IJsselschaak 113 - XS4ALL Klantenservice

of 28 /28
IJsselschaak 113 januari 2017

Transcript of IJsselschaak 113 - XS4ALL Klantenservice

IJsselschaak 113

januari 2017

Clubavond : maandagavond, van 8 tot rond middernacht

Clublokaal : gebouw De Zespunt, Molenlaan 1a, 2841 XE, Moordrecht, tel. 06-38358059

Voorzitter : Frank van de Pavoordt, G. van Dijkstraat 6,2461 RV Ter Aar, tel. 0172-740058e-mail: [email protected]

Secretaris : Aad van den Berg, Blommesteinsingel 62, 2804 EH Gouda, tel. 0182-533582 of 06-40689252e-mail: [email protected]

Penningmeester : Aad van der Meer, Einsteinstraat 3, 2871 KW Schoonhoven, tel. 0182-382560e-mail:[email protected]

IJsselschaak : zie secretaris(clubblad)

Wedstrijdleider : Léon Jacobse, Begoniaveld 49, extern 2914 PB Nieuwerkerk a/d IJssel, tel. 0180-318941

e-mail: [email protected]

Wedstrijdleider : zie secretarisintern

Jeugdschaak : Casper de Pijper, Fazantendraaf 12,2841 NG Moordrecht, tel. 0182-374473e-mail [email protected]

Materiaalbeheer : Teus Boere, Pijlkruid 6, 2841 SV Moordrecht, tel. 0182-373123e-mail: [email protected]

Contributies : senioren € 155,--jeugd (t/m 20 jaar) € 55,--donateurs € 25,--

Advertenties : € 45 (A5-formaat)

Banknummer : NL65INGB0003480859 t.n.v. Schaakvereniging De IJssel, Moordrecht

Website : www.ijsselschaak.nl

in dit nummer o.a.:

het schaakjaar 2016 in vogelvlucht

pank vink (1936-2016), herinneringen

vink top 12-toernooi wordt panc vinktop 12-toernooi

de ijssel 1 net boven de streep

uit de media extra, de wk-match carlsen-karjakin

de ijssel V1 ondanks strafpunten aande leiding

gouden knsb-speld voor 50 jaar lid-maatschap aad van den berg

schaakstrijd om ‘de dame’ gaat weervan start

middenmoot voor de ijssel V2

koppositie voor de ijssel V3

ad de veld maakt clubcompetitie weer spannend

het zit niet mee bij de ijssel 2

nick mc. pherson ongeslagen aankop bij de jeugd

léon jacobse kampioen rapidschaak

uit de media

2

I J s s e l s c h a a k 11 3

IJsselschaak 113 januari 2017Eindredactie: Aad van den BergVormgeving: Tini van den BergMedewerkers: Léon Jacobse, Frank van de Pavoordt en Aad van der Meer

Bij de voorplaat:

Een afbeelding van CHESS ART. Invele vormen aanweaig op internet.Populair is de webside Pinterest.

Gebruikelijk is dat er bij de jaarwisse-ling wordt teruggeblikt op het afgelo-pen jaar. IJsselschaak vormt daaropgeen uitzondering en derhalve in ditnummer in vogelvlucht een overzichtvan het schaaknieuws in 2016, inter-nationaal en nationaal, regionaal en bijDe IJssel zelf. Aan het eind van het jaar overleedPanc Vink, jarenlang een van de boeg-beelden van De IJssel. Hij zal voortle-ven in herinneringen waarvan er eenaantal, afkomstig van clubleden enclubbladedities, werden opgetekend.Ook aandacht voor een ander boeg-beeld die werd geëerd voor een vijftig-jarig lidmaatschap van club en KNSB. Veel pagina’s zijn gewijd aan de RSB-competitie met verslagen van team-wedstrijden en competitiestanden.Daarbij inbegrepen commentaren opgespeelde partijen, waaronder zelfseen knotsgekke. In sommige gevallenzorgden gemiste valkuilen voor nega-tieve resultaten. Ter vermijding hiervanin de toekomst zijn er ook daarvan en-kele opgenomen. De RSB-beker zal

De IJssel ook dit seizoen niet winnen.‘Een uitslag met ballen’ zorgden vooreen deceptie. Voorts info over het verloop en de actu-ele stand van zaken bij de diverse com-petities op clubniveau. Bij de strijd omhet clubkampioenschap bij de seniorenbrengt een nieuw lid na een paarknappe zeges de spanning terug. Bij dejeugd is een ongeslagen koploper opweg naar de vacante jeugdtitel. Eeneerste kampioenschap, bij het rapid-schaak, is inmiddels al beslist. De heer-sende clubkampioen heeft in iedergeval vast een titel binnen. Dat kunnener meer worden, want ook bij de strijdom de k.o.-beker is hij net als alle kans-hebbers na de eerste ronde nog in destrijd. Het jaar 2016 werd traditiegetrouw afge-sloten met het invitatietoernooi. Een fa-milietrio legde na vele jaren eindelijkbeslag op de eerste plaats. De aankon-diging van het toernooi om de ZilverenDame, het 52e al weer, leert dat dezedame al een kwart van haar bestaandoorbracht bij een Moordrechtse familie.

In de media was veel aandacht voorde strijd om het wereldkampioen-schap. Goed voor een uitgebreideextra bijdrage over de titelmatch. Pen-nenvruchten van diverse columnistenover de kansen van de titelkandidatenvooraf en het wedstrijdverloop later.De reguliere rubriek uit de media isdaardoor korter. Hierin o.a. items overEuropa Cup schaak, de schaker vanhet jaar, wereldrecord blindschaken ende groeiende populariteit wereldwijdvan het schaakspel. Ook het feit dat ie-mand schaken zondig vond leidde totveel commentaren, veel meer dan debijdrage van een journalist die sprakvan ‘Denken is hip, een verademing indeze wereld van doemdenkers’.De redactie wenst alle lezers een ge-zond en plezierig schaakjaar en veelleesplezier met dit nummer of de kleu-reneditie op de website van De IJssel.Het volgende nummer zal naar ver-wachting in april verschijnen. Bijdragenhiervoor, graag voor 1 april, zijn als al-tijd van harte welkom.

I J s s e l s c h a a k 11 3

3

van de redactie

van de voorzitter

Voor iedereen nogmaals een goed2017 toegewenst. Voor u ligt alweer hettweede IJsselschaak nummer van ditseizoen. Hierin veel zaken die de afge-lopen maanden de revue passeerden.In november hebben wij afscheid ge-nomen van Panc Vink. Zijn overlijdenkwam niet onverwacht. Op de club-avond van 21 november heeft Gerardter nagedachtenis aan hem herinne-ringen opgehaald. Herinneringen die indit IJsselschaaknummer een vervolgkrijgen. Als schaakspeler herinner ik onze eer-ste partij goed, in de competitie troffenwe elkaar niet vaak omdat we op eenandere positie op de ranglijst stonden.Zo was onze eerste ontmoeting tijdenshet Zilveren Dame Toernooi waarbijtoen nog slechts één partij per avondwerd gespeeld. Zelf had ik de partijiets frivool opgezet, maar met de voor

Panc herkenbare opportunistische stijltrok hij ten aanval. Op een mooie ma-nier wist hij de koningsstelling open tebreken en met een beslissende aanvalde partij uit te maken. Voldaan keer-den hij huiswaarts, en nog jaren hoef-den ik hem maar aan te kijken en wistik precies dat hij nog aan dat momentterug dacht.De RSB-competitie is voor de vijfteams die spelen ongeveer halver-wege. Het eerste en tweede teamdraaien in de middenmoot mee, bij deviertallen gaan V1 en V3 aan kop enstaat V2 op een vijftig procent score.Dat beloofd nog wat voor de tweedehelft van het seizoen. In onze huishoudelijke competitie laatons nieuwe lid Ad de Veld zien dat hijbehoorlijk kan schaken. Na een rustigeeerste periode heeft hij in periode tweezowel Léon als Frank (V) aan zijn ze-

gekar gebonden. Ook Gerard op eenvierde plaats timmert aan de weg. Wezullen zien wat de derde periode zalbrengen. Van de bestuurstafel verscheen al opde website, en ook in dit nummer, eennader bericht over trainingsmogelijkhe-den voor senioren. Verder zal er de ko-mende maand geflyerd worden in denieuwe woonwijk Westergouwe. De WK match was toch wel enigszinsteleurstellend met een gelijke stand nade twaalf reguliere partijen. Pas in dederde van de vier rapidpartijen weetCarlsen eindelijk een voorsprong tenemen en behoud zo zijn wereldtitel.Pikant was wel dat Carlsen een maandlater in Doha werd afgetroefd doorIvanchuk bij de strijd om de wereldtitelrapidschaak.Wens jullie allemaal een mooi tweedehelft van het seizoen toe.

Wereldkampioen Carlsen verdedigdezijn titel met succes. Uitdager Karjakin,de winnaar van het kandidatentoer-nooi, hield hem in de reguliere 12 par-tijen op 6-6, maar verloor de nood-zakelijke rapidpartijen met 3-1. In detoernooien waaraan Carlsen meedeed,dit jaar vanwege de wk match maar

drie, was hij de nummer één. Opval-lende prestaties dit jaar van de importAmerikanen So en Caruana. Daar-naast bij de toppers weer veel be-kende namen: Anand, Aronian,Nakamura, Kramnik, Vachier-Lagrave.Ook Giri was in zes van de grote toer-nooien van de partij met een mooie

tweede plaats in het Tal Memorial toer-nooi in Moskou als beste prestatie.Hieronder een overzicht van de be-langrijkste gesloten toernooien. GeenGrand-prix toernooien, dus minder top-toernooien dan vorig jaar.

4

I J s s e l s c h a a k 11 3

het schaakjaar 2016 in vogelvlucht

Toernooi Gem. 1 2 3 4 5 6

rating

Londen (10) 2785 So Caruana Kramnik Anand Nakamura Giri

St. Louis (10) 2779 So Caruana Aronian Anand Topalov Vachier-Lagrave

Bilbao (6) 2778 Carlsen Nakamura Wei Yi So Karjakin Giri

Moskou (Kand 8) 2777 Karjakin Caruana Anand Svidler Aronian Giri

Stavanger (10) 2770 Carlsen Aronian Vachier-Lagrave Topalov Kramnik Chao

Moskou (10) 2760 Nepomniachtchi Giri Aronian Anand Svidler Chao

Wijk aan Zee (14) 2747 Carlsen Caruana Liren So Giri Eljanov

Shamkir (10) 2736 Mamedyarov Caruana Giri Karjakin Mamedov Harikrishna

Dortmund (8) 2732 Vachier-Lagrave Dominguez Kramnik Caruana Nispeanu Ponomariov

Havanna (6) 2695 Ivanchuk Kryvorucho Cheparinov Almasi Dominguez Bruzon

* tussen haakjes het aantal deelnemers

Naast deze gesloten toernooien warener ook een aantal belangrijke opentoernooien. In Gibraltar won de Frans-man Vachier-Lagrave voor Nakamura(USA) en zijn landgenoot Bacrot. InReijkjavik trok Gupta uit India aan hetlangste eind gevolgd door de Rus An-dreikin en de Bulgaar Cheparinov. Decombinatie rapid- en snelschaak komtmeer en meer in trek. In Zurich, vorigjaar nog een gesloten toernooi, wonNakamura het gezamenlijk klasse-ment. Anand werd tweede en Kramnikderde en in St Louis won Anand in eenvierkamp van Nakamura, Topalov enCaruana. Hetzelfde snellere werk waser in de nieuwe toernooien in Parijs enLeuven, beiden deel uitmakend van deGrand Chess toer. In Parijs won Naka-mura het rapidschaak voor Carlsen,maar bij het snelschaak waren de rol-len omgedraaid. In Leuven won Carl-sen beide disciplines. Winnaar van deGrand Chess toer (St Louis, Londen,Parijs en Leuven) werd de AmerikaanSo voor zijn landgenoten Nakamura enCarruana. Na afloop van het NK vande USA in St. Louis won Nakamuraeen snelschaakvierkamp met deel-name van de andere Amerikaanse top-pers, Caruana en So en oud wereld-kampioen Kasparov. Het Millionaire

Chess toernooi, na twee jaar in LasVegas nu in Atlantic City, trok van-wege budget problemen niet de top-pers van voorgaande twee edities. Dehoofdprijs van nu 30.000 dollar werdgewonnen door de Pool Swiercz. In Quatar nam Ivantsjoek (Oekraïne)aan het einde van het jaar de wk rapid-titel over van Carlsen. Hij scoordeevenveel punten als de Rus Grishin ende wereldkampioen, maar de weer-standspunten waren in zijn voordeel.Ook bij het snelschaak een nieuwe we-reldkampioen. Karjakin verwees Carl-sen dankzij betere weerstandspuntennaar de tweede plaats. De derdeplaats was hier voor de Rus Dubov. Bijde dames won de Oekraïense AnnaMuzychuk beide wereldtitels.Bij de toppers van de toekomst, wk ju-nioren onder de 20, in Bhubaneswar inIndia, zegevierde bij de jongens deAmerikaan Jeffery Xiong. Bij de meis-jes was Dinara Sadukassova uit Kazakstan de beste. De Chinese Hou Yifan heroverde haarwereldtitel bij de vrouwen met een 6-3zege in de tweekamp tegen de nu ex-wereldkampioene Anna Muzychuk uitOekraïne.Bij het EK was Inarkiev (Rusland) hetsterkste bij de mannen gevolgd door

Kovalenko (Letland), Navarra (Tsjechië)en Jobava (Georgië) en bij de vrouwenwaren de eerste plaatsen voor Ushe-nina (Oekraïne), Vega Gutierrez(Spanje) en Stefanova (Bulgarije).Een tweekamp tussen de voormaligetoppers oud-wereldkampioen Karpoven Timman, dit jaar 65 geworden, werddoor Timman met 2½-1½ gewonnen.Bij de 42e Olympiade in Baku was hetgoud bij de mannen voor de USA (Ca-ruana, Nakamura, So, Shankland,Robson). Het zilver ging naar Oe-kraïne en het brons naar Rusland. Bijde vrouwen trok China aan het langsteeind. Polen werd tweede en Oekraïnederde. Alkaloid uit Skopje (Macedonië) metals spelers Liren, Andreikin, Eljanov,Jakovenko, Yanghi en Kryvoruchkoveroverde de Europa Cup voor club-teams.Enkele vooraanstaande schakers zijnniet meer. Dit jaar overleden Kortsnoj,Taimanov en schaaktrainer Dvoretsky. De top 10 van de FIDE ratinglijst per 1-1-2017 met tussen haakjes de positiesbegin 2016: 1. Carlsen 2840 (1), 2.Ca-ruana 2828 (6), 3. Kramnik 2811 (2), 4.So 2808 (10). 5.Vachier-Lagrave 2796(7), 6. Anand 2786 (8), 7. Karjakin2785 (11), 8. Nakamura 2785 (5),

