gv. gia xuxaSvili: `saakaSvilis xelisuflebam badri patarkaciSvilis · PDF file 2020. 7....

Click here to load reader

 • date post

  21-Dec-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of gv. gia xuxaSvili: `saakaSvilis xelisuflebam badri patarkaciSvilis · PDF file 2020. 7....

 • keh]b obstkb .dbstkb ifdb

  IS SN

  1 98

  7- 93

  85

  1182 (6493)

  .jdtklqbehb ufptsb

  jhif,fsb7 $ fudbcnj7 @ ) !$ afcb5 #) stshb

  gv.3

  `benduqiZes,

  bokeriasa da

  baramiZes

  sisxlis

  samarTlis

  pasuxisgebaSi

  aZleven?!~

  gv.5

  avRaneTSi daWrilma qarTvelma samxedrom msoflio rekordi daamyara gv.6

  gv.2

  `gaeros

  angariSi

  saakaSvils

  saqmes

  gaurTulebs~

  ramaz

  sayvareliZe:

  gela Carkviani:

  `kodua-

  patarkaciSvilis

  Sexvedris

  Canaweris

  Camotana

  zurab noRaidelma

  damavala!~

  gv.4

  gia xuxaSvili: s̀aakaSvilis xelisuflebam badri patarkaciSvilis mkvleloba daukveTa~

  eweva Tu ara sabotaJs prokuratura

 • 2 2014, 4 agvisto, #182

  lfvae 'yt ,kt,b5 ybyj ,frehf't7 pehf, ,thb't7 cjcj ujubyfidbkb vsfdfhb htlfmnjhb 2 cjcj ujubyfidbkb

  htlfmnjhb 2 kfkb fckfybidbkb htlfmnjhbc vjflubkt 2 ijhtyf vfhcfubidbkb

  rjyceknfynt,b cfhtrkfvj cfvcf[ehb 2 @-( $-) @- % % jsfh ybybfidbkb7 lfdbs .babfyb ufdhwtkt,bc cfvcf[ehb 2 vthf, ktdthfidbkb

  cfabyfycj cfvcf[ehb 2 rkfhf ,fkfdf't lbhtmnjhb 2 pehf, ,thb't

  lfrf,fljyt,f 2 byuf ldfkbidbkb7 yjyf rfyltkfrb7 vpbf mjmfidbkb

  ufptsb

  ufvjlbc

  !((# okbc

  @# bdkbcblfy

  vbcfvfhsb5 m8 s,bkbcb7 XE,EEEIDEEEC E8 1%)7 vt-# cfhsekb8

  ntktajybEafmcb @2 ( $ - ) ^ - ( ! dt,-udthlb www. atb.ge E-mail: [email protected]

  htlfmwbfib itvjcekb vfcfkt,b fh htwtypbhlt,f lf fdnjht,c fh e,heylt,f8 htlfmwbbc sfy[vj,bc ufhtit

  ufptsib lf,tzlbkb vfcfkt,bc7 cehfst,bc lf cfhtrkfvj ufyw[flt,t,bc chekb fy yfobkj,hbdb ufvj.tyt,f

  frh'fkekbf8 cnfnbfib ufvjmdt.yt,ekb vfcfkt,bc cbpecntpt gfce[c fut,c fdnjhb8 cffdnjhj eakt,t,b lfwekbf8

  naTia xurcilava

  politologi ramaz sayvareliZe `axal TaobasTan~ interviuSi acxadebs, rom xelisuflebam gaeros adamianis uflebaTa komitetis angariSis

  Semdeg ufro Tavdajerebulad unda igrZnos Tavi da Sesabamisi nabijebi gadadgas.

  _ batono ramaz , rogor SeafasebT gaeros adamian is uflebaTa komitetis mier gamoqveynebul angariSs? ra saxis disonansi SeiZleba Seitanos am angariSma mimdinare poli- ti kur procesebSi ?

  _ am angariSSi saubaria 2008 wlis agvistos omze. saomari qmedebebis dros iyo Tu ara Cadenili kacobriobis winaSe danaSauli? am danaSaulis niSnebze maSin iyo saubari. axla sainteresoa gamoZiebis Sedegebi . ra Sedegebs dadebs gamoZieba. gaeros angariSSi aseve saubaria omis Semdeg periodze, axlo warsulze, 2012 wlis saparlamento arCevne- bis win Cadenil darRvevebze, qonebis mitacebebze. aseve yuradReba unda gavam axviloT imaze, rom gaero dRevandel xelisuflebas pasiurobas sayvedurobs.

  _ angariSSi saubaria , rom gamoZieba n eli tempebiT m i mdi n areobs . . .

