenaam in de volmachtovereenkomst en

is Lloyd’s in het kader van de aanstelling bij ons op

bezoek geweest om zelf met onze acceptanten en

schadebehandelaars te praten. Wat ons betreft een

prima aanpak, aangezien de aanwezige kennis op die

manier daadwerkelijk kan worden getoetst. Anderzijds

vonden onze mensen dit ook een interessante erva-

ring. Dit neemt niet weg dat het alles bij elkaar een

intensief traject was waarvoor we op voorhand ook

gewaarschuwd waren.” “Maar als we zouden slagen,

zo werd ons verteld, dan zouden we ook goud in han-

den hebben”, vult Halma aan. “En dat klopt. Gelukkig

hebben wij fantastische ondersteuning van Lloyd’s

Benelux gekregen in de persoon van directeur Ralph

van Helden en ook aan onze makelaar in Londen heb-

ben we veel te danken.”

Belangrijk in het hele traject, was ook dat Noordzij

binnen de organisatie grotendeels voor dit traject was

vrijgemaakt. Bovendien had hij vanuit zijn zakelijk

verleden reeds de nodige ervaring met Lloyd’s waar-

door hij over goede ingangen beschikte en ‘last but

not least’ spreekt hij vloeiend Engels, wat uiteraard

meer dan wenselijk was.

WAAROM LLOYDS?SAA (letterlijk vertaald: Samenwerkende Assurantie

Adviseurs) is voortgekomen uit de 35 jaar geleden

opgerichte Rombouts Adviesgroep. Bijzonder voor de

omvang van het bedrijf is dat SAA volledig particulier

eigendom is en daardoor volledig onafhankelijk is.

Als Lloyd’s coverholder springt SAA nadrukkelijk in de

gaten die nu in de bestaande dekking vallen.

“Zakelijk willen we echter nog

meer het verschil gaan maken”

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Lijn achtergrond_wit.pdf 1 17-3-2015 14:18:05

september 2017 | www.nvga.org | 25

Vandaag nieuwe inzichtenMorgen nieuwe richting

Ons ervaren team van consultants helpt intermediaire organisaties met hun koers voor de toekomst. Dat begint met een scherpe analyse van de identiteit van jouw kantoor en een helder toekomstbeeld. Het helpt je krachtige keuzes te maken, nieuwe wegen in te slaan en voorop te lopen. Verwacht geen dikke rapporten, maar concrete plannen, programma’s en workshops. Ook toekomstgericht ondernemen? Kijk op www.voorzie.nl.

Voorzie is een initiatief van

7229A-17-08

onderzoeken we de mogelijkheden om via Lloyd’s een

uitgebreid pakket op mkb-niveau samen te stellen.

Ook weer met als uitgangspunt dat een dergelijk

pakket niet via de Nederlandse markt kan worden

aangeboden.” “Onze Lloyd’s volmacht heeft voor

de Nederlandse risicodragers geen consequenties”,

benadrukt Halma. “Alles wat we als SAA aan speciale

producten hebben en waar de volmachtgevers vanaf

willen, daarvoor willen we alternatieve USP’s aan

onze klanten aanbieden. We willen onderscheidend

blijven. De ontwikkelingen in de markt dwingen ons

hierop voor te sorteren.”

TYPE VOLMACHTTreedt een volmachtgever in Nederland doorgaans op

als een echte achterwacht, bij een Lloyd’s volmacht

is dat anders. Halma: “Als Lloyd’s coverholder treed je

volledig zelfstandig op.” “Het is in feite omgedraaid”,

legt Noordzij uit. “Nu moeten wij een ‘acceptance

guideline’ schrijven met daarin onze acceptatiecrite-

ria, de uitzonderingen en hoe we daar bijvoorbeeld

mee omgaan. Afwijken kan uitsluitend met een goed

onderbouwde motivatie. Je bent dus als het ware de

risicodrager zelf. Vanwege de wederzijdse ambitie

hebben wij een brede volmacht van Lloyd’s gekregen.

We zijn begonnen met het agrarische pakket en heb-

ben het Benelux-dekkingsgebied recent met Duitsland

uitgebreid. Op dit moment zijn we zoals gezegd ook

met andere producten bezig voortkomend uit de

behoeften van onze klanten. Zo zijn we ook aan het

onderzoeken in hoeverre we het overstromingsrisico

in Nederland kunnen afdekken door dit op te nemen

in onze inboedelverzekering. Hierover zijn we met een

partij binnen onze Lloyd’s volmacht in gesprek.”

Noordzij noemt de uitbreidingen binnen de branches

brand, aansprakelijkheid en transport waarover SAA

momenteel in onderhandeling is met Lloyd’s. “En een

eigen mkb-pakket.”

Bij Lloyd’s zijn zo’n tachtig syndicaten aangesloten.

Hoewel SAA toegang heeft tot al deze syndicaten,

heeft zij ervoor gekozen om met één syndicaat te

starten. Wereldwijd is dat een van de grootste verze-

keraars waar SAA alles kan onderbrengen.

COLLEGA-GEVOLMACHTIGDENDe belangrijkste voorwaarden om voor een volmacht

van Lloyd’s in aanmerking te komen, zijn volume (een

paar miljoen) en kwaliteit.

“Lloyds pretendeert een hoge standaard te hanteren

en ze zien er kritisch op toe dat partijen zich daar ook

aan houden”, geeft Halma aan. “Dat moet je kunnen

waarmaken. Met onze volmacht lopen we weliswaar

op de muziek vooruit, maar vele partijen zijn aan

het onderzoeken hoe te internationaliseren. Zelf

OVER SAA VERZEKERINGENSamenwerkende Assurantie Adviseurs, kortweg

SAA, is een allround en leidende speler in de

assurantiemarkt. Vanaf de oprichting in 1982

is er als onafhankelijk intermediair gestaag ge-

werkt aan verdere groei en professionalisering.

Mede door de vele samenwerkingsverbanden

behoort SAA tot de top tien assurantie-onder-

nemingen in Nederland.

In totaal beschikt SAA over twintig volmach-

ten. Daarnaast heeft zij een aanstelling met

praktisch alle overige in Nederland actieve

verzekeraars en met een groot aantal in

het buitenland actieve verzekeraars. Dit

betreft circa 150 verschillende aanstellingen.

Grote en/of complexe risico’s worden op de

Nederland assurantiebeurs ondergebracht en

indien nodig via de Engelse, Duitse of Japanse

assurantiebeurs. SAA biedt het hele palet

aan risico-inventarisatie, verzekeringen en

financiële dienstverlening, zijnde: pensioenen,

hypotheken, financieringen, verzekeringen en

financiële planning. Ook treedt SAA op als ser-

viceprovider. Onderdelen als administratie, ICT,

marketing, schadebehandeling en klantcontact

kan aan SAA worden uitbesteed

Arjan Halma: “Alles wat we als SAA aan speciale

producten hebben en waar de volmachtgevers

vanaf willen, daarvoor willen we alternatieve

USP’s aan onze klanten aanbieden.”

Rob Noordzij: “Deze volmacht

heeft alles te maken met de

ontwikkeling dat volmachtgevers

zich uit de markt terugtrekken,

voorwaarden meer en meer

gestandaardiseerd worden en

‘specials’ worden ingetrokken.”

vinden we het een interessant proces dat we hebben

doorlopen. Nu kunnen we ons echt concentreren op

de producten waaraan onze klanten behoefte heb-

ben. Ook kunnen collega-gevolmachtigden met ons

samenwerken wat we als ‘provider’ al gewend zijn om

te doen.”

26 | september 2017 | www.nvga.org september 2017 | www.nvga.org | 27

Als Chinees staatsbedrijf is China Taiping een kapitaalkrachtige verzekeraar

die sinds 1993 actief is op de Nederlandse markt. Martin Berrevoets (57),

verantwoordelijk voor alle commerciële activiteiten bij deze buitenlandse

toetreder, heeft een duidelijk doel voor ogen. “Ik kan morgen iets lanceren

wat de hele markt op zijn kop zet, maar dat is niet wat ik ambieer. Ik wil een

gezond bedrijf neerzetten dat structureel goed loopt en behapbaar uitgroeit tot

een middelbare speler in volmachtland.” De inkrimpende capaciteit biedt hier

volgens hem goede kansen voor.

TEKST Irene Okkerman, Irenergy

Martin Berrevoets streeft win-winsituatie na

China Taiping wil middelgrote volmachtspeler worden

Bij staatsverzekeringsbedrijf China Taiping, dat in

1929 is opgericht, werken zo’n 330.000 mensen.

Dusdanig groot dat het er in de praktijk op neerkomt

dat iedere Chinees is verzekerd bij China Taiping of

niet. Een alternatief is er niet. Het Europese hoofd-

kantoor, waar zo’n 55 mensen werken, is gevestigd

in Londen. En naast het kantoor in Manchester

met zo’n 6 mensen, is Nederland als ‘branch office’

het enige andere kantoor in Europa. China Taiping

(voorheen China Insurance) zetelt sinds 1993 in het

immense bedrijfsverzamelgebouw Willemswerf aan

de Rotterdamse Boompjes. Met de komst van Martin

Berrevoets in 2015 groeide het aantal volmachten

van 3 naar 12 volmachten (verspreid over Nederland)

en het aantal medewerkers van 3 naar 7.

De portefeuille bestaat voor 95% uit brand en voor

5% uit aansprakelijkheid. China Taiping is zowel

actief op de volmacht- als op de coassurantiemarkt

en is lid van het Verbond van Verzekeraars en van de

Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs.

Binnen de volmachtmarkt opereert ze vooral binnen

de segmenten horeca, vastgoed, midden- en klein-

bedrijf en Verenigingen van Eigenaren. Binnen de

coassurantiemarkt kent zij een bredere tekening.

(FINANCIËLE) POSITIERas-Amsterdammer Berrevoets begon in 1979 als

vakantiekracht bij AGO (de rechtsvoorganger van

AEGON) waar hij voornamelijk op de assurantie-

beurzen werkte. Na 17 jaar, laatstelijk als acceptant

brand, maakte hij voor een periode van 6 jaar de

overstap naar Reaal (en haar dochters). Het opzet-

ten van een beursafdeling en betrokkenheid met

volmachten behoorden daar tot zijn voornaamste

werkzaamheden.