9. Aronian 2780 (4), 10. Giri 2773 (3).Verdwenen uit de top 10: Topalov (9).In Nederland verdedigde Giri zijn titelniet. Die ging nu verrassend naar denog jeugdige debutant Jorden van Fo-reest. Loek van Wely eindigde net alsvorig jaar als nummer twee. AnneHaast prolongeerde haar titel bij devrouwen. Ook bij het NK rapid was zijopnieuw de sterkste. Bij de mannenwas titelhouder Giri ook hier niet vande partij. Loek van Wely werd denieuwe rapidkampioen. Bij de A-jeugdprolongeerde Hing Ting Lai uit Amstel-veen zijn titel en bij de meisjes gingde titel naar Timardi Verhoeff uit Hei-loo. Erwin l’ Amie nam de titel bij hetinternetschaak over van BenjaminBok. Bij de Nederlandse toernooien eenvijfde plaats voor Giri in het door Carl-sen gewonnen Tata Steel toernooi inWijk aan Zee. Van Wely eindigde alsnummer laatst. In de door Baskeran uitIndonesië gewonnen B-groep wasBenjamin Bok met een vierde plaatsde beste Nederlander. Winnaars bij deandere belangrijke toernooien warenSergey Tiviakov en de Chinees JinshiBai van het Schaakfestival Groningen,de Indiër Chanda Sandipan van hetNK Open, Loek van Wely van het Ho-geschool Zeeland toernooi in Vlissin-gen, Abhijeet Gupta uit India, voor detweede maal, van het HoogeveenOpen en Roeland Pruijsers van hettiende Leiden Chess Tournament. In de internationale toernooien tim-merde Giri behoorlijk aan de weg metals beste prestaties een tweede plaatsin het Tal Memorial toernooi in Moskouen een derde plaats in Shamkir. Geenhoofdrol voor de Nederlanders op hetEK in Gjakova (Kosovo). Het beste re-sultaat, plaats 63, was voor BenjaminBok en Jorgen Henseler werd 171evan de 245 deelnemers. Bij het wk voor junioren was Nederlandniet van de partij. Bij het wk jeugd inKhanty-Mansiysk was er een vierdeplaats voor Anna Kazarian en eenvijfde voor Robby Keslishvili . Bij hetEK was het beste resultaat voor LiamVrolijk met een twaalfde plaats bij degroep tot en met 14 jaar. Robby Ke-slishvili werd veertiende bij de groeptot en met 16 jaar. De beste Neder-landse bij de meisjes was MaaikeKeetman met een achttiende plaats bijde meisjes tot en met 18 jaar. Op de Olympiade in Baku had het Ne-derlandse team (Giri, Van Wely,L’Amie, Bok, Van Kampen) een vlie-gende start met vijf overwinningen oprij, maar daarna ging het mis. Het eind-resultaat was een 36e plaats. Bij de

vrouwen werd Nederland (Haast,Peng, Lanchava, Kazarian, Keetman)21e van de 157 deelnemende landen-teams. Bij het EK voor landenteams eindigdeNederland als 9e bij de mannen en15e bij de vrouwen. Voor Anna-MajaKazarian was er een bronzen medaillebij de vierde bord speelsters. En Passant uit Bunschoten heroverdede landstitel bij de clubteams. De be-kercompetitie werd gewonnen door deKennemer Combinatie uit Haarlem. Anish Giri werd voor de vijfde maal uit-geroepen tot Schaker van het jaar enAnna-Maja Kazarian werd gekozen totTalent van het jaar. De Verenigingsprijswas voor SV Doetichem. Die prijzenbetroffen het voorgaande jaar, 2015dus.De NBC, Nederlandse Bond voor Cor-respondentieschakers, vierde het 50-jarig bestaan. Het 30 jarige Max EuweCentrum moet het vanaf dit jaar doenzonder de gemeentelijke subsidie vanAmsterdam. De top tien van de KNSB ratinglijst per1-11-2016 (Nederlandse nationaliteit)met tussen haakjes de posities per 1-11-2015: 1. Giri 2746 (1), 2. Van Wely2664 (3), 3. Van Kampen 2636 (5), 4.Sokolov 2622 (2), Van Foreest 2622(15), 6. L’Ami 2602 (4), 7. Stellwagen2601 (8), 8. Smeets 2594 (7), 9. Bok2591 (9), 10. Tiviakov 2586 (6).Verdwenen uit de top 10: Spoelman2577 (10). Giri (10e) en Van Wely (44e ) wareneind 2016 de enige Nederlanders in detop 100 van de FIDE ranglijst. Bij de RSB prolongeerde Rick Lahaye(Spijkenisse) zijn kampioenstitel. Bij deA/B jeugd ging de kampioenstitel naarArne Pols van Krimpen a/d IJssel. Declubtitel bij de achttallen ging naar hettweede team van Messemaker 1847uit Gouda. Bij de viertallen, dit jaar metvoor het eerst een 1e - en een 2e divi-sie, wonnen Dordrecht (1e divisie) enDe IJssel (2x), Moerkapelle, en RSRIvoren Toren (2e divisie). De RSB-beker werd gewonnen door hetGoudse Messemaker 1847. De jeugdclubkampioenschappen(teams) van de RSB en de HSB(Haagse Schaakbond) waren voor heteerst samengevoegd. Voor wat betreftde RSB deelname heerste ook dit jaarde Klim-Op uit Capelle aan de IJssel.Zij wonnen zowel het jeugdclubkampi-oenschap in de A/B-, C-, D- als E-cate-gorie. In de strijd om de Groene HartCup zegevierde Botwinnik uit Zoeter-meer, een deelnemer afkomstig uit deHSB.Het ledenaantal bedroeg per 1 augus-

tus 2016 1165 seniorleden en 561jeugdleden. Dat was vrijwel gelijk aanvorig jaar (1172/523). Bij De IJssel ging de clubtitel opnieuwnaar Léon Jacobse. De andere podi-umplaatsen waren voor Frank Visseren Hans Lodeweges. Veelvuldig club-kampioen Pim te Lintelo was niet meervan de partij.Evenals in de voorgaande editie warenvader en zoon Evengroen weer desterkste op het 21e VINK Top 12 toer-nooi. Henk-Jan prolongeerde zijn titelen vader Jan eindigde als tweede. Meteen derde en een zesde plaats boek-ten Léon Jacobse en Pim te Linteloeen prima resultaat. Bij de runners-upging de eerste plaats naar Cees Kleinvan Nieuwerkerk a/d IJssel. De top 12winnaar was eveneens de sterkste inhet 51e toernooi om De ZilverenDame. De Hoekveldtrofee werd eenprooi voor zijn broer Bernard. In destrijd om de k.o.-beker zegevierdeFrank van de Pavoordt en Frank Vis-ser werd rapidkampioen. Nummer eenop het invitatietoernooi aan het eindvan 2016 was het trio Arie sr, Arie jr enJitse Macdaniël. Voor het eerst ver-scheen doorgeefschaak op het pro-gramma bij De IJssel. Het eerste team van De IJssel hand-haafde de positie in de 1e klasse endat deed ook het tweede team in de 3eklasse. Succes was er bij de viertallen,zowel het tweede als derde viertalwerd kampioen. In het RSB bekertoer-nooi 2015/16 sneuvelde het viertal vanDe IJssel in de tweede ronde tegen delatere bekerwinnaar Messemaker1847. Mede dankzij initiatieven van Casperde Pijper verder herstel van het jeugd-schaak. Na de schaaklessen in hetseizoen 2015/16 werd in het nieuweseizoen ook weer gestart met eenjeugdcompetitie. Ook het school-schaak werd met financiële steun vande gemeente Zuidplas gecontinueerd. Bij de start van het seizoen 2016/17werd Frank van de Pavoordt gekozenals nieuwe voorzitter in de plaats vande niet meer herkiesbare Gerard vander Wouden. De aftredende voorzitterwerd benoemd tot erelid. Aan secreta-ris Aad van den Berg werd eind 2016de Gouden KNSB Speld uitgereiktvoor een 50 jarig lidmaatschap. Sjaakin ’t Veld kreeg een oorkonde ter gele-genheid van zijn 200e RSB-wedstrijdvoor De IJssel.In december overleed oud-voorzitteren erelid Panc Vink. Ter herinneringaan hem kreeg het VINK Zuidplas Top12-toernooi de naam Panc Vink Zuid-plas Top 12-toernooi. (Aad)

I J s s e l s c h a a k 11 3

5

Oud-voorzitter en erelid Panc Vink, 80jaar, is op 19 november j.l. overleden. Hijwas sinds 6-10-1972 lid van De IJssel,meer dan 44 jaar. Eerder was hij aljeugdlid van de in 1957 opgehevenschaakvereniging Moordrecht. Vanaf 1-9-1975 tot 28-8-2000, precies 25 jaar,was hij voorzitter van De IJssel. Bij zijnaftreden werd hij benoemd tot erelid. Panc was een lid, die vrijwel geen club-avond oversloeg. Hij speelde 258 maalmee voor de IJssel in teams voor RSB-competitie. Meerdere malen was hij top-scorer van het tweede of derde team. Bijde clubcompetitie behoorde hij tot circamidden jaren ’90 tot de top tien van devereniging. Vier maal was hij ‘de besteVink’, de winnaar van het familietreffenop het VINK Zuidplas Top 12 toernooi.Een toernooi waaraan hij mede door fa-miliebanden zeer was gehecht.

Hieronder herinneringen van clubledenen uit clubbladedities aan een van demeest markante clubleden van De IJs-sel:

. Op 17 april 1951 speelde Panc,toen dus 14 jaar oud, voor de club-competitie van de Schaakvereni-ging Moordrecht onderstaandepartij tegen de sterkste schaker,voorzitter Gerrit de Bruin. Een vande eersten partijen in clubverband.‘De partij is niet zo spectaculair,maar als voorzitter is het historischtoch wel interessant om te latenzien hoe hij op zijn 14e jaarspeelde tegen de voorzitter uit1951’, aldus Panc. Hieronder diepartij gepubliceerd in IJsselschaak35 (juni 1997) met commentaarvan hemzelf.Wit: Panc VinkZwart: Gerrit de Bruin1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pd2 Lb4 4.a3

Le7 Tot zover ging het goed enhad ik zelfs tempowinst. 5.e3 Pf6

6.Pgf3 0-0 7.Le2 c5 De notatievermeldt c4, maar dat kan natuur-lijk niet. 8.0-0 b6 9.b3 Lb7 10.cxd5

Lxd5 11.Ld3 Pbd7 12.e4 Lb7

13.Tb1??

Dit was natuurlijk hartstikke fout, ik hadTe1 moeten spelen! 13…cxd4

14.Pxd4 Pe5 Er zijn nu al problemen.15 Pd2f3 Pxd3 16.Dxd3 Lxe4. En nugaat de toren op b1 verloren en uitein-delijk ook de partij. Ik heb het nog totde 48e zet volgehouden, maar toenwas het gedaan.

. Ruim 40 jaar geleden, in 1976 dus,werd Riny Boere, de echtgenotevan Teus Boere, door een voorhaar onbekende man, achterafPanc, bij de Julianasluis in Goudabijna van haar fiets getrokken. Zijwoonde toen nog maar net inMoordrecht, maar was voor Pancgeen onbekende. Hij kende ooktoen al iedereen. ‘Jij bent toch devrouw van Teus Boere en verpleeg-ster van beroep? Ik ben al eenkwartier bezig om een vuiltje uitmijn oog te krijgen, maar ik krijg hetniet voor elkaar.’ Riny pakt een pa-pieren zakdoekje uit haar tas enwrijft in één keer het vuiltje uit zijnoog. Als verpleegster wist zij dat jenaar de neus toe moet vegen enniet andersom. Een gebeurtenisdie Panc, maar ook Riny, zich bijeen laatste bezoek dit jaar nogexact wisten te herinneren.

. Ter gelegenheid van de 200e RSB-wedstrijd van Aad van den Bergverscheen een extra nummer vanIJsselschaak met bijdragen vanclubleden en tegenstanders.Daarin natuurlijk ook een bijdragevan Panc met onder andere dezijns inziens eerste onderlinge par-tij op 13 september 1976. Vervol-gens de partij met commentaar vanPanc (zwart): 1.d4 d5 2.c4 e6

3.Pc3 Pf6 4.cxd5 Pxd5 5.e4 Pb6

6.Pf3 Pc6 7.Lb5 Ld7 8.0–0 h6

9.a3 Df6 10.Te1 0–0–0 11.Le3 e5

12.d5 Lg4 13.Le2 Lxf3 14.Lxf3

Pc4 15.Dc2 Pxe3 16.fxe3 Pa5?

‘…een bekend schaakspreek-woord luidt: ‘paars aan de kant,verlies in het land’, dus was ditwaarschijnlijk niet zo’n goed idee’,aldus Panc die hier zwart heeft.17.Pb5 Db6 18.Tac1 Ld6

19.Pxd6+ Txd6 20.b4…en daarheb je het al, dag paard!... Pc6

21.dxc6 Txc6 …en zo ging het nog15 zetten verder voor mij bergaf-waarts (1-0)In een reactie achteraf meldde hijdat het natuurlijk geen ‘Paars aande kant….’ Maar ‘Paard aan dekant..’ had moeten zijn. Degenendie mij wat beter kennen’, aldusPanc, ‘kunnen zich ongetwijfeldniet voorstellen dat ik politiek ge-zien zoiets zou schrijven. Dan benik eerder van mening dat ‘Paarsaan de kant’ winst voor het landzou zijn. En ik heb toch al zo’nhekel aan rode kool, dat er altijdpaars uit ziet! ‘ Het bleek achterafniet de eerste partij, die vondplaats op 23 februari 1973.

. Op 5 maart 1981 speelde De IJssel1 in Rotterdam-Zuid tegen Rock 1.Eén matchpunt was voldoende

6

I J s s e l s c h a a k 11 3

panc vink (1936-2016), herinneringen

Panc 1972.

15-jarig bestaan De IJssel (1978) met vlnrPanc, wethouder Spelt, burgemeester Bandel, grootmeester Donner en wethouderStoutjesdijk.

voor het allereerste kampioen-schap. De IJssel kwam op een 3½-½ voorsprong. Met een geac-cepteerd remiseaanbod van Panc,toen voorzitter, werd dit kampioen-schap een feit.

. Panc hield niet van vergaderen. Alsvoorzitter hanteerde hij een hoogvergadertempo want ‘dan kunnenwe gauw een potje gaan schaken’.Aan RSB vergaderingen nam hijzelden deel. Ooit bezocht hij er één(10 september 1986) om het stand-punt van De IJssel inzake het uit-vluggeren van partijen in de RSB-competitie naar voren te brengen.In het clubblad liet hij daarover hetvolgende aantekenen: ‘Nu was ikalleen maar naar Rotterdam toegegaan om tegen het voorstel testemmen en het woord ‘uitvlugge-ren’ alleen al had de valse hoop bijme gewekt dat het ook vlug zougaan. Nou mooi niet, wat een ge-leuter op zo’n avond. Volgens mijkunnen ze beter net als in Moor-drecht na afloop van de vergade-ring een potje gaan schaken’.

. ‘Hoe had ik van Timman kunnenwinnen?’ stond er boven de partijvan Panc in een simultaan op 2mei 1987 tegen de toen sterksteschaker van Nederland in één vaneerste nummers van IJsselschaak.Daarna volgde onderstaande partijmet zijn eigen commentaar aan hetslot.1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.Lxc6dxc6 5.0–0 Lg4 6.h3 Lxf3 7.Dxf3Df6 8.Dg3 0–0–0 9.d3 h6 10.Pd2Df4 11.Dxf4 exf4 12.Pf3 g5 13.g3fxg3 14.fxg3 f6 15.Le3 Ld616.Kg2 h5 17.Pd2 h4 18.g4 Th719.Pc4 Thd7 20.Tf3 Lg3 21.Taf1b6 22.Ld2 c5 23.Pe3 Lf4 24.Le1Lxe3 25.Txe3 Td6 26.Lc3 Te627.Tf5 Tdd6 28.e5

Timman verscheen op de 28e zetveel vlugger bij mijn bord dan ikhad verwacht. Er bleef na iedere

loopronde een kleiner aantal bor-den over en het leek ook wel of hijsteeds sneller langs de bordenrende. Ik zat nog te peinzen wat ikhet beste kon doen, maar toenmoest ik al zetten. In een flits dachtik, ‘als ik mijn toren naar c6 breng,kan hij nooit slaan’. 28…Tc6

29.exf6 Maar Timman offerde rus-tig een toren en de pion op f7 is na-tuurlijk nooit te houden. Om de 30zetten vol te maken speelde ik nog30….Ph6 waarna de torens op e6werden geruild. 31.Txe6 Txe6

32.f7 en toen heb ik het maar op-gegeven met het idee dat ik hettoch nog 30 zetten had volgehou-den. Natuurlijk was mijn f-pion nade dameruil het hele verdere spelzwak. Maar ik dacht het plan vanhem dan tenminste te kennen. Ikhad het idee dat ik met mijn paarden lopers en torens mijn pionnetjetoch wel zou kunnen verdedigen.Met een ervaring rijker en een illu-sie armer heb ik Timman een handmogen gegeven en dat is toch ookwel weer wat waard.

. Het gebeurde tijdens de viering vanhet 35 jarige jubileum in 1988. Nade opening wilde Panc het woordgeven aan de wedstrijdleider vanhet jubileumtoernooi, Frank van dePavoordt. Hij kon hem echter nietvinden. Waarop Frank (ruim 2meter lang) antwoordde: ‘Ik kan mewel voorstellen dat ik over hethoofd wordt gezien…’

. In de jubileumglossy De IJssel 50jaar (2013) haalt Panc herinnerin-gen op, zoals de volgende uit1991:‘ Soms laaiden de gemoederen op,zoals de discussie over het al danniet toestaan van roken . Hetwaren de ouwetjes Ko Scheepersuit Nieuwerkerk en Wim van Vuu-ren uit Waddinxveen die het ons inMoordrecht soms knap lastigmaakten. De één fel voor, de anderfel tegen. Met eerst nog een com-promis ‘alleen na de pauze’, halftien of tien uur, heb ik het maar op-gegeven en voor een algemeenrookverbod gekozen met bijna allestemmen voor.’

. Op 1 mei 1992 speelde het beker-team van De IJssel de finale om deRSB beker tegen Barendrecht. Naeen 2-2 eindstand ging de bekernaar Barendrecht door en beter re-sultaat aan het hoogste bord. ‘Dathad ons IJsseldorpje toch maareven mooi versierd, doorgedron-gen tot de finale tegen veel ster-kere ploegen!’ schreef Panc inIJsselschaak 15. ‘En dan nog nieteens verliezen maar door eenbeetje voor ons ongunstige bereke-ning werd het gelijkspel als verlo-ren aangemerkt. Maar moreel wasDe IJssel toch wel winnaar, zelfsde voorzitter van de RSB zat voorons te duimen en hoopte dat Ba-rendrecht door Moordrecht zouworden verslagen. Ik vroeg hem ofik de beker even vast mocht hou-den en dat mocht. Heel even heb ikdie mooie trofee gestreeld en erzelfs nog even aan geroken, maarwe mochten hem helaas niet mee-nemen uit Capelle a/d IJssel waardeze spannende strijd plaats vond.’

