(HER)GEBRUIK van OVERHEIDSINFORMATIE in VLAANDEREN Briefing VOCA - 6 feb.’06

21
07/04/22 Dia 1 (HER)GEBRUIK van OVERHEIDSINFORMATIE in VLAANDEREN Briefing VOCA - 6 feb.’06

description

(HER)GEBRUIK van OVERHEIDSINFORMATIE in VLAANDEREN Briefing VOCA - 6 feb.’06. Agenda. Voorgeschiedenis Inventarisatie Soort informatie Voorwaarden voor hergebruik Vervolgstappen Vragen en suggesties. Agenda. Voorgeschiedenis Inventarisatie Soort informatie - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of (HER)GEBRUIK van OVERHEIDSINFORMATIE in VLAANDEREN Briefing VOCA - 6 feb.’06

Page 1: (HER)GEBRUIK van OVERHEIDSINFORMATIE in VLAANDEREN Briefing VOCA - 6 feb.’06

04/24/23

Dia 1

(HER)GEBRUIK

van

OVERHEIDSINFORMATIE

in

VLAANDEREN

Briefing VOCA - 6 feb.’06

Page 2: (HER)GEBRUIK van OVERHEIDSINFORMATIE in VLAANDEREN Briefing VOCA - 6 feb.’06

04/24/23

Dia 2

Agenda

a. Voorgeschiedenis

b. Inventarisatie

c. Soort informatie

d. Voorwaarden voor hergebruik

e. Vervolgstappen

f. Vragen en suggesties

Page 3: (HER)GEBRUIK van OVERHEIDSINFORMATIE in VLAANDEREN Briefing VOCA - 6 feb.’06

04/24/23

Dia 3

Agenda

a. Voorgeschiedenis

b. Inventarisatie

c. Soort informatie

d. Voorwaarden voor hergebruik

e. Vervolgstappen

f. Vragen en suggesties

Page 4: (HER)GEBRUIK van OVERHEIDSINFORMATIE in VLAANDEREN Briefing VOCA - 6 feb.’06

04/24/23

Dia 4

b. Stand van zaken

b.1. Krachtlijnen van de EU-richtlijn

b.2. Noodzaak tot omzetting op Vlaams niveau

b.3. Beslissing van de Vlaamse Regering van 12/11/’04

b.4. Beslissing van de Vlaamse Regering van 8/07/’05

b.5. Beslissing van de Vlaamse Regering van 27/1/’06

Page 5: (HER)GEBRUIK van OVERHEIDSINFORMATIE in VLAANDEREN Briefing VOCA - 6 feb.’06

04/24/23

Dia 5

b. Voorgeschiedenisb1: krachtlijnen van de EU-richtlijn

• De EU-richtlijn 2003/98/EG

– legt minimumpakket voorschriften vast

– is niet van toepassing op heel wat domeinen

– stelt als algemeen beginsel dat - als hergebruik toegestaan is - dit moet gebeuren overeenkomstig een uitgetekend kader

– bepaalt de voorschriften voor behandeling van aanvragen voor hergebruik

– bepaalt de voorwaarden voor hergebruik:

formaten – tarifering – transparantie – licenties

– stelt een discriminatieverbod en verbod op exclusiviteit

Page 6: (HER)GEBRUIK van OVERHEIDSINFORMATIE in VLAANDEREN Briefing VOCA - 6 feb.’06

04/24/23

Dia 6

b. Voorgeschiedenisb.2. Noodzaak aan omzetting op Vlaams niveau

• Art. 12, 1e lid van de richtlijn stelt: “De lidstaten doen de nodige

wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om

uiterlijk op 1juli 2005 aan deze richtlijn te voldoen.”

• Vlaanderen is dus gehouden, voor wat de eigen bevoegdheden

betreft, de richtlijn om te zetten.

• Nood aan een duidelijke, omvattende beleidsvisie.

• Relatie ‘hergebruik van overheidsinformatie’ en ‘openbaarheid van

bestuur’.

Page 7: (HER)GEBRUIK van OVERHEIDSINFORMATIE in VLAANDEREN Briefing VOCA - 6 feb.’06

04/24/23

Dia 7

b. Voorgeschiedenisb.3. Beslissing van de Vlaamse Regering van 12.11.2004

• Nota VR/2004/12.11/DOC.1144

• Oprichting gemengde werkgroep Kabinetsmedewerkers Ambtenaren Externe specialisten:

ICRI, Prof. Dumortier en K. Janssen, Indigov, J. Steyaert,Prof. Frankie Schram.

