Het nieuwe werken: juridische aspecten

download Het nieuwe werken: juridische aspecten

of 24

 • date post

  14-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  457
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Het nieuwe werken: juridische aspecten

 • 1. Het nieuwe werken: juridische aspectenJan Hofkens LydianKluwer 11 december 2012

2. Inleiding Wat? Plaats- en tijdsonafhankelijk werken Resultaatsgericht Quid gezagsrelatie? Juridisch kader Titel VI Wet 3 juli 1978 (art. 119.1 t/m 119.12 W. 6.12.1996) - De AO voor de tewerkstelling van huisarbeiders CAO nr. 85 van 9 november 2005 - Betreffende het telewerk 2 3. Begrip huisarbeider Tegen loon arbeid verrichten onder gezag werkgever, in hun woonplaats of elke andere door hen gekozen plaats, zonder dat zij onder toezicht of de rechtstreekse controle van de werkgever staan Art. 119.3 tot 119.12: niet indien telewerk conform CAO 85 Zie art. 119.4 2 4 (kosten) + art. 119.6 (sanctie 10 % loon of meer) ! Telewerker (Cao 85) Een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarin, met gebruikmaking van informaticatechnologie, in het kader van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zou kunnen uitgevoerd worden, op regelmatige basis en niet incidenteel buiten de bedrijfslocatie worden uitgevoerd Niet: - mobiele telewerker (mobiliteit noodzakelijk deel van wijze uitvoeren AO, Vb. handelsvertegenwoordiger, technisch personeel, thuisverpleging, - Incidenteel: maar vb 1 dag per week = telewerker - Satelietkantoor3 4. Invoering van telewerk Informatie en overleg met overlegorganen Algemeen: OR (art. 15 a) Bedrijfsorganisatiewet + art. 10 CAO 9), CPBW of VA Specifiek: CAO nr. 39 13 december 1983 inzake nieuwe technologie (NT) - Onderneming + 50 WNs - Investering NT met collectieve gevolgen: 50 % of 10 WNs beroepscategorie betrokken - Informatie OR / CPBW / VA uiterlijk 3 maanden voor invoering - aard NT - Economische, financile en technische factoren die invoering rechtvaardigen - Sociale gevolgen - Termijn waarbinnen NT operationeel zal zijn - Schriftelijk, tenzij nadeel aan belangen onderneming - Raadpleging OR / CPBW / VA - Vooruitzichten werkgelegenheid - Werkorganisatie en arbeidsvoorwaarden - Gezondheid en veiligheid werknemers - Vakbekwaamheid en maatregelen inzake opleiding en omscholing - Ontslagbescherming - Vanaf moment dat informatie moest verstrekt worden tot 3 maanden na in werking treding - Ontslag niets te maken met NT (bewijs werkgever) - Sanctie: 3 maanden loon4 5. De AO van de telewerker Vrijwilligheid voor zowel WG als WN (art. 5) Tijdstip Schriftelijke overeenkomst uiterlijk bij aanvang telewerk (bijlage) Verplichte vermeldingen in AO of bijlage Frequentie eventueel dagen/uren waarop keuze WN Bereikbaarheid telewerker (uren) Ogenblikken waarop technische bijstand mogelijk is Nadere afspraken inzake kosten telewerk Regels en voorwaarden voor terugkeer naar bedrijfslocatie, notificatie termijnen, duur en wijze van verlenging Plaats(en) gekozen door werknemer voor telewerk Sanctie: keuze op ieder tijdstip terugkeer naar bedrijfslocatie Opmerking: vermeldingen huisarbeid (art. 119.4 WAO) verschillend 5 6. De AO van de telewerker (2) Bijkomende informatie Arbeidsvoorwaarden- Dezelfde rechten als vergelijkbare werknemer die geen telewerk doet Uit te voeren werk Afdeling waaraan WN verbonden blijft Identiteit van directe meerdere of personen voor vragen Regels inzake rapportering Moet niet in AO of bijlage- e-mail, interne mededeling, Sanctie: relevant bij beoordeling sancties6 7. Kosten telewerk Werkgever moet instaan voor (art. 9): Apparatuur ter beschikking stellen Installeren software Kosten verbindingen en communicatie professioneel gebruik Technische bijstand Onderhoud apparatuur WG kan kosten telewerk als volgt vergoeden: Kosten verbonden aan telewerk thuis (huisarbeid) (*) Geen wettelijke verplichting in CAO 85 / wel regelen in contract (vermelding) Kosten verbonden aan (informatica-)technologie - Indien eigen apparatuur: WG moet kosten installatie software, onderhoud en afschrijving dragen - Afspraak WG WN (**)- Apparatuur gratis ter beschikking stellen (! VAA)- Forfaitaire kostenvergoeding- Vergoeding op basis van facturen (verdeelsleutel overeenkomen)Zie hierna 7 8. Kosten tele-huisarbeid Wat?Meerkost door kosten verbonden aan huisarbeid: gebruik van woonruimte t.b.v.beroepsbezigheid (verwarming, elektriciteit, telefoon) Arbeidsrechtelijk: Geen wettelijke verplichting, wel verplichte vermelding in AO Bij huisarbeid (niet telewerk): sanctie 10 % tenzij WN hogere kosten bewijst Sociale zekerheidsrechtelijk Terugbetaling werkelijke kosten o.b.v. stukken aanvaard (ongeacht bedrag) Terugbetaling forfait aanvaard indien bedrag keuze mogelijk? Fiscaal: Terugbetaling werkelijke kosten o.b.v. stukken aanvaard (ongeacht bedrag) Terugbetaling