HBVL 30/09/'13 - Jacht op everzwijnen met lokaas en vallen

of 2 /2
BLZ.3 NATUURVERENIGING NAAR DE RECHTER TEGEN VERSOEPELING JACHTWET JACHT OP EVERZWIJNEN MET LOKAAS EN VALLEN HASSELT - De strijd tegen de everzwijnen in Limburg wordt opgevoerd. De nieuwe jachtvoorwaarden, waarover de Vlaamse regering een princiepsak- koord bereikte, laat toe dat er vallen, voederplaatsen en andere lokmid- delen ingezet worden om de jacht efficiënter te maken. Vogelbescherming Vlaanderen dreigt met gerechtelijke stappen. Everzwijnen naar een bepaalde locatie lokken (met voeder of geluidssystemen) om ze daarna makkelijker te kunnen schieten, of kast- en kooivallen installeren waarbij zelfs geen jagers aanwezig moeten zijn: het zijn enkele middelen die binnen- kort in de jacht kunnen worden ingezet. “Het zijn noodzakelijke maatregelen om de everzwijnenplaag te bestrijden”, juicht Vlaams parlementslid en burgemeester van Meeuwen-Gruitrode Lode Ceyssens de nieuwe voorschriften toe. Natuurverenigingen zijn echter niet te spreken over de versoepeling. “Dit is in strijd met het jachtdecreet van 1991”, reageert Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen. “Elk apparaat om dieren te lokken en zo de jacht te vereenvoudigen is verboden. Als dit er door komt, starten wij een procedure bij de Raad van State.” MM

Embed Size (px)

description

Artikel over uitbreiding jachtvoorwaarden voor het everzwijn.

Transcript of HBVL 30/09/'13 - Jacht op everzwijnen met lokaas en vallen

Page 1: HBVL 30/09/'13 - Jacht op everzwijnen met lokaas en vallen

BLZ.3

NATUURVERENIGING NAAR DE RECHTER TEGEN VERSOEPELING JACHTWET

JACHT OP EVERZWIJNEN MET LOKAAS EN VALLENHASSELT - De strijd tegen de everzwijnen in Limburg wordt opgevoerd. De nieuwe jachtvoorwaarden, waarover de Vlaamse regering een princiepsak-koord bereikte, laat toe dat er vallen, voederplaatsen en andere lokmid-delen ingezet worden om de jacht efficiënter te maken. Vogelbescherming Vlaanderen dreigt met gerechtelijke stappen.

Everzwijnen naar een bepaalde locatie lokken (met voeder of geluidssystemen) om ze daarna makkelijker te kunnen schieten, of kast- en kooivallen installeren waarbij zelfs geen jagers aanwezig moeten zijn: het zijn enkele middelen die binnen-

kort in de jacht kunnen worden ingezet. “Het zijn noodzakelijke maatregelen om de everzwijnenplaag te bestrijden”, juicht Vlaams parlementslid en burgemeester van Meeuwen-Gruitrode Lode Ceyssens de nieuwe voorschriften toe.

Natuurverenigingen zijn echter niet te spreken over de versoepeling. “Dit is in strijd met het jachtdecreet van 1991”, reageert Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen. “Elk apparaat om dieren te lokken en zo de jacht te vereenvoudigen is verboden. Als dit er door komt, starten wij een procedure bij de Raad van State.”

MM

Page 2: HBVL 30/09/'13 - Jacht op everzwijnen met lokaas en vallen

NIEUWSHET BELANG VAN LIMBURG - MAANDAG 30 SEPTEMBER 2013 ●

3

Ceyssens pleitte de laatste jaren al vaker voor een versoepeling van de jachtvoorschriften op everzwijnen. “De middelen die de jagers hadden, waren duidelijk onvoldoende om de evers te bestrijden. Verkeersongeval-len, landbouwschade, kampeerders die gewaarschuwd werden voor de mogelijke gevaren van everzwijnen, het is een echte plaag geworden. Eentje die snel moet worden aan-gepakt. En dat heeft landbouwmi-nister Joke Schauvliege (CD&V) ook zo begrepen bij het opstellen

van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan bij de everzwijnen-jacht”, aldus Ceyssens.

SchadeNaast de nieuwe jachtmethoden vindt de politicus het ook een stap in de goede richting dat landbouwers over enkele maanden makkelijker een vergoeding kunnen eisen voor schade door de evers. “In het ver-leden was er bij het uitkeren van de vergoedingen vaak discussie of de klager voldoende voorzorgsmaatre-gelen had genomen om de evers van de akkers te houden”, aldus Ceys-sens. “Nu is overeengekomen dat er niet gediscussieerd moet worden over de vergoeding als de klager een

HASSELT - De strijd tegen de everzwijnen in Limburg gaat in een hogere versnelling. Zo heeft de Vlaamse regering een princieps-akkoord goedgekeurd dat jagers toelaat om voedingsplaatsen aan te leggen, kast- en kooivallen uit te zetten en akoestische lokmiddelen te gebruiken. “Noodzakelijke middelen om de everzwijnenplaag te bestrijden,” zegt Vlaams Parlementslid en burgemeester van Meeuwen-Gruitrode Lode Ceyssens (CD&V).