– TakenOnderzoeken van de impact van de Europse richtlijnOmzetting van de EU-richtlijn uitwerken

• Vlaamse minister-president en minister bevoegd voor het mediabeleid worden belast met de uitvoering.

Page 8: (HER)GEBRUIK van OVERHEIDSINFORMATIE in VLAANDEREN Briefing VOCA - 6 feb.’06

04/24/23

Dia 8

b. Voorgeschiedenisb.4. Beslissing van Vlaamse Regering van 08.07.2005

• Nota VR/2005/0807/DOC.0553

• Principe:

“ Hergebruik toegelaten voor die categorieën waar hergebruik nu al bestaat, later aan te vullen bij MB minister-president”.

• Richtlijn omgezet middels decreet en bijhorend uitvoeringsbesluit– Decreet: begripsdefinities, toepassingsgebied en procedureregels

– Uitvoeringsbesluit: Sectoren en domeinen afbakenen waar in de praktijk reeds hergebruik bestaat,

Modellicenties, Delegatie aan minister-president om domeinen en sectoren waarvoor

hergebruik is toegestaan, verder uit te breiden.

• Inventarisatie sectoren en domeinen waar reeds hergebruik bestaat.

Page 9: (HER)GEBRUIK van OVERHEIDSINFORMATIE in VLAANDEREN Briefing VOCA - 6 feb.’06

04/24/23

Dia 9

Agenda

a. Voorgeschiedenis

b. Inventarisatie

c. Soort informatie

d. Voorwaarden voor hergebruik

e. Vervolgstappen

f. Vragen en suggesties

Page 10: (HER)GEBRUIK van OVERHEIDSINFORMATIE in VLAANDEREN Briefing VOCA - 6 feb.’06

04/24/23

Dia 10

b. Inventarisatie bestaand hergebruik

• Het was lang niet duidelijk welke informatie kon worden gebruikt.

Daar komt nu dus verandering in. Er komt een duidelijk overzicht

van overheidsinformatie die kan (her-)gebruikt worden.

• De duidelijkheid die nu gecreëerd wordt, zal hopelijk de private

sector stimuleren om meer gebruik te maken van

overheidsinformatie. Dat gebruik kan commercieel als niet-

commercieel zijn en zowel bedrijven, stichtingen als personen

kunnen er gebruik van maken.

Page 11: (HER)GEBRUIK van OVERHEIDSINFORMATIE in VLAANDEREN Briefing VOCA - 6 feb.’06

04/24/23

Dia 11

b. Inventarisatie bestaand hergebruik• Ministers schrijven bestuursinstanties aan om inventaris aan te kondigen en

het belang ervan te ondersteunen.

• VVSG en VVP sensibiliseren hun leden.

• VOCA, Kortom en de stuurgroep GIS-Vlaanderen extra kanalen

• Inventarisatie via elektronische vragenlijst

– Test bij een 13-tal steden & gemeentes

– Voor eind februari wordt er via e-mail uitnodiging verstuurd door cel

Media-innovatie die coördinator is bij de omzetting van de EU-richtlijn

– Herinnering indien geen tijdig antwoord (na 2 weken)

• URL bevraging: http://212.123.21.198/opinio/s?s=852&i=10299&k=gj5W

• Achtergrondinformatie op website: http://www2.vlaanderen.be/ned

/sites/media/eflanders/overheidsinformatie

Page 12: (HER)GEBRUIK van OVERHEIDSINFORMATIE in VLAANDEREN Briefing VOCA - 6 feb.’06

04/24/23

Dia 12

Agenda

a. Voorgeschiedenis

b. Inventarisatie

c. Soort informatie

d. Voorwaarden voor hergebruik

e. Vervolgstappen

f. Vragen en suggesties

Page 13: (HER)GEBRUIK van OVERHEIDSINFORMATIE in VLAANDEREN Briefing VOCA - 6 feb.’06

04/24/23

Dia 13

C. Soort Informatie

• Alle informatie die nu al beschikbaar is voor hergebruik, wordt dus vrijgeven.

• De EU-richtlijn algemene definitie van de term “document”, d.w.z.

voorstelling van handelingen, feiten of informatie- en een bundeling van

deze handelingen, feiten of informatie- ongeacht het medium (op papier,

opgeslagen in elektronische vorm of als geluids-, beeld- of audiovisuele

opname), die in het bezit is van openbare lichamen. • Concrete voorbeelden : - stratenplannen

- weerberichten - digitale kaarten - regelgeving - subsidiebeleid - toeristische informatie, etc.