. ‘Op 26 januari 1996 kreeg ik einde-lijk weer eens de kans om een par-tij voor het eerste team te spelentegen EBSV 1 met zwart tegen J.Crielaard’, aldus Panc in IJssel-schaak 30. Daarna volgt een ver-slag van de partij die uitmond ineen eindspel waarin zijn tegenstan-der voor zijn paard wel een heelongelukkig veld kiest.

‘Hier heb ik aan een paar mensenuit Bergschenhoek gevraagd of erin het dorp nog een paardenslageris? Het witte paard is nu vollediguitgeschakeld.’

. ‘Panc Vink schrijft zelf geschiede-nis’ aldus een kop in de Moor-drechtse Koerier in mei 1999. ‘DatPanc Vink meer kan dan de ge-schiedenis van Moordrecht uitplui-zen bewees hij op de 17e speeldag

I J s s e l s c h a a k 11 3

7

Uitreiking Zilveren Dame aan Ben van Geffen(1997)

van de clubcompetitie van schaak-vereniging De IJssel. De nummer15 versloeg tot ieders verbazingGerard van der Wouden, de num-mer 2 van het klassement. Vinkspeelde een puike partij, kwam eenpion in het voordeel en kon meteen opmarcherende vrijpion incombinatie met een mataanval departij in zijn voordeel beslissen.’ UitIJsselschaak 43 het slot van dezepartij:

Stand na de 46e zet van wit(Panc). 46….Kh6?? Een blunder invliegende tijdnood. Txb5 kon na-tuurlijk niet vanwege Pf8 en zwartgaat mat. Na Td8 is het echter nogniet verloren. 47. Pxb8 (1-0).

. De wedstrijd van De IJssel 2 tegenCSV 4 op 21 januari 2000 starttemet merkwaardige ontwikkelingenaan bord 8 waar Panc inviel voorHendrik Spee. Hij was wat later entrof de oude mevrouw Mesman,een nazaat van de toen nog maarnet overleden Catherine Roodzant,ooit een van de damestoppers inNederland. Panc ging in een snel-

schaaktempo van start, maarraakte na een wel zeer ongebruike-lijke opening, volgens Panc 1.d3½(de pion stond op de scheidingslijnvan veld d3 en d4), de draad kwijten opeens was de stelling opgebla-zen. Of wellicht wilde hij testen ofzij een gewonnen stelling ook konwinnen? Dat bleek niet het gevalwant uit een compleet verlorenstelling haalde hij onverwachtsineens toch nog de winst binnendankzij een doorlopende vrijpion.‘Je moet ze er eerst even aanlatenruiken dan is het leuker’, was zijnreactie achteraf.

. Op 12 januari 2001 speelde De IJs-sel 3 in Vlaardingen tegen Unilever1. Panc kwam verloren te staan enwilde in de slotfase een gedektetoren met zijn koning slaan. ‘Ooh…dat kan niet….dat gaat niet goed’en er werd vervolgens wat heen enweer gepraat waarbij de tegenstan-der moet hebben gedacht dat departij was opgegeven. Plotselingzegt Panc: ‘Dan ga ik met mijn ko-ning maar hier heen’ en drukt ver-volgens de klok in.

. ‘Opa en wraak’ luidde de kopboven het verslag van de wedstrijdHZP/Schiedam 3 tegen De IJssel 3op 26 november 2001. Panc zatop hete kolen, want hij kon dieavond opa worden. Dat gebeurdeinderdaad en na in recordtempozijn tegenstander met boter en sui-ker te hebben ingemaakt. Verliet hijals opa het Schiedamse clublokaal. Dat punt droeg bij aande overwinning, een zoete wraakomdat IJsselspeler Hendrik Speenet te laat arriveerde en van dewedstrijdleider ter plaatse vervol-gens niet achter het bord mochtplaatsnemen. Een wel heel ergstrikte naleving van de regels op dit niveau.

. Een gedenkwaardig slot was er op16 mei 2015 in de Vink groep vanhet Top 12 toernooi. Het was hetlaatste toernooi waar Panc’s inmid-dels eveneens overleden broer Jan

nog van de partij was. Bij het in-gaan van de laatste ronde gingPanc met een halve punt voor-sprong op Jan aan de leiding. In deslotronde troffen zij elkaar. Pancleek aan het langste eind te gaantrekken, maar overschreed daarbijde bedenktijd. Beiden behoorden ook in de voor-gaande edities vrijwel steeds tot debeste van de Vinken. Bij Panc’s be-grafenis werd dan ook opgemerktdat er in de toekomst alleen nogmaar om de derde plaats, de bron-zen plak, kon worden gestreden.

. Bewonderenswaardig was zijndoorzettingsvermogen nadat zijnziekte was geconstateerd. Opge-wekt en kost wat het kost bezochthij toch (op de fiets) de clubavond.Voor het laatst op 26 september.Hij kwam fietsend de brug nietmeer over en moest lopen, datdeed hem werkelijk veel pijn. Op 7november wilde hij nog een laatstekeer komen maar dat lukte nietmeer. Teus Boere schaakte dieavond de laatste potjes bij hemthuis. Een laatste groet in de vormvan een kaart van de leden be-reikte hem nog net op tijd.

De vereniging verliest in hem niet al-leen een groot schaakliefhebber, maarook een zeer bij de vereniging betrok-ken lid. Hij die zoveel opdiepte over dehistorie van Moordrecht, waaronderook veel wetenswaardigheden over deschaakgeschiedenis, is nu zelf historiegeworden. (Aad)

8

I J s s e l s c h a a k 11 3

Clubcompetitieduel tegen Aad v.d. Berg)2005’.

Vinkgroep Top 12-toernooi 2015, Panctegen broer Jan met toekeikend zoon Michel.

vink top 12-toernooi wordt panc vink top 12-toernooiTer nagedachtenis aan de op 19 november overleden Panc Vink is op verzoek van sponsor Bouwbedrijf Frans Vink& Zn de naam van het VINK Zuidplas Top 12-toernooi gewijzigd in Panc Vink Zuidplas Top 12-toernooi. Een ver-zoek waarmee schaakvereniging De IJssel van harte instemt. Het is een blijvend eerbetoon voor de man die vanaf de start in 1996 nauw betrokken was bij het Top 12-toernooi.Aanvankelijk als voorzitter, later ook als deelnemer aan de bestuursgroep en vanaf 2009 als deelnemer aan de Vink-groep, het familietreffen dat tijdens het toernooi plaatsvond. Viermaal was hij ‘de beste Vink’, de winnaar van dit fa-miliegebeuren. Mede door de familiebanden was hij zeer gehecht aan dit toernooi.

30-jan ZD 12-feb do Fianchetto 1-De IJssel 16-feb HH-3.1 + De IJssel V2-Onesimus V2 13-feb HH-3.2 + De IJssel 2-De Willige Dame 217-feb vr RSR Ivoren Toren V2-De IJssel V120-feb HH-3.3 + De IJssel V3-Onesimus V3 21-feb di Pascal 1-De IJssel 127-feb * ZD 26-mrt HH-3.4 + Erasmus V2-De IJssel V213-mrt HH-3.5 + De IJssel V1-Nieuwerkerk a/d IJssel V1 15-mrt wo SOF/DZP 2-De IJssel 220-mrt HH-3.6 + De IJssel 1-Barendrecht/IJsselmonde 124-mrt vr RSR Ivoren Toren V4-De IJssel V327-mrt HH-3.7 + De IJssel V2-De Willige Dame V1 + kwartfinale k.o.beker3-apr HH-4.1 + De IJssel V1-Onesimus V1 10-apr ZD-319-apr wo HH-4.2+halve finale k.o.beker24-apr ** HH-4.31-mei ZD-48-mei HH-4.4 + De IJssel V3-Moerkapelle V113-mei za VINK Top 1215-mei HH-4.5+finale k.o.beker16-mei di HIA V1-De IJssel V222-mei Doorgeefschaak29-mei ZD-57-jun wo HH-4.612-jun HH-4.719-jun ZD-626-jun Ledenvergadering + snelschaak

* voorjaarsvakantie, ** meivakantie

I J s s e l s c h a a k 11 3

9

jaarprogramma de ijssel 2017

Halverwege de competitie met nogdrie wedstrijden voor de boeg is hetduidelijk dat lijfsbehoud voor De IJssel1 in de eerste klasse nog geen zeker-heid is. Dat is het wel bij een goed re-sultaat tegen PASCAL, een wedstrijddie voor de voorlaatste ronde op hetprogramma staat. Maar als in de sterk-ste opstelling kan worden aangetre-den, wat tot dusver pas tweemaal hetgeval was, kunnen er wellicht ook inde twee andere wedstrijden nog pun-ten worden binnengehaald.Hieronder het relaas van de wedstrij-den tegen de koploper en de hekken-sluiter in deze klasse.

krappe winst tegen hekken -sluiter zwijndrechtDe derde wedstrijd voor het eersteteam was op 18 november tegen hek-kensluiter Zwijndrecht 1. Een tegen-stander met de laagste teamrating indeze klasse, vorig seizoen als bestenummer twee gepromoveerd uit de 2eklasse. Dit seizoen nog maar met éénteam actief in de RSB-competitie. Eenoverwinning zou de kansen op hand-

having in de eerste klasse dus welgoed doen.Dat liet Justin zich geen twee keerzeggen. Nadat zijn tegenstander eenopeningsblunder maakte ging hij vol inde aanval en na een uurtje spelen washet eerste punt binnen. Frank (vdP)belandde in een middenspel waarbijbeide spelers de open torenlijn in hetcentrum probeerde te bemachtigen.Dit leek niet te lukken, maar Frank wei-gerde een remise aanbod. Even latermaakte hij een fout, maar kon gelukkigtoch nog met remise ontsnappen. Ookde volgende twee uitslagen waren re-mises. Frank (V) kreeg in zijn partijveel ruimte en een mooie aanval, maartoen hij dit mooi wilde afronden ver-vlakte de stelling juist. Bij Hans washet hele spel in evenwicht en met eengebrek aan motivatie om op zoek tegaan naar meer, werd de vrede gete-kend. Op dat moment was dat ookgeen ramp, ten slotte stonden we aleen punt voor en ook de overige bor-den stonden er best goed voor. Toenging het mis bij Mick. In een gewonnenstelling vergat hij even z’n eigen verde-

diging en liet zich onnodig mat zetten.Na veel geschuif in het middenspel,won Léon twee pionnen bij een groteafruil en kon daarna gemakkelijk uit-schuiven. Leen stelde vervolgens deoverwinning veilig. In een eindspel meteen toren tegen een stuk plus pion trokhij zorgvuldig de partij naar zich toe.Op dat moment was Pim in de proble-men gekomen. De hele partij had hij,in ieder geval op het oog, beter ge-staan, maar het bleek moeilijk om echthet verschil te maken. In het toreneind-spel met weinig tijd ging het vervol-gens mis en kwam hij net tekort omook een dame te halen. Zijn tegen-stander moest goed zoeken in eeneindspel waar hij naar eigen zeggen‘niet echt goed in’ was, maar wist dewinnende zetten toch te vinden. Netals vorige wedstrijd dus een 4½-3½overwinning, waar in dit geval welmeer in had gezeten. Gelukkig tellende matchpunten en met drie teamsonder ons die op dit moment nog opnul staan, lijkt dat zeker te gaan luk-ken. (Léon)

10

I J s s e l s c h a a k 11 3

de ijssel 1 net boven de streep

Zwijndrecht 1 1703 - De IJssel 1 1826 3½ - 4½

1 Roland van Keeken 1996 - Léon Jacobse 1928 0 - 12 Kees van ’t Hoff 1699 - Pim te Lintelo 1906 1 - 03 Marcel den Boer 1788 - Frank Visser 1903 ½ - ½4 Teus Slotboom sr 1641 - Justin Jacobse 1893 0 - 15 Frank Stoute 1766 - Hans Lodeweges 1834 ½ - ½6 Robert Goedegebuur 1620 - Frank vd Pavoordt 1759 ½ - ½7 Rai Syal - Mick vd Berg 1753 1 - 08 Patrick Poots 1468 - Leen Boonstra 1629 0 - 1

krimpen a/d ijssel 2 weer sterkerdan de ijssel 1Voor het eerst een RSB-wedstrijd opsinterklaasavond, de competitieleiderkon kennelijk geen andere datum vin-den. Het bleek voor de meeste teamle-den geen bezwaar, desondanks tweeinvallers aan de IJsselzijde, Gerardvan der Wouden en Rien Duine voorJustin Jacobse en Mick van den Berg.Aan de zijde van tegenstander Krim-pen a/d IJssel 2 speelde in plaats vanHenk Greevenbosch vaste invallerBert ten Wolde. De laatste zege tegen dit team dateertuit het seizoen 2008/09. Nadien dolfDe IJssel driemaal het onderspit. Metdrie gewonnen wedstrijden, een hon-derd procent score, behoren de Krim-penaren dit seizoen tot dekanshebbers voor de eerste plaats. Voorzien van pepernoten en anderelekkernijen, als sinterklaascadeautje

aangeboden door de voorzitter van DeIJssel, startte de wedstrijd met eensnelle domper. Rien had geen goedantwoord op de Boedapester van zijntegenstander en moest materiaal inle-veren. Na 1.d4 Pf6 2.c4 e5 3.dxe5Pg4 4.Pf3 d6 5.exd6 Lxd6 staat devolgende stelling op het bord:

Wit heeft diverse mogelijkheden, zoalse3 of Pc3.Maar hij speelde 6.h3?? endat was niet goed. Er volgde 6….Pxf2!7.Kxf2 Lg3+ 8.Kxg3 Dxd1 Daarnawas het snel gedaan. Op de overigeborden ging het aanvankelijk redelijkgelijk op met complexe stellingen. Ge-rard had een pion gegeven in de ope-ning, maar dat mondde ogenschijnlijkniet uit in extra aanvalskansen. BijLéon stond een scherp koningsgam-biet op het bord. Bij het vorderen vande speelduur kwam daar uiteraard ver-andering in. Het was sinterklaasavond,dus cadeautjes konden niet uitblijven.Frank (V) kreeg een stuk in de schootgeworpen en rondde zijn partij vervol-gens met een aantal fraaie zetten be-kwaam af, 1-1. Minder gunstig ging hetbij Leen. Hij dacht het aanvalspel vanzijn tegenstander met dameruil te kun-nen ontregelen. Maar daarbij had hijzich verrekend, de dame bleef op het

bord en Leen kreeg een slechte stel-ling en moest ook nog eens een pioninleveren. Uiteindelijk ging het com-pleet mis, 1-2. Vervolgens werd er eenhalfje geboekt door Frank (vdP).Lange tijd had hij een sterke stellingmet veel overwicht. Hij won een pionen kreeg goede winstkansen toen hijeen toren kon insluiten. Na een mindergoede zet, kwamen die er echter ookkansen voor zijn tegenstander. Tijdvoor een remiseaanbod en dat werdvervolgens aangenomen. Ook Hanshad een sterke stelling met pluspionop het bord. Maar winstkansen zag hijniet. Zijn remiseaanbod ging echtergepaard met stukverlies en dat bracht

de stand op 1½-3½. Daardoor werdende kansen op teamwinst minimaal. Ge-rard vocht op dat moment voor remise.Hier had zijn tegenstander drie stuk-ken voor zijn dame gekregen. Hetmondde uit in een eindspel met dameen paard tegen toren, loper, paard entwee vrij pionnen. Veel manoeuvreer-werk om eeuwig schaak te bewerkstel-ligen en te voorkomen. Dat laatstelukte het beste en ging gepaard meteen opmars van de vrijpionnen die uit-eindelijk beslissend werden. Daarmeewas de wedstrijd verloren, 1½-4½. Erkwamen nog wel twee punten aan deeerste twee borden. Pim had de ge-hele partij het beste van het spel. Wis-

selend aanvalspel resulteerde in over-wicht op de damevleugel bij de verde-diging daarvan liet zijn tegenstandereen paard insluiten en was het puntbinnen. Ook Léon won. Hier ging hetlang langs het randje. Het eiste veeldenkwerk. Zijn tegenstander had natwintig zetten nog maar circa 2 minu-ten op de klok. Dat was bijna een halfuur minder dan Léon. Mede dankzij dieextra tijd lukte het hem met dametegen twee torens de tegenstander zo-danig in het nauw te brengen dat eenvan de torens het loodje legde. Zie ook‘een knotsgekke partij’. (Aad)

I J s s e l s c h a a k 11 3

11

De IJssel 2 1787 - Krimpen a/d IJssel 2 1837 3½ - 4½

1 Léon Jacobse 1928 - Remko Moerkerken 1873 1 - 02 Pim te Lintelo 1906 - Floris Doolaard 1728 1 - 03 Frank Visser 1903 - Jan Sluiter 1865 1 - 04 Frank vd Pavoordt 1759 - Diederick Casteleijn 1929 ½ - ½5 Hans Lodeweges 1834 - Joop Huijzer 1908 0 - 16 Gerard vd Wouden 1686 - Michel van Capelle 1794 0 - 17 Leen Boonstra 1629 - Bert ten Wolde 1775 0 - 18 Rien Duine 1648 - Hans van Nieuwenhuizen 1822 0 - 1

stand in de 1e klasse A na vier speelronden:

rating mp bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Krimpen a/d IJssel 2 1840 8 18½ x . 4½ . 4½ . 4½ 52 Shah Mata 1 1895 7 20 . x , 5½ 5½ 4 5 ,3 Fianchetto 1 1848 6 20 3½ . x . . 5½ 4½ 6½4 Barendr./IJsselmonde 1 1866 6 18½ . 2½ . x . 5 4½ 6½5 De IJssel 1 1811 4 15 3½ 2½ . . x 4½ . 4½6 SOF/DZP 1 1892 1 13 . 4 2½ 3 3½ x . .7 PASCAL 1 1821 0 13½ 3½ 3 3½ 3½ . . x .8 Zwijndrecht 1673 0 9½ 3 . 1½ 1½ 3½ . . x

een knotsgekke partijHieronder het verslag van een bizarrepartij uit de RSB competitie, RemcoMoerkerken-Léon Jacobse, met com-mentaar van de zwartspeler. In de par-tij missen zowel wit als zwartuitstekende winstkansen. Die kansenvoor wit zijn door de eindredacteur tus-sen haakjes [ ] aangegeven.

