Health ~Holland, Glow ~Motion wichtige verdeling van inspanningen en inzet voor preventie, cure en...

download Health ~Holland, Glow ~Motion wichtige verdeling van inspanningen en inzet voor preventie, cure en care.

of 24

 • date post

  11-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Health ~Holland, Glow ~Motion wichtige verdeling van inspanningen en inzet voor preventie, cure en...

 • Kennis- en Innovatiecontract 2018 - 2019

  door de Topsector Life Sciences & Health

  Gezondheid en Zorg

  Health~Holland, Glow~Motion

 • Inhoud

  1 Voorwoord 2 Management samenvatting 4 Inleiding 7 Implementatiestrategie 14 Indicatieve inzet

  16 Appendix I Indicatieve inzet 18 Appendix II Contactpersonen

  19 Lijst van afkortingen 19 Dankbetuiging 20 Referenties

 • Topsector(en) ambities en transitie van doel naar middel Medio augustus 2017 publiceerde de Topsector Life Sciences & Health de “Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Grow~Motion Health and Care (Gezondheid en Zorg)1”. Grow~Motion kwam tot stand in overleg met de collega-Topsectoren, de regio’s en hun bedrijvige scienceparken, de sleuteltechnologieën en de relevante ministeries. Deze coalitie beschrijft in Grow~Motion haar visie op de Maatschappelijke Uitdaging Gezondheid en Zorg en de wetenschappelijke, economische en maatschappelijke ambities voor 2018 tot en met 2021. De verdere dooront wikkeling van een dienstbare kennis- en innovatie-infrastructuur voor de collectieve behoeften ten aanzien van gezondheid en zorg2 staat hierbij centraal, om nationaal perspectief te bieden aan alle burgers en internationaal het verschil te maken mét en vóór bedrijfsleven en wetenschap. Daarenboven wordt met Grow~Motion een transitie gemaakt van het in 2011 gestarte Bedrijfslevenbeleid dat tot doel had de 9 Topsectoren te ontwikkelen, naar een beleid waarbij de Topsectoren middel zijn om de 8 Maatschappelijke Uitdagingen33 aan te gaan.

  Van ambities naar afspraken, van KIA naar KIC Het was al een genoegen om in de eerste helft van dit jaar langs te gaan bij de coalitiecollega’s om de gezamenlijke ambities voor de komende jaren te bespreken en vast te stellen. Ook in de ronde die we in het derde kwartaal maakten om de formele afspraken ten aanzien van implementatie en inzet van de Grow~Motion-ambities bleek ons wederom het elan van eenieder: onderzoeker, ondernemer, beleidsmaker en eindgebruiker. Het Topteam Life Sciences & Health verwacht dan ook dat de energieke KIA 2018-2021 nóg verder versterkt wordt door de afspraken over implementatie en inzet in dit Kennis- en Innovatiecontract (KIC) Glow~Motion 2018-2019.

  Waarde De Life Sciences & Health-coalitie wil de kansen die de Maatschappelijke Uitdaging Gezondheid en Zorg biedt maximaal benutten met de Grow~Motion-ambities en de

  afspraken in het Glow~Motion-contract. Waarde creëren met deze uitdaging is geen sinecure, en valt en staat bij het menselijk kapitaal, onze grootste waarde als kennisintensieve samenleving. De governance van de Topsector – de Regiegroep4 en het Topteam5 – en het TKI- LSH Bureau6 zien het dan ook als belangrijkste taak om een ieder die bijdraagt aan de waarde-creatie met de Gezondheid en Zorg uitdaging(en) te ondersteunen en continuïteit te bieden aan inspirerende initiatieven vanuit gedeelde verantwoordelijkheden. We zien uit naar een succesvol vervolg met u allen, als voorheen.

  HEALTH~HOLLAND, GLOW~MOTION | 1

  Voorwoord

  Hans Schikan Waarnemend boegbeeld LSH / Voor- malig CEO Prosensa

  Len de Jong CEO Enraf-Nonius / Lid Topteam LSH namens het MKB

  Erik Gerritsen Secretaris Generaal, Ministerie van VWS / Lid Topteam LSH namens de overheid

  Prof. dr. Huibert Pols Rector Magnificus Erasmus Universiteit Rotterdam / Lid Topteam LSH namens de wetenschap

  Prof. dr. Nico van Meeteren Directeur TKI-bureau van de Topsector LSH

 • 2 | KennIS- en InnoVAtIeContRACt 2018-2019 – GeZonDHeID en ZoRG

 • In vervolg op de ambitieagenda “Health~Holland, Grow~Motion Health and Care” publiceert de topsector Life Sciences & Health het Kennis en Innovatiecontract 2018-2019 voor de Maatschappelijke Uitdaging Gezondheid en Zorg. Dit contract beschrijft de implementatie - afspraken en de daarbij behorende indicatieve inzet – in €’s – van de stakeholders en partners voor de ambitieagenda.

  De implementatie richt zich op de voortzetting van de optie om Publiek-Private Samenwerkings projecten (PPS’en) aan te vragen en de optie om door te bouwen aan duurzame strategische Publiek-Private Partnerships (PPP’s).

  Als voorheen bedient de topsector met haar coalitiepartners – collega-topsectoren, sleuteltechnologieën en -methodologieën, nationale wetenschapsagenda routes en de ministeries – zich bij het implementeren van 3 strategieën: beheren, verbinden en verrijken vanuit leiderschap en governance gericht op marktontwikkeling.