NATUURVERENIGING KLAAGT NIEUWE LOKMETHODEN AAN BIJ RECHTER

Everzwijnen jagen met vallen mag

Everzwijnenjagers in Bilzen. Foto’s TP/HBvL

JAN RODTS VOGELBESCHERMING

VLAANDEREN

“ Wij stappen naar de Raad van State”

“Waar zijn de politici mee be-zig? Dit is een totaal verkeerd beleid. De overheid treedt met dit wetsontwerp haar eigen wetten met de voeten”, rea-geert Jan Rodts op de nieuwe jachtvoorwaarden. “Als dit erdoor komt, starten wij een procedure bij de Raad van State. Punt.” Volgens Rodts zijn de jacht-methoden die nu worden toegestaan in strijd met het jachtdecreet van 1991. “Daarin staat dat elk apparaat om dieren te lokken en zo de jacht te vereenvoudigen niet is toegelaten. De reden waarom dat toen werd opgenomen, was dat er een eerlijke concurrentie moet zijn tussen mens en dier. En daar is bij deze methodes geen sprake van. Kortom, de overheid slaat de bal helemaal mis. Ze zou beter de mensen leren samenleven met de na-tuur dan die te bestrijden.”

MM

De drie nieuwe jachtmethoden

!Aankorrelplaatsen: doel is om everzwijnen naar specifiek ingerichte voederplaatsen te lokken. De aankorrelplaats wordt

aangelegd op een plaats waar er veilig kan worden geschoten.

"Kast- en kooivallen: een middel om everzwijnen te vangen zonder dat de jager aanwezig moet zijn. Voor de kleinere exem-

plaren kan dat met de kooivallen, voor grote troepen everzwijnen met vangkralen. De wilde varkens worden de kraal binnengelokt. Eens binnen kunnen ze niet meer weg.

#Akoestische lokmiddelen: met specifieke geluiden kunnen jagers de dieren dichterbij lokken. De methode wordt in Vlaande-

ren nog onderzocht, maar boekt in het buitenland al succes. Daarom wordt ze al opgenomen in het nieuwe jachtvoorwaardenbesluit.

van de maatregelen - bijvoorbeeld schrikdraad rond het perceel - heeft genomen.” Deze regeling zal, na ad-vies van de Raad van State, midden november van kracht zijn.

MinaraadHet voorontwerp van het nieuwe jachtvoorwaardenbesluit dat

vrijdag werd ondertekend gaat nu naar de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad). Die heeft 30 dagen de tijd om advies te geven. Daarna kan het ontwerp de5nitief worden goedgekeurd.

Mireille MAES

!"#$%&'"#(")&*"%++#%&%"&,""#&,--.&+/%-,".0"1".2)(!"#$%&'$()*''"*)++")#+*),)'-).)

+/*'0'12324*$")5''%#$326$%)5$%&$($%#)

(+")&27")0$*)#$)823'0$*$%5$%&$($%2"69

:$);$3<*)%27#*)"2$*)0$$%)#+"),=9>>>)(0)-$%)7++%)$")#+*)24)-%$?2$4)

#$)6%$"4)@++%'"#$%)7$)5''%#$326$%)+<)1$"*)0$*)$$")(23'0$*$%A

5$%&$($%2"69)B$*)&'C")(23'0$*$%5$%&$($%2"6)1$*++3)7$)6$@''")-$%)

(23'0$*$%9

Met de Kilometerverzekering van Corona Direct betaal je je

autoverzekering echt per kilometer. Zo betaalt iemand die maar

5.000 km per jaar rijdt minder dan iemand die er 12.000 rijdt.

Logisch, toch? Onze autoverzekering per kilometer is daarom

ideaal en zelfs tot 50% goedkoper voor wie minder dan 15.000 km

per jaar doet. En dat is zowat de helft van de Belgen. Ben jij erbij?

Vraag je gratis offerte voor 31 oktober op: www.coronadirect.be of bel 02 244 23 72

Zo wil je vezekerd zijn

Mijn verzekering?

Per kilometer!

Nu 3.000 km

GRATIS*

autoverzekeringVerzeker je ook per kilometer!

* Promotie geldig voor nieuwe contracten op basis van offertes die in september of oktober 2013 aangevraagd zijn en vóór 31 december 2013 voor akkoord ondertekend teruggestuurd worden. Onder voorbehoud van aanvaarding door Corona Direct. Aanbod onder voorwaarden.