huis-aan-huisblad van Groen!Vilvoorde

4
't Greun Pjeid INFOKRANT VAN GROEN! VILVOORDE NAJAAR 2010 Staats- hervorming: waarom we meedoen 3 Elk nadeel heb zo z'n voordeel 4 © FRANCINE DE PRINS De stratenloop door Vilvoorde was goed voor de gezondheid en meteen ook een inzamelactie ten voordele van het kerstfeest voor alleenstaande senioren. Of wordt het een besparingsmaatregel? Liefdadigheid is nog geen solidariteit Sluipende besparing in de sociale dienstverlening van Vilvoorde? Met veel enthousiasme namen meer dan 100 sportievelingen op de autoloze zondag van 19 september deel aan de stratenloop. Het is hartverwarmend dat dit initiatief steeds meer Vilvoordenaars aanspreekt. Het gaat immers niet alleen over een sportieve prestatie, maar ook over een sponsorloop, waarvan de opbrengst naar het kerstfeest voor alleenstaande senioren gaat. Uiteraard staan we voor de volle 100% achter dit initiatief; onze Groen!-loper wint al een paar jaar de prijs van best gesponsorde deelnemer. We willen echter goed bewaken dat dit soort initiatieven niet gebruikt wordt om de stad vrij te stellen van haar sociale verantwoordelijkheden. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de actie waarbij schoolkinderen de omgeving van hun school mee helpen proper te houden. “Goede werken of liefdadigheid mogen nooit een alternatief worden waarbij de stad bespaart op openbare dienstverlening.” Dit is een deel van de opvoeding tot burgerzin. Maar deze werkwijze kan verglijden naar een pure besparing waarbij de bevoegde diensten ingekrompen worden en de burger verantwoordelijk wordt gemaakt voor de netheid van haar of zijn buurt. Goede werken of liefdadigheid mogen nooit een alternatief worden waarbij de Stad bespaart op openbare dienstverlening. Ouderenzorg, het ophalen van zwerfafval, kinderopvang, steun aan minderbedeelden, elke Vilvoordenaar kan in zijn of haar omgeving een steentje bijdragen. Maar de stad mag dit niet aangrijpen om te snoeien in de sociale uitgaven. FRANCINE DE PRINS Voorzitster Groen! Vilvoorde en OCMW-raadslid [email protected] © MAGDA VAN STEVENS Beschermd landschap en natuurgebied Dorent is de habitat van zeldzaam fauna en flora. Dorent wacht op initiatief In de vallei van de Zenne, verscholen achter de industrie van Cargovil, ligt een groene parel verborgen: het natuurgebied Dorent. We vinden er de sleedoornpage, de grote pimpernel, de kamsalamander en de grote karekiet. Bescherming op papier volstaat echter niet. Overbemesting, gewijzigde waterhuishouding en isolatie van andere natuurgebieden maken dat de biodiversiteit alsmaar achteruit gaat. In 2006 bracht ik als groene schepen alle betrokkenen samen om de natuurwaarden van dit gebied te behouden en te verhogen. Het water van de Tangebeek, dat door het gebied stroomt in de bedding van de oude Zenne, wordt nu gezuiverd in het zuiveringsstation van Grimbergen. Maar verder? Niemand neemt nog initiatieven en Dorent wacht... MAGDA VAN STEVENS gemeenteraadslid | [email protected]

description

huis-aan-huisblad

Transcript of huis-aan-huisblad van Groen!Vilvoorde

Page 1: huis-aan-huisblad van Groen!Vilvoorde

't Greun PjeidINFOKRANT VAN GROEN! VILVOORDE NAJAAR 2010

Staats-hervorming:waarom we

meedoen

3

Elk nadeel heb zo z'nvoordeel

4© FRANCINE DE PRINS

De stratenloop door Vilvoorde was goed voor de gezondheid en meteen ook een inzamelactie ten voordelevan het kerstfeest voor alleenstaande senioren. Of wordt het een besparingsmaatregel?

Liefdadigheid is noggeen solidariteitSluipende besparing in de sociale dienstverlening van Vilvoorde?

Met veel enthousiasme namen meer dan 100 sportievelingen op de autoloze

zondag van 19 september deel aan de stratenloop. Het is hartverwarmend dat dit

initiatief steeds meer Vilvoordenaars aanspreekt. Het gaat immers niet alleen over

een sportieve prestatie, maar ook over een sponsorloop, waarvan de opbrengst

naar het kerstfeest voor alleenstaande senioren gaat.