Als ‘underwriter property’ was hij tot slot 12 jaar bij

Generali binnen het brandsegment actief. Daarna

was het moment aangebroken dat hij zijn kennis

en kunde in een ander vat wilde gieten en echt het

verschil wilde gaan maken, maar niet bij een tradi-

tionele partij. Het was China Taiping die hem deze

nieuwe uitdaging bood.

Berrevoets: “Het feit dat ik al zo lang in verzeke-

ringsland rondloop, betekent dat ik kennelijk iets

goed doe. In de bijna 38 jaar dat ik werkzaam ben

binnen de volmacht- en coassurantiemarkt heb ik

een enorme dosis kennis opgebouwd wat prettig

sparren is. Als ‘Head of Business Development’ ben ik

verantwoordelijk voor alle commerciële activiteiten

en kan ik snel aangeven of we iets wel of niet

verzekeren. Ik heb daar een behoorlijke invloed op.

We doen eigen tekening en we hebben onze eigen

herverzekeringsconstructie via A-rated herverzeke-

raars. Dat is allemaal via Londen geregeld.”

Voordat Berrevoets aantrad, had hij zich goed

verdiept in de solvabiliteits- en liquiditeitspositie

van het bedrijf. “Ik heb een naam in de markt hoog

te houden, dus uiteraard heb ik daar als eerste naar

gekeken. China Taiping is een vrij rijke club omdat

zij een staatsbedrijf is. Haar solvabiliteitsgraad ligt

rond de 700 wat best hoog is voor een verzekeraar.

Belangrijk voor ons als ‘branch office’, maar zeker

ook voor onze relaties is het feit dat China Taiping

financieel garant staat voor alle activiteiten die in

Europa plaatsvinden.”

ZELFSTANDIG VERZEKERAARIn het kader van de Brexit onderzoekt China Taiping

de mogelijkheden om als ‘zelfstandig’ verzekeraar

in Nederland verder te gaan. Momenteel worden

daartoe gesprekken met DNB gevoerd. “Mogelijk zul-

len we in dat geval nog meer mensen moeten aan-

nemen”, geeft Berrevoets aan. “Ook zullen we dan

wellicht met eigen voorwaarden en eigen producten

gaan werken. En misschien gaan we zelfs in ‘auto’.

Wie weet wat de volgende stap zal zijn. Niettemin,

indien we als zelfstandig verzekeraar gaan opereren,

brengt dat nieuwe mogelijkheden met zich mee.”

De portefeuille van China Taiping bestaat voor

95% uit brand en voor 5% uit aansprakelijkheid.

“Nieuwe spelers zijn altijd welkom,

zeker nu diverse partijen zich uit de markt terugtrekken”

Samenwerking tussen bedrijfsleven en ROC succesvol

Finance Academy biedt unieke kweekvijver van vakmensen

september 2017 | www.nvga.org | 2928 | september 2017 | www.nvga.org

BEHAPBARE GROEIKansen ziet Berrevoets eveneens als het gaat om

capaciteit. “Nieuwe spelers zijn altijd welkom, zeker

nu diverse partijen zich uit de markt terugtrek-

ken. Uiteraard moet je wel scherp blijven. Partijen

stoppen immers niet voor niets met bepaalde zaken,

maar dat er ruimte is voor groei is evident. We zijn

niet voor niets in 2 jaar tijd naar 12 volmachten

gegroeid.” Deze groei moet volgens de goedlachse

Berrevoets echter wel behapbaar blijven. In het

door hem geschreven vijfjarenplan gaat hij uit van

een groei van 2 à 3 volmachten per jaar. “Het zou

sneller kunnen, maar het opstarten en begeleiden

van nieuwe volmachten moet zorgvuldig gebeuren.

Daarbij kiest China Taiping duidelijk voor een aanpak

gericht op de lange termijn.”

Hoe de beoogde groei het best gerealiseerd kan

worden, is volgens Berrevoets deels afhankelijk van

hoe de markt zich ontwikkelt. “Er is veel beweging.

Zo is AEGON vorig jaar gestopt met haar beurs- en

volmachtactiviteiten en is Delta Lloyd recent over-

genomen door NN Group. Met het oog daarop gaan

we ons naast het zakelijke segment nu ook meer

concentreren op het particuliere segment omdat wij

daarin potentie zien. Daarnaast moet ik het vooral

van mijn bestaande netwerk hebben. Zeker in het

begin benaderde ik relaties actief met de vraag waar

zij behoefte aan hadden. Tegenwoordig benaderen

relaties mij ook zelf met de vraag of ik iets voor

hen kan betekenen. Wat mijn kracht is? ‘Afspraak is

afspraak’ en ik reageer en beslis snel. ‘Nee’ is ook een

antwoord, maar het gaat erom dat je zo ‘nee’ zegt,

dat partijen de volgende keer weer bij je aankloppen.

Ook probeer ik op de stoel van de ondernemer te

gaan zitten om samen oplossingen te creëren. Daar

is zeker ook behoefte aan.”

PERSOONLIJKE DRIJFVERENBerrevoets benadrukt dat China Taiping de markt wil

stabiliseren en geen prijsvechter is. “Natuurlijk pro-

beren we met ‘de grote jongens’ mee te doen, maar

uiteindelijk zal je het niet gaan redden als je puur op

prijs concurreert. We gaan nadrukkelijk voor de lange

termijn en natuurlijk is de prijs daarbij belangrijk.

Echter, de winstgevendheid nog meer, want daarop

worden we uiteindelijk afgerekend.”

De commerciële China Taiping-man ziet zichzelf als

een verzekeraar die zich inhoudelijk met de zaken

bezighoudt. “Dat vind ik ook het leukste. Ik zou niet

alleen maar willen managen. De directie in Londen

bestaat uitsluitend uit Chinezen met wie ik een

goede band heb opgebouwd. Er is sprake van weder-

zijds vertrouwen. Ook hebben ze gevoel bij volmacht

en ze bieden alle mogelijkheden om te groeien. In

volmachtland willen we graag een middelgrote

speler worden die samenwerkt met mooie partijen

waarbij we gezamenlijk kijken naar oplossingen en

dus een win-winsituatie voor beiden creëren.”

Plezier is één van Berrevoets’ USP’s zoals hij zelf zegt.

“Dat komt misschien wel door mijn Amsterdamse

geaardheid. Ik ben een sociaal persoon. Ook zie ik

overal kansen en daarom ben ik in deze club gestapt.

Vroeger was ik een talentvolle voetballer, maar ik

Martin Berrevoets: “Naast het zakelijke segment gaan we ons meer concentreren op het particuliere segment

omdat wij daarin potentie zien.”

heb het nooit tot het betaalde voetbal weten te

schoppen. Het zou daarom extra mooi zijn als er op

mijn pensioengerechtigde leeftijd een China Taiping

van formaat staat. Totstandgekomen met behulp

van mijn volmachtrelaties waarin ik jarenlang heb

geïnvesteerd en aan wie China Taiping nu een dienst

bewijst door capaciteit te bieden. Daarmee zou voor

mij de cirkel rond zijn en zou dat voor mij een kroon

op mijn werk betekenen.”

André Vendrig, algemeen directeur van Verheul Assurantiën

(waar Verheul Assuradeuren onderdeel vanuit maakt) is mede-oprichter

van de Finance Academy. Hij gelooft in ‘eigen kweek’. Eigenlijk wil hij

uitsluitend mensen beginnend in het vak aannemen. Enerzijds omdat zijn

kantoor er onvoldoende in slaagt om mensen van buitenaf duurzaam in

te zetten en anderzijds omdat het eigen kweek-concept dat de Finance

Academy biedt, succesvol is. “Al onze teamleiders zijn via ‘eigen kweek’

binnengekomen. We investeren hier dan ook met volle overtuiging in.”

TEKST Irene Okkerman, Irenergy

Foto’s: Druktemaker Media in Den Helder

30 | september 2017 | www.nvga.org september 2017 | www.nvga.org | 31

De Finance Academy is voortgekomen uit het feit dat

een ontevreden ondernemer acht jaar geleden con-

tact zocht met het Regionaal Opleidingencentrum

(ROC) Kop van Noord-Holland. “In een middag tijd

is de basis voor dit concept gelegd, vertelt Aad de

Wit, voorzitter van het College van Bestuur van

deze ROC. “Het uitgangspunt is en was een nauwe

samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs.

Omdat onderwijs in essentie altijd een beetje achter

loopt op wat het bedrijfsleven aan vernieuwing ont-

wikkelt, is de input uit het bedrijfsleven ongelooflijk

belangrijk. De Finance Academy biedt mbo-opleidin-

gen op niveau 4 aan - het hoogste niveau – waar

nog eens een plus aan wordt toegevoegd. Aan de

respectievelijke opleidingen Assistent-accountant

en Banken & Insurance is recent een derde

opleiding toegevoegd, namelijk die van Juridische

Dienstverlening. Doordat dit in z’n totaliteit meer

leerlingen aantrekt, is het de verwachting dat dit per

richting een hogere aanwas zal opleveren.”

UNIEK CONCEPTHet unieke van het concept is volgens De Wit dat

niet gekozen is voor een standaard programma, zoals

de wetgever dat voorschrijft, maar voor exclusievere

opleidingen.

“Op basis van de wensen die het bedrijfsleven heeft

aangegeven om een aanstaand werknemer zo

interessant mogelijk voor hen te maken, is een plus

aan de opleiding toegevoegd. Eén van die belangrijke

plussen is dat iedereen in het eerste jaar de module

Wft-Basis volgt. Bij de richting Bank & Insurance

worden nog meer Wft-modules aangeboden (zie

kader, red.). Dit maakt de leerlingen zeer gewild voor

het bedrijfsleven, ook voor bedrijven die eigenlijk

voor hbo-niveau opteren. Andersom is het ook een

goede opleidingen voor mensen die eigenlijk naar

het hbo willen, maar dat te abstract en theoretisch

vinden.”

Inmiddels participeren 25 – vrij grote en profes-

sionele - partijen in de Finance Academy. Voor een

instapfee van 7.500 euro ontvangen ze een certifi-

caat van eigenaarschap en kunnen ze door middel

van een zetel in een stuurgroep invloed uitoefenen

op de gang van zaken. Ook kunnen bedrijven tegen

een aparte fee een stagiair inhuren. Zij worden in

dat geval business partners van de Academy. Het

concept staat voor iedereen open.