  De LSH-geleide coalitie begeleidt specifiek een aantal geselecteerde, voor de strategie cruciale PPP’s intensief en direct. De overige PPP’s, ook nieuwe die zich in de toekomst aan zouden kunnen dienen, worden generiek en collectief begeleid.

  Voor beide opties – PPS’en en PPP’s – beschikt de coalitie voor 2018-2019 over een indica- tieve inzet van 1,2 miljard euro. Deze inzet betreft zowel publieke als private inzet in de vorm van financiën (€’s), alsook in de vorm van capaciteit (fte’s) van de stakeholders en partners.

  Met de ambitieagenda en dit contract beoogt de LSH-coalitie het succes – groei, alignment en cross-sectorale samenwerking – van voorbije jaren te continueren en zo mogelijk zelfs uit te breiden. Belangrijk hierbij is de signatuur en inhoud van het regeerakkoord van het nieuwe Kabinet dat zich naar verwachting medio oktober 2017, dus ten tijde van de publicatie van dit contract, zal aandienen. Dat regeerakkoord brengt mogelijk nog aanpas- singen in de ambitieagenda en onderhavig contract met zich mee.

  HeALtH~HoLLAnD, GLow~MotIon | 3

  Management samenvatting

 • Elan

  De Topsector LSH heeft veel profijt gehad van jaren van Groei (ingezet in 2015), de Alignment (2016) binnen de Topsector LSH zelf en de Topsector-overstijgende samenwerking via Cross-overs (2017). De cohesie, investeringsruimte, positionering en profilering van de sector zijn verbeterd, zowel nationaal als internationaal. Eind 2016 heeft het kabinet-Rutte II de governance van LSH, in het bijzonder haar boegbeeld en Topteamvoorzitter Jan Raaijmakers, een leidinggevende rol gegeven in de Maatschappelijke Uitdaging Gezondheid en Zorg (MU G&Z). Die uitdaging is begin 2017 met veel elan opgepakt na verschillende overlegrondes met de kennisinstellingen en bedrijven van de collega-Topsectoren en met de Topteams, departementen en trekkers van de sleuteltechnologieën en NWA-routes. Uit deze overleggen is de gezamenlijke ambitieagenda “Grow~Motion Health and Care” voortgekomen. Er wordt vanuit meerdere geledingen geadviseerd om het beleid ten aanzien van de Topsectoren voort te zetten7.

  Complexiteit

  De Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Grow~Motion verhult niet dat de collectieve behoeften voor de G&Z complex zijn. Bij de overleggen waren vele stakeholders en partners, belangen en verantwoordelijkheden, instituties en experts betrokken, van binnen en in toenemende mate ook van bui- ten de LSH-sector. Meer dan voorheen hebben de samenleving en het bedrijfsleven hoge verwachtingen van deze dynamiek en zijn ze bereid tot samenwerking. Uiter- aard zien ze uit naar substantieel rendement van de collectieve research & development (R&D)-investeringen in de vorm van innovatieve producten, diensten en systeemont- wikkelingen met een hoog gebruiks- en marktpotentieel. Burgers verwachten van al deze innovaties een beter leven

  en bedrijven betere inkomsten. Ook programmatisch “kon het simpeler”. De door LSH-geleide coalitie G&Z heeft immers niet alleen te maken met de LSH Roadmaps8, de Nationale Wetenschapsagenda9 en de departementale beleidsagenda’s10, maar ook met de ambities van 7 andere Maatschappelijke Uitdagingen en de 10 β-georiënteerde sleuteltechnologieën11. Eind 2017 komen daar de α- en γ-georiënteerde sleutelmethodologieën12 nog bij. Daarnaast hebben we te maken met regioagenda’s en vele kennisagenda’s van verschillende verenigingen uit de maat- schappij, de wetenschap, de zorg en het bedrijfsleven13. Ook streeft de G&Z-coalitie naar een verantwoorde en even- wichtige verdeling van inspanningen en inzet voor preventie, cure en care. Ten slotte dwingen de budgetten tot het maken van keuzes, ondanks het aantrekken van de economie met tamelijk florissante vooruitzichten14. ‘Houd het simpel’ en ‘nu is het moment’ zijn dus belangrijke aanmoedigingen voor de programmering van de komende jaren15.

  Keuzes: PPS en PPP

  De G&Z-coalitie heeft rekening gehouden met deze complexiteit en met de ‘spelregels’ van het Bedrijfslevenbeleid16 bij haar keuze voor twee relatief simpele programmatische werkwijzen: die van de Publiek- Private Samenwerkingsprojecten (PPS’en) en strategische Publiek-Private Partnerships (PPP’s). De eerste werkwijze gaat uit van aanbestedingen en staat open voor alle publiek-private-consortia die projectmatig een relevante R&D-bijdrage willen leveren aan de KIA Grow~Motion. De afgelopen jaren is het aantal PPS-projecten fors toegenomen, van 16 in 2013 naar 131 in 2017. De toename van deelname van het bedrijfsleven – van het MKB tot wereldwijde spelers17 – was navenant en de private financiële bijdrage groeide van een kleine 6 miljoen euro naar ruim 60 miljoen euro. Een strategische PPP, de tweede werkwijze, is een governance-model van de G&Z-coalitie. Het onderscheidt zich van de PPS in die zin dat het bij een PPP

  4 | KENNIS- EN INNOVATIECONTRACT 2018-2019 – GEZONDHEID EN ZORG

  Inleiding

 • gaat om een grootschalig publiek-privaat partnerschap dat met een duurzaam programma en, volgens AwtI- aanbevelingen, ‘missie-gedre