Uiteraard staan we voor de volle 100% achter dit

initiatief; onze Groen!-loper wint al een paar jaar

de prijs van best gesponsorde deelnemer. We

willen echter goed bewaken dat dit soort

initiatieven niet gebruikt wordt om de stad vrij

te stellen van haar sociale

verantwoordelijkheden. Dit geldt bijvoorbeeld

ook voor de actie waarbij schoolkinderen de

omgeving van hun school mee helpen proper te

houden.

“Goede werken ofliefdadigheid mogen nooit

een alternatief wordenwaarbij de stad bespaart

op openbaredienstverlening.”

Dit is een deel van de opvoeding tot burgerzin.

Maar deze werkwijze kan verglijden naar een

pure besparing waarbij de bevoegde diensten

ingekrompen worden en de burger

verantwoordelijk wordt gemaakt voor de

netheid van haar of zijn buurt.

Goede werken of liefdadigheid mogen nooit een

alternatief worden waarbij de Stad bespaart op

openbare dienstverlening.

Ouderenzorg, het ophalen van zwerfafval,

kinderopvang, steun aan minderbedeelden, elke

Vilvoordenaar kan in zijn of haar omgeving een

steentje bijdragen. Maar de stad mag dit niet

aangrijpen om te snoeien in de sociale uitgaven.

FRANCINE DE PRINSVoorzitster Groen! Vilvoorde en [email protected]

© MAGDA VAN STEVENS

Beschermd landschap en natuurgebied Dorentis de habitat van zeldzaam fauna en flora.

Dorent wacht op initiatiefIn de vallei van de Zenne, verscholen achter de

industrie van Cargovil, ligt een groene parel

verborgen: het natuurgebied Dorent. We vinden

er de sleedoornpage, de grote pimpernel, de

kamsalamander en de grote karekiet.

Bescherming op papier volstaat echter niet.

Overbemesting, gewijzigde waterhuishouding en

isolatie van andere natuurgebieden maken dat de

biodiversiteit alsmaar achteruit gaat. In 2006

bracht ik als groene schepen alle betrokkenen

samen om de natuurwaarden van dit gebied te

behouden en te verhogen. Het water van de

Tangebeek, dat door het gebied stroomt in de

bedding van de oude Zenne, wordt nu gezuiverd

in het zuiveringsstation van Grimbergen. Maar

verder? Niemand neemt nog initiatieven en

Dorent wacht...

MAGDA VAN STEVENSgemeenteraadslid | [email protected]

Page 2: huis-aan-huisblad van Groen!Vilvoorde

Het plan vertelt waar gele en rode leem kan gewonnen worden de komende 25 jaar. VoorVlaams-Brabant gaat het over grote terreinen in zes gemeenten.

Moet er nog leemzijn?

De Vlaamse regering keurde eind juli het bijzonder

oppervlaktedelfstoffenplan ‘Vlaamse Leemstreek’ goed. Volgens

Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum zullen de betrokken

gemeenten het geweten hebben: minder landbouwgronden en

open ruimte, lawaai- en verkeershinder en verkeersonveiligheid.

Het plan geeft een overzicht van waar gele en rode leem in de vijf provincies kan

ontgonnen worden. Het gaat hier over een termijn van minstens 25 jaar; de

gevolgen van deze beslissing zullen dus nog jarenlang voelbaar zijn voor de

inwoners van de betrokken gemeenten. Zo zullen landbouwgronden en open

ruimte onherroepelijk worden aangetast, komt er lawaai- en verkeershinder van

de vele vrachtwagens en wordt verkeersonveiligheid in de hand gewerkt.

Voor Vlaams-Brabant gaat het over grote terreinen in volgende gemeenten:

Lembeek Stasbeek in Halle, Breembos W in Huldenberg Eliksem in Tienen, Mollem

in Asse, Mardellen in Zaventem, en Vijversele/Lelingen in Sint-Kwintens-Lennik. In

het Vlaams parlement volgt volksvertegenwoordiger Hermes Sanctorum deze

zaak op de voet Hij vroeg milieuminister Schauvliege:

- Waarom ze verklaart dat Vlaanderen voorzichtig omgaat met ontginningen,

terwijl de helft van afgewerkte producten (bakstenen e.a.) wordt uitgevoerd ?

- Waarom de regering open ruimten en landbouwgronden aantast? En waarom

wordt geen rekening gehouden met negatieve adviezen omtrent de ruimtelijke

draagkracht en met de omwonenden ?

- Waarom de regering met dit plan extra vrachtvervoer organiseert over

transportafstanden van meer dan 100 km, terwijl het plan zelf stelt dat lange

vervoer af te raden is?