  _ diax. es sakiTxi sainteresoa. _ ra kuTxiT? _ radgan gaeros es tribuna ufro srulad asaxavs

  saerTaSoriso sazogadoebi s ganwyobas, vidre esa Tu is calkeuli politikosebi , romlebic ama Tu im politikur partias miekuTvnebi an , Tundac evropaSi maTi kritikuli Sefasebebi , rom saqme gvaqvs politikuri niSniT devnasTan , mainc aRiqmeba viwro partiuli interesebidan . dRevandelma xelisuflebam gaeros am angariSis Semdeg ufro Tavdajere- bulad unda igrZnos Tavi, vidre aqamde iyo. amis Semdeg aRar unda Sevides SecdomaSi , Tu ra pozicia aqvs saerTaSoriso sazogadoebas, aseve aRar unda hqondes SiSis gancda, rom xom ar iqneba misi nabiji aRqmuli politikur devnad.

  _ Tqven ambobT , rom erTgvari xel-fexis gamxsneli SeiZleba aRmoCndes gaeros es angariSi?

  _ wesiT unda aRmoCndes. radgan sul kritikuli miniSnebebi, rac aseve iyo ketrin eStonisa da Stefan fules gancxadebebSic, rac sdevs mTel am process laitmotivad, gaeros angariSiT gabaTildeba. vinaidan gaero ufro didi forumia, sadac tyuil-ubralod ar keTdeba gancxadebebi da Sefasebebi , SeiZleba bevrisTvis es erTgvari signali iyos, vgulisxmob am SemTxvevaSi saerTaSoriso sazogadoebas.

  _ Tumca , am dokumentSi i m azec aris saubari , rom procesi politikuri niSniT ar unda warimarTos, es saSiS- roebac ari s d afiqsire buli . . .

  _ cxadia. asec iqneba. es xom gaeros angariSia, sadac

  ramaz sayvareliZe: g̀aeros angariSi

  saakaSvils saqmes gaurTulebs~

  ara mxolod amitom, mniSvnelovani faqtoria is, rom dasavleTi Zalian

  didxans uwevda propagandas saakaSvilis mmarTvelobas, rogorc demokratiis Suquras. dRes imave dasavleTs uWirs ukan daxeva, aRiareba imisa, rom saqme

  gvqonia ara demokratiul, aramed kriminalur mmarTvelobasTan.

  gaeros adamianis uflebaTa dacvis komitetis mier gamoqveynebuli angariSi Seitans Tu ara am saqmeSi cvlilebebs,

  amas dro gviCvenebs. ar gamovricxav, rom movlenebi am angariSis mimarTulebiTac

  ganviTardes.

  miukerZoebel daskvnazea saubari . _ premier-ministrma RaribaSvilma saerTaSoriso sa-

  zogadoebas mouwoda , C aerTon sagamoZie bo procesS i , rom kiTxvis niSnebi ar iyos. is Ria da gamWvirvale gamoZiebis pirobas debs. ra mesiji SeiZleba es iyos dasavleTisTvis?

  _ Tu gaxsovT, biZin a ivaniSvilmac moipatiJa Tavis droze saerTaSoriso Tanamegobroba, dasavleTi da uTxra, Tqven akontroleT procesebio. es sruliad logikuri poziciaa. maSin mxareebi dakmayofildnen imiT, rom warmog- zavnil iqna adamianis uflebaTa damcveli Tomas hamerbergi . Tumca, is ar aris gamoZiebebSi CarTuli piri .

  _ hamerbergi rekomendaciebs aZlevs xelisuflebas. . . _ diax. amJamad gamoZiebis procesSi uSualo CarTvazea

  saubari . swored amas sTavazobs RaribaSvili dasavleTs. _ am konteqstSi ramdenad jdeba sami saerTaSoriso

  doni s prokuroris mowve va mTa vari prokuraturi s m i er , romlebsac aq vT m soflioSi g ax m aurebuli politi kuri sa qme ebi s g amoZie bi s g amocdileba?

  _ uwyebis muSaobas kvalifikaciis kuTxiT daxmareba sWirdeba. es realobaa da es sakiTxi kargad gamoCnda bolod- roindel sasamarTlo procesebze, sadac prokurorebis kvalifikacia eWvqveS dadga. bunebrivia, rom wlebis ganmav- lobaSi ganxorcielebuli zewolis fonze prokuraturis uwyebas kvalifikacia daekarga . xom yvelas kargad axsovs winandeli sasamarTlo procesebi , sadac mxolod direqtiva iyo mniSvn elovani , dakveTiT muSaobdnen da ara _ ZiebiT. amdenad, dasavleTisgan Zalian bevri da kompleqsuri daxma- reba gvWirdeba gamocdili profesionalebisgan .