Op sinterklaasavond speelde het eer-ste team tegen Krimpen 2, een wed-strijd die helaas nipt verloren ging. Alonze punten werden op de eerste 4borden gehaald en met name aan heteerste bord ging het er spectaculairaan toe. Op de website van Krimpenviel later te lezen “Remko Moerkerkenvoor de gelegenheid op bord 1 hadzoals gebruikelijk een knotsgekke par-tij. Een dame tegen een stuk achtermaar alle resterende stukken op deKoning gericht. Zijn tegenstander of-

ferde een toren terug om onder dedruk uit te komen. Uiteindelijk verloorRemko toch nog. Ik zou de partij nogwel een willen zien, er zat zoveel in!”Met maar liefst 6 zetten (voor zover ikhet heb opgeschreven) die Fritz beoor-deelt met twee vraagtekens, is hetzeker niet de beste partij, maar hierdan toch een analyse.1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Pf3 Le7 4.Lc4Lh4+ 5.Kf1 d6 6.d4 Df6 7.Pc3 Pe78.e5 dxe5 9.dxe5 Dh6 10.Pe2 Pf5??Het koningsgambiet is natuurlijk so-wieso een goed recept voor een bi-zarre partij. Meestal besluit ik om deextra pion zo lang mogelijk op het bordte houden om een witte koningsaanvalzoveel mogelijk te voorkomen. Dat ishier tot nu toe goed gelukt, maar hierwil ik te snel. Ik zat te kijken naar aller-lei leuke combinaties na Pxf4 en Lg3.Dat wit een nare tegenaanval heeft

zag ik pas op zet 12. Na 10. ... g5 hadik een plusje gehouden.

11.Pxf4 Lg5? 12.Pxg5 Het origineleplan was om hier dan Pg3+ te spelen,maar na Ke1 blijft van de zwarte aan-val niks over en staat wit veel beter.

12. … Dxg5 13.e6 [Wit mist hier g4 ende dubbele dreiging Pd5 en gxf5 isgoed voor stukwinst.] 21….fxe614.Pxe6 De7 15.Pf4 Tf8 16.g3? Dithelpt niet om het paard te redden.Beter was De2 gevolgd doorh4.16...g5 17.Dh5+ Kd8 18.Dxg5??Pe3+!! Een heerlijke zet om te spelen,die ik wel al gezien had toen ik g5speelde, maar mijn tegenstander nogniet. Overigens levert direct op g5slaan waarschijnlijk makkelijker spelop. Het materiële voordeel is welis-waar wat kleiner, maar na Pe6+ Lxe6Lxg5+ Pe7+ Kg2 Lxc4 staan de zwartestukken veel beter ontwikkeld staandan in de partij.

19.Lxe3 Dxg5 20.Kg2 Txf4! Ik hebeen dame tegen stuk+pion en offerhier een kwaliteit terug. Achteraf had iker eigenlijk spijt van omdat ik nogsteeds niet echt blij werd van mijn stel-ling. Echter, Fritz is het eens met ditoffer en vindt dat het geblunder laterpas begon. 21.Lxf4 Dc5 22.Tad1+Pd7?? 23.The1 b6?? Het plan wasom mijn loper naar b7 te spelen, maarbeide zetten die hiervoor nodig zijn,(Pd7 en b6) leveren groot voordeel opvoor wit. Veel beter was 22. ... Ld7 ge-weest, omdat nu ook c8 als ontsnap-pingsveld vrijkomt. 24.Ld5 [Na Td5 isde matdreiging met Lg4 funest voorzwart bv. 24.Td5 c6 25.Txc5 Pxc526.Lg5+ Kc7 27.Te7+]

Ik was in deze stelling erg blij met hetfeit dat ik ruim voldoende bedenktijdhad (wit was inmiddels aardig in tijd-nood), maar toch vind ik niet de besteverdediging (24. ... c6 25. Lf7 Df8). 24.... Pf6?? 25.Lxa8 Ld7 26.Lf3 [Na26.Te5 zijn de beste papieren voor witbv. 26..Dxc2 27.Td2 Dg6 28.Lc6 Kc829.Lxd7 Pxd7 30.Te7] 27.Te2?? Witheeft hier de betere stelling, maar doorook de andere toren te offeren heb ikwel genoeg ruimte gecreëerd om tevoorkomen dat het direct uit is. Metweinig bedenktijd is het dan ook moei-lijk om het juiste plan te vinden.27...Lc6 28.Lxc6 Dxc6+ 29.Kg1 Pd530.Lg5 Dc5+ 31.Kf1 Pb4 Hier begonook mijn tijd op te raken en heb ik nietverder genoteerd. In het vervolg vande partij sloeg ik nog op a2 en on-danks dat het paard daar gevangenleek na c3, was het de witte loper dieals gevolg hiervan verloren ging. Mettwee torens is het moeilijk spelentegen een dame en paard en na eenpaar vervelende penningen hield withet dan ook voor gezien. (0–1)

12

I J s s e l s c h a a k 11 3

Het was weleens drukker op het invita-tie/gezelligheidstoernooi dan dit jaar op28 december. Dat lag niet alleen aanhet aantal gasten, ook lang niet alleleden waren aanwezig. Een afsluitingvan het jaar in deze vorm is kennelijkvoor diverse leden niet aantrekkelijk ge-noeg. Bij de gasten ook drie leden vande familie Vink. Het stemde tot vreugdedat zij na het overlijden van Panc des-ondanks van de partij waren.Zeven ronden met partijtjes met tien mi-

nuten bedenktijd bepaalden wie van dedoor de organisatoren Léon Jacobse enGerard van der Wouden samenge-stelde gelegenheidstrio’s dit jaar alswinnaar zou worden gekroond van de26e editie van dit toernooi.Meerdere malen waren ze er dichtbij,maar een eerste plaats zat er steedsniet in. Ditmaal lukte het wel, vader,zoon en neef of wel Arie sr, Arie jr enJitse Macdaniël legden met een hon-derd procent score beslag op de eerste

plaats. De tweede plaats, met vier ver-liespunten, was voor het team Stefanen Tobias Lipschart met Rien Duine alskopman. In de twee voorgaande editieseindigden zij respectievelijk met RubenEvengroen en Wim Mulder als kopmanals nummer één. Die tweede plaatswas op het nippertje want het verschilmet nummer drie, het team Wim Mul-der/Aad vd Berg/Bastiaan Rietveld, be-droeg slechts een enkel bordpunt.(Aad)

I J s s e l s c h a a k 11 3

13

macdaniëls winnen invitatietoernooi

Hieronder de eindstand en onderlinge resultaten:

1 2 3 4 5 6 7 8 mp bp

1. Arie Sr, Arie Jr en Jitse Macdaniel x 2 2 2,5 2 2 3 2 14 162. Rien Duine, Stefan en Tobias Lipschart 1 x 1 2 2 3 2 2 10 133. Wim Mulder, Aad vd Berg, Bastiaan Rietveld 1 2 x 1 2 2 2 2 10 124. Hans Lodeweges, Lotte vd Wouden, Irina Roman 0,5 1 2 x 1 1 2 2,5 6 105. Gerard vd Wouden, Wouter Schmahl, Ingo 1 1 1 2 x 2 0 2,5 6 9,56. Frits, Michel en Peter Vink 1 0 1 2 1 x 2,5 2 6 9,57. Mick vd Berg, Teus Boere, Nanne Uitenbroek 0 1 1 1 3 0,5 x 1 2 7,58. Justin en Frank Jacobse, Ioan Palsgraaf 1 1 1 0,5 0,5 1 2 x 2 7

Teamindeling niet eenvoudig.

3e plaats.

Team Jacobse, zonder verliezers geen winnaars

Toch een Vinkenteam.

De winnaars. Blij met zijn prijs.

‘Het WK schaken: van propagandaoor-log tot de vergetelheid’, zo luidde bijhet begin van de match op 11/11 dekop van een artikel van de Belg IvanOllivier, journalist van VRT nieuws, opde website De Redactie.BE. Hij voor-spelde dat de uitzendtijd van de wed-strijd in het sportnieuws in het bestegeval één tot twee minuten, in hetslechtste (en meest waarschijnlijke)geval nul zal krijgen. Ooit was dat an-ders, schrijft hij, in de tijden van dekoude oorlog toen de Sovjet-Unie deschaakwereld domineerde en wereld-kampioen Spasski in 1972 te makenkreeg met de Amerikaan Fischer uithet Vrije Westen. Deze miniversie vande Cubacrisis, maar dan op hetschaakbord, was wekenlang voorpagi-nanieuws. De strijd tussen het VrijeWesten en de krachten van het weten-schappelijk socialisme werd eind dejaren zeventig nog eens dunnetjesovergedaan toen de lieveling van hetSovjetregime, wereldkampioen AnatolyKarpov, de uitgeweken dissident ViktorKortsjnoi tegenover zich trof.

Het enige relletje ging niet eens tussende hoofdrolspelers maar betrof de uit-zendrechten. World Chess, de organi-sator van de tweekamp, claimdeexclusieve rechten via de website vande organisatie. Hosts van drie anderewebsites gingen naar de rechter en diestak daar een stokje voor.

De beperkte belangstelling van demedia gold niet voor Noorwegen, hetthuisland van wereldkampioen Carl-sen, daar was sprake van schaak-gekte. Hans Ree citeerde in zijnrubriek in het NRC (12/11) het Noorseweekblad Donald Duck: ‘Niet alleenDonald en Guus Geluk schaken, ookde Grote Boze Wolf, de biggetjes, Mic-key Mouse en zijn neefjes Puk enMax, en verder is er een ‘schaak-school met Magnus’. WereldkampioenMakspuls Clarsyn (Maximale polsslagHelderziend) komt naar Duckstad vooreen simultaanséance. Donald en Guusmoeten meedoen, al kunnen ze nietschaken. Guus vertrouwt op zijn geluk,Donald op Willie Wortel, die een ap -paraatje heeft om gedachten te lezen.Natuurlijk wint de geweldige Clarsyntoch al zijn partijen.’

‘Het natuurtalent versus de rekenaar’kopte het NRC (11/11) boven de voor-

beschouwing van Hans Ree. ‘Het na-tuurlijk talent van Karjakin lijkt kleinerdan dat van Carlsen, die alle stellingenkan spelen. Gooi de stukken in eenhoge hoed, keer die om op het bord enCarlsen zal de stelling die is ontstaanmet gemak spelen. Karjakin lijkt veelmeer gebonden aan bekende patro-nen. Maar hij is niet voor niets uitdagergeworden. Als het aankomt op exacteberekening en niet op een intuïtief oor-deel, is hij scherp, misschien scherperdan Carlsen, voor wie een speelbarestelling vaak genoeg is. Bovendienheeft Karjakin stalen zenuwen en is hijnooit uit het veld geslagen’, aldus Ree.

Natuurlijk is Carlsen favoriet, hij voerttenslotte al sinds 2010 de wereldrang-lijst aan en dat nog wel met de histo-risch hoogste Elo-rating van 2882 in2014. Maar de bookmakers schattende kansen van Karjakin met 20% telaag in. Karjakin heeft nog steeds hetrecord jongste grootmeester mettwaalf jaar en acht maanden en als hijstand kan houden in de eerste match-helft stijgen zijn kansen. Bij tweekam-pen spelen psychologische zaken eengrotere rol dan bij toernooien en Karja-kin is een koele kikker. (Hans Bohm,Telegraaf 19/11)

Ook voor Sergey Shipov was Carlsenfavoriet. Maar favorieten winnen nietaltijd, schreef hij in zijn artikel in NIC2016/7. Capablanca verloor in 1927van outsider Aljechin en die verloor in1935 verrassend van Euwe. Ook deherovering van de titel door de ‘oude’Botwinnik tegen de jonge briljante Talin 1961 en de zege van Kramnik tegenKasparov waren niet voorspelde uitsla-gen. Na een uitgebreide analyse is zijnslotconclusie wel dat Carlsen zal win-nen. Maar dan moet hij niet een aantalpartijen verliezen door stomme fouten,zoals in de zesde partij in de matchtegen Anand. Die daar overigens nietvan profiteerde. Karjakin zal de lathoog liggen, maar Carlsen weet uitwelke hoek de wind waait. Hij voor-pelde Karjakin’s succes in het kandi -datentoernooi op een moment toen demeeste experts hier over twijfelden.

Zou het voor Carlsen een walk-overworden? Wie dat had verwacht, heefttoch een verkeerde voorstelling van deverhoudingen in de mondiale top tien.Carlsen is onbetwist de sterkste scha-

ker ter wereld, maar Karjakin geldt alseen koele verdediger.Dat was het beeld in de eerste helftvan de match, die gaat over twaalf par-tijen. In de eerste twee partijen ge-beurde er niet veel. In de derde envierde had Carlsen voordeel, maar konhij dat niet uitbuiten. In de vijfde hadKarjakin voordeel, maar dat kon Carl-sen makkelijk neutraliseren. Vervol-gens gebeurde er twee partijen langweer weinig. Zeven remises, commen-tatoren begonnen te speculeren. Deverdediger Karjakin, zou Carlsen erniet wanhopig van worden? Wat zou ergebeuren als hij zijn geduld zou verlie-zen? Zou hij dan onverantwoorde risi-co’s nemen? Nou, zowaar, datgebeurde in die historische achtstepartij. (Johan Hut, HDC Media 26/11)

Gert Ligterink in de Volkskrant (26/11):Nog lang zal er gesproken en geschre-ven worden over de opzienbarendenederlaag die Carlsen in achtste partijleed. Ik kan me geen partij uit de re-cente WK-historie herinneren, waarineen speler bij een gelijke stand in detweekamp zo gedreven was door dewil om te winnen dat hij welbewust deeisen van de stelling negeerde en alseen lemming zijn ondergang tegemoetsnelde. Extra bijzonder was dat Carl-sen ermee wegkwam, ruime gelegen-heid kreeg alsnog een half punt teredden en hopeloos faalde. Nadat departij was afgelopen, verzond deSchotse grootmeester Jonathan Row-son de volgende tweet: ‘Ik heb nogmeer bewondering voor Magnus ge-kregen. De wil om te winnen is ook debereidheid om te verliezen.’ Mooiewoorden, die volgens mij meer vantoepassing zijn bij de speculatieveaanvalspartijen van de jonge MichailTal dan bij Carlsens onverantwoordeagressie in een volkomen evenwich-tige stelling.

Pas op 24/11 een eerste item in hetAD over de wk match, zelfs bij desportuitslagen werden de resultatenniet gemeld. ‘Eindelijk opwinding intweekamp om wereldtitel schaken’schreef Armon Veeneman na de ne-derlaag van Carlsen.. Hij noteerde met

14

I J s s e l s c h a a k 11 3

uit de media extrade wk-match carlsen-karjakin

name het commentaar van Jan Tim-man: ‘Het is de vraag waarom Carlsendit deed. Hij hoefde namelijk niet perse te winnen. Het leek wel of hij dit aanzijn stand verplicht was. Karjakinmaakt geen duidelijke fouten, toontweinig ambitie om te winnen en valtzelfs niet aan als hij met wit speelt. Datis opmerkelijk omdat hij een miljoeneuro in de voorbereiding op dit toer-nooi zou hebben gestoken en zelfs zijneigen koks heeft meegenomen. Dedeur zat lange tijd op slot maar dezevoorsprong komt de wedstrijd echt tengoede.’