De Finance Academy is ook opgericht om de

‘ontgroening’ in de Kop van Noord-Holland tegen

te gaan. De opleidingen die de Academy aanbiedt,

moeten voorkomen dat jongeren naar de stad trek-

ken om dergelijke opleidingen daar te volgen en daar

vervolgens ook te gaan werken.

BREDE BASISOPLEIDINGAndre Vendrig, afkomstig van Randstad, is sinds

vijftien jaar algemeen directeur van het 45 mede-

werkers tellende Verheul Assurantiën. Een allround,

regionaal assurantiekantoor dat verspreid over vier

vestigingen opereert en over vijf huisvolmachten

beschikt. Vendrig is één van de actieve participanten

van de Finance Academy. Voor het opzetten van de

Academy maakte hij destijds een halve tot een hele

dag in de week vrij. Sinds een kleine vier jaar is hij

bestuurslid van de Academy en vindt hij de daarmee

gepaard gaande tijdsbesteding prima in te passen

in zijn dagelijkse werkzaamheden. “Maar je bent

nooit klaar met innoveren. De laatste noviteit is de

introductie van een breed basisjaar. Om te voorko-

men dat leerlingen in of na het eerste jaar uitvallen

– want dan is het risico het grootst – hebben we

een financieel, juridisch en administratief basisjaar

ofwel een breed eerste jaar ingevoerd. Voor die tijd

moest de leerling meteen voor een richting kiezen,

maar dan veronderstel je nogal wat kennis en gevoel

voor zo’n specifieke keuze. Mocht het beroepsbeeld

bijvoorbeeld bij de leerling niet helemaal duidelijk

zijn, dan heeft hij baat bij een breder basisjaar.

Verondersteld mag worden dat hij na dit jaar over-

tuigder voor een richting kiest.”

Voor aanvang van de opleiding en keuzerichting

krijgen leerlingen een intake- en capaciteitentest en

respectievelijk een sollicitatiegesprek bij een van de

deelnemende bedrijven (participanten).

De Wit: “Omdat wij leerlingen graag een zo breed

mogelijk leeraanbod doen, ligt het aanbieden van

testen best gevoelig binnen de ROC’s. Echter, op

aanbeveling van het bedrijfsleven hebben we dit toe-

gevoegd aan het concept dat succesvol blijkt te zijn.

Het overgrote deel van de leerlingen die doorgaat

naar het tweede jaar rondt de opleiding namelijk

goed af en krijgt een baan.”

ADOPTIE“Een belangrijke wens van ons was ook om de

leerling eerder te zien”, vervolgt Vendrig. “Voor het

stageverlenend bedrijf is het belangrijk te weten of

de leerling binnen het bedrijf past en of hij voldoet

aan de kwaliteiten die het bedrijf stelt. Uiteraard

ook in het belang van de leerling zelf. Als de leerling

snel wordt geconfronteerd met de praktijk, dan

ontdekt hij wat het vak zelf inhoudt. Naar aanleiding

hiervan heeft de Finance Academy het zogeheten

adoptiemodel ingevoerd. Als het klikt tussen bedrijf

en leerling adopteert het bedrijf de leerling voor de

duur van de opleiding (in totaal drie jaar).

Vendrig is blij met dit model. “Los van het feit dat

de leerling een inhoudelijker stage krijgt, hoeft het

stagebedrijf minder te switchen tussen stagiaires.

Het voordeel van de combinatie van werken en leren,

is bovendien dat het leren wordt vergemakkelijkt

doordat de lesstof meer tot de verbeelding spreekt

en dat dit tegelijkertijd ook het werk ten goede

komt. Verder bezoeken de leerlingen in het eerste

jaar veel bedrijven en instanties waarmee zij later

te maken krijgen, zoals de toezichthouders AFM en

DNB. Dit geeft hen een completer beeld van het vak

dat zij gaan doen. ”

DUURZAAMHEID IN SAMENWERKINGVendrig: “Je investeert in elkaar: ROC in het bedrijfs-

leven en vice versa. Gaande de rit kom je een aantal

dingen tegen, zoals een leerling die niet op z’n plek

is, maar als je met elkaar in gesprek blijft, los je dat

op. Voor ons is de Finance Academy een goede route

om aan vakmensen te komen. Eigenlijk wil ik alleen

nog mensen beginnend in het vak aannemen.” Zijn

ervaring is dat mensen van buitenaf, bijvoorbeeld

afkomstig van een verzekeraar, allemaal na een

aantal jaren weggaan. Kijkt hij naar de mensen die

binnen zijn bedrijf succesvol zijn, dan zijn dat vooral

de mensen uit eigen kweek. “Al onze teamleiders zijn

via die route binnengekomen.”

Bestuursvoorzitter De Wit onderstreept deze visie.

Daarnaast vindt hij dat bedrijven hun (maatschappe-

lijke) verantwoordelijkheid moeten nemen en bereid

moeten zijn in vakmensen te investeren, vooral

ook op de lange termijn. “In mindere tijden laten

bedrijven de ROC’s vaker links liggen. Nu de markt

aantrekt, word ik de hele dag bestookt of ik iets voor

hen kan betekenen. Duurzaamheid in samenwerking

is een groot goed, in voor- en in tegenspoed.”

RESULTAATVolgens Vendrig moet het investeren in vakmensen

onderdeel zijn van het strategisch personeelsbeleid.

“Sinds de start hebben we continu tussen de 4 en

6 stagiaires gehad, verspreid over het 1e, 2e en 3e

jaar. Ofwel van de richting ‘Bank & Insurance’ ofwel

van de richting ‘Assistent-accountant’. Van dit aantal

blijven er jaarlijks 1 à 2 over. Dus dat is het eigen

kweek-verhaal. Dan hebben we ze ruim 2 jaar gezien

en aan het eind van die periode weten we of we met

elkaar door willen.”

Van de kandidaten die niet blijven zegt Vendrig

eveneens profijt te hebben. “Het betreffen mee-

werkstages, waarbij de leerlingen wel opdrachten

en projecten krijgen, maar geen scriptie hoeven

te schrijven. Na een paar weken zijn de leerlingen

ingewerkt en weten ze hoe de hazen lopen. Ze kun-

nen dan nuttig werk doen. Ondanks dat er veel is

geautomatiseerd, is er altijd werk te doen. Bovendien

zijn ze snel inzetbaar dankzij de Wft-modules die

ze hebben gevolgd en vaak nog volgen. Ze kunnen

klanten telefonisch te woord staan en snel opscha-

len. De stagiaires worden behandeld als volwaardige,

toekomstige collega’s. Vanaf dag één doen ze mee.

Het is onze bedrijfsschool. Zo voelt het. Sinds de

vijf jaar dat we dit doen, hebben we zeven jongeren

in dienst genomen. Tot volle tevredenheid van alle

partijen.”

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Lijn achtergrond_wit.pdf 1 17-3-2015 14:18:05

VOORMALIG LEERLINGEN AAN HET WOORDMelanie van der Holst (links) en Hadassa Berchmans rondden de Opleiding Bank & Insurance van de Finance

Academy met succes af. Inmiddels zijn ze 2 respectievelijk 3 jaar in dienst bij Verheul Assurantiën. Melanie als

verzekeringsadviseur en Hadassa als medewerker volmacht.

Het was vooral de combinatie werken en leren die de voormalige leerlingen aan de opleiding aansprak. Hadassa:

“Op deze manier kun je gelijk praktijkervaring opdoen. De extra uitdaging was het behalen van de Wft-modules. Je

moet van leren houden, want het is een stevige opleiding.” Melanie voegt daaraan toe: “Het vak moet je echt liggen.

Niemand vindt het leuk voor de Wft te blokken, maar je moet doorzetten want de praktijk is natuurlijk uiteindelijk

het leukst.”

Melanie behaalde tijdens de opleiding het diploma voor de Wft-modules Basis, Schade Particulier, Schade MKB en

Consumptief Krediet. Hadassa zelfs nog 2 diploma’s meer, namelijk voor Wft-Inkomen en Wft-Vermogen.

In hun functie vinden ze het vooral fijn hun vakkennis in de praktijk te brengen en van betekenis voor de klanten

te kunnen zijn. Ze hebben het goed naar hun zin bij Verheul Assurantiën en krijgen volop gelegenheid zich te

ontwikkelen.

FINANCE ACADEMYDe Finance Academy is een initiatief van ruim

25 vooraanstaande werkgevers uit de accoun-

tancy, het bank- en verzekeringswezen en de

juridische dienstverlening in Noord-Holland-

Noord. Het doel is het opleiden van jongeren

op mbo+-niveau voor de financiële sector in

Noord Holland. In samenwerking met ROC

Kop van Noord-Holland is deze bedrijfsschool

opgericht.

Op deze wijze werken de participerende

bedrijven aan nieuwe instroom en willen zij

daarnaast talentvolle jongeren behouden voor

de regio.

De participerende bedrijven leveren gastdocen-

ten die borg staan voor een hoog praktijkgehal-

te van de opleiding. Met de Finance Academy

anticiperen ze op hun behoefte aan adequaat

geschoold personeel in combinatie met onder

andere de deskundigheidseisen volgens de Wet

Financieel Toezicht (WFT).

Onderstaande externe diploma’s maken onder-

deel uit van de opleiding:

- WFT Basis

- WFT Schade Particulieren

- WFT Schade MKB

- WFT Vermogen

- WFT Consumptieve kredieten

Aad de Wit: “Op basis van de wensen die het

bedrijfsleven heeft aangegeven om een aanstaand

werknemer zo interessant mogelijk voor hen te

maken, is een plus aan de opleiding toegevoegd.”

André Vendrig: “Het voordeel van de combinatie

van werken en leren, is bovendien dat het leren

wordt vergemakkelijkt doordat de lesstof meer tot

de verbeelding spreekt en dat dit tegelijkertijd ook

het werk ten goede komt.”