- Waarom ministers wel mooie woorden hebben over het cradle-to-cradle of C2C-

principe (duurzaam materialenbeheer), maar geen concrete stappen zetten?

Het plan, voluit het Bijzondere oppervlaktedelfstoffenplan Leem (BODP Leem),

voorziet alvast veel te veel sectorvoorraden. Daarmee verdwijnt voor de

producenten elke motivatie om op zoek te gaan alternatieven. Dat zal de

betrokken gemeenten in de toekomst zwaar aangerekend worden.

HERMES SANCTORUMVlaams [email protected]

© SIEN VERSTRAETEN

Eva Brems gaat voor een nieuw feminisme: "Aandacht voor de aanwezigheidvan mannen en vrouwen is goed voor de bedrijven zelf"

Genderquota in topfunctiesHet is tijd voor een nieuw feminisme. De structurele

discriminatie op zowat alle terreinen is uit de wetboeken

verdwenen, maar we zijn er nog lang niet. Kijk maar naar

Nederland, waar premier Rutte amper drie vrouwen ‘vond’

voor zijn kabinet.

Stereotiepen en een ‘ons kent ons’-mentaliteit verhinderen dat

vrouwen doorstoten naar topfuncties. 'Dus doe ik

wetsvoorstellen voor genderquota in topfuncties, zoals het

bestuur van grote bedrijven of de hoogste rechtscolleges',

aldus Eva Brems.

Aandacht voor de vertegenwoordiging van mannen en

vrouwen op alle niveaus is nodig bij alle bedrijven en

organisaties. Want beter voor werknemers en resultaten van

het bedrijf zelf. Dat is reeds uitvoerig bewezen.

Het nieuwe feminisme is er overigens net zo goed voor

mannen als voor vrouwen. Objectieve procedures voor

bevorderingen en maatregelen voor een betere balans tussen

werk en leven komen vrouwen én mannen ten goede.

EVA BREMSFederaal volksvertegenwoordiger | [email protected]

Luc Debraekeleer verwerpt de verbreding van de ring: "We mogen nietblindelings meegaan in een verhaal van fijn stof en beton"

Vlaams-Brabant in de tangDe Vlaamse verkeersadministratie vindt de verbreding van de

Ring de minst slechte oplossing voor files. De provincie volgt

die redenering blindelings. Groen! verwerpt de verbreding,

want zo nemen we Vlaams-Brabant in de tang.

Meer beton trekt meer verkeer aan. Wij pleiten voor een

slimme kilometerheffing die rekening houdt met de

milieukenmerken van het voertuig en het tijdstip.

Groen! vraagt ook een dynamisch verkeersmanagement.

Flexibele snelheidsbeperkingen moeten de capaciteit van de

Ring verbeteren. Zo kan je tijdens de spits de 19 km tussen

Groot-Bijgaarden en Sint-Stevens-Woluwe in 20 minuten doen,

aan 60 km/uur. Wie tekent daar niet voor?

LUC DEBRAEKELEERProvincieraadslid l [email protected]

Page 3: huis-aan-huisblad van Groen!Vilvoorde

Ja, ik lees mee // doe mee // word lid

Lees mee_Zin om je te abonneren op Pesto, de driemaandelijkse krant voor sympathisanten van Groen! Doe mee_wil je

folders bussen, flyeren, acties mee organiseren of heb je een vlotte pen? worD LiD_Voor het luttele bedrag van 10 euro ben

je al lid van Groen!

naam

straat nr bus

Postcode Plaats

tel./Gsm e-mail

Ja, ik wil gratis Pesto, de driemaandelijkse sympathisantenkrant, ontvangen.

Ja, ik wil graag meehelpen.

Ja, ik wil graag lid worden van Groen!

®

Terugsturen naar Groen!, sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel of schrijf je in via www.groen.be.coLofon deZe krant is een uitGaVe Van Groen! Gedrukt oP 100% Gerecycleerd PaPier en Zonder water door eco Print center.

Als progressieve partij vindt Groen! een sterke

overheid belangrijk. In een federale staatsstruc-

tuur moeten bevoegdheden logisch verdeeld zijn

over de beleidsniveaus. Dit is nu niet altijd het

geval, dus is het goed dat we dit via een staats-

hervorming beter regelen. De voorbije jaren was

de federale overheid bovendien verlamd door

een impasse. Uiteindelijk is de burger hiervan het

slachtoffer, want de overheid zat stil rond belang-

rijke uitdagingen inzake klimaat, vergrijzing,

gezondheidszorgen,... Een goede werking van

onze staatsstructuur is een noodzakelijke voor-

waarde om goed beleid te kunnen voeren.