Carlsen is dus wereldkampioen geble-ven. Toch. Na zijn nederlaag in deachtste partij stond hij voor de lood-zware opgave in vier partijen te doenwat hem in de eerste zeven niet wasgelukt: superverdediger Karjakin ver-slaan en dat onder loodzware druk.Het lukte hem in de tiende partij. Dematch eindigde in een gelijkspel en nade barrage van rapidpartijen mochtCarlsen zich woensdag opnieuw totwereldkampioen laten kronen. Veelschaakliefhebbers zijn daar blij mee.De wereldkampioen is de sterksteschaker van de wereld, die aantrekke-lijk schaak speelt, en niet een saaieverdedigend spelende Rus. Zo hoorthet. (Johan Hut, HDC Media 3/12)

Wat in de reguliere serie van twaalfpartijen maar niet wilde lukken, lukte inde tiebreak wel: Magnus Carlsen ver-sloeg Sergei Karjakin overtuigend enblijft de komende twee jaar wereld-kampioen. Velen zullen na die uitslagopgelucht adem halen: de nummeréén van de wereld sinds 2010, debeste speler aller tijden, de regerendkampioen won en niet de nummernegen die met vallen en opstaan uitda-ger werd. Toch had het niet veel ge-scheeld of Karjakin had met zijnindrukwekkende verdedigingskunstensucces gehad. De eerste zes partijenwaren in het voordeel van Carlsenmaar de tussenstand was slechts 3-3.In de tweede serie was Karjakin de be-tere, hij liet echter enkele goede kan-sen lopen. Dus volgde bij 6-6 eentiebreak met eerst vier rapidpartijenvan een half uur per speler per partijen als dat geen beslissing zou bren-gen snelschaakpartijen van vijf minu-ten. Zover is het gelukkig nietgekomen. Een WK dat uitgevluggerdwordt…Na zijn winst in de derde rapidpartijzette Carlsen in de vierde partij zijnstelling in beton op en wachtte totdatKarjakin, die moest winnen om verlen-

trainingsavonden voor seniorenOp de ledenvergadering werd besloten dat er bij voldoende belangstellingtrainingsavonden voor senioren zouden worden georganiseerd via huiska-mersessies bij leden thuis. Uit peilingen is gebleken is dat de belangstellinghiervoor beperkt is. Het bestuur heeft om die reden besloten hier van af tezien. Wel is het mogelijk commentaar te krijgen op een gespeelde partij. De zet-ten van de gespeelde partij dan wel het notatieformulier kunnen daarvoorworden toegezonden aan Léon Jacobse ([email protected]). Bij hem kanmen ook terecht voor schaaktechnische adviezen.

I J s s e l s c h a a k 11 3

15

ging af te dwingen, zich stuk liep.Ook al imponeerde Carlsen niet in dereguliere partijen, hij is de terechtewinnaar. Deze match zal niet veelbladzijden krijgen in de geschiedenis-

boeken. Alleen als dit het begin zal blij-ken te zijn van een volgende versnel-ling in de totale bedenktijd voorserieuze partijen. (Hans Böhm, Tele-graaf 3/12)

De IJssel V1 speelt in een viertalgroep en dat betekent driemaal eenuit- en thuiswedstrijd tegen dezelfdetegenstanders. Door een gemiste wed-strijd (zie hieronder) startte het teammet -2. Maar dat werd ruimschootsgoed gemaakt. Na driemaal winst lonktnu het kampioenschap. Hieronder deverslagen van de eerste competitie-helft.

eerste winst en weer op nul puntenDe eerste wedstrijd van De IJssel V1kostte het team twee punten. Tweeteamleden zochten tevergeefs naarhet clublokaal van Onesimus. Dat be-tekende dat de wedstrijd geen door-gang kon vinden en 2 punten in

mindering. Deze wedstrijd zal op eenlater tijdstip alsnog worden ingehaald. Na deze mislukte wedstrijd tegen Oné-simus.had het eerste viertal op 29 no-vember de eerste kans op punten.Tegenstander was Nieuwerkerk, watde eerste ronde met 4-0 verloor en oppapier flink zwakker is. Léon haaldehet eerste punt binnen. In de openingwon hij een pion, al verzuimde hijdaarna om zijn tegenstander helemaalvast te zetten. Die kreeg een serieuzetegenaanval, maar toen hij voor deverkeerde volgorde koos bij het afrui-len was het ineens uit. Wim verlooreen kwaliteit, maar kreeg daar wel ac-tief spel voor terug. Hij kon een paarpionnetjes snoepen en met een loperen drie vrijpionnen tegen een toren

was zijn eindspel goed genoeg voor dewinst. Het eerste matchpunt was duszeker, maar ook bij invallers Leen enRien viel er nog wel wat te halen. Rienstond lang klem op de achterste rijen,maar zijn tegenstander kon hier geenvoordeel uit halen. Nadat de meestestukken van het bord verdwenen, hadRien de beste kansen in het toreneind-spel. Echter, het was niet genoeg voorde winst en er werd tot remise beslo-ten. Leen raakte vroeg in de partij eenpionnetje kwijt en zijn tegenstanderkreeg daar ook nog een sterk loper-paar bij. Dat was het signaal om ereens goed voor te gaan zitten, wantalle volgende aanvallen werden goedgepareerd. Uiteindelijk was remise hierdan ook de uitslag. (Léon)

16

I J s s e l s c h a a k 11 3

de ijssel V1 ondanks strafpunten aan de leiding

Nieuwerkerk a/d IJssel V1 1538 - De IJssel V1 1731 1 - 3

1 Harry Stroosma 1685 - Léon Jacobse 1928 0 - 12 Willem van der Wel 1675 - Leen Boonstra 1629 ½ - ½3 Hans Dijkers 1374 - Wim Mulder 1709 0 - 14 Jurian Wildemans 1421 - Rien Duine 1659 ½ - ½

ook ruime winst tegen rsr ivorentoren V2Ook RSR Ivoren Toren 2, de tweede te-genstander in deze viertallengroep,werd overtuigend verslagen. Wel drieandere teamleden dan in de eerstewedstrijd, alleen Wim was toen ook vande partij. Qua ratings een gelijkwaar-dige tegenstander maar dat bleek nietachter de borden. Wim had al snel materieel voordeel,kwaliteit plus pion, en heerste op het

bord. Zijn tegenstander kwam er nietaan te pas en met een mooi matje werdhet punt binnengehaald. Hans had lastvan zijn rug, maar op zijn bord viel daarniets van te merken. Een stevige stel-ling die zich uitbetaalde toen zijn tegen-stander in de fout ging en Hans dedame won. Ook Gerard kwam al vroegop voordeel. Na een forse afruil kwamhij twee pionnen voor. Het toreneind-spel leek gemakkelijk gewonnen, maardat bleek niet het geval. Na veel ma-

noeuvreerwerk mondde het uit in elkeen koning plus toren en voor Gerarddaarnaast nog twee verbonden pion-nen. Ook dat was nog niet een, twee,drie uit. Pas na ruim 70 zetten was debuit binnen. Ook Frank startte metgoede vooruitzichten, maar dat werdminder toen hij zich een centrumpionliet afsnoepen. Toen werd het vechtenvoor remise. Gebruikmakend van eenslechte loper bij zijn tegenstander hieldhij dit vakbekwaam remise. (Aad)

De IJssel V1 1750 - RSR Ivoren Toren V2 1764 3½ - ½

1 Hans Lodeweges 1834 - Arend Bongers 1859 1 - 02 Frank vd Pavoordt 1759 - Dick Straathof 1822 ½ - ½3 Wim Mulder 1721 - Paul Dekker 1797 1 - 04 Gerard vd Wouden 1686 - Wouter Scheffer 1579 1 - 0

met succes op herhaling tegenonesimus V1Op 10 november moest De IJssel V1aantreden tegen Onesimus V1. Diewedstrijd werd niet gespeeld. Redenwas dat twee teamleden de speelloca-tie niet konden vinden. Onesimusspeelt tegenwoordig op een boot endat adres was zelfs bij passanten nietbekend. Ook op hun website was hetniet duidelijk aangegeven. Léon Ja-cobse en Wim Mulder speelden welhun partij, maar hun resultaat, winstvoor Léon en verlies voor Wim, werdachteraf geschrapt omdat De IJsselniet met tenminste drie spelers aanwe-zig was en dan geldt de wedstrijd alsniet gespeeld. Bovendien kreeg De

IJssel als straf twee wedstrijdpuntenaftrek. De wedstrijd werd opnieuw vastgesteldop 15 december. Ditmaal was hetteam wel compleet en ging het voort-varend. De wedstrijd was nog maar 15 minutenonderweg toen Frank zijn tegenstan-der aangeslagen opgaf. Bij een dubbelaanval op de 13e zet kon hij een stukniet meer verdedigen. De partij gingals volgt: 1.e4 d5 2.Pc3 dxe4 3.Pxe4c6 4.d4 Lf5 5.Pg3 Lg6 6.h4 h6 7.h5Lh7 8.Pf3 e6 9.Ld3 Lxd3 10.Dxd3 Pf611.c3 Ld6 12.Pe4 Pxe4 13.Dxe4 Pd714.Lf4??

14…Pf6 15.De3 Pd5 (0-1). 19 minuu-tjes schaken en dan wachten tot mid-dernacht!!

De partij van Gerard was scherp opgezet. Hij kon de witte koning spoedigonderdruk zetten. Waarna hij de partijmet fraai combinatiespel kon afronden. Bij Ad werd de partij aanvankelijk rus-tig opgezet, maar na een gedwongenkoningszet naar het centrum kwam Adals maar beter te staan. Ook hij kon destelling met een fraaie combinatie bin-nen halen. Vanuit een Franse Aljechin-Chatard stond na 13…g6 navolgendestelling op het bord:

Na wits 14e zet lijkt de stelling uit, na-tuurlijk moet de vis nog op het drogegehaald worden. 14.Pcxd5! c515.Pxe7 Dxe7 16.0-0-0 cxd4 17.Lxd4Pc5 18.Da3 Veel andere zetten leidenook naar een totaal gewonnen stelling.18….Pfd7 19.Lc4 b6 20.Lc3 Lb7

21.Td6 b5 Zwarts tegenaanval komt telaat. 22.Txe6 Pxe6 23.Lxe6+ Ke8 24.24.De7+ Kxe7 25.Lxd7 Kxd7 26.e6+

Ke8? 27.Lxh8 (1 – 0)Op het top bord een herhaling van deeerste ongeldige wedstrijd. Een geslo-ten stelling kwam op het bord, langetijd leek een remise de uitslag te wor-den. De tegenstander van Léon booddit op enig moment aan maar Léongaat voor de winst! Helaas moest hijzijn dame geven voor een toren, hijhad ook op de loper gerekend maareen tussen zet voorkwam dit. Langwerd er nog geprobeerd de stelling tereden, maar in tijdnood liep dit mis.(Frank)

I J s s e l s c h a a k 11 3

17

Onesimus V1 1758 - De IJssel V1 1752 1 - 3

1 Bauke Hoogland 1847 - Léon Jacobse 1926 1 - 02 Clement van Eijsden 1821 - Frank vd Pavoordt 1753 0 - 13 Marcel vd Linden 1699 - Ad de Veld 1641 0 - 14 Ap Willeboordse 1666 - Gerard vd Wouden 1686 0 - 1

stand in de 1e divisie B na drie speelronden:

rating mp bp 1 2 3 4

1 De IJssel V1* 1744 4 9½ x x 3 . 3½ . 3 .2 Onesimus V1 1767 4 6 1 . x x 2½ . 2½ .3. RSR Ivoren Toren V2 1764 2 6 ½ . 1½ . x x 4 04. Nieuwerkerk a/d IJ. V1 1472 0 2½ 1 . 1½ . 0 . x x

* De IJssel V1 2 punten in mindering vanwege niet (volledig) opkomen tegen Onesimus V1.

bekerteam niet opgewassen tegen rsr ivoren toren

In de tweede ronde om de RSB-beker trofDe IJssel op 24 december het in de eersteronde vrij gelote team van RSR IvorenToren. Dat betekende spelers van het in depromotieklasse spelende tweede team, vorigjaar nog deelnemers aan de KNSB-competi-tie. Een sterke tegenstander dus en datbleek ook uit het resultaat. In Rotterdamspraken ze van een ‘een uitslag met ballen’. Hoewel die uitslag anders doet vermoeden,was het best een spannende wedstrijd enmet een beetje meer geluk was gelijkspelzeker mogelijk. De punten zouden in iedergeval niet door de zwartspelers binnenge-haald worden. Bij Léon werden in een opentempo in hoog tempo stukken afgeruild en

daardoor kwam hij niet echt in het com-plexere spel terecht dat hem beter ligt. Omtegenkansen te creëren offerde hij een torentegen paard en pion, maar dit leverde nietgenoeg compensatie op. Frank had in deopening moeite om het juist plan te vindenen dat leverde een stelling met veel gatenop. Toen hij verzuimde de witte dame achterzijn pionnen klem te zetten, kwam hij er nietmeer aan te pas. Tegenstander Keetbaas:‘Na een paar onnauwkeurigheidjes leiddehet spel tot een reuzenknol op d5 en een su-perloper op e4, een heus full spectrum domi-nance. In een materieel nog gelijke standwas er voor Frank gewoon geen goede zetmeer te verzinnen. Wel een plaatje waard.’

Keetbaas-Visser, eindstand na 21.a4.

Met 2-0 op het scorebord zag het er bij dewitspelers gelukkig een stuk beter uit. Justinhad een mooie aanvallende stelling opge-bouwd, maar zag bij het afruilen stukverliesover het hoofd. Pim had zijn tegenstander

volledig klem, maar durfde een torenofferzonder duidelijk geforceerd mat niet aan. Inde analyse bleek dit echter wel winnend tezijn, bij de beste verdediging won wit so-wieso een kwaliteit en twee pionnen terug

zonder iets van het initiatief kwijt te raken. Inde partij kreeg zwart nu kans om zelf een enander te offeren en dat leidde wel direct totmat. Zo ging De IJssel met een maximaalverlies de kerstvakantie in. (Léon/Aad)

18

I J s s e l s c h a a k 11 3

De IJssel 1908 - RSR Ivoren Toren 1982 0-4

1. Leon Jacobse (z) 1928 - Herbert van Buitenen 2116 0-12. Pim te Lintelo (w) 1906 - Paul Batenburg 2012 0-13. Frank Visser (z) 1903 - Herman Keetbaas 1933 0-14. Justin Jacobse (w) 1893 - Wil Sparreboom 1863 0-1

Wij bieden u een uitgebreid

assortiment aan lichaams- en

gezichtsbehandelingen.

geen verrassingen in eerste ronde k.o.-bekercompetitieOp 21 november ging de k.o.-bekercompeti-tie van start. De loting voor de eerste rondewas voor de meeste kanshebbers goed uit-gevallen. Zij troffen elkaar deze ronde nogniet. Dat betekende wel diverse duels tussentegenstanders met een behoorlijk sterkteverschil. Dat bleek ook op de borden. Ge-makkelijke overwinningen voor Léon Ja-cobse tegen Casper de Pijper en voor FrankVisser tegen Neal Twigt. Hans Lodewegeshad het tegen Arie Macdaniël jr minder ge-makkelijk, maar dankzij een stellingsurpluswas de winst in het eindspel gemakkelijk. Deverdedigende kwaliteiten van Frans Duboiswaren niet opgewassen tegen het aanvals-spel van Mick van den Berg. Spannenderwas het bij Sjaak in ’t Veld tegen Wim Mul-der. Het enige treffen dat eindigde in remiseen waarbij Mulder dankzij winst bij de tweebeslissende snelschaakpartijen aan het

langste eind trok. Bij Rien Duine en Frankvan de Pavoordt ging de strijd aanvankelijkgelijk op. Alleen kostte dit Rien beduidendmeer bedenktijd dan Frank. Dat brak hem inhet toreneindspel op. Hij moest pionnen inle-veren en opmarcherende vrijpionnen maak-ten het vervolgens af. Aad van den Bergverspeelde tegen Ad de Veld al in de ope-ning een pion en werd vervolgens vakkundigvan het bord gespeeld. Aad van der Meerkreeg het niet cadeau van Bastiaan Rietveld,maar trok in de slotfase toch aan het langsteeind. Dat deden ook Teus Boere tegen Cas-

per Kouwenhoven en Stefan Lipschart tegenPeter de Jong. Wouter Schmahl bereiktezonder te spelen de tweede ronde, tegen-standster Irina Roman verscheen niet achterhet bord. Dat was ook het geval voor ArieMacdaniël sr waar Leen Boonstra het liet af-weten. Ton van der Smirren bleef zonder te-genstander, dus ook hij ging door naar detweede ronde. In die tweede ronde resulteerde de loting inde volgende duels: Mick van den Berg-Tonvan Smirren, Léon Jacobse-Ad de Veld, ArieMacdaniël sr-Gerard van der Wouden, Aadvan der Meer-Frank Visser, Hans Lodewe-ges-Wouter Schmahl en Teus Boere-Frankvan de Pavoordt. Om te komen tot acht deel-nemers in de kwartfinales zijn in afwijkingvan reglement reeds voor de tweede rondetwee deelnemers vrijgeloot t.w. Wim Mulderen Stefan Lipschart. (Aad)

Op de clubavond van 19 decemberwerd aan Aad van den Berg de Gou-den KNSB Speld uitgereikt door voor-zitter Frank van de Pavoordt. ‘Aad vanden Berg is een bijzonder lid van sv deIJssel’ aldus de voorzitter bij die gele-genheid. ‘Hij komt niet alleen om eenpotje te schuiven. In 1966 is hij lid ge-worden en het jaar daarna, in 1967, tothet bestuur toe getreden. Het eerstejaar als penningmeester het jaardaarop als secretaris. Deze functie be-kleed hij nu dus 48 jaar!! En tijdens de

jaren '60 en '70 was de functie van se-cretaris veelal gekoppeld aan het wed-strijdleiderschap, dus ook deze rol wasvoor hem. Ons clubblad IJsselschaakverschijnt vanaf 1985 en vanaf 1997 ishij ook daarvan de eindredacteur,samen met zijn vrouw Tini natuurlijk.Verder is hij ook mede organisator vanhet Zilveren Dame Toernooi en het Top12 toernooi. Kortom een lange lijst metactiviteiten. In 2007 is hij bij zijn 40jarig bestuurslidmaatschap benoemdtot erelid van onze vereniging en in dat

jaar tevens geridderd als Lid in deOrde van Oranje Nassau. Bij De IJsselhopen we hem nog vaak achter hetschaakbord te mogen aantreffen.’De voorzitter bedankte Aad voor dejaren van inzet voor De IJssel door-middel van een bos witte rozen en eenschaakboek. Tevens kreeg Aad DeGouden KNSB Speld opgespeld.