“Eén van die belangrijke

plussen is dat iedereen in het

eerste jaar de module Wft-

Basis volgt”

“Dit maakt de leerlingen zeer

gewild voor het bedrijfsleven,

ook voor bedrijven die eigenlijk

voor hbo-niveau opteren”

32 | september 2017 | www.nvga.org september 2017 | www.nvga.org | 33

FOUTEN VOORKOMENVeel taken in het nieuwe Werkprogramma komen

overeen met de vragen in SAGA, maar er zijn ook

nieuwe taken. Ze gaan wél verder dan het oude

SAGA. Voorheen deed je bijvoorbeeld controles op een

stapel acceptatiedossiers en was het voldoende als je

de resultaten van je controles vastlegde. Nu moet je

ook vermelden wat je gedaan hebt om fouten in het

vervolg te voorkomen.

Nieuwe taken vind ik wat lastiger en daarvan staan

er nog wel een paar open. Vooral die waarvoor nog

procedures moeten worden beschreven, of waarvan

de huidige werkwijze niet meer overeenkomt met

de bestaande beschrijving.

PRIMA INSTRUMENTEen groot aantal verzekeringsmaatschappijen be-

steedt aandacht aan het nieuwe Werkprogramma.

In het voorjaar kregen wij verschillende auditcon-

troles, waarbij regelmatig de vraag werd gesteld

of we al begonnen waren en of ze eens mochten

kijken wat we al gedaan hadden. Ook lees ik artike-

len over dit onderwerp in de diverse nieuwsbrieven.

De verzekeraars proberen duidelijk de urgentie aan

te geven en ik vind dat logisch. Het is een goede

stok achter de deur om met het Werkprogramma

te starten.

Natuurlijk kosten de controles veel tijd, maar voor

een goede bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat

je controles uitvoert én dat je die goed registreert.

Ik adviseer de NVGA-leden dan ook om er gewoon

aan te beginnen en er wekelijks tijd voor in te plan-

nen. Wacht je te lang, dan kan de hoeveelheid werk

vies tegenvallen.”

Ramona Tuk, Volmachtbeheerder Heinenoord Assuradeuren

“Nieuw Werkprogramma is verbetering”“Hoewel ik positief was over SAGA, vind ik het

nieuwe werkprogramma echt een verbetering.

Bij SAGA hoefde je weliswaar minder vragen te

beantwoorden, maar moest je ook op andere

plekken nog lijstjes invullen en stukken uploaden.

In het nieuwe Werkprogramma kun je op één

plek alle noodzakelijke controles vastleggen.

Het werk is daarmee overzichtelijker. Dat vind ik

prettig, al kan de hoeveelheid taken imponerend

overkomen.

Edith de Jonge-Weijers, Manager Volmacht bij Klap

‘Via AMIS kun je veel controleren’“Ik voer al meer dan twaalf jaar allerlei audit-

controles uit, zelfs voordat er sprake was van het

SAGA. Ik vind het goed én logisch om de contro-

les uit te voeren, je wilt tenslotte weten hoe het

werk wordt uitgevoerd. Ik pak deze taak dan ook

uiterst serieus op: al mijn bevindingen leg ik vast

in een Excel-document en ik voeg zoveel mogelijk

schermprintjes als bewijs toe. Soms voelt dat wel

een beetje kinderachtig, maar het wordt altijd

zeer gewaardeerd.

Ik ben begonnen met de openstaande taken op te

pakken die in SAGA ook al voorkwamen. Ik open

zowel het oude SAGA als het nieuwe Werkprogramma

en vergelijk de omschrijving van de taak. Ik kijk welke

procedures toen van toepassing waren en welke

bewijslast we destijds hebben geüpload. Vervolgens

zet ik het op de juiste manier over in het nieuwe

Werkprogramma.

DRAAITABELLENVoor mijn audits werk ik veel met AMIS, het

Management Informatie Systeem van ANVA. Ik vind

dat een hele fijne basisbron om risicobeheer te doen.

Als je goede filters instelt, kun je controleren of er ne-

gatieve of nul-reserves zijn. Je kunt polissen uitkiezen

waarvan je op voorhand het vermoeden hebt dat er

iets fout kan gaan. Je kunt de wijzigingsredenen op

mutaties terugvinden, net als polissen waar geen pro-

visie geboekt is. Zo heb ik een flink aantal standaard

draaitabellen, die ik gebruik voor mijn controles.

Eén keer per kwartaal voer ik een polis- en schadeau-

dit uit. Ik kijk dan naar diverse aspecten. Bij een au-

toverzekering controleer ik bijvoorbeeld of Roy-data

en de aanmelding bij het RDW goed is gegaan, of de

premie juist is, of de provisie is verwerkt, in hoeveel

dagen de polis is opgemaakt, etc.. Op die manier pak

je in één klap een stuk of tien onderdelen die je voor

je controle moet vastleggen.

Voor een stuk of vijf taken vraag ik bij collega’s

informatie op. Zo vraag ik onze controller om aan

te tonen dat de afdracht van de assurantiebelasting

tijdig betaald is en onze ANVA-beheerder vraag ik

te controleren of de premieprolongatie tijdig heeft

plaatsgevonden. Ik krijg dan schermprintjes van het

bankafschrift en de prolongatie, die ik vervolgens

upload in het dashboard.

WENNENIk moet eerlijk bekennen, dat ik nog wel een beetje

moeite heb met het nieuwe Werkprogramma. De

omschrijving van de taken is best cryptisch, waardoor

ik soms niet weet wat ik moet aantonen. Verder zou

het fijn zijn als de wijze waarop je de audits moet

vastleggen meer aansluit bij de praktijk. Ik kijk bij een

polisaudit naar meerdere aspecten, maar veel van de

zaken die ik controleer staan als aparte taak in het

dashboard. Hierdoor moet ik bij al die verschillende

taken steeds hetzelfde Excel-document uploaden.

Het zou mooi zijn als die taken in het dashboard bij

elkaar staan, want nu staan er soms wel vijftig taken

open, terwijl ik na één polisaudit zo tien taken kan

wegstrepen.

Het nieuwe Werkprogramma is waarschijnlijk ook een

kwestie van wennen ten opzichte van het vertrouwde

SAGA. En het uitvoeren van de auditcontroles blijft

hoe dan ook een noodzakelijke, maar nuttige activi-

teit.”

Voortgang implementatie Werkprogramma Risicobeheersing VolmachtenOnlangs heeft de NVGA een enquête gehouden onder de NVGA-leden om een indruk te krijgen van de mate waarin het

Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten (te vinden op www.volmachtbeheer.nl) bekend is en wordt gehanteerd.

Gebleken is dat er nog steeds leden niet of niet in voldoende mate met het Werkprogramma aan de slag zijn gegaan.

Onder andere wordt het ‘overgangsjaar‘ nog steeds als argument genoemd. Wij benadrukken nogmaals dat het

overgangsjaar slechts betrekking heeft op de accountantscontrole.

TEKST Martin Veldhuizen

Samengevat gelden de volgende verplichtingen:

• Een gevolmachtigd agent dient met

terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017

het Werkprogramma Risicobeheersing

Volmachten te gaan gebruiken. De aanslui-

ting financiële gegevens moet wel door de

accountant plaatsvinden.

• Over 2018 dient elke gevolmachtigd agent

het Werkprogramma en het accountant-

sprotocol te gebruiken, naast eventu-

ele andere verplichte controles vanuit de

accountant.

Het Werkprogramma kan niet vroeg genoeg

gestart worden. Hoe later men start hoe meer

werk de implementatie met zich meebrengt.

Uit de enquête zijn ook vragen en opmerkingen

voortgekomen. Deze worden meegenomen naar

de betreffende werkgroep van verzekeraars en

gevolmachtigden om zo snel mogelijk op diverse

onderdelen verbeteringen aan te brengen. Het is

zogezegd een dynamisch Werkprogramma.

Nogmaals roepen wij ieder NVGA-lid op

om het Werkprogramma Risicobeheersing

Volmachten voortvarend op te pakken. Het is

van essentieel belang dat de risicobeheersing

volmachten wordt verbeterd. Daar levert het

Werkprogramma, mits goed gehanteerd, een

belangrijke bijdrage aan.

Bestuur NVGA

ERVARINGEN NVGA-LEDENWij hebben contact gezocht met een aantal

volmachtmanagers bij kantoren die actief met

het Werkprogramma aan de slag zijn gegaan.

Hun ervaringen bespreken ze hier.

KLEINE STAP

dan het SAGA, hoewel het nog wel enkele schoon-

heidsfoutjes kent. Zo loopt het nog weleens vast

en staan sommige controletaken er dubbel in. Maar

het vormt beslist geen belemmering om ermee aan

de slag te gaan. Ik merk trouwens dat steeds meer

verzekeraars ons daartoe oproepen. Ook heb ik het

idee dat het animo binnen de volmachtmarkt om het

werkprogramma te gebruiken groeiende is.

Omdat wij al met het SAGA werkten, was het voor

ons een relatief kleine stap om het werkprogramma

te implementeren in ons controlesysteem. Wij hebben

de hulp ingeroepen van SVC en samen met hen veel

tijd gestoken in de werking van het programma en

de wijze waarop wij dit het beste konden vertalen

naar de praktijk. Gaandeweg dat traject raakte ik

steeds enthousiaster. Ik vind het sowieso belangrijk

om, naast de individuele dossiercontroles die op de

afdelingen zélf plaatsvinden, ook overall de processen

te controleren. Want er blijven altijd punten die voor

verbetering vatbaar zijn. Wij voeren eens per kwartaal

uitgebreide auditcontroles uit, bijvoorbeeld op afge-

wikkelde schadedossiers. Onze bevindingen bespreken

we vervolgens in het werkoverleg van de betreffende

afdeling.

INTRINSIEKE MOTIVATIEDe controles moet je in mijn ogen niet uitvoeren

omdat de verzekeraar dat van je verlangt, maar voor

je eigen bedrijf en je klanten. Die intrinsieke motivatie

is nodig om serieus met het Werkprogramma aan

de slag te gaan. Ik vind het zelfs essentieel voor

het voortbestaan van het volmachtbedrijf. Ieder

volmachtkantoor zou het Werkprogramma daarom

moeten zien als een kans om richting verzekeraars,

klanten, maar bijvoorbeeld ook de DNB te laten zien

dat je ‘in control’ bent. Doe je het alleen omdat de

verzekeraar het vraagt, dan torn je feitelijk aan het

bestaansrecht van het volmachtbedrijf. Vind je het

lastig? Ga eens te rade bij collega-volmachtbedrijven

om te kijken hoe zij het aanpakken. We kunnen elkaar

ook helpen!”