We kunnen moeilijk doen alsof de staatshervor-

ming niet belangrijk is. De vorige regering viel

over Brussel-Halle-Vilvoorde en het Grondwet-

telijk Hof oordeelde dat er een probleem is met

de huidige wetgeving. Daarom moet dit dossier

dringend opgelost worden. De verkiezingsuitslag

van 13 juni is ook duidelijk: veel kiezers willen

eindelijk oplossingen, zodat we de impasse achter

ons kunnen laten en andere belangrijke dossiers

kunnen aanpakken.

Groen! werkt constructief en in dialoog mee aan

deze oplossingen. Groen! en Ecolo werken al 30

jaar als gemeenschappelijke fractie in het fede-

rale parlement. Ook tijdens de onderhandelingen

overlegt de groene familie als enige permanent

over de taalgrens. Niet dat we het over alles eens

zijn – er zijn regelmatig verschillen in visie – maar

we slaagden er in om het eens te worden over een

progressief model voor een nieuwe financierings-

sinds de federale verkiezingen onderhandelt Groen! mee over een zesde

staatshervorming, misschien wel de ingrijpendste uit onze geschiedenis. waarom

werkt Groen! hier eigenlijk aan mee?

wet. Als enige politieke familie hebben we op dit

punt een gezamenlijk voorstel.

Groen! wil via de staatshervorming sociale en

ecologische punten realiseren. We verdedigen

een sociale staatshervorming, concreet voorbeeld

daarvan is het principe dat wanneer de gewesten

een deel van de personenbelasting zullen innen,

ook daar de sterkste schouders de zwaarste lasten

dragen. We verdedigen dat de sociale zekerheid

federaal moet blijven, dat is het meest solidair. Op

vlak van milieu stelde Groen! voor dat gewesten

meer middelen krijgen als ze de CO2-uitstoot terug-

dringen. Zo kunnen we met deze staatshervorming

sociale en ecologische stappen vooruit zetten.

wouTer Van Besien Voorzitter Groen! | [email protected]

sTefaan Van Hecke Volksvertegenwoordiger | [email protected]

© sien Verstraeten

© wouter torbeyns

staatshervorming:waarom we meedoen

wouter Van besien (voorzitter Groen!) en stefaan Van Hecke (volksvertegenwoordiger),

onderhandelaars staatshervorming

Voldoende hoge minimuminkomens in heel europa

Ondanks tien jaar (Europees) engagement om de

armoede terug te dringen, blijven de armoede-

cijfers alarmerend hoog: 17 procent van de Euro-

peanen leeft onder de armoedegrens. Nochtans

liggen er al jaren doelstellingen vast om armoede

terug te dringen. Maar tot dusver is er geen wet-

telijk instrument dat dit kan afdwingen.

Daarom pleitte de Europese groene fractie onlangs

nog voor de invoering van een EU-kaderrichtlijn

rond minimuminkomens. Die zou voor de hele EU

wettelijk vastleggen dat mensen niet onder een

minimuminkomen mogen zakken. Helaas: chris-

tendemocraten en liberalen stemden tegen, het

blijft dus bij ‘woorden’ en ‘intenties’.

Sociale uitkeringen zijn nochtans de hoeksteen van

een stabiele welvaartstaat. Ze zorgen ervoor dat

mensen niet wegglijden in armoede en dakloos-

heid. De meeste sociale beschermingsstelsels zijn

echter ontoereikend om menswaardig te kunnen

leven. En met miljarden besparingen dreigen in

sommige lidstaten vooral de sociaal zwakkeren de

rekening van de financiële crisis te betalen.

Veel minimuminkomens liggen nu al onder de 60

procent van het (mediaan) gemiddeld inkomen

in Europa. Dit is niet alleen te weinig om rond

te komen, het is ook mensonwaardig en biedt

geen houvast om op termijn uit de armoede te

geraken. Mensen hebben nood aan een inkomen

waarmee ze hun zelfstandigheid kunnen behou-

den. Een voldoende hoog minimuminkomen is

daarom een minimum.

BarT sTaes europees parlementslid | [email protected]

Page 4: huis-aan-huisblad van Groen!Vilvoorde

www.groen.be

KOM BRUNCHEN:27 februari11 tot 14 uur - Cultureel Centrum

Streekbaan 185, Koningslo

Opnieuw een geslaagde auto-vrije zondag!Op 19 september kon je in Vilvoorde genieten van

een stille en rustige zondag. De toenmalige groene

schepen Magda Van Stevens lag in 2002 mee aan de

basis van dit initiatief. In een autovrije binnenstad

hadden voetgangers en fietsers het rijk voor zich. Er

vonden tal van toffe activiteiten plaats, onder andere

een workshop “Fiets(je) vaardig” voor kinderen (een

waardevol initiatief van de Fietsersbond!), een ritje

met paard en kar, een initiatie skeeleren, een

Pjeirefretter-wandeling en een sponsorloop. Na het

lopen (of supporteren) werd iedereen een (h)eerlijk

drankje aangeboden door de medewerkers van

Oxfam Wereldwinkel Vilvoorde.