forfait aanvaard indien bedrag 10 %, indien ernstige normen 8 9. Kosten informaticatechnologie : Apparatuur WG- VAAWG stelt mobiele telefoon / PC / aansluiting op zijn kosten ter beschikking Priv gebruik mobiele telefoon WG 100 % factuur verbod priv gebruik: geen VAA WG 100 % factuur priv gebruik toegelaten: WN betaalt 12,5 euro: geen VAA WN betaalt niet: 12,5 euro Smart phone = gsm of PC? Priv gebruik PC en internet aansluiting PC: 180 euro/jaar (15 euro / maand) Internet connectie: 60 euro / jaar (5 euro / maand) (x 2 indien PC + tablet) Per toestel gebruikt door WN Naar analogie ook voor tablets (ipad) 9 10. Kosten informaticatechnologie - BYODWerknemer gebruikt eigen toestel (PC / aansluiting) PC Priv Wat? Apparatuur, connectie, toebehoren / WN = eigenaar 780 euro (1x per 3 jaar) belastingvrij WN max. 30.540 euro per jaar Bijlage AO modaliteiten (eenmalige betaling, geen verworven recht, geen IT ondersteuning, etc.) Forfait - Kost eigen aan werkgever Werkelijke kost als gevolg van uitvoering AO (oorzakelijk verband) Ernstige normen geen dubbel gebruik10 11. Kosten informaticatechnologie BYOD (2) Terugbetaling tablet WNPC privZonder PC privMax. 780 euroKost WG 699 2.334,61(per hyp. 699 euro)RSZ WG (35 %)0605,27Bruto loon 01.729,34RSZ WN (13,07 %) 0226,02Belastbaar 01.503,32BV (53,5 %)0804,27Netto0699Winst WN699 699Netto/kost 100 %29,94 %Besparing WG1.638,61 euro11 12. Kosten informaticatechnologie BYOD (3) Forfaitaire kostenvergoedingen (indicatief in EUR) Top level Manager AssociateSeniorBusiness Business Analyst AnalystHome office 100 90 807060Communication 40 30 202020Representation 100 90 706050Total240 210 170 15013012 13. Scholing Specifieke scholing Bediening technische apparatuur Scholing, loopbaanontwikkeling en beoordelingen gelijke behandeling13 14. Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid Art. 20, 1 WG moet nodige hulp en hulpmiddelen ter beschikking stellen Art. 18: bedrog, zware schuld of eerder gewoonlijke dan toevallige lichte schuld Regels in IT policy (arbeidsreglement), bv.:- Via apparatuur WG beperking op internet sites of bepaalde info- Onmiddellijk WG op hoogte brengen van defect of diefstal- Veilig bewaren- Geen (illegale of onbekende) software downloaden- Informeren WG technische panne gewaarborgd loon 14 15. Bescherming gegevens Bescherming van gegevens Werkgever moet maatregelen nemen om bescherming vangegevens die werknemer voor professionele doeleindenverwerkt, te verzekeren WN informeren over regels en maatregelen WN informeren over beperkingen inzake gebruik + sancties (cfr.arbeidsreglement) 15 16. Privacy Werkgever bepaalt gebruik Redelijke privacy verwachting als uitgangspunt Cass. 9 september 2008 Controle conform CAO 81 van 26 april 2002 Zie schema volgende slide Regelen in IT policy Nieuwe Aanbeveling Privacy commissie 08/201216 17. Privacy - Controle op on-line technologien(CAO 81)Doelstellingen:Ongeoorloofd praktijken Economische/financile belangen Veiligheid en werking IT systeemRechtstreekse individualisering Voorafgaande Controle Individualiseringvoorlichtingsfase algemene gegevensIndividueelSanctie onderhoud Doelstelling:gedragsregelsOnrechtstreeks17 18. Arbeidsduur Telewerker organiseert zelf werk binnen de geldendearbeidsduur Niet as such onderworpen aan arbeidsduurwetgeving Cfr. huisarbeid Clausule AO: loon dekt alle (meer-)prestaties18 19. Maatregelen tegen isolement19 20. Schorsing van de uitvoering van de AO Meldingsplicht Defect apparatuur of overmacht (bv stroompanne) Specifieke regels mogelijk op ondernemingsvlak inzakevervangende taken, eventueel terugroepen naarbedrijfslocatie Arbeidsongeschiktheid Bv melden vr 10 uur s morgens Zelfde regels als interne WN20 21. Arbeidsreglement Verplichtingen Exemplaar overhandigen Bewaren op plaatsen waar gewerkt wordt (clausule in AO) Invoering telewerk vereist niet noodzakelijk wijziging arbeidsreglement Inhoud nuttige vermeldingen inzake telewerk Tijdstippen toegankelijkheid onderneming Periodes waarin gewerkt wordt (maar: Arbeidswet geldt niet) Rechten toezichthoudend personeel (IT policy) Maatregelen inzake veiligheid en welzijn op de werkplek van de telewerker (toegang preventiedienst) Regels en richtlijnen inzake telewerk (facultatief)21 22. Welzijn Welzijnswetgeving blijft van toepassing Veiligheid en gezondheid Voorlichting inzake beleid beeldschermapparatuur (interne) Preventiedienst toegang tot werkplek telewerker Indien bewoond: vooraf verwittiging + toestemming (grondwettelijke onschendbaarheid woonst) Arbeidsongevallenwetgeving geldt Bewijs tijdens de arbeid (praktische moeilijkheden - arbeidsreglement) Wettelijk vermoeden Specifieke dekkingsmogelijkheden (24u/24u)22 23. 23 24. Uw sprekerJan HofkensAdvocaatT +32 2 787 90 37 (Brussel)T +32 3 304 90 04 (Antwerpen)M +32 475 53 04 13jan.hofkens@lydian.bewww.lydian.be24