hoe Paulus apostel werd

of 33 /33

Embed Size (px)

Transcript of hoe Paulus apostel werd

Page 1: hoe Paulus apostel werd
Page 2: hoe Paulus apostel werd

11 Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, hetwelk door mij verkondigd is, niet is naar de mens.

2

Page 3: hoe Paulus apostel werd

12 Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus.

3

Page 4: hoe Paulus apostel werd

1 Paulus, een apostel, niet vanwege mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus, en God, de Vader, die Hem opgewekt heeft uit de doden...-Galaten 1-

4

Page 5: hoe Paulus apostel werd

13 Want gij hebt gehoord van mijn vroegere wandel in het Jodendom...

5

Page 6: hoe Paulus apostel werd

3 Ik ben een Jood, te Tarsus in Cilicie geboren, doch in deze stad (=Jeruzalem) opgevoed, aan de voeten van Gamaliel opgeleid met nauwgezette inachtneming van de wet onzer vaderen, een ijveraar voor God evenals gij allen heden zijt.-Handelingen 22-

6

Page 7: hoe Paulus apostel werd

13 ... ik heb de gemeente Gods bovenmate vervolgd en getracht haar uit te roeien...

7

Page 8: hoe Paulus apostel werd

9 Ik voor mij was tot de slotsom gekomen, dat ik tegen de naam van Jezus, de Nazarener, fel moest optreden... -Handelingen 26-

*** 8

Page 9: hoe Paulus apostel werd

10 wat ik dan ook gedaan heb te Jeruzalem; en ik heb vele van de heiligen in gevangenissen opgesloten, waartoe ik de volmacht van de overpriesters ontvangen (lett. verkregen) had; en als zij zouden omgebracht worden, heb ik mijn stem eraan gegeven. -Handelingen 26-

*** 9

Page 10: hoe Paulus apostel werd

11 En in alle synagogen trachtte ik hen dikwijls door toepassing van straffen tot lastering te dwingen en in tomeloze woede tegen hen heb ik hen vervolgd, tot zelfs in de buitenlandse steden.-Handelingen 26-

*** 10

Page 11: hoe Paulus apostel werd

14 en in het Jodendom heb ik het verder gebracht dan vele van (mijn) tijdgenoten onder mijn volk...

11

Page 12: hoe Paulus apostel werd

14 ... als hartstochtelijk ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen.

hartstochtelijke = lett. extreme(re)

12

Page 13: hoe Paulus apostel werd

15 Maar toen het Hem, die mij van de schoot mijner moeder aan afgezonderd...

13

Page 14: hoe Paulus apostel werd

5 Maar nu zegt de HERE, die mij VAN DE VAN DE MOEDERSCHOOT AAN vormdeMOEDERSCHOOT AAN vormde tot zijn knecht...6 Hij zegt dan: Het is te gering, dat gij Mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen van Jakob weder op te richten en de bewaarden van Israel terug te brengen; Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil reike tot het einde der aarde.-Jesaja 49- (vergl. Hand.13:47!)

14

Page 15: hoe Paulus apostel werd

15 Maar toen het Hem, die mij van de schoot mijner moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft (lett. roept), behaagd had,

15

Page 16: hoe Paulus apostel werd

13 ... hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. Maar mij is ontferming bewezen (...) 14 en zeer overvloedig is de GENADE van onze Here geweest...-1Timotheüs 1-

CV: overweldigend

16

Page 17: hoe Paulus apostel werd

15 Maar toen het Hem... behaagd had,16 zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem onder de heidenen verkondigen zou...

17

Page 18: hoe Paulus apostel werd

7 Maar daarentegen, als zij zagen, dat aan mij het Evangelie der voorhuidEvangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus [dat] der besnijdenis...-Galaten 2- (SV)

18

Page 19: hoe Paulus apostel werd

16 ... opdat ik Hem onder de heidenen verkondigen zou ben ik geen ogenblik te rade gegaan met vlees en bloed...

19

Page 20: hoe Paulus apostel werd

15 En ik zeide: Wie zijt Gij, Here? En de Here zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt.16 Maar richt u op en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan, dat gij Mij gezien hebt EN DAT IK U VERSCHIJNEN ZAL, 17 u verkiezende uit dit volk en de heidenen, waarheen Ik u zend...Handelingen 26

20

Page 21: hoe Paulus apostel werd

17 ook ben ik niet naar Jeruzalem gereisd tot hen, die reeds vóór mij apostelen waren...

21

Page 22: hoe Paulus apostel werd

17 ... maar ik ben naar Arabië vertrokken en vandaar naar Damascus teruggekeerd.

22

Page 23: hoe Paulus apostel werd

Het woord Hagar betekent DE BERG SINAÏ DE BERG SINAÏ IN ARABIËIN ARABIË. Galaten 4:25

Arabië

23

Page 24: hoe Paulus apostel werd

18 Daarop ging ik drie jaar later naar Jeruzalem, om Kefas te bezoeken , en ik bleef vijftien dagen bij hem;

te bezoeken=> Grieks: historeo= lett. te verhalenCV: to relate my story

24

Page 25: hoe Paulus apostel werd

19 en ik zag geen ander van de apostelen dan Jakobus, de broeder des Heren.

25

Page 26: hoe Paulus apostel werd

20 Wat ik u schrijf, zie, voor het aangezicht van God, ik lieg niet.

26

Page 27: hoe Paulus apostel werd

21 Daarna ben ik gegaan naar de streken van Syrië en van Cilicië.

27

Page 28: hoe Paulus apostel werd

22 En ik was aan de gemeenten van Christus in Judea van aanzien onbekend.

28

Page 29: hoe Paulus apostel werd

23 Alleen hoorden zij telkens: hij, die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof, dat hij tevoren trachtte uit te roeien. 24 En zij verheerlijkten God in mij.

29

Page 30: hoe Paulus apostel werd

Paulus' roeping...* door wie?

door Christus vanuit de hemel;

30

Page 31: hoe Paulus apostel werd

Paulus' roeping...* door wie?

door Christus vanuit de hemel;* wanneer?

na de steniging van Stefanus;

31

Page 32: hoe Paulus apostel werd

Paulus' roeping...* door wie?

door Christus vanuit de hemel;* wanneer?

na de steniging van Stefanus; * waar?

buiten het land;

32

Page 33: hoe Paulus apostel werd

Paulus' roeping...* door wie?

door Christus vanuit de hemel;* wanneer?

na de steniging van Stefanus; * waar?

buiten het land;* hoe?

in genade.

33