Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI...

of 32 /32
Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail: [email protected] Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Transcript of Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI...

Page 1: Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de

Sociale Zekerheid

Infosessie BVPI

KSZ-BCSS

03/02/2005

Patrick LaureynsProgrammaleiderE-mail: [email protected]

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Page 2: Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

2

KSZ-BCSS

03/02/2005Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Structuur van de uiteenzetting

Evolutie van de rol van de KSZ

Wijzigende context

Enkele bij deze evolutie betrokken sectoren

Aanpassingen op juridisch vlakK.B.’s 15.10.2004 (B.S.14.12.2004 en B.S.27.12.2004)

KSZ als ‘multisectorale beheersinstelling’

Page 3: Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

3

KSZ-BCSS

03/02/2005Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

1. Evolutie van de rol van de KSZ (1/13)

De KSZ is de motor van E-government in de sociale sector, d.w.z. zij zet de actoren in de Belgische sociale sector aan tot en ondersteunt

ze bij- een effectieve en efficiënte dienstverlening met een minimum aan

administratieve lasten en kosten voor alle betrokkenen, en waar mogelijk op eigen initiatief van de actoren

- op een wijze die optimaal afgestemd is op de verschillende eindgebruikers van de diensten

- door de permanente verbetering van hun (onderlinge) processen en relaties m.b.v. nieuwe technologieën (E-government)

- vanuit een gemeenschappelijke, onderling overlegde visie zij bevordert de informatieveiligheid en de bescherming van de

persoonlijke levenssfeer door de actoren in de Belgische sociale sector, zodat alle betrokkenen terecht vertrouwen kunnen hebben

zij stelt geïntegreerde, sectoroverschrijdende beleidsondersteunende gegevens ter beschikking van de beleidsvoerders en de onderzoekers

Page 4: Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

4

KSZ-BCSS

03/02/2005Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

1. Evolutie van de rol van de KSZ (2/13)

Actoren in de Belgische sociale sector

in de eerste plaats instanties actief bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van- de sociale verzekeringen in alle stelsels (zowel inning van bijdragen

als toekenning van rechten)

- de sociale bijstand

- de aanvullende voordelen voorzien in CAO’s maar ook instanties actief bij het beheer, de uitvoering of

toekenning van bijvoorbeeld- de aanvullende pensioenen (tweede pijler)

- de sociale voordelen voorzien door andere overheidsniveaus dan de federale overheid

- de afgeleide rechten toegekend op basis van het sociaal statuut van de begunstigde

Page 5: Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

5

KSZ-BCSS

03/02/2005Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

1. Evolutie van de rol van de KSZ (3/13)

Toegang tot informatieservers

beschikbare servers- verwijzingsrepertorium- rijksregister- KSZ-registers- registers van de kandidaat-politieke vluchtelingen- centraal bestand van de SIS-kaarten en van de beroepskaarten- werkgeversrepertorium- loon- en arbeidstijdgegevensbank van de werknemers- DIMONA-gegevensbank van de werknemers

aangeboden diensten- interactieve raadpleging- raadpleging in massa- automatische mededeling van wijzigingen

Page 6: Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

6

KSZ-BCSS

03/02/2005Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

1. Evolutie van de rol van de KSZ (4/13)

Uitwisseling van elektronische attesten gegevensstromen ingevolge de multifunctionele aangifte (DMFA)

en de aangiften van sociale risico’s (ASR) rechten van de zelfstandigen rechten van de sociaal verzekerden in de werkloosheidssector rechten van de sociaal verzekerden in de kinderbijslagsector rechten van de sociaal verzekerden in de sector geneeskundige

verzorging en uitkeringen - bijdragebons- MAF (sociaal luik) en verhoogde tegemoetkoming in de kosten voor

gezondheidszorg- fiscale franchise

rechten van de sociaal verzekerden in de pensioensector- individuele pensioenrekening- pensioenkadaster- automatische opening van het recht op pensioen