  _ batono ram az , ra S eg iZli aT T qv aT s aa kaSv ilis saqmeze? ramdenad aris mosalodneli eqstradicia? kezeraS- vilis SemTxvevaSi mTavarma prokuraturam amas ver miaRwia.

  _ gaeros adamianis uflebaTa dacvis komitetis mier gamoqveynebuli angariSi Seitans Tu ara am saqmeSi cvlile- bebs, amas dro gviCvenebs. ar gamovricxav, rom movlenebi am angariSis m imarTulebiTac ganviTardes.

  _ saakaSvilis saqmeSi koreqtivebs gamoiwvevs gaeros a n g a r i S i ?

  _ gamoricxuli ar aris, rom swored am mimarTulebiT ganviTardes movlenebi da gamoZieba am kuTxiT daiwyos, rac saerTaSoriso asparezze saakaSvilisTvi s mTlad momgebiani ar iqneba. im fonze, rodesac didi xalisiT mxars ar uWers dasavleTi yofili xelisuflebis warmomadgenlebis Zieba- Si micemas. rodesac analogiuri kiTxvebi ar Cndeba safran- geTis yofili prezidentis sarkozis prokuraturaSi daba- rebasTan dakavSirebiT, rodesac kiTxvebi ar Cndeba italiis yofili premieris silvio berluskonis sasamarTlo proce- sisadmi , es eWvebi da kiTxvebi Cndeba CvenTan.

  _ im itom xom ara , rom safran geTs a da itali aSi Ca moyali be buli demokrati aa ?

  _ ara mxolod amitom, mniSvnelovani faqtoria is, rom dasavleTi Zalian didxans uwevda propagandas saakaSvilis mmarTvelobas, rogorc demokratiis Suquras. dRes im ave dasavleTs uWirs ukandaxeva, aRiareba imisa, rom saqme gvqo- nia ara demokratiul, aramed kriminalur mm arTvelobasTan .

  _ politikuri TavSesafari Tu dasWirda saakaSvils, evrokavSiri uars etyvis?

  _ vin miscems TavSesafars da vin ara, es albaT Zalian bevr faqtorze iqneba damokidebuli.

  gjkbnbrfgjkbnbrfgjkbnbrfgjkbnbrfgjkbnbrfgjkbnbrfgjkbnbrfgjkbnbrf

  saqarTvelos premier- ministris irakli RaribaS- vilis gancxadebiT, igi ar apirebs saq arTvelos yofi- li prezidentis mixeil saa- kaSvilis `demagogiaze, se- riozuli pasuxis gacemas~. RaribaSvili acxadebs, rom obieqturi gamoZieba gascems pasuxs yvela SekiTxvas.

  `minda kidev erTxel ga- vimeoro is rac araerTxel miTqvams, yvelam pativi unda sces Cven saxelmwifos, Cven varT suverenuli saxelmwi- fo da gvaqvs obieqturi da gamWirvale gamoZieba da sa- Wiroa, rom yvela davelo- doT obi eqturi gamoZiebis Sedegebs. dae, marTlmsaju- lebam gansazRvros, Tu vin aris damnaSave da vin ara.sa- qarTvelos mosaxleoba 9 wlis manZilze ismenda tyu- ils da virtualur samyaro- Si gvamyofebda yvelas Cven . me ar vapireb, rom mis absur- dul gancxadebebze raime ko- mentari gavakeTo, obieqtur gamoZieba daadgens yvela- fers. ` ._ ganacxada irakli RaribaSvilma Jurnalisteb- Tan saubrisas.

  premier-ministrs ase- ve hkiTxes mixeil saakaSvi- lis guSindeli intervius Se- saxeb, romeli man gadacema `gansxvavebul aqcentebs~ mis- ca, yofilma prezidentma aR- niSna, rom biZina ivaniSvili ukiduresad gadamwyveti moq- medebebis momxre iyo 2007 wlis noembris movlenebis dros, `ufro metic, vanos urCevda yvelanair xrikebs pa- tarkaciSvilis winaaRmdeg~ :

  `ar SeiZleba am adami- anis gancxadebebze me serio- zuli komentari gavakeTo. arasaeriozuli unda viyo me,

  rom mixeil saakaSvilis ab- surdul da demagogiur gan- cxadebebze komentari gavake- To, minda mosaxleobisTis ganvmarto da Sevaxseno, rom ara biZina ivaniSvili axlac mixeil saakaSvili iqneboda. dRes saqarTveloSi bevrad saSineli mdgomareoba iqne- boda, is rac xdeboda da xde- ba samwuxarod Cvens megobar da partnior qveyanaSi ukra- inaSi , darwmunebuli var mi- xeil saakaSvili avanturis- tuli politikiT da misi qme- debebiT, pirveli eskalacia, rac moxdebod