Johan van Gaalen, Volmachtmanager bij Centraal Volmachtbedrijf

‘Een kans om te laten zien dat je in control bent’“Het nieuwe Werkprogramma helpt ons om

op een zeer gestructureerde manier met onze

bedrijfsvoering aan de slag te gaan. Ik ben er erg

enthousiast over. Wij zijn voortdurend op zoek

naar hoe wij dingen beter kunnen doen. Het

werkprogramma helpt ons daar echt bij. Het is

een samenvoeging van bestaande controlemid-

delen als het SAGA, waar wij in het verleden

mee werkten, en controles die door verzekeraars,

accountants en auditoren werden uitgevoerd. Ik

vind het overzichtelijk, duidelijk en compleet.

Het werkprogramma is uitgebreider en kent meer

taken dan het SAGA. De controles op de procedures

én de werking daarvan moet je ook goed vastleg-

gen, waardoor je gedwongen wordt om de controles

serieus uit te voeren. Ook het onderdeel klantbelang

centraal krijgt meer aandacht dan voorheen. Het

Werkprogramma vind ik daardoor qua opzet beter

34 | september 2017 | www.nvga.org september 2017 | www.nvga.org | 35

Lagen de standpunten ten aanzien van het belo-

ningsdossier een aantal jaren geleden nog behoorlijk

uiteen, vandaag de dag is de samenwerking goed.

Volgens de twee respectievelijke Verbonds- en

NVGA-vertegenwoordigers Leo de Boer, Robert Otto

(Achmea), Ron Gardenier (UMG) en Patrick Heuts

(Centraal Volmacht Bedrijf) wordt er nu vooral geke-

ken naar de gemeenschappelijke belangen. En vooral

hoe die zo efficiënt mogelijk en met wederzijds

respect kunnen worden ingevuld. “We vormen samen

een keten met ieder zijn eigen rol. Gezamenlijk

moeten we ervoor zorgen dat die keten zo optimaal

mogelijk functioneert waarbij het voornaamste doel

het belang van de klant is.”

De vertegenwoordigers beamen dat de samenwer-

king goed is, er veel bereidheid is er gezamenlijk uit

te komen, maar er ook getracht wordt om ingeval

van verschillen die zo inzichtelijk mogelijk te maken,

zodat de juiste besluiten genomen kunnen worden.

Dat de verstandhouding niet altijd even goed is

geweest, schrijft De Boer mede toe aan het feit dat

partijen op het moment van de beloningsdiscussie

erg in de belangstelling van de toezichthouder en

daarmee de media stonden. “Je wordt dan als het

ware in die discussie meegetrokken. Hoewel we daar

nu uit zijn, wil dat niet zeggen dat deze discussie

voor altijd uit de lucht is, maar wij zullen deze zeker

niet aanwakkeren.”

Hoe is het overleg tussen het Verbond en de

NVGA gestructureerd?

Gezien de nauwe relatie tussen verzekeraars en

gevolmachtigden vindt er intensief overleg tus-

sen partijen plaats. Onderwerpen van overleg zijn

bijvoorbeeld: vakbekwaamheid, fraudebestrijding,

Sanctiewetgeving, datakwaliteit, de Voorbeeld

Samenwerkingsovereenkomst en het zogeheten

nieuwe normenkader.

Ron Gardenier: “De positie van werkgroepen is daar-

bij prominent. Zij bereiden dossiers dusdanig voor

dat die qua besluitvorming een hamerstuk vormen

voor het Bestuurlijk Overleg (BO) (zie kader, red.) dat

zo’n viermaal per jaar bijeenkomt. De kwaliteit van

de werkgroepvoorzitters is geborgd doordat zij gro-

tendeels zitting hebben in het Sectorbestuur Schade

danwel het NVGA-bestuur.” “De structuur is als het

ware doorvlochten”, vertelt De Boer. “Boven het BO

is er het Sectorbestuur Schade van het Verbond. En

in het Platform Volmachten hebben de directeuren

volmacht van verzekeraars zitting. Daar worden za-

ken vanuit verzekeraars voorbereid. Mochten zaken

escaleren en het BO er niet uitkomen, dan is het aan

het Verbondsbestuur om hierover een standpunt in

te nemen, maar dat is nog nooit gebeurd en het is

ook niet reëel te verwachten dat dit zal gebeuren.”

De verantwoordelijk- en bevoegdheden van al deze

overlegorganen zijn verankerd in een governance

statuut. De Boer: “We zijn verguld dat dit goed

beschreven is. Het is een professionalisering van

het Bestuurlijk Overleg dat past binnen de huidige

tijdsgeest waarbij toezichthouders erg op de zaken

letten.”

Welke resultaten worden met dit overleg

bereikt?

Hoewel de gesprekspartners van mening zijn

dat op alle hiervoor genoemde dossiers voort-

gang is geboekt, noemt Heuts de Voorbeeld

Samenwerkingsovereenkomst Volmacht (VSV) 2017

en de Voorbeeld-poolovereenkomst 2017 met naam

en toenaam. “Deze zijn in recordtempo tussen beide

partijen tot stand gekomen en daarmee illustra-

tief voor de goede samenwerking. Een belangrijke

aanpassing in de VSV is dat het Werkprogramma

Risicobeheersing Volmachten is opgenomen en bij de

poolovereenkomst zijn we erg blij met de verruiming

van de verlengingstermijnen van 2/1 naar 4/3 maan-

den waardoor er meer tijd beschikbaar is om bij een

opzegging van een poolaandeel door een verzekeraar

de benodigde capaciteit elders in te kopen.”

Over resultaten gesproken.

De vorige vraag nodigt uit het met elkaar te hebben

over de resultaten in het volmachtkanaal. Algehele

constatering daarbij is dat de resultaten in de vol-

machtmarkt nog altijd niet zuiver vergeleken kunnen

worden met die van de andere kanalen.

Gardenier: “Provinciale verzekeraars werken nage-

noeg niet met een VRA en dat is uiteindelijk wel de

risicostatistiek om bijvoorbeeld op wagenparkniveau

te beoordelen wat er binnen je portefeuille gebeurt.”

De NVGA-voorman is daarom van mening dat gepro-

beerd moet worden de data zowel op volmacht- als

op provinciaal niveau te verrijken om een genuan-

ceerd beeld te krijgen van welke actie je waar en

wanneer moet ondernemen. “Een zuivere vergelijking

is alleen mogelijk op basis van de schadequote. Die

kun je zuiver monitoren. Dit in tegenstelling tot

de combined ratio waarbij sprake is van toeslagen

voor IBN(E)R. Deze componenten verschillen per

verzekeraar waardoor er per definitie sprake is van

een ondoorzichtig speelveld. We moeten beginnen

met het vergelijken van de schadelast want daarin

zit de grootste pijn.”

In het verlengde daarvan merkt Heuts op dat leden

zich bewust zijn van de noodzaak kwaliteitsslagen

te maken en dit waar mogelijk doen. Hij spreekt de

hoop uit dat op basis van deze slagen het rende-

ment automatisch meelift. “Het kan niet zo zijn

dat deze investeringen niet van invloed zijn op het

“Mede vanwege de druk van de toezichthouders op het volmachtkanaal, is het van groot belang dat verzekeraars

en gevolmachtigden gezamenlijk optrekken en in staat zijn om dossiers gezamenlijk aan te pakken”, aldus

vertegenwoordigers van het Verbond van Verzekeraars en de NVGA. De huidige goede onderlinge verstandhouding en

het intensieve overleg tussen beide partijen leveren daaraan een belangrijke bijdrage.

In dit artikel een uiteenzetting van de overlegstructuur en de visie op actuele volmachtissues.

TEKST Irene Okkerman, Irenergy

Lagen de standpunten ten aanzien van het

beloningsdossier een aantal jaren geleden

nog behoorlijk uiteen, vandaag de dag is de

samenwerking goed.

NVGA en Verbond van Verzekeraars:

“Het belang om dossiers gezamenlijk aan te pakken, neemt alleen maar toe”

Patrick Heuts: “Bij de poolovereenkomst zijn we erg

blij met de verruiming van de verlengingstermijnen.”

36 | september 2017 | www.nvga.org september 2017 | www.nvga.org | 37

rendement.” De Boer beaamt dit voor zover er sprake

is van een één-op-één-koppeling. “Dan heb je dat

in de hand, maar op bijvoorbeeld het gebied van

hagelschade ligt dat anders.”

Volgens Otto waren de resultaten over 2016 in de

schademarkt heel slecht. Vooral motorrijtuigen en

hagel waren hier debet aan. De Boer is het hiermee

eens. “Achter die slechte cijfers zitten allerlei oorza-

ken. Sommige kun je in het Bestuurlijk Overleg be-

spreken, bijvoorbeeld daar waar het gaat om fraude.

Aan concurrentie kun en mag je niets doen, maar

het is goed te kijken naar structurele oorzaken van

bijvoorbeeld letselschade die de afgelopen periode

enorm is toegenomen.”

Kunnen verzekeraars en gevolmachtigden

(gezamenlijk) oplossingen aanreiken voor

terugdringing van de letselschadelast?

“Dit onderwerp heeft de volle aandacht van het

NVGA-bestuur”, geeft Gardenier aan. “Vooral in de

communicatie tussen verzekeraar en gevolmachtigde

kan er veel verbeterd worden. Als een gevolmach-

tigde een letselschadedossier aan de verzekeraar

overdraagt, is het vaak onduidelijk hoe zo’n dossier

zich ontwikkelt. Informatie-uitwisseling over

bijvoorbeeld de termijnen en letselschadecompo-

nenten, is vaak beperkt. Hoewel letselschades door

verzekeraars worden behandeld, maken die wel deel

uit van de portefeuille van de gevolmachtigde waar-

door het goed is daar een rol in te spelen. Aangezien

alle NVGA-bestuursleden bij elkaar een behoorlijke

letselschadeportefeuille vertegenwoordigen, zijn we

zelf gestart met een analyse op klantprofielniveau

en naar hoe een schade zich in de tijd ontwikkelt

(uitloop). Het doel is na te gaan of een patroon per

verzekeraar, per klantprofiel danwel qua letselscha-

decomponent kan worden vastgesteld. Aan de hand

van deze uitkomsten kunnen we gezamenlijk met

verzekeraars kijken of we tot oplossingen kunnen

komen.”