rechten in de sector van de maatschappelijke steun – OCMW’s

Page 7: Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

7

KSZ-BCSS

03/02/2005Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

1. Evolutie van de rol van de KSZ (5/13)

Uitwisseling van elektronische attesten rechten van de migrerende werknemers bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid afgeleide rechten van de sociaal verzekerden bij de Gewesten

en Gemeenschappen- kankeronderzoek – mammografie- onroerende voorheffing- milieubelasting

afgeleide rechten van de sociaal verzekerden bij de provincies en gemeenten

afgeleide rechten van de sociaal verzekerden bij ondernemingen die belast zijn met opdrachten van algemeen belang, zoals openbaar vervoer

stromen voor de sociale inspectie verminderingen van de werkgeversbijdragen in het kader van de

aanwerving van langdurig werkzoekenden

Page 8: Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

8

KSZ-BCSS

03/02/2005Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Rijksregister, Wachtregister en KSZ-register 107.465.114DIMONA 79.116.585LATG-DMFA en Werkgeversrepertorium 62.883.093

MAF sociaal en fiscaal luik 16.069.846

Bijdragebons en verzekering geneeskundige verzorging 14.676.167

Toename verwijzingsrepertorium 16.320.517

Rechten soc. verzekerden buiten de sociale zekerheid 12.301.939OASIS 10.508.871

Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid 7.213.019

Bestand van de SIS- en de SAM-kaarten 3.566.054

Rechten van de soc.verz.i/d werkloosheidssector 15.957.289

Rechten soc. verzekerden in de kinderbijslagsector 7.912.516

Rechten soc. verzekerden in de pensioensector 6.073.720

Stromen ingevolge DMFA en ASR 14.187.472

WIGW 2.974.719Begin en einde zelfstandigenactiviteit 536.053

Aansluiting OCMW’s in het KSZ-netwerk 223.412Migrerende werknemers 328.087

1. Evolutie van de rol van de KSZ (6/13)

1 10 100 1000 10000 100000 1000000 10000000 100000000

378,3 miljoen uitgewisselde berichten in 2004

Page 9: Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

9

KSZ-BCSS

03/02/2005Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

1. Evolutie van de rol van de KSZ (7/13)

Van stervormig netwerk in de sociale sector…

rva

riziv

cimire

rvpdosz

rjv

fbz

fao

adp

rkw

hvz

rsvz

rszpporszfod

sz

fodwaso

fondsen

bestaansz

ek

.

Kruispuntbank van de

Sociale Zekerheid

FEDMAN enRijksregister

intermutual. netwerk

interUInetwerk

Page 10: Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

10

KSZ-BCSS

03/02/2005Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

1. Evolutie van de rol van de KSZ (8/13)

R

FW

R

GebruikersGebruikers

FW

FW

FW

RR

RPortaalPortaal

RFTPFTP

RIsabelIsabel

Vocale serverVocale server

FW

R

R

BackboneBackbone

R

FW

R

KSZ

… naar extranet van de sociale zekerheid

Page 11: Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

11

KSZ-BCSS

03/02/2005Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

1. Evolutie van de rol van de KSZ (9/13)

extranet = netwerk gebruik makend van de protocols gebruikt in het internet, maar beperkt tot een gesloten groep gebruikers

functies extranet van de sociale zekerheid- mail- internet toegang- website hosting- file transfer- toegang tot de basisdiensten van het socialezekerheidsportaal- toegang tot de transacties beschikbaar op het

socialezekerheidsportaal - toegang tot de eWorkspace van de sociale zekerheid- mogelijkheid tot gestructureerd berichtenverkeer met instanties

extern aan de sociale zekerheid (gemeenten, werkgevers, sociaal verzekerden, …) via koppeling van het extranet van de sociale zekerheid met andere private netwerken of met internet via beveiligde protocols