In de namiddag was het dan feest voor de jeugd.

Tijdens de 13° jeugddag konden jongeren

deelnemen aan tal van fantastische en volledig gratis

activiteiten zoals panna-foot, nageltje klop, mega-

kickertafel,…. Voor de elektrische stroom zorgde de

jeugd zelf met een eigentijdse CO2-neutrale

feestmachine! De stadsdiensten en de vele

vrijwilligers maakten van deze dag weer een groot

succes. Proficiat hiervoor!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

Nieuwe parking, en nu?Het autovrij maken van het stadscentrum komt weer

een stapje dichterij. Er komen immers honderd

nieuwe parkeerplaatsen bij op de site van Forges De

Clabecq. Dit is een belangrijk onderdeel van het

akkoord in de bestuurscoalitie en zo wordt een

voorwaarde vervuld om de auto uit het

winkelcentrum te bannen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vilvoorde steunt PakistanDe Vilvoordse Raad voor Internationale Solidariteit

(VRIS) maakte 4.000 euro vrij van haar eigen

werkingsmiddelen voor noodhulp aan Pakistan.

Samen met het beschikbare saldo op het budget van

ontwikkelingssamenwerking voor 2010 kon

Vilvoorde in totaal 4.300 euro storten op de rekening

12-12 van het Consortium voor Noodhulp.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fietspaden sneeuwvrij?Binnenkort staat koning winter weer voor de deur.

Op sneeuw- en ijsdagen worden de hoofdwegen zo

snel mogelijk vrijgemaakt, maar de fietspaden

blijven vaak lange tijd onberijdbaar. Nochtans heeft

“Wegen en Verkeer - Vlaams-Brabant” een aantal

straatveegmachines ter beschikking die op zulke

dagen zouden kunnen worden ingezet om

fietspaden sneeuwvrij te maken.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lichtvervuiling aangepaktVoortaan genieten onze parken 's nachts van een

weldoende duisternis. Alle openbare verlichting

wordt immers tussen 23u en 6u volledig gedoofd.

Fauna en flora zijn opgetogen..

© FRANCINE DE PRINS

Auto’s die even voordien nog gejaagd voortraasden, staan nu broederlijk naast elkaar.

Elk nadeel heb zo z'nvoordeel

"Elk nadeel heb zo z'n voordeel", zei ooit een begenadigd caféfilosoof. Wel

laten we de dagelijks onvermijdelijk terugkerende files eens met die rozere

bril bekijken. We weten dat ze vervuilen. Ze doen ons kostbare tijd verliezen

en ze zijn een gigantische economische verliespost.

Dat is zeker waar, maar elk nadeel heb z’n

voordeel. Maak maar eens wat tijd vrij en ga

eens rustig zo’n file bekijken. Liefst op het

moment als ze ontstaat, dan is het effect het

mooist.

Auto’s die even tevoren nog gejaagd

voortraasden, staan nu broederlijk naast

elkaar. Die rust die daarvan uitstraalt, die

kalmte, die sfeer van we hebben tijd genoeg.

Na een dag van jachten en jagen eindelijk

even gedwongen stilstand. Alleen, maar niet

eenzaam. Met hem staan immers duizenden

solidair tot rust te komen, wordt de chauffeur

langzaam zen.

Wat tijd om even door de krant te vlooien,

een achtergebleven pulkje uit z’n neus te

halen, een momentje aan z’n gezin of lief te

denken.

De dag even overdenken misschien? Heb ik

voor het huiswaarts gaan niemand pijn of

leed berokkend? Een gebedje? Moet kunnen.

De wagen als nieuwe tempel en de file als

nieuwe religie. Super-individueel, dus

eigentijds.

Lopen de kerken leeg omdat iedereen zijn

portie persoonlijk spiritualisme haalt uit de

dagelijkse processie huiswaarts?

Elk nadeel heb z’n voordeel.

SILLE

contactGroen! VilvoordeFrancine De PrinsVoorzitster02 252 28 [email protected]

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: WOUTER VAN BESIEN, SERGEANT DE BRUYNESTRAAT 78-82, 1070 BRUSSEL