Hoe kijkt het Verbond aan tegen de

consolidatietrend bij verzekeraars?

Otto reageert daarop genuanceerd. “Volmacht sec is

vaak niet een overweging voor verzekeraars om wel

of niet samen te gaan. Het gaat vooral om schaal-

grootte en het samenvoegen van activiteiten.”

Volgens De Boer is de consolidatieslag een ‘fact

of life’. Hij vindt het volkomen logisch dat in een

volwassen markt met zware wet- en regelgevingsei-

sen en weinig verdiensten, consolidatie plaatsvindt.

“De levenmarkt is met miljarden achteruit gegaan en

ook de schademarkt kenmerkt zich al jaren door een

stabiel premie-inkomen. Je kan voor of tegen regen

zijn, maar op een gegeven moment is het wat het

is in de markt. Tegelijkertijd moet die consolidatie

natuurlijk niet gepaard gaan met een volledig gebrek

aan dynamiek. Daar is de klant zeker niet bij gebaat.

Ik snap de zorg van de NVGA, maar een ‘standstill’ op

volmachtcapaciteit is niet waarschijnlijk. Nederland

is een makkelijk land voor buitenlandse toetreders.”

Gardenier geeft op zijn beurt aan dat de NVGA deze

ontwikkeling niet kan negeren of mag onderschat-

ten. “Als vereniging moeten we er voor onze leden

zijn op het moment dat zich een capaciteitsprobleem

voordoet. De capaciteit moet geborgd zijn - liefst

door onze Nederlandse partners - maar op het

moment dat die te wensen overlaat, moet je een

alternatief hebben. Wij onderzoeken daarom nog

steeds de mogelijkheden. In Nederland is er een

aantal Lloyds coverholders. Mocht er een probleem

ontstaan, dan hebben we in ieder geval een aantal

Leo de Boer: “Ik snap de zorg van de NVGA, maar

een ‘standstill’ op volmachtcapaciteit is niet

waarschijnlijk.”

Robert Otto: “Als we niet kunnen aantonen dat

we in control zijn, kan de toezichthouder van de

verzekeraar eisen dat hij extra kapitaal aanhoudt.”

Ron Gardenier: “Aangezien alle NVGA-bestuursleden bij elkaar een

behoorlijke letselschadeportefeuille vertegenwoordigen, zijn we

zelf gestart met een analyse op klantprofielniveau en naar hoe een

schade zich in de tijd ontwikkelt.”

mogelijkheden om capaciteit in te kopen. Dat is

zorgvuldig naar onze leden toe en dit wordt ook van

ons verlangd.” “Het is goed hierover gezamenlijk in

gesprek te blijven”, stelt Verbondsdirecteur De Boer.

Welke dossiers hebben absoluut prioriteit?

Urgenter dan consoliderende verzekeraars noemt

De Boer projecten als datakwaliteit, risicobeheersing

en privacywetgeving. “Het gedrag van verzeke-

raars wordt in belangrijke mate bepaald door de

toezichthouders.” “Als we niet kunnen aantonen dat

we in control zijn, kan de toezichthouder van de

verzekeraar eisen dat hij extra kapitaal aanhoudt wat

een ingrijpende maatregel is”, voegt Otto toe.

Ook de nieuwe privacywetgeving moet niet on-

derschat worden. De Boer: “Per 25 mei 2018 is de

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum

dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese

Unie (EU). Maak daar snel werk van. Los van de

boetes, is het afbreukrisico enorm.”

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Lijn achtergrond_wit.pdf 1 17-3-2015 14:18:05

SAMENSTELLING BESTUURLIJK OVERLEGAfvaardiging Verbond van Verzekeraars:

• Robert Otto (Achmea), voorzitter

• Robert van der Schaaf (a.s.r.)

• Jaap de Louw (Avéro)

• Leo de Boer (Verbond van Verzekeraars)

• Ferdinand Soeteman (Verbond van Verzekeraars)

• Reinder Kruyt (Verbond van Verzekeraars)

• Frank Romijn (Amersfoortse)

Afvaardiging NVGA:

• Ron Gardenier (UMG Assuradeuren)

• Patrick Heuts (Heuts Assuradeuren en Centraal Volmacht Bedrijf)

• Jacqueline Jonker (NVGA)

Gardenier: “Urgent voor een toekomstbestendig

volmachtkanaal is dat we met z’n allen een slag

maken om de kosten in de keten terug te dringen.

De inrichting van producten van verzekeraars is voor

een GA nog steeds een kostbare operatie. Teveel

partijen zijn hierbij betrokken en helaas is de afstem-

ming tussen partijen niet altijd optimaal. Hoe mooi

zou het zijn als iedere verzekeraar haar producten

aanbiedt via een platform, alle gevolmachtigden

zich daarop aansluiten en zij alle producten in hun

backoffice kunnen ontsluiten. Je krijgt dan een veel

betere borging, bijvoorbeeld in de vorm van het

voeren van juiste tarieven en lagere kosten in de ke-

ten. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de

gewenste combined ratio gerealiseerd wordt en de

gevolmachtigde zijn noodzakelijke marge behoudt.”

Otto vindt dit soort ideeën zeker de moeite van het

bespreken waard. “Het is belangrijk om een toe-

komstbestendig en vitaal volmachtbedrijf te hebben.

Het Verbond staat open voor deze discussie met de

NVGA.”

38 | september 2017 | www.nvga.org september 2017 | www.nvga.org | 39

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Lijn achtergrond_wit.pdf 1 17-3-2015 14:18:05

Nieuwe ingrijpende privacyregels op komstDe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 de Wet bescherming

persoonsgegevens (Wbp) vervangt, brengt een flink aantal wijzigingen met zich mee die ook voor een

gevolmachtigd agent (GA) relevant zijn. Wees daarop voorbereid.

Een GA sluit namens een of meerdere verzekeraars of

banken verzekeringen af voor zijn of haar klant. Hoe

uw relatie met de verzekeraar of bank is vormgege-

ven, bepaalt mede de privacyverplichtingen die op u

als GA rusten. Vanuit privacyoptiek is het van belang

om te bepalen of een GA zich als verantwoordelijke

of verwerker in de zin van de AVG kwalificeert.

De verplichtingen voor een verantwoordelijke en

verwerker verschillen namelijk. Een verantwoorde-

lijke bepaalt het doel van en de middelen voor de

verwerking van persoonsgegevens. Een verwerker

verwerkt enkel persoonsgegevens ten behoeve van

een verantwoordelijke.

VERSCHILLENDE ROLLENHoe weet u welke rol u vanuit privacyoptiek vervult?

Daarvoor dient u te kijken naar hoe u met persoons-

gegevens omgaat en naar hoe uw verhouding met

de verzekeraar of bank is. Dat een verzekeraar of

bank het risico van de verzekering draagt, brengt niet

automatisch met zich mee, dat zij (exclusieve) zeg-

genschap over de persoonsgegevens hebben. Indien u

persoonsgegevens van de klant ontvangt, dan heeft u

vaak zeggenschap over die persoonsgegevens. U be-

paalt dan hoe de persoonsgegevens worden gebruikt

en waarvoor. In dit geval bent u verantwoordelijke in

de zin van de AVG. Dit is anders indien de verzekeraar

bepaalt wat u met de persoonsgegevens kan en mag

doen. U heeft in dit geval te gelden als verwerker.

Ook kan een combinatie van de twee zich voordoen.

Bijvoorbeeld indien u zelfstandig persoonsgegevens

van uw klanten verwerkt ten behoeve van uw eigen

bedrijfsvoering, bent u verantwoordelijke. Als de

verzekeraar echter zeggenschap heeft over een aantal

van de door u verwerkte persoonsgegevens in het

kader van de afgesloten verzekering, bent u tevens

verwerker.

DE VERANTWOORDELIJKEEen verantwoordelijke heeft veelal meer en zwaardere

verplichtingen ten opzichte van de verwerker. Zo

dient de verantwoordelijke veelal een privacyverkla-

ring op te stellen waarin de betrokkene (degene wiens

persoonsgegevens verwerkt worden), geïnformeerd

wordt over hoe om wordt gegaan met zijn persoons-

gegevens. De AVG stelt, ten opzichte van de Wbp, een

hele reeks nieuwe voorwaarden aan de privacyverkla-

ring. Laat uw bestaande privacyverklaring dus zeker

even herzien.

De verantwoordelijke is voorts verplicht om verwer-

kersovereenkomsten te sluiten met verwerkers die

voor hem persoonsgegevens van de klant verwerken.

In een verwerkersovereenkomst worden afspraken

gemaakt over hoe de relatie tussen de verantwoor-

delijke en de verwerker is vormgegeven en hoe

de verwerking en controle plaats zal vinden. De

verantwoordelijke moet er rekening mee houden

dat hij voor de juiste verwerking verantwoordelijk is

en blijft, ook indien hij een verwerker inschakelt om

de verwerking voor hem te verrichten. Hier komt de

AVG wederom met een flink aantal (nieuwe) eisen,

waardoor herziening van bestaande verwerkers-

overeenkomsten mogelijk nodig is.

Naast het opstellen van stukken, zoals de privacy-

verklaring en de verwerkersovereenkomst, heeft de

verantwoordelijke een hele reeks andere plichten.

Zo kan hij onder omstandigheden op grond van de

AVG verplicht zijn een functionaris gegevensbe-

scherming (FG) aan te stellen. Dat is een persoon

die diepgaande kennis heeft van privacy-recht en

die tijdig wordt betrokken bij alle aangelegenhe-

den die verband houden met de bescherming van

persoonsgegevens. De aanstelling van een FG kan

overigens een flinke kostenpost met zich brengen.

Verder is het goed om na te denken of men een FG

intern wil aanstellen of extern wil inhuren.