Page 12: Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

12

KSZ-BCSS

03/02/2005Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

1. Evolutie van de rol van de KSZ (10/13)

Portaal van de sociale zekerheid

Page 13: Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

13

KSZ-BCSS

03/02/2005Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

1. Evolutie van de rol van de KSZ (11/13)

Portaal van de sociale zekerheid: 3 doelgroepen sociaal verzekerden

- informatie over de hele sociale zekerheid via een vraag-antwoordsysteem

- webwijzer naar de instellingen van sociale zekerheid- transactie voor de raadpleging van de stand van zaken van het

dossier bij het FSO voor de slachtoffers van de sluiting van een onderneming

ondernemingen- geharmoniseerde informatie, instructies, glossaria, XML-schema’s,

demo-versies en testscenario’s voor de multi-functionele aangifte van loon- en arbeidstijdgegevens en de aangiften van sociale risico’s

- 26 transacties (o.a. DMFA en ASR)- persoonlijke pagina voor elke werkgever

professionals van de sociale sector

Page 14: Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

14

KSZ-BCSS

03/02/2005Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

1. Evolutie van de rol van de KSZ (12/13)

Portaal van de sociale zekerheid: basisdiensten geïntegreerd systeem voor user management tussen portaal van

de sociale zekerheid en federaal portaal- systeem voor beheer van de identificatie en authentisering van

ondernemingen en hun vertegenwoordigers en aangestelden is uitgewerkt door sociale zekerheid en wordt ook gebruikt door federaal portaal

- systeem voor beheer van de identificatie en authentisering van burgers, ambtenaren en medewerkers van de instellingen van sociale zekerheid is uitgewerkt door FEDICT en wordt gebruikt door portaal van de sociale zekerheid

- geïntegreerd toegangsmachtigingssysteem

Page 15: Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

15

KSZ-BCSS

03/02/2005Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

1. Evolutie van de rol van de KSZ (13/13)

Portaal van de sociale zekerheid: basisdiensten single sign on ontvangstmelding ticketing logging notificatie persoonlijke pagina’s

Page 16: Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

16

KSZ-BCSS

03/02/2005Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

2. Wijzigende context

regulering van de tweede pensioenpijler

nieuwe actoren worden betrokken bij de uitvoering van het sociaal beleid

moeilijkheid voor sommige sectoren om één uniek knooppunt met de KSZ aan te duiden

kostprijs van diensten verstrekt door onderaannemer van de Vereniging van de Sectorale Instellingen is hoog

Page 17: Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

17

KSZ-BCSS

03/02/2005Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

3. Enkele bij deze evolutie betrokken sectoren

zorgverzekering in Vlaanderen fondsen voor bestaanszekerheid sectorale pensioenfondsen externe preventiediensten instellingen die aanvullende of afgeleide rechten

toekennen bij de Gewesten, Gemeenschappen, provincies, gemeenten, instellingen belast met opdrachten algemeen belang, vb.- vermindering of vrijstelling onroerende voorheffing- vermindering of vrijstelling milieubelasting - gratis of goedkoper openbaar vervoer- …

Page 18: Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

18

KSZ-BCSS

03/02/2005Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

4. Aanpassingen op juridisch vlak (1/6)

Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid (zie www.ksz.fgov.be)

Opbouw historisch rond 3 centrale thema’s:

- wie? instellingen van sociale zekerheid

- wat? verwerking sociale gegevens

- waarvoor? toepassing sociale zekerheid

Conclusie: aanvankelijk nadruk sociale zekerheid

Page 19: Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

19

KSZ-BCSS

03/02/2005Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

4. Aanpassingen op juridisch vlak (2/6)

Veralgemening van gebruik KSZ-diensten: bvb.art.11bis Kruispuntbankwet voor instanties die aanvullende rechten toekennen, bvb.- de sociale voordelen voorzien door andere overheidsniveaus

dan de federale overheid,- de aanvullende rechten toegekend op basis van het sociaal statuut van de begunstigde

Progressieve veralgemening van het gebruik van het Rijksregisternummer

Voor sectorale pensioenfondsen: art.113bis WAP 1) laat toegang tot het Rijksregister toe en2) geeft toelating om het Rijksregisternummer als identificatiesleutel te gebruiken!