In het regioblad Hart van Holland ver-scheen naar aanleiding hiervan onder-staand artikel.

I J s s e l s c h a a k 11 3

19

gouden knsb-speld voor 50 jaar lidmaatschap aad van den berg

Met een vijftig procent score na driewedstrijden lijkt De IJssel V2 zich ditseizoen niet te kunnen mengen in destrijd om de kampioenstitel. Dekrachtsverschillen zijn echter niet grootdus er is nog veel mogelijk. Ratingszeggen echter niet veel getuige het ge-lijkspel tegen de Sliedrechtse jongelin-gen. Hieronder de verslagen van delaatste twee wedstrijden.

eerste winst tegen rsr ivorentoren V3Op 26 november trof De IJssel V2 in

Rotterdam het derde viertal van RSRIvoren Toren. In plaats van Teus Boerespeelde ditmaal Frans Dubois. Die trofin de zoon van de RSB voorzitter eengelijkwaardige tegenstander. VoorFrans een reden om, na vergeefse po-gingen winstkansen te creëren, remiseaan te bieden. Dat werd aanvankelijkgeweigerd, maar na een wat mindergoede voorzetting bood die zelf remiseaan. Frans ging er desondanks meeakkoord. Wouter gaf zijn sterkere te-genstander goed partij, maar daarbleef het bij. Geen punt voor hem.

Beter verliep het bij Casper. Vanaf deopening had hij een goede stand endie werd alleen maar beter. Geen blun-ders ditmaal en dus winst en een ge-lijke wedstrijdstand. Sjaak zorgde voorde definitieve teamwinst. Dat tekendezich al even af. Pionwinst in de ope-ning en vervolgens werd via sterk be-zette open lijnen de tegenstandergeveld. Een mooie zege en revanchevoor de nederlaag uit de eerste ronde.(Aad)

20

I J s s e l s c h a a k 11 3

middenmoot voor de ijssel V2

RSR Ivoren Toren V3 1400 - De IJssel V2 1363 1½ - 2½

1 Fred de Wild 1528 - Sjaak in 't Veld 1533 0 - 12 Shakir Salih 1398 - Wouter Schmahl 1271 1 - 03 Leonardo Ayala 1386 - Frans Dubois 1398 ½ - ½4 Circe Janse 1289 - Casper de Pijper 1251 0 - 1

puntendeling tegen jeugdig sliedrecht V1Tegenstander Sliedrecht was al eerderin Moordrecht verwacht, maar toenbleven de borden leeg omdat de Slie-drechtenaren de wedstrijd compleetwaren vergeten. Dat bracht hen van-wege de strafpunten op een -2 scoreomdat zij in beide eerdere wedstrijdenal het onderspit hadden gedolven. Ondanks die negatieve score blekenzij op 2 januari achter de borden primapartij te geven. Het IJsselviertal hadhun handen eraan vol. Het eerste puntwas echter voor De IJssel. Wouter zatgeconcentreerd achter het bord entrapte daardoor niet in een valletje van

zijn tegenstander. Diens stukofferzorgde nu voor kwaliteitswinst enleidde daarna door goed spel vanWouter tot stukwinst. Met een torenvoor was de winstweg daarna geenprobleem meer. Zijn eerste RSB-zegevoor De IJssel! Op de drie andere bor-den ging het moeizaam. Teus werd inde verdediging gedrukt en toene-mende druk leidde uiteindelijk tot stuk-verlies. Er kwam nog een kans opeeuwig schaak met een torenoffer,maar dat had zijn tegenstander door-zien en dit liep dus verkeerd af. BijSjaak stonden zijn stukken, met namezijn paarden, verkeerd voor aanval-lende acties. Het werd veel manoeu-

vreren zonder enig succes. Pas naveel afruilen kwam er ruimte, maar ookvoor zijn tegenstander. Het mondde uitin een enkel toreneindspel met eenpluspion voor Sjaak. Die pion kon hijniet ten gelde maken. Op zoek naar dewinst verspeelde hij zijn voorsprong enuiteindelijk werd met herhaling van zet-ten remise afgedwongen. Ook Caspermoest alle zeilen bijzetten om zijn par-tij remise te houden. Zijn jeugdige te-genstander gaf prima partij en gafnauwelijks kansen weg. Het eindigdetenslotte met een dame eindspel en naafruil van de dames sneuvelden aanweerszijden alle pionnen en dus re-mise. (Aad)

De IJssel V2 1370 - Sliedrecht V1 996 2 - 2

1 Sjaak in 't Veld 1533 - Jurgen de Haan 1499 ½ - ½2 Teus Boere 1425 - Michiel vd Berg 1218 0 - 13 Wouter Schmahl 1271 - Gerard van Steenhoven 697 1 - 04 Casper de Pijper 1251 - Tim de Waard 571 ½ - ½

stand in de 2e divisie B na drie speelronden:

rating mp bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Spijkenisse V3 1436 6 8½ x . . . 3 3 2½ .2 RSR Ivoren Toren V3 1398 4 8½ . x , . 1½ . 4 33 HI Ambacht V1 1103 4 7 . . x 1 . 3½ 2½ .4 De Willige Dame V1 1403 4 6 . . 3 x . ½ . 2½5 De IJssel V2 1368 3 5½ 1 2½ . . x . . 26 Erasmus V2 1318 2 5 1 . ½ 3½ . x . .7 Onesimus V2 1461 0 3 1½ 0 1½ . . . x .8 Sliedrecht V1 * 1051 -1 4½ . 1 . 1½ 2 . . x

* Sliedrecht V1 2 punten in mindering vanwege niet opkomen tegen De IJssel V2

Na drie speelronden gaat het derdeviertal fier aan kop in hun tweede divi-siegroep. Er wachten echter nog vierronden, dus er kan nog veel gebeuren.In de laatste twee wedstrijden zat hetzeker niet tegen zo blijkt uit de versla-gen hieronder.

overtuigende winst tegen dordrechtHet derde viertal was op 14 novemberook de sterkste in hun tweede RSB-wedstrijd tegen Dordrecht. Teamleider

Aad was de eerste die remise liet aan-tekenen. Hij leek kansen op meer tehebben, maar koos bij een afruilcombi-natie de verkeerde volgorde. Nu kwamer een gelijkwaardige stelling op hetbord waarna remise werd overeenge-komen. Een beter resultaat was ervoor Ton. Die zette een prima partij ophet bord. Ten koste van twee pionnenkreeg hij een geweldige aanval die naeen trekschaak eindigde met een mooimat. Lotte zorgde vervolgens voor dedefinitieve winst. Dat vroeg wel wat

tijd, want het lukte haar niet een goedwinstplan te vinden. Toen haar tegen-stander een stuk cadeau deed, wasdat niet meer aan de orde en won zijgemakkelijk. Die winst was nodig, wanteen goed resultaat bij Frans leek langonzeker. Een slecht beschermde ko-ning werd via een open lijn belaagd.Frans is echter goed in het verdedi-gingswerk en ook ditmaal lukte hethem de aanvalskansen te pareren. Re-mise was toen een verdiend resultaat.(Aad)

I J s s e l s c h a a k 11 3

21

koppositie voor de ijssel V3

De IJssel V3 1338 - Dordrecht V3 1315 3 - 1

1 Frans Dubois 1398 - Henk Barends 1410 ½ - ½2 Aad vd Meer 1384 - Theo Visser 1428 ½ - ½3 Ton van Smirren 1190 - Peter Odijk 1279 1 - 04 Lotte vd Wouden 1381 - Aart Harms 1142 1 - 0

fortuinlijke winst tegen capelsejeugdOp vrijdagavond 9 december was hetjeugdige viertal van CSV de tegen-stander. Lotte speelde een goede ge-lijk opgaande partij. Tot dat ze vergateen pion te verdedigen. Dat cadeautjewerd door haar tegenstander in dankaanvaard. Met nog vol bord kwam erdesondanks tien zetten later een remi-seaanbod. Dat was duidelijk niet naarde zin van de teamleider, tevens voor-zitter van CSV, die het teamlid bestraf-fend toesprak. Lotte ging er meeakkoord en liet het eerste halfje aante-kenen. Aad won al in de opening eenpion waar hij later in de partij nog eenkwaliteit, toren tegen een paard, aantoevoegde. Na de afruil van alle stuk-ken hield hij drie pionnen en koningtegen een koning over. Er moest even-wel wel tot mat worden doorgespeeld.

Ton speelde een aanvallende partij watzijn tegenstander wel lag. Een groteafruil, waarvan het doorrekenen veeltijd vroeg, vereenvoudigde de stelling.Na nog wat dreigingen over en weerwerd, toen de dames van het bord gin-gen, tot remise besloten. Bij Franswerd er al snel heel veel afgeruild ophet bord, maar daarbij verspeelde hijeen stuk. Zijn tegenstander zet hemvervolgens behoorlijk onder druk.Daarna gebeurt er van alles, een oog-getuige verslag uit Capelle: ‘We staanmet ons allen naar de partij van Luukte kijken en zien dat hij mat in tweekan geven wanneer hij het paard metde toren pakt, maar helaas pakt hij metde loper. Gelukkig kan hij enkele zet-ten weer mat in twee geven met eenschaakje met zijn loper, maar helaasslaat hij met zijn loper een pion, die hijuiteindelijk zelfs verliest. Na het over-

zien van een magneet met dubbeleaanval om een stuk terug te winnen,wint Frans op zet 37.’ Geen gelijkspel,maar weer winst dus. (AadvdM/Aad)

CSV V2 950 - De IJssel V3 1338 1 - 3

1 Elnathan Ghebreab 1334 - Lotte vd Wouden 1381 ½ - ½2 Jonathan Meijers 852 - Aad vd Meer 1384 0 - 13 Hans Hsiao 800 - Ton van Smirren 1190 ½ - ½4 Luuk Stigter 812 - Frans Dubois 1398 0 - 1

stand in de 2e divisie A na drie speelronden:

rating mp bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1 De IJssel V3 1338 6 8½ x . . . 3 3 . 2½2 Onesimus V3 1399 5 8 . x , . . 2 3 33 PASCAL V1 1417 4 8 . . x 2 2 . 4 .4 RSR Ivoren Toren V4 1123 3 7 . . 2 x . . 1½ 3½5 CSV V2 959 2 5 1 . 2 . x 2 . .6 Dordrecht V3 1308 2 5 1 2 . . 2 x . .7 Moerkapelle V1 1327 2 3½ . 1 0 2½ . . x .8 Barendr/IJ'monde V1 1306 0 3 1½ 1 . ½ . . . x

Frans: toch nog gewonnen!

Omdat het aantal leden in de beginja-ren van De IJssel beperkt was, was decompetitie snel gespeeld. Bovendienwas lang niet altijd iedereen aanwezig.Om daarin wat variatie aan te brengenen de spelers zonder tegenstander,waar mogelijk, toch nog te kunnenlaten schaken, werd in 1965 een extra,flexibel af te wikkelen competitie be-dacht met als inzet de ‘Zilveren Dame’,een door Harold Conradi en Wim deMeijer als wisselprijs beschikbaar ge-stelde trofee. Sindsdien staat de strijdom deze trofee permanent op het pro-gramma en hebben er Inmiddels 51edities plaatsgevonden met 23 ver-schillende winnaars. Meer dan eenkwart van deze tijd verbleef de Zilve-ren Dame trofee in huize Evengroen.Vader en zoon, Jan en Henk-Jan, wer-den 13 maal gekroond als toernooiwin-naar. Vanaf 1978 kwam er naast destrijd om deze trofee ook een meer-kamp tussen degenen die de finale

niet haalden. Aanvankelijk werd dewinnaar beloond met een 'KoperenPion', maar in 1984 stelde Ko Schee-pers de ‘Hoekveldtrofee’ hiervoor be-schikbaar als permanente wisselprijs.Maandagavond 30 januari gaat het52e toernooi van start. Het gaat weerom in totaal zes ronden, welke wordengespeeld op: 30/1, 27/2, 10/4, 1/5,29/5 en 19/6. In elke minimatch gaathet om drie partijen tegen dezelfde te-genstander met respectievelijk een be-denktijd per persoon van 1 uur, 20minuten en 5 minuten. In de betref-fende partijen zijn bij winst respectie-velijk 4, 3 en 2 punten te verdienen enbij remise de helft van dit puntenaan-tal. Na elke ronde wordt een ranglijstopgemaakt op basis van behaaldepunten. Er wordt gespeeld in twee groepen.Deelnemers met hogere rating (vanaf1500 of eventueel 1550 afhankelijkevan deelname) spelen in de eerste

groep en de overige deelnemers naarkeuze in groep 1 of groep 2. De vierdeelnemers met de hoogste ratingworden geplaatst en kunnen de eerstedrie ronden niet tegen elkaar uitko-men. Na drie speelronden spelen deacht hoogst geplaatsten in groep 1 delaatste drie ronden verder om de Zilve-ren Dame trofee. De overige deelne-mers uit de eerste groep spelen metdie van groep 2 verder om de Hoek-veldtrofee.Met ca één ronde per maand is hettoernooi bijzonder geschikt voorschaakliefhebbers die niet in de gele-genheid zijn om regelmatig een partij-tje te schaken. Men is voorts nietverplicht aan alle ronden deel tenemen en desgewenst kan bij verhin-dering op één der speelavonden in on-derling overleg zo mogelijk eenvervangende speeldatum worden vast-gesteld. De kosten voor deelname vanniet-leden bedraagt 10 euro.

22

I J s s e l s c h a a k 11 3

schaakstrijd om ‘de dame’ gaat weer van start

toernooiregels

• Voor wedstrijden tegen jeugdspelers is de bedenktijd desgewenst per partij respectievelijk 45,15 en 5 minuten. • Indeling van de matches op basis van stand van de ranglijst en bij een gelijke plaats op de ranglijst via loting. • Bij een gelijk aantal punten is voor de volgorde in de ranglijst het behaalde puntenaantal in de uur partijen beslissend. In-

dien dat gelijk is beslist het aantal punten in de 20 minuten partijen en vervolgens, zo nodig, het totaal van de 5 minutenpartijen.

• Is er tijdens een ronde een ongelijk aantal deelnemers dan spelen de drie laagst geplaatsten in een groep onder elkaarminmatches bestaande uit twee partijen met een bedenktijd van elk 15 minuten per persoon. In deze partijen wordtsteeds gespeeld om 2,25 punten. Per deelnemer kunnen dus maximaal 9 punten worden verdiend.

• Deelnemers kunnen tijdens het toernooi maar eenmaal tegen elkaar uitkomen.• Er wordt tussen de deelnemers van een match geloot om de kleur bij de eerste partij (uur). Degene die daarin met wit

speelt, heeft in de twee overige partijen zwart.• Een deelnemer die zich afmeldt voor een ronde krijgt twee punten. • In de vierde ronde kunnen afvallers uit groep 1 niet tegen elkaar uitkomen.• Winnaar van de Zilveren Dame of Hoekveldtrofee (permanente wisseltrofeeën) wordt degene met het hoogste punten-

aantal in zijn groep. Voor de nummers 1 t/m 5 van beide groepen zijn er prijzen in natura.