Page 14: (HER)GEBRUIK van OVERHEIDSINFORMATIE in VLAANDEREN Briefing VOCA - 6 feb.’06

04/24/23

Dia 14

C. Soort informatie (vervolg)

• Bepaalde soort informatie zal expliciet uitgesloten worden zoals documenten van de openbare omroep of documenten waarop de overheid geen intellectuele eigendomsrechten heeft.

• Hergebruik van informatie die niet in de inventaris is opgenomen, is onwettig.

• De categorieën informatie kunnen in een later stadium aangevuld worden bij MB van de minister-president.

Page 15: (HER)GEBRUIK van OVERHEIDSINFORMATIE in VLAANDEREN Briefing VOCA - 6 feb.’06

04/24/23

Dia 15

Agenda

a. Voorgeschiedenis

b. Inventarisatie

c. Soort informatie

d. Voorwaarden voor hergebruik

e. Vervolgstappen

f. Vragen en suggesties

Page 16: (HER)GEBRUIK van OVERHEIDSINFORMATIE in VLAANDEREN Briefing VOCA - 6 feb.’06

04/24/23

Dia 16

d. Voorwaarden voor hergebruik

• In een licentie of een overeenkomst worden aan het hergebruik door de licentiehouder of rechthebbende, voorwaarden opgelegd waarin kwesties worden geregeld als aansprakelijkheid, correct gebruik van documenten, het gewaarborgd niet-wijzigen en het erkennen van de bron.

• Dit moet zeer breed opgevat worden: disclaimers op websites kunnen bijvoorbeeld ook onder deze definitie vallen. Aanbestedingen zijn eveneens vormen van overeenkomsten.

Page 17: (HER)GEBRUIK van OVERHEIDSINFORMATIE in VLAANDEREN Briefing VOCA - 6 feb.’06

04/24/23

Dia 17

d. Voorwaarden voor hergebruik

• De Vlaamse Regering stelt standaardlicenties op en stelt deze ter beschikking van het publiek in digitale vorm.

• Deze standaardlicenties zullen verder verfijnd kunnen worden door de bestuursinstantie.

• De voorwaarden mogen niet “discriminerend” zijn en de licentie mag geen “exclusiviteitsclausule” bevatten.

• Hergebruik van informatie die op een website van een overheidsinstantie gepubliceerd wordt, is niet onderworpen aan een licentie. Deze informatie wordt immers beschermd door het auteurs- en/of het sui generis-recht (meestal via de disclaimer).

Page 18: (HER)GEBRUIK van OVERHEIDSINFORMATIE in VLAANDEREN Briefing VOCA - 6 feb.’06

04/24/23

Dia 18

Agenda

a. Voorgeschiedenis

b. Inventarisatie

c. Soort informatie

d. Voorwaarden voor hergebruik

e. Vervolgstappen

f. Vragen en suggesties

Page 19: (HER)GEBRUIK van OVERHEIDSINFORMATIE in VLAANDEREN Briefing VOCA - 6 feb.’06

04/24/23

Dia 19

e. Vervolgstappen

• Naar verwachting tegen de zomer 2006 goedkeuring van het decreet door de Vlaamse Regering op basis van de inventarisatie.

• Voorleggen aan het Vlaamse Parlement.

• Daarop volgt een uitvoeringsbesluit waarin de regeling concreet wordt uitgewerkt:

Sectoren en domeinen afbakenen waar in de praktijk reeds hergebruik bestaat,

Modellicenties,

Delegatie aan minister-president om domeinen en sectoren waarvoor hergebruik is toegestaan, verder uit te breiden.

Page 20: (HER)GEBRUIK van OVERHEIDSINFORMATIE in VLAANDEREN Briefing VOCA - 6 feb.’06

04/24/23

Dia 20

Agenda

a. Voorgeschiedenis

b. Inventarisatie

c. Soort informatie

d. Voorwaarden voor hergebruik

e. Vervolgstappen

f. Vragen en suggesties

Page 21: (HER)GEBRUIK van OVERHEIDSINFORMATIE in VLAANDEREN Briefing VOCA - 6 feb.’06

04/24/23

Dia 21

Contact

Cel Media-innovatie, coördinator van de werkgroep omzetting EU-richtlijn Tel. 02/553 45 63

Carolien Coenen & Jill [email protected]

Achtergrondinformatie : www.eflanders.be