Page 20: Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

20

KSZ-BCSS

03/02/2005Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

4. Aanpassingen op juridisch vlak (3/6)

art.2,1° Kruispuntbankwet geeft voor de uitvoering en toepassing ervan definitie van « sociale zekerheid »

art.2,2° « instellingen van sociale zekerheid »

-> aanvullende pensioenen zijn GEEN sociale zekerheid

art.18 Kruispuntbankwet: Koning kan, bij in Ministerraad overlegd K.B.,het geheel of een deel van de rechten en plichten voortvloeiende uit de wet en haar uitvoeringsmaatregelen uitbreiden tot andere personen dan de instellingen van sociale zekerheid

Voor sectorale pensioenfondsen : K.B.15.10.2004 – B.S.14.12.2004 + erratum B.S.27.12.2004

Page 21: Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

21

KSZ-BCSS

03/02/2005Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

4. Aanpassingen op juridisch vlak (4/6)

Waarom gelijkschakeling van de sectorale pensioenfondsen met instellingen van sociale zekerheid in de zin van de Kruispuntbankwet ?

-> Voor praktische toepasbaarheid van de toepasselijk verklaarde artikelen Kruispuntbankwet

- art.2,§1: welke artikelen Kruispuntbankwet toepasselijk verklaard op de pensioen- en

solidariteitsinstellingen voor de uitvoering van de WAP

Page 22: Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

22

KSZ-BCSS

03/02/2005Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

4. Aanpassingen op juridisch vlak (5/6)

- art.2, §2, 1°: gelijkstelling pensioen- en solidariteitsinstellingen met een instelling van sociale zekerheid- art.2, §2, 2°: verwerkte gegevens gelijkgesteld met sociale gegevens - art.2, §2, 3°: uitvoering van WAP gelijkgesteld met toepassing van de sociale zekerheid

- art.2, §3: nadere regels met betrekking tot inschakeling bepaald in gezamenlijk akkoord tussen de betrokken inrichter en de Kruispuntbank: -> bilateraal overleg met inrichter = centrale actor in het kader van het pensioenstelsel

- art.2, §4: indien pensioen- of solidariteitstoezegging ingericht door een werkgever: vrijstelling van de verplichting om gegevens beschikbaar in het netwerk uitsluitend op te vragen bij Kruispuntbank

Page 23: Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

23

KSZ-BCSS

03/02/2005Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

4. Aanpassingen op juridisch vlak (6/6)

Mogelijkheid voor de Kruispuntbank om de rol van sectorale beheersinstelling op te nemen: expliciet in K.B.4.2.1997 gewijzigd door art.1 K.B.15.10.2004

(B.S.27.12.2004):

- regelt werking netwerk

- bespreekt rol beheersinstelling

Page 24: Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

24

KSZ-BCSS

03/02/2005Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

5. KSZ als multisectorale beheersinstelling (1/7)

KSZ als ‘multisectorale beheersinstelling’ voor- sectorale pensioenfondsen- fondsen voor bestaanszekerheid- externe preventiediensten - …

generiek concept

eerste toepassing: fonds voor bestaanszekerheid van ANPCB 218

Page 25: Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

25

KSZ-BCSS

03/02/2005Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

5. KSZ als multisectorale beheersinstelling (2/7)

basisprincipes- mogelijkheid tot initialisatie van dossiers op basis van DIMONA -

DMFA – werkgeversrepertorium

- KSZ moet over minimaal instrumentarium beschikken om verdeling van gegevens naar juiste instelling binnen sector te kunnen doen

• paritair comité en werkgeverscategorie• ad hoc zone in DMFA• werkgeversrepertorium

- mededeling van sociale persoonsgegevens aan instellingen met naleving van het van finaliteitsbeginsel

- doelstelling van wederkerigheid bij gegevensuitwisseling

(op termijn): vb. datawarehouse arbeid / pensioenen

pensioenkadaster

individuele rekening

Page 26: Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

26

KSZ-BCSS

03/02/2005Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

5. KSZ als multisectorale beheersinstelling (3/7)

basis voor de organisatie van de elektronische gegevens-uitwisseling is het verwijzingsrepertorium

bestaat uit drie onderling gerelateerde tabellen- de wie-waar-hoe-wanneer-tabel (personenrepertorium)