Het uitvoeren van een gegevensbeschermingsef-

fectbeoordeling (privacy impact assessment (PIA)),

kan eveneens onder de taken van de verantwoorde-

lijke vallen. Bij een PIA dient de verantwoordelijke

zijn hele organisatie vanuit privacy-oogpunt door

te lichten, risico’s te inventariseren en waar nodig

maatregelen te nemen. Afhankelijk van de grootte

en de complexiteit van de organisatie van de GA,

kan dit een tijdrovende en kostbare klus zijn.

DE VERWERKERDe verwerker heeft ten opzichte van de verant-

woordelijke minder verplichtingen. Als verwerker zal

de GA vooral afhankelijk zijn van de verantwoor-

delijke en hetgeen in de verwerkersovereenkomst

staat. De verwerker dient er echter rekening mee

te houden dat ook hij gebonden is aan de AVG. Zo

mag de verwerker niet zomaar een sub-verwerker

inschakelen. Tevens zal de sub-verwerker, zoals een

hosting provider, minimaal dezelfde inhoudelijke

verplichtingen opgelegd moeten krijgen die de

verantwoordelijke de verwerker heeft opgelegd. Met

deze factoren dient rekening te worden gehouden

in de verwerkersovereenkomst. Indien de verwerker

een sub-verwerker in wil schakelen, zal hij zich er

bovendien van moeten vergewissen dat hij altijd

aansprakelijk is voor het nakomen van de sub-verwer-

kersovereenkomst en de AVG door de sub-verwerker.

Er is dus sprake van een keten; de verantwoordelijke

laat persoonsgegevens van klanten verwerken door

de verwerker, die op zijn beurt mogelijk een sub-

verwerker inschakelt om die persoonsgegevens te

verwerken. De verantwoordelijke is (eind)verantwoor-

delijk voor de keten en moet op grond van de AVG

mogelijkheden hebben tot het houden van toezicht

en het controleren van de naleving van de AVG en de

verwerkersovereenkomst. Als er iets mis gaat, zullen

de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en eventueel be-

nadeelde klanten aankloppen bij de verantwoordelijke.

De verwerker, daarentegen, is verantwoordelijk voor

de sub-verwerker en heeft er dus ook belang bij de

sub-verwerkersovereenkomst goed te regelen. Een GA

kan verschillende posities in deze keten innemen. Het

is voor een GA dan ook belangrijk om van te voren

goed na te denken over welke functie hij heeft en hoe

hij de relatie met andere partijen in de keten vorm

wil geven.

De verwerker is tot slot verplicht om de verantwoor-

delijke te ondersteunen bij het uitvoeren van een PIA.

Onder omstandigheden kan de verwerker ook worden

verplicht om een functionaris gegevensbescherming

aan te stellen.

HANDHAVINGHet is voor een GA voorts van belang om te weten

wanneer hij welke rol vervult, omdat het niet-naleven

van de AVG namelijk sancties tot gevolg kan hebben,

zoals een boete. Sancties worden in beginsel aan de

verantwoordelijke opgelegd. De boetes in de AVG zijn

sterk verzwaard ten opzichte van de Wbp (die ook al

niet mild waren). Conform de AVG kan de AP boetes

Dewi Harkink en Rik Geurts

Van Iersel Luchtman Advocaten

“Het is voor een GA dan ook

belangrijk om van te voren

goed na te denken over welke

functie hij heeft en hoe hij de

relatie met andere partijen in

de keten vorm wil geven”

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Lijn achtergrond_wit.pdf 1 17-3-2015 14:18:05

ONDERSTEUNING BIJ WBP EN AVG De actuele eisen op het gebied van het omgaan met privacygevoelige data zijn vastgelegd in de Wet

bescherming persoonsgegevens (Wbp). Bureau DFO heeft hierover een documentatieset ontwikkeld:

‘Wbp in kleine stapjes’. Onderdeel van dit pakket zijn diverse modellen.

Leden van de NVGA kunnen deze set met korting aanschaffen via

https://www.dfobv.nl/product/wbp-kleine-stapjes/<

Vanaf 25 mei 2018 wordt in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van

kracht. Deze nieuwe eisen bouwen voort op de eisen zoals die nu al gelden op grond van de Wbp. Mr.

J. Oosterbaan Martinius, algemeen directeur Bureau DFO over deze AVG: “De sector onderschat in hoge

mate de impact die deze nieuwe regels zal hebben op de dagelijkse kantoororganisatie. Het uitgangspunt

dat de klant de volledige regie moet kunnen voeren over zijn eigen klantdata staat haaks op bepaalde

bedrijfsmodellen die nog steeds in ontwikkeling zijn. Wij denken dat deze nieuwe eisen de positie van de

persoonlijke advisering zal versterken, maar de werving voor concepten van digitale advisering en bemid-

deling zal afremmen.” Via periodieke nieuwsbrieven en nieuwe modellen gaat Bureau DFO de sector

begeleiden bij een zo efficiënt mogelijke invoering van de nieuwe AVG-eisen.

Meer informatie over deze DFO AVG Nieuwsbrief

www.dfobv.nl/product/kennismaking-nieuwsbrief-implementatie-avg-4-stuks

NVGA-actiesEr zijn veel vragen van leden over de

activiteiten van de NVGA op dit vlak.

• Momenteel vinden er gesprekken

plaats met brancheorganisaties in de

distributieketen over de verschillende

rollen vanuit de privacy-optiek.

• Bij helderheid over de verschillende

rollen bespreken wij met

deskundigen de mogelijkheid van

voorbeeld-verwerkersovereenkomsten.

• De NVGA zal werken aan een checklist

inzake de processen die rondom de AVG

in kaart moeten worden gebracht.

opleggen van maximaal € 20.000.000 of 4% van de

wereldwijde jaaromzet. Een boete moet uiteraard

wel redelijk zijn en in veel gevallen zal de AP eerst

een (bindende) aanwijzing geven (herstelmogelijk-

heid). Wees er echter op beducht dat onderzoeken

van de AP vaak gepubliceerd worden en dat het enkel

worden vermeld in een onderzoek kan leiden tot

imagoschade.

CONCLUSIEWegens de diverse verhoudingen die een GA kan

hebben tot verzekeraars en klanten, zijn privacyvraag-

stukken vaak best complex. Hierdoor, in combinatie

met een flink aantal nieuwe regels en verhoogde

sancties, adviseren wij u uw organisatie zo snel moge-

lijk ‘AVG-proof’ te maken.

40 | september 2017 | www.nvga.org september 2017 | www.nvga.org | 41

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Lijn achtergrond_wit.pdf 1 17-3-2015 14:18:05

De passie van...

Maurice Wagenaar

Maurice Wagenaar (Manager Volmacht & Beurs bij Delta Lloyd) laat zich moeilijk in een hokje plaatsen. Hij geniet van

zowel hardrockmuziek als van wandelen en hardlopen in de natuur. Beide vormen een goede uitlaatklep voor hem.

TEKST Irene Okkerman, Irenergy

Herten & zwijnen spotten

Gevraagd naar zijn passie is het wandelen en hard-

lopen in de natuur dat hij als eerste noemt. Daarbij

blijft hij het fascinerend vinden wilde zwijnen en

herten te spotten.

Het is op een windstille, zonnige maandagavond in

augustus dat ik Maurice Wagenaar op zijn wandeling

mag vergezellen.

Maurice draagt casual schoenen. Dat betekent dat er

geen lange of steile tocht in het verschiet ligt, zoals

hij later in het gesprek te kennen geeft. In dat geval

zou hij namelijk zijn stevige wandelschoenen aan

hebben gehad. Nog opvallender is echter het AC DC-

shirt dat hij draagt. Toeval of een bewuste keuze? In

ieder geval is dit aanleiding om naar zijn liefde voor

hardrockmuziek te vragen. Muziek is voor Maurice

de muzikaliteit en het samenspel van bandleden, de

ontroering en de emotie. “Als ik naar een concert

geweest ben, heb ik energie voor tien. In tegenstel-

ling tot wandelen of hardlopen. Daar word ik zen van.

Maar beide zijn een belangrijke uitlaatklep voor mij.”

Met succes heeft hij zijn liefde voor hardrockmuziek

ook aan zijn vrouw en zoontjes overgebracht. “Mijn

zoontje was vijf toen ik ‘m voor het eerst meenam.

Hij vond het fantastisch. En natuurlijk heb ik ‘m niet

vooraan bij de boxen neergezet. Nadat ik zelf een

keer na een concert dagen met een piep in m’n oren

heb rondgelopen, heb ik gehoorbeschermers op maat

laten maken met daarin een transistor. Deze doppen

zijn nauwelijks zichtbaar en ik kan op die manier het

juiste volume bepalen.”

OORSPRONG Het wandelen heeft hij met de paplepel ingegoten

gekregen. Hij was zes jaar toen zijn ouders, woon-

achtig in de Zaanstreek, een caravan in Beekbergen

(vlakbij Apeldoorn) kochten. “Dat is nu 42 jaar

geleden. Veel wegen waren toen nog onverhard en de

campings stonden op het punt van beginnen. Er was

niet zoveel te doen, dus gingen mijn ouders, broertje,

zusje en ik altijd met de hond het bos in. Toen ik tien

was ging ik er zelf alleen met de hond op uit. Hier

komt natuurlijk wel de oorsprong vandaan, dat ik dit

mooi vond en nog altijd vind.”

Acht jaar geleden besloot Maurice om samen met

zijn gezin de drukke Zaanstreek te verruilen voor het

rustige Apeldoorn, waar ze nog altijd met plezier

wonen.

Voor de komst van de kinderen wandelde Maurice

veel met zijn vrouw. “Vakanties stonden in het teken

van wandelen. Dat hebben we in Italië, Engeland

en Spanje gedaan. Gewoon een week wandelen.

Hartstikke leuk. Je loopt dan van dorp naar dorp of

van Bed & Breakfast naar Bed & Breakfast. Je komt

van alles tegen. In de Abruzzen, een natuurgebied

nabij Rome, was het elke dag raak met herten en

vossen. Zo mooi. Daar kwam je echt niemand tegen.

Italianen wandelen niet. In tegenstelling tot de

Engelsen. De Engelsen die je onderweg tegenkomt,

vertellen veel en zijn heel behulpzaam. We wandel-

den toen zo’n 25 tot 30 km per dag. Door bossen en

weilanden. Een boerderij, een verlate ruïne of een

dorpje om wat te drinken. Het is vooral de afwisse-

ling die mij aanspreekt. Ik heb altijd nog in m’n hoofd

om - als ik ouder en vief genoeg ben - van hier naar

Rome te wandelen.”

GENIETENMaurice wandelt altijd op zondagochtend en in de

vakantie ook door de week. “Deze zomer zijn we met

de vakantie op Ameland geweest. Dan wandel ik om

de dag. Ik ben altijd vroeg wakker en dan loop ik om

7.00 uur. Als ik hier op de Veluwe loop, start ik met

hardlopen. De eerste 500 meter zijn altijd zwaar.

Na één kilometer gaat het makkelijker en als m’n

ademhaling op peil is, kan ik het lang volhouden. In

totaal loop ik dan zo’n anderhalf tot twee uur waarbij

ik zo’n driekwart hardloop.”

Het leuke aan de plek waarin we wandelen vindt

Maurice eveneens de afwisseling van het gebied. “We

lopen nu in een eikenbos. Dat is heel licht. Zo meteen

gaan we naar een beukenbos en dat is helemaal

donker”, zegt Maurice waarbij hij ‘donker’ op zo’n

manier uitspreekt dat ik verwacht dat er een span-

nend sprookje volgt, maar hij gaat verder op normale

toon. “Dit zijn oude bomen. Oud hout. Hier groeit niks

meer. Straks lopen we de hei op en daar hebben we

de grootste kans om herten te spotten. Ze schuilen in

het bos en grazen op de hei. Zwijnen zijn altijd met

hun neus aan het wroeten. Ze eten beukennootjes,

bosbessen en wortels. Zowel herten als zwijnen

komen met schemer tevoorschijn.”

Maurice vertelt dat als hij aan het wandelen is, hij

na tien minuten nergens meer aan denkt. “Dan ben

ik alleen maar aan het kijken en aan het genieten

van de zon, de bomen, hoe de omgeving misschien

een beetje veranderd is, of gewoon van wat ik op

dat moment zie. Soms zie ik vogels, uilen, roofvogels

of mierennesten, van die grote bergen. Als je takken

hoort kraken en je ziet dan in een keer een hert die

jou ook aankijkt, dat is zo ontzettend mooi. Zwijnen

ruiken goed, maar zien niet goed. Die kun je nog

weleens verrassen.

Hertjes hebben je al veel eerder gehoord. Die zijn

schichtiger.” Maurice wijst naar een stuk bos. “Dit

soort bosjes zijn over 20 tot 30 jaar weg. Dit is al-

lemaal voor de houtproductie bestemd. De bomen

die productierijp zijn, worden er tussenuit gehaald.

Doordat er dan ruimte ontstaat, komen er vanzelf ei-

ken- en beukenbomen voor terug. In 2030 verwacht

men weer een bos te hebben zoals het ooit was, een

natuurlijk bos.”

ONTSTAANSGESCHIEDENIS VELUWEHoewel Maurice het nodige weet te vertellen, is hij

geen expert op het gebied van flora en fauna. Wat

wel zijn bijzondere interesse heeft, is het gebied. Hij

heeft zich verdiept in hoe de Veluwe is ontstaan. “We

lopen nu in Het Kroondomein Het Loo, eigendom van

de koninklijke familie, dat grenst aan de tuinen van

Paleis Het Loo. Het Kroondomein is het grootste land-

goed van Nederland dat ongeveer 250 jaar geleden is

aangelegd en waarbij de herten destijds uit Duitsland

zijn gehaald, zodat de koninklijke familie kon jagen.

Ik heb een boek over Het Loo en het Kroondomein

en daar staat dat in. Ik ben niet iemand die boek na

boek verslindt, maar ik wil wel wat over het gebied

weten. Ze zijn hier ook nog steeds onontplofte bom-

men en granaten aan het opruimen uit de Tweede

Wereldoorlog. Daar zijn de witte paaltjes voor die je

ziet.”

En dan in een keer stoot Maurice mij aan en wijst op

een groot, wroetend wild zwijn. Al kijkend doemen er

steeds meer – vooral kleinere – zwijnen op. Doordat

ze alleen maar oog hebben voor het eten, kunnen we

ze ongestoord gadeslaan. Inderdaad een erg mooi

gezicht. Ook gaande de wandeling komen we er nog

diverse tegen. De timing van de wandeling blijkt goed

gekozen.

Maurice: “Herten zie je bijna niet in de winter. In de

zomer is de kans – bij schemer – groter. In de herfst,

als het paarseizoen begint, maak je de grootste

kans. En ondanks ik ze al vaak heb gezien, blijft het

fascinerend.”

We vervolgen onze weg en Maurice praat mij bij over

datgene wat we om ons heen zien. “Soms zie je bij

doorgaande paden twee rijen beukenbomen. Dat is

bewust gedaan voor het breken van een eventuele

brand, aangezien er vrijwel niets onder het dikke

bladerdak groeit en de stammen dik zijn. Daardoor

duurt het behoorlijk lang voordat ze vlam vatten. Ook

deze beukenbomen zijn ongeveer 250 jaar geleden

geplant en aangezien ze zo’n 250 tot 300 jaar oud

worden, zijn al deze bomen over 100 jaar weg. Dan

kun je opeens heel ver kijken. Je ruikt het ook: oude

bosgeur.” We vervolgens onze weg tot Maurice naar

een heuvel wijst. “Deze komt uit de ijstijd. Vlakbij

Apeldoorn heb je ook van die wallen, maar die zijn

kleiner en wel aangelegd.” Foto’s: Louis en Raphaël Drent

42 | september 2017 | www.nvga.org

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Lijn achtergrond.pdf 1 17-3-2015 13:43:08

COLOFONJaargang 9, uitgave 24, september 2017

GA Magazine is een uitgave van NVGA

en verschijnt 3 maal per jaar.

REDACTIESecretariaat NVGA - [email protected]

MET MEDEWERKING VAN:Irene Okkerman - [email protected]

Martin Veldhuizen - www.martinveldhuizen.nl

FOTOGRAFIERaphaël Drent - www.fotodrent.nl

UITGEVER

ZPRESS Sport

Postbus 1015, 3300 BA Dordrecht

T. 078 639 70 70

VORMGEVINGZPRESS Studio - Natascha Smeels

DRUKZPRESS Print

COPYRIGHTOvername van artikelen, foto’s en beeldmatriaal

of gedeelten daarvan is toegestaan, mits

vergezeld van bronvermelding. Toezending

van de betreffende publicaties wordt op

prijs gesteld.

IN WEER EN WINDMaurice loopt altijd, ook als het sneeuwt. “Dan is

alles prachtig wit. Bovendien blijft de sneeuw in het

bos langer liggen. Er is geen opwarming van of door

mensen, waardoor het in het bos altijd een paar

graden kouder is. Nu zijn we in twee stappen in een

heel ander bos. Grappig hè en hierachter begint de

hei. Mooi ook die luchten en zie hoe snel de zon zakt.

En het is zo stil, je hoort geen bladeren ritselen. Maar

ook wind heeft z’n charmes. Als ik in de herfst of

winter hardloop, in de striemende wind en de bomen

alle kanten op zwiepen, is het - ondanks dat het een

beetje sinister is - ook mooi. Nu moeten we even stil

zijn, want we lopen zo de hei op en dan eens kijken

of we wat zien. Je hoort hier ook de vogels weer. Dit

gebied heet De Bieze en loopt door tot Garderen.

Verderop zijn een aantal vennetjes. Kijk, daar lopen

weer beesten, wilde zwijnen, een hele familie. En wat

staat de hei mooi in bloei, helemaal paars. Nu nog

een hert.”

En ja, hoor na vijftien minuten blijkt onze missie ge-

slaagd. Een kudde herten laat zich zien. Weliswaar op

behoorlijke afstand, maar met behulp van de fotolens

is het alsof we ze kunnen aanraken. Prachtig! Dit is

inderdaad genieten met een grote G. Helaas niet voor

lang, want de donkerte treedt in waardoor we onze

weg moeten vervolgen. Als extra kers op de taart

worden we daarbij tot twee keer toe getrakteerd door

een damhertje dat razendsnel het bospad oversteekt.

UITLAATKLEPDe vraag of Maurice zijn uitlaatkleppen nu meer

nodig heeft gezien de fase van samenvoeging tussen

NN Group en Delta Lloyd komt niet expliciet aan de

orde. Wel zegt hij middenin dit proces te zitten. “De

combinatie brengt iets heel moois met zich mee,

maar het is ook complex. Zowel bij NN als bij ons

werken goede mensen. En hoewel ogenschijnlijk veel

hetzelfde lijkt te zijn, is in detail alles anders. Het is

niet goed of fout, maar er zullen keuzes gemaakt

moeten worden.

Een vrije klantis een blije klant

Je voelt je pas echt vrij als je even hebt stilgestaan bij je verzekeringen.

Samen met u zorgen we ervoor dat klanten een gerust gevoel hebben. Zodat ze in alle vrijheid hun leven kunnen leven.

10401123_Reaal ORV Adv 210x297.indd 1 17/03/16 15:12

UW AUTO GEREPAREERDTERWIJL U OP (ZAKEN) REIS BENT?

Maak kennis met Repair & Fly

U hebt het misschien wel eens meegemaakt: u hebt schade aan uw auto, maar eigenlijk geen tijd om het te laten maken. ASN en Autohotel hebben voor u de oplossing: onze Repair & Fly- service.

6 voordelen

VRAGEN?

van Repair & Fly

Ga dan naar: www.repairenfly.nl/nvga

of bel: 06 30 88 99 56

Gratis parkeren tijdens uw reis.

Geen extra tijd kwijt om uw auto te laten herstellen.

Geen kosten voor vervangend vervoer.

Gratis shuttledienst van en naar Schiphol.

Bij terugkomst wordt u door een medewerker van de shuttledienst opgehaald of uw auto staat klaar via valet service.

Indien uw auto onverhoopt niet gereed is bij terugkomst, zetten wij vervangend vervoer voor u in en ruilen thuis de auto om als deze klaar is.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

IJzersterk in schadewerk!