I J s s e l s c h a a k 11 3

23

de laatste tien winnaars van de zilveren dametrofee

2007 Jan Evengroen2008 Pim te Lintelo2009 Justin Jacobse2010 Henk-Jan Evengroen2011 Henk-Jan Evengroen 2012 Léon Jacobse2013 Henk-Jan Evengroen2014 Jan Evengroen2015 Henk-Jan Evengroen 2016 Henk-Jan Evengroen

winnaars topvijf

Jan Evengroen 8xHenk-Jan Evengroen 5xGerard van Ommeren 5xRonald Mandersloot 4xHarold Conradi, Arend Nieuwstraten 3x

de laatste tien winnaars van de hoekveld trofee

2007 Sjaak in ’t Veld2008 Ad Multem2009 Frank Visser2010 Hans Lodeweges2011 Leen Boonstra2012 Arie Macdaniël jr2013 Arie Macdaniël jr2014 Nanne Uitenbroek 2015 Arie Macdaniël sr2016 Bernard Evengroen

Met overwinningen tegen zowel LéonJacobse als Frank Visser bracht Ad deVeld de spanning terug in de clubcom-petitie. Hij klom daardoor naar detweede plaats op de ranglijst. VoorLéon was het zijn eerste nederlaag indeze competitie. Ondanks dat gaat hijnog steeds met een flinke voorsprongaan de leiding. Gerard van der Wou-den verloor van Frank Visser, maarhield wel de clubkampioen op remise.Daardoor doet hij nog steeds mee voorde podiumplaatsen. Dat geldt even-eens voor Wim Mulder die alleentegen Frank van de Pavoordt een nulmoest incasseren. Op meer dan 200punten achterstand op de koplopervolgen met een onderling slechts ge-

ring puntenverschil Frank van de Pa-voordt, Leen Boonstra, Hans Lodewe-ges, Aad van den Berg en Sjaak in ’tVeld. Voor Sjaak, die in deze competi-tie nog steeds ongeslagen is, een stij-ging van vier plaatsen na devoorgaande verslagperiode. Dat gingten koste van Arie Macdaniël sr die zijnplaats bij de top tien, mede door eennederlaag tegen Sjaak, verspeelde.Teus Boere handhaafde zijn goedeklassering. Ook voor de overige deel-nemers in deze middengroep met allentussen vier- en vijfhonderd punten nogvrijwel dezelfde posities. Een opval-lend lage klassering voor Mick van denBerg. Van de vijf wedstrijden die hij intotaal speelde verloor hij er drie en dat

is extra nadelig als je veel afwezigbent. In het onderste deel van de rang-lijst zijn de punten duur. Met 2½ uit 4goede resultaten voor Ton van Smirrenen Arie Macdaniël jr. Ook BastiaanRietveld deed met 3 uit 6 goede zakenen heeft de onderste plaats inmiddelsverlaten. Lotte van der Wouden is nahaar ziekteverlof weer aan het werk endaardoor staat haar deelname op eenlaag pitje. Peter de Jong was deze pe-riode voor het eerst van de partij enook Peter Koolmees kon voor het eersteen ronde meespelen. Samen metIrina Roman sluiten zij op dit momentde ranglijst. Hier onder de stand per10/1 en een overzicht van de onder-linge resultaten.

24

I J s s e l s c h a a k 11 3

ad de veld maakt clubcompetitie weer spannend

gr resultaten ronde 8 t/m 14 na avc gt club waarde totaal

rating cijfer

1 Léon Jacobse (LJ) A FV 1, GW ½, AV 0, LB 1 2x* 1x 1862 83 7572 Ad de Veld (AV) B MB ½, FV 1, LJ 1 2x* 2x 1757 72 7003 Frank Visser (FV) A LJ 0, HL ½, AV 0, GW 1, FP 1 1x* 1x 1769 73 6644 Gerard vd Wouden (GW) B LJ ½, FV 0 1x* 4x 1727 69 6395 Wim Mulder (WM) A FP 0, LB 1, SV ½, TB 1 3x* 1704 67 5876 Frank vd Pavoordt (FP) A WM 1, FV 0 3x* 2x 1696 66 5497 Leen Boonstra (LB) B CP 1, WM 0, SL 1, MB 1, LJ 0 1x 1x 1653 63 5458 Hans Lodeweges (HL) A FV ½ 4x* 2x 1682 65 5419 Aad vd Berg (AB) B RD 1, AvM 1 1x* 3x 1x 1583 57 54010 Sjaak in 't Veld (SV) C AM 1, WM ½, TB ½ 1x* 3x 1591 58 53811 Teus Boere (TB) C SL ½, AMjr 1, SV ½, WM 0 1x* 1x 1x 1521 52 49612 Arie Macdaniël sr (AM)C SV 0, RD ½, SL ½ 2x 2x 1537 54 47613 Rien Duine (RD) B AB 0, AM ½, AMjr ½ 1x* 3x 1503 51 45214 Stefan Lipschart (SL) C TB ½, AM ½, LB 0, AvM 0 1x* 2x 1455 48 43815 Mick vd Berg (MB) A AV ½, LB 0 5x* 1572 56 42716 Aad vd Meer (AvM) C FD ½, CP ½, AB 0, SL 1, TS ½ 1x* 1x 1425 46 42217 Casper de Pijper (CP) D LB 0, AMjr 0, AvM ½, WS ½, NT 1 1x* 1x 1419 46 41718 Lotte van der Wouden (LW) C NT 1, BR 1 5x* 1x 1443 47 39819 Ton van Smirren (TS) D PJ 1, BR 0, NT 1, AvM ½ 2x 1x 1411 45 39420 Arie Macdaniël jr (AMjr) B CP 1, TB 0, RD ½, FD 1 2x* 1x 1396 44 36721 Neal Twigt (NT) D LW 0, WS 1, TS 0, BR 1, CP 0 2x* 1314 40 33422 Frans Dubois (FD) D AvM ½, AMjr 0 3x* 1x 1x 1267 37 30423 Wouter Schmahl (WS) D CK 0, NT 0, PJ 1, CP ½, BR 0 2x 1200 34 27924 Casper Kouwenhoven (CK) D WS 1 6x* 1344 41 27125 Bastiaan Rietveld (BR) D LW 0, PJ 0, TS 1, IR 1, NT 0, WS 1, 1x* 1x 1087 29 26126 Peter de Jong (PJ) D TS 0, BR 1, WS 0, IR ½ 3x* 1177 33 23827 Peter Koolmees (PK) D IR ½ 5x 1190 34 21128 Irina Roman (IR) D PK ½, BR 0, PJ ½ 4x 1008 26 195

na= afwezig (* inclusief bye voor deelname k.o.-bekercompetitie), avc=afwezig ivm RSB wedstrijden, gt=geen tegenstander.

ledenvariaEen tweetal nieuwe gezichten bij De IJssel. Bij de senioren sinds half november Peter de Jong en bij de jeugd Car-lijne Vervoort, beiden uit Moordrecht. Afgehaakt is jeugdspeler Piet van Diemen. Hij vond het schaken minder leukdan hij had verwacht. Door het overlijden van Panc Vink is het ledental daardoor per 1-2-2017 ongewijzigd en dusnog steeds 28 seniorleden en 12 jeugd/juniorleden.

Het ziet er niet florissant uit voor De IJssel2. In aanmerking genomen dat elk team indeze klasse twee punten kan ophalentegen het superzwakke Pionier 3 zijn vijfmatchpunten mogelijk niet voldoende voorhandhaving. Het kan dus nog een span-nend competitieslot worden. Een tegenval-ler voornamelijk veroorzaakt door enkeleongelukkig verloren partijen. Een vijftig pro-cent score uit de laatste drie wedstrijdenlijkt best redelijk, maar toch… Hieronder hetwedstrijdverloop in deze confrontaties.

nipte nederlaag tegen koploperIn de derde RSB-wedstrijd op 7 novembermoest De IJssel 2 het opnemen tegen kop-loper Onesimus 2, vorig seizoen gedegra-deerd uit de 2e klasse. Opnieuw eentegenstander met beduidend meer rating-punten dan het IJsselteam zeker met hunversterking aan het tweede bord die voorhet eerst van de partij was. De wedstrijd startte niet slecht voor de IJs-selspelers. Arie sr zette zijn tegenstandervanuit de opening flink onder druk met eenpionnenopmars op de damevleugel. Datleidde tot toenemende winstkansen en na

een beslissend offer tot partijwinst, 1-0. Ver-lies van Stefan bracht de stand weer op ge-lijke voet. Hij had weinig kunnenondernemen tegen het gedegen spel vanzijn tegenstander. Met een buiten spel ge-zette loper speelde hij eigenlijk met eenstuk minder. Een offensief van pionnen ge-steund door torens werd hem tenslottenoodlottig. Daarna liep De IJssel uit naar 3-1 dankzij overwinningen van Gerard en Ariejr. Aan het eerste bord speelde Gerard eenprima partij. Hij kreeg het niet cadeau, maarmet gevarieerd aanvalsspel schiep hij ookzelf kansen. Een van die kansen wist hij tebenutten, goed genoeg voor de winst.Dankzij de investering van een pion kreegook Arie jr mooie aanvalsmogelijkhedenwaarmee hij zijn tegenstander onder drukzette. Het mondde uit in stukwinst endaarna was de winstweg geen probleem.De Rotterdammers maakten vervolgensmet twee overwinningen de achterstandweer goed. Eerst sneuvelde Sjaak. Zijn te-genstander rekende beter en hield aan eenafruil een paar pionnen over. Het monddeuit in een dame-eindspel waarin zijn tegen-stander remisekansen door eeuwig schaak

wist te pareren en vervolgens met zijn plu-spionnen de winst binnenhaalde. De an-dere nul viel aan bord twee bij Ad. Hij wasal in de opening in ernstige moeilijkhedengekomen en had daarbij twee pionnen inge-leverd. Desondanks lukte het hem tegen-spel te krijgen met een ver opgerukte pion.Hij won een pion terug en toen leek het nogniet gedaan. Dat was het wel toen hij eenmatcombinatie over het hoofd zag. Rien enAad waren inmiddels aan de slotminutenvan de wedstrijd bezig. Rien had goedstand gehouden, maar winstkansen warener niet. Met een lichte tijdachterstand leekeen remiseaanbod de beste mogelijkheiden dat werd aangenomen. De beslissing lagtoen bij het resultaat van de partij van Aad.Een scherp opgezette partij bleef hier langin evenwicht. Een misrekening leidde in deslotminuten tot actief tegenspel voor zijn te-genstander. Die had beduidend bedenktijdminder, maar dat wist hij met goede zettensnel in te lopen. Er sneuvelde een pion endaarna was het voor Aad vechten tegen debierkaai in de slotminuten waarin veel misging. (Aad)

I J s s e l s c h a a k 11 3

25

het zit niet mee bij de ijssel 2

De IJssel 2 1569 - Onesimus 2 1661 3½ - 4½

1 Gerard vd Wouden 1686 - Marcel vd Linden 1699 1 - 02 Ad de Veld 1641 - Bauke Hoogland 1847 0 - 13 Rien Duine 1648 - Shau-Min Yuen 1662 ½ - ½4 Aad vd Berg 1547 - Paul Wassink 1656 0 - 15 Stefan Lipschart 1510 - Jacques Goud 1636 0 - 16 Sjaak in 't Veld 1533 - Ap Willeboordse 1666 0 - 17 Arie Macdaniël sr 1539 - Harry Elgershuizen 1627 1 - 08 Arie Macdaniël jr 1446 - John vd Meulen 1493 1 - 0

winst in capelleIn CSV 3 trof De IJssel 2 op 2 december inCapelle aan de IJssel een qua rating gelijk-waardige tegenstander. Het team is gepro-moveerd uit de 4e klasse en won twee vanhun voorgaande wedstrijden in dit seizoen.De IJssel kwam al snel op voorsprong.Sjaak maakte al vroeg in zijn partij een stukbuit, goed genoeg voor het eerste punt.Stukwinst was er ook voor Gerard. Zijn te-genstander ging mee in het hoge tempo endat bekwam hem slecht. Voor het stukkreeg hij wel twee pionnen en de strijd leeknog niet beslist. Gerard wist er echter welraad mee en met trefzekere zetten haaldeook hij de winst binnen. Minder goed ginghet bij Aad. Die had geen goed verweertegen de flankopening 1.b3 van zijn tegen-stander. Die kreeg een doorslaande ko-ningsaanval op het bord en na nog geen 20zetten was de strijd hier beslist. Die ope-ning had hij wel verwacht en na 1.b3 e52.Lb2 Pc6 3.e3 Pf6 4.Lb5 Ld6 5.Pe2 a66.Lxc6 dxc6 7.0–0 Le6 8.Pbc3 0–0 9.f4exf4 10.Pxf4 Lxf4? Beter 10...Ld7. 11.Txf4Pd5 12.Pxd5 cxd5 13.Dh5 staat het alsvolgt.

Dat ziet er gevaarlijk uit en zwart heeft hiereigenlijk alleen maar 13…f6. Na 14.Th4 h615. Dg6 Lf7 is het nog niet verloren. Datwas het wel na 13… f5?? Na 14. Th4 is ergeen houden meer aan. Na nog een paarzetten was het uit. Inmiddels stond er ookbij Arie een eindspel met een stuk meer ophet bord. Tegenkansen waren er voor zijntegenstander met promotiekansen voor eenver opgerukte pion. Nadat hij dat gevaarhad bezworen kon hij zelf met een piondoorlopen en was de winst binnen. Tussenstand dus 1-3 in het voordeel vanDe IJssel. Bij de vier overige borden lekener toen met name kansen bij Ad en Menno.

Stefan stond met een kwaliteit en een pionachter op verlies en bij Rien leek het inevenwicht, alleen stond hij dik in tijd achter. Ad leek zijn kansen te kunnen verzilverentoen hij met een combinatie een kwaliteitwon. Zijn tegenstander gaf echter goed par-tij en in het eindspel met toren tegen loperwas de winstweg niet eenvoudig. Aan beidezijden dreigde pionpromotie en dus veelspanning. Uiteindelijk lukte dat bij Ad, maarhij moest nog flink manoeuvreren om hetgevaar van de vijandelijke koning en pro-motiepion op de tweede rij te bezweren.Met hulp van de koning slaagde hij daarinen eindigde de partij zelfs met mat. Op datmoment had Menno al gewonnen. Met eenmatdreiging via een met dame en loper be-zette diagonaal had hij zijn tegenstanderflink in de tang. Die wist echter tegenspel tekrijgen met een gevaarlijke opmars van derandpion op de koningsvleugel. Dat kosttede nodige hoofdbrekens. Toen dat gevaarwas bezworen werd de winst met eenmooie combinatie binnengehaald. Met deteamwinst al in handen ging Rien voor re-mise. Hij zag aanvallende acties gestuitdoor een hechte verdediging. Er sneuveldeeen pion en met nog weinig bedenktijd zon-der goede aanvalskansen werd het eenmoeilijk verhaal. Geen punt voor hem dus,Op dat moment was Stefan nog bezig. Hierstonden voor elk alleen nog een koning

plus toren op het bord. Desondanks wildezijn tegenstander geen remise. Eenvreemde situatie met al maar toenemendebedenktijd. Ongetwijfeld was hij zeer teleur-gesteld over het verloop van de partij. Eerst

had hij door een paardvork zijn kwaliteitvoorsprong verspeeld. Met nog twee pion-nen meer in het toreneindspel had hij toenechter nog steeds prima winstkansen. Maarook die pionnen verspeelde hij. Met een

nieuwe dag in zicht ging hij uiteindelijk tochakkoord met remise. Toch nog een onver-wacht halfje voor Stefan. (Aad)