• geeft aan welke personen in welke hoedanigheden dossiers bezitten bij welke actoren in de sociale sector m.b.t. welke periodes

- de wat-waar-tabel (gegevensbeschikbaarheidstabel)• geeft aan welke gegevens beschikbaar zijn in de onderscheiden soorten

actoren in de sociale sector m.b.t. de verschillende soorten dossiers

- de wie-krijgt-wat-tabel (toegangsmachtigingstabel)• geeft aan welke gegevens de onderscheiden soorten actoren in de

sociale sector mogen verkrijgen m.b.t. de verschillende soorten dossiers klassieke functionaliteiten beheersinstelling

- routering- toegangscontrole- automatische mededeling van gegevens

Page 27: Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

27

KSZ-BCSS

03/02/2005Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

5. KSZ als multisectorale beheersinstelling (4/7)

mogelijke ondersteuning voor bvb. sectorale pensioenfondsen, fondsen voor bestaanszekerheid, externe preventiediensten, …- consultancy bij behoeftenonderzoek- begeleiding van opstellen en indienen machtigingsaanvraag

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid- beheer sectoraal verwijzingsrepertorium- initialiseren van dossier voor aangesloten instellingen- overmaken van noodzakelijke gegevens via 2 modi

- pull- push

- helpdesk

Page 28: Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

28

KSZ-BCSS

03/02/2005Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

5. KSZ als multisectorale beheersinstelling (5/7)

mogelijke informatie- identificatiegegevens sociaal verzekerde (RR, KSZ-registers)- identificatiegegevens werkgever (werkgeversrepertorium,

Kruispuntbank Ondernemingen)- begin en einde van tewerkstelling (DIMONA)- gegevensblok rond lonen en prestaties (DmfA)- gegevensblok rond aantal ‘gelijkstellingen’

(arbeidsongeschiktheid, tijdelijke werkloosheid, beroepsziekte, arbeidsongeval, jaarlijkse vakantie)

- …

Page 29: Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

29

KSZ-BCSS

03/02/2005Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

5. KSZ als multisectorale beheersinstelling (6/7)

timing- generiek systeem ‘multisectorale beheersinstelling’ is operationeel

tegen derde trimester 2005

- ad hoc oplossing voor fonds voor bestaanszekerheid ANPCB 218 is operationeel

- andere instellingen: in productie tweede trimester na datum van beslissing

Page 30: Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

30

KSZ-BCSS

03/02/2005Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

5. KSZ als multisectorale beheersinstelling (7/7)

Financiering integratie van dossiers in multisectoraal verwijzingsrepertorium is gratis

- ofwel automatische integratie op basis van DMFA-informatie- ofwel integratie van dossiers door fonds voor bestaanszekerheid, sectoraal

pensioenfonds of externe preventiedienst implementatie door fondsen voor bestaanszekerheid, sectorale

pensioenfondsen, externe preventiediensten, … van noodzakelijke toepassingen voor gebruik van gegevensstromen volgens KSZ-standaarden (XML-berichten, geen client-server toepassing) is te hunnen laste

informatie is gratis voor instellingen van sociale zekerheid (art.16 Kruispuntbankwet)(oa fondsen voor bestaanszekerheid) en in principe betalend (0,0144 € per bericht in 2004) voor anderen; mogelijkheid tot nieuwe akkoorden in kader van het bestuursovereenkomst van de KSZ gesloten met de federale overheid

ad hoc ontwikkelingen moeten voorwerp uitmaken van voorafgaand bilateraal overleg inzake planning en eventuele facturatie

bijkomende diensten (helpdesk,…): modaliteiten te overleggen

Page 31: Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

31

KSZ-BCSS

03/02/2005Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Voor meer informatie

portaal van de sociale zekerheid- www.socialsecurity.be/default.htm

website Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid- www.ksz.fgov.be

Page 32: Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

D@nk u voor uw aandacht !

Vragen ?

KSZ-BCSS

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid