Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.

31
Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014

Transcript of Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.

Page 1: Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.

Financien Planning & Control

Presentatie t.b.v. kandidaat raadsledenSliedrecht,4 maart 2014

Page 2: Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.

Welke onderwerpen?1.

Plaats van financien in de organisatie

2.

Kaders stellen en

controleren

3.

Planning & Control cyclus

4.Bijzondere

onder-werpen

• Reserves en voorzieningen

• Financiering en dekking

• Risico’s en risico management

• Financiele positie

Page 3: Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.

Waar hebben we het over?Nr. Programma

Lasten Baten Saldo1. Bestuur en dienstverlening -4.766 328 -4.4382. Openbare Orde en Veiligheid -2.209 36 -2.1733. Jeugd en Onderwijs -4.032 394 -3.6394. Openbare Ruimte -5.239 2.810 -2.4295. Cultuur, sport en recreatie -3.944 1.486 -2.4596. Werk, inkomen, zorg en welzijn -14.950 7.859 -7.0917. Verkeer en vervoer -5.190 2.616 -2.5748. Ruimtelijke ordening en milieu -2.125 501 -1.6249. Wonen -707 799 9210. Financiën en Organisatie -2.435 28.844 26.409

Subtotalen -45.597 45.672 75

Begroting 2014

Bedrag naar Gemeenschappelijke Regelingen € 18 miljoenAlgemene Uitkering Gemeentefonds € 23 miljoen

Page 4: Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.

De wereld is veranderd

Page 5: Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.

Door………

• Crisis en rijksbezuinigingen• Decentralisatie van taken• Veranderende rol van de lokale

overheid

Page 6: Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.

Financien staat niet op zich

Page 7: Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.

Financieel Beleid

Gemeentelijke doelstellingen Financiele positie

Definitie: Financiele positie in lijn brengen met de organisatiedoelstellingen

Page 8: Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.

Beleidsdoelstellingen (wettelijk)

• Sluitende begroting• Voldoende “vet op de botten”

Provincie houdt toezicht op beide aspecten

Page 9: Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.

Belangrijkste Kaders

Gemeentewet

Financiele verordening (212Gw)

Controleverordening (213Gw)

Verordening onderzoeken Rekenkamer

Begroting vaststellen (15 november)

Jaarrekening vaststellen 15 juli)

Financieel beleid, financleel beheer en inrichting

financiele organisatie

Accountantscontrole (raad is opdrachtgever

accountant)

Onderzoek naar o.a. doelmatigheid en doeltreffendheid

Page 10: Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.

Belangrijkste Kaders

Verordening 213 aGW (onderzoeken doelmatigheid)

Financiele strategie (maart 2013)

Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement (maart 2014)

Verplicht onderzoek naar beleidsuitvoering door het

college zélf

Beleid rente, reserves en voorzieningen, activa en

afschrijven

Beleid t.a.v. risicomanagement

TreasurystatuutBeleid t.a.v. financieren

Page 11: Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.

Budgetrecht

Gemeentewet art. 189, eerste lid:

• De raad neemt de beslissing welke bedragen zij voor taken en activiteiten op de begroting beschikbaar stelt.

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

• Financiële verordening: afwijkingen worden gemeld in de bestuursrapportage (verschijnt 2 maal per jaar). Er zijn hierin geen bedragen genoemd wanneer gerapporteerd moet worden.

Niet gemelde afwijkingen = begrotingsonrechtmatigheid

Page 12: Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.

Boekhoudvoorschriften (besluit begroten en verantwoorden BBV)

• Inrichting Begroting en Jaarrekening• Waardering grondexploitaties en vastgoed• Waardering kapitaalgoederen• Activeren en afschrijven• Specifieke regels rioleringsinvesteringen • Commissie BBV brengt adviesen en notities

uit. Die staan gelijk aan wetgeving

Page 13: Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.

WAAROM PLANNING & CONTROL?

als je weet waar je naar toe wil kun je meten,

bijsturen, verantwoorden, evalueren

en doelen bijstellen

Page 14: Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.

Planning & Controldocumenten

COLLEGE PROGRAMMMA

KADERNOTA

PROGRAMMA BEGROTING

AFWIJKINGEN RAPPORTAGE

PROJECTEN RAPPORTAGE (2X)

BESTUURS RAPPORTAGE

JAARREKENING

Page 15: Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.

• Doelstellingen op hoofdlijnen voor de lange termijn (vier jaar)

• Financieel vertaald (niet altijd)• Belangrijk kader voor jaarlijkse

planning & controlcyclus

COLLEGEPROGRAMMA

Page 16: Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.

• Doelen: wat willen we bereiken?• Activiteiten: wat gaan we ervoor doen?• Geld: wat mag het kosten?• Verplichte paragrafen (lokale heffingen,

weerstandsvermogen, financiering, kapitaalgoederen, grondbeleid, verbonden partijen en bedrijfsvoering)

• Financiele begroting• Investeringen

PROGRAMMABEGROTING(1)

Page 17: Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.

• Laatste jaren veel geinvesteerd in kwaliteit

• Resultaatdefinites• Compact• Volgende stap: opzet

programmabegroting herzien

PROGRAMMABEGROTING (2)

Page 18: Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.

• Eerste check op financiele voortgang • Voorjaar

• Voor- en najaar• Voortgang grote projecten• Realisatie – Geld – Risico’s

Afwijkingenrapportage

Projectenrapportage

Page 19: Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.

• Najaar (één maand voor de begroting)

• Rapportage op afwijkingen• Zowel in activiteiten als in geld• Budgetten en kredieten• Ontwikkelingen in risico’s

Bestuursrapportage

Page 20: Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.

• Spiegel van de begroting (realisatie 3 W vragen en paragrafen)

• Financiele positie (reserves, liquiditeit, solvabiliteit)

• Analyse van de afwijkingen• Balans, baten en lasten en

accountantsverklaring

Jaarrekening (jaarstukken)

Page 21: Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.

Samenvattend overzichtOver meerdere

jarenJaarlijks

Kaderstelling

Controle

Raads- of collegeprogramma

Beleidsnota’s (alle beleids-velden)Verordeningen

Kadernota

Programmabegroting

Evaluatie collegeprogramma Of raadsprogramma

Beleidsevaluaties

Rekenkameronderzoeken

Afwijkingenrapportage

Projectenrapportages

Bestuursrapportage

Jaarrekening

Page 22: Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.

BIJZONDERE ONDERWERPEN

• Reserves en voorzieningen• Financiering en dekking• Risico’s en risicomanagement

Page 23: Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.

Reserves en voorzieningen (1)Geregeld in het BBV

Reserves• Mutaties vragen

altijd goedkeuring van de raad

• Financieringsfunctie, bufferfunctie, bestedingsfunctie, egalisatiefunctie

• Twee soorten• Algemene Reserves• Bestemmingsreserves

Voorzieningen• Voldoen aan

toekomstige verplichtingen

• Toekomstige verliezen

Page 24: Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.

Reserves en voorzieningen (2)

Reserves VoorzieningenEigen Vermogen Vreemd VermogenKunnen worden gevormd Verplicht te vormenResultaatbestemming ResultaatbepalingRechtstreekse onttrekkingen zijn niet mogelijk

Rechtstreekse onttrekkingen zijn wel mogelijk

Kan mee tellen voor weerstandscapaciteit Telt niet mee voor weerstandscapaciteitVermogensmutatie ExploitatieVorming door overschot jaarrekening Last nemen door dotatie (via exploitatie)

Page 25: Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.

Financieren en dekken

• Financiering: hoe komt gemeente aan zijn financiële middelen (bijv. lening aantrekken om investering te financieren)

• Dekking: Hoe komt gemeente aan middelen om begroting sluitend te houden (bijv. investering leidt tot afschrijvingslasten die gedekt worden door bijv. verhoging OZB)

Page 26: Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.

Risico’s en risicomanagement

Page 27: Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.

Verschillende risico’s

• Economisch• Juridisch• Politieke risico’s• HRM risico’s• Organisatierisico’s• ………………………………….

Page 28: Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.

Actief risicomanagement

• Nadelige gevolgen van risico’s zoveel mogelijk beperken

• Treffen van beheersmaatregelen

Page 29: Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.

Beheersmaatregelen

• Verzekeren• Interne controle• Uitbesteden• Voorziening opnemen• Niet doen

Wat niet wordt afgedekt met maatregelen moet opgevangen worden met de weerstandscapaciteit (Algemene Reserve)

Page 30: Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.

Sluitende begroting (voor 2014 wel, 2015 e.v. niet tekort 0,8 – 1,5 miljoen)

Weerstandscapaciteit(ongeveer € 5,9 miljoen)

Weerstandsvermogen (surplus 1,5 miljoen)

Risico’s

Financiële positie

AO/IC

Verzekeren

Voorzieningen

Reserves

Onbenut belastingen

Stille reserves

Financiële positie

Restrisico (ongeveer 4,4

miljoen)

Page 31: Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014.