26

I J s s e l s c h a a k 11 3

CSV 3 1566 - De IJssel 2 1577 2½ - 5½

1 Jan ten Brinke 1718 - Gerard vd Wouden 1686 0 - 12 Derk Brus 1475 - Aad vd Berg 1547 1 - 03 Harry Stroosma 1681 - Ad de Veld 1641 0 - 14 Hans Blokland 1657 - Rien Duine 1648 1 - 05 Rob Doctor 1677 - Sjaak in 't Veld 1533 0 - 16 Pepijn Swets 1557 - Menno van Dijk 1602 0 - 17 Tim Tian 1315 - Arie Macdaniël jr 1446 0 - 18 Marco Tjepkema 1447 - Stefan Lipschart 1510 ½ - ½

plusjes tegen rsr ivoren toren 5 nietverzilverdMet een team als zekere degradant strijdendaarnaast zeker vier teams in de klassevan De IJssel 2 om niet op de andere de-gradatieplaats terecht te komen. De IJssel2 trof op 9 januari de voornaamste kandi-daat RSR Ivoren Toren 5. De wedstrijd startte slecht voor De IJssel.Arie werd overrompeld in de opening enstond al na circa tien zetten mat. En al snelging het ook mis bij Sjaak die zich een stukliet afsnoepen, maar hij ging nog moedigdoor. Beter berichten kwamen van het laat-ste bord waar Stefan de RSB-voorzitter aar-dig in de tang had. Dat betaalde zich uitmet materiaal- en partijwinst. Ook bijMenno ging het prima. Hij won al snel eenpionnetje en toen daar nog een stuk bijkwam was het snel gedaan. Daarmee be-zorgde hij het team een punt en zichzelfeen mooi verjaarsdag cadeautje. Een 2-1

voorsprong voor De IJssel derhalve. Aan deeerste vier borden was het echter nog on-duidelijk. Zeker Rien had het lastig. Eenorang-oetang (1.b4) kom je niet alle dagentegen en hij had geen goed verweer. Hijkwam een pion achter, maar wist af te wik-kelen naar een eindspel met elk een paarden lopers van ongelijke kleur. De tijd, hijhad nog maar een minuut tegen circa eenuur voor zijn tegenstander, leek hem fataalte worden maar zijn tegenstander ging des-ondanks akkoord met remise. Een halfjewas vervolgens ook het resultaat bij Aad.Die had in de opening een zet verwisselden was daardoor behoorlijk in moeilijkhedengeraakt. Zijn tegenstander miste echter eengoede kans en vervolgens kon hij de ba-kens verzetten. Er werd een pionnetje buit-gemaakt, maar het lukte hem niet een goedwinstplan te vinden. Na een paar mindergoede zetten in het eindspel besloot hij toteen remiseaanbod en daar was zijn tegen-

stander best blij mee. Inmiddels was ookSjaak definitief gesneuveld en stond hetdus 3-3. Op beide resterende borden wasDe IJssel materieel in het voordeel. Ad hadeen pluspion en Gerard twee lopers pluspion tegen toren. Ook Ad kon echter zijnvoordeel niet verzilveren. Een sterk bezetteopen lijn kon door zijn tegenstander af-doende worden verdedigd en andere kan-sen dienden zich niet aan. Dus eveneensremise aan bord twee. Gerard ging er ver-volgens voor. Zijn tegenstander maakte hethem echter met zijn dame en toren knaplastig. Hij weigerde remise, maar het luktehem niet de winst te forceren. Hij ver-speelde daarbij uiteindelijk zelfs een vanzijn lopers en besloot vervolgens zelf toteen remiseaanbod. Dat werd door zijn te-genstander, met nog maar een paar minu-ten op zijn klok, aangenomen. (Aad)

De IJssel 2 1588 - RSR Ivoren Toren 5 1466 4 - 4

1 Gerard vd Wouden 1686 - Leo Veth ½ - ½2 Ad de Veld 1641 - Hans Veraart 1607 ½ - ½3 Rien Duine 1648 - Leon Cornelissen 1553 ½ - ½4 Aad vd Berg 1547 - Fred de Wild 1528 ½ - ½5 Menno van Dijk 1602 - Mischa van Vlaardingen 1411 1 - 06 Sjaak in 't Veld 1533 - Leonardo Ayala 1386 0 - 17 Arie Macdaniël sr 1539 - Shakir Salih 1398 0 - 18 Stefan Lipschart 1510 - Angelo Ayala 1377 1 - 0

stand in de 3e klasse A:

rating mp bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Onesimus 2 1632 10 24 x 5 . 5½ 4½ 4½ 4½ .2 SOF/DZP 2 1594 7 25½ 3 x 5½ 4 . . 5½ 7½3 Erasmus 4 1623 6 22½ . 2½ x 5 7 2 . 64 De Willige Dame 2 1580 6 22 2½ 4 3 x . 5 . 7½5 De IJssel 2 1567 5 21½ 3½ . 1 . x 5½ 4 7½6 CSV 3 1571 4 22 3½ . 6 3 2½ x 7 .7 RSR Ivoren Toren 5 1446 3 17 3½ 2½ . . 4 1 x 68 De Pionier 3 1399 0 5½ . ½ 2 ½ ½ . 2 x

nick mc. pherson ongeslagen aan kop bij de jeugdBij het jeugdschaak is Piet van Diemen af-gehaakt. Hij vond het schaken achteraf tochminder leuk. Maar inmiddels heeft CarlijneVervoort zich aangemeld en zijn er tochweer 9 deelnemers. Naast de schaaklessenwordt er regelmatig een partijtje gespeeldvoor de jeugdcompetitie. Nick Mc. Phersongaat ongeslagen aan de leiding. Wel eenhalf verliespunt, maar dat kwam omdat hijeenmaal geen tegenstander had. Na zevenspeelronden is de stand:

1. Nick Mc. Pherson 6½2. Alivia Badri 53. David Knoop 4½

Luna Twigt 4½5. Ioan Palsgraaf 26, Emma Boevée 1½

Wouter Foeth 1½8. Noraly Badri 19. Carolijne Vervoort 0

De schoolschaaklessen voor de basisscho-len in Moordrecht zijn afgelopen. In maartstart Casper de Pijper de lessen in hetkader van Welzijn Zuidplas via de StichtingBRAinS (Brede Activiteiten in Scholen) inde St Jozef school in Moordrecht. (Aad)

‘Net als in de Champions League van hetvoetbal regeert het geld in het toernooi omde Europa Cup van de schakers’ melddeLigterink in de Volkskrant van 12 november.‘Het rijkst en dus het sterkst is het Russi-sche team Syberia met Kramnik, Giri enGrisjoek aan de eerste drie borden. Ooklang niet slecht is het Italiaanse Padova datVachierLagrave, Aronian en Gelfand kanopstellen. Het spreekt vanzelf dat de over-grote meerderheid van de 62 ingeschreventeams tegen dit geweld niets heeft in tebrengen. Een andere overeenkomst met deChampions League is dat Nederland eenonbetekenende rol speelt. Voor de vierdeelnemende clubs is het toernooi in NoviSad een nuttige training en vooral een leukuitstapje met goede vrienden. Ook als zehet sterkst mogelijke team hadden afge-vaardigd, zou een klassering in de subtop

het hoogst haalbare zijn geweest. ‘Winnaar werd niet een van de bovenge-noemde kanshebbers maar Alkaloid uitSkopje (Macedonië) met als spelers Liren,Andreikin, Eljanov, Jakovenko, Yanghi enKryvoruchko. Titelverdediger Syberia ein-digde als 6e en Padova als 12e. De Neder-landse deelnemers deden dus zoalsgezegd eigenlijk mee voor de lol. LSG (Lei-den) eindigde op plaats 18, Sissa (Gronin-gen) op 27 en landskampioen En Passant(Bunschoten) samen met Kennemer Com-binatie (Haarlem) op 36.

Het wereldrecord blindschaken stond sinds1937 officieel op naam van de AmerikaanGeorge Koltanowsky met 34 partijen,24xwinst en 10 remises in 13 uur. ‘Er zijnblind-simultaans bekend tegen meer tegen-standers maar daar worden vraagtekens bijgezet: Miguel Najdorf speelde in Sao Pauloin 1947 tegen 45 man maar hij kreeg dezetten op een papiertje door en bij de Hon-gaar Janos Flesch, Budapest 1960 52 te-

genstanders, werd te veel gesproken. Een(blind)simultaan moet bij recordpogingenaan enkele criteria voldoen. Het gemid-delde niveau van de tegenstand mag niet telaag zijn en verder zijn de duur en eind-score belangrijk. Daarnaast mag de simul-taangever op geen enkele manierinformatie krijgen, vandaar die blinddoek.Dus ook het aantal ‘foute zetten’ moet bijge-houden worden want dat geeft indirect in-formatie’ zo meldde Hans Böhm in deTelegraaf (12/11).In hoeverre het bovenstaande eveneensgeld voor de Duitser Marc Lang is niet be-kend. In Sontheim in Zuid-Duitslandspeelde hij november 2011 tegen 46 tegen-standers, 25xwinst, 19xremise en 2xverlies.Het record werd op 4 december dit jaar ge-broken door Timur Gareyev. Hij speelde opde Nevada Universiteit in Las Vegas 48partijen, 35xwinst, 7xremise en 6xverlies.Hij deed de recordpoging geblinddoekt zit-tend op een hometrainer. (CB News 5/12)

I J s s e l s c h a a k 11 3

27

uit de media

léon jacobse kampioen rapidschaakMet winst van titelverdediger Frank Vissertegen Léon Jacobse in de onderlinge partijen een maximale score in de tweede rondemaakte die zijn in de achterstand uit de eer-ste ronde goed en leek de strijd om de titelopnieuw te gaan tussen beide kemphanen.In de derde ronde was Frank echter verhin-derd en daarmee was de titelstrijd voorLéon een gelopen koers. De voorsprongliep op tot 11 punten en met de maximalescore van 25 punten in de laatste ronde be-droeg de voorsprong in de slotstand maar

liefst 21 punten. Van de 20 partijen won hijer 16. Slechts twee verliespartijen, tegenFrank en Wim Mulder en tweemaal remise,tegen Hans Lodeweges en Arie Macdaniëljr. Naast Léon en Frank behoorden Wim enHans tot de vaste deelnemers aan de hoog-ste groep. De twee andere deelnemers wis-selden per ronde. Van hen bleef Arie in deeindstand Frank van de Pavoordt en StefanLipschart nog net voor. Minder goed ver-ging het Rien Duine. Na twee optredens inde eerste groep zakte hij naar groep drie en

finishte uiteindelijk als 17e . Een opvallend resultaat was er voor debu-tant junior Wouter Schmahl. Dankzij eenuitstekende score in de laatste ronde in dederde groep klom hij naar de negendeplaats in de eindstand. Een opvallendeprestatie was er eveneens voor gastspelerBarry van der Graaf. Die was alleen in delaatste ronde van de partij maar gaf daar ingroep twee met een bijna maximale scorezijn visitekaartje af. (Aad)

de eindstand

Naam Bonus Score Score Score Score Totaal

pnt ronde 1 ronde 2 ronde 3 ronde 4 score

1 Léon Jacobse 8+8+8+8 23 21 19 25 1202 Frank Visser 8+8+8+8 17 25 10 15 993 Hans Lodeweges 8+8+8+8 13 15 17 15 924 Wim Mulder 8+8+8+8 17 11 15 17 925 Arie Macdaniël jr 6+8+8+8 21 10 17 9 876 Frank vd Pavoordt 8+6+6+6 10 15 17 19 877 Stefan Lipschart 4+6+8+8 21 19 9 10 858 Gerard vd Wouden 8+6+6+6 9 10 23 15 839 Wouter Schmahl 4+4+6+4 10 21 13 21 8310 Ad de Veld 6+8+8+8 19 13 10 9 8111 Aad vd Berg 6+4+6+4 7 23 13 18 8112 Aad vd Meer 4+6+4+6 16 11 23 10 8013 Leen Boonstra 6+6+8+6 17 13 13 11 8014 Teus Boere 4+4+4+6 10 19 19 13 7915 Arie Macdaniël sr 6+6+6+6 15 13 17 9 7816 Barry de Graaf 6+6+6+6 10 10 10 23 7717 Rien Duine 8+8+4+4 11 5 15 21 7618 Casper de Pijper 4+4+4+4 16 10 19 13 7419 Neal Twigt 4+4+6+4 10 20 7 18 7320 Sjaak in 't Veld 6+6+6+4 11 19 10 10 7221 Bastiaan Rietveld 4+4+4+4 12 13 9 13 6322 Ton van Smirren 4+4+4+4 14 10 10 10 6023 Peter Koolmees 4+4+4+4 10 16 5 11 5824 Peter de Jong 4+4+4+4 10 5 10 5 4625 Irina Roman 4+4+4+4 10 5 10 0 41

puntentellingPer partij per ronde: winst 5 punten, remise 3 punten, verlies 1 punt en indien geen tegenstander 4 punten. Bij gemelde afwezigheid 2 punten en indien niet af-gemeld 0 punten.Bonuspunten per ronde 8, 6 en 4 punten voor respectievelijk A-, B- en C-groep. Afwezigen krijgen de bonuspunten van de groep waarin zij oorspronkelijk zou-den zijn uitgekomen.

De nummer één.

‘Denken is hip’ dat stond boven de rubriekvan Gerrit Schinkel in de Goudse Post van7 december. Het ging over wat als sportkan worden gezien en wat niet. Schinkel: ‘Ikheb eerder mijn ergernis uitgesprokenwaarom sporten als schaken en dammendoor velen niet als een echte sport wordenbeschouwd. Welke criteria leg je aan omiets als sport te bestempelen? Voor dam-men en schaken heb je ook conditie nodig!En zeker tactisch inzicht! Bij dammen enschaken komen inderdaad geen duizendentoeschouwers op een duel af. En een en-kelblessure van Arjan Robben of golferTiger Woods krijgt nog meer publiciteit dande schaaktweekamp om de wereldtitel tus-sen Carlsen en Karjakin. Maar er gloorthoop. Twee jonge Nederlanders strijden nuom de wereldtitel dammen. Dammen is hipgeworden. Zelfs de jeugdige hiphopsceneis fan. Ook in Gouda zit de denksport in delift. Liam Vrolijk van schaakclub Messema-ker 1847 is genomineerd voor sporttalent inzijn woonplaats Rotterdam. En Martijn vanIJzendoorn van Damlust werd vorigemaand weer wereldkampioen bij de junio-ren. Denken is hip, een verademing in dezewereld van doemdenkers.

Het schaakspel wordt over de gehele we-reld gespeeld en de populariteit groeit nogsteeds. De grootste aanhang is echter nogsteeds in Europa. De wereld telt volgens dewereldschaakbond per 1-11-2016 circa180000 personen met een rating tussen de1200 en 2000 waarvan ruim 100000, meerdan helft, in Europa wonen. De top drie lan-den in Europa: Rusland 16109, Spanje14703, Frankrijk 14154. Nederland bezetmet 1853 spelers de 17e plaats. Opvallendbuiten Europa is India dat, ongetwijfelddankzij het succes van Anand, 15883 aan-hangers telt. Een behoorlijk contrast metbuurlanden Bangladesh met 790 en Paki-stan met 38. Opmerkelijk buiten Europa isook Iran met 4758. In Amerika valt hettegen, Brazilie 2994, USA 2303 en Argenti-nie met 2287 zijn hier de toplanden.(McClain, Infographic, NIC 2016/8)

‘Wesley So, man van het jaar’ dat schreefHans Ree in zijn rubriek in het NRC (24/9)na zijn winst van de London Chess Classic.‘Iemand noemde dit toernooi een protesttegen de stijl van de tweekamp om het we-reldkampioenschap, waarin Carlsen en Kar-jakin erg voorzichtig waren geweest. DeLondon Classic was een buitengewoon wildtoernooi, waarin de spelers risico’s namen.Er stond natuurlijk minder op het spel danbij een wereldkampioenschap, maar hetging niet om kleinigheden. Het was het laat-ste toernooi van de Grand Chess Tour2016, een serie wedstrijden waarin in totaaleen prijzenfonds van meer dan een miljoendollar beschikbaar was.Als er een schaker van het jaar gekozenzou worden en Magnus Carlsen deed nietmee, dan zou de Amerikaanse Filipijn We-sley So (23) de schaker van 2016 zijn. Hijwon in Londen en een paar maanden gele-den had hij ook het toernooi om de Sinque-field Cup in Saint Louis gewonnen. Twee

supertoernooien kort na elkaar winnen, datleek voorbehouden aan Carlsen. Vorigezondag kreeg So in Londen 75.000 dollarvoor zijn toernooiwinst en 100.000 dollarvoor zijn eerste plaats in het algemeenklassement van de Grand Tour. In vorigetoernooien had hij ook al goed verdiend ende totale opbrengst voor So in de Tourkwam op 295.000 dollar. Op de live rating-lijst staat hij nu vierde, achter Carlsen, Ca-ruana en Kramnik.’

‘Schaken is zondig’ en ‘Schakende Turkenboos op televisieprediker’ waren op 4 ja-nuari koppen boven een bericht op diversenieuwsmedia. Het betrof een uitspraak vaneen Turkse televisieprediker. Die heeft hetdaardoor aan de stok gekregen met deschaakfederatie in zijn land. De bond pikthet niet dat de geestelijke beweert dat

schaken zondiger is dan gokken.De Turkse schaakfederatie TSF maaktenog op dezelfde dag bekend juridischestappen te nemen tegen de islamitischegeestelijke Ahmet Mahmut Ünlü, die in eenvideo flink tekeerging over het populairebordspel. Ünlü zei: “Schakers zijn vervloekten de meesten zijn leugenaars. Schaken iserger dan gokken en het eten van varkens-vlees. Ze liegen vaker en kunnen misschiende shahada (geloofsgetuigenis) niet uitspre-ken voor ze sterven. Zij zijn vervloekt. Telliever gebedskralen in plaats van zulkespelletjes te spelen.” De federatie wijstonder meer op de lange geschiedenis vanhet spel in Turkije. Volgens de bond heeftde geestelijke zich bezondigd aan „onge-fundeerde opmerkingen” die gevolgen heb-ben voor duizenden schaakspelers en hungezinnen.

28

I J s s e l s c h a a k 11 3